Asus MeMO Pad 7(ME70C) Tablet Uputstvo za upotrebu

Asus MeMO Pad 7(ME70C) Tablet Uputstvo za upotrebu | Manualzz
ASUS Tablet
Uputstvo Za Korišćenje
SB9295
Prvo izdanje / Мај 2014
Punjenje uređaja
Obavezno u potpunosti napunite vaš ASUS tablet pre njegovog
korišćenja u režimu rada na bateriju tokom dužeg vremenskog
perioda. Upamtite da adapter za napajanje puni vaš ASUS
tablet sve dok je priključen na izvor napajanja naizmeničnom
strujom. Imajte na umu da punjenje ASUS tableta traje znatno
duže kada je u upotrebi.
VAŽNO! Ne ostavljajte ASUS tablet povezan sa izvorom
napajanja kada je u potpunosti napunjen. ASUS tablet ne treba
ostavljati povezan na izvor napajanja tokom dužeg vremenskog
perioda.
Predostrožnosti prilikom letenja u avionu
Obratite se svojoj avio kompaniji da biste se informisali o
mogućnostima upotrebe određenih usluga i ograničenjima koja
se moraju poštovati prilikom korišćenja ASUS tableta tokom
leta.
VAŽNO! Svoj ASUS tablet možete da pošaljete kroz rendgenske
mašine na aerodromu (koje se koriste na predmetima u ručnom
prtljagu), ali ga ne izlažite magnetnim detektorima i palicama.
Bezbednosne mere predostrožnosti
ASUS tablet treba koristiti samo u okruženjima sa
ambijentalnom temperaturom između 0°C (32°F) I 35°C (95°F).
Dugo izlaganje ekstremno visokoj ili niskoj temperaturi može
brzo da iscrpi bateriju i smanji njen životni vek. Da biste
obezbedili optimalan učinak baterije, vodite računa da bude
izložena samo preporučenoj temperaturi okruženja.
Sadržaj paketa
Punjač*
Adapter za
napajanje*
t
ASUS
Table
USER
IDE
GU
ASUS tablet
Tehnička
dokumentacija i
garantna kartica
Micro USB kabl*
NAPOMENE:
• A
ko je bilo koji deo oštećen ili nedostaje, kontaktirajte svog
prodavca.
• *Sadržaj se razlikuje u zavisnosti od zemlje ili regiona.
ASUS tablet
3
Vaš ASUS tablet
Prednja strana
Zvučnici
Prednja kamera
Panel dodirnog
ekrana
Mikrofon
4
ASUS tablet
Zadnja strana
Micro USB 2.0 port
Konektor za zvučnik/
slušalice
Dugme za
podešavanje jačine
zvuka
Zadnja kamera
Odeljak za mikro SD
karticu*
Taster za napajanje
*
Priključak za microSD karticu podržava microSD i microSDHC formate kartica.
ASUS tablet
5
Punjenje ASUS tableta
Korišćenje adaptera za napajanje i mikro USB
kabla
Da biste napunili ASUS tablet:
Povežite USB kabl sa adapterom za napajanje.
Priključite micro USB konektor u ASUS tablet.
Priključite adapter za napajanje u uzemljenu strujnu
utičnicu.
Punite ASUS tablet osam (8) sati pre nego što ga
budete prvi put koristili u režimu rada na bateriju.
NAPOMENA: Izlazni napon ovog adaptera je DC 5.2 V, 1.35 A, 7 W.
6
ASUS tablet
Korišćenje punjača
Da biste napunili ASUS tablet:
Priključite micro USB konektor u ASUS tablet.
Priključite punjač u uzemljenu strujnu utičnicu.
Punite ASUS tablet osam (8) sati pre nego što ga
budete prvi put koristili u režimu rada na bateriju.
NAPOMENA: Izlazni napon ovog adaptera je DC 5 V, 1 A, 5 W.
ASUS tablet
7
VAŽNO!
• Za punjenje ASUS tableta koristite samo priloženi adapter
za napajanje i mikro USB kabl. Korišćenjem nekog drugog
adaptera možete da oštetite svoj ASUS tablet.
• Skinite zaštitnu foliju sa priključka, adaptera i USB kabla pre
punjenja ASUS tableta kako biste izbegli rizik od povređivanja.
• Vodite računa da priključite adapter za napajanje u
odgovarajuću utičnicu sa odgovarajućim ulaznim naponom.
• Kada koristite ASUS tablet uz adapter za napajanje, uzemljena
strujna utičnica mora biti blizu uređaja i lako dostupna.
• Ne stavljajte predmete na vaš ASUS tablet.
NAPOMENE:
• ASUS tablet je moguće puniti putem USB porta na računaru
samo kada je u režimu spavanja (isključen ekran) ili kada je
isključen.
• Punjenje putem USB porta na računaru može da potraje nešto
duže.
• Ako vaš računar ne može da pruži dovoljno snage za punjenje
ASUS tableta, punjenje ASUS tableta obavljajte putem strujne
utičnice.
8
ASUS tablet
Dodaci
Izjava Federalne komisije za komunikacije
Ovaj uređaj saglasan je sa FCC pravilima, Delom 15, rad je
podložan sledećim uslovima:
• Ovaj uređaj ne može da izazove štetno ometanje.
• Ovaj uređaj mora da prihvati bilo koje ometanje koje primi,
uključujuči ometanje koje može da izazove neželjeni rad.
Ova oprema je testirana i u saglsnosti je sa ograničenjima za
Klasu B digitalnih uređaja shodno Delu 15 FCC pravila. Ova
ograničenja su dizajnirana da obezbede razumnu zaštitu protiv
štetnog ometanja u rezidencionoj instalaciji. Ova oprema
generiše, koristi i može da zrači energiju radio frekvencije i,
ukoliko se ne instalira i ne koristi u skladu sa uputstvima, može
da utiče na prijem radio talasa. Međutim, ne postoje garancije
da do ometanja neće doći u određenoj instalaciji. Ukoliko ova
oprema dovede do štetnog ometanja radio ili TV prijema, a
što se može zaključiti uključivanjem i isključivanjem opreme,
predlažemo vam da pokušate da sprečite ometanje na neki od
sledećih načina:
• Okrenite antenu za prijem signala.
• Povećajte rastojanje između opreme i resivera.
• Povežite opremu u električnu priključnicu koja je povezana
na električno kolo različito od onog na koje je povezan
resiver.
• Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV
električarem.
ASUS tablet
9
Promene ili modifikacije koje nije posebno odobrila strana
odgovorna za saglasnost mogu da ponište pravo vlasnika da
koristi opremu.
Antena(e) koja se koristi za ovaj predajnik ne može biti kolocirana ili da radi u vezi sa bilo kojom drugom antenom ili
predajnikom.
Informacije o RF izlaganju (SAR)
Ovaj uređaj ispunjava zahteve vlade za izlaganje radio talasima.
Ovaj uređaj je dizajniran i proizveden da ne prelazi granične
vrednosti izloženosti radio frekventnim talasima (RF) koje je
postavila Federalna komisija za komunikacije vlade SAD-a.
Standard za izlaganje koristi jedinicu za merenje koja
je poznata kao Specifična stopa absorbcije ili SAR. SAR
ograničenje postavljeno od strane FCC-a je 1.6W/kg. Testovi
za SAR se sprovode korišćenjem standardnih radnih pozicija
koje je prihvatila FCC sa EUT prenosom na posebnim nivoima
napajanja na različitim kanalima. Najveća SAR vrednost za
uređaj kao što je preneto FCC je 0.65 W/kg kada se stavi pored
tela.
FCC je odobrila ovlašćenje opreme za ovaj uređaj sa svim
prijavljenim SAR nivoima procenjenih da su u saglasnosti sa
FCC RF smernicama izlaganja. SAR informacije o ovom uređaju
se nalaze u fajlu sa FCC i mogu se naći u Display Grant odeljku
na www.fcc.gov/oet/ea/fccid nakon pretraživanja ID FCC-a:
MSQK01A.
10
ASUS tablet
Upozoravajuća izjava vezana za IC
Ovaj uređaj može automatski da prekine prenos u slučaju
odsustva informacija za prenošenje ili greške u radu. Imajte u
vidu da cilj ovoga nije zabrana prenosa kontrolnih ili signalnih
informacija ili upotrebe ponavljajućih kodova ukoliko ih
zahteva tehnologija.
Uređaj je namenjen upotrebi u opsegu od 5150 MHz do
5250 MHz samo u zatvorenom prostoru, kako bi se smanjila
mogućnost pojave štetnih smetnji koje mogu uticati na
mobilne satelitske signale; maksimalni dozvoljeni doseg antene
(za uređaje koji rade u opsezima od 5250 MHz do 5350 MHz i
od 5470 MHz do 5725 MHz) je u skladu sa EIRP ograničenjem;
maksimalni dozvoljeni doseg antene (za uređaje u opsegu
od 5275 MHz do 5850 MHz) je u skladu sa EIRP ograničenjima
određenim za rad od tačke do tačke i u drugim slučajevima,
kao što je navedeno u odeljku A9.2(3). Pored toga, radari velike
snage se ponašaju kao primarni korisnici (što znači da imaju
prioritet) u opsegu od 5250 MHz do 5350 MHz i takvi radari
mogu da izazovu smetnje i/ili oštećenja LE-LAN uređaja.
Funkcija izbora kôda za zemlju je onemogućena za proizvode
koji se prodaju na tržištu SAD/Kanade. Za proizvode dostupne
na tržištu SAD/Kanade, rad je moguć samo na kanalima 1–11.
Izbor drugih kanala nije moguć.
ASUS tablet
11
EC Deklaracija o usklađenosti
Ovaj proizvod je u saglasnosti sa propisima R&TTE Direktive
1999/5/EC. Deklaraciju o usklađenosti možete da preuzmete sa
adrese http://support.asus.com.
Ograničenje odgovornosti
Može doći do određenih okolnosti gde, zbog greške kompanije
ASUS ili onoga za šta je ona odgovorna, imate pravo na
obeštećenje od strane kompanije ASUS. U svakom takvom
slučaju, nezavisno od osnova pod kojima imate pravo na
obeštećenje od kompanije ASUS, ASUS je odgovoran za
ne više od telesnih povreda (uključujući smrt) i oštećenje
vlasništva i materijalnog ličnog vlasništva ili bilo koje druge
realne ili direktne štete do kojih je došlo usled propusta ili
neispunjavanja zakonskih obaveza pod ovom garancijom, do
navedene ugovorene cene za svaki proizvod.
ASUS će biti odgovoran isključivo za ili će vam nadoknaditi
štetu za vaš gubitak, štete ili zahteve za obeštećenjem bazirane
na ugovoru, deliktu ili kršenju pod ovom Izjavom o garanciji.
Ovo ograničenje takođe važi za prodavce i dobavljače ASUS
proizvoda. To je maksimum za koji su ASUS, njegovi dobavljači i
vaš prodavac kolektovno odgovorni.
12
ASUS tablet
NI POD KOJIM USLOVIMA ASUS NIJE ODGOVORAN ZA JEDNO
OD SLEDEĆEG: (1) ZAHTEVE TREĆIH LICA PROTIV VAS ZA
OŠTEĆENJA (2) GUBITAK ILI OŠTEĆENJE VAŠIH PODATAKA ILI
ZAPISA; ILI (3) SPECIJALNE, SLUČAJNE, ILI INDIREKTNE ŠTETE ILI
ZA BILO KAKVE EKONOMSKE POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI
GUBITAK PROFITA ILI UŠTEĐEVINE), ČAK I UKOLIKO ASUS,
NJEGOVI DOBAVLJAČI ILI VAŠ PRODAVAC BUDU INFORMISANI
O TOJ MOGUĆNOSTI.
Sprečavanje oštećivanja sluha
Da biste sprečili oštećivanje sluha, ne slušajte zvuk velike jačine
duži vremenski period.
Za područje Francuske, slušalice za ovaj uređaj su usaglašene
sa zahtevima o nivou zvučnog pritiska propisanim u
odgovarajućim standardima EN 50332-1:2000 i/ili EN503322:2003, kao što se zahteva u članu francuskog zakona L.5232-1.
ASUS tablet
13
Upozorenje CE oznake
CE oznaka za uređaje sa bežičnim LAN/Bluetooth-om
Ova oprema je ispunjava zahteve Direktive 1999/5/EC
Evropskog parlamenta i komisije od 9. marta, 1999. godine
koji važi za opremu za radio i telekomunikacije i zajedničku
saglasnost.
Najveća CE SAR vrednost za uređaj je 0.429 W/kg.
Korišćenje opreme je dozvoljeno u:
AT
EE
IT
NO
BE
ES
IS
PL
BG
FI
LI
PT
CH
FR
LT
RO
CY
GB
LU
SE
CZ
GR
LV
SI
DE
HU
MT
SK
DK
IE
NL
TR
DFS kontrole vezane za otkrivanje radara ne treba da budu
dostupne korisniku.
14
ASUS tablet
Informacije o izlaganju radio-talasima (SAR) CE
Ovaj uređaj ispunjava zahteve EU (1999/519/EC) vezane za
ograničavanje izlaganja javnosti elektromagnetnim poljima
zarad zaštite zdravlja.
Granice su deo sveobuhvatnih preporuka za zaštitu javnosti.
Ove preporuke su razvile i proverile nezavisne naučne
organizacije kroz redovne i temeljne procene naučnih
istraživanja. Jedinica mere za ograničenje za mobilne uređaje
koje je preporučio Evropski savet je „specifičan stepen upijanja”
(SAR) i SAR granica je prosečno 2.0 W/kg na 10 grama telesnog
tkiva. Ispunjava zahteve Međunarodne komisije za zaštitu od
nejonizujuće radijacije (ICNIRP).
Ovaj uređaj je testiran za rad u neposrednoj blizini tela i
ispunjava ICNRP smernice za izlaganje i evropske standarde
EN 62311 i EN 50566. Merenje SAR stepena se obavlja u
uslovima kada je uređaj u direktnom kontaktu sa telom i pri
emitovanju na nivou najveće sertifikovane izlazne snage u svim
frekventnim opsezima mobilnog uređaja.
Zahtev za električnu bezbednost
Proizvodi sa oznakama za električnu struju od do 6A i koji teže
više od 3Kg moraju da koriste odgovarajuće, odobrene kablove
za struju, jače od ili jednake: H05VV-F, 3G, 0.75mm2 ili H05VV-F,
2G, 0.75mm2.
ASUS tablet
15
ASUS recikliranje/ servisi za vraćanje
ASUS programi za recikliranje i vraćanje dolaze iz naše potrebe
za najvišim standardima radi zaštite našeg okruženja. Mi
verujemo da možemo da vam pružimo rešenje kako biste
mogli da odgovorno reciklirate naše proizvode, baterije,
druge komponente kao i materijale pakovanja. Molimo vas
posetite http://csr.asus.com/english/Takeback.htm za detaljne
informacije o recikliranju u različitim regionima.
Obaveštenje o zaštitnom sloju
VAŽNO! U cilju obezbeđivanja električne izolacije i osiguravanja
električne bezbednosti, na uređaj je nanet zaštitni sloj kako bi se
izolovao, osim na mesta gde se nalaze ulazni i izlazni portovi.
Zelena ASUS napomena
ASUS je posvećen kreiranju proizvoda i pakovanja koji ne štete
prirodnoj okolini i koji štite zdravlje korisnika dok minimalizuju
uticaj na prirodnu sredinu. Smanjenja broja stranica uputstva u
skladu je sa smanjenjem emisije ugljen dioksida.
Detaljno uputstvo za korišćenje i druge povezane informacije
potražite u korisničkom priručniku dobijenom uz ASUS tablet ili
posetite ASUS sajt za podršku na adresi http://support.asus.com/.
16
ASUS tablet
Pravilno odlaganje
Rizik od eksplozije ukoliko baterija nije
pravilno zamenjena. Iskorišćene baterije
odlažite prema uputstvima.
NE odbacuje bateriju kao uobičajeno smeće.
Simbol precrtane kante sa točkićima ukazuje na
to da bateriju ne treba odbacivati kao uobičajeno
smeće.
NE bacajte ASUS tablet u običan otpad. Ovaj
proizvod je dizajniran tako da omogući ispravno
ponovno korišćenje delova i može da se reciklira.
Simbol sa precrtanom kantom sa točkićima znači
da proizvod (električna, elektronska oprema
i dugmaste baterije koje sadrži živu) ne treba
odlagati kao obično smeće. Proverite lokalne
regulative vezane za uklanjanje elektronskih
proizvoda.
NE bacajte ASUS tablet u vatru. NE izazivajte kratak
spoj kontakata. NE rasklapajte ASUS tablet.
ASUS tablet
17
Informacije o autorskim pravima
Nijedan deo ovog uputstva, uključujući proizvode i softver
koji su u njemu opisani, ne sme se reprodukovati, preneti,
transkribovati, uskladištiti u sistemu za pronalaženje ili prevesti
na bilo koji jezik ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju
kupac zadržava kao rezervnu kopiju, a bez prethodne pisane
dozvole kompanije ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).
ASUS i ASUS tablet logotip su žigovi kompanije ASUSTek
Computer Inc.
Informacije sadržane u ovom dokumentu su podložne promeni
bez prethodnog obaveštenja.
Autorska prava © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava
zadržana.
Naziv modela: K01A (ME70C/ME7000C)
Proizvođač
Adresa, Grad
Ovlašćeni
predstavnik u
Evropi
Adresa, Grad
Država
18
ASUSTek COMPUTER INC.
4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU,
TAIPEI 112, TAIWAN
ASUS COMPUTER GmbH
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
GERMANY
ASUS tablet
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
ASUS Tablet (WiFi/Bluetooth/GPS)
Model name :
K01A
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R&TTE Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 50360/A1 (2012-03)
EN 62479:2010
EN 50566:2013
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
Regulation (EC) No. 617/2013
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 140331
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Jerry Shen
Declaration Date: 02/05/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014
ASUS tablet
Signature : __________
19
support.asus.com
15060-407X0000
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement