Lenze g500-H helical gearbox Používateľská príručka

Add to My manuals
17 Pages

advertisement

Lenze g500-H helical gearbox Používateľská príručka | Manualzz

g500

Výměna komponentů s centrálním závitem motor a převodovka

Montážní návod CS

Před zahájením prací si nejprve přečtěte tento návod!

Řiďte se obsaženými bezpečnostními pokyny.

Stop!

Tato dokumentace se smí používat pouze společně s Montážním návodem pro příslušnou převodovku!

Upozornění!

Provedením těchto prací dojde ke ztrátě veškerých garančních nároků!

Tip!

Informace a pomůcky týkající se výrobků Lenze najdete v oblasti downloadu na adrese http://www.lenze.com

0obr. 0tab. 0

2

Lenze

MA 12.0022 2.0

Obsah i

1

2

3

4

O této dokumentaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.1

1.2

Historie dokumentu

Použité pokyny

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro pohonné komponenty . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Popis výrobku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1

3.2

Důležitá upozornění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Označení jednotlivých dílů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mechanická instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.1

4.2

4.3

Důležitá upozornění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Demontáž komponentů

4.2.1

4.2.2

Příprava

Demontáž

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2.3

4.2.4

Demontáž pojistné vložky

Povolení centrálního závitu

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Montáž nových komponentů

4.3.1

Důležitá upozornění

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.3.2

4.3.3

4.3.4

Přípravné práce

Montáž

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kontrola přesahu žebra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

6

4

4

4

7

7

7

8

8

8

8

8

9

9

11

11

11

12

13

Lenze • MA 12.0022 • 2.0

3

4

1 O této dokumentaci

Historie dokumentu

1 O této dokumentaci

Obsah

• Tato dokumentace slouží k zajištění bezpečné práce s převodovkami. Zahrnuje bezpečnostní pokyny, které musí být respektovány.

• Všechny osoby, které na motorech a s motory pracují, musí mít při své práci tuto dokumentaci k dispozici a musí dodržovat relevantní pokyny a upozornění.

• Dokumentace musí být vždy kompletní a musí být v bezvadně čitelném stavu.

Cílová skupina

Tato dokumentace je určena pro kvalifikované odborné pracovníky podle normy

IEC 60364.

Kvalifikovaní odborní pracovníci jsou osoby, které mají odpovídající kvalifikaci pro práce prováděné při instalaci, montáži, uvádění do provozu a provozu výrobku.

1.1

Historie dokumentu

Materiálové číslo Verze

.Vo÷ 2.0

07

/2017 TD09

Popis první vydání této dokumentace

1.2

Použité pokyny

Pro upozornění na nebezpečí a důležité informace se v této dokumentaci používají následující piktogramy a signální slova:

Bezpečnostní pokyny

Struktura bezpečnostních pokynů:

Nebezpečí!

(označuje druh a závažnost nebezpečí)

Text upozornění

(popisuje nebezpečí a poskytuje pokyny, jak je možné nebezpečí zamezit)

Piktogram a signální slovo

Nebezpečí!

Nebezpečí!

Stop!

Význam

Nebezpečí hrozící osobám v důsledku nebezpečného elektrického napětí

Upozornění na bezprostředně hrozící nebezpečí, které může mít za následek smrt nebo těžké poranění, pokud nebudou učiněna odpovídající opatření.

Nebezpečí hrozící osobám v důsledku všeobecného zdroje nebezpečí

Upozornění na bezprostředně hrozící nebezpečí, které může mít za následek smrt nebo těžké poranění, pokud nebudou učiněna odpovídající opatření.

Nebezpečí hmotných škod

Upozornění na možné nebezpečí, které může způsobit hmotné škody, pokud nebudou učiněna odpovídající opatření.

Lenze • MA 12.0022 • 2.0

O této dokumentaci

Použité pokyny

1

Pokyny pro užívání

Piktogram a signální slovo Význam

Upozornění!

důležité upozornění pro bezporuchovou funkci

Tip!

užitečné doporučení pro jednoduchou manipulaci

 odkaz na jinou dokumentaci

Lenze • MA 12.0022 • 2.0

5

6

2 Bezpečnostní pokyny

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro pohonné komponenty

2

2.1

Bezpečnostní pokyny

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro pohonné komponenty

Nebezpečí!

Nebudete-li dodržovat následující základní bezpe č nostní opat ř ení, m ů že to zp ů sobit t ě žká zran ě ní osob a v ě cné škody.

• Skladování v suchém prostředí bez vibrací a bez agresivní atmosféry; pokud možno v balení výrobce.

Chraňte před prachem a rázy.

Dodržujte klimatické podmínky podle technických údajů,  katalog.

• Pohonné a automatizační komponenty Lenze ...

... používejte výhradně ke stanovenému účelu.

... nikdy neuvádějte do provozu při zjevném poškození.

... nikdy technicky neupravujte.

... nikdy neuvádějte do provozu neúplně smontované.

... nikdy nepoužívejte bez potřebných krytů.

... mohou mít během provozu i po jeho skončení - v závislosti na stupni krytí součásti pod napětím a také pohyblivé nebo rotující díly. Povrchy mohou být horké.

... nesmí být provozovány v případě vysokých vibrací.

... nesmí být provozovány v rezonanční oblasti zařízení nebo pohonného systému.

• Dodržujte všechny údaje v přiložené a související dokumentaci.

Dodržení je předpokladem pro bezpečný a bezporuchový provoz a také pro dosažení uvedených vlastností výrobků.

• Všechny práce s pohonnými a automatizačními komponenty Lenze smí provádět pouze kvalifikovaní odborní pracovníci.

Podle normy IEC 60364, resp. CENELEC HD 384 se jedná o osoby, ...

... které jsou seznámeny s instalací, montáží, uváděním do provozu a provozem výrobku.

... které mají odpovídající kvalifikaci pro svou činnost.

... které znají a dokážou aplikovat všechny předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, směrnice a zákony platné v místě používání.

Likvidace

Jednotlivé díly roztřiďte podle použitého materiálu. Zlikvidujte je v souladu s aktuálními národními předpisy.

Lenze • MA 12.0022 • 2.0

Popis výrobku

Důležitá upozornění

3

3

3.1

Popis výrobku

Důležitá upozornění

• Nejdůležitější technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku nebo v příslušném katalogu.

3.2

Označení jednotlivých dílů

2 3 4 1

5 obr. 1 Označení jednotlivých dílů

1

2

3 převodovka motor pojistný šroub

4

5 pojistná vložka pojistné žebro

Převodovky řady g500 využívají na straně motoru jako rozhraní čtyřchodý centrální závit. Jedná se o standardní pravotočivý závit. Utahuje se tedy ve směru chodu hodinových ručiček a uvolňuje se opačným směrem. Závit je utažen a proti povolení zajištěn pojistnou vložkou s tangenciálním šroubem.

Upozornění!

V případě asynchronních motorů velikosti 063 a u servomotorů MCS 06 a 09 se používá pojistná vložka, která má zahnutý tvar.

obr. 2

3 4

Úhlová pojistná vložka

Lenze • MA 12.0022 • 2.0

7

8

4 Mechanická instalace

Důležitá upozornění

4

4.1

Mechanická instalace

Důležitá upozornění

• Zajistěte klidový stav pohonného systému a zamezte veškerému možnému pohybu stroje.

• Elektropřevodovka nesmí být pod napětím a připojovací kabely musí být odpojeny.

• Elektropřevodovka musí být zchlazena.

4.2

Demontáž komponentů

4.2.1

Příprava

Stop!

Před demontáží motoru musí být vypuštěna olejová náplň převodovky.

Pro následné naplnění oleje do převodovky viz  Montážní návod g500 -

Výměna oleje.

Tip!

Při vertikální poloze pohonu (montážní poloha C - motor nahoře), není vypuštění oleje bezpodmínečně nutné.

Zkontrolujte polohu a stav možných odvzdušňovacích elementů, aby nedošlo při naklánění pohonu k nechtěnému úniku oleje přes tyto odvzdušňovací prvky. V případě nutnosti odvzdušnění uzavřete.

Pro přechodné zaslepení odvzdušňovacích otvorů jsou v závislosti na konstrukční velikosti převodovky potřeba zaslepovací šrouby M12x1.5 nebo M16x1.5.

4.2.2

Demontáž

Pro provedení, u kterých se používá úhlová pojistná vložka (  7), je nutné použít speciální demontážní vložku , která je k dispozici v servisním oddělení firmy Lenze.

Následující kroky demontáže se individuálně liší v závislosti na rozdílných hmotnostech motorů a převodovek. Zásadně se má otáčet lehčím dílem a těžší díl má být zafixován.

1. Elektropřevodovku demontovat ze stroje.

2. Vypustit olej, viz  Montážní návod pro převodovky.

3. Pohon zajistit proti otáčení, tzn. buď převodovka, nebo motor musí být ustaveny, upnuty nebo upevněny tak, aby se neotáčely, když se povoluje druhá část pohonu.

• Konstrukční velikost motoru  090: Zajistit převodovku proti otáčení a překlopení.

• Konstrukční velikost motoru > 090: Zajistit motor proti otáčení a překlopení.

Lenze • MA 12.0022 • 2.0

Mechanická instalace

Demontáž komponentů

Povolení centrálního závitu

4

4.2.3

Demontáž pojistné vložky

3

4

5 obr. 3 Uvolnit pojistný šroub a demontovat

3

4 pojistný šroub pojistná vložka

5 pojistné žebro

4.2.4

Povolení centrálního závitu

Stop!

Před vyšroubováním centrálního závitu je nutné zajistit, aby jak váha motoru, tak i převodovky byly i po jejich oddělení bezpečně zafixovány.

1. Pojistnou vložku s pojistným šroubem namontujte na protilehlou stranu pojistného žebra, obr. 4.

2. Pojistný šroub utahujte tak dlouho, dokud nejsou pojistná žebra převodovky a motoru v jedné rovině, obr. 5.

Utahovací momenty šroubů (  13).

5

4

3 obr. 4 Montáž na protilehlé straně (začátek odtlačování motoru)

3

4 pojistný šroub pojistná vložka

5 pojistné žebro

Lenze • MA 12.0022 • 2.0

9

4 Mechanická instalace

Demontáž komponentů

Povolení centrálního závitu

3. Pokud ještě není možné centrální závit povolit rukou, povolte pojistný šroub a vložte mezi pojistnou vložku a žebro motoru např. ocelové plátky silné 2-3 mm.

Tím si prodloužíte dráhu pro povolování, obr. 6.

5

4

3 obr. 5 Montáž na protilehlé straně (koncová poloha - žebra jsou v rovině)

1 obr. 6 Montáž na protilehlé straně (koncová poloha - žebra jsou v rovině)

1 prodloužení dráhy vložením distanční podložky

 směr povolování

4. Otočte motorem, příp. převodovkou o cca 1.5 otáčky proti směru hodinových ručiček. Tím oddělíte motor od převodovky (vyjmout).

5. Odšroubujte pojistný šroub a pojistnou vložku.

10

Lenze • MA 12.0022 • 2.0

Mechanická instalace

Montáž nových komponentů

4

4.3

Montáž nových komponentů

4.3.1

Důležitá upozornění

Obsah dodávky

Rozsah dodávky malých dílů pro náhradní převodovku nebo náhradní motor:

• pojistná vložka

• O-kroužek

• pojistný šroub

• montážní pasta, Lenze Ident-Nr. 13211352

Potřebné pomůcky a látky, které nejsou součástí dodávky:

• středně pevné lepidlo pro zajištění šroubu, např. DELO-ML 5249

• distanční plíšky k prodloužení montážní dráhy, (  10).

• úhlová demontážní vložka pro motory konstrukční velikosti 063, MCS06 a MCS09.

4.3.2

Přípravné práce

Kontrola nového motoru

• Stáhněte černou ochrannou krytku závitu.

• Zkontrolujte, zda závit, oblasti centrování a O-kroužku a čelní plochy nejsou viditelně poškozeny, obr. 7.

V případě potřeby příslušné díly opravte, příp. vyřaďte.

Kontrola čelních ploch motoru a převodovky

Zkontrolujte oblast rozhraní na motoru a převodovce, zda nejsou poškozeny:

• Prohlédněte čelní plochy motoru a skříně převodovky, speciálně v místě montáže pojistné vložky mohou být jejich hrany za určitých podmínek zdeformovány.

• Ověřte, zda závity, místo pro O-kroužek a centrování (obr. 7 a obr. 8) nevykazují stopy možného „zakousnutí”.

V případě potřeby přesahující materiál nebo stopy po „zakousnutí” opatrně odstraňte, např. pomocí malého pilníčku.

Upozornění!

Při těchto dokončovacích pracích vždy dobře chraňte motor a převodovku před znečištěním!

Lenze • MA 12.0022 • 2.0

11

4 Mechanická instalace

Montáž nových komponentů

Montáž

1

5

2

4 obr. 7 Součásti motoru

1

2 čelní plocha vnější závit

4

5 centrování (modrá oblast) místo pro O-kroužek (žlutá oblast)

1

5

3

4 obr. 8 Součásti převodovky

1

3 čelní plocha vnitřní závit

4

5 centrování (modrá oblast) místo pro O-kroužek (žlutá oblast)

4.3.3

Montáž

Ujistěte se, že jsou motor nebo převodovka zajištěny proti otočení

(viz kapitola 4.2.2 / bod 3 „Pohon zajistit proti otáčení”).

1. Na motoru se oblast centrování, O-kroužek a závit lehce potřou přiloženou montážní pastou (Lenze Ident-Nr. 13211352) nebo alternativně pastou Rivolta

G.W.F, protože jinak hrozí nebezpečí zakousnutí.

2. Nový O-kroužek potřete montážní pastou a nasaďte na středící oblast vnějšího závitu (motor).

3. Vnitřní závit (převodovka) a vnější závit (motor) opatrně vzájemně sesaďte. Přitom dejte pozor na to, aby nedošlo ke kolizi pastorku (motor) a ozubeného kola Z2

(převodovka), příp. trochu pootočte jedním z komponentů, pokud stojí zuby přímo proti sobě.

12

Lenze • MA 12.0022 • 2.0

Mechanická instalace

Montáž nových komponentů

Kontrola přesahu žebra

4

Svislá montáž

1. Motor by měl vykazovat (relativně vůči převodovce) požadovanou polohu svorkovnice. Pro dosažení požadované polohy svorkovnice nebo polohy připojovacích konektorů postupujte následovně:

2. Otáčejte zpět o cca 90° ... 120° (proti směru hodinových ručiček), dokud neuslyšíte

„přeskočení / klapnutí”.

3. Pevně rukou utáhněte závit ve směru hodinových ručiček.

4.3.4

Kontrola přesahu žebra

Před vlastní měřením dotáhněte centrální závit ručně přiměřenou silou.

• Při měření přesahu žeber „a” dejte pozor, abyste posuzovali správnou stranu

(obr. 9): Při pohledu ze směru motoru musí být měření prováděno na levé straně pojistného žebra převodovky.

1

2 obr. 9 Přesah žebra „a”

1

2 skříň převodovky motor

 směr utahování

• Spárová měrka musí být při měření držena pokud možno v pravém úhlu k ose motoru. V závislosti na výsledku měření je nutné zohlednit následující rozsahy.

Závit

M6

M8 tab. 1

Přesah žebra „a”

[mm]

> 1.5

> 2.0

Přesah žebra a utahovací momenty šroubů

Utahovací momenty

Šroub; pevnostní třída 10.9

15 Nm

35 Nm

Stop!

Pokud je přesah žebra „a” podle tabulky příliš malý, nesmí být komponenty spolu smontovány. Nutná domluva s firmou Lenze!

V případě nedostatečného přesahu žebra nedojde při utažení pojistného

šroubu k vytvoření dostatečného předepnutí v centrálním závitu. Motor s převodovkou nejsou v takovém případě dostatečně pevně spojeny!

Lenze • MA 12.0022 • 2.0

13

4 Mechanická instalace

Montáž nových komponentů

Kontrola přesahu žebra

Po změření přesahu žebra „a” se pro utažení použije moment, uvedený v tab. 1.

Vzhledem k vysokým utahovacím momentům je nutné použít šrouby v pevnostní třídě 10.9.

Použijte nový pojistný šroub a novou pojistnou vložku (příbal). Je nutné použít pojistnou vložku, která je tvarově shodná s původně použitým provedením.

Při pohledu ze směru motoru musí být vložka namontována na levé straně pojistného žebra převodovky.

3

4 obr. 10

5

1

2

Montáž pojistné vložky a pojistného šroubu

1

2

3 skříň převodovky motor pojistný šroub

4 pojistná vložka

5 pojistné žebro

 směr utahování

Pojistný šroub je nutné zajistit lepidlem střední pevnosti (případně je na šroub již z výroby nanesena vrstva lepidla v podobě mikrokapslí).

Utahovací moment (  13)

Po utažení pojistného šroubu je nutné zkontrolovat konečnou polohu centrálního závitu.

obr. 11 Kontrola konečné polohy centrálního závitu

14

Lenze • MA 12.0022 • 2.0

Mechanická instalace

Montáž nových komponentů

Kontrola přesahu žebra

Přesah žebra „a” < 1.5 mm

Žebra by měla být pokud možno v rovině, příp. by jejich vzájemný přesah neměl být větší něž 1.5 mm (obr. 11).

Následně zkontrolujte, zda nejsou jak pojistný šroub, tak ani pojistná vložka ohnuty/poškozeny. Ohnutné/poškozené díly musí být nahrazeny.

Převodovku poté naplňte novým olejem (  Montážní návod g500). Množství oleje je závislé na její provozní montážní poloze. Doporučujeme následně ještě překontrolovat správnou hladinu oleje.

Dříve odstraněné odvzdušňovací elementy opět namontujte na správné místo.

Proveďte zkušební běh.

Před opětovným namontováním do stroje připojte převodovku na síť a vyzkoušejte její chod.

Pokud by se při tom vyskytly problémy a nebylo by možné je s pomocí Montážního návodu pro g500 odstranit, kontaktujte servis firmy Lenze.

4

Lenze • MA 12.0022 • 2.0

15

 Poznámky

16 Lenze • MA 12.0022 • 2.0

© 07/2017 | MA 12.0022 | .Vo÷ | 2.0 | TD09

Lenze Drives GmbH

Postfach 10 13 52, 31763 Hameln

Breslauer Straße 3, 32699 Extertal

GERMANY

HR Lemgo B 6478

 +49 5154 82-0

 +49 5154 82-2800

[email protected]

 www.lenze.com

Lenze Service GmbH

Breslauer Straße 3, D-32699 Extertal

Germany

 0080002446877 (24 h helpline)

 +49 5154 82-1112

[email protected]

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement