Tennant M-T20 Instrucțiuni de utilizare

Add to My manuals
120 Pages

advertisement

Tennant M-T20 Instrucțiuni de utilizare | Manualzz
'()*'
(S/N 1000−
)
! " #
!$" %
&" t
The Safe Scrubbing AlternativeR
ESR Extended Scrub System
TennantTrueR Parts
Hygenic R Fully Cleanable Tanks
FloorSmartR Integrated Cleaning System
IRISR a Tennant Technology
Pro−Panel Controls
Insta−Fit Adapter
Pentru ultima versiune a manualului
pieselor componente sau a manualelor
utilizatorilor în alte limbi, vizitai:
www.tennantco.com/manuals
*9016231*
INTRODUCERE
+ !" ," ," -! . ," - !." ,"" ! * %/+012 &/13)31
Vă rugăm să eliminaţi materialele de
ambalaj, componentele de maşini
vechi şi lichidele într-un mod
ecologic, în conformitate cu
reglementările locale privind
eliminarea deşeurilor.
" 2/)/ &241511
# $ "
$ "
%
"
SCOPUL UTILIZĂRII
T20 este o maşină industrială cu post de conducere, proiectată pentru curăţarea/spălarea suprafeţelor
dure (beton, asfalt, piatră, suprafeţe sintetice etc.). Aplicaţiile tipice includ depozitele industriale, facilităţile
de producţie, facilităţile de distribuţie, stadioanele, arenele, centrele de conferinţe, facilităţile de parcare,
terminalele de transport şi şantierele de construcţii. Nu utilizaţi această maşină pe sol, iarbă, gazon
artificial, suprafeţe carpetate. Această maşină poate fi utilizată atât la interior, cât şi la exterior, dar
asiguraţi-vă că există o ventilaţie adecvată în cazul utilizării la interior. Această maşină nu este destinată
utilizării pe drumuri publice. Nu utilizaţi maşina astfel decât este descris în acest Manual de operare.
""" 5 6
& ' ()*( +
,- + ' ()** . "- / 000 1 ! 23 ! 4*5( 4*56 4*57 8$$$ 2 3 - +3* 157
+3* 157
Pagină
& 9
% 1 9: & " ,:9
& 9
)
7
2 ;
7
2 < & 5*
, 1 55
2 ," 54
. 2 " , 1 5'
2 5'
= 2 + : 5'
= > 5'
% 5'
? % ? ,
5'
? % 1 9 56
% 2 2 56
56
5" 5@
, A : % 1: B C 5@
# % D : %
1: 5@
, , : % 1: 5@
% , D 1 9 57
. 2 " ," 4*
% ," 4*
1 : 4*
+ & 45
5" 44
, , : % 1: 44
# % D ? : %
1: 44
, A : % 1: B C 4E
% , D 1 9 4E
4E
% 2 F : 4)
2: 2 # G 1 4)
H 4(
: # 46
A % # G . : ," 4@
. 2 " 47
A % I 9 47
A % , B C 47
-
E*
% 1 E*
- ? G 2 % E*
% IJ E5
IJ , E5
% E5
? B C E5
2 I 9 : = E4
& % , EE
G 2 . ; E)
A % # G . E(
G ? A E'
, ; E6
- ; E6
T20 Gas/LPG 9016231 (9−2015)
Pagină
. ? % 1 E@
2 1 B IC D 1 8"!4 B 8"!4C E@
1 $ E@
8 B 8 C 2 . E7
2 . " 8 B 8 C E7
1 1: )*
8"!4 )*
I )5
8 B: 8 :C )5
1 , , )4
,
, "
, 1 )4
,
, " ," )4
)E
? % % 1
1
8 B: 8 :C )E
% 1
" , 1 )E
% 1
" ," )E
1: " , 1 ))
1: " ," )(
1: % : )'
: B:: 1: C )6
> ; 2 ? " $ 2 2 , I 2 )@
> ; 2 ? ? (*
? ? 2 I %
% (*
? ? 2 + ;
% > (4
> ; 2 ? 1 ()
8 D ('
% 8D : " , 1 ('
% 8D : "
," ('
-9
(@
: % , B C (@
! % B C (7
! B C '*
% 1: 1 , G :
B C '4
% ; ')
''
> % G '6
, > '7
A '7
'7
? ? '7
1 ? I '7
2 % '7
9 ?: 1 6*
" 2 6*
" G I % % 6*
, " G I % % 6*
1
+3* 157
Pagină
K 65
! K 64
K 64
6E
? 6E
6)
2 B C 6)
A 6)
2 B C 6)
6(
, 6(
H " ! 6(
% % 9 < %
8! " ! 6(
+ 6(
1 ; ? 6'
; ? , ? 6'
; 1 66
-9 66
% 2 B"!4*C 66
, ; % , I 6@
% 6@
, % 1 % % 6@
% % 2 67
- 2 I , G I % % @*
% I 2 @*
1 ? , % I
2 @*
, % I
2 @4
A , % I
2 @E
2 , % I
2 @E
, A B C @)
, A @)
1 I @(
2 I"L @(
2 I I @'
I 1 1 I @'
I 1 I @'
@6
2 1 I 8"!4 @@
A ? @7
B ? C A
? 1 @7
1 ? A ? A 75
1 ? A ? , A B C 74
$ ? 1 7E
1 A ? 1 7E
2
Pagină
; 8 ; 7)
2 I 7)
; ? ? 7)
; ? % 1 7)
IJ ; 7(
J 7(
7(
I 7(
, 7(
G ? ; ; 7'
1 ? ; 7'
; 7'
? ;
2 2 7@
& % % 7@
A G ! B; I 1 8"!4C 77
A G ! B; 2 1 8"!4C 77
1 5*5
5*4
D > ; 5*4
> ; 5*4
K 5*E
5*E
5*E
5*E
I 5*)
5*)
; 5*)
1 5*'
2 1 ," 5*'
1 " $ , , . 5*'
1 5*6
% 1 1 D , 8 5*@
: D , 5*7
: 555
: 555
554
A % # 55E
A % # 55)
D A : % # G . : 55(
1: 2 2 #
G 1 55'
+ % 2 F : 55'
D -: %: 55@
T20 Gas/LPG 9016231 (7−2019)
+3* 157
T20 Gas/LPG 9016231 (10−2016)
3
&873 1 / 71'3 2508
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ IMPORTANTE - PĂSTRAŢI ACESTE
INSTRUCŢIUNI
Următoarele măsuri de sigurană sunt utilizate în
cadrul acestui manual așa cum este indicat în
descrierea respectivă:
AVERTISMENT: Pentru a avertiza asupra
pericolelor sau practicilor nesigure care
pot avea ca rezultat vătămări corporale
grave sau deces.
ATENIE: Pentru a avertiza asupra
practicilor nesigure care pot avea ca
rezultat vătămări corporale minore sau
moderate.
Pentru sigurană: Pentru a identifica acţiunile
ce trebuie întreprinse pentru utilizarea în
siguranţă a echipamentului.
Următoarele informaii semnalează situaiile
potenial periculoase pentru operator. Aflai când
pot surveni aceste condiii. Aflaţi locaţia tuturor
dispozitivelor de siguranţă ale maşinii. Raportai
imediat deteriorarea mașinii sau funcionarea
defectuoasă a acesteia.
AVERTISMENT: Materialele inflamabile
pot produce explozie sau incendiu. Nu
utilizaţi materiale inflamabile în rezervor.
AVERTISMENT: Materialele inflamabile
sau metalele reactive pot declanșa o
explozie sau un incendiu. Nu le aspirai.
AVERTISMENT: Mișcarea curelei și
ventilatorului. Păstrai distana.
AVERTISMENT: Motorul emană gaze
toxice. Se poate produce vătămarea
gravă sau decesul. Asigurai o ventilare
adecvată.
AVERTISMENT: Pericol de arsuri.
Suprafaă fierbinte. NU atingei.
AVERTISMENT: Nu pulverizai spre
persoane sau animale. Poate rezulta
vătămarea corporală gravă. Purtai
ochelari de protecie. inei
pulverizatorul cu ambele mâini.
ATENIE: Motorul GPL va funciona
timp de câteva secunde după rotirea
cheii în poziie de oprire. Acionai
frâna de parcare înainte de a părăsi
mașina.
4
Mașina poate fi dotată cu tehnologie care
comunică în mod automat prin reeaua
celulară. În cazul în care această mașină va fi
utilizată în locuri unde utilizarea telefonului
mobil este restricionată din cauza
problemelor legate de interferene cu
echipamentul, vă rugăm să contactai un
reprezentant Tennant pentru informaii cu
privire la modul de dezactivare a funciei de
comunicare celulară.
PENTRU SIGURANŢĂ:
1. Nu utilizaţi maşina:
Decât dacă suntei instruit(ă) și
autorizat(ă).
Decât în cazul în care manualul
utilizatorului a fost citit și îneles.
Sub influena alcoolului sau a
medicamentelor.
În timp ce folosii un telefon celular
sau alte tipuri de dispozitive
electronice.
În medii cu praf, fără ventilatorul de
aspiraie în funciune.
Fără filtre în funciune sau cu filtre
înfundate.
Decât dacă suntei capabil(ă) din punct
de vedere mintal și fizic să urmai
instruciunile de utilizare.
Dacă nu mai este în stare adecvată
pentru utilizare.
Cu discuri sau accesorii care nu sunt
furnizate sau aprobate de Tennant.
Utilizarea altor discuri poate afecta
sigurana.
În zone în care există vapori/lichide
inflamabile sau prafuri combustibile.
În zone care sunt prea întunecate
pentru a vedea comenzile sau a utiliza
mașina în condiii de sigurană, afară
de cazul în care farurile/luminile de
operare sunt aprinse.
În zonele cu eventuale obiecte în
cădere, dacă nu este prevăzută cu
apărătoare în partea superioară.
2. Înainte de pornirea maşinii:
Verificai dacă mașina prezintă
scurgeri de lichid.
Păstraţi distanţă faţă de scântei şi
flacăra deschisă în zona de
realimentare.
Asiguraţi-vă că toate dispozitivele de
siguranţă sunt montate şi funcţionează
corespunzător.
Verificaţi funcţionarea
corespunzătoare a frânelor şi direcţiei.
Reglai scaunul și cuplai centura de
sigurană.
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
&873 1 / 71'3 2508
3. Când pornii mașina:
inei piciorul pe frână și pe pedala de
direcie în poziia neutru.
4. Când utilizaţi maşina:
Utilizai-o numai așa cum este descris
în acest manual.
Folosii frânele pentru a opri mașina.
Nu colectai reziduuri care ard sau
scot fum, precum igări, chibrituri sau
cenușă fierbinte
Deplasai-vă lent pe pante și suprafee
alunecoase.
Nu spălai în pante cu înclinaie mai
mare de 10% și nu transportai (GVWR)
pe pante cu înclinaie mai mare de
14%.
Reducei viteza în timpul întoarcerilor.
inei toate pările corpului în staia
operatorului în timp ce mașina este în
mișcare.
Fii întotdeauna conștieni de
împrejurimi în timpul utilizării mașinii.
Nu accesai ecranele video / ajutor în
timp ce mașina se află în mișcare.
(Pro-Panel).
Avei deosebită grijă în timpul
deplasării în marșarier.
inei copiii și persoanele neautorizate
la distană de mașină în timpul
utilizării.
Nu transportai pasageri pe nicio parte
a mașinii.
Respectai întotdeauna regulile de
sigurană și de trafic.
Raportai imediat deteriorarea mașinii
sau funcionarea defectuoasă a
acesteia.
Urmai instruciunile de amestecare,
manipulare și eliminare de pe
recipientele de substane chimice.
Respectai liniile directoare de
sigurană ale locaiei respective
privind pardoselile umede.
5. Înainte de a părăsi sau repara maşina:
Nu parcai în apropierea materialelor,
prafurilor, gazelor sau lichidelor
combustibile.
Oprii-vă pe o suprafaă plană.
Acionai frâna de parcare.
Oprii mașina și scoatei cheia din
contact.
6. Înainte de a repara mașina:
Toate lucrările trebuie efectuate în
condiii de iluminare și vizibilitate
suficiente.
Meninei zona bine aerisită.
Evitai componentele în mișcare. Nu
purtai îmbrăcăminte largă sau bijuterii
și prindei părul lung.
Blocai roile mașinii înainte de
ridicarea mașinii cu cricul.
Ridicai mașina cu cricul numai în
locurile desemnate în acest scop.
Susinei mașina cu cricuri.
Utilizai un elevator sau un cric capabil
să suporte greutatea mașinii.
Nu împingei și nu remorcai mașina
fără un operator în scaunul de control
al mașinii.
Nu pulverizai sub presiune și nu
spălai cu furtunul în apropierea
componentelor electrice.
Înainte de a lucra la mașină,
deconectai conexiunile bateriilor.
Evitai contactul cu acidul bateriilor.
Evitai contactul cu lichidul de răcire
fierbinte din motor.
Nu scoatei capacul radiatorului atunci
când motorul este fierbinte.
Lăsai motorul să se răcească.
inei scânteile și flacăra deschisă la
distană de zona de reparare a
sistemului de combustibil. Meninei
zona bine aerisită.
Folosii un carton pentru a identifica
scurgerile de lichid hidraulic sub
presiune.
Toate reparaiile trebuie să fie
efectuate de un mecanic de service
calificat.
Nu aducei schimbări concepiei
originale a mașinii.
Utilizai piese de schimb livrate sau
aprobate de Tennant.
Purtai echipamente individuale de
protecie după cum este necesar și în
cazurile recomandate în acest manual.
Pentru sigurană: purtai căști de
protecie auditivă.
Pentru sigurană: purtai mănuși de
protecie.
Pentru sigurană: purtai ochelari de
protecie.
Pentru sigurană: purtai o mască de
protecie împotriva prafului.
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
5
&873 1 / 71'3 2508
7. Când încărcaţi/descărcaţi maşina în/din
camion sau pe/de pe o remorcă:
Golii rezervoarele înainte de
încărcarea mașinii.
Coborâi racleta și capul de spălare
înainte de ancorarea mașinii.
Oprii mașina și scoatei cheia din
contact.
Utilizai o platformă, un camion sau o
remorcă capabile să suporte greutatea
mașinii și a operatorului.
Nu încărcai/descărcai în pante cu
înclinaie mai mare de 18%.
Folosii un troliu. Nu conducei mașina
în/de pe camion sau remorcă dacă
înălimea de încărcare nu este de 380
mm (15 oli) sau mai puin de la
pământ.
Acionai frâna de parcare după ce
mașina este încărcată.
Blocai roile mașinii.
Ancorai mașina în camion sau în
remorcă.
6
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
&873 1 / 71'3 2508
. ! % ! ! ETICHETĂ DE
ETICHETĂ DE AVERTIZARE AVERTIZARE - Maşina
Maşina emană gaze toxice. Se
poate emite zgomote
poate produce vătămarea gravă
puternice. Se poate
sau decesul. Asiguraţi o ventilare
produce pierderea auzului.
adecvată.
Purtaţi căşti de protecţie
pentru urechi.
Amplasată pe partea laterală a
compartimentului operatorului.
ETICHETĂ DE AVERTIZARE
- Materialele inflamabile sau
metalele reactive pot
produce explozie sau
incendiu. Nu le aspiraţi.
Amplasată pe partea
laterală a compartimentului
operatorului.
PENTRU ETICHETA DE
SIGURANŢĂ - Citiţi manualul
înainte de utilizarea maşinii.
Amplasată pe
partea laterală a
compartimentulu
i operatorului.
Amplasată pe partea laterală
a compartimentului
operatorului.
ETICHETĂ DE ATENŢIE - Motorul
LPG va rula timp de câteva secunde
după ce cheia este oprită. Acţionaţi
frâna de parcare înainte de a părăsi
maşina.
Amplasată lângă cheia de contact de
pe panoul de instrumente. (Numai
pentru maşini LPG)
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
10783
7
&873 1 / 71'3 2508
ETICHETĂ DE AVERTIZARE Curea şi ventilator în
mişcare. Staţi departe.
Amplasată pe panoul
compartimentului
motorului.
ETICHETĂ DE AVERTIZARE - Materialele
inflamabile pot produce explozii sau
incendii. Nu utilizaţi materiale inflamabile
în rezervor.
Amplasată lângă capacele rezervorului
de soluţie şi pe rezervorul de detergent.
ETICHETĂ DE AVERTIZARE Nu pulverizaţi spre persoane
sau animale. Poate rezulta
vătămarea corporală. Purtaţi
ochelari de protecţie. Ţineţi
pulverizatorul cu ambele mâini.
Amplasată pe şasiul maşinii.
ETICHETĂ DE AVERTIZARE Pericol de arsuri. Suprafaţă
fierbinte. Nu atingeţi.
Amplasată pe partea laterală a amortizorului, pe
scutul de protecie al evii de eșapament, pe
rezervorul hidraulic și pe capul pentru spălare
(numai pentru mașinile cu cap în formă de disc).
10783
8
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
31)192 /
31)192 /
+%&*%5/5/)/ &241511
O
A
M
K
L
N
B
J
I
C
H
D
P
G
F
Q
E
R
W
S
T
V
2
:
+
/
<
'
=
2 "
*" "! "
+ ;"
< "
* "
3. ; *$-> # 1
!##
? + @ + " " <7A "
- " /7 &
7 ! =% "
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
U
) + & 7" 5 :-> ," " "
% 1" !" !" " ! " "
* 2! " -" "
B <" " + 7 <" " 7 3 < 6
C + !
9
31)192 /
COMENZI ŞI INSTRUMENTE
A
D
B
E
F
C
G
A.
B.
C.
D.
Pedală frână parcare
Pedală de frână
Pedală direcie
Comutator duză de pulverizare/
Comutator mașină de spălat sub presiune
înaltă (opional)
E. Comutator indicatoare luminoase de
funcţionare/pericol
F. Piuliţă olandeză înclinare coloană direcţie
G. Cheia de contact
10
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
31)192 /
PANOU TACTIL STANDARD
A
B
I
D
H
E
C
F
J
L
G
K
O
M
N
P
Q
Q
S
T
R
U
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
Claxon
Indicator luminos de eroare/alarmă
Buton de control contrast
Indicator al nivelului de combustibil
Contor de timp
Indicator rezervor de soluţie
Indicatorul rezervor de recuperare plin
Buton turaie motor
Afişaj LCD
Buton presiune perie
Indicatoare luminoase presiune perie
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
L. Buton 1-PAS
M. Buton ec-H2O/ES (spălare extinsă/
FaST (Opiune)
N. Buton perie principală de spălare
O. Buton ventilator de aspiraţie/racletă de
spălare
P. Perie laterală pentru spălare (opional)
Q. Butoane de pornire/oprire soluţie
R. Buton reducere debit soluie (-)
S. Lămpi indicatoare debit soluţie
T. Buton mărire debit soluie (+)
U. Port USB (numai pentru asistenă)
11
31)192 /
COMENZI PRO-PANEL
M
A
D
C
E
B
K
H
F
I
G
J
L
O
N
P
R
S
T
A. Claxon
B. Indicator luminos de eroare/alarmă
C. Buton ec-H2O/ES (spălare extinsă/
FaST (Opiune)
D. Buton stare mașină
E. Butonul ajutor
F. Buton turaie motor
G. Buton de acces presiune perie principală
H. Buton cameră cu vedere în spate
I. Buton de acces control soluie
J. Buton perie principală de spălare
12
Q
S
K. Buton ventilator de aspiraţie/
racletă de spălare
L. Perie laterală pentru spălare (opional)
M. Buton 1-PAS
N. Asistenă video
O. Buton 1 control zonă
P. Buton 2 control zonă
Q. Buton 3 control zonă
R. Buton 4 control zonă
S. Butoane de pornire/oprire soluţie
T. Porturi USB (numai pentru asistenă)
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
31)192 /
Claxon
Reducere debit soluie (-)
Indicator eroare/alarmă
Mărire debit soluie (+)
Rezervor de recuperare
Debit soluţie
Rezervor cu soluţie
Pornire/oprire soluţie
Presiune perie principală
Pornit
1-PAS
Oprit
ES (spălare extinsă) (opional)
ec-H2O (Opional)
FaST (opţional)
Numai combustibil fără plumb
Modul spălare
Duză de pulverizare (opţional)
Indicatoare luminoase funcţionare/Indicator
luminos pericol
Contor de timp
Faruri principale
Perie principală pentru spălare
Perie laterală pentru spălare
Ventilator de aspiraţie/racletă de spălare
Control contrast
Punct de ridicare cu cricul
Control turaie motor
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
13
31)192 /
Simboluri Pro-Panel
14
Ajutor
Setare zonă 1
Setare zonă 2
Setare zonă 3
Setare zonă 4
Contor de timp
Alarmă/Eroare
Element listă de verificare neconfirmat
Contor de timp
Element listă de verificare confirmat
Autentificare
Deconectare
Selectare
Setări supervizor
Vedere rotaie mașină
Meniu supervizor
Setări cameră
Material video privind pornirea
Ajutor comenzi
Asistenă video
Despre
Buton video
Ștergere
Buton listă video
Cameră cu vedere în spate
Acasă (ecran principal de operare)
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
31)192 /
Simboluri Pro-Panel
Săgeată sus
Săgeată jos
Dezactivare autentificare
Săgeată înapoi
Adăugare/Editare profiluri
Activare autentificare
Operator
Calibrare atingere
Supervizor
Setare listă de verificare
Editare profil
Exportare toate
Adăugare profil
Exportare nou
Ștergere profil
Exportare liste de verificare
Copiere profil
Execuie
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
15
31)192 /
CONTOR DE TIMP
UTILIZAREA COMENZILOR - PANOU
STANDARD
INDICATOR COMBUSTIBIL
Contorul de timp înregistrează numărul de ore de
funcionare a mașinii. Utilizai aceste informaii
pentru a determina intervalele de asistenă
tehnică a mașinii.
MAŞINI CU BENZINĂ
Pentru mașinile cu benzină, Indicatorul de
combustibil afișează cantitatea de combustibil
rămasă în rezervor. Indicatorul de eroare va
ilumina intermitent și un mesaj pentru nivel scăzut
de combustibil va apărea atunci când rezervorul
este aproape gol.
NOTĂ: Nu utilizai combustibili cu plumb.
Combustibilii cu plumb vor deteriora ireversibil
senzorul de oxigen al sistemului și convertorul
catalitic.
INDICATOR REZERVOR DE RECUPERARE
PLIN
Indicatorul rezervor de recuperare plin afișează
atunci când rezervorul de recuperare este plin.
Toate funciile de spălare se vor opri atunci când
rezervorul de recuperare este plin. Golii
rezervorul de recuperare atunci când cutia
indicatorului este plină.
MAŞINI GPL
Pentru mașinile GPL, Indicatorul de combustibil
NU afișează cantitatea de combustibil rămasă în
rezervorul GPL. Acesta va afișa toate barele
indicatorului pentru a indica faptul că mai există
combustibil în rezervor. Când rezervorul GPL este
aproape gol, indicatorul de eroare va ilumina
intermitent și va apărea un mesaj pentru nivel
scăzut de combustibil.
Indicatorul de combustibil GPL de pe rezervor
afișează cantitatea de combustibil din rezervorul
GPL.
16
4* >DA,> 7*5'4E5 B'"*'C
31)192 /
INDICATOR REZERVOR DE SOLUŢIE
BUTON TURAIE MOTOR
Indicatorul rezervorului de soluie afișează
cantitatea de lichid rămasă în rezervorul de
soluie. Umplei din nou rezervorul de soluie
atunci când cutia indicatorului este goală. Mașina
va opri operaia de spălare atunci când rezervorul
de soluie este gol.
Turaia motorului este controlată automat când
butonul 1-PAS este apăsat. Când nu măturai sau
spălai, apăsai butonul turaie motor pentru a mări
numărul de RPM al motorului pentru o viteză de
cursă mai mare. Apăsai din nou butonul turaie
motor pentru a reduce numărul de RPM ale
motorului.
Barele aflate deasupra și sub pictograma turaiei
motorului indică setarea turaiei motorului. Atunci
când două bare mai subiri apar deasupra și sub
pictogramă, iar pictograma apare ca o linie
motorul este în setare joasă.
BUTON DE CONTROL CONTRAST
Folosii butonul de control contrast pentru a face
ecranul LCD mai luminos/mai întunecat.
Când două bare mai groase apar deasupra și sub
pictograma de viteză a motorului, iar barele mai
subiri și pictograma sunt solide, motorul este în
setare înaltă.
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
17
31)192 /
BUTON 1-PAS
Apăsai butonul 1-PAS pentru a activa toate
funciile selectate de spălare. Înainte de a apăsa
butonul 1-PAS, indicatoarele luminoase situate
deasupra funciilor selectate de spălare se vor
ilumina, iar funciile selectate vor fi în stare de
repaus până la apăsarea butonului 1-PAS. La
terminarea curăării apăsai din nou butonul
1-PAS pentru a opri toate funciile de spălare.
BUTON VENTILATOR DE
ASPIRAIE/RACLETĂ DE SPĂLARE
Coborâi racleta și pornii ventilatorul de aspiraie:
Apăsai butonul ventilator de aspiraie/racletă
spălare. Indicatorul luminos se va aprinde.
Ridicai racleta și oprii ventilatorul de aspiraie:
Apăsai butonul ventilator de aspiraie/racletă
spălare. Indicatorul luminos se va stinge.
NOTĂ: Racleta va rămâne în poziie jos, iar
ventilatorul de aspiraie va rămâne pornit pentru
câteva secunde pentru a aspira apa rămasă după
dezactivarea butonului 1-PAS.
Indicatorul luminos de deasupra butonului se va
aprinde atunci când butonul 1-PAS este activat.
BUTON PERIE PRINCIPALĂ DE SPĂLARE
Pornii peria principală de spălare: Apăsai butonul
perie principală de spălare. Indicatorul luminos se
va aprinde.
BUTON PERIE LATERALĂ DE SPĂLARE
(OPIONAL)
Oprii peria principală de spălare: Apăsai butonul
perie principală de spălare. Indicatorul luminos se
va stinge.
Pornii peria laterală de spălare: Apăsai butonul
perie laterală de spălare. Indicatorul luminos se va
aprinde.
Oprii peria laterală de spălare: Apăsai butonul
perie laterală de spălare. Indicatorul luminos se va
stinge.
NOTĂ: Peria laterală de spălare nu poate
funciona în mod independent de periile principale
de spălare. Periile principale de spălare, de
asemenea, pornesc la apăsarea butonului periei
laterale de spălare.
18
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
31)192 /
BUTON DE PORNIRE/OPRIRE SOLUŢIE
Debitul de soluie este proiectat pentru a rămâne
de fiecare dată când periile pentru spălare sunt
pornite. Acesta poate fi oprit timp de zece
secunde folosind butonul de pornire/oprire soluie
pentru deplasarea în jurul colurilor etc. Vezi, de
asemenea, seciunea SETAREA DEBITULUI
SOLUIEI.
Oprii debitul de soluie (timp de zece secunde):
Apăsai butonul de pornire/oprire soluie. Toate
indicatoarele pentru debitul soluiei se vor stinge.
(Debitul de soluie va reporni în mod automat la
expirarea celor 10 secunde de întârziere).
Pornii debitul de soluie: Apăsai butonul de
pornire/oprire soluie. Indicatoarele pentru soluie
se vor reaprinde și debitul soluiei va folosi implicit
ultima setare utilizată.
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
19
31)192 /
BUTON STARE MAȘINĂ
UTILIZAREA COMENZILOR - PRO-PANEL
ECRAN DE AUTENTIFICARE PRO-ID
NOTĂ: Ecranul de autentificare Pro-ID se
deschide numai dacă mașina a fost configurată cu
acesta. Conturile de utilizator predefinite trebuie
create în modul Supervizor.
Utilizai ecranul de autentificare Pro-ID pentru a
intra în sistemul mașinii.
Butonul de stare mașină permite accesul la patru
indicatori diferii de stare a mașini. Afișajul implicit
vizualizează indicatorul de combustibil atunci când
mașina este pornită. Unul dintre cei patru
indicatori poate fi setat ca afișaj implicit atât timp
cât mașina este oprită.
Apăsai butonul de stare mașină pentru a accesa
butoanele celor patru stări ale mașinii. Butoanele
celor patru stări ale mașinii sunt vizualizate pe
afișaj timp de câteva secunde până când
butoanele implicite apar din nou pe afișaj.
Utilizai tastatura pentru a introduce numărul de
autentificare al utilizatorului în afișajul de
deasupra tastaturii.
Apăsai butonul de Execuie pentru a intra
în sistemul mașinii.
Apăsai butonul de ștergere dacă dorii să
ștergei și să reintroducei un număr.
Când Pro-Panel este în Modul Supervizor, un
simbol de angrenaj va apărea în partea din
dreapta jos a ecranului. Atunci când se află în
Modul Operator va apărea un simbol video.
Pentru mașini cu benzină: Indicatorul de
combustibil afișează cantitatea de
combustibil rămasă în rezervor. Indicatorul
de eroare va ilumina intermitent și un mesaj
pentru nivel scăzut de combustibil va
apărea atunci când rezervorul este aproape
gol.
20
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
31)192 /
Pentru mașini cu GPL: Indicatorul de
combustibil NU arată cantitatea de
combustibil rămasă în rezervorul GPL.
Când rezervorul GPL este aproape gol,
indicatorul de eroare va ilumina intermitent
și va apărea un mesaj pentru nivel scăzut
de combustibil.
Indicatorul de combustibil GPL de pe rezervor
afișează cantitatea de combustibil din rezervorul
GPL.
&%1<1+2 /2 :3%53)31 1&*)1+1
Apăsai butonul de stare mașină dorit în timp ce
toate cele patru butoane de stare a mașinii apar
pe afișaj pentru a-l modifica ca buton implicit nou.
Celelalte trei butoane de stare mașină vor
dispărea de pe afișaj și butonul nou de stare
mașină selectat va deveni implicit atât timp cât
mașina este oprită. Butonul indicator de
combustibil va fi din nou implicit atunci când
mașina este pornită.
Contorul de timp înregistrează numărul de
ore de funcionare a mașinii. Utilizai aceste
informaii pentru a determina intervalele de
asistenă tehnică a mașinii.
Indicatorul rezervorului de soluie afișează
cantitatea de lichid rămasă în rezervorul de
soluie. Umplei rezervorul de soluie atunci
când nu mai apare nicio bară pe afișaj.
Mașina va opri operaia de spălare atunci
când rezervorul de soluie este gol.
Indicatorul rezervorului de recuperare
afișează mesajul PLIN când rezervorul de
recuperare este plin. Toate funciile de
spălare se vor opri atunci când rezervorul
de recuperare este plin. Golii rezervorul de
recuperare atunci când indicatorul afișează
mesajul PLIN.
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
21
31)192 /
BUTON 1-PAS
:3%5 */ 1/ * 15+1*2)D / 7*D)2 /
Apăsai butonul 1-PAS pentru a activa toate
funciile selectate de spălare. La terminarea
curăării apăsai din nou butonul 1-PAS pentru a
opri toate funciile de spălare.
Pornii peria principală de spălare: Apăsai butonul
perie principală de spălare. Butonul se va aprinde.
Oprii peria principală de spălare: Apăsai butonul
perie principală de spălare. Butonul se va stinge.
NOTĂ: Racleta va rămâne în poziie jos, iar
ventilatorul de aspiraie va rămâne pornit pentru
câteva secunde pentru a aspira apa rămasă după
dezactivarea butonului 1-PAS.
Butonul 1-PAS și toate butoanele funcie selectate
de spălare se vor aprinde atunci când butonul
1-PAS este apăsat.
NOTĂ: Modurile spălare și măturare nu pot
funciona ambele în același timp. Modul spălare
va înceta să funcioneze, iar modul măturare va
începe să funcioneze în cazul în care orice buton
pentru măturare este apăsat în timp ce mașina se
află în modul spălare.
Marginile tuturor butoanelor selectate de spălare
se vor aprinde pentru a indica că sunt în stare de
repaus înainte de apăsarea butonului 1-PAS.
Butoanele selectate vor deveni complet iluminate
la apăsarea butonului 1-PAS.
:3%5 6/51)2% / 27*1 2 1/(
2+)/D / 7*D)2 /
Coborâi racleta și pornii ventilatorul de aspiraie:
Apăsai butonul ventilator de aspiraie/racletă
spălare. Butonul se va aprinde.
Ridicai racleta și oprii ventilatorul de aspiraie:
Apăsai butonul ventilator de aspiraie/racletă.
Butonul se va stinge.
22
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
31)192 /
:3%5 */ 1/ )2/ 2)D / 7*D)2 /
%* 1%52)
Pornii peria laterală de spălare: Apăsai butonul
perie laterală de spălare. Butonul se va aprinde.
Oprii peria laterală de spălare: Apăsai butonul
perie laterală de spălare. Butonul se va stinge.
NOTĂ: Peria laterală de spălare nu poate
funciona în mod independent de periile principale
de spălare. Periile principale de spălare, de
asemenea, pornesc la apăsarea butonului periei
laterale de spălare.
BUTON TURAIE MOTOR
Turaia motorului este controlată automat când
butonul 1-PAS este apăsat. Când nu măturai sau
spălai, apăsai butonul turaie motor pentru a mări
numărul de RPM al motorului pentru o viteză de
cursă mai mare. Apăsai din nou butonul turaie
motor pentru a reduce numărul de RPM ale
motorului.
Butonul turaie motor se va aprinde atunci când
motorul este la viteză mare.
Butonul turaie motor se va stinge atunci când
motorul este la viteză mică.
:3%25/ / *% 51 /(%* 1 / 7%)3E1/
Debitul de soluie este proiectat pentru a rămâne
de fiecare dată când periile pentru spălare sunt
pornite. Acesta poate fi oprit timp de zece
secunde folosind butonul de pornire/oprire soluie
pentru deplasarea în jurul colurilor etc. Vezi, de
asemenea, seciunea SETAREA DEBITULUI
SOLUIEI.
Oprii debitul de soluie (timp de zece secunde):
Apăsai butonul de pornire/oprire soluie. Toate
indicatoarele pentru debitul soluiei se vor stinge.
(Debitul de soluie va reporni în mod automat la
expirarea celor 10 secunde de întârziere).
Pornii debitul de soluie: Apăsai butonul de
pornire/oprire soluie. Indicatoarele pentru soluie
se vor reaprinde și debitul soluiei va folosi implicit
ultima setare utilizată.
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
23
31)192 /
BUTOANE DE CONTROL ZONĂ
BUTON CAMERĂ CU VEDERE ÎN SPATE
Mașinile echipate cu Pro-Panel pot fi
preprogramate pentru până la patru setări de
spălare pentru diferite aplicaii de curăare a
pardoselii. Acestea trebuie setate din timp,
folosind modul supervizor. Vezi seciunea
PROGRAMAREA BUTOANELOR DE CONTROL
ZONĂ.
Apăsai butonul cameră cu vedere în spate pentru
a verifica eficiena curăării. Ecranul camerei cu
vedere în spate va apărea pe afișajul panoului de
control pentru o perioadă scurtă de timp. Ecranul
principal de operare va reveni la panoul de control
după punerea în pauză a camerei cu vedere în
spate. Atingei oriunde pe afișajul panoului de
control pentru a opri camera cu vedere în spate și
pentru a reveni la ecranul principal de operare.
Pentru sigurană: Când utilizai mașina,
verificai întotdeauna împrejurimile.
Apăsai butonul dorit de control zonă. Butonul de
presetare selectat se va aprinde și numele zonei
va apărea deasupra butonului. Bara indicatoare
debit soluie/butoane de reglare și bara
indicatoare presiune perie/butoane de reglare
apar pentru scurt timp pe afișaj pentru a indica
setările pentru zona selectată.
Camera pornește automat atunci când este
apăsată partea inferioară a pedalei de direcie
pentru a poziiona mașina în marșarier și rămâne
activă atât timp cât mașina este în modalitate
marșarier.
Camera cu vedere în spate este poziionată pe
rezervorul de recuperare, deasupra poziiei în
care furtunul de aspiraie este racordat la
rezervorul de recuperare.
24
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
31)192 /
BUTONUL AJUTOR
Pentru sigurană: Când utilizai mașina, nu
accesai ecranele video/ajutor în timp ce
mașina se află în mișcare. (Pro-Panel)
Apăsai butonul de selectare a limbii. Selectai o
limbă aplicabilă din listă pentru a schimba limba
sistemului de operare al mașinii. Un steag care
indică limba ării selectate va apărea în partea de
sus a ecranului.
Apăsai butonul de ajutor pentru a accesa ecranul
de ajutor.
Apăsai butonul săgeată jos pentru a derula
în jos lista cu limbi.
Apăsai butonul aplicabil pentru subiectul de ajutor
necesar.
Apăsai butonul săgeată sus pentru a
derula în sus lista cu limbi.
Apăsai butonul săgeată înapoi pentru a
reveni la ecranul anterior
Apăsai butonul Listă de verificare înaintea
utilizării pentru a accesa Lista de verificare
înaintea utilizării.
Apăsai butonul ajutor comenzi pentru a accesa
informaiile privind comenzile Pro-Panel.
Apăsai butonul de selectare a limbii pentru
a accesa ecranul limbii.
Apăsai butonul de
autentificare/deconectare pentru a intra/ieși
din sistemul de operare al mașinii.
Apăsai butonul de ajutor comenzi pentru a
accesa ecranul de ajutor comenzi.
Apăsai butonul material video privind
pornirea pentru a viziona materialul video
referitor la pornire.
Apăsai butonul despre pentru a accesa
informaiile privind sistemul de operare al
mașinii.
Apăsai butonul săgeată înapoi pentru a
reveni la ecranul principal de ajutor.
Apăsai butonul acasă pentru a reveni la
ecranul principal de operare.
Apăsai butonul Listă de verificare înaintea
utilizării pentru a accesa Lista de verificare
înaintea utilizării.
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
25
31)192 /
Apăsai butonul despre pentru a accesa
informaiile privind software-ul sistemului de
operare.
Apăsai butonul săgeată jos pentru a derula
în jos lista.
Apăsai butonul săgeată sus pentru a
derula în sus lista.
Apăsai butonul Listă de verificare înaintea
utilizării pentru a accesa Lista de verificare
înaintea utilizării.
Apăsai butonul săgeată înapoi pentru a
reveni la ecranul anterior.
Apăsai butonul săgeată înainte pentru a
accesa informaiile mașinii din listă.
26
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
31)192 /
BUTON ASISTENĂ VIDEO
Pentru sigurană: Când utilizai mașina, nu
accesai ecranele video/ajutor în timp ce
mașina se află în mișcare. (Pro-Panel)
Selectai un video aplicabil din listă pentru a
viziona videoul dacă butonul listă video a fost
apăsat pentru a accesa lista video.
NOTĂ: Oprii mașina înainte de a accesa ecranul
de asistenă video/videourile. Nu accesai ecranul
de asistenă video/videourile în timp ce mașina se
află în mișcare.
Apăsai butonul video pentru a accesa ecranul de
asistenă video.
Apăsai butonul săgeată jos pentru a derula
în jos lista.
Apăsai butonul săgeată sus pentru a
derula în sus lista.
Apăsai butonul Listă de verificare înaintea
utilizării pentru a accesa Lista de verificare
înaintea utilizării.
Apăsai butonul săgeată înapoi pentru a
reveni la ecranul anterior.
Apăsai butonul video aplicabil pentru a
viziona videoul de ajutor pentru un anumit
component al mașinii.
Apăsai butonul rotaie mașină pentru a accesa
butoanele de asistenă video poziionate pe
partea anterioară, posterioară sau altă parte a
mașinii.
Apăsai butonul acasă pentru a reveni la
ecranul principal de operare.
Apăsai butonul săgeată înapoi pentru a
reveni la ecranul anterior.
Apăsai butonul listă video pentru a accesa
o listă de text cu toate videourile de ajutor.
4* >DA,> 7*5'4E5 B6"4*57C
27
31)192 /
COMPLETAREA LISTEI DE VERIFICARE
ÎNAINTEA UTILIZĂRII PRO-VERIFICARE
Mașinile echipate cu comenzi Pro-Panel pot fi
preprogramate cu Lista de verificare înaintea
utilizării Pro-Verificare pe care utilizatorul trebuie
să o completeze înainte de a utiliza mașina.
Apăsai butonul de ajutor pentru a accesa
ecranul de ajutor listă de verificare înaintea
utilizării Pro-Verificare.
Apăsai butonul înapoi pentru a reveni la
Listă de verificare înaintea utilizării.
Apăsai butonul săgeată jos pentru a derula
în jos lista de verificare.
Apăsai butonul săgeată sus pentru a
derula în sus lista de verificare.
Operatorul nu este autorizat pentru a accesa
ecranul principal de operare/utilizare a mașinii
până când Lista de verificare înaintea utilizării
Pro-Verificare nu este completată. Apăsai butonul
săgeată înapoi pentru a reveni la ecranul cu lista
de verificare.
Apăsai butonul completare (bifă) pentru a
confirma că elementul din lista de verificare
a fost verificat. Apăsai butonul problemă
identificată (X) dacă a fost identificată o
problemă la verificarea elementelor din lista
de verificare.
Apăsai butonul de asistenă video pentru a
vizualiza materialul video privind un anumit
element din lista de verificare.
Apăsai butonul de execuie când suntei
pregătii pentru a utiliza mașina după
completarea listei de verificare.
28
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
31)192 /
UTILIZAREA COMENZILOR - TOATE
MAȘINILE
INDICATOARE LUMINOASE DE
FUNCŢIONARE
Apăsai partea de sus a Comutatorului pentru
indicatoarele luminoase de funcionare/pericol
pentru a porni farurile principale și farurile din
spate. Aducei comutatorul pentru indicatoarele
luminoase în poziia centrală pentru a stinge
farurile.
INDICATOR LUMINOS DE PERICOL
(OPIONAL)
Apăsai partea de jos a Comutatorului pentru
indicatoarele luminoase de funcionare/pericol
pentru a porni indicatorul luminos de pericol,
farurile principale și farurile din spate. Aducei
comutatorul pentru indicatoarele luminoase în
poziia centrală pentru a stinge farurile.
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
29
31)192 /
SCAUNUL OPERATORULUI
+/53 1 / 71'3 2508
Scaunul operatorului are două reglaje: greutatea
operatorului și înainte-înapoi.
2 Piulia olandeză de reglare pentru greutate
controlează stabilitatea scaunului operatorului.
*13)108 %)25/98 /')2 / F5+)152 /
+%)%258 1 /+01/
Mărire stabilitate: Întoarcei piulia olandeză de
reglare a greutăii în sensul acelor de ceasornic.
5 Reducere stabilitate: Întoarcei piulia olandeză de
reglare a greutăii în sens contrar acelor de
ceasornic.
4 8 Pârghia de reglare înainte-înapoi reglează poziia
scaunului.
Reglare: Împingei pârghia în direcia scaunului și
glisai scaunul în poziia dorită. Eliberai pârghia
pentru a bloca scaunul la locul lui.
30
4* >DA,> 7*5'4E5 B7"4*5'C
31)192 /
*/2)8 / < G58
*/2)8 1 /+01/
H & J , J */2)8 < G58 *2 +2 /
J J ! "
* %/+011
2+)/8 %*01%52)
, H , J 4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
31
31)192 /
CUM FUNCŢIONEAZĂ MAŞINA
Această mașină poate spăla eficient pardoselile
murdare. Butonul 1-PAS face posibilă începerea
imediată a spălării utilizând toate funciile de
spălare.
Atunci când mașina este în modul opional ES
(Spălare extinsă), soluia murdară din rezervorul
de recuperare este filtrată prin sistemul ES și
transportată din nou în rezervorul de soluie
pentru reutilizare. Detergentul este apoi injectat în
soluia recuperată pentru a revitaliza capacitatea
de curăare a soluiei.
Atunci când mașina este în modul opional
ec-H2O (apă transformată electric), apa obișnuită
trece printr-un modul unde aceasta este oxigenată
și încărcată cu un curent electric. Apa încărcată
electric se transformă într-o soluie amestecată
acidă și alcalină care formează o substană de
curăare cu pH neutru. Apa transformată atacă
murdăria, o descompune în particule mai mici și o
desprinde de pe suprafaa pardoselii, permiând
ca mașina să spele mai ușor murdăria în
suspensie. Apa transformată redevine apoi o apă
normală în rezervorul de recuperare. Sistemul
ec-H2O poate fi utilizat în timpul spălării duble.
Butonul 1-PAS activează fie funciile de măturare,
fie funciile de spălare. (Mașina, de asemenea,
mătură în timp ce spală).
Când se află în modul Spălare normală, un
amestec de apă și detergent este folosit pentru a
spăla pardoseala.
Când se află în modul opional FaST (spălare cu
spumă), sistemul de spălare FaST amestecă
concentratul FaST-PAK cu o cantitate mică de
apă, creând un volum mare de spumă umedă
expandată. Sistemul FaST poate fi utilizat cu
toate procedeele de spălare dublă și spălare în
condiii grele.
32
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
31)192 /
15<% &2011 /7* / */ 1/
, H " . H # $ " # "
" ! H D % ! "
" I 3 2 J ! " ! " I , , 3
" " 1 % " I " I J " I 3
% & "
" "
M M " ! ! H
! " 2 J 1 J " 2 J J 4* >DA,> 7*5'4E5 BE"4*5EC
33
31)192 /
F5 1&* +/ 31)19201 &24152
J H % " J 8 J ! 1 D J BJ C
G 8 ? . % I1 "K4- I1 "K4- H
% '(%%)( %*+ 8 B G$?8N&$8?8
;&$O C
% I J 1 H PENTRU SIGURANŢĂ: În timpul utilizării
maşinii, deplasaţi-vă lent pe pante şi suprafeţe
alunecoase.
Nu operaţi maşina în zone în care temperatura
ambiantă este peste 43C (110F). Nu operaţi
funcţiile de frecare în zone în care temperatura
ambiantă este sub punctul de îngheţ 0C (32F).
. !
5*P . !
5)P
34
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
31)192 /
)172 / 6/ 1<1+8 1 F5215/2 31)198 11
# ! ! # Verificaţi dacă maşina prezintă scurgeri de
lichid.
# G H H 2 # H
# H
1 I1 # I1",Q G 2 &$1A?8 2.&8 I1",Q , # 1 I1 " # 1 I1 " , # G H
H , # # ! # J # # ! # Verificaţi claxonul, farurile principale, farurile
din spate şi luminile de siguranţă şi alarma de
rezervă (dacă este prevăzută).
# J # J # 2 > - 81 > 81
# 4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
35
31)192 /
F5)%+31 /
/9/ 6%
' % ! A,> )*'
PENTRU SIGURANŢĂ: Înainte de părăsirea
sau repararea maşinii, opriţi pe o suprafaţă
orizontală, puneţi frâna de parcare, opriţi
maşina şi scoateţi cheia.
5 %! 4 G ! A,>
6 H
A,> ! E , J J - ) ? J J */5 3 71'3 2508H +$" !."A
" " $" . ; >
; " ! !## & "" " #" ( , H
@ 2 A,> H " H H 7 %! H % ! 36
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
31)192 /
*% 51 / &24158
5 A,> %! H
! ' , & & & -. " ' &
& & ! , !
! , $"
/0 " - /1230 & "
) A ! J 26/ 192 /H & !" -
I 7 ! - ;I 2- "
+" -
" ! I" & "" ! - "
5. Aprindeţi luminile.
%* 1 / &24158
5 - D 4 " J J */5 3 71'3 2508H +$" " !."A
" ;$" . ," " E ? ! J J 4 ? ! ?J J 2/501/H & )*' ! $ " > 2" ;$" ,""
!."
$ -.!
, "
PENTRU SIGURANŢĂ: Înainte de a părăsi sau
servisa maşina, nu parcaţi în apropierea
materialelor, prafului, gazelor sau lichidelor
combustibile. Opriţi pe o suprafaţă orizontală,
acţionaţi frâna de parcare, opriţi maşina şi
scoateţi cheia.
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
37
31)192 /
3&*)/ /
/9/ 6%
/ 7%)301/
7*8)2 / +3 7*358 &% <7 ( 7*8)2 /
=% &% =%
PENTRU SIGURANŢĂ: Înainte de părăsirea
sau repararea maşinii, opriţi pe o suprafaţă
orizontală, puneţi frâna de parcare, opriţi
maşina şi scoateţi cheia.
5 %! J 4 . ,O
2.?O ?828 B 45(2 D 6*(⎧® ⎞⎝ ←⎫⎬ℜ⎬⏐⊆ ⎬ ⊆≠
⊗⎬↔♦≡⎬⊇⎫↔ I1
&% 7*8)2 / 5% &2)8
PENTRU SIGURANŢĂ: Înainte de părăsirea
sau repararea maşinii, opriţi pe o suprafaţă
orizontală, puneţi frâna de parcare, opriţi
maşina şi scoateţi cheia.
5 %! J 4 . B '*°2 D 5)*°IC . J J H
26/ 192 /H & ";!#
I " " 5
! ";!# ," 26/ 192 /H & ";!#
I " " 5
! ";!# ," # 4 52%6! G$A-2.&?8
2.&8 I1",Q "
2/501/H * " "!A "! - " !"
!." " " - "A " -" ; ;#"
4 5 273
" . ! 4 5 273" ' 4 5 273"
38
8 9 " ! (%"
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
31)192 /
&% /7 7*8)2 / /J1578 +3 3&*)/ /
23%&28
/9/ 6%2 / +3 3&*)/ / &2532)8 &% /7 7*8)2 / /J1578
*/5 3 71'3 2508H F"" !."A ;
"A " ;$" A . !."
PENTRU SIGURANŢĂ: Înainte de părăsirea
sau repararea maşinii, opriţi pe o suprafaţă
orizontală, puneţi frâna de parcare, opriţi
maşina şi scoateţi cheia.
5 2 B
'*°2 D 5)*°IC 4 ? ! B C . J E . 2/501/H * " /7A "!
- " ! "
!" !." " " - "
" -" ; ;#"
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
5 %! J B
'*°2 D 5)*°IC J J ! H
4 %! B
'*°2 D
5)*°IC J J H 26/ 192 /H & ";!#
I " " 5
! ";!# ," 39
31)192 /
SETARE MODURI SPĂLARE
Înainte de spălare, determinai ce mod de spălare
va fi utilizat (FaST, Es, ec-H2O sau normal). Apoi
setai presiunea periei de spălat și reglai nivelurile
debitului de soluie. Mașina va folosi implicit ultima
setare utilizată atunci când este pornită sau oprită.
Mașini echipate cu comenzi Pro-Panel:
Fundalul se va schimba din negru într-un fundal
multicolor, semnul slash va dispărea de pe
butonul ec-H2O, iar butonul este iluminat atunci
când butonul ec-H2O este apăsat pentru a indica
că este activ.
SETARE MOD ec-H2O
NOTĂ: Depozitarea sau transportarea mașinilor
prevăzute cu opiunea ec-H2O la temperaturi de
înghe necesită proceduri speciale. Urmai
procedura de protecie împotriva îngheului
descrisă în seciunea INFORMAII DE
DEPOZITARE.
Mașini echipate cu panou de control standard:
Butonul ec-H2O permite sistemului ec-H2O să
pornească atunci când butonul 1-PAS este
activat. Indicatorul luminos de deasupra butonului
se va aprinde.
Pro-Panel
Panou standard
Butonul ec-H2O va deveni de culoare roșie,
butonul indicator de eroare/alarmă se va ilumina
intermitent și un mesaj de eroare ec-H2O va
apărea pe afișaj la identificarea unei erori ec-H2O.
O lumină roșie cu aprindere intermitentă
poziionată în partea inferioară a luminii LED
(diodă cu emisie de lumină) direct deasupra
butonului ec-H2O indică când sistemul ec-H2O
trebuie clătit. Consultai PROCEDURA DE
CLĂTIRE A MODULULUI ec-H2O din seciunea
ÎNTREINERE
Panou standard
40
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
31)192 /
SETAREA MODULUI FaST
SETAREA MODULUI ES (SPĂLARE EXTINSĂ)
Mașini echipate cu panou de control
standard:Butonul FaST permite sistemului FaST
să pornească atunci când Butonul 1-PAS este
pornit. Indicatorul luminos de lângă buton se va
aprinde.
NOTĂ: Când sistemul ES este pornit, va exista o
scurtă întârziere înainte de pornirea pompei ES.
Mașini echipate cu panou de control standard:
Butonul ES permite sistemului ES să pornească
atunci când butonul 1-PAS este activat.
Indicatorul luminos de lângă buton se va aprinde.
Panou standard
Mașini echipate cu comenzi Pro-Panel: Semnul
slash dispare de pe butonul FaST și butonul este
iluminat atunci când butonul FaST este apăsat
pentru a indica că este activ.
Panou standard
Mașini echipate cu comenzi Pro-Panel: Semnul
slash dispare de pe butonul ES și butonul este
iluminat atunci când butonul ES este apăsat
pentru a indica că este activ.
Pro-Panel
Pro-Panel
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
41
31)192 /
SETAREA PRESIUNII PERIEI - PRO-PANEL
SETARE PRESIUNE PERIE
În condiii normale de curăare, presiunea periei ar
trebui reglată la cea mai joasă setare. În condiii
grele de murdărie, presiunea periei poate fi setată
la o valoare mai mare. Viteza de deplasare și
starea pardoselii vor afecta performana de
curăare. Dacă periile sunt uzate, poate fi
necesară mărirea presiunii periei. Mașina va folosi
implicit ultima setare utilizată atunci când este
pornită sau oprită.
Apăsai butonul presiune perie pentru a avea
acces la butonul creștere presiune perie (+),
butonul descreștere presiune perie (-) și bara
indicatoare de presiune a periei.
SETAREA PRESIUNII PERIEI - PANOU
STANDARD
Cu butonul 1-PAS activat, apăsai butonul
presiune perie pentru a mări sau reduce setările
de presiune ale periei. Luminile indicatorului de
presiune a periei afișează setările actuale de
presiune ale periei.
42
Utilizai butonul creștere presiune perie (+) și
butonul descreștere presiune perie (-)pentru a
modifica presiunea periei. Bara indicatoare de
presiune a periei afișează setarea curentă de
presiune a periei.
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
31)192 /
SETAREA DEBITULUI SOLUIEI - PRO-PANEL
REGLAREA DEBITULUI DE SOLUIE
Viteza de deplasare și starea pardoselii vor afecta
performana de spălare. În condiii normale de
murdărie, nivelul debitului de soluie trebuie setat
la valoarea minimă. În condiii grele de murdărie,
nivelul debitului de soluie trebuie setat la valoarea
maximă. Mașina va folosi implicit ultima setare
utilizată atunci când mașina este pornită sau
oprită.
Apăsai butonul debit soluie pentru a avea acces
la butonul mărire debit soluie (+), butonul
reducere debit soluie (-) și bara indicatoare debit
soluie.
/:1 7%)3 1/ /7 7*D)2 / /J157D
Pentru mașinile ES, debitul de detergent este
oprit când debitul soluiei are valoarea
minimă. În condiii normale de murdărie, nivelul
debitului de soluie trebuie alternat între valoarea
minimă și medie. Valoarea medie permite
curgerea de soluie ȘI detergent. Valoarea minimă
permite curgerea de soluie FĂRĂ a adăuga
detergent. Detergentul nu trebuie să fie adăugat
în permanenă cu debitul de soluie pentru a
obine rezultate de spălare eficiente.
Utilizai butonul mărire debit soluie (+) și butonul
reducere debit soluie (-) pentru a seta nivelul
debitului de soluie. Bara indicatoare debit soluie
afișează setarea curentă pentru debitul soluiei.
SETAREA DEBITULUI SOLUIEI - PANOU
STANDARD
Cu butonul 1-PAS activat, apăsai fie butonul
mărire debit soluie (+), fie butonul reducere debit
soluie (-) pentru a seta nivelul debitului de soluie.
Indicatoarele luminoase pentru debitul soluiei
afișează setarea curentă pentru debitul soluiei.
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
43
31)192 /
SPĂLARE - PANOU STANDARD
Butonul 1-PAS utilizează toate funciile de
spălare.
Pentru sigurană: Nu utilizai mașina până
când manualul de utilizare nu este citit și
îneles.
4. Eliberai pedala de direcie și apăsai pedala
de frână pentru a opri mașina.
5. Apăsai butonul 1-PAS pentru a opri spălarea.
Indicatorul luminos de deasupra butonului se
va stinge și funciile de spălare se vor opri
după o scurtă întârziere.
1. Pornii mașina.
NOTĂ: Asigurai-vă ca modurile/setările de
spălare să fie setate înainte de spălare.
2. Apăsaţi butonul 1-PAS. Indicatorul luminos de
deasupra butonului se va aprinde. Toate
presetările pentru funciile de spălare vor fi
activate.
NOTĂ: Dacă apare un cod de eroare sau alarmă
în timpul utilizării mașinii, oprii mașina și
consultai seciunea ERORI/ALARME din acest
manual pentru a identifica cauza și soluia pentru
eliminarea erorii sau alarmei.
6. Golii rezervorul de recuperare la sfârșitul
fiecărei ture sau după nevoie. Consultai
seciunile GOLIREA ȘI CURĂAREA
REZERVORULUI DE RECUPERARE din
acest manual.
NOTĂ: NU pornii sistemul FaST sau ec-H2O în
cursul unei spălări normale. Detergenii de spălare
normali pot cauza defectarea sistemului FaST sau
a sistemului ec-H2O. Golii, clătii și reumplei
rezervorul de soluie cu apă curată rece înainte de
a utiliza sistemul FaST sau ec-H2O.
3. Eliberai frâna de parcare, apoi apăsai pedala
de direcie pentru a începe spălarea.
AVERTISMENT: Materialele inflamabile
sau metalele reactive pot declanșa o
explozie sau un incendiu. Nu le aspirai.
Pentru sigurană: În timpul utilizării mașinii,
deplasai-vă lent pe pante și suprafee
alunecoase.
NOTĂ: Racleta va fi ridicată automat atunci când
mașina se deplasează înapoi. Aceasta previne
deteriorarea racletei.
44
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
31)192 /
SPĂLARE - PRO-PANEL
Butonul 1-PAS utilizează toate funciile de
spălare.
NOTĂ: Racleta va fi ridicată automat atunci când
mașina se deplasează înapoi. Aceasta previne
deteriorarea racletei.
6. Apăsai butonul cameră cu vedere în spate în
orice moment pentru a verifica eficiena
curăării în urma mașinii.
Pentru sigurană: Nu utilizai mașina până
când manualul de utilizare nu este citit și
îneles.
1. Pornii mașina.
2. Dacă este cazul, autentificai-vă pentru a intra
în sistemul mașinii. Consultai ECRAN DE
AUTENTIFICARE PRO-ID.
3. Dacă este cazul, completai Lista de verificare
înaintea utilizării Pro-Verificare. Consultai
COMPLETAREA LISTEI DE VERIFICARE
ÎNAINTEA UTILIZĂRII PRO-VERIFICARE.
NOTĂ: Asigurai-vă ca modurile/setările de
spălare să fie setate înainte de spălare.
4. Apăsaţi butonul 1-PAS. Butonul 1-PAS și
toate celelalte butoane selectate de spălare
se vor ilumina.
7. Eliberai pedala de direcie și apăsai pedala
de frână pentru a opri mașina.
NOTĂ: Dacă apare un cod de eroare sau alarmă
în timpul utilizării mașinii, oprii mașina și
consultai seciunea ERORI/ALARME din acest
manual pentru a identifica cauza și soluia pentru
eliminarea erorii sau alarmei.
8. Golii rezervorul de recuperare la sfârșitul
fiecărei ture sau după nevoie. Consultai
seciunile GOLIREA ȘI CURĂAREA
REZERVORULUI DE RECUPERARE din
acest manual.
NOTĂ: NU pornii sistemul FaST sau ec-H2O în
cursul unei spălări normale. Detergenii de spălare
normali pot cauza defectarea sistemului FaST sau
a sistemului ec-H2O. Golii, clătii și reumplei
rezervorul de soluie cu apă curată rece înainte de
a utiliza sistemul FaST sau ec-H2O.
5. Eliberai frâna de parcare, apoi apăsai pedala
de direcie pentru a începe spălarea.
AVERTISMENT: Materialele inflamabile
sau metalele reactive pot declanșa o
explozie sau un incendiu. Nu le aspirai.
Pentru sigurană: În timpul utilizării mașinii,
deplasai-vă lent pe pante și suprafee
alunecoase.
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
45
31)192 /
SPĂLARE DUBLĂ
Spălarea dublă este procesul de efectuare a două
sau mai multe spălări pe o zonă foarte murdară.
Prima spălare este realizată cu racletele din spate
și laterale ridicate pentru a permite soluiei să
umezească pardoseala. Utilizai metoda spălării
duble pentru a curăa suprafeele foarte murdare.
NOTĂ: Asigurai-vă ca modurile/setările de
spălare să fie setate înainte de spălare.
Mașini echipate cu Pro-Panel: Apăsai butonul
1-PAS, apoi butonul ventilator de aspiraie/racletă.
Butonul ventilator de aspiraie/racletă nu va mai fi
iluminat, racleta se va ridica și ventilatorul de
aspiraie se va opri din funcionare. Spălarea
suprafeei foarte murdare.
Spălarea dublă poate fi efectuată utilizând
metodele
SISTEM DE SPĂLARE FaST (opional), SISTEM
DE SPĂLARE
ec-H2O (opional) sau
SPĂLARE NORMALĂ.
Înainte de spălarea dublă, îndepărtai amortizorul
periei laterale. Tragei știfturile și îndepărtai
amortizorul racletei.
Pro-Panel
Lăsai soluia de curăare să umezească
pardoseală timp de 5-15 minute. Montai din nou
amortizorul racletei periei laterale pe peria
laterală.
Pentru sigurană: În timpul utilizării mașinii,
deplasai-vă lent pe pante și suprafee
alunecoase.
NOTĂ: Asigurai-vă ca modurile/setările de
spălare să fie setate înainte de spălare.
Mașini echipate cu panou standard:Apăsai
butonul 1-PAS, apoi butonul Ventilator de
aspiraie/racletă pentru spălare. Indicatorul
luminos de deasupra butonului Ventilator de
aspiraie/racletă pentru spălare se va stinge,
racleta se va ridica și ventilatorul de aspiraie se
va opri din funcionare. Spălarea suprafeei foarte
murdare.
Apăsai din nou butonul Ventilator de
aspiraie/racletă pentru spălare pentru a coborî
racleta și a porni ventilatorul de aspiraie. Spălai
pardoseala a doua oară pentru a aspira soluia de
curăare.
AVERTISMENT: Materialele inflamabile
sau metalele reactive pot declanșa o
explozie sau un incendiu. Nu le aspirai.
NOTĂ: Dacă este cazul, reducei debitul de
soluie la spălarea pardoselii pentru a doua oară.
NOTĂ: Spălarea dublă nu este recomandată în
zonele în care soluia de curăare se poate scurge
sub suporturi sau poate deteriora unele produse.
Panou standard
46
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
31)192 /
MOD ASPIRARE APĂ (FĂRĂ SPĂLARE)
Mașina poate fi utilizată pentru aspirarea apei sau
a scurgerilor de lichide neinflamabile fără spălare.
AVERTISMENT: Materialele inflamabile
sau metalele reactive pot declanșa o
explozie sau un incendiu. Nu le aspirai.
Înainte de a aspira apa sau scurgerile de lichide
neinflamabile, asigurai-vă că butonul 1-PAS este
activat și toate celelalte funcii de curăare sunt
oprite.
Mașini echipate cu panou de control standard:
Apăsai butonul ventilator de aspiraie/racletă
spălare. Indicatorul luminos de deasupra butonului
se va aprinde, racleta va coborî și ventilatorul de
aspiraie va începe să funcioneze. Aspirai apa
sau scurgerea de lichid neinflamabil.
Panou standard
Mașini echipate cu comenzi Pro-Panel: Apăsai
butonul ventilator de aspiraie/racletă spălare.
Butonului se va aprinde, racleta va coborî și
ventilatorul de aspiraie va începe să funcioneze.
Aspirai apa sau scurgerea de lichid neinflamabil.
Pro-Panel
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
47
31)192 /
'%)1 / 41 +3 802 / 268 /9133 1 53&21 +3 +2*// */5 3 < /+2
+1)15 1+/
) 1 5 % PENTRU SIGURANŢĂ: Înainte de părăsirea
sau repararea maşinii, opriţi pe o suprafaţă
orizontală, puneţi frâna de parcare, opriţi
maşina şi scoateţi cheia.
4 J! ( > ' 1 6 2 E %! 48
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
31)192 /
@ % H 5* ? 55 ? H
54 ! 5E ? J J ! 7 ,
H
H 4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
49
31)192 /
'%)1 / 41 +3 802 /
/+3*/ 2 /
/9/ 6%
E %! > J 1 PENTRU SIGURANŢĂ: Înainte de părăsirea
sau repararea maşinii, opriţi pe o suprafaţă
orizontală, puneţi frâna de parcare, opriţi
maşina şi scoateţi cheia.
'%)1 / /9/ 6%
/+3*/ 2 / +3
<3 353) / /52 /
5 ? 4 J H ) 2 : & " # 9 "
( 8 50
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
31)192 /
' 2 6 81 2 81 % 81 7 G ! 5* ? ! @ 2 H
A 4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
51
31)192 /
'%)1 / /9/ 6%
/+3*/ 2 / +3
:34%53) / '%)1 /
) %! I 5 , J H J PENTRU SIGURANŢĂ: Înainte de părăsirea
sau repararea maşinii, opriţi pe o suprafaţă
orizontală, puneţi frâna de parcare, opriţi
maşina şi scoateţi cheia.
4 5! " !." " ; ;! "H
, ! E ? 52
( 1 ' 2 ! H
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
31)192 /
6 2 J H
J " ' ! 9 &"
@ G ! 7 ? 5* 5! " !." " ; ;! "H
? ! 55 G ! 4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
53
31)192 /
'%)1 / 41 +3 802 /
/9/ 6%
7%)301/
E %! ? 81
% H ? 1 81
*/5 3 71'3 2508H F"" !."A ;
"A " ;$" A . !."
5 %! 4 J H 54
) 2 2 H ( 2 A
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
31)192 /
' G ! 6 ? @ G ! 4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
55
31)192 /
ERORI/ALARME
Operatorul va primi un mesaj de eroare/alarmă
dacă este prezentă o problemă
mecanică/electronică pe mașină.
INDICATOARE DE EROARE/ALARMĂ PRO-PANEL
Butonul indicator de eroare/alarmă va clipi în mod
continuu indicând prezena unei erori/alarme.
Fundalul multicolor va deveni negru.
Pentru a reseta indicatorii de eroare/alarmă, oprii
mașina, apoi înlăturai cauza erorii/alarmei.
Indicatorul de defect/alarmă se va reseta atunci
când mașina este repornită.
Consultai tabelul indicatorilor de eroare/alarmă
pentru a determina cauza și soluia erorii/alarmei.
INDICATOARE DE EROARE/ALARMĂ PANOU STANDARD
Această mașină este prevăzută cu două
indicatoare vizuale, un indicator luminos roșu și un
LCD (afișaj cu cristale lichide).
Indicatorul luminos roșu va clipi continuu, indicând
prezena unei erori/alarme.
Apăsai butonul indicator de eroare roșu
intermitent pentru a vizualiza erorile. Un
ecran de eroare/alarmă va fi vizualizat pe
afișaj.
Apăsai butonul indicator de alarmă galben
intermitent pentru a vizualiza alarmele. Un
ecran de eroare/alarmă va fi vizualizat pe
afișaj.
Un mesaj de alarmă/eroare va apărea sub
pictograma din mijlocul ecranului
Afișajul LCD va afișa un cod de eroare/alarmă.
Dacă există mai mult de o eroare, fiecare cod de
eroare va fi afișat în mod alternativ.
Apăsai butonul săgeată dreapta pentru a
derula înainte erorile/alarmele.
Apăsai butonul săgeată stânga pentru a
derula înapoi erorile/alarmele.
Apăsai butonul acasă pentru a reveni la
ecranul principal de operare.
Apăsai butonul înapoi pentru a reveni la
ecranul anterior.
56
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
31)192 /
Număr
cod
eroare
0x0010
Cod de eroare
Panou standard
Cod de eroare
Pro-Panel
Eroare Frâna de
parcare
Eroare - Este
necesară clătirea
ECH2O
Eroare Detergent
terminat
Eroare Rezervorul de
soluie este gol
Eroare Rezervorul de
recuperare este plin
Eroare Filtru înfundat
Frână de parcare activată
Eliberai frâna de parcare
Sistem ec-H2O înfundat cu
impurităi
Clătii sistemul ec-H2O
Rezervorul de detergent
este gol
Rezervorul de soluie este
gol
Rezervorul de recuperare
este plin
Filtru hidraulic înfundat
Umplei rezervorul cu
detergent
Umplei rezervorul cu soluie
0x07A0
Eroare Frâna de
parcare
Eroare - Este
necesară clătirea
ECH2O
Eroare Detergent
terminat
Eroare Rezervorul de
soluie este gol
Eroare Rezervorul de
recuperare este plin
Eroare Filtru înfundat
0x07A4
Eroare Scaun gol
Eroare Scaun gol
0x07B0
Eroare Temp. înaltă
motor
Eroare Temp. înaltă
lichid hidraulic
Eroare Temp. înaltă
motor
Eroare Temp. înaltă
lichid hidraulic
Operatorul nu este pe
scaun atunci când motorul
este în funciune
Supraîncălzire motor
0x07B2
Eroare Indicator de
defeciune motor
Eroare Indicator de
defeciune motor
Defeciune motor
0x07B3
Eroare Nivel redus
combustibil
Eroare Nivel redus
combustibil
Rezervor de combustibil
aproape gol
0x07B4
Eroare Presiune mică
ulei motor
Eroare Tensiune
scăzută alternator
motor
Eroare Presiune mică
ulei motor
Eroare Tensiune
scăzută alternator
motor
Nivel de ulei scăzut
0x0701
0x0781
0x0790
0x0791
0x07B1
0x07B5
Cauză/e
Temperatura lichidului
hidraulic este înaltă
Tensiune de alimentare
necorespunzătoare la
motor
Remediu
Goliţi rezervorul de
recuperare
Oprii mașina.
Contactai reprezentana
TENNANT
Operatorul trebuie să se afle
pe scaun pentru ca mașina
să poată funciona
Adăugai lichid de răcire în
sistemul de răcire
Oprii mașina.
Contactai reprezentana
TENNANT
Oprii mașina.
Contactai reprezentana
TENNANT
Umplei rezervorul cu
combustibil (benzină)
Înlocuii rezervorul de
combustibil (GPL)
Adăugai ulei de motor după
necesitate
Oprii mașina.
Contactai reprezentana
TENNANT
*NOTĂ: Contactai serviciul de asistenă Tennant pentru toate celelalte coduri de eroare.
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
57
31)192 /
OPŢIUNI
3. Scoatei duza de pulverizare din zona de
depozitare și curăai-o conform cerinelor.
DUZĂ DE PULVERIZARE (OPIONAL)
Duza de pulverizare este utilizată pentru a curăa
mașina și zonele înconjurătoare. Rezervorul de
soluie asigură alimentarea cu apă/ soluie a duzei
de pulverizare. O baghetă este inclusă împreună
cu duza de pulverizare.
NOTĂ: NU introducei apă în componentele
electronice când utilizai duza de pulverizare
pentru a curăa mașina.
Pentru sigurană: Înainte de părăsirea sau
repararea mașinii, oprii pe o suprafaă
orizontală, acionai frâna de parcare și oprii
mașina.
1. Rotii cheia în poziia pornit (fără a porni
mașina).
Pentru sigurană: Când utilizai aer sau apă
sub presiune, purtai ochelari de protecie.
4. Când curăai o zonă greu de accesat, montai
bagheta pe duza de pulverizare.
NOTĂ: Duza de pulverizare poate fi utilizată cât
timp motorul funcionează, dar este recomandată
oprirea motorului în timpul utilizării duzei de
pulverizare.
2. Apăsai partea superioară a Comutatorului
duzei de pulverizare pentru a porni
alimentarea cu apă. Indicatorul luminos de pe
comutator se va aprinde când duza de
pulverizare este pornită.
5. Răsucii piulia olandeză pentru oprire/pornire
pentru a porni bagheta.
6. După finalizarea curăării, așezai duza de
pulverizare și bagheta la loc în locaiile de
depozitare ale acestora.
7. Apăsai partea de jos a Comutatorului duzei
de pulverizare pentru a opri alimentarea cu
apă.
58
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
31)192 /
BAGHETA DE ASPIRAIE (OPIONAL)
5. Verificai dacă butonul 1-PAS este activat.
Pentru sigurană: Înainte de părăsirea sau
repararea maşinii, opriţi pe o suprafaţă
orizontală, tragei frâna de parcare, opriţi
motorul şi scoateţi cheia din contact.
6. Apăsai butonul ventilator de aspiraie/racletă
pentru a porni ventilatorul de aspiraie.
1. Scoatei duza și furtunul baghetei de aspiraie
din sacul de depozitare.
2. Atașai furtunul baghetei la furtunul de
aspiraie.
Panou standard
Pro-Panel
NOTĂ: Racleta va coborî.
7. Curăai lichidele sau reziduurile.
3. Asamblai bagheta și duza.
8. După finalizarea aspirării, apăsai butonul
Ventilator de aspiraie/racletă pentru spălare
pentru a opri aspiraia. Indicatorul luminos
aflat deasupra butonului se va stinge.
4. Pornii mașina.
AVERTISMENT: Motorul emană gaze
toxice. Se poate produce vătămarea
gravă a aparatului respirator sau
asfixierea. Asigurai o ventilare
adecvată. Consultai autorităile legale
privind limitele de expunere. Meninei
motorul reglat corespunzător.
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
9. Opriţi maşina.
10. Desfacei ansamblul baghetei de aspiraie și
așezai-l la loc în sacul de depozitare.
11. Reatașai furtunul de aspiraie la braul de
ridicare a sitei.
59
31)192 /
:2'=/8 27*1 201/ %*01%52)
+! J J +! ( ! */5 3 71'3 2508H F"" !."A ;
"A " ;$" A . !."
5 1 ! ! 4 1 E 2 ! ' , 26/ 192 /H & !" -
I 7 ! - ;I 2- "
+" -
" ! I" & "" ! - "
6 Verificai dacă butonul 1-PAS este activat.
@ Apăsai butonul ventilator de aspiraie/racletă.
Ventilatorul de aspiraie va începe să
funcioneze.
) H J J ) & 60
"
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
31)192 /
7 5* J! !
1 55 J J H
% J ) "
54 După finalizarea spălării, apăsai butonul
ventilator de aspiraie/racletă pentru a opri
aspiraia și apăsai partea inferioară a
Comutatorului duzei de pulverizare pentru a
opri alimentarea cu apă.
5E - 5) % !
H 5( ? 5' % ! " 4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
61
31)192 /
MAȘINA DE SPĂLAT SUB PRESIUNE ÎNALTĂ
(OPIONAL)
3. Conectai celălalt capăt al furtunului la
baghetă.
Mașina de spălat sub presiune înaltă este utilizată
pentru a curăa mașina și împrejurimile.
NOTĂ: NU introducei apă în componentele
electronice când utilizai mașina de spălat sub
presiune înaltă pentru a curăa mașina.
Pentru sigurană: Înainte de părăsirea sau
repararea mașinii, oprii pe o suprafaă
orizontală, acionai frâna de parcare și oprii
mașina.
Pentru sigurană: Când utilizai aer sau apă
sub presiune, purtai ochelari și căști de
protecie.
1. Oprii mașina și acionai frâna de parcare.
NOTĂ: Mașina de spălat sub presiune înaltă nu
va funciona decât dacă frâna de parcare este
acionată.
4. Reglai duza pe baghetă la valoarea dorită.
Tragei duza în afară pentru valoarea Scăzută
a presiunii, sau împingei duza în interior
pentru valoarea Ridicată a presiunii. Răsucii
duza fie pentru setarea Flux, fie pentru
setarea Ventilator.
2. Conectai furtunul la sistemul mașinii de
spălat sub presiune înaltă.
5. Pornii mașina.
AVERTISMENT: Motorul emană gaze
toxice. Se poate produce vătămarea
gravă a aparatului respirator sau
asfixierea. Asigurai o ventilare
adecvată. Consultai autorităile legale
privind limitele de expunere. Meninei
motorul reglat corespunzător.
62
4* >DA,> 7*5'4E5 B4"4*56C
31)192 /
6. Verificai dacă butonul Spălare într-o singură
trecere este oprit.
Panou standard
9. Dacă este necesar, reglai presiunea. Rotii
piulia olandeză în sensul acelor de ceasornic
pentru a mări presiunea și în sens contrar
acelor de ceasornic pentru a micșora
presiunea.
Pro-Panel
7. Apăsai butonul turaie motor pentru a mări
numărul de RPM ale motorului.
NOTĂ: Reglai presiunea baghetei înainte de a
regla presiunea sistemului.
10. Apăsai butonul de acionare pentru a începe
curăarea.
AVERTISMENT: Nu pulverizai spre
persoane sau animale. Poate rezulta
vătămarea corporală gravă. Purtai
ochelari de protecie. inei
pulverizatorul cu ambele mâini.
Panou standard
Pro-Panel
8. Apăsai partea de sus a Comutatorului pentru
mașina de spălat sub presiune.
11. Când ai terminat curăarea, eliberai butonul
de acionare.
12. Apăsai butonul turaie motor pentru a reduce
numărul de RPM ale motorului.
13. Apăsai partea de jos a Comutatorului pentru
mașina de spălat sub presiune pentru a opri
mașina de spălat.
14. Opriţi maşina.
15. Dezasamblai furtunul și bagheta și așezai-le
în locaiile de depozitare adecvate.
4* >DA,> 7*5'4E5 B4"4*56C
63
31)192 /
/*252 / &24158
, . 2 ?
# , A ? ? ? $ J I 1 H 1 8 ? G 2 I ? ? ! # " ! ? 64
2 # + D ? 1 B C
, D > > . D
1 2 ? . % , 1 H 4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
31)192 /
, 2 ?
, ; 5 2 % 2 ? . ? 1 I1
2 G 2 + , I1 I D I1",Q I1
. 2 I1",Q G I1",Q D 1 , I J I1
> 1 2 , 2 ; (5 , ; (5
1 2 I 4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
, I 1 81
, ; 5 2 81 81 2 81
$ . H $ . 65
F5 /015/ /
F5 /015/ /
9
8
16
19
15
12
20
13
18
14
7
4
10
2
11
1
17
3
5
7
20
66
6
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
F5 /015/ /
' 2<1+ / F5 /015/ /
Tabelul de mai jos indică Persoana
responsabilăpentru fiecare procedură.
O = Operator.
T = Personal instruit.
Interval
F
(* Persoană
resp.
Cheie
-
5
Descriere
Procedură
# # ! Lubrifiant/
Fluid
Nr. puncte
de
intervenţie
8R>
5
5
KS%"
5
E
-
5*
@ 7
? ! ! 8 # ! # -
E 5)
, # "
4
-
)
, B C
# "
5
# "
5
# "
5
# # "
"
5
4
-
'
A -
6
A -
@
@
? ? 81 B C
2 2 81
"
"
5
5
-
7
? 81 B C
2 "
5
-
(
2 "
5
-
5'
I I1 D
"K4-
2 "
5
-
E 5)
, # "
"
4
E 5)
, # "
4
5E
? ? ! K "
5
5(
+ 2 J ! K "
5
5
# "
5
4* >DA,> 7*5'4E5 B6"4*57C
67
F5 /015/ /
Interval
100 de
ore
200 de
ore
Lubrifiant/
Fluid
Nr. puncte
de
intervenţie
Motor
Curăţaţi exteriorul miezului
Curăţaţi exteriorul miezului
Schimbaţi uleiul şi filtrul
Goliţi uleiul acumulat în
vaporizatorul LPG
EO
-
1
1
1
1
Anvelope
Rotile racletă spate
Racletă spate
Verificaţi pentru deteriorare
Lubrifiaţi
Verificaţi reglarea nivelului
SPL
-
3
2
1
Manta cap pentru frecat
Verificaţi pentru semne de
deteriorare sau uzură
-
1
3, 14
Opritor cap pentru
frecat în formă de disc
Verificaţi pentru semne de
deteriorare sau uzură
-
2
T
12
Rulmenţi de susţinere
roată faţă
Lubrifiaţi
SPL
2
T
17, 18
Tub torsiune (Perii de
formă cilindrică)
Lubrifiaţi
SPL
4
T
3, 14
Tub torsiune (Perii în
formă de disc)
Lubrifiaţi
SPL
4
Cilindru direcţie
Lubrifiaţi
SPL
1
Furtunuri şi cleme
radiator
Verificaţi strângerea şi uzura
-
2
-
1
SPL
1
1
2
-
1
Toate
WG
-
2
1
Persoană
resp.
Cheie
T
T
19
19
Radiator
Răcitor hidraulic
T
1
O
T
T
13, 20
6
6
O
2
T
Descriere
Procedură
T
12
T
1, 19
T
11
Pedală de frână
Verificaţi reglarea
T
1
Motor
T
20
Cuzineţi roată spate
Înlocuiţi filtrul de aer
Înlocuiţi filtrul de combustibil
Verificaţi, lubrifiaţi şi reglaţi
T
T
10
-
Rezervor hidraulic
Furtunuri hidraulice
Înlocuiţi buşonul de umplere
Verificare pentru semne de
uzură şi deteriorare
T
T
1, 19
13
Sistem de răcire
Motor propulsor
Clătiţi
Răsuciţi piuliţa arborelui
T
13
Roata din faţă
Răsuciţi piuliţele roţii
-
1
T
15
Baterie
Curăţaţi şi strângeţi
conexiunile cablurilor bateriei
-
1
1.000 de
ore
T
T
T
T
16
1
1
1, 19
Filtre sistem FaST
Motor, Mitsubishi
Motor
Furtunurile radiatorului
Înlocuiţi
Curăţaţi bujiile
Verificaţi sistemul PCV
Verificaţi pentru fisuri sau
deteriorare
-
2
4
1
2
1.200 de
ore
T
10
Rezervor hidraulic
*Înlocuiţi filtrul de lichid
-
1
2.400 de
ore
T
10
Rezervor hidraulic
*Schimbaţi lichid hidraulic
*Înlocuiţi orificiul de ieşire al
filtrului
HYDO
1
1
5.000 de
ore
T
1
Motor, Mitsubishi
Înlocuiţi curelele arborelui de
distribuţie şi a arborelui de
echilibrare
-
2
400 de
ore
800 de
ore
A.+?&I&$DA&2K&%
8- . (RE* 18"1>D1K
KS%- """True ! A ! ! R> "E) 2 B"E* IC
1,A A A 8+ B 68
*5)EE"5C
"
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
F5 /015/ /
+3915/01
PUNCTE TACTILE GALBENE
%1)8
2+)/8
A 5**
Această mașină are puncte tactile galbene, ușor
de găsit, pentru elemente care se pot repara cu
ușurină. Nu sunt necesare instrumente pentru
efectuarea acestor operaiuni de întreinere.
+3915/ 73*% )3: 1<1/ /
%28 <208
A 4** PENTRU SIGURANŢĂ: Înainte de părăsirea
sau repararea maşinii, opriţi pe o suprafaţă
orizontală, puneţi frâna de parcare, opriţi
maşina şi scoateţi cheia.
3)/1 &%%
# 1! 5** +3915/ +1)15 3 1 /+01/
A 4** 2 J Umpleţi motorul cu ulei până când uleiul se află
între marcajele indicatoare de pe tija de nivel. NU
umpleţi peste marcajul indicator superior.
Capacitatea de ulei a motoarelor Mitsubishi
este de 4,7 L (5 qt) cu filtru de ulei.
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
69
F5 /015/ /
+3915/E1
%2D 7*2/
Verificai cuzineii roii din spate pentru a identifica
deteriorarea etanșării și remontai și reglai după
fiecare 400 ore de utilizare. Folosii vaselină
Lubriplate EMB (componentă Tennant numărul
01433-1).
3:3 1 % 7135/*/ 11 F5 <% &8 / 17+
A 4** , 3:3 1 % 7135/*/ 11 +1)15 1+/
A 4** > 2 :% / *16%*/ 11 F5 <% &8 / 17+
A 4** % 70
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
F5 /015/ /
=1 23)1+8
PENTRU SIGURANŢĂ: Înainte de părăsirea
sau repararea maşinii, opriţi pe o suprafaţă
orizontală, puneţi frâna de parcare, opriţi
maşina şi scoateţi cheia.
G @** ! ! # ! ! $ ! ! ! 1 J
J ! ! G ! ! 54** ! D J ! ! E4 2 B7* IC
2/501/L 5 ! ," I > > . " !." "
" > > ," 7
!
> !."
Golii și reumplei rezervorul de lichid hidraulic cu
lichid hidraulic premium TennantTrue nou după
fiecare 2400 ore de funcionare.
AVERTIZARE: Pericol de arsuri.
Suprafaţă fierbinte. NU atingeţi.
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
G 4)** ! 71
F5 /015/ /
)1+=1 =1 23)1+
<3 353 1 =1 23)1+/
8 T ! T
# ! @**
Lichid hidraulic TennantTrue premium
(Cu durată de viaţă extinsă)
Număr
Capacitate Indice de
comvâscozitate
ponentă
grad ISO
(VI)
Domenii de
temperatură a
aerului
ambiant
1057710 3,8 L
VI 126 sau
mai mare
19C (65F)
sau mai
ridicată
ISO 68
7 până la 43C
VI 155 sau
mai mare
(45 până la
110F)
ISO 32
16C (60F)
sau mai
scăzută
(1 gal)
1057711 19 L
ISO 100
*/5 3 71'3 2508H +$" !."A
; " " " "; - > > # "
A ! "
(5 gal)
99321
20 L
(5.3 gal)
1057707 3,8 L
(1 gal)
1057708 19 l
(5 gal)
VI 163 sau
mai mare
00002
% ! ! " ! ! A ! ! 2/501/L +!" " > " > > ! "
#; " " ; " A A . ! ! " ,"
! >
72
2 " ! ! 1
2 4* >DA,> 7*5'4E5 B7"4*5'C
F5 /015/ /
# 9 =
T 5*** &%%
PENTRU SIGURANŢĂ: Înainte de părăsirea
sau repararea maşinii, opriţi pe o suprafaţă
orizontală, puneţi frâna de parcare, opriţi
maşina şi scoateţi cheia.
717/&
# 4** 1J G 8+1 /
PENTRU SIGURANŢĂ: Când reparaţi maşina,
evitaţi contactul cu lichidul de răcire fierbinte
din motor. Nu scoateţi capacul radiatorului
atunci când motorul este fierbinte. Lăsaţi
motorul să se răcească.
Verificai zilnic nivelul lichidului de răcire din
rezervor. Nivelul lichidului de răcire trebuie să se
afle între marcajele indicatoare atunci când
motorul este rece. Contactai producătorul
lichidului de răcire pentru instruciuni de
amestecare a apei/lichidului de răcire.
2 @** # ! 5** 1 H H 2 , Sistemul de răcire trebuie să fie umplut complet
cu lichid de răcire pentru a preveni supraîncălzirea
motorului.
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
73
F5 /015/ /
<1) 3 2/
G 62*% 192%
)** )*'
Scurgeţi uleiul acumulat în vaporizatorul LPG
după fiecare 100 de ore de utilizare.
*/5 3 71'3 2508H +$" !."A
" " $" . ; >
; " ! !## & "" " #" <1) 3 +%&:371:1) )*'
G A,> )** % ! A,>
*/5 3 71'3 2508H +$" !."A
" " $" . ; >
; " ! !## & "" " #" 74
<1) 3 +%&:371:1) : ""
G )** */5 3 71'3 2508H +$" !."A
" " $" . ; >
; " ! !## & "" " #" 4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
F5 /015/ /
+3 /2 &%%
Verificaţi întinderea curelei după fiecare 50 de ore
de utilizare. Reglaţi întinderea după nevoie.
Întinderea corectă a curelei este de 13 mm (0.50
in.) la o forţă aplicată de 4 până la 5 kg (8 până la
10 lbs) în mijlocul celei mai mari distanţe.
26/ 192 /H &. .
" * "
717/& *+6
Verificaţi sistemul PVC după fiecare 1.000 de ore
de funcţionare.
+3 /)/ 2 :% / / 17 1:3E1/ M1
2 :% / / /+=1)1: 2 / &%%2 /
&173:17=1
Înlocuiţi curelele arborelui de distribuţie şi a
arborelui de echilibrare după fiecare 5.000 de ore
de utilizare.
:2/ 1/
2 J (* @** $ ! :3?11 &%%2 / &173:17=1
Înlocuiţi bujiile după fiecare 1.000 de ore de
utilizare.
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
*/5 3 71'3 2508H +$" !."A
" # 75
F5 /015/ /
71'3 250/ 41
/)//
71'3 250/ 41
/)// *25%3
2 H H
/)//
5 H H ) H 1 8 $" 8 /1 "
7-"
-!
"!"
I.5
5( ? D2 I.4
5( 1 I.E
5( 1 I.)
5( $ I.(
5( D, D? JD1 I.'
5( D, D I.6
5( 1 D1 D
. D D1 I.@
5( 81DI1D% D 1 JD+! I.7
5( I
I.5*
5( +U I.55
5( $ -
I.54
5( , I.5E
5( $ I.5)
5( $ −
20 A
ec−H20
+ N
2 H ? 5* 76
4* >DA,> 7*5'4E5 B7"4*5'C
F5 /015/ /
2 H -!
"!"
+ "
5
54 #%2 )* 5
4
54 #%2 )* 4
E
54 #%2 )* $ )
54 #%2 )* (
54 #%2 )* 1 '
54 #%2 )* G ! 6
54 #%2 )* 1
@
54 #%2 )* $ 7
54 #%2 )* $ 5*
54 #%2 )* $ 55
54 #%2 )* , I1
B I1C
54
54 #%2 )* +! B ! C
F5 / 3*8%2 / / +1 +31 ec-H20
G - " J " /)// 41 71'3 250/ 257&171/ &%%
5 2 8 $"
RELEE OPŢIONALE
Duza opională de pulverizare sau releul baghetei
de presiune sunt amplasate în spatele bateriei.
Releul opional al sistemului de spălare FaST este
amplasat în spatele scaunului.
Releu
Regim
nominal
-
12 VDC. 40 A
Baghetă de pulverizare
-
12 VDC. 40 A
Maşină de spălat sub presiune
-
12 VDC. 40 A
FaST
Circuit controlat
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
77
F5 /015/ /
*/ 11 41 17+3 1 */5 3 < /+2
# J H H %
G$A-2.&?8 ,8?&& %&12 1. 82$&1 %8
$?8$?8 %&12
5 ? PENTRU SIGURANŢĂ: Înainte de părăsirea
sau repararea maşinii, opriţi pe o suprafaţă
orizontală, puneţi frâna de parcare, opriţi
maşina şi scoateţi cheia.
4 %! */ 11 17+
Înlocuiţi periile sau discurile când nu mai curăţă
eficient. Înlocuiţi periile când nu mai curăţă eficient
sau când firele sunt uzate până la indicatorul
galben.
E J! J J % % % $ 1 8 " 8 "
78
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
F5 /015/ /
) ? J J ( , 5*G ! 55 %! J J "
F5)%+31 / 17+3 1 / +3 802 /
5 8 4 2 ' 1 7. Setai arcul periei în poziia deschis pentru
peria nouă pentru a face procesul de instalare
mai ușor.
E G @ J J 7 ? J J ) 8 4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
79
F5 /015/ /
#8?&I&2?8 -,?&-?8 2, I?82 ,8?&8
G$ I-?O %8 %&12
- J H # 5** 5 ? PENTRU SIGURANŢĂ: Înainte de părăsirea
sau repararea maşinii, opriţi pe o suprafaţă
orizontală, puneţi frâna de parcare, opriţi
maşina şi scoateţi cheia.
# (* G J PENTRU SIGURANŢĂ: Înainte de părăsirea
sau repararea maşinii, opriţi pe o suprafaţă
orizontală, puneţi frâna de parcare, opriţi
maşina şi scoateţi cheia.
4 %! J */ 11 / <% &8 +1)15 1+8
8 ,"
# "
G$A-2.&?8 1. ?-&?8 ,8?&& %8 I-?O
2&A&$%?&2O
, J 5 ? 4 %! E # ? G 80
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
F5 /015/ /
E %! ' J H ) % ! 6 % $. 5@* A
B
F""
( 1 B
A
@ ? ! 7 G ! 10. Verificaţi şi reglaţi amprenta periei, dacă este
necesar, după ce le-aţi rotit. Consultaţi
VERIFICARE ŞI REGLARE AMPRENTĂ
PERIE PRINCIPALĂ.
4* >DA,> 7*5'4E5 BE"4*5EC
81
F5 /015/ /
#8?&I&2?8 ,?8$O ,8?&8 %8 I-?O
2&A&$%?&2O
5 H 6 % )(.-%)( #+#+%( ()+( '(
4) #+-+')+# ' & ! " $ "
4 ? E J ) & # 2 1 H
5("4* " ( ? J 5*'(4
@ (* J 6( BE J ( C J % )(.-%)( -<+( ()+( '( 4)
#+-+')+# PENTRU SIGURANŢĂ: Înainte de părăsirea
sau repararea maşinii, opriţi pe o suprafaţă
orizontală, puneţi frâna de parcare, opriţi
maşina şi scoateţi cheia.
' - %
5*'(E
5*E((
82
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
F5 /015/ /
?8>A?8 AON&8 ,8?&8 %8 I-?O
2&A&$%?&2O
5 1 H 4 H
E 1J H
) # ? ?8>A?8 2-$&2&8 ,8?&8 %8 I-?O
2&A&$%?&2O
5 ? 1 ? ' & 9 31 =/ >"
4 # ? 4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
83
F5 /015/ /
) 1 */ 1/ )2/ 2)8 %*01%52)
PENTRU SIGURANŢĂ: Înainte de părăsirea
sau repararea maşinii, opriţi pe o suprafaţă
orizontală, puneţi frâna de parcare, opriţi
maşina şi scoateţi cheia.
# G J H H F5)%+31 / */ 1/ )2/ 2)8
Înlocuiţi periile sau discurile când nu mai curăţă
eficient. Înlocuiţi periile când nu mai curăţă eficient
sau când firele sunt uzate până la indicatorul
galben.
5 % 4 ? J J 5. Setai arcul periei în poziia deschis pentru
peria nouă pentru a face procesul de instalare
mai ușor.
' J J ! E , 84
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
F5 /015/ /
717/& <7
F5)%+31 / +31/ <7*2@
PENTRU SIGURANŢĂ: Înainte de părăsirea
sau repararea maşinii, opriţi pe o suprafaţă
orizontală, puneţi frâna de parcare, opriţi
maşina şi scoateţi cheia.
5 %! 4 > E I1 I1",Q "
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
) 1 H I1",Q $ # 5 4 52%6 4 5" +#+'% " % 4 5"
( > I1",Q ' 2 I1",Q
I1 I1",Q
6 1 I1 J "
85
F5 /015/ /
+3 802 / +%5/+%
2)1&/52 / <7
<3 35
G 2J I1",Q
F5)%+31 /2 <1) /)%
717/&3)31 <7
G I1 5*** > +3 802 / <1) 3 718 717/& <7
I I1 I1
8 (* > 86
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
F5 /015/ /
$%&'($) ' &*+,$' ) "%(*(*(,
-./%
J 273 ( , 273
, (
B57 C " PENTRU SIGURANŢĂ: Înainte de a lăsa sau
efectua service la maşină, opriţi pe o
suprafaţă plană, puneţi frâna de parcare, opriţi
maşina.
5 G 4 + ! E % 273 B C 273
' ? ! ) % 273 B C 273
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
6 =% = 9" ? >" & ? "
87
F5 /015/ /
@ % 6 " % 5"4
G "K4- (* 7 % 273 5* ? 273 %
273
% 2 1 55 & 273 4 & $ & 273 , "
54 G ! 88
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
F5 /015/ /
)2&/
' 1 ! 2+)/8
PENTRU SIGURANŢĂ: Înainte de părăsirea
sau repararea maşinii, opriţi pe o suprafaţă
orizontală, puneţi frâna de parcare, opriţi
maşina şi scoateţi cheia.
# 2J 5@* H ! G J ! # J # 5** F5)%+31 / 723
7*2/
5 2J %1 / )2&/
2+)/8
4 % 6 1 E 1 H
) , ( 8 4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
89
F5 /015/ /
@ ! " 7 5* 1J 54 1 5E ! " 5) 55 1 ! 5( 1J 5' 56 # 2 )(.-%)(
5.(% -% )%#-( 5%( )(.-%)( +@(- )%#-( 5%( 90
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
F5 /015/ /
F5)%+31 / 723
)2/ 2)8
%1 / )2&/
5 % 2+)/8
' PENTRU SIGURANŢĂ: Înainte de părăsirea
sau repararea maşinii, opriţi pe o suprafaţă
orizontală, puneţi frâna de parcare, opriţi
maşina şi scoateţi cheia.
4 %! E % 6 ) 8 @ , ( 8 % ! ! 8 ! 4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
7 G ! 91
F5 /015/ /
F5)%+31 /2 723 /')2 /2 )2&/1
2+)//1 */ 1/1 )2/ 2)/ %*01%52)
PENTRU SIGURANŢĂ: Înainte de părăsirea
sau repararea maşinii, opriţi pe o suprafaţă
orizontală, puneţi frâna de parcare, opriţi
maşina şi scoateţi cheia.
) G # ? ! H 5 2J 4 - ,& "
( ? E %! 92
' ? 6 ? 4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
F5 /015/ /
/')2 / 516/)
/')2 / 78'/28 )2&8
2+)/8 7*2/
? 8 H 5 2J J PENTRU SIGURANŢĂ: Înainte de părăsirea
sau repararea maşinii, opriţi pe o suprafaţă
orizontală, puneţi frâna de parcare, opriţi
maşina şi scoateţi cheia.
4 - E % 0( "
2+)/8 7*2/
1 J 2 % 2 "# )(.-%)(
+@(- )%#-( 5%("
5 2J J PENTRU SIGURANŢĂ: Înainte de părăsirea
sau repararea maşinii, opriţi pe o suprafaţă
orizontală, puneţi frâna de parcare, opriţi
maşina şi scoateţi cheia.
4 - M M
# 54 B*( C 5( B*'4 C
!!
AK
) ? ? E , ( % J
' % ) % ( % 4* >DA,> 7*5'4E5 B7"4*5'C
93
F5 /015/ /
/2548 1
&252)/ 41 /2548 1
PENTRU SIGURANŢĂ: Înainte de părăsirea
sau repararea maşinii, opriţi pe o suprafaţă
orizontală, puneţi frâna de parcare, opriţi
maşina şi scoateţi cheia.
/9/ 6%
/ 7%)301/
# &252 +2* < /+2
# 5**
* J ' B* J *4( C J J
/2542 /
/9/ 6%
/+3*/ 2 /
# 94
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
F5 /015/ /
< G5/ 41 256/)%*/
&%%
< G5/
? (*@ $ BE6( C
')) $ B)6( C @** IJ IJ J * %*3)7%
# J 4** Pentru a verifica reglarea frânei, măsuraţi distanţa
de la pedala de frână staţionară la punctul în care
se simte rezistenţă în mişcarea pedalei. Distanţa
trebuie să fie între 6 mm (0,25 ţoli) şi 19 mm (0,75
ţoli). Reglaţi frânele dacă este necesar.
256/)%*/
# 5** %28 <208
? 544 5)7 $ B7* J 55* C (* @** 4
2
5
1
3
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
95
F5 /015/ /
F&*15'/ /A /&% +2 / 41
257*% 2 / &24158
F&*15'/ / 723
/&% +2 / &24158
% , ! J 5' LD! B5 !C
$. 2/501/L 5 ,!"- ! !."
" ! ! 257*% 2 / &24158
5 ? % PENTRU SIGURANŢĂ: Atunci când încărcaţi
maşina în camion sau pe remorcă, goliţi
rezervoarele şi goliţi sita înainte de a încărca
maşina.
4 , ! E % E@* B5(
C J % E@* B5( C J ? 7* B C 53 */5 3 71'3 2508H +$" ," !."
," !" ;!A ; 5
" !." ," !" ;!
; ," " " 41 " O !! K !
" !$"
) , 96
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
F5 /015/ /
( , J ' J J
H 6 2J 7 - ! " 1J ! "
PENTRU SIGURANŢĂ: Atunci când
încărcaţi/descărcaţi maşina în/din camion sau
pe/ de pe remorcă, coborâţi capul de curăţare
şi racleta înainte de a ancora maşina.
@ , ! J H 5* % E@* B5(
C % ;& E@* B5( C J */5 3 71'3 2508H +$" !." " !" ;!A
; 5 " !." "
!" ;! ;
," " " 41 " O !! K ! " !$"
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
97
F5 /015/ /
11+2 /2 &241511 +3 + 1+3)
> ? . . G A ! 15<% &2011 / /*%912 /
5 > %! 4 , " $ % E 1 A ! PENTRU SIGURANŢĂ: Înainte de părăsirea
sau repararea maşinii, opriţi pe o suprafaţă
orizontală, puneţi frâna de parcare, opriţi
maşina şi scoateţi cheia.
*/5 3 71'3 2508H +$" !."A
# " !." ,"" 3 " " # - !." !." "! ," !"
," 7" !." 98
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
F5 /015/ /
* %/+01/ )2 F5'=/0 &24151 <8 8
717/&3) =%
* %/+01/ )2 F5'=/0 &24151 +3
717/&3) =%
*/5 3 71'3 2508H F"" !."A ;
"A " ;$" A . !."
*/5 3 71'3 2508H F"" !."A ;
"A " ;$" . !."
5 " 5 > 4 E@ B5 C D B?#C 4 G E ? ! ; "
!."
E % 273 B C 273
4. Apăsai butonul perie principală de spălare.
( Apăsaţi butonul 1-PAS.
' & #
=A> J J H 6 ?# @ Apăsaţi butonul 1-PAS pentru a opri sistemul.
7 !." > NN " , J J ?# H H
5*? ! 55 ?# ' (5 4 5 , " # (% "
4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
) "K4- " , 99
F5 /015/ /
( ? ! ; "
!."
' 273 , " " 4 7 1 B E))
L, B(* CC 273 2 J J */5 3 71'3 2508H * > . . >
" $" # "
6 273 @ % 273 5* ? "K4- 55 ? 273 273 54 & H "K4- 5E ? 100
4* >DA,> 7*5'4E5 B7"4*5'C
F5 /015/ /
2&% 72 /2 717/&3)31 -./%
"K4- D 273
*/5 3 71'3 2508H F"" !."A ;
"A " ;$" . !."
5 . 2 :-()(% %#:-:+
'( 5-:<+( 4 G B C E % 273 273
) , 273 "
( ? ! ; "
!."
' 273 , " " 4 6 273 @ % 273 7 ? "K4- 4* >DA,> 7*5'4E5 B5*"4*5'C
101
7*/+1<1+2011
7*/+1<1+2011
1&/571351(+2*2+1801 '/5/ 2)/ &24158
8 % A
4)5* B7(
C
G 5)6* B(@
C
G B C
454* B@E(
A D B C
546* B(* C
A B C
5E** B(5
C
A B C
5)6* B(@
C
5*4* B)*
C
5E6* B()
C
5)4* B('
C
A BA
C " , A B C , A B C " , % B4C " , A BA
D E** B54
C " , C
5*6* B)4
C
% BEC " , E'* B5)
C
% B C
)5* B5'
C
(E* B45
C
% " B
C
2 C
E*E V B@* C
2 E'* V B7( C
2 E5 A B55 EC
2 (* L B55*
C
> " 5)76 L BEE**
>#R?
4E(7 Q B(4** C
1
@* BE
Gradul de protecţie
&,WE
Valori determinate în conformitate cu IEC 60335-2-72
Measure
Nivelul presiunii sonore LpA
84 dB(A)
Incertitudine de putere sonoră KpA
3.0 dB(A)
Nivelul puterii acustice LWA + Incertitudine de putere acustică KWA
106 dB(A)
Vibraţie - Mână-braţ
< 2.5 m/s
Vibraţie - Întregul corp
< 0.5 m/s
C
C
*/ <% &2508 '/5/ 2)8 &24158
8 G % 467* B55*
C
# B C
547 LD! B@ !C
# B C
)@ LD! BE !C
Unghiuri nominale maxime de urcare şi coborâre pentru transport - Gol
18 %
Unghi nominal maxim de urcare pentru spălare
10 %
Unghiuri nominale maxime de urcare şi coborâre la greutate brută (GVWR)
14 %
Temperatura ambiantă maximă de utilizare a maşinii
43C (110F)
Temperatura minimă de utilizare a funcţiilor de spălare a maşinii
0C (32F)
102
4* >DA,> 7*5'4E5 B4"4*56C
7*/+1<1+2011
717/& =1 23)1+
Soluţie
Capacitate
Rezervor hidraulic
Total hidraulic
38 l (10 gal)
45 l (12 gal)
Indice de vâscozitate grad
ISO
ISO 100 VI 126 sau mai mare
ISO 68 VI 155 sau mai mare
ISO 32 VI 163 sau mai mare
Domenii de temperatură a aerului
ambiant
19C (65F) sau mai ridicată
7 până la 43C (45 până la 110F)
16C (60F) sau mai scăzută
1 /+01/
2 ! 1 , ! 1* 2+01%52 /
Motor
Mitsubishi 2.0
Tip
Piston
Contact
Înfăşurare @
bujie
Ciclu
4
Aspiraţie
Natural
Cilindri
4
Alezaj
85 mm
(3.35 in.)
Cursă
88 mm (3.46
in.)
Deplasare
Energie reglementată de Tennant
Putere intermitentă brută
certificată SAE J1995
2.0 L (122 cu in.)
Benzină, 30.3 kw (40.6 hp)
la 2.300 rpm
Benzină, 37.8 kw (50.7 hp)
la 2.800 rpm
Rezervor combustibil: 31.6 kw
(42.4 hp) la 2.300 rpm
Rezervor combustibil: 38.5
kw (51.6 hp) la 2.800 rpm
Combustibil
Benzină, cifră octanică
minim 87, fără plumb
unleaded
Rezervor combustibil: 42 L
(11.2 gal)
Sistem de răcire
Apă/antigel etilenglicol
Sistem electric
12 V nominal
LPG,
Rezervor combustibil: 15 kg
(33 lb)
Viteză mers în gol, fără
sarcină
Total: 7,5 L (2 gal)
Alternator 75 A
Viteză reglată (rapidă), sub sarcină
Ordine acţionare
1.350 + 50 rpm
2.300 + 50 rpm
1-3-4-2
1 H 55 1
.
Radiator: 3,8 L (1 gal)
-K2 4.7 L (5 qt) 5W30
SAE-SG/SH
717/& < G52 /
. IJ IJ B4C
IJ I J 256/)%*/
I B5C
,
5)* )'* B(( 5@ C
1 B4C
,
7* )5* BE( 5' C
4* >DA,> 7*5'4E5 B6"4*57C
103
7*/+1<1+2011
717/& <7
8 % , 54 # 55 *6 D 5) D B4
! 6( % 46 A, B*6 >,C
% () A, B5) >,C
% 4' D
B**@(
% (4 D
B*56
! D
! D
C
C
C
717/&3) -./%
8 % , 54 # 55 *6 D 5) D B4
! 6( % 4'( D
(E D
B*6 D C "
C
B5) D C " 1&/571351 &24158
+
!!
K !!
K )!
P !! KO P !!
KO Distana
dintre axe
1280 mm
(50,38 oli)
P !!
K 104
Calea
(la roile din
spate)
1270 mm
(50 oli)
4* >DA,> 7*5'4E5 B6"4*57C
7*/+1<1+2011
+
1270 mm
1300 mm
)!
1470 mm
1470 mm
Distana din­
tre axe
1280 mm
Calea
(la roile din spate)
1270 mm
2410 mm
5*5)6(5
4* >DA,> 7*5'4E5 B6"4*57C
105
COMENZI SUPERVIZOR
COMENZI SUPERVIZOR
3. Apăsai butonul de autentificare.
COMENZI SUPERVIZOR PRO-PANEL
Funcia comenzi supervizor permite supervizorului
să programeze setările mașinii de spălare pentru
utilizarea operatorului. Funcionalitatea de blocare
va împiedica operatorul să schimbe sau să
salveze setările.
Funcia comenzi supervizor va reduce
variabilitatea mașinii pentru rezultate consistente,
repetate de curăare, asigurarea calităii mașinii
indiferent de experiena utilizatorului și va reduce
cerinele de instruire ale utilizatorului.
Există două tipuri de moduri utilizator, care vor fi
în strânsă legătură cu ecranul implicit al
operatorului:
Mod operator - În măsură să utilizeze mașina cu
permisiuni și restricii controlate de supervizor.
4. Utilizai tastatura pentru a introduce în afișajul
de deasupra tastaturii numărul de
autentificare 1234 al supervizorului atribuit din
fabrică. Apăsai butonul de execuie la
terminarea introducerii numărului de
autentificare al supervizorului.
Mod supervizor - În măsură să utilizeze mașina
cu utilizare completă a tuturor comenzilor,
împreună cu permisiunile și restriciile de
configurare pentru modul operator.
O nouă mașină din fabrica va porni automat în
modul supervizor cu un profil supervizor implicit
pre-atribuit. Numărul de autentificare al
supervizorului mașinii atribuit de fabrică este
„1234”. Acest număr de autentificare nu este
necesar până când acesta nu este activat.
Numele implicit al profilului supervizorului și
numărul de autentificare poate fi modificat
conform descrierii din această seciune. Dacă
numărul nou de autentificare atribuit pentru modul
supervizor este uitat, contactai serviciul de
asistenă Tennant.
ACTIVAREA MODULUI SUPERVIZOR - NUMAI
PENTRU PRIMA UTILIZARE
Apăsai butonul de ștergere dacă dorii să
ștergei și să reintroducei un număr.
5. Ecranul de funcionare a mașinii în mod
supervizor va fi vizualizat pe afișaj. Apăsai
butonul setări pentru a accesa ecranul de
setare a modului supervizor..
1. Pornii mașina. Ecranul principal de operare
va fi afișat pe afișaj.
2. Apăsai butonul de ajutor pentru a accesa
ecranul de ajutor.
6. Mergei la ADĂUGARE/EDITARE
PROFILURI.
106
T20 Gas/LPG 9016231 (10−2016)
COMENZI SUPERVIZOR
ACTIVAREA MODULUI SUPERVIZOR
1. Pornii mașina. Pe afișaj va apărea ecranul de
autentificare.
2. Utilizai tastatura pentru a introduce numărul
de autentificare al supervizorului în afișajul de
deasupra tastaturii. Apăsai butonul de
execuie la terminarea introducerii numărului
de autentificare al supervizorului.
Apăsai butonul de ștergere dacă dorii să
ștergei și să reintroducei un număr.
3. Ecranul de funcionare a mașinii în mod
supervizor va fi vizualizat pe afișaj. Apăsai
butonul setări pentru a accesa ecranul de
setare a modului supervizor.
T20 Gas/LPG 9016231 (10−2016)
107
COMENZI SUPERVIZOR
ECRAN DE SETARE SUPERVIZOR/
PICTOGRAME ECRAN
Utilizai ecranul de întreinere a supervizorului
pentru a seta/modifica parolele utilizator, setările
utilizatorului mașinii și alte elemente de setare ale
mașinii.
Utilizai butoanele de meniu de mai jos pentru a
accesa ecranele/meniurile de setare ale
supervizorului.
Apăsai butonul de asistenă video pentru a
accesa materialele video de ajutor ale
mașinii.
Apăsai butonul Adăugare/Editare profiluri
pentru a adăuga, șterge și/sau schimba
utilizatorul mașinii și profilurile
supervizorului. Vezi ADĂUGARE/EDITARE
PROFILURI.
Apăsai butonul de Exportare liste de
verificare pentru a accesa meniul de
Exportare liste de verificare. Vezi
EXPORTARE LISTE DE VERIFICARE.
Apăsai butonul de Setare liste de verificare
pentru a accesa meniul de Setare listă de
verificare. Vezi DEZACTIVARE/ACTIVARE
LISTĂ DE VERIFICARE ÎNAINTEA
UTILIZĂRII.
Apăsai butonul Setare dată/oră pentru a
seta data și ora pe mașină. Vezi
SETARE/MODIFICARE DATĂ ȘI ORĂ.
Apăsai butonul Setări cameră pentru a
accesa ecranul Setări cameră. Vezi
MODIFICAREA SETĂRILOR CAMEREI
CU VEDERE ÎN SPATE.
Apăsai butonul de Activare autentificare
pentru a activa un număr de autentificare
necesar la pornirea mașinii pentru toate
profilurile utilizator care vor utiliza mașina.
Apăsai butonul de Dezactivare
autentificare pentru a dezactiva un număr
de autentificare la pornirea mașinii pentru
toate profilurile utilizator care vor utiliza
mașina. Vezi DEZACTIVARE
AUTENTIFICARE
Apăsai butonul săgeată sus pentru a
naviga în sus prin elementele meniului.
Apăsai butonul de Calibrare atingere
pentru a calibra ecranul tactil în cazul în
care punctele de atingere devin nealiniate.
Apăsai butonul săgeată jos pentru a naviga
în jos prin elementele meniului.
Apăsai butonul acasă pentru a reveni la
ecranul principal de operare.
Apăsai butonul înapoi pentru a reveni la
ecranul anterior.
108
T20 Gas/LPG 9016231 (10−2016)
COMENZI SUPERVIZOR
ADĂUGARE/EDITARE PROFILURI
1. Pornii mașina, intrai în ecranul supervizor și
apăsai butonul de setări pentru a accesa
ecranul cu setări supervizor. Vezi
ACTIVAREA MODULUI SUPERVIZOR.
4. Apăsai butonul Operator pentru a adăuga un
operator nou sau butonul Supervizor pentru a
adăuga un supervizor nou.
2. Apăsai butonul Adăugare/Editare profiluri
pentru a accesa ecranul Adăugare/Editare
profiluri.
NOTĂ: Supervizorul implicit nu poate fi șters din
lista de profiluri.
Apăsai butonul Operator pentru a
adăuga/edita/copia/șterge un profil
operator.
3. Apăsai butonul Adăugare profil pentru a
accesa ecranul Adăugare profil.
Apăsai butonul Supervizor pentru a
adăuga/edita/copia/șterge un profil
supervizor.
5. Utilizai tastatura pentru a introduce noul
nume utilizator/supervizor. Apăsai butonul de
execuie.
Apăsai butonul Adăugare profil pentru a
accesa ecranele și meniurile de adăugare a
unui profil nou.
Apăsai butonul Editare profil pentru a edita
un profil existent.
Apăsai butonul Copiere profil pentru a
copia un profil existent.
Apăsai butonul Ștergere profil pentru a
șterge un profil existent.
Apăsai butonul acasă pentru a reveni la
ecranul principal de operare.
Apăsai butonul înapoi pentru a reveni la
ecranul anterior.
T20 Gas/LPG 9016231 (10−2016)
109
COMENZI SUPERVIZOR
6. Utilizai tastatura pentru a atribui un număr de
autentificare noului utilizator/supervizor. Noul
număr de autentificare poate fi orice
combinaie de numere cuprinse între 3 și 8
cifre. Apăsai butonul de execuie.
8. Noul profil utilizator este salvat acum în lista
de profiluri operator. Pot fi adăugate profiluri
multiple operator și supervizor. Apăsai
butonul săgeată înapoi pentru a reveni la
ecranul anterior pentru a adăuga mai multe
profiluri utilizator sau pentru a activa
autentificarea.
9. Pentru a activa numărul de autentificare la
pornire, apăsai butonul Activare autentificare.
Apăsai butonul de ștergere dacă dorii să
ștergei și să reintroducei un număr.
7. Selectai comenzile la care noul utilizator
trebuie sa aibă acces. Verde reprezintă
comenzile deblocate și gri comenzile blocate.
Apăsai butonul de salvare intermitent pentru
a salva noul profil.
Butonul de Activare autentificare va trece de
la Activare autentificare la Dezactivare
autentificare. Pentru instruciuni privind
dezactivarea autentificării vezi
DEZACTIVARE AUTENTIFICARE.
Apăsai butonul de ajutor pentru a accesa
ecranul de ajutor.
10. Acum la pornirea mașinii se va afișa ecranul
de autentificare. Noul utilizator va trebui să
introducă numărul de autentificare atribuit
pentru a utiliza mașina.
11. Atunci când utilizatorul nu mai utilizează
mașina, se recomandă ca acesta sa se
deconecteze apăsând butonul ajutor, apoi să
apese butonul Deconectare. Rotirea cheii în
poziie oprit este un alt mod de deconectare.
12. Utilizai butoanele de Editare profil, Copiere
profil și Ștergere profil pentru a gestiona
profilurile actuale de utilizator.
Apăsai butonul înapoi pentru a reveni la
pagina de acces utilizator.
110
T20 Gas/LPG 9016231 (10−2016)
COMENZI SUPERVIZOR
ACTIVAREA AUTENTIFICĂRII
DEZACTIVAREA AUTENTIFICĂRII
1. Pornii mașina, intrai în ecranul supervizor și
apăsai butonul de setări pentru a accesa
ecranul cu setări supervizor. Vezi
ACTIVAREA MODULUI SUPERVIZOR.
1. Pornii mașina, intrai în ecranul supervizor și
apăsai butonul de setări pentru a accesa
ecranul cu setări supervizor. Vezi
ACTIVAREA MODULUI SUPERVIZOR.
2. Apăsai butonul de Activare autentificare.
2. Apăsai butonul Dezactivare autentificare.
3. Apăsai butonul da pentru a accesa ecranul
Utilizator implicit.
3. Apăsai butonul da pentru a accesa ecranul
Utilizator implicit.
4. Apăsai butonul Operator sau butonul
Supervizor pentru a selecta utilizatorul implicit
dorit.
4. Apăsai butonul Operator sau butonul
Supervizor pentru a selecta utilizatorul implicit
dorit.
T20 Gas/LPG 9016231 (9−2016)
111
COMENZI SUPERVIZOR
5. Alegei un profil de utilizator stabilit anterior.
Oprii mașina pentru a aplica setările.
6. La pornire, ecranul acasă este setat fără o
solicitare de autentificare pentru profilul
operatorului ca implicit.
CALIBRAREA ATINGERII
1. Pornii mașina, autentificai-vă în ecranul
principal de operare și apăsai butonul de
setare pentru a accesa ecranul setări
supervizor. Vezi ACTIVAREA MODULUI
SUPERVIZOR.
2. Apăsai butonul Calibrarea atingerii pentru a
calibra din nou atingerea. În cazul în care
punctele de atingere devin nealiniate.
112
T20 Gas/LPG 9016231 (10−2016)
COMENZI SUPERVIZOR
EXPORTARE LISTE DE VERIFICARE
Exportarea listelor de verificare permite ca
acestea să fie exportate de pe mașină pe o
unitate de stocare.
4. Exportai Listele de verificare înaintea utilizării
de pe mașină pe un stick de memorie.
1. Pornii mașina, autentificai-vă în ecranul
principal de operare și apăsai butonul de
setare pentru a accesa ecranul setări
supervizor. Vezi ACTIVAREA MODULUI
SUPERVIZOR.
2. Introducei unitatea de stocare în portul USB.
Apăsai butonul Exportare nou pentru a
exporta Listele de verificare înaintea
utilizării complete de pe mașină.
NOTĂ: Toate listele de verificare care nu au fost
exportate anterior sunt marcate cu un stegule.
Apăsai butonul Exportare toate pentru a
exporta Listele de verificare înaintea
utilizării complete de pe mașină.
3. Apăsai butonul Exportare liste de verificare
pentru a accesa ecranul de exportare.
Apăsai butonul acasă pentru a reveni la
ecranul principal de operare.
Apăsai butonul înapoi pentru a reveni la
ecranul anterior.
5. Scoatei unitatea de stocare din portul USB și
oprii mașina.
T20 Gas/LPG 9016231 (10−2016)
113
COMENZI SUPERVIZOR
SETAREA LISTEI DE VERIFICARE
Setarea listei de verificare permite listei să fie
setată/modificată pentru a răspunde cerinelor de
utilizare ale mașinii.
1. Pornii mașina, autentificai-vă în ecranul
principal de operare și apăsai butonul setare
pentru a accesa ecranul setări supervizor.
Vezi ACTIVAREA MODULUI SUPERVIZOR.
2. Apăsai butonul Setare listă de verificare
pentru a accesa ecranul de setare listă de
verificare înaintea utilizării.
Apăsai butonul săgeată sus pentru a
derula în sus elementele Listei de verificare
înaintea utilizării.
Apăsai butonul casetă de selectare pentru
a selecta un element nou listă de verificare
de adăugat în listă.
Apăsai butonul de asistenă video pentru a
vizualiza materialul video privind un anumit
element din lista de verificare înaintea
utilizării.
Apăsai butonul de execuie pentru a
adăuga elementul/ele selectate de Lista de
verificare înaintea utilizării în Lista de
verificare înaintea utilizării.
Apăsai butonul ajutor pentru a accesa
ecranul de ajutor listă de verificare înaintea
utilizării.
3. Apăsai butonul Selectare întrebări pentru a
accesa ecranul listă principală Listă de
verificare înaintea utilizării.
Apăsai butonul înapoi pentru a reveni la
ecranul Listă principală Listă de verificare
înaintea utilizării.
4. Apăsai butonul La fiecare 24 de ore sau
butonul De fiecare dată pentru a seta
intervalul în care operatorul trebuie să
completeze Lista de verificare înaintea
utilizării. Un marcaj de selectare va apărea în
intervalul ales.
Apăsai butonul săgeată jos pentru a derula
în jos elementele Listei de verificare
înaintea utilizării.
Apăsai butonul acasă pentru a reveni la
ecranul principal de operare.
Apăsai butonul înapoi pentru a reveni la
ecranul anterior.
114
T20 Gas/LPG 9016231 (10−2016)
COMENZI SUPERVIZOR
DEZACTIVARE/ACTIVARE LISTĂ DE
VERIFICARE ÎNAINTEA UTILIZĂRII
Dezactivarea/activarea listei de verificare înaintea
utilizării permite dezactivarea Listei de verificare
înaintea utilizării dacă nu este necesară
operatorului pentru a completa lista de verificare
înainte de a utiliza mașina și activarea acesteia
dacă este necesară operatorului pentru a
completa lista de verificare înainte de a utiliza
mașina.
3. Apăsai butonul Dezactivare listă de
verificare/Activare Listă de verificare pentru a
dezactiva/activa Lista de verificare înaintea
utilizării.
1. Pornii mașina, autentificai-vă în ecranul
principal de operare și apăsai butonul de
setare pentru a accesa ecranul setări
supervizor. Vezi ACTIVAREA MODULUI
SUPERVIZOR.
2. Apăsai butonul de Setare listă de verificare
pentru a accesa ecranul de setare Listă de
verificare înaintea utilizării.
Apăsai butonul acasă pentru a reveni la
ecranul principal de operare.
Apăsai butonul înapoi pentru a reveni la
ecranul anterior.
T20 Gas/LPG 9016231 (10−2016)
115
COMENZI SUPERVIZOR
MODIFICAREA SETĂRILOR CAMEREI CU
VEDERE ÎN SPATE
PROGRAMAREA BUTOANELOR DE
CONTROL ZONĂ
Modificarea setărilor camerei cu vedere în spate
permite modificarea orei de apăsare a butonului
camerei cu vedere în spate. Camera cu vedere în
spate poate fi setată la o oră cuprinsă între 5
secunde și 15 secunde.
Programarea butoanelor de control zonă permite
parametrilor butoanelor de control zonă să fie
modificate/actualizate pentru a răspunde
cerinelor de spălare/măturare.
1. Pornii mașina, autentificai-vă în ecranul
principal de operare și apăsai butonul de
setare pentru a accesa ecranul setări
supervizor. Vezi ACTIVAREA MODULUI
SUPERVIZOR.
2. Apăsai butonul Setări cameră pentru a
accesa ecranul cu setări cameră cu vedere în
spate.
1. Pornii mașina, autentificai-vă în ecranul
principal de operare și apăsai butonul de
setare pentru a accesa ecranul setări
supervizor. Vezi ACTIVAREA MODULUI
SUPERVIZOR.
2. Utilizai butonul de creștere a presiunii periei
(+) și butonul de descreștere a presiunii periei
(-)pentru a seta presiunea periei pe zone.
3. Utilizai butonul mărire cantitate soluie (+) și
butonul reducere cantitate soluie (-) pentru a
seta nivelul debitului de soluie pe zone.
Apăsai butonul de mărire pentru a mări
timpul în care camera cu vedere în spate
rămâne la momentul în care operatorul
apasă butonul camerei cu vedere în spate.
Apăsai butonul de reducere pentru a
reduce timpul în care camera cu vedere în
spate rămâne la momentul în care
operatorul apasă butonul camerei cu
vedere în spate.
Apăsai butonul acasă pentru a reveni la
ecranul principal de operare.
Apăsai butonul înapoi pentru a reveni la
ecranul anterior.
116
T20 Gas/LPG 9016231 (10−2016)
COMENZI SUPERVIZOR
4. Apăsai și eliberai butonul de control zonă
până la vizualizarea ecranului „prestabilire
nume”.
6. Utilizai tastatura pentru a introduce numele
pentru butonul de control zonă.
5. Apăsai butonul da pentru a seta setările
zonei. Apăsai butonul nu pentru a reveni la
ecranul principal de operare.
Apăsai butonul acasă pentru a reveni la
ecranul principal de operare.
Apăsai butonul înapoi pentru a reveni la
ecranul anterior.
Apăsai butonul de execuie pentru a seta
numele butonului de zonă.
Apăsai butonul de ștergere dacă dorii să
ștergei și să reintroducei un număr.
Apăsai butonul de spaiu pentru a
introduce un spaiu între litere/numere.
Apăsai butonul diez pentru a trece de la
tastatura numerică la tastatura cu litere.
T20 Gas/LPG 9016231 (10−2016)
117
COMENZI SUPERVIZOR
7. Apăsai butonul de execuie pentru a seta
configurările butonului de zonă. Ecranul
principal de operare revine la afișajul cu
butonul de zonă denumit. Setarea presiunii
periei și a debitului de soluie apar, de
asemenea, pentru un timp scurt pe afișaj.
Apăsai butonul dată pentru a modifica data
sistemului.
Apăsai butonul oră pentru a modifica ora
sistemului.
Apăsai butonul de comutare pentru a trece
prin ore, minute și AM/PM pe ecranul orei și
prin lună, zi și an pe ecranul datei.
Apăsai butonul mărire pentru a derula
înainte parametrii de oră/dată.
Apăsai butonul de reducere pentru a
derula înapoi parametrii de oră/dată.
Apăsai butonul acasă pentru a reveni la
ecranul principal de operare.
SETARE/MODIFICARE ORĂ ȘI DATĂ
Butonul Setare/Modificare oră și dată permite
setarea/modificarea orei și datei sistemului.
1. Pornii mașina, autentificai-vă în ecranul
principal de operare și apăsai butonul de
setare pentru a accesa ecranul setări
supervizor. Vezi ACTIVAREA MODULUI
SUPERVIZOR.
Apăsai butonul înapoi pentru a reveni la
ecranul anterior.
3. Apăsai butonul acasă la terminarea
setării/modificării orei și datei sistemului
pentru a reveni la ecranul principal de
operare.
2. Apăsai butonul Oră sistem pentru a accesa
ecranul dată/oră.
118
T20 Gas/LPG 9016231 (10−2016)

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement