Marmitek Glow ME 2 Quick Install Guide

Add to My manuals
8 Pages

advertisement

Marmitek Glow ME 2 Quick Install Guide | Manualzz

Glow ME front.pdf 1 16-7-2019 10:37:23

Glow ME

Smart Wi-Fi LED bulb

E27 | 806 lumen | 9 W = 40 W

Warm to cool white

Package content

1 x Glow ME bulb

1 x Quick install guide

Marmitek Smart me app Multi language user guide

Safety Instructions

Please read these instructions thoroughly before you use the device and keep them for future reference.

Only for indoor use.

• Do not expose the product to extremely high or low temperatures, strong light sources or direct sunlight.

• This product is not a toy. Keep out of reach of children.

• Never open the product: the device may contain parts with deadly voltage.

• Repairs or service should only be performed by qualified personnel.

• Using damaged or inappropriate lights or fittings carries the risk of electric shocks.

• Before installation, turn off the mains power and let lamps cool down before replacement.

Requirements

This light bulb is not suitable for use with conventional dimmers.

This product requires a stable working Wi-Fi network

(username/ password) connected to the internet.

Installation of the Smart me app

Download and install the Marmitek Smart me app from the Apple app store or the Google Play store.

Launch the Smart me app after installation is completed.

Follow the instructions and register for a new account.

Installation of the Glow ME

• Ensure the mains power to the lamp fixture is switched OFF by using your conventional light switch.

• Install the Smart Glow light bulb into fixture and switch the light back ON.

• The light bulb should start flashing quickly (2 times per second).

• Launch the Smart me app from your smart phone or tablet.

• Click on the + (upper right corner) to add a new device, confirm if the light bulb flashes quickly and follow the instructions.

• Press Help button during installation for more information or when installation fails.

Notes for using the product

• After the installation is completed you can control and configure the light bulb using the app.

• When the light bulb is switched of by the conventional light switch, it cannot be operated anymore by app, timers or preprogramed smart scenarios.

• Check our website www.marmitek.com

for more details and how to use the Smart me products.

Technical specifications

Lamp type

Base type

Light color

Color temperature

Wattage

Wattage

Equal to

Light output

Beam angle

Life time hours/clicks

Wireless technology

Power

Standby power

Dimensions

A60

E27

White adjustable (CCT)

2700-6500K

9 W

9 kWh/1000h

60 Watt

806 lumen

220 degrees

25.000/15.000

Wi-Fi 2.4GHz

220-240 VAC 50/60 Hz

< 0.5 Watt

60x110mm

Declaration of Conformity

Hereby, Marmitek BV, declares that the

Glow ME is in compliance with the essential requirements of the 2014/53/EU Directives.

Full Declaration of Conformity is available at www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/

More detailed user guide and instructions are available on our website at www.marmitek.com

Veiligheidsinstructies

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

• Alleen voor gebruik binnenshuis.

• Stel het product niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen, sterke lichtbronnen of direct zonlicht.

• Dit product is geen speelgoed. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

• Open het product nooit: het apparaat kan onderdelen bevatten met dodelijke spanning.

• Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

• Het gebruik van beschadigde of ongeschikte lampen of armaturen brengt het risico van elektrische schokken met zich mee.

• Schakel voor de installatie de netspanning uit en laat de lampen afkoelen voordat u ze vervangt.

Eisen

• Deze lamp is niet geschikt voor gebruik met conventionele dimmers.

• Dit product vereist een stabiel werkend wifi netwerk

(gebruikersnaam/wachtwoord) verbonden met het internet.

Installatie van de Smart me app

• Download en installeer de Marmitek Smart me app in de Apple app store of de Google Play store.

• Start de Smart me app nadat de installatie is voltooid.

• Volg de instructies en registreer je voor een nieuw account.

Installatie van de Glow ME

• Zorg ervoor dat de netspanning van de lamparmatuur is uitgeschakeld met behulp van uw conventionele lichtschakelaar.

• Installeer de Smart Glow lamp in het armatuur en schakel de lamp weer in.

• De gloeilamp moet snel beginnen te knipperen (2 keer per seconde).

• Start de Smart me app vanaf uw smartphone of tablet.

• Klik op de + (rechterbovenhoek) om een nieuw apparaat toe te voegen, bevestig of de lamp snel knippert en volg de instructies.

• Druk tijdens de installatie op de Help-knop voor meer informatie of wanneer de installatie mislukt.

Opmerkingen voor het gebruik van het product

• Nadat de installatie is voltooid, kunt u de gloeilamp bedienen en configureren met behulp van de app.

• Wanneer de gloeilamp wordt uitgeschakeld door de conventionele lichtschakelaar, kan deze niet meer worden bediend met behulp van een app, timers of voorgeprogrammeerde slimme scenario's.

• Kijk op onze website www.marmitek.com voor meer informatie en hoe u de Smart me producten kunt gebruiken.

Technische specificaties

Lamp type

Basistype

Licht kleur

Kleurtemperatuur

Wattage

Wattage

Gelijk aan

Licht sterkte

Stralingshoek

Levensduur uren/klikken

Draadloze technologie

Voeding

Standby verbruik

Afmetingen

A60

E27

Wit verstelbaar (CCT)

2700-6500K

9 W

9 kWh/1000h

60 Watt

806 lumen

220 graden

25.000/15.000

Wifi 2,4 GHz

220-240 VAC 50/60 Hz

< 0,5 Watt

60x110mm

Verklaring van overeenstemming

Marmitek BV verklaart hierbij dat de Glow ME voldoet aan de essentiële eisen van de 2014/53/EU richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/

Meer gedetailleerde gebruikershandleiding en instructies zijn beschikbaar op onze website op www.marmitek.com

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch bevor der Benutzung des Geräts und behalten diese zum späteren Gebrauch.

• Nur für den Innenbereich geeignet.

• Setzen Sie das Produkt keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen, starken Lichtquellen oder direktem Sonnenlicht aus.

• Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der

Reichweite von Kindern halten.

• Öffnen Sie das Produkt niemals: Das Gerät kann

Teile mit tödlicher Spannung enthalten.

• Reparaturen oder Wartungen dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

• Die Verwendung von beschädigten oder ungeeigneten Lampen oder Leuchten birgt die Gefahr eines Stromschlags.

• Schalten Sie vor der Installation die Netzspannung aus und lassen Sie die Lampen abkühlen, bevor

Austauschung.

Anforderungen

• Diese Lampe ist nicht für den Einsatz mit konventionellen Dimmern geeignet.

• Dieses Produkt erfordert ein stabil funktionierendes

Wi-Fi-Netzwerk (Benutzername/Passwort), das mit dem Internet verbunden ist.

Installation der Smart me App

• Laden Sie die Marmitek Smart me App herunter und installieren Sie sie von der Apple App Store oder

Google Play Store.

• Wenn die Installation abgeschlossen ist, starten Sie die Smart me App.

• Folgen Sie den Hinweise und registrieren Sie sich für ein neues Konto.

Installation des Glow ME

• Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung der

Leuchte mit Ihrem konventionellen Lichtschalter ausgeschaltet ist.

• Installieren Sie die Smart Glow Lampe in der

Halterung und schalten Sie sie wieder ein mit der

Lichtschalter

• Die Glühlampe sollte schnell blinken (zweimal pro

Sekunde).

• Starten Sie die Smart me App auf Ihrem Smartphone oder Tablett.

• Klicken Sie auf das + (obere Ecke rechts), um ein neues Gerät hinzuzufügen, bestätigen Sie, dass die

Lampe schnell blinkt und folge den Anweisungen.

• Klicken Sie während der Installation auf die

Schaltfläche Hilfe, um weitere Informationen zu erhalten oder wenn die Installation nicht erfolgreich ist.

Hinweise zur Verwendung des Produkts

• Nach Beendigung der Installation können Sie die

Lampe über die App bedienen und konfigurieren.

• Wird die Glühlampe durch den herkömmlichen

Lichtschalter ausgeschaltet, kann diese nicht mehr mit einer App, Timern oder vorprogrammierten Smart-

Szenarien betrieben werden.

• Besuchen Sie unsere Website www.marmitek.com für weitere Informationen und die Verwendung der Smart me Produkte.

Technische Daten

Lampentyp

Sockeltyp

Lichtfarbe

Farbtemperatur

Leistungsaufnahme

Leistungsaufnahme

Entspricht

Lichtstärke

Abstrahlwinkel

Wireless-Technologie

Stromversorgung

Standby-Verbrauch

Abmessungen

A60

E27

Weiß einstellbar (CCT)

2700-6500K

9 W

9 kWh/1000h/h

60 Watt

806 Lumen

220 Grad

Lebensdauer Stunden/Klicks 25.000/15.000

Wi-Fi 2,4 GHz

220-240 VAC 50/60 Hz

< 0,5 Watt

60x110mm

Konformitätserklärung

Marmitek BV erklärt hiermit, dass die

Glow ME die grundlegenden Anforderungen der Richtlinien 2014/53/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist verfügbar unter www.marmitek.com/en/declarations-ofconformity/

Detailliertere Bedienungsanleitungen und Anweisungen finden Sie auf unserer Website unter www.marmitek.com

Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour référence ultérieure.

• Uniquement réservé à un usage en intérieur.

• N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmement élevées ou très basses, à des sources lumineuses intenses ou à la lumière directe du soleil.

• Ce produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.

• Ne jamais ouvrir le produit : l'appareil peut contenir des pièces avec une tension mortelle.

• Les réparations ou l'entretien ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.

• L'utilisation de lampes ou de luminaires endommagés ou inadaptés comporte un risque de choc électrique.

• Avant l'installation, couper la tension secteur et laisser refroidir les lampes avant de les remplacer.

Exigences

• Cette lampe ne convient pas aux gradateurs conventionnels.

• Ce produit nécessite une connexion internet

(Utilisateur/ mot de passe) stable.

Installation de l'application Smart me

• Téléchargez et installez l'application Marmitek Smart sur l'Apple store ou sur le Google Play store.

• Une fois l'installation terminée, lancez l'application

Smart me.

• Suivez les instructions et créez un nouveau compte.

Installer le Glow ME

• Veillez à ce que l'alimentation électrique de la lampe soit coupée à l'aide de l'interrupteur d'éclairage conventionnel.

• Installez la lampe Smart Glow dans l'appareil et rallumez-la.

• La lampe à incandescence devrait commencer à clignoter rapidement (deux fois par seconde).

• Démarrez l'application Smart me à partir de votre smartphone ou tablette.

• Cliquez sur le + (coin supérieur droit) pour ajouter un nouvel appareil, confirmez que la lampe clignote rapidement et suivez les instructions.

• Pendant l'installation, appuyez sur le bouton Aide pour plus d'informations ou si l'installation échoue.

Remarques sur l'utilisation du produit

• Une fois l'installation terminée, vous pouvez utiliser et configurer l'ampoule à l'aide de l'application.

• Lorsque la lampe à incandescence est éteinte par l'interrupteur conventionnel, elle ne peut plus être utilisée à l'aide d'une application, de minuteries ou de scénarios intelligents préprogrammés.

• Visitez notre site Web www.marmitek.com pour plus d'informations et pour savoir comment utiliser les produits Smart me.

Caractéristiques techniques

Type de lampe

Type de base E27

Couleur de la lumière

Température de couleur

Puissance

Puissance

Egal à

Résistance à la lumière

Angle de rayonnement

A60

E27

Blanc réglable (CCT)

2700-6500K

9 W

9 kWh/1000h

60 Watt

806 lumen

220 degrés

Durée de vie heures/clics 25.000/15.000

Wi-Fi 2.4GHz

220-240 VAC 50/60 Hz

< 0,5 Watt

60x110mm

Technologie sans fil

Alimentation

Consommation en veille

Dimensions

Déclaration de conformité

Marmitek BV déclare par la présente que le

Glow ME est conforme aux exigences essentielles des directives 2014/53/EU. La déclaration de conformité complète est disponible sur www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/

Un manuel d'utilisation plus détaillé et des instructions sont disponibles sur notre site Web à l'adresse www.marmitek.com

Indicaciones de seguridad

Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el dispositivo y guárdelas para futuras consultas.

• Sólo para uso en interiores.

• No exponga el producto a temperaturas extremadamente altas o bajas, a fuentes de luz fuertes o a la luz solar directa.

• Este producto no es un juguete. Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños.

• No abrir nunca el producto: el aparato puede contener piezas con tensión mortal.

• Las reparaciones o el mantenimiento sólo deben ser realizados por personal cualificado.

• El uso de lámparas o luminarias dañadas o inadecuadas conlleva un riesgo de descarga eléctrica.

• Antes de la instalación, desconecte la tensión de red y deje que las lámparas se enfríen antes de sustituirlas.

Requisitos

• Esta lámpara no es adecuada para su uso con reguladores convencionales.

• Este producto requiere una red Wi-Fi estable (nombre de usuario/contraseña) conectada a Internet.

Instalación de la aplicación Smart me

• Descarga e instala la aplicación Marmitek Smart me de la tienda de aplicaciones de Apple o de Google

Play.

• Una vez finalizada la instalación, ejecute la aplicación

Smart me.

• Siga las instrucciones y regístrese para obtener una nueva cuenta.

Instalación del Glow ME

• Asegúrese de que la alimentación eléctrica del portalámparas esté desconectada con su interruptor de luz convencional.

• Instale la lámpara Smart Glow en el aparato y vuelva a encenderlo.

• La lámpara incandescente debe empezar a parpadear rápidamente (dos veces por segundo).

• Inicie la aplicación Smart me desde su smartphone o tablet.

• Haga clic en el signo + (esquina superior derecha) para añadir un nuevo dispositivo, confirme que la lámpara parpadea rápidamente y siga las instrucciones.

• Durante la instalación, pulse el botón Ayuda para obtener más información o si la instalación falla.

Notas sobre el uso del producto

• Una vez finalizada la instalación, puede operar y configurar la bombilla con la aplicación.

• Cuando la lámpara incandescente se apaga con el interruptor de luz convencional, ya no puede funcionar con una aplicación, temporizadores o escenarios inteligentes preprogramados.

• Visite nuestro sitio web www.marmitek.com para obtener más información y saber cómo utilizar los productos Smart me.

Especificaciones Técnicas

Lámpara tipo

Tipo de base

Color de luz

Temperatura de color

Potencia

Potencia

Igual a

Resistencia a la luz

Ángulo de haz

Vida útil horas/clicks

Tecnología inalámbrica

Alimentación

Consumo en espera

Dimensiones

A60

E27

Blanco ajustable (CCT)

2700-6500K

9 W

9 kWh/1000h

60 vatios

806 lúmenes

220 grados

25.000/15.000

Wi-Fi 2.4GHz

220-240 VAC 50/60 Hz

< 0,5 vatios

60x110mm

Declaración de conformidad

Marmitek BV declara que Glow ME cumple con los requisitos esenciales de las directivas

2014/53/UE. La Declaración de Conformidad completa está disponible en www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/

Un manual de usuario más detallado e instrucciones están disponibles en nuestro sitio web en www.marmitek.com

Avvertenze di sicurezza

Leggere attentamente le presenti istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e conservarle per riferimenti futuri.

• Solo per uso interno.

• Non esporre il prodotto a temperature estremamente elevate o basse, a forti fonti di luce o alla luce solare diretta.

• Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

• Non aprire mai il prodotto: l'apparecchio può contenere parti con tensione mortale.

• Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.

• L'uso di lampade o apparecchi di illuminazione danneggiati o inadatti comporta il rischio di scosse elettriche.

• Prima dell'installazione, disinserire la tensione di rete e lasciare raffreddare le lampade prima di sostituirle.

Requisiti

• Questa lampada non è adatta per l'uso con i dimmer convenzionali.

• Questo prodotto richiede una connessione internet

Wi-Fi stabile (nome utente/password).

Installazione dell'applicazione Smart me

• Scaricare e installare l'applicazione Marmitek Smart me dall'app store Apple o dall'app store Google Play.

• Una volta completata l'installazione, lanciare l'applicazione Smart me.

• Segui le istruzioni e registrati per ottenere un nuovo account.

Installare lo Glow ME

• Assicuratevi che l'alimentazione di rete dell'apparecchio di illuminazione sia spenta tramite l'interruttore della luce convenzionale.

• Installare la lampada Smart Glow nell'apparecchio e riaccenderla.

• La lampada ad incandescenza dovrebbe iniziare a lampeggiare rapidamente (due volte al secondo).

• Avviare l'applicazione Smart me dallo smartphone o dal tablet.

• Fare clic su + (in alto a destra) per aggiungere un nuovo dispositivo, confermare che la lampada lampeggia rapidamente e seguire le istruzioni.

• Durante l'installazione, premere il pulsante Help per ulteriori informazioni o se l'installazione fallisce.

Note sull'utilizzo del prodotto

• Una volta completata l'installazione, è possibile azionare e configurare la lampadina utilizzando l'applicazione.

• Quando la lampada a incandescenza viene spenta dall'interruttore della luce convenzionale, non può più essere azionata tramite app, timer o scenari intelligenti pre-programmati.

• Visita il nostro sito web www.marmitek.com per maggiori informazioni e come utilizzare i prodotti

Smart me.

Specifiche tecniche

Tipo di lampada

Tipo base

Colore della luce

Temperatura colore

Potenza

Potenza

Pari a

Resistenza alla luce

Angolo del fascio di

A60

E27

Bianco regolabile (CCT)

2700-6500K

9 W

9 kWh/1000h

60 Watt

806 lumen

220 gradi

Durata della vita ore/cicli 25.000/15.000

Tecnologia wireless

Alimentazione

Wi-Fi 2.4GHz

220-240 VAC 50/60 Hz

< 0,5 Watt

60x110mm

Consumo in standby

Dimensioni

Dichiarazione di conformità

Marmitek BV dichiara che la Glow ME è conforme ai requisiti essenziali delle direttive

2014/53/UE. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/

Un manuale utente più dettagliato e le istruzioni per l'uso sono disponibili sul nostro sito web all'indirizzo www.marmitek.com

ai15732028625_Glow ME back.pdf 1 8-11-2019 09:47:42

20704/20191106 | Glow ME™ all rights reserved © MARMITEK

stay connected marmitek.com

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement