Tennant 9008635 Инструкции за работа

Add to My manuals
19 Pages

advertisement

Tennant 9008635 Инструкции за работа | Manualzz

T1

Подомиячен автомат с акумулатори

Български

BG

Ръководство за оператора

Модел s:

9008636 - T1, AGM акумулатор

9008639 - T1, литиево йонна батерия

За най новото ръководство за резервни части и варианти на ръководствата за експлоатация на други езици посетете : www.tennantco.com/manuals

9008613

Ред

. 01 (07-2016)

*9008613*

BG

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Настоящото ръководство се предоставя с всеки нов модел .

То предлага необходимите инструкции за експлоатация и техническа поддръжка .

Преди да използвате или обслужвате машината , трябва да прочетете ръководство и да се запознаете с машината .

Тази машина ще ви предостави отлично обслужване .

Въпреки това , ще получите най добри резултати при минимални разходи , ако :

S Работете с машината като полагате съответните грижи , съгласно с предоставените инструкции .

S Машината преминава редовно през техническа поддръжка съгласно предоставените инструкции за нейното техническо поддържане .

S Техническото обслужване на машината се извършва с доставени от производителя или съвместими резервни части .

За да прегледате , разпечатате или изтеглите ръководствата онлайн , посетете : www.tennantco.com/manuals

Използвайте " Ръководство за резервни части " при поръчка на резервни части .

РАЗОПАКОВАНЕ НА МАШИНАТА : Внимателно проверете целостта на кашона .

Незабавно докладвайте на доставчика при констатация на повреди .

ПАЗЕТЕ ОКОЛНАТА СРЕДА

Моля , изхвърлете опаковъчните материали и старите машинни компоненти по безопасен за околната среда начин , съгласно местните разпоредби за събиране и преработване на отпадъци .

Никога не забравяйте да рециклирате .

TENNANT N.V.

Industrielaan 6 5405 AB

P.O. Box 6 5400 AA Uden-The Netherlands

[email protected]

www.tennantco.com

Спецификациите и резервните части могат да бъдат променяни без предизвестие .

Оригинални инструкции .

Всички права запазени

E 2011-2016 Tennant Company.

Всички права запазени

ДАННИ ЗА МАШИНАТА

Моля , попълнете по време на монтажа за справки в бъдеще .

Модел Э -

Сериен Э -

Търговски представител -

Тел .

на търг .

предст .:

Клиентски номер :

Дата на монтаж :

СЪДЪРЖАНИЕ

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ . . . . . . . . . . . . .

МАРКИРОВКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ . . . . . . . . .

КОМПОНЕНТИ НА МАШИНАТА . . . . . . . . . . . . .

МОНТАЖ НА МАШИНАТА . . . . . . . . . . . . . . . . . .

МОНТИРАНЕ НА ЧЕТКАТА . . . . . . . . . . . . . .

ПЪЛНЕНЕ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ЧИСТ

РАЗТВОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

РАБОТА С МАШИНАТА

ПРЕДИ РАБОТА

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ПОЧИСТВАНЕ НА ПОДОВЕ . . . . . . . . . . . . .

ИНДИКАТОР ЗА РАЗРЯД НА

АКУМУЛАТОРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

АВТОМАТИЧНИ ПРЕДПАЗИТЕЛИ

БРОЯЧ НА ОТРАБОТЕНИ ЧАСОВЕ

. . . . . . . .

. . . . . .

АКУМУЛАТОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРНА

БАТЕРИЯ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

СМЯНА НА АКУМУЛАТОРА : . . . . . . . . . . . . .

11

12

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА

МАШИНАТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

СЛЕД ВСЯКА УПОТРЕБА . . . . . . . . . . . . . . .

13

13

СЛЕД ЕЖЕСЕДМИЧНА УПОТРЕБА . . . . . .

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА НА ВАКУУМНИЯ

14

МАРКУЧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

ПОДМЯНА ПЕРО НА ЧИСТАЧКАТА . . . . . . .

16

ТРАНСПОРТИРАНЕ НА МАШИНАТА . . . . . . . .

16

7

8

8

8

10

10

11

11

6

7

7

3

5

СЪХРАНЯВАНЕ НА МАШИНАТА . . . . . . . . . . .

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ . . . .

СПЕЦИФИКАЦИИ НА МАШИНАТА . . . . . . . . . .

РАЗМЕРИ НА МАШИНАТА . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

17

19

19

2 Tennant T1 с акумулатор (07-16)

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

BG

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Тази машина е предназначена за употреба с търговска цел .

Тя е проектирана изключително за почистване на твърди подови настилки в затворени помещения и не е предназначена за каквато и да било друга употреба .

Използвайте единствено препоръчителните четки и одобрените за масова продажба препарати за машинно почистване на подове .

Всички оператори са задължени да прочетат , разберат и спазват следните указания за безопасност .

В това ръководство се използват следният предупредителен символ и заглавието " УСЛОВИЯ

ЗА БЕЗОПАСНОСТ ", в съответствие с тяхното описание :

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Предупреждава за опасни или несигурни практики , които биха могли да доведат до сериозни травми или смърт .

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ : Указва действията , които трябва да се изпълняват с цел безопасна експлоатация на оборудването .

Следните мерки за безопасност сигнализират за потенциално опасни , за оператора или оборудването , условия .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Опасност от пожар или експлозия

Не използвайте и не всмуквайте запалими материали

Използвайте само наличните препарати за почистване на под , предназначени за машинно приложение .

Не използвайте леснозапалими течности , изпарения или избухливи прахове .

Акумулаторите отделят водородни газове .

Дръжте машината далеч от топлина , искри и открит пламък .

Тази машина не е оборудвана с двигатели , устойчиви на експлозии .

Електрическите мотори дават искра при запалване , както и по време на работа , което би могло да предизвика пожар , ако машината се използва в райони , в които има наличие на лесно запалими изпарения / течности или избухливи прахове .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Опасности , свързани с електрически ток

Не зареждайте акумулатора с кабел , който има повреда .

Не променяйте щепсела .

Ако кабелът на зарядното устройство е повреден или скъсан , той трябва да бъде подменен от производителя или от негов

Tennant T1 с акумулатор (03-11) сервизен представител или лице , квалифицирано за извършване на подобна дейност , с цел да се избегнат всякакви рискове .

Преди сервизно обслужване на машината , разкачете акумулаторния кабел и кабела на зарядното устройство .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Въртяща се четка .

Пазете ръцете .

удар .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Опасност от токов

Не използвайте на открито .

Не излагайте на дъжд / влага .

Съхранявайте в закрити помещения .

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ :

1.

Не управлявайте машината :

Ако не сте обучени и придобили правоспособност .

Ако не сте прочели и разбрали ръководството за експлоатация .

Освен ако не сте психически и физически способни да спазвате инструкциите за машината .

На място , където са налице запалими пари / течности или лесно възпламеним прах .

На открито .

Ако машината не е в пълна изправност .

Ако акумулаторът излъчва необичайна миризма .

Преместете машината на проветриво място и незабавно се свържете с отдела за обслужване на клиенти .

Ако от акумулатора изтича някакво вещество .

Избягвайте контакт с изтичащото от акумулатора веществото и незабавно се свържете с отдела за обслужване на клиенти .

Ако акумулаторът стане прекалено горещ .

Изключете зарядното устройство .

Преместете машината на проветриво място и незабавно се свържете с отдела за обслужване на клиенти .

2.

Преди да започнете работа с машината :

Уверете се , че всички предпазни устройства са в наличност и функционират правилно .

Носете обувки , които не се плъзгат ;

Спазвайте правилата за техника за безопасност , свързани с мокри подове .

Спазвайте инструкциите за смесване , боравене и изхвърляне , изобразени върху контейнерите на химическите препарати .

3

BG

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

3.

Когато работите с машината :

Незабавно докладвайте при възникване на повреда или неизправност на машината .

Не позволявайте на деца да играят с или в близост до машината .

Ако от машината започне да изтича пяна или течност , незабавно я изключете .

Не управлявайте машината по наклони :

4.

Преди да напуснете машината :

Спрете на равна повърхност .

Завъртете главния превключвател на позиция " изключен ".

5.

Когато обслужвате машината :

Спрете на равна повърхност .

Завъртете главния превключвател на позиция " изключен ".

Не накланяйте машината назад , освен ако главният превключвател не е изключен и резервоарите са празни .

Преди да започнете работа по машината разкачете връзките с акумулатора .

По време на работа на зарядното устройство не изключвайте кабела за прав ток на зарядното устройство от контакта на машината .

Може да се образува волтова дъга .

В случай , че се налага да прекъснете процеса на зареждане , изключете първо променливотоковия захранващ кабел .

Използването на несъвместими зарядни устройства за акумулатори може да доведе до повреда на акумулатора и евентуално да предизвика опасност от пожар .

Когато боравите с акумулаторни батерии или техните кабели , използвайте защитни ръкавици и очила .

Избягвайте контакт с акумулаторна киселина .

Използвайте доставени от производителя или одобрени резервни части .

Всички ремонтни дейности трябва да се извършват от квалифицирано сервизно лице .

Избягвайте движещите се части .

Не носете свободни дрехи или бижута .

Не мийте машината с водоструйка или маркуч .

Може да възникне електрическа неизправност .

Не променяйте първоначалната конструкция на машината .

6.

Когато транспортирате машината :

Завъртете главния превключвател на позиция " изключен ".

За да повдигнете машината , потърсете помощ или използвайте механично подемно устройство .

Не търкаляйте машината нагоре или надолу по стълби .

Не накланяйте машината на задните ролки или колела .

Ако транспортирате машината със сухопътно превоно средство , завържете я с транспортни ремъци .

4 Tennant T1 с акумулатор (03-11)

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

BG

МАРКИРОВКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Маркировката за безопасност е на указаните места .

Подменяйте маркировките , ако те липсват или се повредят , или станат нечетливи .

УСЛОВИЯ ЗА

БЕЗОПАСНОСТ : Не работете с машината , ако не сте прочели и напълно разбрали ръководството за работа .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Въртяща се четка .

Пазете ръцете .

Изключвайте захранването преди да пристъпите към работа по машината .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

Опасност от пожар или експлозия .

Не използвайте запалими течности .

Не всмуквайте запалими течности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

Опасност от поражение от електрически ток .

Не експлоатирайте машината с повреден кабел .

Изключете кабела преди да започнете сервизно обслужване .

Зарядно устройство за литиево

УСЛОВИЯ ЗА

БЕЗОПАСНОСТ :

Използването на несъвместими зарядни устройства за акумулатори може да доведе до повреда на акумулатора и евентуално да предизвика опасност от пожар .

Tennant T1 с акумулатор (03-11) 5

BG

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

КОМПОНЕНТИ НА МАШИНАТА

1 2

3

5

4

15

14 13

16

20

6

26

18

21

19

17

7

8

9

10

11 12

25

22

24

23

1.

Регулираща се дръжка за управление

2.

Превключвател за ВКЛ ./ ИЗКЛ .

на главното захранване

3.

Индикатор за разряд на акумулатора

4.

Пускови устройства

5.

Лост за регулиране на дръжката

6.

Конектор за зареждане на акумулаторите

7.

Превключвател за ВКЛ ./ ИЗКЛ .

на засмукващата система

8.

Акумулаторно отделение

9.

Освобождаващ транспортен педал

10.

Педал за повдигане на почистващата глава

11.

Опорни колелца при изкачване на бордюр

12.

Главни колела

13.

Капак на резервоара

СИМВОЛИ ЗА РАБОТА С МАШИНАТА

Включено Индикатор за разряд на акумулатора

Изключено Засмукваща

( вакуумна ) система

14.

Прозорец за отработен разтвор

15.

Поплавък за изключване на засмукващата система

16.

Филтър на резервоара за чист разтвор

17.

Бутон за прекъсвача на четката

18.

Бутон за прекъсвача на засмукващата ( вакуумната ) система

19.

Резервоар за отработен разтвор

20.

Резервоар за чист разтвор

21.

Брояч на отработени часове

22.

Филтър на вакуумната всмукателна система

23.

Почистваща глава

24.

Пера на чистачката

25.

Корпус на четката

26.

Предпазно ( буферно ) колело

Автоматичен прекъсвач на засмукващата ( вакуумната ) система

Автоматичен изключвател на четката

Зареждане на акумулатора

2% (1  ) Максимален наклон

6 Tennant T1 с акумулатор (03-11)

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

BG

4.

Свържете прорезния край на четката към задвижващата главина ( фигура 3).

МОНТАЖ НА МАШИНАТА

МОНТИРАНЕ НА ЧЕТКАТА

1.

Завъртете главния превключвател на позиция

( О ) " изключен ".

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ : Преди сервизно обслужване на машината , завъртете главния превключвател на позиция " изключен ".

2.

Повдигнете почистващата глава към позиция за транспортиране , посредством натискане на педала за повдигане на почистващата глава

( фигура 1).

ФИГ . 3

5.

Свържете опорната пластина към четката и отново монтирайте опорната пластина .

Уверете се , че страничните държачи ( уши ) на опорната пластина захващат основата на четката и че застопоряващият механизъм е обезопасен ( фигура 4).

ФИГ . 1

3.

Отстранете опорната пластина на четката от базата на четката .

За да я извадите , завъртете застопоряващия механизъм на опорната пластина на четката обратно на часовниковата стрелка ( фигура 2).

ФИГ . 4

ЗАБЕЛЕЖКА : При съхранение на машината за продължителен период от време , повдигнете почистващата глава в позиция за транспортиране с цел да предотвратите сплескване на четката .

ПЪЛНЕНЕ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ЧИСТ РАЗТВОР

1.

Извадете резервоара за чист разтвор от машината и го отнесете до воден източник

( фигура 5).

ФИГ . 2

ФИГ . 5

Tennant T1 с акумулатор (03-11) 7

BG

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

2.

Напълнете резервоара с 9,5 литра чиста вода ( с максимална температура 50  C).

Не пълнете над отбелязаното с "MAX" ниво ( фигура 6).

Пълнете на части , ако не можете да повдигнете целия резервоар .

Пълният резервоар тежи 12 кг .

ФИГ . 6

ВНИМАНИЕ : Когато отново пълните резервоара за чист разтвор , винаги изпразвайте резервоара за отработен разтвор .

ВНИМАНИЕ : Не използвайте резервоара за отработен разтвор , за да напълните резервоара с чист разтвор .

Замърсяванията от резервоара за отработен разтвор може да повредят помпата за разтвор .

3.

Налейте подходящ слабо пенещ се почистващ препарат в резервоара за чист разтвор , като спазвате инструкциите за смесване върху бутилката .

ВНИМАНИЕ : Използвайте само одобрени почистващи препарати .

Повреда на машината , дължаща се на неправилна употреба на почистващи препарати , анулира гаранцията от производителя .

Свържете се с Вашия представител за препоръчителни почистващи препарати .

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ : Спазвайте инструкциите за смесване , боравене и изхвърляне , отбелязани върху контейнерите на препаратите за почистване .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Опасност от пожар или експлозия .

Не използвайте запалими материали .

Използвайте само налични в търговската мрежа препарати за почистване на подови настилки , предназначени за машинно приложение .

4.

Поставете резервоара за чист разтвор обратно в машината .

Потопете филтъра на резервоара в разтвора и затворете капака ( фигура 7).

ВНИМАНИЕ : Внимавайте да не разпръсквате вода върху входния филтър на мотора на всмукателната система .

Това може да доведе до неизправност на мотора на вакуумната система .

ФИГ . 7

РАБОТА С МАШИНАТА

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ : Не използвайте машината , ако не сте прочели и разбрали ръководството на оператора .

ПРЕДИ РАБОТА

1.

ВАЖНО : За да предпазите вакуумната система от задръстване , пометете и съберете праха от пода с моп .

2.

Проверете дали акумулаторът е зареден .

3.

Уверете се , че четката и перата на чистачката са поставени .

ПОЧИСТВАНЕ НА ПОДОВЕ

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ : Преди работа с машината , следвайте указанията за техника за безопасност , свързани с мокри подове .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Опасност от пожар или експлозия ; не използвайте или не всмуквайте запалими материали .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Въртяща се четка .

Пазете ръцете .

1.

Дръпнете лоста за регулиране на дръжката и регулирайте дръжката на удобна за работа височина ( фигура 8).

Отпуснете лоста , за да заключите позицията .

8

ФИГ . 8

Tennant T1 с акумулатор (03-11)

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

BG

2.

Спуснете почистващата глава на пода , като настъпите транспортния освобождаващ педал

( фигура 9).

ФИГ . 9

3.

Натиснете основния прекъсвач на захранването в позиция включен ( I )

( фигура 10).

ФИГ . 10

4.

Натиснете превключвателя на вакуумната система в позиция включено ( I ) ( фигура 11).

ФИГ . 12

6.

За да спрете да почиствате , отпуснете пусковите механизми и продължете да придвижвате машината , за да съберете всичкия разтвор .

7.

Докато почиствате , наблюдавайте всмукването на вода от прозореца за отработен разтвор

( фигура 13).

Когато засмукването на вода спре , преустановете почистването и изпразнете резервоара за отработен разтвор .

ВНИМАНИЕ : Когато отново пълните резервоара за чист разтвор , винаги изпразвайте резервоара за отработен разтвор .

ЗАБЕЛЕЖКА : За да се предпази мотора на вакуумната система от възможна повреда , капакът е оборудван със спирателен поплавък за всмукването , който не позволява събирането на вода , когато резервоарът за отработен разтвор се напълни ( фигура 14).

Ако това се случи , ще се появи внезапна промяна в звука на двигателя на засмукващата ( вакуумна ) система .

ФИГ . 11

5.

За да започнете почистване , дръпнете пусковите механизми и придвижете машината напред или назад ( фигура 12).

ФИГ . 13 ФИГ . 14

ВНИМАНИЕ : Проверете за наличие на прекалено много пяна в резервоара за отработен разтвор .

Възможно е пяната да не активира плаващия филтър .

Поемането на пяна може да повреди машината и да доведе до отпадане гаранцията на производителя .

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ : Ако при работа с машината от нея започне изтичане на пяна или течност , незабавно я изключете .

Tennant T1 с акумулатор (03-11) 9

BG

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

8.

За много замърсени повърхности използвайте метода на двойното почистване .

Най напред почистете замърсеното място , с изключен превключвател на вакуумната система , след което почистете мястото за втори път , вече с включен превключвател на вакуумната система ( фигура 15).

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ : Преди работа с машината , следвайте указанията за техника за безопасност , свързани с мокри подове .

ИНДИКАТОР ЗА РАЗРЯД НА АКУМУЛАТОРА

Индикаторът за нивото на разреждане на акумулаторите показва нивото на заряд в акумулатора ( фигура 17).

Когато нивото на разреждане достигне червената зона , машината автоматично ще се изключи

( фигура 17).

В това време презаредете акумулатора ( Виж ЗАРЕЖДАНЕ НА

АКУМУЛАТОРА ).

За да удължите живота на акумулатора , не го оставяйте разреден продължително време .

ФИГ . 15

9.

За да преместите машината от една стая в друга , повдигнете главата на четката до позиция за транспортиране и натиснете машината напред ( фигура 16).

НЕ накланяйте машината на задните й колела .

При издигане и сваляне на машината от бордюри използвайте само задните колела .

ФИГ . 16

ФИГ . 17

АВТОМАТИЧНИ ПРЕДПАЗИТЕЛИ

Машината е снабдена с два рестартиращи се автоматични прекъсвачи , който защитават четката и моторите на вакуумната система от повреда

( фигура 18).

Ако нещо се запречи в четката или системата за засмукване , автоматичният изключвател ще се активира .

За да нулирате автоматичния изключвател , изключете главния прекъсвач , извадете предмета , който се е запречил , и след това натиснете бутона на автоматичния прекъсвач ( фигура 18).

Ако прекъсвачът не се рестартира веднага , оставете двигателя да се охлади .

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ : Преди да отстраните предмета , който се е запречил , завъртете главния превключвател на позиция

" изключен ".

Бордюр

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ : При транспортиране на машината , избягвайте движение нагоре или надолу по стълби .

За да повдигнете машината , потърсете помощ или използвайте механично подемно устройство .

10

ФИГ . 18

Tennant T1 с акумулатор (03-11)

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

BG

БРОЯЧ НА ОТРАБОТЕНИ ЧАСОВЕ

Броячът на моточасове регистрира броя на часовете , по време на които машината е била включена .

Използвайте моточасовете , за да запишете хронологията на употреба и обслужване на машината ( фигура 19).

ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ :

Използвайте само зарядно устройство , което е одобрено и доставено от Tennant ( фиг . 21).

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ : Използването на несъвместими зареждащи устройства на акумулатори при сервизно обслужване на машината може да повреди акумулатора и вероятно да предизвика опасност от пожар .

ФИГ . 19

АКУМУЛАТОР

Вашата машина е оборудвана или с 12V литиево йонна батерия , или с 12V херметично затворен AGM оловно киселинен акумулатор .

Акумулаторът не изисква специална поддръжка , освен рутинното зареждане .

12 V херметично затворен AGM оловно киселинен акумулатор 12V литиево йонна батерия

ФИГ . 20

За да преустроите машината от използване на

AGM акумулатор към използване на литиево йонна батерия или от към използване на литиево йонна батерия към използване на AGM акумулатор , е необходим специален комплект за конвертиране .

Не сменяйте типовете акумулатори преди да сте монтирали комплект за конвертиране .

В противен случай , това може да доведе до повреда на машината или акумулатора .

9008689 Кит за конвертиране от AGM към литиево йонна батерия

9008688 Кит за конвертиране от литиево йонна батерия към AGM

Tennant T1 с акумулатор (03-11)

Зарядно устройство за литиево йонна батерия модел HB250-12

Зарядно устройство за

AGM акумулатор модел

- CBHD1-12

ФИГ . 21

За инструкции за работа със зарядно устройство , разгледайте ръководството на потребителя , предоставено със зарядното устройство .

Ръководството на потребителя за зарядното устройство трябва винаги да е в близост до самото устройство .

За моделите с литиево йонни батерии , презареждайте батерията след всяка употреба , дори и ако е съвсем слабо разредена .

При моделите с AGM акумулатори , презареждайте акумулатора след над 20 минути употреба .

Това ще удължи експлоатационния живот на акумулатора .

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ : Не работете с машината , ако акумулаторът отделя необичайна миризма , има изтичане на някакво вещество или силно се нагорещи .

За да заредите акумулатора :

1.

Транспортирайте машината до място с добра вентилация .

2.

Застопорете машината на хоризонтална , суха повърхност и завъртете главния прекъсвач на позиция " изключен ".

11

BG

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

3.

Извадете капака на зареждащия контакт на

( гърба на машината и включете правотоковия кабел на зарядното устройство в контакта фигура 22).

СМЯНА НА АКУМУЛАТОРА :

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ : Когато обслужвате машината , носете предпазни ръкавици и защитна маска за очите , докато работите с акумулаторните батерии или кабелите им .

Избягвайте контакт с акумулаторна киселина .

ЗАБЕЛЕЖКА : Уверете се , че типът на акумулатора е същият като този , който зменяте .

За да преустроите машината от работа с AGM към литиево йонна батерия или от литиево йонна батерия към AGM, е необходим комплект за ковертиране .

1.

Паркирайте машината на хоризонтална , суха повърхност и завъртете главния прекъсвач на позиция " изключен ".

2.

Извадете капака на акумулаторното отделение от машината , като развъртите двата винта в основата на капака ( фиг . 23).

ФИГ . 22

4.

Включете променливотоковия захранващ кабел на зарядното устройство в правилно заземен контакт .

ЗАБЕЛЕЖКА : След свързване на зарядното устройство машината няма да работи .

5.

Зарядното устройство ще стартира автоматично и ще започне процеса на зареждане , който ще продължи докато акумулаторът се зареди напълно .

При пълно зареждане , трите светодиода на зарядното устройство ще светят с постоянна светлина .

Макимален цикъл на зареждане :

3 часа Литиево йонна батерия

8 часа - AGM акумулатор

ЗАБЕЛЕЖКА : Ако зарядното устройство се остави включено след като зареждането приключи , зарядното устройство ще премине в режим на поддръжка и ще поддържа акумулатора напълно зареден .

6.

След като цикълът на зареждане бъде завършен , t изключете зарядното устройство , като изключите от електрическата мрежа захранващия кабел за променлив ток .

След това изключете от машината щепсела на зарядното устройство за постоянен ток .

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ : Когато извършвате сервизно обслужване на машината , а зарядното устройство работи , не изключвайте кабела за прав ток на зарядното устройство от контакта на машината .

Може да се образува волтова дъга .

В случай , че се налага да прекъснете процеса на зареждане , изключете първо променливотоковия захранващ кабел .

7.

Сменете капака на зареждащия контакт на машината ( фигура 22).

ФИГ . 23

3.

Разкопчайте придържащата акумулатора лента .

Първо разкачете червения положителен

(+) кабел , а след това черния отрицателен (-) кабел от акумулатора .

Внимателно извадете аклумулатора от машината .

4.

Поставете нов акумулатор ( фигура 24).

Свържете първо черните кабели към отрицателната (-) клема , а след това червените кабели към положителната (+) клема .

Закрепете акумулатора с придържащата лента .

При литиево йонната батерия свържете щепселната розетка на батерията към кабелните връзки .

Тази щепселна розетка е комуникационен кабел към системата за управление на батерията .

Втората ( щепселна ) вилка на батерията не се използва .

12 Tennant T1 с акумулатор (03-11)

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

BG

AGM акумулатор

Литиево йонна батерия

(+)

(-)

(-)

(+)

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА

МАШИНАТА

За да поддържате машината в добро работно състояние , моля следвайте процедурите за техническо обслужване на машината .

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ : Преди да извършвате каквито и да било процедури по поддръжка , завъртете главния превключвател на позиция " изключен ".

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ : При обслужване на машината всички ремонтни дейности трябва да се извършват от квалифицирано сервизно лице .

СЛЕД ВСЯКА УПОТРЕБА

1.

Изпразнете резервоара за отработен разтвор и измийте обилно с чиста вода ( фигура 25).

Щепселна розетка

ФИГ . 24

5.

Изхвърлете старрия акумулатор по безопасен за околната среда начин , в съответствие с местните нормативни разпоредби .

Свържете се с вашите местни регулаторни органи за надлежни инструкции за транспортиране и депониране за отпадъци .

Помогнете за опазването на околната среда рециклирайте !

ФИГ . 25

2.

Презареждайте акумулатора ( вижте

" ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРА ")

( фигура 26).

ФИГ . 26

Tennant T1 с акумулатор (03-11) 13

BG

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

3.

Повдигнете главата на четката до позиция за транспортиране с цел да предотвратите сплескване на четката ( фигура 27).

3.

Наклонете машината назад и почистете долната страна на почистващата глава

( фигура 31).

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ : Преди да наклоните машината , завъртете главния превключвател на позиция " изключен " и изпразнете резервоарите .

ФИГ . 27

СЛЕД ЕЖЕСЕДМИЧНА УПОТРЕБА

1.

Почистете поплавъка за спиране на засмукващата система с навлажнен парцал

( фигура 28) и почистете всякакви отлагания , натрупали се върху входния филтър на вакуумната помпа ( фигура 29).

ВНИМАНИЕ : Внимавайте да не допуснете навлизане на вода през входния филтър на вакуумната всмукателна система , тъй като това може да повреди вакуумната помпа .

ФИГ . 31

4.

Изтривайте перата на обиращата чистачка

( фигура 32).

Сменете перата , ако са износени или повредени .

Отстранете всички отпадъци , задръстващи двата отвора .

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ : Преди да наклоните машината , завъртете главния превключвател на позиция " изключен " и изпразнете резервоарите .

Входни отвори

ФИГ . 28 ФИГ . 29

2.

Извадете четката и проверете за наличие на заплетени влакна ( фигура 30).

Сменете четката , ако е повредена или износена .

ФИГ . 32

5.

Почиствайте машината с универсален почистващ препарат и влажна кърпа ( фиг . 33).

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ : Когато почиствате машината , не я мийте с водоструйка или с маркуч .

Може да доведе до електрическа неизправност .

ФИГ . 30

14 Tennant T1 с акумулатор (03-11)

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

BG

3.

При спряна вода , вкарайте градински маркуч в маркуча за вакуумно всмукване , както е показано ( фигура 37).

ФИГ . 33

6.

Почистете филтъра на маркуча за чист разтвор ( фигура 34).

ФИГ . 36 ФИГ . 37

4.

Пуснете бавно водата , за да предотвратите силно пръсване назад , ако вакуумната система е задръстена .

Увеличете водното налягане , за да промиете натрупалите се замърсявания .

ЗАБЕЛЕЖКА : Вакуумният маркуч е с Yобразна форма .

Уверете се , че сте промили и двете страни

( фигура 38).

ФИГ . 34

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА НА ВАКУУМНИЯ

МАРКУЧ

За да се предотврати натрупване на замърсявания във вакуумната система , промивайте вакуумния маркуч , като е описано по долу :

1.

Поставете машината над дренажен сифон и завъртете главния превключвател на позиция

" изключено " ( фигура 35).

ФИГ . 38

ФИГ . 35

2.

Поставете суха кърпа над входния филтър на вакуумната всмукателна система , за да предотвратите навлизане на вода в мотора на вакуумната система ( фигура 36).

Tennant T1 с акумулатор (03-11) 15

BG

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ПОДМЯНА ПЕРО НА ЧИСТАЧКАТА

За да осигурите достъп до перата на чистачката , наклонете машината .

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ : Преди да наклоните машината , завъртете главния превключвател на позиция " изключен " и извадете резервоарите .

За да отстраните перата на чистачката , повдигнете държача на перото и го издърпайте от канала ( Фигура 39).

Скоба обтегач

ФИГ . 39

За лесно поставяне на перата на обиращата чистачка , те са маркирани с различни цветове , така че да съответстват на съответния канал на перата на почистващата глава ( фигура 40).

Сиво външно перо

Сиво

ФИГ . 41

ТРАНСПОРТИРАНЕ НА МАШИНАТА

Преди да транспортирате машината , изпразнете водата от резервоарите и завъртете главния превключвател на позиция " изключен ".

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ : Когато транспортирате машината , потърсете помощ или използвайте механично подемно устройство за повдигане на машината .

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ : Когато транспортирате машината , използвайте прикрепващи транспортни ремъци , за да закрепите здраво машината .

За даизтъркаляте машината от стая в стая , вдигнете почистващата глава в транспортна позиция и бутайте машината напред ( фигура 42).

НЕ накланяйте машината на задните й колела .

За да превозите машината над или от бордюр , използвайте само задните колела .

Черно

Черно черно отвътре

ФИГ . 40

За да монтирате перо , плъзнете всяко от тях в съответния канал , докато скобата обтегач захване перото ( фигура 41).

Ребрата на перата на четката не трябва никога да стоят с лице едни към други .

16

ФИГ . 42

Бордюр

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ : При транспортиране на машината , не я накланяйте върху задните колела и не я търкаляйте нагоре или надолу по стълби .

За да повдигнете машината , потърсете помощ или използвайте механично подемно устройство .

Tennant T1 с акумулатор (03-11)

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

BG

СЪХРАНЯВАНЕ НА МАШИНАТА

Преди да приберете машината , изпразнете резервоарите и заредете напълно акумулатора .

Съхранявайте машината на отворено , добре вентилирано , сухо и чисто място , при не повече от

45  C, в изправена позиция .

Повдигнете почистващата глава в позиция за транспортиране .

Ако съхранявате машината при температура на замръзване , непременно изпомпете всичката вода от системата на разтвора .

За да източите водата от системата за разтвора , изпразнете резервоара на разтвора и задействайте машината по обичайния начин за около 15 секунди .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Опасност от токов удар .

Не използвайте на открито .

Не излагайте на дъжд / влага .

Съхранявайте в закрити помещения .

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

ПРОБЛЕМ

Машината не работи .

ПРИЧИНА

Разреден акумулатор .

Щепселът на зарядното устройство е включен .

Дефектен акумулатор .

Слаба връзка с кабела на акумулатора .

РЕШЕНИЕ

Зареждане на акумулатора

Притегнете връзките .

.

Изключете щепсела на зарядното устройство .

Подменете акумулатора .

Няма вакуум Не е задействан превключвателя за всмукване ( вакуум ).

Сработил е автоматичният прекъсвач на вакуумната система .

Включете превключвателя за вакуума .

Изключете главния прекъсвач .

Отстранете запречилите се частици и рестарирайте автоматичния прекъсвач .

Свалете почистващата глава до пода .

Избор на некачествен разтвор Машината е в позиция за транспортиране .

Резервоарът за отработен разтвор е пълен .

Запушени пера на чистачката или входни отвори .

Изпразнете резервоара за отработен разтвор .

Почистете запречилите се частици от перата на чистачката и двата входни отвора .

Сменете перата на чистачките .

Износени или повредени пера на чистачката .

Запушен поплавък за изключване .

Почистете отпадъците от поплавъка за изключване .

Запушен филтър при входа на вакуумната система .

Почистете отпадъците от входния филтър .

Износено уплътнение на капака на резервоара .

Запушен вакуумен маркуч .

Повреден мотор на вакуумната система .

Свържете се с отдела за работа с клиенти .

Промийте натрупалите се отпадъци от вакуумния маркуч .

Вж .

" ПОДДРЪЖКА НА МАШИНАТА ".

Свържете се с отдела за работа с клиенти .

Tennant T1 с акумулатор (03-11) 17

BG

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ПРОБЛЕМ

Четката не се върти

Малко или липсва разпръскване на разтвор .

.

ПРИЧИНА

Сработил автоматичен прекъсвач за четката .

Скъсан ремък на почистващата четка .

Повреден мотор на четка

Резервоарът за чиста вода е празен .

Запушена филтър на резервоара за разтвор

Запушен или дефектен накрайник на разпръскващата дюза .

Повредена система за разтвор .

Износена четка .

РЕШЕНИЕ

Изключете главния прекъсвач .

Отстранете запречилите се частици от четката и рестартирайте ( занулете ) автоматичния прекъсвач .

Свържете се с отдела за работа с клиенти .

Свържете се с отдела за работа с клиенти .

Напълнете отново резервоара за чист разтвор .

Почистете филтъра на резервоара за разтвор .

Свържете се с отдела за работа с клиенти .

Свържете се с отдела за работа с клиенти .

Сменете четката .

Щепселът на изхода не е включен в машината .

Включете добре изходния щепсел .

Слаба ефективност на почистването .

Мигат трите зелени светодиода на зарядното устройство за литиево йонната батерия

Зрядното устройство за AGM акумулатора мига в жълто

Къса продължителност на работния цикъл на акумулатора

Акумулаторната батерия не е напълно заредена

Променливотоковият кабел на зарядното устройство не е включен в стенен контакт .

Дефектирал акумулатор или зарядно устройство .

Дефектирал щепсел на зарядното устройство .

Зареждане на акумулатора .

Включете променливотоков кабел в стенен контакт .

Подменете акумулатора или зарядното устройство .

Свържете се с отдела за работа с клиенти .

18 Tennant T1 с акумулатор (03-11)

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

BG

СПЕЦИФИКАЦИИ НА МАШИНАТА

МОДЕЛ T1 Акумулаторна

ДЪЛЖИНА

ШИРОЧИНА

ВИСОЧИНА

695 мм със сгъната дръжка

502 мм

594 мм със сгъната дръжка

965 мм с дръжка в работна позиция

ТЕГЛО 50 кг с литиево йонна батерия

57 кг с AGM акумулатор

ВМЕСТИМОСТ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ЧИСТ РАЗТВОР 9,5 л

ВМЕСТИМОСТ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ОТРАБОТЕН РАЗТВОР 12,9 л

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ СРЕДНА 719 м

2

/ ч .

ШИРИНА НА ПОЧИСТВАНАТА ПЪТЕКА

ШИРОЧИНА НА ЧИСТАЧКАТА

НАТИСК НА ЧЕТКАТА

МОТОР НА ЧЕТКАТА

ДВИГАТЕЛ НА ЗАСМУКВАЩАТА СИСТЕМА

СЪБИРАНЕ НА ВОДА

381 мм

444 мм

17 кг

12,8 VDC, .49 kW, 900 об ./ мин .

на четката

12,8 VDC, .38 kW, 1сепенен 144 мм

305 мм в работно състояние - 635 мм запечатано

ПОМПА ЗА РАЗТВОР

РАЗХОД НА РАЗТВОР

КАПАЦИТЕТ НА АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ

НЕПРЕКЪСНАТА РАБОТА НА МАШИНАТА

НАПРЕЖЕНИЕ

ОБЩА КОНСУМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ

ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО ЗА АКУМУЛАТОР ( оставя се с модела с AGM акумулатор )

ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО ЗА БАТЕРИЯ ( Доставя се с модела с литиево йонна батерия )

НОМИНАЛНИ СТОЙНОСТИ НА РАБОТНИЯ ШУМ ,

ДОСТИГАЩ ДО МЯСТОТО НА ОПЕРАТОРА , В ЗАКРИТО

ПОМЕЩЕНИЕ НИВО НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ

12,8 VDC, 11,9 W

0,38 л / мин .

12V литиево йонна , 40 Ah / 512 Wh

12V AGM акумулатор , 50Ah / 600Wh

60 мин .литиево йонна батерия , 45 мин . - AGM акумулатор

12,8 VDC ( постоянно напрежение , прав ток )

500W

220-240 VAC, 2,4 A, 50 Hz, 14,6 VDC, 10 A изх .

мощност

220-240 VAC, 2,4 A, 50 Hz, 14,6 VDC, 15 A изх .

мощност

68 dBA

3 dBA

ВИБРАЦИИ ПРИ РЪЧНИТЕ КОНТРОЛНИ МЕХАНИЗМИ

СТЕПЕН НА ЗАЩИТА

<2,5 м / сек .

2

IPX3

РАЗМЕРИ НА МАШИНАТА

695 мм

594 мм

502 мм

Tennant T1 с акумулатор (03-11) 19

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement