Asus MeMO Pad FHD 10 (ME302KL) Tablet Uputstvo za upotrebu

Asus MeMO Pad FHD 10 (ME302KL) Tablet Uputstvo za upotrebu | Manualzz
support.asus.com
CR8559
Prvo izdanje
Rujan 2013
AUTORSKO PRAVO
Niti jedan dio ovog priručnika, uključujući u njemu opisane proizvode i softver, ne smije se bez izričite
pismene suglasnosti tvrtke ASUSTeK COMPUTER INC. (u daljnjem tekstu: ASUS) reproducirati, prenositi,
prepisivati, pohranjivati u sustavu gdje se mu se može ponovo pristupiti ili prevoditi na bilo koji jezik,
u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju prodavatelj čuva u svrhu izrade
sigurnosne kopije.
ASUS DOSTAVLJA OVAJ PRIRUČNIK “KAKAV JEST” BEZ BILO KAKVOG JAMSTVA, IZRAVNOG ILI
NEIZRAVNOG, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, NEIZRAVNA JAMSTVA I UVJETE UTRŽIVOSTI I
POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. NI U KOJEM SLUČAJU ASUS, NJEGOVI MENADŽERI, UPRAVA,
ZAPOSLENICI I AGENTI NEĆE BITI ODGOVORNI NI ZA BILO KAKVU NEIZRAVNU, POSEBNU, SLUČAJNU ILI
POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI ŠTETU ZBOG GUBITKA DOBITI, POSLOVNOG GUBITKA, GUBITKA
ILI KORIŠTENJA PODATAKA, PREKIDA POSLOVANJA I SLIČNE ŠTETE), ČAK NI AKO JE ASUS, ZBOG
BILO KAKVOG NEDOSTATKA ILI POGREŠKE U OVOM PRIRUČNIKU ILI PROIZVODU, BIO UPOZNAT S
MOGUĆNOŠĆU NASTANKA TAKVIH ŠTETA.
Nazivi proizvoda i tvrtki iz ovog priručnika mogu, ali ne moraju, biti registrirani zaštitni znaci ili proizvodi
zaštićeni autorskim pravima pripadajućih vlasnika, te služe samo za potrebe identifikacije i objašnjenja
u korist vlasnika tih proizvoda i tvrtki, bez namjere kršenja njihovih prava.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I PODACI IZ OVOG PRIRUČNIKA SLUŽE SAMO U INFORMATIVNE SVRHE.
PRIDRŽANO JE PRAVO NJIHOVE IZMJENE BEZ PRETHODNE NAJAVE I NEĆE SE SMATRATI OBVEZOM
TVRTKE ASUS. ASUS NE PREUZIMA ODGOVORNOST NI OBVEZU ZA BILO KAKVE POGREŠKE I
NETOČNOSTI KOJE MOGU POSTOJATI U OVOM PRIRUČNIKU, UKLJUČUJUĆI OPISANE PROIZVODE I
SOFTVER.
Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava pridržana.
OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
U određenim situacijama zbog nedostatka za koji je odgovorna tvrtka ASUS ili drugih obveza, možete
imati pravo na naknadu štete od tvrtke ASUS. U tom slučaju, bez obzira na osnovu temeljem koje
potražujete naknadu štete od tvrtke ASUS, ASUS će biti odgovoran isključivo za štete nastale kao
posljedica tjelesne ozljede (uključujući smrt), oštećenja nepokretne i pokretne imovine, ili sve druge
stvarne i izravne štete koje su uzrokovane nepoštivanjem i neizvršavanjem zakonskih obveza propisanih
ovim jamstvom, u iznosu do navedene ugovorne cijene svakog pojedinog proizvoda.
ASUS je isključivo odgovoran za nadoknadu štete, gubitka i potraživanja koja proizlaze iz ugovora,
kaznene odgovornosti ili kršenja prava prema odredbama ovog jamstva.
To se ograničenje također odnosi na dobavljače tvrtke ASUS i prodajno mjesto na kojem ste kupili
proizvod te predstavlja maksimalnu odgovornost tvrtke ASUS, njezinih dobavljača i prodajnog mjesta.
TVRTKA ASUS NI U KOJIM OKOLNOSTIMA NEĆE BITI ODGOVORNA ZA SLJEDEĆE: (1) POTRAŽIVANJA
TREĆIH OSOBA U VAŠE IME; (2) GUBITAK ZAPISA I PODATAKA TE OŠTEĆENJA ISTIH; ILI (3) POSEBNE,
SLUČAJNE, NEIZRAVNE I BILO KAKVE POSLJEDIČNE POSLOVNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK DOBITI I
UŠTEĐEVINE), ČAK NI AKO SU ASUS, NJEGOVI DOBAVLJAČI I PRODAJNO MJESTO NA KOJEM STE KUPILI
PROIZVOD, BILI SVJESNI MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA.
SERVIS I PODRŠKA
Posjetite naše višejezično web-mjesto http://support.asus.com
E-priručnik ASUS Tablet
Sadržaj
O ovom priručniku........................................................................................................... 6
Konvencije koje se koriste u ovom priručniku....................................................... 7
Tipografija........................................................................................................................... 7
Sigurnosne mjere opreza............................................................................................... 8
Punjenje uređaja............................................................................................................... 8
Upotreba ASUS Tablet.................................................................................................... 8
Mjere predostrožnosti za korištenje u zrakoplovima.......................................... 8
Sadržaj pakiranja............................................................................................................... 9
Poglavlje 1: Postavljanje hardvera
Upoznavanje s ASUS Tablet.........................................................................................12
Pogled s prednje strane...............................................................................................12
Pogled sa stražnje strane.............................................................................................13
Poglavlje 2: Upotreba ASUS Tablet
Podešavanje ASUS Tablet.............................................................................................18
Punjenje ASUS Tablet....................................................................................................18
Ugradnja mikro SIM kartice........................................................................................20
Uključivanje ASUS Tablet.............................................................................................21
Geste za ASUS Tablet.....................................................................................................22
Spajanje HDMI kompatibilnog zaslona..................................................................25
Poglavlje 3: Rad s Android®
Prvo pokretanje...............................................................................................................28
Android@ zaključani zaslon..........................................................................................29
Otključavanje uređaja...................................................................................................29
Dodavanje tapete na zaključani zaslon..................................................................30
Dodavanje widgeta na zaključani zaslon..............................................................30
Ulaz u Google Now........................................................................................................31
Početni ekran....................................................................................................................32
K00A
Prikazi zaslona.................................................................................................................33
Zaključavanje orijentacije zaslona...........................................................................34
Povezivanje sa svijetom................................................................................................34
Spajanje na Wi-Fi mreže...............................................................................................34
Korištenje Bluetootha...................................................................................................35
Upravljanje aplikacijama..............................................................................................37
Izrada prečica aplikacija...............................................................................................37
Uklanjanje aplikacije s početnog zaslona.............................................................37
Pregled informacija o aplikaciji.................................................................................38
Izrada mape aplikacija..................................................................................................39
Pregled aplikacija na zaslonu Nedavno korišteno..............................................40
Task Manager (Upravitelj zadacima)........................................................................42
File Manager (Upravitelj datoteka)...........................................................................43
Pristup unutarnjem uređaju za pohranu ..............................................................43
Pristup vanjskom uređajem za pohranu................................................................43
Prilagođavanje sadržaja...............................................................................................44
Postavke . ..........................................................................................................................45
ASUS brza postava.........................................................................................................45
Isključivanje ASUS Tablet.............................................................................................47
Postavljanje ASUS Tablet u stanje mirovanja.......................................................47
Poglavlje 4: Unaprijed instalirane aplikacije
Istaknute unaprijed instalirane aplikacije..............................................................50
Play Music.........................................................................................................................50
Camera (Fotoaparat).....................................................................................................51
Galerija ..........................................................................................................................53
Email (E-pošta).................................................................................................................60
Gmail
..........................................................................................................................62
Play Store ..........................................................................................................................63
Karte
..........................................................................................................................64
MyLibrary..........................................................................................................................65
E-priručnik ASUS Tablet
SuperNote Lite................................................................................................................70
ASUS Studio......................................................................................................................74
BuddyBuzz........................................................................................................................77
AudioWizard.....................................................................................................................78
ASUS Artist........................................................................................................................79
App Locker . .....................................................................................................................82
Widgeti ..........................................................................................................................85
ASUS Battery....................................................................................................................86
Dodaci
Izjava Savezne komisije za komunikacije..............................................................88
Podaci o RF izloženosti (SAR).....................................................................................89
Izjava o IC upozorenju..................................................................................................89
EZ izjava o sukladnosti.................................................................................................90
Prevencija gubitka sluha..............................................................................................90
Upozorenje o CE oznaci...............................................................................................91
Podaci o RF izloženosti (SAR) - CE.............................................................................92
Sigurnosni zahtjev u vezi s napajanjem.................................................................92
ASUS usluge zbrinjavanja / preuzimanja rabljenih proizvoda.......................92
Napomena o izolaciji.....................................................................................................92
Ekološka ASUS obavijest..............................................................................................93
Propisno zbrinjavanje...................................................................................................93
K00A
O ovom priručniku
Ovaj priručnik donosi informacije o hardverskim i softverskim funkcijama Tablet i
organiziran je po sljedećim poglavljima:
Poglavlje 1: Postavljanje hardvera
Ovo poglavlje detaljno opisuje hardverske komponente Vašeg Tablet.
Poglavlje 2: Upotreba Tablet
Ovo poglavlje prikazuje način upotrebe različitih dijelova Vašeg Tablet.
Poglavlje 3: Rad s Android®
Ovo poglavlje donosi pregled upotrebe sustava Android® na Vašem Tablet.
Poglavlje 4: Unaprijed instalirane aplikacije
U ovom poglavlju predstavljene su unaprijed instalirane aplikacije koje
dolaze s Tablet.
Dodaci
Ovo poglavlje prikazuje obavijesti i sigurnosne izjave za Vaše Tablet.
E-priručnik ASUS Tablet
Konvencije koje se koriste u ovom priručniku
U svrhu naglašavanja ključnih informacija u ovom priručniku, poruke su
predstavljene na sljedeći način:
VAŽNO! Ova poruka sadrži bitne informacije koje za dovršenje zadatka treba
pročitati.
NAPOMENA: Ova poruka sadrži dodatne informacije i savjete koji mogu pomoći u
izvođenju zadataka.
UPOZORENJE! Ova poruka sadrži važne informacije koje treba uzeti u obzir radi
očuvanja vlastite sigurnosti kod izvođenja određenih zadataka i radi sprečavanja
oštećenja podataka na Vašem Tablet i njegovih dijelova.
Tipografija
Podebljano
= Označava izbornik ili stavku koju je potrebno odabrati.
Kurziv
= Ovo označava poglavlja koja možete potražiti u ovom
priručniku.
K00A
Sigurnosne mjere opreza
Punjenje uređaja
Pobrinite se da potpuno napunite baterijski modul za ASUS Tablet prije korištenja
u baterijskom načinu rada duže vrijeme. Zapamtite da adapter napajanja puni
bateriju samo kada je ASUS Tablet ukopčan u izvor izmjeničnog električnog
napajanja. Morate znati da punjenje traje duže kada je ASUS Tablet u upotrebi.
VAŽNO! Ne ostavljajte ASUS Tablet priključen na izvor napajanja ako je potpuno
napunjen. ASUS Tablet nije izveden tako da u dužem razdoblju može ostati
priključeni na izvor električnog napajanja.
Upotreba ASUS Tablet
ASUS Tablet smije se koristiti samo u okruženju s temperaturom između 0 °C (32 °F)
i 35 °C (95 °F).
Dugotrajno izlaganje ekstremno visokoj ili niskoj temperaturi brzo će isprazniti
bateriju i skratiti njen radni vijek. Kako bi se osigurao optimalni rad baterije,
osigurajte temperaturu okoline unutar preporučenog raspona.
Mjere predostrožnosti za korištenje u zrakoplovima
Kontaktirajte svoju zrakoplovnu tvrtku kako biste se upoznali s povezanim
uslugama na letu koje je moguće koristiti i ograničenjima koja treba slijediti pri
korištenju ASUS Tablet tijekom leta.
VAŽNO! ASUS Tablet može prolaziti kroz rendgenske uređaje (koriste se za predmete
postavljene na transportne trake), ali ne izlažite ga utjecaju magnetskih detektora i
palica.
E-priručnik ASUS Tablet
Sadržaj pakiranja
Adapter napajanja
ASUS Tablet
Mikro USB kabel
Priručnik za korisnike
Jamstvo
BILJEŠKE:
• Ako je bilo koji od dijelova oštećen ili nedostaje, obratite se dobavljaču.
• Dobiveni adapter napajanja razlikuje se od zemlje do zemlje.
K00A
10
E-priručnik ASUS Tablet
Poglavlje 1:
Postavljanje hardvera
K00A
11
Upoznavanje s ASUS Tablet
Pogled s prednje strane
Senzor za svjetlo u okruženju
Senzor za svjetlo u okruženju prepoznaje količinu svjetla u vašem
okruženju. Omogućuje sustavu da automatski prilagodi svjetlinu zaslona
ovisno o uvjetima svjetla u okruženju.
Prednja kamera
Ugrađena kamera od 1,2 megapiksela omogućuje snimanje slika i
videozapisa pomoću ASUS Tableta.
Ploča ekrana osjetljivog na dodir
Ploča ekrana osjetljivog na dodir omogućuje korištenje ASUS tableta
pomoću gesti dodira.
12
E-priručnik ASUS Tablet
Pogled sa stražnje strane
Utor za zvučnik / slušalice
Ovaj priključak omogućuje povezivanje ASUS Tableta s vanjskim aktivnim
zvučnicima ili slušalicama.
VAŽNO! Ovaj priključak ne podržava vanjski mikrofon
Gumb za glasnoću
Gumb za glasnoću omogućuje povećavanje i smanjivanje glasnoće na
ASUS Tabletu.
Zvučnici
Zvučnici omogućuju slušanje zvuka neposredno iz ASUS tableta. Audio
opcije su softverski kontrolirane.
Stražnja kamera
Ugrađena kamera od 5 megapiksela omogućuje snimanje slika i
videozapisa pomoću ASUS Tableta.
K00A
13
Gumb napajanja
Pritisnite gumb za uključivanje na oko dvije (2) sekunde za uključivanje
ASUS Tableta ili njegovo pokretanje iz pripravnosti.
Ako želite isključiti ASUS Tablet, pritisnite gumb za uključivanje na
oko dvije (2) sekunde i kada se to od vas zatraži, kucnite Power Off
(Isključivanje) i zatim kucnite OK (U redu).
Ako želite zaključati ASUS Tablet ili ga dovesti u stanje pripravnosti,
pritisnite i brzo otpustite gumb za uključivanje.
U slučaju da ASUS Tablet prestane reagirati, pritisnite i oko deset (10)
sekundi držite pritisnutim gumb za uključivanje sve dok se računalo
forsirano ne isključi.
VAŽNO!
• Ako ASUS Tablet bude neaktivan jednu (1) minutu, on će automatski
prijeći u stanje pripravnosti.
• Prisilno ponovno pokretanje sustava može uzrokovati gubitak podataka.
Snažno se preporučuje da redovito izvodite arhiviranje podataka.
Mikrofon
Ugrađeni mikrofon može se koristiti za video konferencije, glasovne
naracije ili jednostavne audio snimke.
Mikro USB 2.0 priključak
Koristite mikro USB (Univerzalzna Serijska kartica ) 2.0
za punjenje baterijskog modula ili električno napajanje iz ASUS Tableta.
Ovaj priključak omogućuje prijenos podataka s Vašeg računala na ASUS
Tablet i obrnuto.
BILJEŠKE: Kada spojite ASUS Tablet na USB priključak na računalu, ASUS
Tablet će se puniti samo kada je u režimu mirovanja (isključen zaslon) ili kada
je isključen.
Mikro HDMI priključak
Ovaj priključak predviđen je za mikro HDMI (High-Definition Multimedia
Interface (Multimedijalni međusklop visoke definicije)) konektor i
kompatibilan je sa HDCP standardom za HD DVD, Blu-ray i druge
reprodukcije sa zaštićenim sadržajem.
14
E-priručnik ASUS Tablet
Utor za mikro SIM karticu
ASUS Tablet isporučuje se s ugrađenim utorom za mikro SIM (modul
za identifikaciju pretplatnika) karticu koji podržava GSM, WCDMA i LTE
mrežne opsege.
Napomena: Dodatne pojedinosti pronaći ćete u odjeljku Ugradnja mikro
SIM kartice.
Utor za Micro SD karticu
ASUS Tablet dolazi s ugrađenim dodatnim utorom čitača memorijske
kartice koji podržava formate mikroSD i microSDHC kartica.
Otvor za ručno resetiranje
Ako sustav ne reagira, u otvor za resetiranje gurnite izravnatu spajalicu za
papir i držite je tako deset (10) sekundi radi prisilnog ponovnog pokretanja
ASUS Tableta.
VAŽNO! Ponovno pokretanje sustava može uzrokovati gubitak podataka.
Snažno se preporučuje da redovito izvodite arhiviranje važnih podataka.
K00A
15
16
E-priručnik ASUS Tablet
Poglavlje 2:
Upotreba ASUS Tablet
K00A
17
Podešavanje ASUS Tablet
Punjenje ASUS Tablet
Za punjenje ASUS Tablet:
Spojite mikro USB kabel na adapter napajanja.
Ukopčajte mikro USB priključak u ASUS Tablet.
Priključite adapter napajanja u uzemljenu utičnicu.
ASUS Tablet punite osam (8) sati prije prve upotrebe u baterijskom
na režimu rada.
18
E-priručnik ASUS Tablet
VAŽNO!
• Koristite isključivo isporučeni adapter napajanja i mikro USB kabel za
punjenje ASUS Tableta. Korištenje drugog adaptera napajanja može
uzrokovati kvar na ASUS Tabletu.
• Skinite zaštitni sloj s adaptera napajanja i mikro USB kabela prije punjenja
ASUS Tableta radi prevencije od rizika i ozljede.
• Pobrinite se da ukopčate adapter napajanja u ispravnu utičnicu s
ispravnim nazivnim ulaznim podacima. Izlazni napon ovog adaptera je
DC5 V, 2 A.
• Ne ostavljajte ASUS Tablet priključen na izvor napajanja ako je potpuno
napunjen. ASUS Tablet nije izveden tako da u dužem razdoblju može
ostati priključeni na izvor električnog napajanja.
• Kada koristite ASUS Tablet u režimu adaptera napajanja, uzemljena
utičnica mora biti blizu uređaja i lako dostupna.
BILJEŠKE:
• ASUS Tablet može se puniti preko USB priključka na računalu samo kad je u režimu
mirovanja (isključen ekran) ili je isključen.
• Punjenje preko USB priključka računala može trajati duže nego inače.
• Ako vaše računalo ne osigurava dovoljno energije za punjenje ASUS Tableta,
napunite ASUS Tablet putem uzemljene utičnice.
K00A
19
Ugradnja mikro SIM kartice
Kako biste se mogli povezati s mobilnom širokopojasnom mrežom pomoću
tableta ASUS Tablet, potrebno je instalirati mikro SIM (Modul za identifikaciju
pretplatnika) karticu.
Ugradnja mikro SIM kartice:
A. Ako želite otvoriti ladicu mikro SIM kartice, gurnite vrh isporučene igle za
otvaranje ladice mikro SIM kartice.
B. Izvucite ladicu mikro SIM kartice i stavite mikro SIM karticu kako je prikazano.
Mikro SIM kartica
Ladica za mikro SIM karticu
20
E-priručnik ASUS Tablet
C. Poravnajte i umetnite ladicu mikro SIM kartice natrag u utor.
Uključivanje ASUS Tablet
Gumb za uključivanje držite pritisnutim
oko dvije (2) ako želite uključiti ASUS
Tablet.
K00A
21
Geste za ASUS Tablet
Korištenjem zaslona s dodirnom pločom, sljedeće geste mogu se izvršiti za
navigaciju, interakciju i pokretanje ekskluzivnih funkcija koje sadrži ASUS Tablet.
Odvlačenje/kucanje i držanje/dugo pritiskanje
q Ako želite premjestiti aplikaciju, kucnite i držite aplikaciju i odvucite ju na
novu lokaciju.
q Ako želite izbrisati aplikaciju s glavnog zaslona, kucnite i držite aplikaciju i
odvucite ju na gornji dio zaslona.
.
q Ako želite snimiti sliku zaslona, kucnite i držite
NAPOMENA: Ako želite omogućiti ove postavke, idite na
> ASUS Customized
Setting (ASUS prilagođene postavke), zatim označite Capture screenshots by
holding the Recent Apps Key (Snimi snimke zaslona držanjem tipke zadnjih
aplikacija).
22
E-priručnik ASUS Tablet
Kucanje/dodir
q Kucnite aplikaciju da je pokrenete.
q U aplikaciji File Manager kucnite za odabir i otvaranje datoteke.
Smanjivanje zumom
Primičite dva prsta na dodirnoj ploči za smanjivanje zumom slike u Galeriji,
Kartama ili Mjestima.
K00A
23
Povećavanje zumom
Raširite dva prsta na dodirnoj ploči za povećavanje zumom slike u Galeriji,
Kartama ili Mjestima.
Povlačenje
Povucite prst udesno ili ulijevo na zaslonu s dodirnom pločom za prebacivanje
između zaslona ili za prelistavanje stranica e-knjige ili galerije sa slikama.
24
E-priručnik ASUS Tablet
Spajanje HDMI kompatibilnog zaslona
Za spajanje HDMI kompatibilnog zaslona:
Priključite mikro HDMI konektor u mikro HDMI priključak vašeg Tablet.
Priključite HDMI kabel u HDMI priključak HDMI-kompatibilnog zaslona.
K00A
25
26
E-priručnik ASUS Tablet
Poglavlje 3:
Rad s Android®
K00A
27
Prvo pokretanje
Pri prvom pokretanju ASUS Tablet pojavljuje se niz prozora koji će vam pomoći pri
konfiguriranju osnovnih postavki operativnog sustava Android®.
Prvo pokretanje ASUS Tablet:
1. Uključite ASUS Tablet.
2. Odaberite jezik i zatim kucnite
.
3. Odaberite način ulaza ili format tipkovnice, zatim kucnite
.
4. Na popisu dostupnih Wi-Fi mreža kucnite naziv mreže, a onda na
Ako se ne želite spojiti na mrežu, kucnite na
.
.
NAPOMENA: Neke Wi-Fi mreže mogu tražiti da unesete lozinku.
5. Odaberite vrstu sinkronizacije podataka i zatim kucnite
.
6. Držite se uputa na zaslonu radi konfiguracije sljedećih stavki:
q Google korisnički račun
q Google postavke i usluge
.
7. Postavite lokalni datum i vrijeme, zatim kucnite
8. Kucnite
za ulazak na početni zaslon.
9. Na početnom zaslonu, kucnite na OK (U redu) i počnite koristiti svoj ASUS
Tablet.
28
E-priručnik ASUS Tablet
Android@ zaključani zaslon
Ploča s
vremenom
i datumom
Ikona
zaključavanja
Ploča s
tapetom i
widgetima
Pokretač Google Now
Otključavanje uređaja
Kucnite i odvucite
K00A
na
.
29
Dodavanje tapete na zaključani zaslon
Povucite ploču s vremenom i datumom udesno kako biste prikazali ploču s
tapetom i widgetima, zatim kucnite
i odaberite tapetu u Gallery (Galeriji) ili
Wallpapers (Tapetama).
Dodavanje widgeta na zaključani zaslon
Povucite ploču s vremenom i datumom udesno kako biste prikazali ploču s
tapetom i widgetima, zatim kucnite i odaberite widget.
30
E-priručnik ASUS Tablet
Ulaz u Google Now
Kucnite
na traci sustava i zatim odvucite na Google ikonu.
Google Now
Google Now je osobni pomoćnik za vaš ASUS Tablet, pruža vam trenutno
ažuriranje o vremenskim uvjetima, obližnjim restoranima, rasporedima letenja,
zakazanim sastancima i ostale povezane informacije na temelju vaše web
povijesti, sinkroniziranih kalendara i podsjetnika.
K00A
31
Početni ekran
Kucnite za postavljanje postavki lokacije, datuma i vremena alarma
Područje za obavijesti i postavke
Otvaranje
govornog
Google
pretraživanja
Kucnite za čitanje
e-pošte u aplikaciji
Email (E-pošta)
Otvaranje
tekstualnog
Google
pretraživanja
Otvori zaslon
sa svim
aplikacijama
Prečaci
Prečaci
Povratak na početni ekran
Traka sustava
Prikaz nedavno korištenih aplikacija
Prečica do uslužnih programa Android®
Povratak na prethodni ekran.
32
E-priručnik ASUS Tablet
Prikazi zaslona
Ugrađeni senzor gravitacije i žiroskop ASUS Tablet omogućuju automatsko
okretanje zaslona, ovisno o tome kako ga držite. Između pejzaža i portreta možete
se brzo prebaciti tako da ASUS Tablet nagnete ulijevo ili udesno.
Pejzažni prikaz
Portretni prikaz
K00A
33
Zaključavanje orijentacije zaslona
Po zadanim postavkama, zaslon ASUS Tablet automatski mijenja orijentaciju iz
pejzažne u portretnu i obrnuto, ovisno o tome kako držite ASUS Tablet.
Funkciju automatskog okretanja zaslona možete onemogućiti na sljedeći način:
1. Kucnite
File Manager
2. Kucnite
Gallery
na početnom zaslonu za otvaranje zaslona Sve aplikacije.
Settings
Polaris Office
Play Store
My Library Lite
> Dostupnost, zatim kucnite Automatski zakreni zaslon za
Camera
Play Music
isključivanje.
Gmail
MyCloud
MyPainter
Maps
Email
SuperNote
MyNet
AudioWizard
ASUS Studio
NAPOMENA: Funkciju automatskog zaokretanja zaslona možete uključiti/isključiti
na ASUS Quick Settings (ASUS brzo podešavanje). Više informacija potražite u
poglavlju Postavke.
App Locker
asus@vibe
App Backup
SuperNote Lite
BuddyBuzz
Povezivanje sa svijetom
Spajanje na Wi-Fi mreže
Tehnologija bežičnih Wi-Fi mreža omogućuje vam bežičnu razmjenu podataka
putem mreže. Ako želite koristiti Wi-Fi mrežu, aktivirajte funkciju Wi-Fi u ASUS
Tablet i spojite na bežičnu mrežu. Neke bežične mreže su osigurane ključem ili
zaštićene digitalnim certifikatima i potrebni su dodatni koraci za postavu; ostale
su otvorene i možete se jednostavno spojiti na njih.
NAPOMENA: Isključite Wi-Fi kad ga ne koristite kako biste uštedjeli energiju
baterije.
Ako želite omogućiti Wi-Fi i spojiti se na Wi-Fi mrežu:
1. Kucnite
za odlazak na zaslon Sve aplikacije i zatim kucnite
.
2. Prebacite Wi-Fi preklopku na UKLJUČENO. Kad je omogućeno, ASUS Tablet
traži dostupne Wi-Fi mreže.
3. Kucnite naziv mreže za povezivanje na nju. Ako je mreža osigurana ili
zaštićena, potrebno je unijeti lozinku ili druge vjerodajne podatke.
NAPOMENA: Ako ASUS Tablet pronađe mrežu na koju ste se prije spojili, automatski
se spaja na nju.
34
E-priručnik ASUS Tablet
Korištenje Bluetootha
Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetootha u uređaju
Bluetooth je bežični standard koji se koristi za razmjenu podataka na kratkim
udaljenostima. Bluetooth postoji u mnogim proizvodima, kao što su smartphone
uređaji, računala, tablet uređaji i naglavne slušalice.
Bluetooth je vrlo koristan kod prijenosa podataka između dva ili više uređaja koji
su u blizini.
Prvi put kada se spojite na Bluetooth uređaj, morate se upariti s Tablet uređajem.
NAPOMENA: Isključite Bluetooth kad ga ne koristite kako biste uštedjeli napajanje
baterije.
Za aktiviranje ili deaktiviranje Bluetootha u ASUS Tablet možete učiniti bilo što od
sljedećeg:
q Kucnite
za otvaranje zaslona Sve aplikacije i zatim kucnite
.
Prebacite Bluetooth preklopku na ON (UKLJUČENO)
q Povucite prema dolje za prikaz ploče ASUS Quick Settings (područje ASUS
brzih postavki) i zatim kucnite .
Uparivanje ASUS Tablet s Bluetooth uređajem
Prije povezivanja na Bluetooth uređaj, prvo morate upariti Tablet s tim uređajem.
Uređaji ostaju upareni, osim ako uklonite uparenu vezu između njih.
Za uparivanje ASUS Tablet na uređaj:
1. Kucnite
za odlazak na zaslon Sve aplikacije i zatim kucnite
.
Prebacite Bluetooth preklopku na ON (UKLJUČENO).
2. Kucnite Bluetooth za prikaz svih dostupnih Bluetooth uređaja u dometu.
NAPOMENE:
• Ako se uređaj za uparivanje ne nalazi na popisu, provjerite je li funkcija Bluetooth
UKLJUČENA i postavljena na Vidljivo.
• U tehničkoj dokumentaciji koja dolazi s uređajem naučite kako se Bluetooth
UKLJUČUJE i postavlja u vidljivo stanje.
K00A
35
3. Ako je Tablet završio pretraživanje prije nego je Bluetooth uređaj spreman,
kucnite SEARCH FOR DEVICES (PRETRAŽIVANJE UREĐAJA).
4. Na popisu dostupnih uređaja kucnite Bluetooth uređaj s kojim želite obaviti
uparivanje. Slijedite upute na zaslonu za dovršavanje uparivanja. Po potrebi
pogledajte tehničku dokumentaciju koju ste dobili s uređajem.
Spajanje ASUS Tablet s Bluetooth uređajem
Nakon uparivanja ASUS Tablet na Bluetooth uređaj, možete se lako ponovno
spojiti na uređaj čim se pojavi u dometu.
Spajanje na Bluetooth uređaj:
1. Kucnite
za odlazak na zaslon Sve aplikacije i zatim kucnite
.
Prebacite Bluetooth preklopku na ON (UKLJUČENO).
2. Na popisu UPARENI UREĐAJI kucnite naziv uparenog uređaja.
Odvajanje i konfiguriranje Bluetooth uređaja
Odvajanje ili konfiguriranje Bluetooth uređaja:
1. Kucnite
za odlazak na zaslon Sve aplikacije i zatim kucnite
.
Prebacite Bluetooth preklopku na ON (UKLJUČENO).
2. Kucnite Bluetooth, zatim kucnite
pokraj spojenog Bluetooth uređaja koji
želite odvojiti ili konfigurirati.
3. Na zaslonu Paired Bluetooth device (Upareni Bluetooth uređaj) možete učiniti
bilo što od sljedećeg:
•
Kucnite Unpair (Raskini vezu) za odvajanje uređaja.
•
Kucnite Rename (Preimenuj) za preimenovanje Bluetooth uređaja.
•
Kucnite bilo koji od profila na popisu za aktiviranje ili deaktiviranje profila.
4. Kucnite
36
za prikaz trake sustava i povratka na prethodni zaslon.
E-priručnik ASUS Tablet
Upravljanje aplikacijama
Izrada prečica aplikacija
Izradite prečice aplikacija na početnom zaslonu za dobivanje lakog pristupa
nekim od vaših omiljenih aplikacija.
Izrada prečica aplikacije:
1. Kucnite
za odlazak na zaslon Sve aplikacije.
2. Na zaslonu Sve aplikacije, kucnite i držite ikonu aplikacije i zatim je odvucite
na Početni zaslon.
Uklanjanje aplikacije s početnog zaslona
Oslobodite prostor za nove prečice aplikacija uklanjanjem postojećih prečica
aplikacija na početnom zaslonu.
Uklanjanje prečica aplikacije:
1. Kucnite i držite aplikaciju dok se na vrhu zaslona ne pojavi X Uklanjanje.
2. Odvucite aplikaciju na X Uklanjanje kako biste ju uklonili s Početnog zaslona.
K00A
37
Pregled informacija o aplikaciji
Prilikom izrade prečica za aplikaciju možete pogledati detaljne podatke o
aplikaciji. Kada držite aplikaciju na zaslonu Sve aplikacije, zaslon se prebacuje
na Početni zaslon i Informacije o aplikaciji će se pojaviti na gornjem dijelu
Početnog zaslona. Odvucite aplikaciju na Informacije o aplikaciji za prikaz
detaljnijih informacija.
38
E-priručnik ASUS Tablet
Izrada mape aplikacija
Možete kreirati mape za organiziranje prečica na Početnom zaslonu.
lzrada mape za aplikaciju:
1. Na Početnom zaslonu, kucnite i odvucite aplikaciju ili prečicu na drugu
aplikaciju, tako da se pojavi crni krug.
NAPOMENE:
• Izrađena mapa se prikazuje u crnom krugu.
• Možete dodati više aplikacija u vašu mapu.
2. Kucnite novu mapu i kucnite Neimenovana mapa za promjenu naziva mape.
K00A
39
Pregled aplikacija na zaslonu Nedavno korišteno
Zaslon Nedavno korišteno omogućuje vam pregled popisa prečica aplikacija
na temelju nedavno pokrenutih aplikacija. Pomoću zaslona Nedavno korišteno
možete lako vratiti ili prebacivati između nedavno pokrenutih aplikacija.
Za pristup zaslonu Nedavno korišteno:
1. Kucnite
na traci sustava.
2. Prikazuje se popis s prikazom svih nedavno pokrenutih aplikacija. Kucnite
aplikaciju koju želite pokrenuti.
40
E-priručnik ASUS Tablet
Za pregled izbornika nedavnih aplikacija:
1. Kucnite i držite nedavnu aplikaciju za prikaz njenog izbornika.
2. Za uklanjanje aplikacije s popisa, odaberite Ukloni s popisa. Za pregled
informacija odaberite Informacije o aplikaciji.
NAPOMENA: Možete ukloniti nedavnu aplikaciju povlačeći je prema gore ili dolje.
K00A
41
Task Manager (Upravitelj zadacima)
ASUS Task Manager prikazuje popis trenutno pokrenutih uslužnih programa i
aplikacija kao i njihovu iskorištenost u postocima, na ASUS Tablet.Također možete
otvarati ili zatvarati već korištene aplikacije ili zatvoriti sve aplikacije i uslužne
programe koristeći funkciju Close All (Zatvori sve).
Upravljanje Upraviteljem zadacima:
1. Kucnite
za odlazak na zaslon Sve aplikacije i zatim kucnite WIDGETI za
prikaz izbornika Widgeti.
2. Kucnite i držite ASUS Task Manager (ASUS Upravitelj zadacima) za prikaz
okvira ASUS Upravitelj zadacima na Početnom zaslonu.
3. Prstom prijeđite preko popisa prema gore i prema dolje za pregled svih
pokrenutih aplikacija.
4. Kucnite
pokraj pokrenute aplikacije za zatvaranje. Kucnite Close All
(Zatvori sve) za zatvaranje svih pokrenutih aplikacija od jednom.
42
E-priručnik ASUS Tablet
File Manager (Upravitelj datoteka)
Upravitelj datoteka omogućuje vam lako lociranje i upravljanje datotekama
na unutarnjem uređaju za pohranu ili na priključenim vanjskim uređajima za
pohranu.
Pristup unutarnjem uređaju za pohranu
Pristup unutarnjem uređaju za pohranu:
1. Kucnite
za odlazak na zaslon Sve aplikacije.
2. Kucnite
> Internal Storage (Unutarnji uređaj za pohranu) na lijevoj
ploči za pregled sadržaja ASUS Tablet i zatim kucnite stavku za odabir. Ako je
micro SD kartica umetnuta, kucnite MicroSD za pregled sadržaja micro SD
kartice.
3. Kucnite
za povratak u glavni direktorij Moja pohrana.
Pristup vanjskom uređajem za pohranu
Za pristup vanjskom uređaju za pohranu:
1. Povucite obavijesnu traku s vrha zaslona za prikaz obavijesnog okvira.
2. Kucnite
za prikaz sadržaja micro SD kartice Za odvajanje micro SD
kartice s ASUS Tablet kucnite
.
VAŽNO! Pobrinite se da spremite podatke pohranjene na micro SD kartici prije
odvajanja micro SD kartice s ASUS Tablet.
K00A
43
Prilagođavanje sadržaja
U Upravitelju datotekama možete kopirati, izrezati, podijeliti i izbrisati sadržaje
vašeg uređaja i instaliranog vanjskog uređaja za pohranu.
Kad prilagodite datoteku ili mapu, označite okvir pokraj datoteke ili mape i u
gornjem desnom kutu zaslona pojavit će se traka s radnjama.
NAPOMENE:
• Radnja
mape.
će se pojaviti samo ako prilagodite datoteku ili datoteke unutar
• Također možete označiti datoteku ili mapu i zatim odvući i ispustiti u željenu
odredišnu mapu.
Traka s radnjama
44
E-priručnik ASUS Tablet
Postavke
Na zaslonu s postavkama možete konfigurirati postavke ASUS Tablet. Pomoću ove
aplikacije sustava možete konfigurirati bežičnu povezivost ASUS Tablet, hardver,
osobne i postavke računa i sustava.
Postoje dva načina za pristup ekranu Postavke.
1. Na zaslonu Sve aplikacije, kucnite
za prikaz izbornika.
2. Povucite obavijesnu traku s vrha zaslona za prikaz ploče ASUS Quick Settings
(ASUS brza postava) i zatim kucnite
.
ASUS brza postava
ASUS brza postava
Ona prikazuje lokalni
datum i vrijeme
Postavke zaslona
Wi-Fi postavke
Audio Wizard
Postavk bežičnog
prijenosa zaslona
K00A
Ploča za brzu podešavanje
postavki
Auto Brightness
Brisanje obavijesti
Izbornik s postavkama
Ručno podešavanje svjetline
45
ASUS ploča za brzo podešavanje postavki
Kucnite pojedine ikone uslužnih programa da aktivirate ili deaktivirate
pripadajuće funkcije.
Brzi rječnik
Pametna
štednja
Wi-Fi
Automatsko
zaokretanje zaslona
Bluetooth
Mobilni
podaci
Automatsko
sinkroniziranje
Tihi način
rada
Zrakoplovni
način rada
GPS
Wi-Fi hotspot
Obavijesne ploče
Obavijesne ploče pojavljuju se u ploči Brza postava radi trenutačnih ažuriranja
aplikacija, dolaznih poruka e-pošte i stanja uslužnih programa.
NAPOMENA: Povucite obavijest u desno ili lijevo za uklanjanje stavke s popisa.
46
E-priručnik ASUS Tablet
Isključivanje ASUS Tablet
ASUS Tablet možete isključiti na sljedeće načine:
q Pritisnite gumb za uključivanje na približno dvije (2) sekunde i kada se to od
vas zatraži, kucnite Isključi i zatim kucnite U redu.
q Ako ASUS Tablet ne reagira, pritisnite i držite gumb napajanja približno deset
(10) sekundi, dok se ASUS Tablet ne isključi.
VAŽNO! Prisilno isključivanje sustava može uzrokovati gubitak podataka. Pobrinite
se da redovito izvodite arhiviranje podataka.
Postavljanje ASUS Tablet u stanje mirovanja
Za postavljanje ASUS Tablet u stanje mirovanja jedanput pritisnute gumb za
uključivanje.
K00A
47
48
E-priručnik ASUS Tablet
Poglavlje 4:
Unaprijed instalirane aplikacije
K00A
49
Istaknute unaprijed instalirane aplikacije
Play Music
Aplikacija Play Music, integrirano sučelje za vašu glazbenu kolekciju, omogućuje
vam reprodukciju spremljenih glazbenih podataka pohranjenih na unutarnji ili
instalirani vanjski uređaj za pohranu.
Sve glazbene datoteke možete reproducirati nasumično ili odabrati željeni album
za uživanje u glazbi.
Na početnom zaslonu, kucnite
za reprodukciju glazbenih datoteka.
Kucnite za razvrstavanje audio datoteka prema Nedavno,
Albumi, Izvođači, Pjesme, Popisi izvođenja i Žanrovi
Pretraživanje
za glazbenu
datoteku
Postavke
za Play
Music
NAPOMENA:
ASUS Tablet podržava sljedeće Audio i video kodeke:
• Decoder (Dekoder)
Audio kodek: AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2 (poboljšani
AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE,
Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10,
WMA Lossless, WMA Pro LBR
Video kodek: H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8 (Video kodek)
• Encoder (Enkoder)
Audio Coder (Audio kodek): AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB
Video Coder (Video kodek): H.263, H.264, MPEG-4
50
E-priručnik ASUS Tablet
Camera (Fotoaparat)
Aplikacija Kamera omogućuje snimanje slika i videozapisa pomoću ASUS Tablet.
Za pokretanje aplikacije Kamera kucnite
File Manager
kucnite
Kada završite.
Gallery
na Početnom zaslonu i zatim
Settings
Polaris Office
Play Store
My Library Lite
Camera
Play Music
Maps
NAPOMENA: Slike i video datoteke automatski se spremaju u File Manager (Upravitelj
datoteka).
Email
Gmail
MyCloud
App Locker
asus@vibe
App Backup
SuperNote Lite
SuperNote
MyNet
AudioWizard
ASUS Studio
Režim fotoaparata
MyPainter
Postavke
načina rada
Efekti
Veličina
slike
Ekspozicija
Nijansa
bijele boje
Postavke
zaslona
Postavke
kamere
K00A
BuddyBuzz
Režim
prebacivanja
Klizač za
zumiranje
Gumb za
snimanje
Zamjena
kamere
Pregled
51
Video način rada
Režim
prebacivanja
Efekti
Nijansa bijele
boje
Ekspozicija
Nijansa bijele boje
Postavke zaslona
Postavke
kamere
Gumb za
snimanje
Zamjena
kamere
Pregled
52
E-priručnik ASUS Tablet
Galerija
Gledajte slike i reproducirajte videozapise na ASUS Tablet pomoću aplikacije
Galerija. Ova aplikacije također vam omogućuje uređivanje, dijeljenje ili brisanje
slika i video datoteka pohranjenih na ASUS Tablet. Iz aplikacije Galerija možete
prikazati slike u dijaprojekciji ili kucnite za pregled odabrane slike ili video
datoteke.
Za pokretanje aplikacije Galerija, kucnite
kucnite
.
File Manager
Gallery
na Početnom zaslonu i zatim
Settings
Polaris Office
Glavni zaslon aplikacije Galerija
Play Store
My Library Lite
Camera
Play Music
Maps
Email
Kucnite za brzo pokretanje
aplikacije Kamera
Kucnite za razvrstavanje
videozapisa i slika
Gmail
MyCloud
MyPainter
K00A
App Locker
asus@vibe
App Backup
SuperNote Lite
SuperNote
MyNet
AudioWizard
ASUS Studio
Postavke za
Galerija
BuddyBuzz
53
Dijeljenje i brisanje albuma
Za dijeljenje albuma, kucnite i držite album dok se na vrhu ekrana ne pojavi alatna
traka. Možete slati ili dijeliti odabrane albume na Internet i možete ih brisati s
ASUS Tablet.
Traka s
alatima
Kucnite ovu ikonu za dijeljenje odabranog
albuma pomoću ASUS Webstorage, Bluetooth®,
Picasa®, Google+® ili Gmail®.
Kucnite ovu ikonu za brisanje odabranog
albuma.
54
E-priručnik ASUS Tablet
Dijeljenje, brisanje i uređivanje slika
Za dijeljenje, uređivanje ili brisanje slike, kucnite za otvaranje slike i zatim kucnite
na sliku za pokretanje alatne trake na gornjem dijelu zaslona.
Dijeljenje slika
Za dijeljenje slike:
1. U zaslonu Galerija, otvorite album koji sadrži sliku koju želite podijeliti.
2. Kucnite za odabir, zatim kucnite
i odaberite s popisa aplikacija za
dijeljenje.
K00A
55
Dijeljenje više slika:
1. U zaslonu Galerija, otvorite album koji sadrži sliku koju želite podijeliti.
2. Kucnite i držite jednu sliku i zatim kucnite ostale slike.
3. Kucnite
56
i zatim odaberite s popisa aplikacija za dijeljenje.
E-priručnik ASUS Tablet
Uređivanje slike
File Manager
Settings
Play Store
Za uređivanje slike:
1. Na zaslonu Galerija otvorite album koji sadrži sliku koju želite urediti.
2. Kucnite na sliku za otvaranje i zatim kucnite > Uredi.
3. Kucnite alate za uređivanje za početak uređivanja.
Gallery
Polaris Office
My Library Lite
Camera
Play Music
Maps
Email
Gmail
SuperNote
MyNet
Kucnite za poništavanje promjena, vraćanje
poništene
radnje, resetiranje ili prikaz povijesti
Kucnite zaAppspremanje
asus@vibe
Locker
MyCloud
MyPainter
App Backup
Kucnite
za dijeljenje
AudioWizard
ASUS Studio
SuperNote Lite
BuddyBuzz
Alati za
uređivanje
K00A
57
Brisanje slika
Brisanje slike:
1. Na zaslonu Galerija otvorite album koji sadrži sliku koju želite izbrisati.
2. Kucnite sliku za otvaranje i zatim kucnite > Delete (Izbriši).
3. Kucnite U redu.
Brisanje više slika:
1. Na zaslonu Galerija otvorite album koji sadrži slike koje želite izbrisati.
2. Kucnite i držite jednu sliku i zatim kucnite ostale slike.
i zatim kucnite U redu.
3. Kucnite
58
E-priručnik ASUS Tablet
Pristup widgetu Galerija
Widget Galerija fotografija omogućuje izravan pristup omiljenim fotografijama ili
albumima na početnom zaslonu.
Prikaz widgeta Galerija Foto na Početnom zaslonu:
1. Kucnite
za odlazak na zaslon Sve aplikacije.
2. Kucnite Widgeti za prikaz izbornika s widgetima.
3. Kucnite i držite Galerija fotografija dok se okvir widgeta ne pomakne na
Početni zaslon i prikaže dijaloški okvir Odabir slika.
4. Odaberite mogućnost iz dijaloškog okvira Odabir slika koju želite postaviti
kao widget na Početnom zaslonu.
K00A
59
Email (E-pošta)
Aplikacija E-pošta omogućuje dodavanje POP3, IMAP i razmjenu računa kako biste
mogli primati, kreirati i pretraživati e-poštu s vašeg ASUS Tablet.
VAŽNO! Morate biti povezani na Internet da biste mogli dodati račun e-pošte ili slati
i primati e-poštu s dodanih računa.
Postavljanje računa e-pošte
Postavljanje računa e-pošte:
za odlazak na
1. Kucnite
zaslon Sve aplikacije.
2. Kucnite
za pokretanje
aplikacije E-pošta.
3. Iz zaslona aplikacije E-pošta,
unesite vašu adresu e-pošte i
lozinku, a zatim kucnite Dalje.
NAPOMENA: Pričekajte dok
ASUS Tablet automatski provjeri
postavke poslužitelja ulazne i
izlazne pošte.
4. Konfigurirajte Mogućnosti
računa i kucnite Dalje.
60
E-priručnik ASUS Tablet
5. Unesite naziv računa za koji
želite da se prikaže u izlaznim
porukama, zatim kucnite Dalje za
prijavu u ulaznu poštu.
Dodavanje računa e-pošte
Dodavanje računa e-pošte
1. Kucnite
2. Kucnite
za odlazak na zaslon Sve aplikacije.
i zatim se prijavite pomoću svog računa.
3. Kucnite > Postavke. Zatim kucnite Add account (Dodaj račun) u gornjem
desnom kutu zaslona.
K00A
61
Gmail
Pomoću aplikacije Gmail možete izraditi novi Gmail račun ili sinkronizirati
postojeći Gmail račun, tako da možete slati, primati i pretraživati e-poštu s MeMO
Pada. Omogućavanje ove aplikacije omogućuje vam pristup drugim Google
aplikacijama koje zahtijevaju Google račun, kao što je Play Store.
Settings
File Manager
Play Store
Postavljanje Gmail računa
1. Kucnite
File Manager
Gallery
Settings
Polaris Office
My Library Lite
Camera
za odlazak na zaslon
Play Music
Sve aplikacije.
Gallery
Polaris Office
2. Kucnite
Maps
Play Store
My Library Lite
Email
Camera
Play Music
Maps
za pokretanje
Gmail
Gmaila.
3. Kucnite Postojeći i upišite
postojeću E-pošta i Zaporka i
zatim kucnite .
SuperNote
MyNet
AudioWizard
ASUS Studio
Email
Gmail
MyCloud
MyCloud
App Locker
asus@vibe
MyPainter
MyPainter
App Locker
App Backup
SuperNote
asus@vibe
SuperNote Lite
AudioWizard
AppMyNet
Backup
SuperNote Lite
ASUS Studio
BuddyBuzz
BuddyBuzz
NAPOMENA:
• Kucnite Novi ako nemate Google račun.
• Kod prijavljivanja, morate pričekati dok MeMO Pad komunicira s Google
poslužiteljima za postavu vašeg računa.
4. Koristite Google račun za
arhiviranje i vraćanje vaših
postavki i podataka. Kucnite
za prijavu na Gmail račun.
VAŽNO! Ako imate nekoliko korisničkih računa e-pošte uz Gmail, koristite E-pošta
za spremanje vašeg vremena spremanje vašeg vremena i pristup svim korisničkim
računima e-pošte u isto vrijeme.
62
E-priručnik ASUS Tablet
Play Store
Pristupite mnoštvu zabavnih igara i aplikacija u Play Storeu pomoću vašeg Google
računa.
VAŽNO! Na Play Store možete pristupiti samo prijavljivanjem u Google račun.
Pristup na Play Store
Pristup na Play Store:
1. Na Početnom zaslonu kucnite
.
2. Ako već imate postojeći Google račun, kucnite Postojeći i unesite vaš račun
e-pošte i lozinku. Ako nemate račun, kucnite Novi i slijedite upute na zaslonu
za izradu računa.
3. Nakon prijave, možete pokrenuti preuzimanje aplikacija iz Play Storea i
instalirati ih u Play Store.
VAŽNO! Preuzmite najnoviju verziju za Adobe Flash Player za Android® uređaje.
NAPOMENA:
• Nije moguće vratiti izbrisane aplikacije, ali ih je moguće ponovno preuzeti pomoću
istog korisničkog računa.
• Neke aplikacije su besplatne, a neke je potrebno platiti kreditnom karticom.
K00A
63
Karte
Google Maps omogućuje vam pregled i pronalaženje mjesta, ustanova i dobivanje
uputa za smjer kretanja. Također vam omogućuje provjeru trenutne lokacije i
dijeljenje informacije s drugima.
Korištenje Google Maps
Za korištenje Google Maps:
za prikaz zaslona Sve aplikacije i zatim kucnite
1. Kucnite
.
2. Koristite alatnu traku na gornjem dijelu zaslona za prilagođavanje vaše
pretrage.
Traži
Traka s alatima
Napredne postavke
Slojevi
Smjerovi
Lokalna mjesta
Trenutna lokacija
64
E-priručnik ASUS Tablet
MyLibrary
Moja biblioteka, integrirano sučelje za vašu kolekciju knjiga, omogućava
postavljanje i razvrstavanje kupljenih i preuzetih e-knjiga prema naslovu, autoru i
datumu.
Za pokretanje aplikacije MyLibrary, kucnite
zatim kucnite
za prikaz zaslon Sve aplikacije i
.
MyLibrary
VAŽNO! Možda će vam biti potreban Adobe Flash® player za otvaranje nekih
elektroničkih knjiga. Preuzmite Adobe Flash player prije korištenja MyLibrary (Moje
biblioteke).
NAPOMENA: Moja biblioteka podržava e-knjige u formatima ePub, PDF i TXT.
MyLibrary glavni zaslon
Odaberite za pomicanje ili brisanje e-knjiga
Razvrstaj prema naslovu, autoru, datumu ili Mojem nizu
Pretraživanje elektroničkih knjiga
Napredne
postavke
Vaše police s
knjigama
Posljednja
čitana e-knjiga
Knjige na odabranoj polici s knjigama
K00A
65
Čitanje e-knjiga
Kad čitate e-knjigu, povucite prst ulijevo za sljedeću stranicu ili povucite prst s
lijeva udesno za povratak na prethodnu stranicu.
Popis poglavlja
Funkcija pretvaranja
teksta u govor
Marker
Pretraživanje
ključnih riječi
Smanjivanje zumom
Povećavanje zumom
Umetanje zabilješke
Popis knjižnih
oznaka i dnevni /
noćni režim
Listanje stranice
Okretanje stranice
Za prijelaz na sljedeću stranicu povucite s desna u lijevo. Za vraćanje na prethodnu
stranicu povucite s lijeva u desno.
66
E-priručnik ASUS Tablet
Postavljanje knjižne oznake
Knjižna oznaka omogućava označavanje stranica knjige kako biste se kasnije lakše
mogli vratiti na posljednju pročitanu stranicu.
Postavljanje knjižne oznake:
1. Kucnite bilo gdje na zaslon za prikaz alatne trake.
da označite stranicu. Možete označiti koliko želite stranica.
2. Kucnite
> Bookmark list (Popis zabilješki) i
3. Za prikaz označenih stranica, kucnite
zatim kucnite stranicu koju želite otvoriti.
K00A
67
Bilježenje na stranici
Bilježenje u e-knjigama omogućuje da vidite definiciju neke riječi, kopirate riječ
ili frazu, podijelite putem e-pošte ili slušate pomoću funkcije pretvaranja teksta u
govor.
Bilježenje riječi
Traka s
radnjama
Bilježenje izraza
Traka s
radnjama
68
E-priručnik ASUS Tablet
Za bilježenje stranice:
1. Kucnite i držite željenu riječ ili rečenicu dok se ne prikažu alatna traka i bilješka
iz rječnika.
NAPOMENA: Ako želite označiti frazu, kucnite i zadržite riječ pa pomakom prsta
označite frazu. Nakon označavanja fraze, bilješka iz rječnika se neće pojaviti.
2. Iz trake s radnjama odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:
a. Kucnite Highlight (Označi) da označite riječ ili frazu.
b. Kucnite Note (Bilješka) da zabilježite odabranu riječ ili frazu.
c. Kucnite Text to Speech (Funkcija pretvaranja teksta u govor) za
slušanje odabrane riječi ili izraza.
d. Kucnite Copy (Kopiraj) ako želite kopirati odabranu riječ ili frazu ili je
zalijepiti u tekstualnu aplikaciju.
e. Kucnite na Translation (Prijevod) kako biste vidjeli prijevod odabranog
izraza.
f. Kucnite Share (Dijeli) za dijeljenje fraze i zatim odaberite željenu
aplikaciju za dijeljenje.
K00A
69
Settings
File Manager
SuperNote Lite
Gallery
Polaris Office
Play Store
My Library Lite
Camera
Play Music
Maps
SuperNote je jednostavna aplikacija koja vam pruža više interaktivni doživljaj
nudeći mogućnosti za stavljanje bilješki, šaranje, snimanje i umetanje fotografija
te snimanje zvukova i videozapisa.
Također možete podijeliti bilježnice putem ASUS WebStorage računa.
Gmail
Za pokretanje aplikacije SuperNote Lite na Početnom zaslonu, kucnite
App Locker
MyCloud
MyPainter
asus@vibe
App Backup
SuperNote Lite
.
Email
SuperNote
MyNet
AudioWizard
ASUS Studio
BuddyBuzz
Glavni zaslon aplikacije SuperNote Lite
Kucnite za organiziranje, uvoz ili prikaz
zaključanih prijenosnih računala.
Kucnite za otvaranje naprednih postavki
Kucnite za pregled
prema vrsti
Kucnite za odabir i brisanje bilježnica ili izvoz u
PDF ili SuperNote formatu
Kucnite za
dodavanje
nove bilježnice
Sve vaše
bilježnice
Kucnite za slanje vaše bilježnice na ASUS
WebStorage račun
70
E-priručnik ASUS Tablet
Stvaranje nove bilježnice
Za stvaranje nove bilježnice:
1. Kucnite New Notebook (Nova
bilježnica).
2. Odredite naziv datoteke i
odaberite Pad ili Phone za
veličinu stranice.
3. Odaberite predložak. Stranica s
novom bilješkom pojavljuje se
odmah.
Novo sučelje bilježnice u aplikaciji SuperNote
Izbriši stranicu
Kucnite za povratak
na prethodni zaslon
Nova stranica
Spremi
Zabilježi stranicu
Aktiviraj načina rada
Samo za čitanje
Dijeljenje i izvoz
Postavke
alatna traka
Prethodna
stranica/
Sljedeća
stranica
Broj stranice
Postavke načina rada
NAPOMENA: Postavke režima i alatna traka bilježnice mijenjaju se kada kucnete
režim
K00A
, režim
ili režim
.
71
Prilagodba vaše bilježnice
SuperNote vam omogućava kreativnost s vašim bilježnicama. Iz alatne trake
možete odabrati nekoliko alata koji vam omogućuju prilagođavanje notesa.
NAPOMENA: Postavke alatne trake razlikuju se u ovisnosti o odabranom režimu.
Za prilagodbu vaše bilježnice:
1. Na glavnom zaslonu aplikacije SuperNote kucnite bilježnicu koju želite
prilagoditi.
2. Kucnite Write (Pisanje) za šaranje na stranici. Kucnite Type (Tipkanje) za
korištenje tipkovnice. Kucnite Draw (Crtanje) za bojanje ili crtanje na stranici.
NAPOMENE:
• Za način Write (Upis), kucnite Baseline (Osnovna linija) ako su vam potrebne
smjernice za krasopis.
• Za načine Write (Upis) i Type (Unos), kucnite Color (Boja) kako biste odabrali
boju i debljinu teksta ili poteza.
SuperNote režim samo za čitanje
Kucnite za
aktiviranje
načina rada za
uređivanje
72
E-priručnik ASUS Tablet
Preimenovanje vaše bilježnice
Za preimenovanje vaše bilježnice:
1. Na glavnom zaslonu za SuperNote kucnite i držite datoteku bilježnice i zatim
kucnite Rename (Preimenuj).
2. Unesite naziv datoteke i zatim kucnite OK (U redu).
Skrivanje bilježnice
Za skrivanje bilježnice:
1. Na glavnom zaslonu aplikacije SuperNote, kucnite i držite datoteku notesa i
zatim kucnite Lock to hide (Zaključaj za skrivanje).
2. Unesite lozinku i zatim kucnite OK (U redu).
NAPOMENE:
• Od vas će se zatražiti da unesete novu lozinku kad bilježnicu sakrijete po prvi put.
• Za pregled skrivenih bilježnica na glavnom zaslonu kucnite
i zatim kucnite
Show locked notebook (Prikaži zaključanu bilježnicu).
Brisanje bilježnice
Za brisanje bilježnice:
1. Na glavnom zaslonu aplikacije SuperNote, kucnite i držite datoteku notesa i
zatim kucnite Delete (Izbriši).
2. Kucnite Delete (Izbriši) za potvrđivanje brisanja notesa.
K00A
73
ASUS Studio
Play Music
ASUS Studio je aplikacija koja vam omogućuje upravljanje slikama i videozapisima
pohranjenim u MeMO Padu. Pomoću aplikacije ASUS Studio, možete pretraživati
i razvrstavati slike i videozapise, uređivati slike i filtrirati efekte; kreirati
personalizirane albume i dijeliti ih putem e-pošte ili stranica društvenih mreža.
Maps
Email
Za pokretanje aplikacije ASUS Studio, kucnite
File Manager
SuperNote
uperNote Lite
kucnite
AudioWizard
na Početnom zaslonu i zatim
Settings
Play Store
MyNet
.
Gallery
Polaris Office
My Library Lite
Camera
Play Music
Maps
ASUS Studio
Glavni zaslon aplikacije ASUS Studio
Razvrstaj
prema
vremenu
Email
Gmail
MyCloud
App Locker
Razvrstaj
prema vrsti
MyPainter
BuddyBuzz
asus@vibe
App Backup
SuperNote Lite
SuperNote
MyNet
AudioWizard
ASUS Studio
Razvrstaj prema
lokaciji
Razvrstaj prema
albumu
Postavke
Datoteke slika
i videozapisa
Pregled spremljenih slika
Za pregled vaših slika kucnite foto album i zatim povucite prstom prema gore ili
dolje za listanje spremljenih slika.
Gledanje spremljenih videozapisa
Za gledanje spremljenih videozapisa kucnite video album i zatim kucnite za
odabir i gledanje videozapisa.
74
E-priručnik ASUS Tablet
Prilagođavanje spremljenih slika
Za prilagođavanje slike otvorite album koji sadrži sliku koju želite prilagođavati i
zatim kucnite sliku za odabir i pokretanje alatne trake.
Kucnite za povratak na prethodni zaslon
Kucnite za
dijeljenje slike
Postavke
Traka s alatima
Alatna traka se sastoji od sljedećih funkcija:
Kucnite za dodavanje slike kao omiljene.
Kucnite za označavanje slike i odabir kategorije.
Kucnite za uređivanje slike.
Kucnite za brisanje slike.
K00A
75
Uređivanje fotografije
Uređivanje fotografije:
1. Kucnite
na alatnoj traci.
2. Kucnite alate za uređivanje za početak uređivanja.
Kucnite za
povratak na
prethodni
zaslon
Alatna
traka za
uređivanje
76
E-priručnik ASUS Tablet
BuddyBuzz
Settings
File Manager
Play Store
BuddyBuzz je ASUS ekskluzivni agregator društvenih mreža koji vam omogućuje
pristup višestrukim računima društvenih mreža na jednom mjestu. Uz BuddyBuzz
možete prebacivati između vaših računa društvenih mreža, kao što su Facebook,
Twitter i Plurk.
Gallery
Polaris Office
My Library Lite
Camera
Play Music
Maps
Email
NAPOMENA: Pobrinite se da registrirate vaše račune društvenih mreža kod prvog
korištenja aplikacije BuddyBuzz.
Gmail
SuperNot
Korištenje aplikacije BuddyBuzz
Korištenje aplikacije BuddyBuzz:
i zatim kucnite
1. Na Početnom zaslonu kucnite
File Manager
Settings
Play Store
asus@vibe
App Locker
MyCloud
MyPainter
BuddyBuzz
App Backup
SuperNote Lite
.
2. Prijavite se na račune vaših društvenih mreža.
za pokretanje glavnog zaslona aplikacije BuddyBuzz.
3. Kucnite
Gallery
Polaris Office
My Library Lite
Camera
Play Music
Maps
Email
Glavni zaslon aplikacije BuddyBuzz
Gmail
MyCloud
App Locker
asus@vibe
App Backup
SuperNote Lite
SuperNote
MyNet
AudioWizard
ASUS Studio
Kucnite za objavu vašeg statusa
Kucnite kako biste vidjeli
najvažnije vijesti svojih
prijatelja ili nove fotografije
Kucnite kako biste vidjeli novosti kod
vaših prijatelja, označene stranice i
događaje
MyPainter
BuddyBuzz
Kucnite za
pregled vaše
trenutne lokacije
Kucnite za
konfiguraciju
postavki
računa
Kucnite kako biste pogledali svoje prijatelje i njihove profile
Kucnite kako biste dodali omiljene prijatelje i
pregledali omiljene objave
Kucnite kako biste pročitali novosti i pogledali fotografije
koje ste postavili na My Board
K00A
Kucnite kako biste
pregledali obavijesti
koje su označene na
vašem profilu.
77
AudioWiza
AudioWizard
AudioWizard omogućuje prilagodbu načina rada zvuka vašeg ASUS Tablet, za
jasniji audio izlaz koji odgovara stvarnim scenarijima primjene.
Za pokretanje aplikacije Audio Wizard kucnite
kucnite
na Početnom zaslonu i zatim
.
AudioWizard
Kucnite za
isključivanje
aplikacije
AudioWizard
Unaprijed postavljeni
način rada
Kucnite za potvrdu
odabira načina rada
Korištenje aplikacije AudioWizard
Za korištenje aplikacije AudioWizard:
1. U prozoru AudioWizard, kucnite način rada zvuka koji želite aktivirati.
NAPOMENA: Kucnite OFF (ISKLJUČENO) ako želite deaktivirati neki od režima
zvuka koje ste prethodno spremili.
2. Kucnite U redu za spremanje odabranog načina rada zvuka i izlaz iz prozora
AudioWizard.
78
E-priručnik ASUS Tablet
File Manager
Settings
ASUS Artist
Gallery
Polaris Office
Play Store
My Library Lite
Camera
Play Music
Maps
ASUS Artist je ekskluzivna ASUS aplikacija za bojanje koja vam omogućuje izradu
slikovne datoteke ili dodavanje krasopisa, efekata i slika na postojeću slikovnu
datoteku.
Email
Gmail
SuperNote
MyNet
Za pokretanje aplikacije ASUS Artist kucnite
App Locker
MyCloud
asus@vibe
App Backup
SuperNote Lite
File Manager
kucnite
AudioWizard
ASUS Studio
Settings
na Početnom zaslonu i zatim
Play Store
.
MyPainter
BuddyBuzz
Zaslon MyWorks
Gallery
Polaris Office
My Library Lite
Camera
Play Music
Maps
Email
Gmail
MyCloud
Vaše slike
Kucnite za
izradu slike
K00A
MyPainter
App Locker
asus@vibe
App Backup
SuperNote Lite
SuperNote
MyNet
AudioWizard
ASUS Studio
BuddyBuzz
Kucnite za
brisanje
slike
79
Izrada slike
Izrada slike:
1. Na zaslonu MyWorks kucnite .
2. Na zaslonu s predlošcima, kucnite za odabir predloška.
80
E-priručnik ASUS Tablet
Zaslon za uređivanje u aplikaciji ASUS Artist
Kucnite za dijeljenje slike
Kucnite za
izradu nove
slike
Kucnite za
spremanje
slike
Alatna traka
za slikanje
Uređivanje slike
Uređivanje slike:
1. Na zaslonu MyWorks kucnite za odabir slike.
2. Kucnite alate za uređivanje za početak uređivanja.
K00A
81
App Locker
App Locker je sigurnosna aplikacija koja vam omogućuje zaštitu osobnih
aplikacija od neovlaštene upotrebe. Svaki put kad pokrenete zaključanu aplikaciju
tražit će se lozinka.
App Locker također pruža zaštitu datoteka, što vam omogućuje skrivanje privatnih
datoteka i mapa od neovlaštenog pristupa.
Korištenje aplikacije App Locker
Korištenje aplikacije App Locker:
1. Na Početnom zaslonu kucnite
i zatim kucnite
.
2. Kucnite Start, postavite lozinku i zatim kucnite OK (U redu).
3. Kucnite U redu za prijelaz na zaslon App Locker.
82
E-priručnik ASUS Tablet
Zaslon App Locker
Kucnite za konfiguraciju naprednih postavki
Kucnite ovdje radi konfiguracije za
App Locker.
Kucnite aplikacije koje želite zaključati. Ako želite otključati
aplikaciju, samo kucnite aplikaciju koju ste prije zaključali.
NAPOMENA:
• Znakovi brave pojavit će se pored zaključanih aplikacija na početnom ekranu.
• Od vas će se zatražiti unos lozinke prilikom svakog pristupanja zaključanim
aplikacijama.
K00A
83
Zaštita datoteka
Kucnite za dodavanje datoteka ili mapa
Popis dodanih datoteka/mapa za skrivanje
Korištenje funkcije File Protection (Zaštita datoteka)
Za korištenje funkcije File Protection (Zaštita datoteka):
1. Kucnite
za pokretanje aplikacije File Manager (Upravitelj datoteka).
2. Kucnite za odabir datoteka koje želite zaštititi, zatim kucnite
.
Datoteke koje želite zaštititi će se pojaviti na zaslonu File Protection (Zaštita
datoteka).
84
E-priručnik ASUS Tablet
Widgeti
Widgeti vam omogućuju jednostavan pristup korisnim i zabavnim aplikacijama na
Početnom zaslonu ASUS Tablet, služe kao prečice za aplikacije.
Za pregled widgeta kucnite
na Početnom zaslonu i zatim kucnite WIDGETI.
Prikazivanje widgeta na početnom zaslonu
Na zaslonu Widgets listajte zaslon bočno za odabir widgeta. Kucnite i držite
odabrani widget, zatim ga odvucite na Početni zaslon.
VAŽNO!
• Prije mogućnosti korištenja odabranog widgeta, možda će se od vas zatražiti
izvršavanje dodatnih zadataka kao što je registracija ili aktivacija.
• Ako nema dovoljno prostora na zaslonu na koji ste postavili widget, widget neće
biti dodan na zaslon.
Uklanjanje widgeta s Početnog zaslona
Na Početnom zaslonu, kucnite i držite widget dok se ne pojavi X Uklanjanje.
Bez podizanja prsta, odvucite widget na X Uklanjanje za uklanjanje widgeta s
Početnog zaslona.
Uklanjanje widgeta
s Početnog zaslona
K00A
85
ASUS Battery
ASUS Battery je poseban widget dizajniran za prikaz stanja baterije ASUS Tablet i
njegove povezane dodatne opreme po postotku i boji.
Za pregled widgeta ASUS Battery, kucnite
na Početnom zaslonu i zatim
kucnite WIDGETI.
Prikazivanje widgeta ASUS Battery na Početnom zaslonu
Na zaslonu Widgets listajte zaslon bočno za odabir widgeta ASUS Battery. Kucnite
i držite widget, zatim ga odvucite na Početni zaslon.
NAPOMENA: Također možete pregledati stanje baterije ASUS Tablet u ASUS brzoj
postavi i području obavijesti. Više pojedinosti potražite u odjeljcima ASUS Brza
postava i Obavijesna ploča.
86
E-priručnik ASUS Tablet
Dodaci
K00A
87
Izjava Savezne komisije za komunikacije
Ovaj uređaj sukladan je propisima navedenim u članku 15. FCC pravila. Rukovanje
uređajem obuhvaćeno je sljedećim dvama uvjetima:
•
•
Uređaj ne smije stvarati štetne smetnje.
Uređaj mora biti u mogućnosti prihvatiti svaku smetnju, uključujući smetnju
koja može izazvati neželjeni rad.
Ovaj uređaj je ispitan i sukladan ograničenjima koja vrijede za digitalne uređaje
B klase, u skladu s člankom 15. FCC propisa. Ta ograničenja namijenjena su za
osiguranje razumne razine zaštite protiv štetnih smetnji u kućanstvima. Ova
oprema stvara, koristi i može emitirati energiju radijske frekvencije te, ako nije
ugrađena i korištena u skladu s uputama, može izazvati štetne smetnje u radijskim
komunikacijama. Međutim, nema jamstva da do smetnji neće doći kod određenog
načina ugradnje. Ako oprema izaziva štetne smetnje u radijskom i televizijskom
prijamu, što se može utvrditi isključivanjem i ponovnim uključivanjem opreme,
korisnik bi trebao ukloniti smetnje na neki od sljedećih načina:
• Preokrenuti ili premjestiti prijamnu antenu.
• Povećati razmak između opreme i prijamnika.
• Opremu i prijamnik priključiti na različite utičnic.
• Za pomoć se obratiti dobavljaču ili ovlaštenom radio/TV serviseru.
Promjene ili izmjene koje nije izričito odobrila strana koja je odgovorna za
sukladnost proizvoda mogu dovesti do gubitka prava korištenja ove opreme.
Antene koje se korist ena ovom predajniku ne smiju se nalaziti na istom mjestu ili
raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili prijemnikom.
Rad u frekvencijskom pojasu od 5,15-5,25 GHz je ograničen samo za unutarnju
upotrebu. FCC zahtijeva korištenje samo u zatvorenim prostorima u pojasu
5,15-5,25 GHz radi smanjenja štetnog utjecaja na mobilne satelitske sustave na
susjednom kanalu. Odašiljati će u rasponima od 5,25-5,35 GHz, 5,475,725 GHz i 5,725-5,850 GHz kad je pridružen pristupnoj
točki (AP).
88
E-priručnik ASUS Tablet
Podaci o RF izloženosti (SAR)
Ovaj uređaj zadovoljava vladine zahtjeve o izloženosti radio valovima. Ovaj uređaj
je dizajniran i proizveden tako da ne prekoračuje granice izloženosti utjecaju radio
frekvencijske (RF) energije, koje je postavila Federalna komisija za komunikacije
vlade SAD-a.
Standard izloženosti koristi jedinicu za mjerenje, poznatu pod nazivom Specific
Absorption Rate (Specifična stopa apsorpcije) ili SAR. Granična vrijednost za SAR
prema FCC iznosi 1.32 W/kg. Ispitivanja SAR provedena su u standardnim radnim
položajima koji su usvojeni u FCC s EUT predajom na propisanoj razini snage na
različitim kanalima.
Najveća SAR vrijednost za uređaj prijavljena FCC-u iznosi 1,34 W/kg kad je
postavljen pokraj tijela.
FCC je odobrila autorizaciju opreme za ovaj uređaj sa svim prijavljenim SAR
razinama koje su procijenjene kao sukladne FCC smjernicama o RF izloženosti.
SAR podaci o ovom uređaju nalaze se u datoteci, dok se FCC mogu pronaći u
odjeljku Display Grant na www.fcc.gov/oet/ea/fccid nakon pretrage na FCC ID:
MSQK005.
Izjava o IC upozorenju
Uređaj može automatski prekinuti prijenos u slučaju nedostatka podataka za
odašiljanje ili u slučaju kvara u radu. Ne zaboravite da svrha toga nije zabrana
prijenosa upravljačkih ili signalnih podataka ili korištenje ponovljenih kodova
kada to tehnologija zahtijeva.
Uređaj za raspon od 5150-5250 MHz je namijenjen samo za upotrebu u zatvorenim
prostorima radi smanjenja štetnog utjecaja na mobilne satelitske sustave na
susjednom kanalu; maksimalno dozvoljeno antensko pojačanje (za uređaje s
rasponom 5250-5350 MHz i 5470-5725 MHz) je usklađeno s EIRP ograničenjem;
maksimalno dozvoljeno antensko pojačanje (za uređaje s rasponom 5275-5850
MHz) je usklađeno s EIRP ograničenjima navedenim za komunikaciju od točke
do točke i komunikaciju koja nije te vrste, na način naveden u odjeljku A9.2(3).
Dodatno, radari velike snage su određeni kao primarni korisnici (što znači da
imaju prioritet) raspona 5250-5350 MHz i ti radari mogu prouzročiti smetnje i/ili
oštećenja LE-LAN uređaja.
Funkcija Country Code Selection (Odabir koda zemlje) je onemogućena za
proizvode na tržištu u SAD-u / Kanadi. Za proizvode dostupne na tržištu SAD-a /
Kanade, mogu se koristiti samo kanali 1-11. Odabir ostalih kanala neće biti moguć.
K00A
89
EZ izjava o sukladnosti
Ovaj proizvod sukladan propisima R&TTE direktive 1999/5/EZ. Izjava o sukladnosti
može se preuzeti na http://support.asus.com.
Prevencija gubitka sluha
Kako biste spriječili moguće oštećenje sluha ne slušajte zvuk predugo na razini
visoke jačine zvuka.
À pleine puissance, l’écoute
prolongée du baladeur peut
endommager l’oreille de l’
utilisateur.
Za upotrebu u Francuskoj, sukladno Francuskom članku L 5232-1, utvrđena je
sukladnost ovog uređaja sa zahtjevima u vezi zvučnog tlaka iz standarda NF EN
50332-1:2000 i NF EN 50332-2:2003.
90
E-priručnik ASUS Tablet
Upozorenje o CE oznaci
CE označivanje za uređaje s bežičnom mrežom/Bluetoothom
Oprema je sukladna zahtjevima direktive 1999/5/EZ europskog parlamenta i
komisije od 9. ožujka 1999. kojom se regulira radio i televizijska oprema i njihova
međusobna prepoznatljivost i sukladnost.
Najviša CE SAR vrijednost za uređaj je 0,765 W/kg.
Ovaj uređaj može se koristiti u:
AT
EE
IT
NO
BE
ES
IS
PL
BG
FI
LI
PT
CH
FR
LT
RO
CY
GB
LU
SE
CZ
GR
LV
SI
DE
HU
MT
SK
DK
IE
NL
TR
Korisnik ne smije imati pristup DFS upravljanju vezanom za detekciju radara.
K00A
91
Podaci o RF izloženosti (SAR) - CE
Ovaj uređaj zadovoljava zahtjeve EU (1999/519/EZ) u vezi ograničavanja
izloženosti opće populacije elektromagnetskim poljima koji postoje u svrhu
zaštite zdravlja.
Ograničenja su dio opsežnih preporuka za zaštitu opće populacije. Ove preporuke
su razvile su i provjerile neovisne znanstvene organizacije putem redovitih i
detaljnih procjena znanstvenih studija. Mjerna jedinica ograničenja za mobilne
uređaje koje je preporučilo Europsko vijeće je “Specific Absorption Rate” (Specifična
stopa apsorpcije) (SAR), a SAR ograničenje iznosi prosječno 2,0 W/kg na 10 grama
tjelesnog tkiva. Ona zadovoljava zahtjeve Međunarodnog odbora za zaštitu od
neionizirajućeg zračenja (ICNIRP).
Što se tiče upotrebe u blizini tijela, ovaj uređaj je ispitan i zadovoljava smjernice
ICNRP u vezi izloženosti te Europski standard EN 62311 te EN 62209-2. SAR
se mjeri kada je uređaj u potpunom dodiru s tijelom dok izvršava prijenos na
najvišim certificiranim razinama snage na svim frekvencijskim pojasima mobilnog
uređaja.
Sigurnosni zahtjev u vezi s napajanjem
Proizvodi nazivne električne struje do 6 A teži od 3 kg moraju koristiti odobrene
kabele za napajanje veće ili jednake: H05VV-F, 3G, 0,75 mm2 ili H05VV-F, 2G, 0,75
mm2.
ASUS usluge zbrinjavanja / preuzimanja rabljenih
proizvoda
ASUS programi preuzimanja i recikliranja rabljenih proizvoda proizlaze iz naše
orijentacije na najviše standarde za zaštitu okoliša. Mi vjerujemo u rješenja kojima
omogućujemo našim kupcima odgovorno recikliranje naših proizvoda, baterija
i drugih komponenti kao i materijala za ambalažu. Molimo posjetite http://csr.
asus.com/english/Takeback.htm radi detaljnih podataka o recikliranju u raznim
regijama.
Napomena o izolaciji
VAŽNO! Radi električne izolacije i održavanja zaštite od električnog udara, na uređaj
nanesen je premaz za izolaciju, osim na područja gdje se nalaze I/O priključci.
92
E-priručnik ASUS Tablet
Ekološka ASUS obavijest
ASUS je predan stvaranju ekološki prihvatljivih proizvoda i ambalaže radi zaštite
zdravlja potrošača i smanjenja štetnih učinaka po okoliš. Smanjenje broja stranica
tiskanog priručnika sukladno je zahtjevima smanjenja emisije ugljika.
Detaljnije korisničke upute i slične informacije potražite u korisničkom priručniku
koji ste dobili s ASUS Tabletom ili posjetite ASUS-ovu internetsku stranicu podrške
na adresi http://support.asus.com/.
Propisno zbrinjavanje
Opasnost od eksplozije baterije ako se zamijeni nepropisanom
vrstom. Dotrajale baterije zbrinite sukladno uputama.
NE odlažite bateriju zajedno s komunalnim otpadom. Simbol
prekrižene kante za otpatke označava da se baterija ne smije odlagati
zajedno s komunalnim otpadom.
ASUS Tablet NEMOJTE odlagati u komunalni otpad. Dijelove ovog
proizvoda moguće je ponovo koristiti i reciklirati. Simbol prekriženog
koša za otpatke označava da se proizvod (električna i elektronička
oprema te baterije koje sadrže živu) ne smije odlagati zajedno s
komunalnim otpadom. Elektroničke proizvode odložite prema
važećim lokalnim propisima.
ASUS Tablet NE odlažite u vatru. IZBJEGAVAJTE kratki spoj kontakata.
NEMOJTE rastavljati ASUS Tablet.
Naziv modela: K005 (ME302KL)
Proizvođač:
Adresa:
Ovlašteni predstavnik u
Evropi:
Adresa:
K00A
ASUSTeK Computer Inc.
4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
ASUS Computer GmbH
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY
93
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:
TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
ASUS Tablet
Model name :
K005
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010
EN 55022:2010/AC:2011
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R &TTE Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 908-13 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11))
EN 50332-2:2003
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11))
EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 62209-2:2010
EN 62311:2008
EN 62479:2010
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60950-1:2006
EN 60950-1 / A1:2010
EN 60950-1 / A11:2009
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 130208
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Jerry Shen
Declaration Date: 30/05/2013
Year to begin affixing CE marking:2013
94
Signature : __________
E-priručnik ASUS Tablet
K00A
95
96
E-priručnik ASUS Tablet
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement