Inventum GB49 Manuel du propriétaire

Add to My manuals
6 Pages

advertisement

Inventum GB49 Manuel du propriétaire | Manualzz

BROODROOSTER GB49

GRILLE-PAIN GB49

Gebruiksaanwijzing

Mode d’emploi

NEDERLANDS

Gebruiksaanwijzing broodrooster

Inventum, artikelnummer GB49

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u het broodrooster voor de eerste maal in gebruik gaat nemen en bewaar het zorgvuldig voor eventuele latere raadpleging.

Technische gegevens

230V~/ 50Hz

800 Watt

Veiligheidsvoorschriften

• Lees eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig en geheel door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar deze zorgvuldig voor latere raadpleging.

• Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de in de gebruiksaanwijzing beschreven doeleinden.

• Let op: vermijdt het aanraken van de warme oppervlakken wanneer het apparaat ingeschakeld is.

• Sluit het apparaat alleen aan op wisselstroom, op een randgeaarde wandcontactdoos, met een netspanning overeenkomstig met de informatie aangegeven op het typeplaatje van het apparaat.

• Het netsnoer nooit scherp buigen of over hete delen laten lopen

• Wikkel het snoer geheel af om oververhitting van het snoer te voorkomen.

• Plaats het apparaat nooit in de buurt van apparatuur die warmte afgeven zoals ovens, gasfornuizen, kookplaten, etc. Het apparaat op afstand houden van muren of andere objecten die vlam kunnen vatten zoals gordijnen, handdoeken (katoen of papier etc).

• Zorg er altijd voor dat het apparaat op een effen, vlakke ondergrond staat.

• Laat het apparaat niet onbeheerd achter indien het apparaat in werking is.

• Indien u het apparaat wilt verplaatsen dient u ervoor te zorgen dat het apparaat uitgeschakeld is. U dient bij het verplaatsen van het apparaat beide handen te gebruiken.

• Gebruik het apparaat niet wanneer de stekker, het snoer of het apparaat beschadigd is, wanneer het apparaat niet meer naar behoren functioneert of wanneer het gevallen of op een andere manier beschadigd is. Raadpleeg dan de winkelier of onze technische dienst. In geen geval de stekker of het snoer zelf vervangen. Reparaties aan elektrische apparaten dienen uitsluitend door vakmensen uitgevoerd te worden. Verkeerd uitgevoerde reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker tot gevolg hebben. Het apparaat nooit gebruiken met onderdelen die niet door de fabrikant zijn aanbevolen of geleverd.

• Indien het apparaat niet gebruikt of gereinigd wordt, of wanneer u het apparaat na gebruik buiten laat staan, haal dan de stekker uit de wandcontactdoos.

• Niet aan het snoer c.q. het apparaat trekken om de stekker uit de wandcontactdoos te halen. Het apparaat nooit met natte of vochtige handen aanraken.

• Het apparaat buiten bereik van kinderen houden. Kinderen beseffen de gevaren niet, die kunnen ontstaan bij het omgaan met elektrische apparaten. Laat kinderen daarom nooit zonder toezicht met elektrische apparaten werken. Zorg ervoor dat het apparaat altijd zodanig opgeborgen wordt dat kinderen er niet bij kunnen.

• Verlengsnoeren mogen alleen gebruikt worden indien de netspanning (zie typeplaatje) en het vermogen hetzelfde of hoger is dan van het bijgeleverde apparaat. Gebruik altijd een goedgekeurd, geaard verlengsnoer.

• Als u besluit het apparaat, vanwege een defect, niet langer te gebruiken, adviseren wij u, nadat u de stekker uit de wandcontactdoos heeft verwijderd, het snoer af te knippen. Breng het apparaat naar de betreffende afvalverwerkings afdeling van uw gemeente.

• Indien het apparaat na het inschakelen niet functioneert, dan kan de zekering of de aardlekschakelaar in de elektra verdeelkast zijn aangesproken. De groep kan te zwaar zijn belast of een aardlekstroom is opgetreden.

• Ga bij storing nooit zelf repareren; het doorslaan van de temperatuurbeveiliging in het apparaat kan duiden op een defect in het verwarmingssysteem, dat niet wordt verholpen door verwijdering of vervanging van deze beveiliging. Het is noodzakelijk dat er uitsluitend originele onderdelen gebruikt worden.

• Dompel het broodrooster nooit onder in water of een andere vloeistof.

• Gebruik het broodrooster uitsluitend voor het roosteren van brood.

• Dit apparaat voldoet aan de EG richtlijn nr. 76/889/EEC voor radio en TV ontstoring met aanvullende richtlijn nr. 82/499.

In gebruik name

Verwijder al het verpakkingsmateriaal (plastic en karton) en houdt het buiten bereik van kinderen. Controleer na het uitpakken het apparaat zorgvuldig op beschadigingen mogelijk ontstaan tijdens transport.

Het broodrooster, diverse malen, in de hoogste bruinings graad, zonder brood en met voldoende ventilatie aan en uitzetten. Hierdoor wordt het eventuele aanwezige stof verwijderd. Het broodrooster mag alleen gebruikt worden voor het roosteren van brood. Bereid geen tosti’s in het broodrooster. Hierdoor kan er vet en kaas op de verwarmingselementen terecht komen, wat de levensduur van het broodrooster zeker niet ten goede zal komen. Het broodrooster is geschikt voor het roosteren van twee sneetjes brood tegelijk. Laat het brood met een dikte van max. 3 cm. in de broodsleuven zakken

(aandrukken is niet nodig), stel de gewenste bruinings graad in

(stand 1 is de laagste stand voor lichtbruin geroosterd brood, stand

6 is de hoogste stand voor donker geroosterd brood) en druk de knop van de lift naar beneden tot deze vergrendeld is. Zodra de gewenste bruinings graad bereikt is, springt de lift automatisch omhoog en het broodrooster schakelt uit. U kunt het roosterproces afbreken door de broodlift omhoog te halen. De bruinings tijd is afhankelijk van de dikte en de versheid van het brood. Als u maar een sneetje brood in het broodrooster heeft geplaatst is het mogelijk dat bij dezelfde bruinings graad instelling het brood bruiner wordt.

Selecteer dan een lagere bruinings graad. Indien er, om wat voor reden dan ook, een stukje brood in de broodsleuven vast zit, probeer dan niet onmiddellijk het stukje brood te verwijderen maar haal de

stekker uit de wandcontactdoos, laat het brood-rooster eerst afkoelen en probeer het stukje brood dan voorzichtig te verwijderen. Let erop dat u de verwarmingselementen niet aanraakt.

Reiniging en onderhoud

Haal de stekker uit de wandcontactdoos en maak het broodrooster schoon met een vochtige doek. Dompel het broodrooster nooit in water of een andere vloeistof onder. Het broodrooster heeft aan de onderzijde een broodkruimelklep voor eenvoudige reiniging. Om deze klep te openen dient u als volgt te werk te gaan: Schuif de klep met behulp van het metalen hendeltje omhoog zodat het vergrendelings-nokje los gaat. Klap de klep naar beneden, de kruimels zijn nu eenvoudig te verwijderen. Maak de klep schoon met een vochtige doek en sluit de klep. Let op dat het vergrendelingsnokje goed bevestigd wordt in de daarvoor bestemde uitsparing.

Garantiebepalingen en service

· Uw garantietermijn bedraagt 12 maanden na aankoop van het product.

· De garantie is alleen van toepassing als de aankoopnota kan worden overlegd. Bewaar daarom uw aankoopnota zorgvuldig.

De garantietermijn vangt aan op de aankoopdatum.

· De garantie geldt niet in geval van:

- normale slijtage;

- onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik;

- onvoldoende onderhoud;

- het niet in acht nemen van bedienings- en onderhoudsvoorschriften;

- ondeskundige montage of reparatie door uzelf of derden;

- door de afnemer toegepaste niet originele onderdelen zulks ter beoordeling van onze technische dienst.

· De garantie geldt niet voor:

- normale verbruiksartikelen;

- externe verbindingskabels;

- (uitwisselbare) signaal- en verlichtingslampjes zulks ter beoordeling van onze technische dienst.

Buiten garantie

• U dient het apparaat gefrankeerd toe te zenden. Alleen gefrankeerde zendingen worden in behandeling genomen.

• Indien de garantie is komen te vervallen of indien de garantietermijn is verstreken, dienen wij de kosten welke verbonden zijn aan een beoordeling en/of reparatie in rekening te brengen.

• Op verzoek zullen wij u eerst een prijsopgave verstrekken alvorens tot reparatie over te gaan. Zonder dit verzoek om prijsopgave gaan wij ervan uit dat u, met het opsturen van uw apparaat, automatisch een opdracht tot reparatie heeft verstrekt.

• Indien wij tot reparatie zijn overgegaan, zullen beoordelings- cq. onderzoekskosten door ons niet in rekening worden gebracht.

• Wij behouden ons het recht voor om uw product onder rembours aan u te retourneren of vooruitbetaling te verlangen.

• Wij verlenen twee maanden garantie op door onze servicedienst uitgevoerde herstelwerkzaamheden en het daarbij nieuw aangebrachte materiaal, gerekend vanaf de hersteldatum. Indien zich binnen deze periode een storing voordoet welke het directe gevolg is van de uitgevoerde herstelwerkzaamheden of het daarbij nieuw aangebrachte materiaal, heeft de koper het recht op kosteloos herstel.

FRANÇAIS

Mode d’emploi grill-pain

Inventum GB49

Important:

Lisez attentivement le mode d’emploi car il contient des indications importantes sur la sécurité d’installation, l’emploi et l’entretien de l’appareil; conservez le soigneusement pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Données techniques

230 Volt ~ 50/Hz.

800 Watts

Précautions d’usage:

• Utilisez uniquement cet appareil pour les usages décrits dans ce mode d’emploi.

• Ne pliez ni coincez jamais le cordon d’alimentation.

• Si le cordon est endommagé et doit être changé, consultez toujours votre fournisseur ou du service technique.

• Déroulez toujours entièrement le cordon afin d’éviter le surchauffement de celui-ci.

• Ne placez pas l’appareil à proximité d’appareils dégageant de la chaleur tels que fours, cuisinières à gaz, plaques de cuisson etc.

• Placez l’appareil à distance suffisante des parois ou autres objets tels rideaux, torchons (textile ou papier) pouvant prendre feu.

• L’appareil est équipé d’un cordon court pour éviter tous les inconvénients d’un cordon trop long. N’utilisez un cordon de rallonge que si la tension de celui-ci est égale ou supérieure à celle du cordon d’alimentation. Utilisez uniquement un cordon de rallonge certifié.

• Les enfants ne sont pas conscients des dangers liés à l’usage des appareils électriques. Ne laissez donc jamais les enfants non surveillés se servir de l’appareil.

• N’utilisez jamais l’appareil équipé de pièces que le fabricant n’a pas livrées ou recommandées.

• L’appareil est uniquement destiné à être utilisé à l’intérieur.

• Débranchez l’appareil avant de le déplacer. Toujours déplacer l’appareil à deux mains.

• Si vous décidez de ne plus utiliser l’appareil hors d’usage, nous vous conseillons de couper le cordon de l’appareil débranché et d’ôter toutes les pièces pouvant être dangereuses pour les enfants jouant avec.

• Cet appareil est conforme aux Directives Communautaires n°

76/889/CEE et 82/499 relatives à la limitation des perturbations radio-électriques.

Consignes de sécurité pour l’utilisation

• Ne laissez pas votre grille-pain sans surveillance si celui-ci est en marche.

• Utilisez l’appareil uniquement en position verticale.

• Ne recouvrez pas les fentes où l’on met le pain alors que le grillepain est en marche, l’air chaud doit pouvoir s’échapper vers le haut.

• N’utilisez jamais le grille-pain sans son tiroir à miettes.

• Attention ! Étant donné que des parties de l’appareil peuvent devenir brûlantes, cela peut entraîner des brûlures en cas de contact avec la peau ! Notamment les grilles à pain et le tiroir à miettes peuvent provoquer des brûlures.

• Si, pour une raison ou pour une autre, un morceau de pain restait coincé dans les grilles à pain, n’essayez pas de l’enlever aussitôt, mais retirez d’abord la fiche de l’appareil de la prise de courant murale; laissez alors l’appareil refroidir et ce n’est qu’après que vous retirerez soigneusement le morceau de pain (ne pas utiliser d’objets pointus ou en métal). Faites attention à ne pas toucher l’élément de chauffe.

Précations d’entretien:

• Avant de commencer à nettoyer votre grille-pain ou avant un simple entretien, retirez la fiche de la prise de courant murale, mettez le monte-pain sur la position la plus haute et laissez refroidir entièrement le grille-pain.

• Ne pas tirer sur l’appareil ni sur le cordon pour le débrancher. Ne jamais manipuler l’appareil les mains humides ou mouillées.

• Préservez l’appareil de l’humidité. L’appareil ne peut pas être nettoyé dans un lave-vaisselle ni être immergé dans l’eau ou tout autre liquide.

• Les miettes tombent dans le tiroir à miettes. Retirez le tiroir à miettes pour le vider puis remettez-le en place.

Utilisation conforme

• L’appareil ne doit être utilisé que pour faire griller des toasts et du pain normal, et pour finir de faire griller du pain précuit

(comme par exemple des croissants et des petits pains précuits).

• Utilisez ce grille-pain exclusivement pour les fonctions pour lesquelles il a été conçu. Une utilisation incorrecte pourrait entraîner quelque danger pour l’utilisateur. Le fabricant ne peut pas être tenu pour responsable en cas d’une mauvaise utilisation ou d’une utilisation incorrecte du grille-pain.

• Cet appareil a été uniquement conçu pour un usage ménager.

Première mise en service

• Après avoir retiré le grille-pain de son emballage, contrôlez minutieusement s’il n’y a pas de dommages visibles, ayant pu

être causés pendant le transport. Retirez les restes éventuels de l’emballage avec un chiffon humide. Veillez à ce que le matériel d’emballage (sacs en plastique et carton) ne soit pas à la portée des enfants, cela pourrait être dangereux pour eux.

• Branchez le grille-pain en respectant les consignes de mise en marche.

• Mettez le thermostat sur la position maximum. Poussez le montepain vers le bas jusqu’à ce qu’il soit verrouillé.

Mise en marche

Introduire une tranche de pain dans chacune des deux grilles à pain.

Utilisez des tranches de pain ayant la même dimension, la même

épaisseur (l’épaisseur maximale du pain est de 30 mm) et la même fraîcheur.

Réglage variable pour faire griller le pain

• Vous pouvez régler le degré pour faire griller votre pain grâce au régulateur de température en mettant le thermostat sur la position

«moins» ou «plus». Pour obtenir un pain légèrement grillé, mettez le thermostat sur «moins» et pour du pain plus grillé sur

«plus».

• Votre pain sera plus ou moins grillé en fonction du nombre de tranches que vous insérez dans le grille-pain, l’épaisseur, la forme et la fraîcheur du pain. Pour le pain bis, il faut choisir un réglage supérieur ! (voir le chapitre «faire griller du pain bis»).

Faire griller du pain bis dure en général plus longtemps que du pain blanc.

Attention ! Le pain rassis ou le pain qui a déjà été grillé doit

être grillé à une température plus basse. Cela durera donc moins longtemps pour faire griller le pain, il faut par conséquent surveiller l’appareil en raison de risques éventuels que cela ne flamme.

Comment faire griller le pain

Poussez le monte-pain vers le bas jusqu’à ce qu’il soit bien en place. Le pain commence à griller et dès que le pain est suffisamment grillé, le monte-pain remonte automatiquement et l’appareil s’arrête automatiquement. Si le pain devient trop grillé, il est à tout moment possible d’interrompre l’opération en appuyant sur la touche d’arrêt. L’appareil se déconnectera automatiquement et fera remonter le monte-pain vers le haut.

Réchauffer / maintenir au chaud

Les tranches de pain déjà refroidies ou qui n’ont pas été retirées tout de suite du grille-pain peuvent être réchauffées ou maintenues au chaud.

• Poussez le monte-pain vers le bas jusqu’à ce qu’il soit bien en place et appuyez sur le bouton de maintien au chaud. Une fois que le pain aura été réchauffé, il restera dans les grilles et les

éléments de chauffe se déconnecteront. Le pain profitera de la chaleur qui reste dans l’appareil et restera donc chaud.

• Pour retirer le pain réchauffé du grille-pain, retirez le bouton de maintien au chaud.

Décongélation

Le pain surgelé doit d’abord être décongelé et ensuite grillé de la manière souhaitée.

• Régler la température souhaitée pour faire griller votre pain.

• Poussez le monte-pain vers le bas jusqu’à ce qu’il soit bien en place.

Une fois que le pain a été décongelé et grillé de la manière souhaitée, l’appareil s’arrêtera automatiquement et vous pourrez alors retirer le pain.

Petits conseils

• Si vous n’avez mis qu’une tranche de pain dans le grille-pain, il est possible que le pain devienne plus grillé que si vous aviez mis deux tranches. Ce sera le cas pour chaque grille-pain à deux fentes. Si vous faites griller 2 tranches de pain en même temps, celles-ci seront grillées toutes les deux de la même façon. (Mais pour cela il vous faudra utiliser la même sorte de pain avec les mêmes dimensions.)

• Pour les tranches de pain très fines ou pour du pain ayant une plus faible teneur en humidité, mettez le grille-pain sur une position plus basse.

Conditions de garantie et service apres-vente

Garantie

• La garantie est assurée pendant 12 mois à compter de la date d’achat de l’article.

• La garantie ne sera applicable que sur présentation du bon d’achat. C’est pourquoi vous devez conserver bien précieusement votre bon d’achat. Le délai de garantie commence à partir de la date d’achat.

• La garantie n’est pas assurée dans les cas suivants:

-usure normale

-emploi inadéquat ou utilisation abusive

-entretien insuffisant

-non-respect des consignes d’utilisation et d’entretien

-montage ou réparation par une tierce personne incompétente

-réparation par l’acheteur non compétent

• adaptation par l’acheteur de pièces détachées qui ne sont pas d’origine un tel cas sera sou-mis au jugement de notre service technique du Martex Holland.

• La garantie n’est pas applicable pour:

-les articles de consommation normale

-les piles

-les câbles de raccordement extérieurs

-les lampes témoins (changeables) de signal et d’éclairage

ce qui sera jugé par notre service technique du Martex Holland.

En dehors de la garantie

• Vous devez envoyer votre appareil dans un colis suffisamment affranchi. Seuls les envois en port payé seront acceptés pour une

éventuelle réparation par notre service après-vente.

• Si la garantie n’est pas applicable ou bien si le délai de garantie est dépassé, nous vous facturerons les frais liés à un devis et/ou à une réparation.

• Sur simple demande de votre part, nous pouvons d’abord

établir un devis avant de commencer toute réparation. Sans votre demande de devis, nous partons du principe que vous nous donnez automatiquement votre accord pour réparer votre appareil, dès l’instant où vous nous l’avez envoyé.

• Si, après le devis, vous nous demandez d’effectuer la réparation, alors nous ne vous facturerons pas les frais de devis.

• Nous nous réservons le droit de vous renvoyer votre produit contre remboursement ou de vous demander une avance de paiement pour les frais de réparation.

• Nous assurons deux mois de garantie sur les réparations effectuées par notre service après-vente et sur le matériel qui aura été ajouté, et ce délai de deux mois est calculé à compter de la date de la réparation. Si pendant cette période, il y avait une défection de l’appareil due directement aux travaux de réparation qui ont été effectués ou due au maté-riel rajouté, il va de soi que l’acheteur pourra de plein droit faire réparer gratuitement son appareil.

Si toutefois l’appareil doit être envoyé pour réparation, il faut alors procéder de la manière suivante:

Martex Holland B.V.

Generatorstraat 17

3903 LH Veenendaal

TEL:0318-542222

FAX: 0318-542022

Linea 2000 BvBA

Bouwelven 12a

2280 Grobbendonk

TEL:01421-7191

FAX: 01421-5463

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement