Asus MeMO Pad 7(ME70C) Tablet Používateľská príručka

Asus MeMO Pad 7(ME70C) Tablet Používateľská príručka | Manualzz
ASUS Tablet
NÁVOD NA OBSLUHU
SK9295
Prvé vydanie / Máj 2014
SK9295_ME70C_UM.indd 1
5/14/2014 8:21:43 PM
Nabíjanie zariadenia
Pred použitím ASUS Tabletu v režime napájania z batérie
po dlhšiu dobu musí byť batériový modul úplne nabitý.
Nezabúdajte, že sieťový adaptér nabíja batériový modul v ASUS
Tablete len pokiaľ je zapojený do elektrickej zásuvky. Uvedomte
si, že nabíjanie batérie v ASUS Tablete počas doby, keď sa
používa, trvá dlhšie.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Po úplnom nabití nenechávajte
ASUS Tablet pripojený k napájaciemu zdroju. ASUS Tablet nie je
stavaný na zapnutie do napájacieho zdroja po dlhšiu dobu.
Upozornenia pre používanie na palubách
lietadiel
Spojte sa s leteckou spoločnosťou ohľadne služieb, ktoré
môžete počas letu používať a obmedzeniach, ktoré musíte pri
používaní ASUS Tabletu počas letu dodržiavať.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Svoj ASUS Tablet môžete nechať
prejsť röntgenovými zariadeniami (predmety, ktoré sa môžu
vziať na palubu lietadiel, na dopravníkových pásoch), ale
nevystavujte ho účinkom magnetických detektorov a snímačov.
Bezpečnostné opatrenia
Tento ASUS Tablet sa môže používať len v prostrediach s
teplotou okolia v rozsahu 0 °C (32 °F) až 35 °C (95 °F).
Dlhodobou expozíciou na veľmi vysoké alebo nízke teploty sa
batéria môže rýchlo vyčerpať a skrátiť jej životnosť. Na zaistenie
optimálneho výkonu sa batéria môže vystaviť odporúčanému
teplotnému rozsahu okolitého prostredia.
SK9295_ME70C_UM.indd 2
5/14/2014 8:21:43 PM
Obsah balenia
Nabíjačka*
Napájací adaptér*
t
ASUS
Table
USER
IDE
GU
ASUS Tablet
Technická
dokumentácia a
záručný list
Kábel micro USB*
POZNÁMKY:
• A
k je poškodená alebo chýba ktorákoľvek položka, oznámte
to svojmu predajcovi.
• *Obsah sa líši podľa krajiny alebo regiónu.
ASUS Tablet
SK9295_ME70C_UM.indd 3
3
5/14/2014 8:21:43 PM
Váš ASUS Tablet
Pohľad spredu
Audio reproduktory
Predná kamera
Dotykový panel
Mikrofón
4
SK9295_ME70C_UM.indd 4
ASUS Tablet
5/14/2014 8:21:43 PM
Pohľad zozadu
Port Micro USB 2.0
Port na zapojenie
reproduktora/
náhlavnej súpravy
Tlačidlo Volume
(Hlasitosť)
Zadná kamera
Slot pre mikroSD kartu*
Tlačidlo Power
(Napájanie)
*
Otvor na kartu microSD podporuje karty formátov microSD a microSDHC.
ASUS Tablet
SK9295_ME70C_UM.indd 5
5
5/14/2014 8:21:43 PM
Nabíjanie ASUS Tabletu
Používanie sieťového adaptéra a kábla micro
USB
Nabíjanie ASUS Tabletu:
Kábel USB zapojte do sieťového adaptéra.
Konektor micro USB zapojte do ASUS Tabletu.
Sieťový adaptér zapojte do uzemnenej elektrickej
zásuvky.
Pred používaním ASUS Tabletu v režime napájania z
batérie po prvý krát sa musí nabíjať po dobu ôsmich
(8) hodín.
POZNÁMKA: Výstupné napätie tohto adaptéra je DC 5,2 V
jednosmerný prúd, 1,35A, 7W.
6
SK9295_ME70C_UM.indd 6
ASUS Tablet
5/14/2014 8:21:44 PM
Používanie nabíjačky
Nabíjanie ASUS Tabletu:
Kábel USB zapojte do sieťového adaptéra.
Nabíjačku zapojte do uzemnenej elektrickej zásuvky.
Pred používaním ASUS Tabletu v režime napájania z
batérie po prvý krát sa musí nabíjať po dobu ôsmich
(8) hodín.
POZNÁMKA: Výstupné napätie tohto adaptéra je DC 5 V
jednosmerný prúd, 1A, 5W.
ASUS Tablet
SK9295_ME70C_UM.indd 7
7
5/14/2014 8:21:44 PM
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!
• Na nabíjanie ASUS Tabletu používajte len dodaný napájací
adaptér a kábel micro USB. Používaním iného sieťového
adaptéra sa môže ASUS Tablet poškodiť.
• Pred nabíjaním ASUS Tabletu odstráňte z napájacieho
adaptéra a kábla micro USB ochrannú fóliu, aby sa zabránilo
nebezpečenstvu alebo zraneniu.
• Zástrčku napájacieho adaptéra musíte zapojiť do príslušnej
elektrickej zásuvky so správnym menovitým vstupným
napätím.
• Pri používaní ASUS Tabletu v režime s napájacím adaptérom
musí byť elektrická zásuvka blízko pri zariadení a ľahko
prístupná.
• Na hornú plochu ASUS Tabletu neukladajte žiadne predmety.
POZNÁMKY:
• ASUS Tablet možno nabíjať pomocou USB portu v počítači
jedine v režime nízkej spotreby (vypnutá obrazovka) alebo
keď je vypnutý.
• Nabíjanie cez konektor USB v počítači môže trvať dlhšiu dobu.
• Ak váš počítač neposkytuje dostatok energie na nabíjanie
ASUS Tabletu, nabíjajte ho zapojením do uzemnenej
elektrickej zásuvky.
8
SK9295_ME70C_UM.indd 8
ASUS Tablet
5/14/2014 8:21:44 PM
Prílohy
Prehlásenie Amerického federálneho výboru
pre telekomunikácie (FCC)
Toto zariadenie je v súlade s Časťou 15 Pravidiel FCC. Prevádzka
podlieha dvom nasledujúcim podmienkam:
•
Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivú interferenciu
•
Toto zariadenie musí akceptovať prijatú interferenciu, a to vrátane
interferencie, ktorá môže spôsobiť neželateľnú činnosť.
Toto zariadenie bolo preskúšané a bolo zistené, že je v zhode
s limitnými hodnotami pre digitálne zariadenia triedy B, a to v
súlade s Časťou 15. Pravidiel Amerického federálneho výboru
pre telekomunikácie (FCC). Tieto medzné hodnoty sú navrhnuté
tak, aby poskytovali rozumnú ochranu proti rušivému vplyvu
v bytovej zástavbe. Tento výrobok generuje, využíva a môže
aj vyžarovať energiu s rádiovou frekvenciou, a ak nie je
nainštalovaný a nepoužíva sa v súlade s týmito inštrukciami,
môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie.
Neexistuje však žiadna záruka, že sa pri danej inštalácii
nevyskytne takáto interferencia. Ak toto zariadenie skutočne
spôsobí škodlivú interferenciu týkajúcu sa príjmu rozhlasového
a televízneho vysielania, čo sa dá určiť vypnutím a zapnutím
zariadenia, užívateľ sa môže pokúsiť napraviť interferenciu
pomocou jedného alebo viacerých nasledujúcich opatrení:
•
Zmeňte orientáciu alebo polohu antény pre príjem.
•
Zvýšte odstup medzi zariadením a prijímačom.
•
Pripojte zariadenie do zástrčky v inom obvode než je pripojený
prijímač.
ASUS Tablet
SK9295_ME70C_UM.indd 9
9
5/14/2014 8:21:44 PM
•
Prekonzultujte túto náležitosť s dodávateľom alebo skúseným
rádiovým alebo televíznym technikom, ktorý Vám pomôže.
Zmeny alebo úpravy, ktoré výslovne neschváli strana
zodpovedná za zhodu strana, by mohli mať za následok
zrušenie oprávnania používateľa používať toto zariadenie.
Anténa (-y), ktorá sa používa v tomto vysielači, nesmie byť
spoločne umiestnená alebo sa používať spolu s inou anténou
alebo vysielačom.
Informácie týkajúce sa vystaveniu
vysokofrekvenčnému rušeniu (SAR)
Toto zariadenie spĺňa štátne požiadavky na expozíciu rádiových
vĺn. Toto zariadenie je skonštruované a vyrobené tak, aby
neprekračovalo emisné limity pre expozíciu na rádiofrekvenčnú
energiu (RF), ktoré stanovila Federálna komisia pre komunikácie
vlády Spojených štátov amerických.
V expozičných normách sa uvádza jednotka merania, ktorá je
známa ako Špecifická miera absorpcie alebo SAR. FCC stanovila
limit SAR na 1,6W/kg. Skúšky SAR sa vykonávajú v štandardných
prevádzkových polohách skúšaného zariadena vysielajúceho
na špecifikovanej hladine výkonu v rôznych kanáloch, ktorý FCC
akceptovala. Najvyššia hodnota SAR pre toto zariadenie, ktorá
bola FCC hlásená, je 0,65 W/kg pri umiestnení vedľa tela.
FCC zaručuje oprávnenie príslušenstva pre toto zariadenie so
všetkými nahlásenými vyhodnotenými hladinami SAR, ktoré
sú v súlade so smernicami FCC o expozícii na rádiofrekvenčnú
energiu. Informácie týkajúce sa SAR pre toto zariadenie sa
nachádzajú v archíve FCC a môžete si ich prezrieť v časti
Podpora zobrazenia na adrese www.fcc.gov/oet/ea/fccid po
vyhľadaní identifikačného čísla FCC: MSQK01A.
10
SK9295_ME70C_UM.indd 10
ASUS Tablet
5/14/2014 8:21:44 PM
Upozornenie IC
Toto zariadenie môže automaticky ukončiť prenos v prípade
nedostatku informácií na prenos alebo pri prevádzkovej
poruche. Upozorňujeme, že toto nemá za cieľ zakázať prenos
informácií týkajúcich sa riadenia alebo signalizácie alebo
používanie opakovaných kódov, ak to vyžaduje technológia.
Zariadenie pre pásmo 5150-5250 MHz je určené iba na
vnútorné použitie, aby sa znížilo nebezpečenstvo škodlivého
rušenia v spoločných kanáloch s mobilnými satelitnými
systémami; maximálny povolený antény výkonový zisk (iba
pre zariadenia v pásmach 5250-5350 MHz a 5470-5725 MHz)
musí byť v súlade s medznými hodnotami EIRP; a maximálny
povolený antény výkonový zisk (iba pre zariadenia v pásme
5275-5850 MHz) musí byť v súlade s medznými hodnotami
EIRP, ktoré sú stanovené pre dvojbodovú prevádzku a podľa
potreby nedvojbodovú prevádzku, ako je uvedené v odseku č.
A9.2 (3). Okrem toho sú pridelené vysoko výkonné radary ako
primárny používatelia (čo znamená, že majú prednosť) pásma
5250-5350 MHz a tento radar by mohol spôsobiť buď rušenie,
alebo poškodenie zariadenia LE-LAN.
Funkcia voľby kódu krajiny bude zablokovaná v prípade
výrobkov predávaných v USA/Kanade. V prípade výrobku
predávaného v USA/Kanade sa môže používať len kanál 1 až 11.
Voľba iných kanálov nie je možná.
ASUS Tablet
SK9295_ME70C_UM.indd 11
11
5/14/2014 8:21:44 PM
EC vyhlásenie o zhode
Tento výrobok vyhovuje nariadeniam smernice o rádiových
zariadeniach a koncových telekomunikačných zariadeniach
R&TTE č. 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode si môžete prevziať z
lokality http://support.asus.com.
Obmedzenie zodpovednosti
Môže dôjsť k okolnostiam, kedy kvôli zanedbaniu zo strany
spoločnosti ASUS, alebo kvôli inej zodpovednosti máte
nárok požadovať od spoločnosti náhradu za škody. V každom
takomto prípade, bez ohľadu na východisko, na základe
ktorého ste oprávnení požadovať u spoločnosti Asus náhradu
škôd, je spoločnosť Asus zodpovedná za nie viac, než za osobné
poranenie (vrátane smrti) a škodu na nehnuteľnom majetku
a hnuteľnom osobnom majetku, alebo za akékoľvek skutočné
a priame škody vyplývajúce zo zanedbania alebo zabudnutia
splniť zákonom stanovené povinnosti vyplývajúce z tohto
prehlásenia o záruke, a to do výšky uvedenej zmluvnej ceny
každého výrobku.
Spoločnosť ASUS bude zodpovedná za, alebo vás odškodní za
stratu, poškodenia alebo nároky zmluvne ustanovené, alebo
vyplývajúce z porušenia alebo priestupku zo strany spoločnosti
Asus voči tejto záruke.
Táto hranica sa týka aj dodávateľov a predajcov spoločnosti
ASUS. Je to maximum, za ktoré sú spoločnosť ASUS, jej
dodávatelia a váš predajca spoločne zodpovední.
12
SK9295_ME70C_UM.indd 12
ASUS Tablet
5/14/2014 8:21:44 PM
SPOLOČNOSŤ ASUS V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNY
Z NASLEDUJÚCICH BODOV: (1) ZA POŽIADAVKY TRETEJ STRANY
TÝKAJÚCE SA VAŠICH ŠKÔD; (2) ZA STRATU ALEBO POŠKODENIE VAŠICH
ZÁZNAMOV ALEBO ÚDAJOV; ALEBO (3) ZA ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO
NEPRIAME ŠKODY ALEBO ZA AKÉKOĽVEK EKONOMICKY VYPLÝVAJÚCE
ŠKODY (VRÁTANE STRATY ZISKU ALEBO ÚSPOR), A TO AJ AK BOLI
SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ DODÁVATELIA ALEBO VÁŠ PREDAJCA O
TÝCHTO MOŽNOSTIACH INFORMOVANÍ.
Prevencia pred stratou sluchu
Aby sa zabránilo možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte pri
vysokých úrovniach hlasitosti po dlhšiu dobu.
Náhlavná súprava alebo slúchadlá používané s týmto
zariadením, ktoré sú určené pre Francúzsko, vyhovujú
požiadavkám na hladinu akustického tlaku, ktoré stanovujú
platné normy EN50332-1:2000 a/alebo EN50332-2:2003 na
základe ustanovenia článku L.5232-1 francúzskej normy.
ASUS Tablet
SK9295_ME70C_UM.indd 13
13
5/14/2014 8:21:44 PM
Označenie CE
Označenie CE pre zariadenia s bezdrôtovou LAN/
Bluetooth
Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám smernice Európskeho
parlamentu a Komisie č. 1999/5/ES o rozhlasových a
telekomunikačných zariadeniach a vzájomnom uznávaní zhody
z 9. marca 1999.
Najvyššia hodnota CE SAR pre toto zariadenia je 0,429 W/kg.
Toto zariadenie je možné prevádzkovať v:
AT
EE
IT
NO
BE
ES
IS
PL
BG
FI
LI
PT
CH
FR
LT
RO
CY
GB
LU
SE
CZ
GR
LV
SI
DE
HU
MT
SK
DK
IE
NL
TR
Pre používateľa nesmú byť prístupné ovládacie prvky DFS
týkajúce sa radarového určovania polohy.
14
SK9295_ME70C_UM.indd 14
ASUS Tablet
5/14/2014 8:21:44 PM
Informácie o expozícii účinkom rádiovej
frekvencie (SAR) - CE
Toto zariadenie spĺňa požiadavky EÚ (1999/519/ES) o
obmedzení vystavenia širokej verejnosti elektromagnetickým
poliam podľa spôsobu ochrany zdravia.
Tieto limity sú súčasťou rozsiahlych odporúčaní na ochranu
širokej verejnosti. Tieto odporúčania vypracovali a kontrolovali
nezávislé vedecké organizácie prostredníctvom pravidelných
a rozsiahlych hodnotení vedeckých štúdií. „Špecifická miera
absorpcie (SAR)“ je merná jednotka pre odporúčaný limit
stanovený Európskou radou pre mobilné zariadenia, a limit SAR
je 2,0 W/kg v priemere na 10 g telesného tkaniva. Táto merná
jednotka spĺňa požiadavky Medzinárodnej komisie na ochranu
pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP).
Toto zariadenie bolo testované pre prevádzku v tesnej blízkosti
tela a spĺňa požiadavky smernice expozície ICNRP a európskych
noriem č. EN 62311 a EN 50566. SAR sa meria so zariadením
priamo v kontakte s telom pri vysielaní najvyššej úrovne
certifikovaného výstupného výkonu vo všetkých frekvenčných
pásmach mobilného zariadenia.
Bezpečnostná požiadavka týkajúca sa napájania
Výrobky s hodnotami elektrického prúdu do 6A a vážiace viac
než 3kg sa musia používať so schválenými sieťovými káblami
väčšími alebo rovnajúcimi sa: H05VV-F, 3G, 0.75mm2 alebo
H05VV-F, 2G, 0.75mm2.
ASUS Tablet
SK9295_ME70C_UM.indd 15
15
5/14/2014 8:21:44 PM
Služby na recykláciu/odovzdanie výrobkov ASUS
Programy na recyklovanie a odovzdávanie výrobkov ASUS
vykonávame v rámci nášho záväzku k najvyšším štandardom
ochrany nášho životného prostredia. Veríme, že vám
poskytujeme riešenia na zodpovedné recyklovanie našich
výrobkov, ďalších komponentov ako aj baliacich materiálov.
Podrobné informácie o recyklovaní v rôznych regiónoch si
pozrite na internetovej stránke http://csr.asus.com/english/
Takeback.htm.
Poznámka týkajúca sa náteru
DÔLEŽITÉ! Na zabezpečenie elektrickej izolácie a zachovanie
elektrickej bezpečnosti je na zariadení nanesená izolačná vrstva
s výnimkou oblastí, kde sa nachádzajú vstupné a výstupné
porty.
Poznámka Green ASUS
Spoločnosť ASUS sa venuje výrobe environmentálne
prijateľných výrobkov/balení, ktoré chránia zdravie
spotrebiteľov pri súčasnom minimalizovaní dopadu na
životné prostredie. Zníženie počtu strán návodu je v zhode so
znižovaním emisií uhlíka.
Podrobný návod na používanie a súvisiace informácie nájdete v
používateľskej príručke v ASUS Tablete alebo navštívte stránku
technickej podpory ASUS na lokalite http://support.asus.com/.
16
SK9295_ME70C_UM.indd 16
ASUS Tablet
5/14/2014 8:21:44 PM
Správna likvidácia
Nebezpečenstvo výbuchu, keď sa batéria
vymení za nesprávny typ. Staré batérie
zlikvidujte podľa pokynov.
Batériu NEVYHADZUJTE do komunálneho odpadu.
Symbol preškrtnutého odpadkového koša na
kolieskach znamená, že batériu by ste nemali
likvidovať spolu s komunálnym odpadom.
ASUS Tablet NEVYHADZUJTE do komunálneho
odpadu. Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby sa
zabezpečilo správne opätovné použitie súčastí a
recyklovanie. Symbol preškrtnutého odpadkového
koša na kolieskach znamená, že výrobok (elektrické
alebo elektronické zariadenie a článková batéria
s obsahom ortuti) nie je možné likvidovať spolu s
bežným komunálnym odpadom. Overte si miestne
nariadenia týkajúce sa likvidácie elektronických
výrobkov.
ASUS Tablet NEHÁDŽTE do ohňa. Kontakty
NESKRATUJTE. ASUS Tablet NEROZOBERAJTE.
ASUS Tablet
SK9295_ME70C_UM.indd 17
17
5/14/2014 8:21:44 PM
Informácie o autorských právach
Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov
a softvéru v ňom popísaných, nesmie byť bez vyjadrenia
spoločnosti ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”), a to
prostredníctvom písomného súhlasu kopírovaná, prenášaná,
prepisovaná, uložená do pamäte vyhľadávacieho systému,
alebo prekladaná do iného jazyka v akejkoľvek forme alebo
akýmikoľvek prostriedkami, a to okrem dokumentácie
kupujúceho slúžiacej pre potreby zálohovania.
Logo ASUS a ASUS Tablet sú ochranné známky spoločnosti
ASUSTek Computer Inc.
Všetky informácie nachádzajúce sa v tomto dokumente
podliehajú zmenám bez upozornenia.
Autorské práva © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Všetky
práva sú vyhradené.
Názov modelu: K01A (ME70C/ME7000C)
Výrobca
Adresa, mesto
ASUSTek COMPUTER INC.
4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU,
TAIPEI 112, TAIWAN
ASUS COMPUTER GmbH
Autorizovaný
zástupca v Európe
Adresa, mesto
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Krajina
GERMANY
18
SK9295_ME70C_UM.indd 18
ASUS Tablet
5/14/2014 8:21:44 PM
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
ASUS Tablet (WiFi/Bluetooth/GPS)
Model name :
K01A
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R&TTE Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 50360/A1 (2012-03)
EN 62479:2010
EN 50566:2013
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
Regulation (EC) No. 617/2013
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 140331
CE marking
(EC conformity marking)
Declaration Date: 02/05/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014
ASUS Tablet
SK9295_ME70C_UM.indd 19
Position :
CEO
Name :
Jerry Shen
Signature : __________
19
5/14/2014 8:21:45 PM
SK9295_ME70C_UM.indd 20
support.asus.com
15060-407E0000
5/14/2014 8:21:45 PM
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement