Asus MeMO Pad 8 (ME581C) Tablet Uputstvo za upotrebu

Asus MeMO Pad 8 (ME581C) Tablet Uputstvo za upotrebu | Manualzz
ASUS Tablet
Korisnički priručnik
CR9668
Prvo izdanje / Rujan 2014
CR9668_ME581C_UG.indd 1
9/23/2014 1:50:07 PM
Punjenje uređaja
Pobrinite se da potpuno napunite baterijski modul za ASUS
Tablet prije korištenja u baterijskom načinu rada duže vrijeme.
Zapamtite da adapter napajanja puni bateriju samo kada
je ASUS Tablet ukopčan u izvor izmjeničnog električnog
napajanja. Morate znati da punjenje traje duže kada je ASUS
Tablet u upotrebi.
VAŽNO! Ne ostavljajte ASUS Tablet priključen na izvor napajanja
ako je potpuno napunjen. ASUS Tablet nije izveden tako da u
dužem razdoblju može ostati priključeni na izvor električnog
napajanja.
Mjere predostrožnosti za korištenje u
zrakoplovima
Kontaktirajte svoju zrakoplovnu tvrtku kako biste se upoznali
s povezanim uslugama na letu koje je moguće koristiti i
ograničenjima koja treba slijediti pri korištenju ASUS Tableta
tijekom leta.
VAŽNO! ASUS Tablet može prolaziti kroz rendgenske uređaje
(koriste se za predmete postavljene na transportne trake), ali ne
izlažite ga utjecaju magnetskih detektora i palica.
Sigurnosne mjere opreza
ASUS Tablet smije se koristiti samo u okruženju s temperaturom
između 0 °C (32 °F) i 35 °C (95 °F).
Dugotrajno izlaganje ekstremno visokoj ili niskoj temperaturi
brzo će isprazniti bateriju i skratiti njen radni vijek. Kako bi se
osigurao optimalni rad baterije, osigurajte temperaturu okoline
unutar preporučenog raspona.
CR9668_ME581C_UG.indd 2
9/23/2014 1:50:07 PM
Sadržaj pakiranja
ASUS Tablet
Adapter napajanja
t
ASUS
Micro USB kabel
Table
Tehnička dokumentacija i
jamstvena kartica
BILJEŠKE:
• Ako je bilo koji od dijelova oštećen ili nedostaje, obratite se
dobavljaču.
• Dobiveni adapter napajanja razlikuje se od zemlje do zemlje.
ASUS Tablet
CR9668_ME581C_UG.indd 3
3
9/23/2014 1:50:07 PM
Vaš ASUS Tablet
Pogled s prednje strane
Senzor blizine
Prednja kamera
Ploča ekrana osjetljivog
na dodir
4
CR9668_ME581C_UG.indd 4
ASUS Tablet
9/23/2014 1:50:07 PM
Pogled sa stražnje strane
Stražnja kamera
Mikrofon
Utor za zvučnik / slušalice
Utor za Micro SD
karticu*
Gumb za glasnoću
Gumb napajanja
Zvučnici
Mikro USB 2.0
priključak
* Utor za microSD karticu podržava microSD, microSDHC i microSDXC formate kartice.
ASUS Tablet
CR9668_ME581C_UG.indd 5
5
9/23/2014 1:50:08 PM
Punjenje ASUS Tableta
Za punjenje ASUS Tableta:
Spojite USB kabel na adapter napajanja.
Ukopčajte mikro USB priključak u ASUS Tablet.
Priključite adapter napajanja u uzemljenu utičnicu.
ASUS Tablet punite osam (8) sati prije prve upotrebe
u baterijskom na rečinu rada.
6
CR9668_ME581C_UG.indd 6
ASUS Tablet
9/23/2014 1:50:08 PM
VAŽNO!
• Koristite isključivo isporučeni adapter napajanja i mikro USB
kabel za punjenje ASUS Tableta. Korištenje drugog adaptera
napajanja može uzrokovati kvar na ASUS Tabletu.
• Skinite zaštitni sloj s adaptera napajanja i mikro USB kabela
prije punjenja ASUS Tableta radi prevencije od rizika i ozljede.
• Pobrinite se da ukopčate adapter napajanja u ispravnu
utičnicu s ispravnim nazivnim ulaznim podacima. Izlazni
napon ovog adaptera je DC5,2 V, 1,35 A.
• Kada koristite ASUS Tablet u režimu adaptera napajanja,
uzemljena utičnica mora biti blizu uređaja i lako dostupna.
• Nemojte stavljati predmete na ASUS Tablet.
BILJEŠKE:
• ASUS Tablet može se puniti preko USB priključka na računalu
samo kad je u režimu mirovanja (isključen ekran) ili je
isključen.
• Punjenje preko USB priključka računala može trajati duže
nego inače.
• Ako vaše računalo ne osigurava dovoljno energije za punjenje
ASUS Tableta, napunite ASUS Tablet putem uzemljene
utičnice.
ASUS Tablet
CR9668_ME581C_UG.indd 7
7
9/23/2014 1:50:08 PM
Dodaci
EZ izjava o sukladnosti
Ovaj proizvod sukladan propisima R&TTE direktive 1999/5/EZ.
Izjava o sukladnosti može se preuzeti na http://support.asus.
com.
Ograničenje odgovornosti
U određenim situacijama zbog nedostatka za koji je odgovorna
tvrtka ASUS ili drugih obveza, možete imati pravo na naknadu
štete od tvrtke ASUS. U tom slučaju, bez obzira na osnovu
temeljem koje potražujete naknadu štete od tvrtke ASUS, ASUS
će biti odgovoran isključivo za štete nastale kao posljedica
tjelesne ozljede (uključujući smrt), oštećenja nepokretne i
pokretne imovine, ili sve druge stvarne i izravne štete koje su
uzrokovane nepoštivanjem i neizvršavanjem zakonskih obveza
propisanih ovim jamstvom, u iznosu do navedene ugovorne
cijene svakog pojedinog proizvoda.
ASUS je isključivo odgovoran za nadoknadu štete, gubitka i
potraživanja koja proizlaze iz ugovora, kaznene odgovornosti ili
kršenja prava prema odredbama ovog jamstva.
To se ograničenje također odnosi na dobavljače tvrtke ASUS
i prodajno mjesto na kojem ste kupili proizvod te predstavlja
maksimalnu odgovornost tvrtke ASUS, njezinih dobavljača i
prodajnog mjesta.
8
CR9668_ME581C_UG.indd 8
ASUS Tablet
9/23/2014 1:50:08 PM
TVRTKA ASUS NI U KOJIM OKOLNOSTIMA NEĆE BITI
ODGOVORNA ZA SLJEDEĆE: (1) POTRAŽIVANJA TREĆIH OSOBA
U VAŠE IME; (2) GUBITAK ZAPISA I PODATAKA TE OŠTEĆENJA
ISTIH; ILI (3) POSEBNE, SLUČAJNE, NEIZRAVNE I BILO KAKVE
POSLJEDIČNE POSLOVNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK DOBITI
I UŠTEĐEVINE), ČAK NI AKO SU ASUS, NJEGOVI DOBAVLJAČI
I PRODAJNO MJESTO NA KOJEM STE KUPILI PROIZVOD, BILI
SVJESNI MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA.
Prevencija gubitka sluha
Kako biste spriječili moguće oštećenje sluha ne slušajte zvuk
predugo na razini visoke jačine zvuka.
U Francuskoj, slušalice/ušne slušalice za ovaj uređaj sukladne
su zahtjevima u pogledu zvučnog tlaka iz važećih standarda
EN 50332-1:2000 i/ili EN50332-2:2003 koje propisuje francuski
zakon L.5232-1.
ASUS Tablet
CR9668_ME581C_UG.indd 9
9
9/23/2014 1:50:08 PM
Upozorenje o CE oznaci
CE označivanje za uređaje s bežičnom mrežom/
Bluetoothom
Oprema je sukladna zahtjevima direktive 1999/5/EZ europskog
parlamenta i komisije od 9. ožujka 1999. kojom se regulira radio
i televizijska oprema i njihova međusobna prepoznatljivost i
sukladnost.
Najviša CE SAR vrijednost za uređaj je 0,033 W/kg.
Ovaj uređaj može se koristiti u:
AT
EE
IT
NO
BE
ES
IS
PL
10
CR9668_ME581C_UG.indd 10
BG
FI
LI
PT
CH
FR
LT
RO
CY
GB
LU
SE
CZ
GR
LV
SI
DE
HU
MT
SK
DK
IE
NL
TR
ASUS Tablet
9/23/2014 1:50:08 PM
Podaci o RF izloženosti (SAR) - CE
Ovaj uređaj zadovoljava zahtjeve EU (1999/519/EZ) u vezi
ograničavanja izloženosti opće populacije elektromagnetskim
poljima koji postoje u svrhu zaštite zdravlja.
Ograničenja su dio opsežnih preporuka za zaštitu opće
populacije. Ove preporuke su razvile su i provjerile neovisne
znanstvene organizacije putem redovitih i detaljnih procjena
znanstvenih studija. Mjerna jedinica ograničenja za mobilne
uređaje koje je preporučilo Europsko vijeće je “Specific
Absorption Rate” (Specifična stopa apsorpcije) (SAR), a SAR
ograničenje iznosi prosječno 2,0 W/kg na 10 grama tjelesnog
tkiva. Ona zadovoljava zahtjeve Međunarodnog odbora za
zaštitu od neionizirajućeg zračenja (ICNIRP).
Što se tiče upotrebe u blizini tijela, ovaj uređaj je ispitan i
zadovoljava smjernice ICNRP u vezi izloženosti te Europski
standard EN 50566 te EN 62209-2. SAR se mjeri s uređajem na
udaljenosti od 1,5 cm od tijela za vrijeme predaje na najvišoj
certificiranoj izlaznoj snazi na svim frekvencijskim opsezima
mobilnog uređaja.
ASUS Tablet
CR9668_ME581C_UG.indd 11
11
9/23/2014 1:50:08 PM
Sigurnosni zahtjev u vezi s napajanjem
Proizvodi nazivne električne struje do 6 A teži od 3 kg moraju
koristiti odobrene kabele za napajanje veće ili jednake:
H05VV-F, 3G, 0,75 mm2 ili H05VV-F, 2G, 0,75 mm2.
ASUS usluge zbrinjavanja / preuzimanja
rabljenih proizvoda
ASUS programi preuzimanja i recikliranja rabljenih proizvoda
proizlaze iz naše orijentacije na najviše standarde za zaštitu
okoliša. Mi vjerujemo u rješenja kojima omogućujemo našim
kupcima odgovorno recikliranje naših proizvoda, baterija i
drugih komponenti kao i materijala za ambalažu. Molimo
posjetite http://csr.asus.com/english/Takeback.htm radi
detaljnih podataka o recikliranju u raznim regijama.
Napomena o izolaciji
VAŽNO! Radi električne izolacije i održavanja zaštite od
električnog udara, na uređaj nanesen je premaz za izolaciju, osim
na područja gdje se nalaze I/O priključci.
Ekološka ASUS obavijest
ASUS je predan stvaranju ekološki prihvatljivih proizvoda i
ambalaže radi zaštite zdravlja potrošača i smanjenja štetnih
učinaka po okoliš. Smanjenje broja stranica tiskanog priručnika
sukladno je zahtjevima smanjenja emisije ugljika.
Detaljnije korisničke upute i slične informacije potražite u
korisničkom priručniku koji ste dobili s ASUS Tabletom ili
posjetite ASUS-ovu internetsku stranicu podrške na adresi
http://support.asus.com/.
12
CR9668_ME581C_UG.indd 12
ASUS Tablet
9/23/2014 1:50:08 PM
Propisno zbrinjavanje
Opasnost od eksplozije baterije ako se zamijeni
nepropisanom vrstom. Dotrajale baterije
zbrinite sukladno uputama.
NE odlažite bateriju zajedno s komunalnim
otpadom. Simbol prekrižene kante za otpatke
označava da se baterija ne smije odlagati zajedno
s komunalnim otpadom.
ASUS Tablet NEMOJTE odlagati u komunalni
otpad. Dijelove ovog proizvoda moguće je ponovo
koristiti i reciklirati. Simbol prekriženog koša za
otpatke označava da se proizvod (električna i
elektronička oprema te baterije koje sadrže živu)
ne smije odlagati zajedno s komunalnim otpadom.
Elektroničke proizvode odložite prema važećim
lokalnim propisima.
ASUS Tablet NE odlažite u vatru. IZBJEGAVAJTE
kratki spoj kontakata. NEMOJTE rastavljati ASUS
Tablet.
ASUS Tablet
CR9668_ME581C_UG.indd 13
13
9/23/2014 1:50:08 PM
Autorsko pravo
Niti jedan dio ovog priručnika, uključujući u njemu opisane
proizvode i softver, ne smije se bez izričite pismene suglasnosti
tvrtke ASUSTeK COMPUTER INC. (u daljnjem tekstu: ASUS)
reproducirati, prenositi, prepisivati, pohranjivati u sustavu gdje
se mu se može ponovo pristupiti ili prevoditi na bilo koji jezik, u
bilo kojem obliku ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju
prodavatelj čuva u svrhu izrade sigurnosne kopije.
Logotipi ASUS-a i ASUS Tableta trgovačke su marke tvrtke
ASUSTek Computer Inc.
Podaci u ovom dokumentu podliježu promjenama bez
prethodne najave.
Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava
pridržana.
Naziv modela: K01H (ME581C)
Proizvođač
Adresa, Grad
Ovlašteni
predstavnik u
Evropi
Adresa, Grad
Država
14
CR9668_ME581C_UG.indd 14
ASUSTek COMPUTER INC.
4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU,
TAIPEI 112, TAIWAN
ASUS COMPUTER GmbH
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
GERMANY
ASUS Tablet
9/23/2014 1:50:09 PM
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
ASUS Tablet
Model name :
K01H
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2013
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R&TTE Directive
EN 300 328 V1.8.1
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V6.2.1
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.7.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008
EN 50566:2013
EN 62209-2:2010
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.6.1
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 50332-2:2003
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
Regulation (EC) No. 617/2013
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 140331
CE marking

(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Jerry Shen
Declaration Date: 10/09/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014
Signature : __________
ASUS Tablet
CR9668_ME581C_UG.indd 15
15
9/23/2014 1:50:09 PM
CR9668_ME581C_UG.indd 16
support.asus.com
15060-451Y0000
9/23/2014 1:50:09 PM
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement