Shimano TL-FH17 Инструмент Ръководство за употреба

Add to My manuals
43 Pages

advertisement

Shimano TL-FH17 Инструмент Ръководство за употреба | Manualzz

(Bulgarian) DM-RAWH011-00

ШОСЕ

Велосипед за градски преход/ kомфортен велосипед

Ръководство за дилъри

MTB Трекинг

ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE

Комплект капли

DURA-ACE

WH-R9200

Съдържание

Съдържание

.................................................................... 2

ВАЖНО

............................................................................. 3

ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА

...................... 4

Списък на инструментите, които се използват

.......... 8

Монтаж/демонтаж

........................................................... 9

Размер на гумата ..................................................................................

9

Монтиране / демонтиране на венец касетата .................................

9

Позиция за настройване на спирачните калодки ........................

10

Комбинация от спирачна калодки и шина .....................................

10

Техническа поддръжка

............................................... 11

Оплитане на спиците .........................................................................

11

Смяна на спиците ..............................................................................

12

Отпред .................................................................................................................................... 12

Задна (дясна страна) ............................................................................................................. 13

Отзад (лява страна) ............................................................................................................... 15

Предна главина ..................................................................................

18

Отстраняване на оста на главината ..................................................................................... 18

Демонтаж ................................................................................................................................ 21

Монтаж .................................................................................................................................... 22

Задна главина със свободен венец ...............................................

25

Предпазни мерки преди работа ............................................................................................ 25

Демонтаж ................................................................................................................................ 26

Монтаж .................................................................................................................................... 33

Подменяне на модула на тялото на свободния венец ................

40

Предупреждения при използване на тубуларни гуми и шини .....................................................................................................

40

2

ВАЖНО

ВАЖНО

• Настоящото ръководство за дилъри е предназначено предимно за употреба от професионални механици на велосипеди.

Потребители, които не са професионално обучени за монтаж на велосипеди, не трябва да се опитват да инсталират компонентите самостоятелно, използвайки ръководствата за дилъри.

Ако някоя част от информацията в ръководството е неясна за вас, не продължавайте с монтажа. Вместо това, обърнете се за помощ към мястото на покупка или към дистрибутор.

• Уверете се, че сте прочели всички ръководства, приложени към всеки продукт.

• Не демонтирайте или променяйте продукта по никакъв друг начин освен този, посочен в информацията, която се съдържа в това ръководство за дилъри.

• Всички ръководства и технически документи са налични онлайн на https://si.shimano.com.

• Ако сте потребител без достъп до интернет, моля, свържете се с дистрибутор на

SHIMANO или с някой от офисите на SHIMANO, за да получите хартиено копие на

Ръководството за потребителя.

• Моля, спазвайте съответните правила и наредби на страната, щата или региона, в които извършвате дейността си като дилър.

С цел безопасност се уверете, че сте прочели изцяло ръководството за дилъри преди употреба и следвайте инструкциите за правилно използване.

3

ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА

Следващите инструкции трябва да бъдат спазвани през цялото време, за да се предотвратят наранявания на хора и материални щети по оборудването и обкръжението.

Инструкциите са класифицирани съгласно степента на опасност или повреда, които могат да настъпят, ако продуктът се използва неправилно.

ОПАСНОСТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ

Неспазването на инструкциите ще доведе до смърт или сериозно нараняване.

Неспазването на инструкциите може да доведе до смърт или сериозно нараняване.

Неспазването на инструкциите може да причини наранявания на хора или физическа повреда на оборудването и обкръжението.

ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА

БЕЗОПАСНОСТТА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Уверете се, че следвате указанията, предоставени в ръководствата, когато инсталирате продукта.

Използвайте само оригинални части SHIMANO. Ако компонент или резервна част са неправилно монтирани или регулирани, това може да доведе до повреда на компонента и да причини загуба на контрол и падане на велосипедиста.

• Носете адекватни защитни средства за очи при извършване на работа по техническата поддръжка, като например подмяна на компоненти.

Погрижете се да информирате потребителите и за следното:

• Преди каране на велосипеда, проверете дали колелата са закрепени добре.

Неправилното използване на лоста за освобождаване на оста може да причини падане на каплата и да доведе до тежко нараняване поради падане.

• Преди каране на велосипеда, проверете дали каплите не са с изкривени или разхлабени спици, нащърбявания, драскотини или пукнатини върху повърхността на шината. Не използвайте каплата, ако някой от тези проблеми бъде открит. Каплата може да се счупи и може да паднете. Проверете също така дали няма отделяне на въглерод или напукване.

4

ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА

• Не използвайте комплекта капли за шосе на непавирана настилка. Комплектът капли за шосе е предвиден за павирана настилка. Ако каплите се използват върху неасфалтирани повърхности, те могат да се изкривят или повредят и като резултат да се стигне до инцидент.

• Прочетете ръководството за продукта внимателно, преди да използвате продукта. Ако механизмът за бързо освобождаване не се използва правилно, каплата може да изпадне от велосипеда и това да причини сериозни наранявания.

• Не позволявайте да попада масло или грес върху спирачните калодки. Карането на велосипеда с масло или грес на спирачните калодки може да попречи на работата на спирачките и да причини сериозно нараняване поради падане или сблъсък.

• Не използвайте в комбинация с долни рамки с окачване с кулисен механизъм. При този вид рамки, когато бъдат натиснати спирачките, луфтът между оста на главината и спирачните калодки може да се промени поради действието на окачването и спирачните калодки могат да докоснат спиците.

TU: капла с тубуларна гума

• Преди каране на велосипеда, проверете дали гумите са прилепнали плътно към шините.

Ако гумите излязат по време на колоездене, може да паднете и сериозно да се нараните.

• Ако спирачните повърхности на карбоновите шини станат прекалено износени и шините изглеждат деформирани, не карайте велосипеда. Ако продължавате да използвате шината, тя може да се счупи, велосипедът може да падне и това да доведе до инцидент.

ВНИМАНИЕ

Погрижете се да информирате потребителите и за следното:

• Ако ще използвате течност за безкамерни гуми, се консултирайте с мястото на покупка или с дистрибутор. Течността за безкамерни гуми може да повреди гумата и шината.

За монтаж към велосипеда и техническа поддръжка

Направете справка в таблицата с размерите на гуми в раздел „Монтаж/демонтаж“, когато

избирате гуми.

• Прочетете внимателно ръководството за гумите и го приберете на сигурно място за бъдещи справки.

5

ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА

• Отбележете спирачната сила по време на периода на сработване. Карбоновите шини се износват поради триенето със спирачните калодки и може да има период на сработване, преди да бъдат постигнати пълните характеристики на шините. Докато протича периодът на сработване, спирачната сила ще бъде по-голяма. Вземете предвид това увеличение на спирачната сила с цел безопасност.

ЗАБЕЛЕЖКА

Погрижете се да информирате потребителите и за следното:

• Използвайте единствено смазки, указани от SHIMANO.

• Препоръчва се да възложите на място на покупка да настрои обтягането на спиците, ако има отклонение в спиците и след първите 1000 км пробег.

• Налични са опционален рефлектор и комплект протектори за спиците. Проверете номера на модела в спецификациите на уебсайта и, моля, обърнете се към вашия дилър на велосипеди за подробности.

• Не използвайте почистващ препарат или друг химикал, когато бършете каплата, в противен случай стикерът на шината може да се обели.

• Преди каране на велосипеда проверете дали няма детайли от метал или други външни предмети полепнали по спирачните калодки. Наличието на такива предмети може да повреди шината при натискане на спирачките.

• Ако спирачните калодки са се износили до такава степен, че жлебовете вече не се забелязват, консултирайте се с мястото на покупка или дистрибутор.

• Различните спирачни калодки имат различни характеристики. Попитайте мястото на покупка или дистрибутор за подробности, когато купувате спирачни калодки.

• Продуктите не са гарантирани срещу естествено износване и влошаване по време на нормална работа и остаряване.

TU: капла с тубуларна гума

• За модели за камерни гуми, използвайте спирачни калодки за карбонови шини, например R55C3 и R55C4. Ако използвате калодки, различни от тези за карбонови шини, те може да не осигурят достатъчна спирачна сила и може да се износят бързо.

• Не използвайте спирачна калодка за карбонова шина R55C3, R55C4, ако вече е била използвана с алуминиева шина. Използването на калодка върху алуминиева шина ще доведе до полепване на алуминиеви фрагменти от износването върху калодката, което ще повреди спирачната повърхност на карбоновата шина.

6

ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА

За монтаж към велосипеда и техническа поддръжка

• Използвайте само оригинални спици и нипели SHIMANO. В противен случай, мястото, където спиците лягат към тялото на главината, може да се повреди.

• Внимавайте да не пренатегнете нипелите, когато настройвате обтягането на спиците.

Ако са пренатегнати, може да се повреди шината.

• Ако каплата не се движи свободно и се върти трудно, извършете проверка.

• Като допълнително оборудване са налични специални гаечни ключове за нипели.

• За съвместими рефлектори и протектори за спиците, вижте таблицата със спецификациите (https://si.shimano.com).

• За информация относно това как да монтирате и демонтирате гумите, вижте ръководството, придружаващо гумата.

Действителният продукт може да се различава от илюстрациите, тъй като това ръководство е предназначено главно за разяснение на процедурите за използване на продукта.

7

Списък на инструментите, които се използват

Списък на инструментите, които се използват

Следните инструменти са необходими за монтаж, регулиране и техническа поддръжка.

Инструмент

5 мм шестограмен ключ

17 мм гаечен ключ за главина

22 мм гаечен ключ за главина

TL-FH17

TL-WHR92

Плоска отвертка

8

Монтаж/демонтаж

Размер на гумата

Монтаж/демонтаж

Размер на гумата

Препоръчителните размери на гумите за монтиране на всяка капла са както следва.

DURA-ACE

Размер на каплата

700C

Наименования на модела

WH-R9200-C36-TU

WH-R9200-C50-TU

WH-R9200-C60-HR-TU

Размер на гумата

25-28" – 32-28"

Монтиране / демонтиране на венец касетата

Вижте ръководство за дилъри за венец касетата за информация за монтиране / демонтиране на венец касетата.

ЗАБЕЛЕЖКА

• Когато използвате инструмент за затягане на застопоряващ пръстен на друга фирма, уверете се, че инструментът няма да пречи на прахоуловителя или дясната капачка.

Повреда на прахоуловителя или изместване от конкретната позиция може да повлияят на въртенето и водонепропускливостта.

TL-LR10 TL-LR15 Инструмент за затягане на застопоряващ пръстен от друга фирма (пример)

Прахоуловител

9

Монтаж/демонтаж

Позиция за настройване на спирачните калодки

Позиция за настройване на спирачните калодки

Поставете спирачните калодки както се вижда на илюстрацията.

Фиксиращ винт на перо на калодка

4 мм или повече

Комбинация от спирачна калодки и шина

Вижте ръководството за дилъри за челюстната спирачка с двоен шарнирен болт за информация относно комбинацията на спирачна калодка и шина.

ЗАБЕЛЕЖКА

• Използвайте спирачни калодки, които са подходящи за типа и ширината на шината.

10

Техническа поддръжка

Оплитане на спиците

Техническа поддръжка

Оплитане на спиците

Оплетете спиците както е показано на илюстрацията.

* Проверете таблицата за стойността на обтягане на спиците.

Брой спици: 16 отпред, 21 отзад

Отпред

Лява страна Дясна страна

Отзад

Лява страна Дясна страна

WH-R9200-C36-TU

WH-R9200-C50-TU

WH-R9200-C60-HR-TU

Стойност на обтягане на спица

Лява страна

Отпред

Отзад

Отпред

Отзад

Отпред

Отзад

875 – 1125 N

600 – 850 N

675 – 925 N

600 – 850 N

675 – 925 N

600 – 850 N

11

Дясна страна

875 – 1125 N

715 – 1015 N

675 – 925 N

1140 – 1390 N

675 – 925 N

1140 – 1390 N

Техническа поддръжка

Смяна на спиците

Смяна на спиците

Отпред

1.

Отстранете спицата, която е за смяна.

2.

Вкарайте спицата през отвора във фланеца на главината.

Внимавайте с посоката на монтажа на спиците при поставяне на фланеца на главината, както е показано на илюстрацията.

Спица

Фланец на главина

12

Техническа поддръжка

Смяна на спиците

3.

Прикрепете нипела и затегнете спицата до посоченото обтягане.

Закрепете плоската повърхност на спицата с оригинален инструмент SHIMANO TL-

WHR92, за да не се върти спицата.

Нипел

Нипел

Задна (дясна страна)

1. Отстранете спиците.

Когато сменяте пресичащи се спици, първо отстранете две вътрешни спици.

При монтиране, изпълнете обратната процедура.

Вътрешна спица

Вътрешна спица

Външна спица

13

Техническа поддръжка

Смяна на спиците

2.

Вкарайте спицата през отвора във фланеца на главината.

Внимавайте с посоката на монтажа на спиците при поставяне на фланеца на главината, както е показано на илюстрацията.

Спица

Фланец на главина

ЗАБЕЛЕЖКА

• Обърнете внимание на посоката на плоската повърхност на спицата, за да я поставите правилно, както е показано на илюстрацията.

3.

Прикрепете нипела и затегнете спицата до посоченото обтягане.

Обърнете се към стъпка 3 от „Отпред“ в „Сменяне на спиците.“

14

Техническа поддръжка

Смяна на спиците

Отзад (лява страна)

1.

Отстранете капака на спиците с помощта на инструмент, като например плоска отвертка.

Капак на спиците

2. Отстранете спицата, която е за смяна.

15

Техническа поддръжка

Смяна на спиците

3.

Поставете новата спица в жлеба на фланеца на главината, както е показано на илюстрацията.

Внимавайте с посоката на монтажа на спиците при поставяне на фланеца на главината, както е показано на илюстрацията.

Спица

4.

Прикрепете нипела и затегнете спицата до посоченото обтягане.

Закрепете плоската повърхност на спицата с оригинален инструмент SHIMANO TL-

WHR92, за да не се върти спицата.

Нипел

Нипел

16

Техническа поддръжка

Смяна на спиците

5.

Най-накрая, монтирайте отново капака на спиците.

Капак на спиците

ЗАБЕЛЕЖКА

• Обърнете внимание на мястото, което натискате при инсталиране на капака на спиците. В противен случай капакът на спиците може да се повреди.

17

Техническа поддръжка

Предна главина

Предна главина

Отстраняване на оста на главината

1.

Разхлабете контрагайката на двойно заключващата се секция от дясната страна на тялото на главината.

Не е възможен демонтаж от лявата страна на тялото на главината.

ЗАБЕЛЕЖКА

• Внимавайте да не приложите прекомерна сила върху лявата страна на оста на главината, когато разхлабвате контрагайката. Оста на главината може да се повреди. Когато закрепвате края на лявата страна на оста на главината с шестограмен ключ, внимавайте не използвате прекомерна сила.

Ос на главина

18

Техническа поддръжка

Предна главина

2.

Отстранете контрагайката и разхлабете капачката на конуса.

3.

Отстранете конуса и капачката на конуса.

ЗАБЕЛЕЖКА

• Извършете отстраняването и поставянето на уплътнението много внимателно, така че да не се деформира. При повторния монтаж на уплътнението проверете дали е поставено по правилния начин и го вкарайте максимално навътре.

19

Техническа поддръжка

Предна главина

4.

Отстранете оста на главината от лявата страна на тялото на главината.

Ос на главина

20

Техническа поддръжка

Предна главина

Демонтаж

1.

Модулът може да бъде разглобен, както е показано на илюстрацията. Нанасяйте периодично грес върху посочените части.

Нанесете грес:

Грес Premium

(Y04110000)

Брой сачми: 14

Размер на сачмите: 5/32"

Уплътняващ пръстен

(ръбът сочи навън)

Конус

Капачка на конуса

Контрагайка

Нанесете грес (контактна зона с уплътняващия пръстен):

Грес Premium

(Y04110000)

Нанесете грес:

Грес Premium

(Y04110000)

Уплътняващ пръстен

(ръбът сочи навън)

Прахоуловител

(не може да се разглобява)

Нанесете грес

(контактна зона с уплътняващия пръстен):

Грес Premium

(Y04110000)

Нанесете грес:

Грес Premium

(Y04110000)

Брой сачми: 14

Размер на сачмите: 5/32"

21

Техническа поддръжка

Предна главина

ЗАБЕЛЕЖКА

• Извършете отстраняването и поставянето на уплътнението много внимателно, така че да не се деформира. При повторния монтаж на уплътнението проверете дали е поставено по правилния начин и го вкарайте максимално навътре.

Монтаж

1.

Монтирайте необходимите части като оста на главината.

Извършете монтажа в обратен ред на процедурата по демонтаж.

ЗАБЕЛЕЖКА

• При повторното монтиране на уплътняващия пръстен, проверете дали уплътнението е поставено по правилния начин и го вкарайте максимално навътре.

• Нанесете Грес Premium върху контактната зона с уплътняващия пръстен, както и върху сачмата. Не смесвайте други видове грес. Нанесете само тънък филм грес на ръка въхру всяка зона.

Ос на главина

Ляв конус

Нанесете грес:

Грес Premium

(Y04110000)

22

Техническа поддръжка

Предна главина

2.

След като инсталирате оста към тялото на главината, нанесете грес по резбата на оста.

Нанесете грес:

Грес Premium

(Y04110000)

3.

След като регулирате натоварването на лагерите, затегнете контрагайката от дясната страна на тялото на главината и заключете двойно монтажния възел.

15 – 17 N·m

23

Техническа поддръжка

Предна главина

ЗАБЕЛЕЖКА

• Внимавайте да не приложите прекомерен въртящ момент върху лявата страна на оста на главината, когато разхлабвате контрагайката. Оста на главината може да се повреди. Когато закрепвате края на лявата страна на оста на главината с шестограмен ключ, внимавайте не използвате прекомерна сила.

Ос на главина

• Подравнете шестоъгълните повърхности на конуса и капачката на конуса, когато ги инсталирате.

Конус Капачка на конуса

24

Техническа поддръжка

Задна главина със свободен венец

Задна главина със свободен венец

Предпазни мерки преди работа

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• С изключение на частта с уплътнението на (E), не нанасяйте грес или масло върху части (A) до (G). Това може да причини неизправност на модула на тялото на свободния венец.

(A) (B) (C) (D) (G) (E)

(E) (F) (G)

(G) (E)

• Не разглобявайте модула на тялото на свободния венец. Трите части (E), (F) и (G) образуват един модул (модул на тялото на свободния венец). Разглобяването им може да причини неизправност на модула на тялото на свободния венец.

• Уверете се, че модула на тялото на свободния венец функционира правилно преди каране на велосипеда, като го проверите няколко пъти след смяна на части или поддръжка. Ако модула на тялото на свободния венец изглежда неизправно, сменете го.

25

Техническа поддръжка

Задна главина със свободен венец

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Нанесете специална грес (грес за уплътнения за задна главина със свободен венец) по частите, показани на илюстрацията. Нанесете само тънък филм на ръка и не смесвайте с други видове грес.

Ако се използва прекалено много грес, или неправилната грес, или се нанесе грес извън посочените зони, модула на тялото на свободния венец може да се повреди.

Вътрешна страна

Нанесете грес

Дясна капачка

Модул на тялото на свободния венец

Уплътняващ пръстен

Нанесете грес

Демонтаж

1.

Отстранете пружинния пръстен.

Поставете върха на инструмент като плоска отвертка в цепнатината на пружинния пръстен и разширете пружинния пръстен, за да го отстраните.

Пружинен пръстен

26

Техническа поддръжка

Задна главина със свободен венец

2.

Свалете дясната капачка, като я издърпате навън извън края на оста на главината.

Не се опитвайте да развинтите или да поставяте ъглов товар върху капачката. Това може да причини повреда.

Дясна капачка

ТЕХНИЧЕСКИ СЪВЕТИ

• Ако не можете да отстраните дясната капачка, отстранете я със 17 мм гаечен ключ за главина, както е показано на илюстрацията. Уверете се, че този 17 мм гаечен ключ за главина е хоризонтален.

27

Техническа поддръжка

Задна главина със свободен венец

3.

Отстранете модула на тялото на свободния венец.

Външният прахоуловител, уплътняващ пръстен, и спейсър могат да бъдат отстранени едновременно, като издърпате тялото на свободния венец.

Модул на тялото на свободния венец

Спейсър

(дистанционен елемент)

Уплътняващ пръстен

Външен прахоуловител

4.

Отстранете левия прахоуловител с помощта на инструмент, като например плоска отвертка.

Ляв прахоуловител

28

Техническа поддръжка

Задна главина със свободен венец

5.

Разхлабете контрагайката в двойно заключващата секция от лявата страна на тялото на главината.

Отстранете оста на главината от дясната страна на тялото на главината.

6.

Отстранете контрагайката и конуса, след това отстранете оста на главината от дясната страна на тялото на главината.

Конус

Контрагайка

Ос на главина

29

Техническа поддръжка

Задна главина със свободен венец

7.

Модулът може да бъде разглобен, както е показано на илюстрацията. Нанасяйте периодично грес върху посочените части.

Нанесете грес (контактна зона с уплътняващия пръстен):

Грес Premium

(Y04110000)

Ляв прахоуловител

Лява контрагайка (M15,25)

Ляв конус (M15,25)

Уплътняващ пръстен (ръбът сочи навън)

Нанесете грес: Грес Premium

(Y04110000)

Брой сачми: 15

Размер на сачмите: 5/32"

Нанесете грес: Грес Premium

(Y04110000)

Брой сачми: 13

Размер на сачмите: 3/16"

Уплътняващ пръстен

(ръбът сочи навън)

Нанесете грес: Грес Premium

(Y04110000)

Пружина

Спирална пружина

Плъзгач

Модул на тялото на свободния венец

Спейсър (дистанционен елемент)

Нанесете грес (контактна зона с уплътняващия пръстен):

Грес за уплътнения за задна главина със свободен венец

(Y38Z98000)

Нанесете грес:

Грес Premium

(Y04110000)

Външен прахоуловител

Нанесете грес (контактна зона с уплътнението):

Грес за уплътнения за задна главина със свободен венец

(Y38Z98000)

Дясна капачка

Пружинен пръстен

Уплътняващ пръстен (ръбът сочи навън)

Извършете отстраняването и поставянето на уплътнението много внимателно, така че да не се деформира.

30

Техническа поддръжка

Задна главина със свободен венец

ЗАБЕЛЕЖКА

• Не се опитвайте да разглобявате тялото на свободния венец. Ако тези инструкции не се спазват, може да настъпят проблеми при работата.

• Извършете отстраняването и поставянето на уплътнението много внимателно, така че да не се деформира. При повторния монтаж на уплътнението проверете дали е поставено по правилния начин и го вкарайте максимално навътре.

• Не се опитвайте да разглобявате прахоуловителя, който е нагънат върху дясната капачка.

• Поставете тялото на свободния венец легнал върху работната повърхност с храповия механизъм на главината обърнат нагоре. Завъртете храповия механизъм на главината по часовниковата стрелка, докато го натискате надолу, както е показано на илюстрацията. Уверете се, че това зацепва здраво храповия механизъм на главината и че той не може да се върти свободно.

Храпов механизъм на главината

Ако двата храпови механизма на главината не се зацепват, нулирайте позицията на храповите механизми, като ги завъртите по посока на часовниковата стрелка, докато дърпате нагоре храповия механизъм на главината, след което повторете предишната стъпка. Ако пръстените не успеят да се зацепят здраво след няколко опита, това може да е индикация за грешка в тялото на свободния венец.

Храпов механизъм на главината

31

Техническа поддръжка

Задна главина със свободен венец

ЗАБЕЛЕЖКА

• Правилната позиция за прахоуловителя е там, където е скрит в модула на тялото на свободния венец, както е показано на илюстрация (А). Ако прахоуловителят е в позицията, показана на илюстрация (B), повторете процеса на монтаж от началото.

Прахоуловител

(A) (B)

Модул на тялото на свободния венец

32

Техническа поддръжка

Задна главина със свободен венец

Монтаж

`

Монтиране на оста на главината

1.

Монтирайте необходимите части като оста на главината.

Извършете монтажа в обратен ред на процедурата по демонтаж.

ЗАБЕЛЕЖКА

• Нанесете Грес Premium върху контактната зона с уплътняващия пръстен, както и върху сачмата. Не смесвайте други видове грес. Нанесете само тънък филм грес на ръка въхру всяка зона.

Нанесете грес:

Грес Premium

(Y04110000)

Ляв конус

2.

След като инсталирате оста към тялото на главината, нанесете грес по резбата на оста.

Нанесете грес:

Грес Premium

(Y04110000)

33

Техническа поддръжка

Задна главина със свободен венец

3.

След като регулирате натоварването на лагерите, затегнете контрагайката от лявата страна на тялото на главината и заключете двойно монтажния възел.

16 – 20 N·m

Контрагайка

Конус

`

Монтаж на пружината / спиралната пружина

1.

Поставете пружината в жлеба в главината.

Поставете пружината в жлеба, показан на илюстрацията.

Пружина

Пружина

Жлеб

34

Техническа поддръжка

Задна главина със свободен венец

ЗАБЕЛЕЖКА

• Спиралната пружина и пружината имат различна форма.

Спирална пружина

Пружина

2.

Поставете спиралната пружина в един от жлебовете на главината.

Поставете стопиращата кука в механизма за задействане на куката. На разположение са общо три механизма за задействане на куката, като всеки един от тях може да бъде използван за монтажа.

Спирална пружина

Механизъм за задействане на куката

Жлеб

`

Монтиране на плъзгача

1.

Поставете плъзгача отгоре върху спиралната пружина.

Плъзгач

35

Техническа поддръжка

Задна главина със свободен венец

ЗАБЕЛЕЖКА

• Отбележете посоката на плъзгача (нагоре и надолу).

`

Монтиране на спейсъра

1.

Нанесете грес на всички връхчета на спейсъри (около 2 мм).

Спейсър (дистанционен елемент)

Грес Premium

(Y04110000)

2.

Монтирайте спейсъра, както е показано на илюстрацията.

Спейсър

(дистанционен елемент)

36

Техническа поддръжка

Задна главина със свободен венец

ЗАБЕЛЕЖКА

• Внимавайте за позицията на спейсъра.

`

Инсталиране на пружинния пръстен

1.

Нанесете грес на уплътняващата част на дясната капачка.

Не нанасяйте грес извън посочените зони.

Грес за уплътнения за задна главина със свободен венец

(Y04110000)

Дясна капачка

2.

Инсталирайте модула на тялото на свободния венец със спейсър и дясната капачка.

Използвайте чист парцал, за да избършете излишната грес от спейсъра.

Модул на тялото на свободния венец

Дясна капачка

37

Техническа поддръжка

Задна главина със свободен венец

ЗАБЕЛЕЖКА

• Когато прикрепяте дясната капачка към оста на главината, подравнете жлебовете на оста на главината с издатините на дясната капачка.

3.

Инсталирайте уплътняващия пръстен.

(1) Нанесете грес на уплътняващия пръстен и уплътняващата част на модула на тялото на свободния венец. Не нанасяйте грес извън посочените зони.

(2) Уверете се, че ръбът на вътрешният диаметър на уплътняващия пръстен е обърнат навън. Внимавайте да не повредите уплътняващият пръстен по време на монтажа.

(3) Използвайте TL-FH17 за инсталиране на уплътняващия пръстен.

Уплътняващ пръстен

(ръбът сочи навън)

Вътрешна страна

Грес за уплътнения за задна главина със свободен венец (Y38Z98000)

Насоки за монтаж

38

Техническа поддръжка

Задна главина със свободен венец

4.

Инсталирайте външния прахоуловител и пружинния пръстен.

Поставете единия край на пружинния пръстен в жлеба, след това го придвижете по обиколката на тялото на свободния венец, докато се намести напълно.

Пружинен пръстен

Външен прахоуловител

(ръбът сочи навън)

Жлеб

ЗАБЕЛЕЖКА

• Обърнете внимание на посоката на външния прахоуловител.

5.

Проверете двукратно дали пружинния пръстен е поставен напълно по цялата обиколка на жлеба.

39

Техническа поддръжка

Подменяне на модула на тялото на свободния венец

6.

Монтирайте левия прахоуловител.

Ляв прахоуловител

Подменяне на модула на тялото на свободния венец

Обърнете се към „Демонтаж“ и „Монтаж“ при подмяна на модула на тялото на свободния

венец.

Процедурата от стъпка 5 в от „Демонтаж“ не е необходима, тъй като оста на главината не се

налага да се сваля.

Предупреждения при използване на тубуларни гуми и шини

Важни инструкции за безопасност

Сравнени с клинчерните гуми, тубуларните гуми изискват повече експертиза при работа и монтаж. Също така се изисква повече внимание при извършване на техническа поддръжка.

Винаги инспектирайте каплите преди употреба.

Тези предпазни мерки трябва да се съблюдават, за да се получи оптимално представяне на този продукт. Ако тези предпазни мерки не се съблюдават, гумите може да излязат от шините или да се повредят, което да доведе до нараняване на колоездача.

Уверете се, че сте прочели и напълно разбрали следното при използването на тубуларните гуми. Освен това, ако не сте уверени, че имате достатъчно познания и опит в монтирането и свалянето на гумите или извършването на техническата поддръжка, обърнете се за помощ към оторизиран дилър на велосипеди или към професионален техник на велосипеди.

40

Техническа поддръжка

Предупреждения при използване на тубуларни гуми и шини

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не използвайте тези тубуларни гуми, ако не сте уверени, че са били монтирани от някой с адекватно ниво на познания и опит.

• Когато закрепвате гумите към шините на каплите, използвайте специално лепило, проектирано изключително за тубуларни гуми. Ако се използва друг тип лепило, възможно е гумите да не се закрепят на мястото си с достатъчна сила и може да причинят влошаване на материала на шината.

• Когато почиствате повърхността на шината, използвайте само почистващ агент, който е проектиран изключително за тубуларни гуми. Ако се използва друг тип почистващ препарат, това може да причини влошаване на материала на шината. Ако използвате карбонови шини, не трийте силно повърхността на шината с шкурка или нещо подобно. В противен случай слоят карбонови влакна на шините може да се обели при подмяната на гумите.

• Уверете се, че гумата е добре закрепена към повърхността на шината, преди да я ползвате. Ако лепилото не е нанесено коректно към повърхностите на шините, е възможно то да не успее да задържи гумите на мястото им и те лесно може да се измъкнат от шините. Особено когато използвате шините за първи път, винаги почиствайте повърхностите им изцяло с правилния почистващ препарат, за да се отстранят всички следи от грес и други чужди материали, след това нанесете тънък слой лепило върху повърхността на шината, за да се създаде здрава връзка между нея и каплата. Когато това се направи, нанесете повече лепило равномерно по шината с дебелина, която е подходяща за покриване на грапавостта на гумата и не повече, след това монтирайте гумата. Когато се използват шините, които съдържат карбонови влакна, ако гумите не са поставени правилно, или ако е използван погрешен тип лепило или почистващ препарат, може да не е възможно да се достигне същата сила на адхезия между шината и гумата, както при алуминиеви шини и силата на карбоновите шини също може да намалее.

• Разберете свойствата на лепилото, преди да го ползвате. В зависимост от използваният тип лепило, може да има голяма разлика във факторите като силата на адхезия, времето, необходимо за изсъхване, издръжливостта и чувствителността към условия като температура и влажност. Следователно, трябва да обърнете особено внимание на силата на адхезия, когато се използват каплите.

• Винаги проверявайте гумите преди употреба, чрез прилагане на сила към гумите, за да сте сигурни, че те са правилно поставени на шините.

• Силата на адхезия на гумите може да се влоши след дълги периоди на употреба, поради това е най-добре повторно да нанасяте лепилото периодично. Ако използвате карбонови шини, използвайте почистващ препарат за лепила за шини или подобен при подмяна на гумите, за да подпомогнете внимателното сваляне на гумите, за да избегнете свличане на слоя карбонови влакна.

41

Техническа поддръжка

Предупреждения при използване на тубуларни гуми и шини

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Внимавайте за силата на адхезия на гумата и повърхността на шината. Ако не нанесете никакво лепило към адхезивната повърхност на гумата, когато монтирате гумата към шината, силата на адхезия между гумата и шината ще бъде по-малка. Ако желаете гумите да се залепят за шините с по-голяма сила (когато например участвате във велосипедни състезания и състезания на писта, където се изисква вземането на остри завои и бързо ускорение), можете да използвате лепило, за да ги залепите по-здраво.

• Внимавайте при постоянна употреба на спирачките. Ако шините се нагреят като резултат от продължителна употреба на спирачките при колоездене по наклон надолу, може да се получи загуба на силата на адхезия към гумата. Ако мислите, че е възможно на някой етап това да се случи, обърнете особено внимание при избора и повторното нанасяне на лепило на някой етап. Загуба на сила на адхезия може да се получи дори и да са взети мерки за предотвратяването ѝ, така че ако това се случи, подменете каплите и прекъснете използването на тубуларните гуми.

• Също така проверете гумите преди употреба. Ако има големи цепнатини в гумите, те може да се спукат по време на употреба и затова трябва да бъдат подменени предварително. Като допълнение, съшитите покрития може да излязат от гумите след продължителна употреба, така че проверявайте гумите преди каране на велосипеда.

• Ако усетите проблем или аномалия, спрете употребата на велосипеда и се консултирайте с мястото на покупка или дистрибутор.

• За всякакви въпроси относно методите на монтаж и техническата поддръжка се свържете с мястото на покупка или дистрибутор.

ЗАБЕЛЕЖКА

• Ако остане лепило върху боядисаната повърхност на шината, използвайте кърпа, за да го изтриете напълно. Не използвайте разтворители или химикали като почистващ препарат за лепила за шини, тъй като може да свалят боята.

42

Моля, обърнете внимание: спецификациите могат да бъдат променяни без предизвестие с цел подобрения. (Bulgarian)

advertisement

Related manuals