Asus MeMO Pad 7(ME70C) Tablet Ръководство за употреба

Asus MeMO Pad 7(ME70C) Tablet Ръководство за употреба | Manualzz
ASUS Tablet
Ръководство на потребителя
BG9295
Първо издание / Май 2014
Зареждане на Вашето устройство
Уверете се, че Вашият ASUS таблет е напълно зареден преди
да го използвате в батериен режим продължително време.
Не забравяйте, че захранващият адаптер зарежда Вашия
ASUS таблет, докато е включен в източник на променлив
ток. Обърнете внимание, че зареждането на Вашия ASUS
таблет отнема много повече време, ако работите по време на
зареждане на батерията.
ВАЖНО! Не оставяйте ASUS таблет свързан към източник
на захранване щом вече е напълно зареден. ASUS таблет не
е проектиран да остава включен в електирческата мрежа
продължително време.
Предпазни мерки при пътуване в самолет
Свържете се с авиокомпанията, с която пътувате, за да научите
повече за услугите, които можете да използвате по време на
полет, както и за ограниченията при работа с ASUS таблет.
ВАЖНО! Можете да пуснете ASUS таблет през рентгеновите
машини на летището (използват се за предмети, поставени на
багажните ленти), но не го излагайте на магнитни детектори
или пръчки.
Предпазни мерки
Препоръчва се ASUS таблет да се използва само при
температура на околната среда от 0°C (32°F) до 35°C (95°F).
Продължителното излагане на прекалено висока или
прекалено ниска температура може да изтощи и да
съкрати живота на батерията. За да се гарантира оптимална
производителност на батерията, уверете се, че батерията не е
изложена на температура, различна от препоръчителната.
Съдържание на пакета
Зарядно устройство*
Адаптер*
t
ASUS
Table
USER
IDE
GU
ASUS таблет
Техническа
документация и
гаранционна карта
Микро USB кабел*
ЗАБЕЛЕЖКА:
• Ако някой от компонентите е повреден или липсва,
свържете се с Вашия търговски представител.
• *Това съдържание се различава в зависимост от страната
или региона.
ASUS таблет
3
Вашият ASUS таблет
Изглед отпред
Високоговорители
Предна камера
Тъчскрийн панел
Микрофон
4
ASUS таблет
Изглед отзад
Micro USB 2,0 порт
Порт за високоговорител/
слушалки с микрофон
Бутон за силата
на звука
Задна камера
Гнездо за Micro SD карта*
Бутон за включване и
изключване
* Гнездото на microSD картата поддържа формати microSD, microSDHC и microSDXC.
ASUS таблет
5
Зареждане на Вашия ASUS таблет
Използване на захранващия адаптер и micro
USB кабела
Зареждане на Вашия ASUS таблет:
Свържете USB кабел към захранващия адаптер.
Включете micro USB конектора във Вашия ASUS
таблет.
Включете адаптера в заземен контакт.
Заредете Вашия ASUS таблет за осем (8) часа,
преди да го използвате на батериен режим за
пръв път.
ЗАБЕЛЕЖКА: Изходното напрежение на този адаптер е
DC5.2V, 1.35A, 7W.
6
ASUS таблет
Използване на зарядно устройство
Зареждане на Вашия ASUS таблет:
Включете micro USB конектора във Вашия ASUS
таблет.
Включете зарядното устройство в заземен контакт.
Заредете Вашия ASUS таблет за осем (8) часа,
преди да го използвате на батериен режим за
пръв път.
ЗАБЕЛЕЖКА: Изходното напрежение на този адаптер е
DC5V, 1A, 5W.
ASUS таблет
7
ВАЖНО!
• Използвайте само включения в комплекта захранващ
адаптер и micro USB кабел при зареждане на Вашия ASUS
таблет. Използването на различен захранващ адаптер
може да повреди Вашия ASUS таблет.
• Отстранете защитния филм от адаптера и micro USB
кабела, преди да заредите ASUS таблет. Така ще
предотвратите нараняване.
• Уверете се, че адаптерът е свързан към контакт с
подходящо напрежение.
• Когато използвате своя ASUS таблет в режим на зареждане
от адаптера, заземеният контакт трябва да бъде
достатъчно близо до устройството и да е лесно достъпен.
• Не поставяйте обекти върху Вашия ASUS таблет.
ЗАБЕЛЕЖКИ:
• ASUS таблет може да се зарежда чрез USB порт на
компютър само в режим sleep (Сън) (изключен екран) или
в изключено положение.
• Зареждането чрез USB порт на компютър може да отнеме
по-дълго време.
• Ако Вашият компютър няма достатъчно енергия за
зареждане на Вашия ASUS таблет, заредете ASUS таблет от
заземен контакт.
8
ASUS таблет
Приложения
Изявление на Федералната Комисия по
Комуникации (ФКК)
Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от Правилника
на ФКК. Работата на устройството отговаря на следните две условия:
• Устройството да не причинява вредна интерференция.
• Устройството трябва да приема всякаква интерференция,
включително и такава, която може да причини нежелано
действие.
Това оборудване е тествано и отговаря на критериите за цифрово
оборудване от клас Б, съобразно Част 15 от разпоредбите на ФКК.
Тези ограничения са поставени, за да подсигуряват достатъчна
защита срещу вредни смущения при работа в помещения. Това
устройство генерира, използва и може да излъчва радиочестотна
енергия и ако не е инсталирано и не се използва съгласно
инструкциите, може да причини вредни смущения на радиовръзки.
Няма гаранция, че тази интерференция няма да се появи при
определена инсталация. Ако устройството причинява вредни
смущения в радио- и телевизионното приемане, които могат да
се определят чрез включване и изключване на устройството,
потребителят може да се опита да коригира смущенията по един или
повече от следните начини:
•
Да промени ориентацията или местоположението на
приемателната антена.
•
•
Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
Да включи устройството в контакт от електрическата верига,
който е различен от веригата, към която е включен приемникът.
ASUS таблет
9
•
Да се обърне за помощ към дилъра или опитен радио-/
телевизионен техник.
Промени или модификации, които не са одобрени изрично от
страната, отговаряща за съвместимостта на устройството, могат да
отнемат правата на потребителя да използва това оборудване.
Антената, използвана с този предавател, не трябва да са в близост до
или да се използват заедно с друга антена или предавател.
Информация за излагане на радиовълни
(Специфична степен на поглъщане - SAR)
Това устройство отговаря на държавните изисквания за излагане на
радиовълни. Това устройство е проектирано и произведено, така
че да не превишава горните граници за експозиция на радиовълни
(RF) установени от Федералната комисия по комуникациите (ФКК) на
правителството на САЩ.
Стандартите за излагане на радиовълни използват единица за
измерване, наречена специфична степен на поглъщане или SAR.
Допустимата граница на SAR, определена от ФКК е 1,6W/kg. SAR тестове се провеждат като се използват стандартни положения на
работа, одобрени от ФКК и тестовото оборудване излъчва сигнал на
различни канали при определеното захранване.
Най-високата SAR стойност за устройство според докладите на ФКК
е 0,65 W/kg, когато устройството е поставено близо до тялото.
ФКК издава на това устройство Разрешение за оборудване за
всички SAR нива, които са в съответствие с разпоредбите на ФКК
за експозиция. Информация за SAR нивата на това устройство се
съхранява от ФКК и може да се види в раздел “Display Grant” на адрес
www.fcc.gov/oet/ea/fccid, като преди това трябва да намерите ФКК
ИД номера на устройството: MSQK01A.
10
ASUS таблет
Предупреждение на IC
Устройството може автоматично да прекъсне предаването в случай
на липса на информация за предаване или грешка в работата.
Обърнете внимание, че това не цели да забрани предаването
на контролна или сигнална информация, или използването на
повтарящи се кодове, където това се изисква от технологията.
Устройството за честотен диапазон 5150-5250 MHz е само за
употреба на закрито, за да се намали потенциала от вредна
интерференция с мобилни сателитни системи на същите канали;
Максималното позволено усилване на антената (за устройства
в диапазона 5250-5350 MHz и 5470-5725 MHz) трябва да е в
съоветствие с ограничението EIRP; а максималното позволено
усилване на антената (за устройства в диапазона 5275-5850 MHz)
трябва да е в съответствие с ограниченията EIRP за работа от
точка до точка или други, както ее посочено в точка A9.2(3). Освен
това, мощните радиолокационни станции са сочени като основни
потребители (т.е. ползват се с предимство) на честоти 5250-5350
MHz, те могат да причинят смущения в радарите и/или повреди в
LE-LAN устройства.
Функцията за избор на код на страна е деактивирана за продукти,
разпространявани в САЩ/Канада. За продукти, разпространявани
в САЩ/Канада ще работят само канали 1-11. Избор на други канали
не е възможен.
ASUS таблет
11
Декларация за съответствие на ЕК
Този продукт отговаря на правилата в директивата за радио и
телекомуникационни интерфейси 1999/5/EC. Декларацията за
съответствие може да бъде изтеглена от http://support.asus.com.
Ограничение на отговорността
Възможно е да се наложи да замените част от ASUS или да възникнат
други гаранционни условия, при които имате право на обезщетение
от ASUS. В такъв случай, независимо от правата, които Ви дават право
на обещетение от ASUS, ASUS покрива наранявания (включително
и смърт) и щети на недвижимо имущество и собственост, други
директни щети в резултат от пропуск или неизпълнение на
задълженията според тази Гаранция, не по-големи от договорената
цена за всеки продукт.
ASUS носи отговорност или Ви компенсира само за загуба, вреди
или искове, основани на договор, непозволено увреждане или
нарушение съгласно условията на настоящата гаранция.
Това ограничение се отнася и до доставчиците и търговците на
ASUS. То е максимумът, за който ASUS, неговите доставчици и Вашият
дистрибутор са колективно отговорни.
ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ASUS НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА
КОИТО И ДА БИЛО ОТ СЛЕДНИТЕ НЕЩА: (1) ИСКОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ
КЪМ ВАС ПОРАДИ ЩЕТИ; (2) ЗАГУБИ ИЛИ ПОВРЕДА НА АРХИВИТЕ
ИЛИ ДАННИТЕ ВИ; (3) СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ КОСВЕНИ
ЩЕТИ ИЛИ ПРОИСТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТА
ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАГУБЕНИ ПЕЧАЛБИ ИЛИ СПЕСТЯВАНИЯ),
ДОРИ И В СЛУЧАЙ, ЧЕ ASUS, ДОСТАВЧИЦИТЕ ИЛИ ТЪРГОВЦИТЕ СА
ИНФОРМИРАНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ТАКИВА ДА ВЪЗНИКНАТ.
12
ASUS таблет
Предотвратяване на слухови увреждания
За да предотвратите слухови увреждания, не слушайте силен звук
продължително време.
За Франция, слушалките за това устройство са съвместими с
изискването за нивoто на силaтa на звука, установено от стандарт EN
50332-1:2000 и/или EN50332-2:2003, който се изисква от френския
закон, параграф L.5232-1.
ASUS таблет
13
CE маркировка
CE етикет за устройства с безжични LAN/ Bluetooth
Това оборудване отговаря на изискванията на директива
1999/5/EC на Европейския парламент и Комисията от 9
март 1999 година, относно радио и телекомуникационно
оборудване и взаимното признаване на тяхното
съответствие.
Най-високата CE SAR стойност за това устройство е 0,429 W/
kg.
Това оборудване може да се използва в:
AT
EE
IT
NO
BE
ES
IS
PL
BG
FI
LI
PT
CH
FR
LT
RO
CY
GB
LU
SE
CZ
GR
LV
SI
DE
HU
MT
SK
DK
IE
NL
TR
DFS контролите, свързани с радарно откриване, не са
достъпни за потребителя.
14
ASUS таблет
Информация за излагане на радиовълни
(Специфична степен на поглъщане - SAR) CE
Това устройство отговаря на изискванията на ЕС
(1999/519/EC) относно ограничаването на експозицията
на населението на електромагнитни полета за защита на
човешкото здраве.
Ограниченията са част от обширни препоръки за защита на
населението. Тези препоръки са разработени и проверени
от независими научни организации чрез регулярни и
щателни оценки на научни изследвания. Единицата за
измерване на препоръчаното от Европейския съвет
ограничение за мобилни устройства е "специфичен
коефициент на поглъщане” (SAR), а SAR ограничението е
2,0 W/kg средно за 10 грама телесна тъкан. То изпълнява
изискванията на Международната комисия по защита от
нейонизиращи лъчения (ICNIRP).
При използване близо до тялото, това устройство е тествано
и отговаря на разпоредбите на ICNIRP за експозиция и е
включено в европейски стандарти EN 62311 и EN 50566.
SAR стойностите са измерени при директен контакт на
устройството с тялото, докато устройството предава при
най-високото си сертифицирано ниво във всичките си
тествани честотни диапазони.
Изискване за електрическа безопасност
С продукти с напрежение по-голямо от 6А и тегло повече от
3кг трябва да използвате захранващи кабели по-големи или
равни на: H05VV-F, 3G, 0,75mm2 или H05VV-F, 2G, 0,75mm2.
ASUS таблет
15
Услуги за рециклиране/обратно приемане
на ASUS
Програмите на ASUS за обратно приемане и рециклиране
на продукти се основават на нашето старание да отговаряме
на най-високите стандарти за опазване на околната среда.
Вярваме в предоставянето на нашите клиенти на решения
за рециклиране на нашите продукти, батерии и други
компоненти, както и опаковъчни материали. Посетете http://
csr.asus.com/english/Takeback.htm за подробна информация
за рециклиране в различните региони.
Информация за покритието
ВАЖНО! С цел електрическа изолация и поддържане на
електрическата безопасност е нанесено покритие върху
корпуса на устройството, с изключение на областите, където
се намират входовете и изходите на компютъра.
Съобщение за Green ASUS
ASUS прави всичко възможно да създава екологични
продукти/опавковки и да пази здравето на потребителите
като едновременно се грижи за околната среда.
Намаляването на страниците в ръководството съответства
на намаляването на емисиите на въглероден двуокис.
За повече информация относно ръководството на
потребителя и сходна информация, вижте ръководството,
предоставено с ASUS таблет или посетете страницата за
поддръжка на ASUS на адрес http://support.asus.com/.
16
ASUS таблет
Правилно изхвърляне на продукта
Има риск от експлозия ако използвате
грешен тип батерии. Изхвърлете
използваните батерии според инструкциите.
НЕ хвърляйте батерията в огъня. Символът
на зачеркната кофа за боклук показва, че
батерията не трябва да се изхвърля заедно с
битовите отпадъци.
НЕ изхвърляйте ASUS таблет заедно с битовите
отпадъци. Този продукт е създаден така, че да
могат частите му да се рециклират. Този символ
на зачеркната с кръст кофа за отпадъци на
колелца означава, че продуктът (електрическо,
електронно устройство и съдържаща живак
клетъчна батерия) не трябва да се изхвърля
заедно с останалите битови отпадъци.
Направете справка с местните разпоредби за
изхвърляне на електронни продукти.
НЕ хвърляйте ASUS таблет в огъня. НЕ давайте
на късо контактите. НЕ разглобявайте ASUS
таблет.
ASUS таблет
17
ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВТОРСКИТЕ ПРАВА
Никоя част от това ръководство, включително описаните
продуктите и софтуер, не могат да бъдат размножавани,
предавани, записвани, съхранявани в друга система или
превеждани на други езици под каквато и да било форма
и начин, с изключение на документите, които купувачът
е съхранил с цел поддръжка, без писменото разрешение
ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).
Логото на ASUS и ASUS таблет са търговски марки на
ASUSTek Computer Inc.
Информацията в този документ може да се промени без
предупреждение.
Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Всички права
запазени.
Име на модела: K01A (ME70C/ME7000C)
Производител
Адрес, град
Оторизиран
представител в
Европа
Адрес, град
Държава
18
ASUSTek COMPUTER INC.
4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU,
TAIPEI 112, TAIWAN
ASUS COMPUTER GmbH
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
GERMANY
ASUS таблет
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
ASUS Tablet (WiFi/Bluetooth/GPS)
Model name :
K01A
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R&TTE Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 50360/A1 (2012-03)
EN 62479:2010
EN 50566:2013
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60065:2002 / A12:2011
EN 60950-1 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
Regulation (EC) No. 617/2013
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 140331
CE marking
(EC conformity marking)
Declaration Date: 02/05/2014
01 Ain Orientales
02 Aisne
03 Allier
05 Hautes Alpes
08 Ardennes
09 Ariège
11 Aude
12 Aveyron
16 Charente
24 Dordogne
25 Doubs
26 Drôme
32 Gers
36 Indre
37 Indre et Loire
41 Loir et Cher
45 Loiret
50 Manche
55 Meuse
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique
66 Pyrénées
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin
70 Haute Saône
71 Saône et Loire
75 Paris
82 Tarn et Garonne
Това изискване може да се промени с
84 Vaucluse
времето, което ще Ви даде възможност
88 Vosges
89 Yonne
да използвате мрежовата карта в
90 Territoire de Belfort
други райони на Франция. Проверете на
94 Val de Marne
страницата на ART за най-актуалната
информация (www.art-telecom.fr) Вашата
WLAN карта предава по-малко от 100mW,
но повече от 10mW.
CEO
Name :
Jerry Shen
Signature : __________
Year to begin affixing CE marking: 2014
Устройството е предназначено за използване във всички държави от ЕС.
Ограничени безжични честотни ленти във Франция
Някои области на Франция имат ограничения за определени честоти. Максималната разрешена мощност за вътрешна
употреба в най-лошия случай е: •10mW за цялата честота 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz); • 100mW за честоти между
2446,5 MHz и 2483,5 MHz. 10-ти до 13-ти канал включително работят в честотната лента 2446,6 MHz - 2483,5 MHz. Има
малко възможности за употреба на открито: в частна собственост или в частната собственост на обществени лица,
употребата е обект на предварителна процедура за одобрение от Министерството на отбраната с максимална разрешена
мощност на 100mW в честотната лента 2446,5–2483,5 MHz. Не се разрешава външна употреба на обществена собственост.
За департаментите посочени по-долу, за цялата честота 2,4 GHz: • Максималната разрешена мощност на закрито е 100mW;
• Максималната разрешена мощност на открито е 10mW. Департаментите, в които използването на честотната лента
2400–2483,5 е разрешено с EIRP по-малко от 100mW за вътрешна и по-малко от 10mW за външна употреба:
Position :
The device can be used in all the EU countries.
France Restricted Wireless Frequency Bands
Some areas of France have a restricted frequency band. The worst case maximum authorized power indoors are: • 10mW
for the entire 2.4 GHz band (2400 MHz–2483.5 MHz); • 100mW for frequencies between 2446.5 MHz and 2483.5 MHz.
Channels 10 through 13 inclusive operate in the band 2446.6 MHz to 2483.5 MHz. There are few possibilities for outdoor use:
On private property or on the private property of public persons, use is subject to a preliminary authorization procedure by
the Ministry of Defense, with maximum authorized power of 100mW in the 2446.5–2483.5 MHz band. Use outdoors on public
property is not permitted. In the departments listed below, for the entire 2.4 GHz band: • Maximum authorized power indoors
is 100mW; • Maximum authorized power outdoors is 10mW. Departments in which the use of the 2400–2483.5 MHz band is
permitted with an EIRP of less than 100mW indoors and less than 10mW outdoors:
01 Ain Orientales
02 Aisne
03 Allier
05 Hautes Alpes
08 Ardennes
09 Ariège
11 Aude
12 Aveyron
16 Charente
24 Dordogne
25 Doubs
26 Drôme
32 Gers
36 Indre
37 Indre et Loire
41 Loir et Cher
45 Loiret
50 Manche
55 Meuse
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique
66 Pyrénées
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin
70 Haute Saône
71 Saône et Loire
75 Paris
82 Tarn et Garonne
This requirement is likely to
84 Vaucluse
change over time, allowing you
88 Vosges
to use your wireless LAN card in
89 Yonne
90 Territoire de Belfort more areas within France. Please
94 Val de Marne
check with ART for the latest infor-
mation (www.art-telecom.fr) Your
WLAN Card transmits less than
100mW, but more than 10mW.
support.asus.com
15060-407N0000
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement