Asus ZenPad 10 (Z300M) Tablet Korisnički vodič

Asus ZenPad 10 (Z300M) Tablet Korisnički vodič | Manualzz
Punjenje uređaja
ASUS Tablet
Vaš ASUS Tablet
Pobrinite se da potpuno napunite baterijski modul za ASUS Tablet
prije korištenja u baterijskom načinu rada duže vrijeme. Zapamtite
da adapter napajanja puni bateriju samo kada je ASUS Tablet
ukopčan u izvor izmjeničnog električnog napajanja. Morate znati da
punjenje traje duže kada je ASUS Tablet u upotrebi.
Umetanje microSD kartice
Punjenje ASUS Tableta
• Koristite isključivo isporučeni adapter napajanja i mikro USB
kabel za punjenje ASUS Tableta. Korištenje drugog adaptera
napajanja može uzrokovati kvar na ASUS Tabletu.
Gumb napajanja
Senzor blizine
• Skinite zaštitni sloj s adaptera napajanja i mikro USB kabela prije
punjenja ASUS Tableta radi prevencije od rizika i ozljede.
Prednja kamera
VAŽNO! Ne ostavljajte ASUS Tablet priključen na izvor napajanja
ako je potpuno napunjen. ASUS Tablet nije izveden tako da u
dužem razdoblju može ostati priključeni na izvor električnog
napajanja.
• Pobrinite se da ukopčate adapter napajanja u ispravnu utičnicu
s ispravnim nazivnim ulaznim podacima. Izlazni napon ovog
adaptera je DC 5,2 V, 1A.
Ploča ekrana
osjetljivog na dodir
Zvučnici
• Kada koristite ASUS Tablet u režimu adaptera napajanja,
uzemljena utičnica mora biti blizu uređaja i lako dostupna.
Mjere predostrožnosti za korištenje u
zrakoplovima
Korisnički priručnik
Sigurnosne mjere opreza
CR11279
• ASUS tablet nemojte koristiti ili izlagati utjecaju tekućina, kiše ili
vlage.
Kontaktirajte svoju zrakoplovnu tvrtku kako biste se upoznali
s povezanim uslugama na letu koje je moguće koristiti i
ograničenjima koja treba slijediti pri korištenju ASUS Tableta
tijekom leta.
VAŽNO! ASUS Tablet može prolaziti kroz rendgenske uređaje
(koriste se za predmete postavljene na transportne trake), ali ne
izlažite ga utjecaju magnetskih detektora i palica.
ASUS Tablet smije se koristiti samo u okruženju s temperaturom
između 0 °C (32 °F) i 35 °C (95 °F).
Dugotrajno izlaganje ekstremno visokoj ili niskoj temperaturi brzo
će isprazniti bateriju i skratiti njen radni vijek. Kako bi se osigurao
optimalni rad baterije, osigurajte temperaturu okoline unutar
preporučenog raspona.
VAŽNO!
• ASUS tablet nemojte koristiti u blizinu opreme koja proizvodi
toplinu ili na mjestima gdje je moguća visoka temperatura.
Za punjenje ASUS Tableta:
• ASUS tablet držite dalje od oštrih predmeta.
• Nemojte stavljati predmete na ASUS Tablet.
Stražnja kamera
Spojite USB kabel na adapter napajanja.
Gumb za glasnoću
Priključite adapter napajanja u uzemljenu utičnicu.
BILJEŠKE:
Ukopčajte mikro USB priključak u ASUS Tablet.
• ASUS Tablet može se puniti preko USB priključka na računalu
samo kad je u režimu mirovanja (isključen ekran) ili je isključen.
Mikrofon
Utor za zvučnik / slušalice
Mikro USB 2.0 priključak
Utor za MicroSD karticu
NAPOMENA: Utor za memorijsku karticu podržava formate
microSD, microSDHC i microSDXC kartice.
ASUS Tablet punite osam (8) sati prije prve upotrebe
u baterijskom na rečinu rada.
• Punjenje preko USB priključka računala može trajati duže nego inače.
Dodaci
Izjava Savezne komisije za komunikacije
Ovaj uređaj sukladan je propisima navedenim u članku 15. FCC pravila. Rukovanje uređajem obuhvaćeno
je sljedećim dvama uvjetima:
•
Uređaj ne smije stvarati štetne smetnje.
•
Uređaj mora biti u mogućnosti prihvatiti svaku smetnju, uključujući smetnju koja može izazvati
neželjeni rad.
Ovaj uređaj je ispitan i sukladan ograničenjima koja vrijede za digitalne uređaje B klase, u skladu s
člankom 15. FCC propisa. Ta ograničenja namijenjena su za osiguranje razumne razine zaštite protiv
štetnih smetnji u kućanstvima. Ova oprema stvara, koristi i može emitirati energiju radijske frekvencije
te, ako nije ugrađena i korištena u skladu s uputama, može izazvati štetne smetnje u radijskim
komunikacijama. Međutim, nema jamstva da do smetnji neće doći kod određenog načina ugradnje. Ako
oprema izaziva štetne smetnje u radijskom i televizijskom prijamu, što se može utvrditi isključivanjem i
ponovnim uključivanjem opreme, korisnik bi trebao ukloniti smetnje na neki od sljedećih načina:
•
Preokrenuti ili premjestiti prijamnu antenu.
•
Povećati razmak između opreme i prijamnika.
•
Opremu i prijamnik priključiti na različite utičnice.
•
Za pomoć se obratiti dobavljaču ili ovlaštenom radio/TV serviseru.
Promjene ili izmjene koje nije izričito odobrila strana koja je odgovorna za sukladnost proizvoda mogu
dovesti do gubitka prava korištenja ove opreme.
Antena(e) koje se korist na ovom predajniku ne smiju se nalaziti na istom mjestu ili raditi zajedno s bilo
kojom drugom antenom ili prijemnikom.
Podaci o RF izloženosti (SAR)
Ovaj uređaj zadovoljava vladine zahtjeve o izloženosti radio valovima. Ovaj uređaj je dizajniran i
proizveden tako da ne prekoračuje granice izloženosti utjecaju radio frekvencijske (RF) energije, koje je
postavila Federalna komisija za komunikacije vlade SAD-a.
Standard izloženosti koristi jedinicu za mjerenje, poznatu pod nazivom Specific Absorption Rate
(Specifična stopa apsorpcije) ili SAR. Granična vrijednost za SAR prema FCC iznosi 1,07 W/kg. Ispitivanja
SAR provedena su u standardnim radnim položajima koji su usvojeni u FCC s EUT predajom na propisanoj
razini snage na različitim kanalima.
Forum obožavatelja ZenTalk
www.asus.com/zentalk/global_forward.php
www.asus.com/support/
• Ako vaše računalo ne osigurava dovoljno energije za punjenje
ASUS Tableta, napunite ASUS Tablet putem uzemljene utičnice.
15060-755Y0000
Prvo izdanje / Travanj 2016
CR11279_Z300M_UM_16pages.indd 1
2016/4/15 15:33:47
FCC je odobrila autorizaciju opreme za ovaj uređaj sa svim prijavljenim SAR razinama koje su procijenjene
kao sukladne FCC smjernicama o RF izloženosti. SAR podaci o ovom uređaju nalaze se u datoteci s FCC i
mogu naći na www.fcc.gov/general/fcc-id-search-page nakon pretrage na FCC ID: MSQP00C.
IC Warning Statement
The device could automatically discontinue transmission in case of absence of information to transmit,
or operational failure. Note that this is not intended to prohibit transmission of control or signaling
information or the use of repetitive codes where required by the technology.
The Country Code Selection feature is disabled for products marketed in the US/Canada. For product
available in the USA/Canada markets, only channel 1-11 can be operated. Selection of other channels is
not possible.
Ovaj EUT je usklađen sa SAR za opću populaciju/nekontrolirane granice izloženosti u IC RSS-102 i ispitan
je u skladu s metodama mjerenja i postupcima koji su propisani u IEEE 1528.
Upozorenje o CE oznaci
Minimalna udaljenost od 0 cm mora se održavati između tijela korisnika i uređaja, uključujući antenu, za
vrijeme rada uz tijelo, kako bi se zadovoljili zahtjevi za RF izloženost u Europi.
CE označivanje za uređaje s bežičnom mrežom/Bluetoothom
Oprema je sukladna zahtjevima direktive 1999/5/EZ europskog parlamenta i komisije od 9. ožujka 1999.
kojom se regulira radio i televizijska oprema i njihova međusobna prepoznatljivost i sukladnost.
Najviša CE SAR vrijednost za uređaj je 0,372 W/Kg.
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HU
IE
IT
IS
LI
LT
LU
LV
MT
NL
NO
PL
PT
RO
SE
SI
SK
TR
Prevencija gubitka sluha
Kako biste spriječili moguće oštećenje sluha ne slušajte zvuk predugo na razini visoke jačine zvuka.
Što se tiče upotrebe u blizini tijela, ovaj uređaj je ispitan i zadovoljava smjernice ICNRP u vezi izloženosti te
Europski standard EN 50566 te EN 62209-2. SAR se mjeri s uređajem na udaljenosti od 1,0 cm od tijela za
vrijeme predaje na najvišoj certificiranoj izlaznoj snazi na svim frekvencijskim opsezima mobilnog uređaja.
All ASUS slate computers with the ENERGY STAR logo comply with the ENERGY
STAR standard, and the power management feature is enabled by default. The
display will be automatically set to sleep within 10 minutes user inactivity. Users
could wake your computer through click the display, or press the power button.
Please visit http://www.energystar.gov/powermanagement for detail
information on power management and its benefits to the environment. In addition, please visit
http://www.energystar.gov for detail information on the ENERGY STAR joint program.
Propisno zbrinjavanje
U Francuskoj, slušalice/ušne slušalice za ovaj uređaj sukladne su zahtjevima u pogledu zvučnog tlaka iz
važećih standarda EN 50332-1:2013 i/ili EN50332-2:2013 koje propisuje francuski zakon L.5232-1.
Ograničenje odgovornosti
U određenim situacijama zbog nedostatka za koji je odgovorna tvrtka ASUS ili drugih obveza, možete
imati pravo na naknadu štete od tvrtke ASUS. U tom slučaju, bez obzira na osnovu temeljem koje
potražujete naknadu štete od tvrtke ASUS, ASUS će biti odgovoran isključivo za štete nastale kao
posljedica tjelesne ozljede (uključujući smrt), oštećenja nepokretne i pokretne imovine, ili sve druge
stvarne i izravne štete koje su uzrokovane nepoštivanjem i neizvršavanjem zakonskih obveza propisanih
ovim jamstvom, u iznosu do navedene ugovorne cijene svakog pojedinog proizvoda.
ASUS je isključivo odgovoran za nadoknadu štete, gubitka i potraživanja koja proizlaze iz ugovora,
kaznene odgovornosti ili kršenja prava prema odredbama ovog jamstva.
To se ograničenje također odnosi na dobavljače tvrtke ASUS i prodajno mjesto na kojem ste kupili
proizvod te predstavlja maksimalnu odgovornost tvrtke ASUS, njezinih dobavljača i prodajnog mjesta.
TVRTKA ASUS NI U KOJIM OKOLNOSTIMA NEĆE BITI ODGOVORNA ZA SLJEDEĆE: (1) POTRAŽIVANJA
TREĆIH OSOBA U VAŠE IME; (2) GUBITAK ZAPISA I PODATAKA TE OŠTEĆENJA ISTIH; ILI (3) POSEBNE,
SLUČAJNE, NEIZRAVNE I BILO KAKVE POSLJEDIČNE POSLOVNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK DOBITI I
UŠTEĐEVINE), ČAK NI AKO SU ASUS, NJEGOVI DOBAVLJAČI I PRODAJNO MJESTO NA KOJEM STE KUPILI
PROIZVOD, BILI SVJESNI MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA.
CR11279_Z300M_UM_16pages.indd 2
Detaljnije korisničke upute i slične informacije potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili s ASUS
Tabletom ili posjetite ASUS-ovu internetsku stranicu podrške na adresi https://www.asus.com/support/.
ENERGY STAR complied product
ENERGY STAR is a joint program of the U.S. Environmental Protection Agency
and the U.S. Department of Energy helping us all save money and protect the
environment through energy efficient products and practices.
Podaci o RF izloženosti (SAR) - CE
Ovaj uređaj zadovoljava zahtjeve EU (1999/5/EZ) u vezi ograničavanja izloženosti opće populacije
elektromagnetskim poljima koji postoje u svrhu zaštite zdravlja.
Ograničenja su dio opsežnih preporuka za zaštitu opće populacije. Ove preporuke su razvile su i provjerile
neovisne znanstvene organizacije putem redovitih i detaljnih procjena znanstvenih studija. Mjerna
jedinica ograničenja za mobilne uređaje koje je preporučilo Europsko vijeće je “Specific Absorption Rate”
(Specifična stopa apsorpcije) (SAR), a SAR ograničenje iznosi prosječno 2,0 W/kg na 10 grama tjelesnog
tkiva. Ona zadovoljava zahtjeve Međunarodnog odbora za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (ICNIRP).
Ekološka ASUS obavijest
ASUS je predan stvaranju ekološki prihvatljivih proizvoda i ambalaže radi zaštite zdravlja potrošača i
smanjenja štetnih učinaka po okoliš. Smanjenje broja stranica tiskanog priručnika sukladno je zahtjevima
smanjenja emisije ugljika.
Opasnost od eksplozije baterije ako se zamijeni nepropisanom vrstom.
Dotrajale baterije zbrinite sukladno uputama.
La batterie présente un risque d’incendie si celle-ci est remplacée par une
batterie de type incorrect. La batterie doit être recyclée de façon appropriée.
NE odlažite bateriju zajedno s komunalnim otpadom. Simbol prekrižene kante za
otpatke označava da se baterija ne smije odlagati zajedno s komunalnim otpadom.
ASUS Tablet NEMOJTE odlagati u komunalni otpad. Dijelove ovog proizvoda moguće
je ponovo koristiti i reciklirati. Simbol prekriženog koša za otpatke označava da
se proizvod (električna i elektronička oprema te baterije koje sadrže živu) ne smije
odlagati zajedno s komunalnim otpadom. Elektroničke proizvode odložite prema
važećim lokalnim propisima.
ASUS Tablet NE odlažite u vatru. IZBJEGAVAJTE kratki spoj kontakata. NEMOJTE
rastavljati ASUS Tablet.
Podaci o sigurnosti baterije
1. Ne rastavljajte i ne drobite, ne savijajte i ne izobličavajte, ne bušite i ne režite.
2. Nemojte izvoditi preinake ili prerađivati, ne stavljajte strane predmete u bateriju, ne uranjajte ga i ne
izlažite vodi ili drugim tekućinama i ne izlažite vatri, eksploziji ili drugim opasnostima.
3. Bateriju koristite samo sa sustavom za punjenje koji je kvalificiran za sustav u skladu sa zahtjevima
CTIA certifikacije za sukladnost baterijskog sustava prema IEEE 1725. Upotreba nekvalificirane
baterije ili punjača baterije može predstavljati opasnost od požara, eksplozije, curenja ili drugih
opasnosti.
4. Rabljene baterije odmah zbrinite u skladu s lokalnim propisima.
5. Izbjegavajte bacanje telefona ili baterije. Ako telefon ili baterija ispadnu, osobito na tvrdu površinu i
ako posumnjate na oštećenje, odnesite ju u servisni centar na pregled.
6. Nepropisni način upotrebe može dovesti do požara, eksplozije ili drugih opasnosti.
7. Kod uređaja koji koriste USB priključak kao izvor za punjenje, u priručniku s uputama za rad mora se
nalaziti izjava o tome da se telefon smije spojit samo na adaptere s CTIA certifikatom, proizvode s
USB-IF logotipom ili proizvodima koji su prošli USB-IF program sukladnosti.
EZ izjava o sukladnosti
Ovaj proizvod sukladan propisima R&TTE direktive 1999/5/EZ. Izjava o sukladnosti može se preuzeti na
https://www.asus.com/support/.
Sigurnosni zahtjev u vezi s napajanjem
Proizvodi nazivne električne struje do 6 A teži od 3 kg moraju koristiti odobrene kabele za napajanje veće
ili jednake: H05VV-F, 3G, 0,75 mm2 ili H05VV-F, 2G, 0,75 mm2.
Autorsko pravo
Niti jedan dio ovog priručnika, uključujući u njemu opisane proizvode i softver, ne smije se bez izričite
pismene suglasnosti tvrtke ASUSTeK COMPUTER INC. (u daljnjem tekstu: ASUS) reproducirati, prenositi,
prepisivati, pohranjivati u sustavu gdje se mu se može ponovo pristupiti ili prevoditi na bilo koji jezik,
u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju prodavatelj čuva u svrhu izrade
sigurnosne kopije.
Logotipi ASUS-a i ASUS Tableta trgovačke su marke tvrtke ASUSTek Computer Inc.
Podaci u ovom dokumentu podliježu promjenama bez prethodne najave.
ASUS usluge zbrinjavanja / preuzimanja rabljenih proizvoda
ASUS programi preuzimanja i recikliranja rabljenih proizvoda proizlaze iz naše orijentacije na najviše
standarde za zaštitu okoliša. Mi vjerujemo u rješenja kojima omogućujemo našim kupcima odgovorno
recikliranje naših proizvoda, baterija i drugih komponenti kao i materijala za ambalažu. Molimo posjetite
http://csr.asus.com/english/Takeback.htm radi detaljnih podataka o recikliranju u raznim regijama.
Napomena o izolaciji
VAŽNO! Radi električne izolacije i održavanja zaštite od električnog udara, na uređaj nanesen
je premaz za izolaciju, osim na područja gdje se nalaze I/O priključci.
EU Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Copyright © 2016 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava pridržana.
Tablet ASUS ZenPad 10 certificirala je tvrtka ASUS pod nazivom ASUS Pad P00C.
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
ASUS Tablet
Model name :
P00C
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:
EMC – Directive 2004/108/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)
EN 55022:2010 +AC:2011, Class B
EN 61000-3-2:2014, Class A
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2013
EN 55020:2007+A11:2011
R&TTE – Directive 1999/5/EC
EN 300 328 V1.9.1(2015-02)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V6.2.1(2013-04)
EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10)
EN 301 908-13 V6.2.1(2014-02)
EN 301 893 V1.8.1(2015-03)
EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)
EN 50360:2001/A1:2012
EN 62479:2010
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)
EN 301 489-4 V2.1.1(2013-12)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50566:2013/AC:2014
EN 50385:2002
LVD – Directive 2006/95/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)
EN 60950-1: 2006 / A12: 2011
EN 60950-1: 2006 / A2: 2013
Naziv modela: P00C (Z300M)
EN 60065:2002 / A12: 2011
Ecodesign – Directive 2009/125/EC
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 642/2009
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EU) No. 617/2013
RoHS – Directive 2011/65/EU
CE marking
Equipment Class 2
Proizvođač
Adresa, Grad
Ovlašteni
predstavnik u
Evropi
Adresa, Grad
Država
ASUSTek COMPUTER INC.
4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU,
TAIPEI 112, TAIWAN
ASUS COMPUTER GmbH
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
GERMANY
Ver. 160217
(EU conformity marking)
Signature
Taipei, Taiwan
Place of issue
Jerry Shen
30/4/2016
Printed Name
Date of issue
CEO
2016
Position
Year CE marking was first affixed
2016/4/15 15:33:48
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement