Fagor SF-94CE de handleiding | Manualzz
NL
NL
INHOUDSOPGAVE
1 / TER ATTENTIE VAN DE GEBRUIKERS
Belangrijk :
Alvorens het apparaat in gebruik te nemen vragen wij u eerst deze installatiehandleiding aandachtig te lezen om u snel met de werking vertrouwd te maken.
1 / TER ATTENTIE VAN DE GEBRUIKER
• Veiligheidsvoorschriften __________________________________
• Bescherming van het milieu ______________________________
2 / BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT
• Algemene presentatie van de droogtrommel ________________
3 / INSTALLATIE VAN DE DROOGTROMMEL
• Omgeving waar het apparaat wordt geplaatst ________________
• Waterpas zetten ________________________________________
• Inbouwen ______________________________________________
• Kolommontage__________________________________________
• Omzetten van de openingsrichting van het luik ______________
• Elektrische voeding ______________________________________
4 / VOORBEREIDING VAN HET WASGOED
• De staat van de textielwaren controleren ____________________
• Plaatsen van het wasgoed in de trommel ____________________
5 / PROGRAMMEREN
• Presentatie van het bedieningspaneel ______________________
• Programmeren van een droogcyclus________________________
• De programma’s van de droogtrommel ____________________
6 / NORMAAL ONDERHOUD
• Schoonmaken van de filter ________________________________
• Legen van de opvangbak ________________________________
• Rechtstreekse afvoer van het condensvocht ________________
• Schoonmaken van de condensor __________________________
• Schoonmaken van het apparaat____________________________
7 / STORINGEN DIE OP KUNNEN TREDEN ______________________
8 / SERVICEDIENST __________________________________________
• Vervangen van de gloeilamp ______________________________
38
39
40
41
42
42
43
43
43
44
45
45
46
46
50
51
51
52
53
53
54
55
55
Belangrijk :
— Dit apparaat is ontworpen voor normaal
gebruik in de huiselijke kring. Het mag niet
worden gebruikt voor commerciële of industriële doeleinden of voor andere doeleinden
dan die waarvoor het is ontworpen.
Deze gebruikshandleiding bij het apparaat bewaren. Mocht u het apparaat verkopen of
afstaan aan iemand anders, moet u ervoor zorgen dat de gebruikshandleiding met het apparaat wordt meegeleverd. Wij verzoeken u kennis
te nemen van de handleiding voordat u het
apparaat gaat installeren en gebruiken. Deze
handleiding met de erin staande tips zijn opgesteld voor uw veiligheid en die van anderen.
•Kinderbeveiliging
— Dit apparaat mag alleen door volwassenen
worden gebruikt. Zorg ervoor dat kinderen
niet met het apparaat kunnen spelen en houd
huisdieren uit de buurt.
— Als het apparaat in werking is moet u ervoor
zorgen dat kleine kinderen niet in de buurt van
het apparaat kunnen komen.
— Na het uitpakken, moet u het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen opbergen.
— Houd al het verpakkingsmateriaal buiten
bereik van kinderen (bijvoorbeeld : plastic zakken, polystyreen enz..), deze kunnen gevaar
opleveren voor kinderen : verstikkingsgevaar.
— Dit apparaat is niet ontworpen om te worden
gebruikt door personen (kinderen inbegrepen)
met verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen of personen zonder ervaring
of kennis behalve indien zij onder toezicht
staan of middels iemand die voor hun veiligheid verantwoordelijk is, vooraf instructies
hebben ontvangen wat betreft het gebruik van
het apparaat.
•VEILIGHEIDSVOORWAARDEN
•Installatie
— U moet het apparaat, zodra het is geleverd,
onmiddellijk uitpakken of laten uitpakken.
Controleer of het niet is beschadigd tijdens
het vervoer. Zet het eventueel nodige voorbehoud schriftelijk op de leverbon waarvan u
trouwens een exemplaar moet krijgen.
U mag nooit en te nimmer en beschadigd apparaat aansluiten. Als het apparaat is beschadigd,
moet u contact opnemen met de leverancier.
— Alvorens het apparaat aan te sluiten, moet u
de instructies lezen die staan vermeld in de
InstallatieGids.
— Zolang de installatie van de droogtrommel
niet volledig tot stand is gebracht, mag u hem
niet aansluiten op het stroomnet.
— De gegevens met betrekking tot de elektrische aansluiting vermeld op het typeplaatje
van het apparaat moeten overeenkomen met
die van het stroomnet.
— De contactdoos moet altijd toegankelijk zijn en
blijven, zelfs nadat het apparaat geïnstalleerd is.
— U mag de eigenschappen van dit apparaat
niet wijzigen of proberen te wijzigen. Dit zou
gevaar voor u kunnen opleveren.
— Indien wijzigingen nodig zijn gezien de installatiemogelijkheden bij u thuis, moet u de elektrische en loodgieterswerkzaamheden toevertrouwen aan een erkende elektricien en loodgieter.
— Het apparaat mag niet geïnstalleerd worden
achter een deur met vergrendeling, een schuifdeur of een deur waarvan het scharnier zich aan
de andere zijde van de droogtrommel bevindt.
•Gebruik
Belangrijk :
De droogtrommel is uitsluitend en
alleen bestemd voor gebruik thuis, voor het
drogen van textielwaren die geschikt zijn
voor drogen in een machine.
Belangrijk :
De volgende voorschriften moeten
absoluut in acht genomen worden. Wij wijzen
iedere aansprakelijkheid van de hand in
geval van niet inachtneming van deze aanbevelingen, dit zou materiële schade of lichamelijk letsel met zich mee kunnen brengen.
39
NL
1 / TER ATTENTIE VAN DE GEBRUIKERS
— De stoffen bevat in het vuil, zoals olie, aceton, alcohol, benzine, kerosine, ontvlekkers, terpentijn
en was moeten verwijderd worden vooraleer ze opdrogen in uw apparaat (bijvoorbeeld met een
wasprogramma met warm water en een extra dosis reinigingsproduct).
— Voorschriften gebruik ontvlekkers: elke voorafgaande behandeling met oplosmiddel, ontvlekker,
aërosol zoals aceton, alcohol, benzine, kerosine, terpentijn is verboden; deze producten zijn
immers bijzonder ontvlambaar. Tevens raden we aan deze producten niet te gebruiken in de buurt
van uw droogtrommel en meer in het algemeen in de buurt van elektrische apparaten in een slecht
verlucht vertrek, om risico van ontploffingen te voorkomen.
— U moet het apparaat gebruiken zoals beschreven in de handleiding om schade aan de machine
zelf en aan het wasgoed te voorkomen. Geen oplosmiddelen gebruiken in het apparaat (brandgevaar en ontploffingsgevaar).
— Neem de etiketten met de onderhoudsvoorschriften op het wasgoed in acht.
— Indien u het laadvenster of de trommel tijdens een droogcyclus moet openen, mag u niet aan de
trommel komen want hij is zeer heet.
— In het geval storingen optreden die u niet zelf kunt verhelpen aan de hand van de tips die wij u geven
(zie Hoofdstuk “STORINGEN DIE KUNNEN OPTREDEN”), moet u de hulp van een vakman inroepen.
— Alvorens het apparaat af te voeren als het is versleten, moet u het onbruikbaar maken. U moet de
voedingskabel van het stroomnet afhalen en doorsnijden vlak achter het apparaat. Zorg ervoor dat
het laadvenster niet meer dicht kan.
— Veiligheidshalve moet u, als u de voedingskabel van het apparaat wenst te vervangen, een beroep
doen op een vakman.
— In geval van storingen bij de werking moet u de steker van het apparaat uit de contactdoos halen
en uw servicedienst bellen.
NL
2 / BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT
• ALGEMENE PRESENTATIE VAN DE DROOGTROMMEL
B
A
E
D
•MILIEUBESCHERMING
Het verpakkingsmateriaal van dit apparaat is recyclebaar. Doe mee aan de recycling en draag bij
aan de bescherming van het milieu door dit materiaal in de hiervoor bestemde gemeentecontainers
te deponeren.
Uw apparaat bevat tevens vele recycleerbare materialen. Daarom is het voorzien van dit
logo wat aangeeft dat de gebruikte apparaten van ander afval dienen te worden gescheiden in de lidstaten van de Europese Unie. De recycling van de apparaten die door uw fabrikant wordt georganiseerd wordt op deze manier onder de beste omstandigheden uitgevoerd, overeenkomstig de Europese richtlijn 2002/96/CE betreffende elektrisch en elektronisch afval. Informeer bij uw gemeente of bij uw verkoper naar de dichtstbijzijnde inzamelplaats
voor uw oude apparaten. Wij danken u voor uw bijdrage aan de bescherming van het milieu.
C
Fig. 01
F
A
Bedieningspaneel
D
Filter
B
Opvangbak water
E
C
Typeplaatje
(Referentie Servicedienst)
Rooster condensor
F
Verstelbare poten
•ENERGIEBESPARINGEN
— Centrifugeer het wasgoed op hoge snelheid zodat het zo droog mogelijk is, op deze manier zult
u energie besparen.
— Laad het apparaat tot aan zijn maximale capaciteit met het oog op een optimaal gebruik van de
energie. Hierbij de vermeldingen met betrekking tot de hoeveelheden die wij in deze gids geven in
acht nemen.
— Als de omgevingstemperatuur hoog is en als het vertrek klein is, wordt de benodigde droogtijd
opgevoerd en dientengevolge ook het energieverbruik.
— U moet de filter na iedere droogcyclus schoonmaken.
— De condensor twee keer per maand schoonmaken.
— Schakelen uw inrichting wanneer de cyclus wordt beëindigd.
40
41
NL
NL
3 / INSTALLATIE VAN DE DROOGTROMMEL
3 / INSTALLATIE VAN DE DROOGTROMMEL
• INBOUWEN
• OMGEVING WAARIN HET APPARAAT WORDT GEPLAATST
Belangrijk :
Tip :
De droogtrommel geeft warmte af, wanneer u hem installeert naast een ander apparaat of
een meubelstuk, raden wij u aan tussen beide een kleine ruimte open te laten voor de luchtstroom
(Fig. 02).
Belangrijk :
1 cm mini
Wij raden u ten sterkste af :
— Het apparaat te installeren op vloerbedekking. Als het niet anders kan, moet u alle
nodige voorzorgsmaatregelen treffen om
ervoor te zorgen dat de luchtstroom vrijelijk
eronder door kan stromen.
- De droogtrommel te installeren in een ruimte
waar hij aan waterprojecties kan worden
blootgesteld.
- De droogtrommel in een kleine gesloten
ruimte te installeren (indien dit toch het geval
is, moet u de deur of het raam open zetten als
de droogtrommel draait).
- De droogtrommel te installeren in een vertrek
met onvoldoende ventilatie, de temperatuur in
het vertrek mag niet boven de 30°C komen als
de machine draait.
Als u het apparaat inbouwt onder een werkvlak, moet u de oorspronkelijke bovenkant bijhouden of vervangen door een minder dikke kit die hiervoor voorzien is en verkrijgbaar is bij de
verkoper. In geen geval mag het apparaat zonder bovenkant werken. Dit uit veiligheidsoverwegingen.
• KOLOMMONTAGE
Een aanpassingskit is verkrijgbaar bij uw verkoper. Met deze kit kan de droogtrommel boven op uw
wasmachine bevestigd worden.
Belangrijk :
Controleer bij uw verkoper of de bovenbouwkit compatibel is met uw wasmachine. Uit veiligheidsoverwegingen, moet de montage uitgevoerd worden door een vakman.
• OMZETTEN VAN DE OPENINGSRICHTING VAN HET LAADVENSTER
Fig. 02
• WATERPAS ZETTEN
Indien u het wenst kunt u de openingsrichting van het laadvenster omzetten, hiervoor moet u als
volgt te werk gaan : (Fig. 04 ou 05).
— Verwijder uit het voorpaneel de 4 schroeven die de scharnieren A en B vasthouden.
— Het scharnier A aan de andere kant vastzetten.
— De deur terugzetten op het scharnier A .
— Het scharnier B aan de andere kant vastzetten.
— Zet het slotje F met zijn afdekplaatje E op de andere kant van het voorpaneel.
— Zet op het laadvenster de schieter C .
Belangrijk :
Controleren met behulp van een waterpas of de droogtrommel horizontaal staat :
E
F
F
E
B
A
De droogtrommel is voorzien van 4 verstelbare poten (Fig. 03). Om de machine horizontaal en stabiel te zetten :
— De droogtrommel iets naar achteren toe
kantelen.
- Naar gelang de vloer met behulp van een
sleutel of een schroevedraaier één of meerdere poten losschroeven of aandraaien om de
juiste hoogte in te stellen (Fig. 03).
- Zet de droogtrommel terug op de poten en
controleer of hij nu horizontaal is.
C
C
B
Fig. 03
Fig. 04
42
A
Laadvenster Links
Fig. 05
43
Laadvenster Rechts
NL
3 / INSTALLATIE VAN DE DROOGTROMMEL
NL
4 / VOORBEREIDING VAN HET WASGOED
• DE STAAT VAN DE TEXTIELWAREN CONTROLEREN
• ELEKTRISCHE VOEDING
Gevaar :
Tip :
Voor de elektrische installatie van het apparaat :
— Mag u geen verlengsnoeren, adaptors, meervoudige contactdozen of elektrische programmaregelaars gebruiken,
— Moet de contactdoos altijd goed toegankelijk zijn maar moet buiten bereik van kinderen blijven.
— In geval van twijfel wat betreft de elektrische installatie bij u thuis moet u een beroep doen op
een installateur of een voor dit merk erkend vakman.
— Mag u nooit en te nimmer de aardaansluiting weghalen.
De elektrische installatie moet conform de geldende normen en de voorschriften van de
Autoriteiten voor Elektriciteit van het desbetreffende land zijn, in het bijzonder wat betreft de
aardaansluiting en de plaatsing in een badkamer.
Onze aansprakelijkheid kan niet worden ingeroepen in geval van incidenten veroorzaakt door
een onjuiste elektrische installatie.
• VERVANGING VAN HET STROOMSNOER
Belangrijk :
Indien u, voordat u het wasgoed in de
droogtrommel doet, vlekken ziet ondanks
het feit dat het wasgoed al is gewassen,
moet u de betreffende stukken wasgoed niet
in de droogtrommel doen aangezien het een
feit is dat in het algemeen vlekken niet meer
kunnen worden verwijderd na het strijken of
een cyclus in de droogtrommel.
Zie zonodig de verschillende tips om hardnekkige vlekken te verwijderen die in de
meeste gebruiksgidsen van wasmachines
staan en begin met het betreffende stuk wasgoed opnieuw te wassen.
U mag de volgende stukken niet in de
droogtrommel doen :
— De artikels die materialen zoals rubber
bevatten (bijvoorbeeld douchekapje, waterdichte textiel en kleding, voeringen, hoofdkussens, enz.)
— Chloorvezels (Thermolactyl* bijvoorbeeld)
*Gedeponeerd handelsmerk
— Het wasgoed dat voorzien is van beugels die
los kunnen komen
— Grote stukken (dekbed enz..)
— Wasgoed dat niet is gecentrifugeerd
— Wasgoed dat is gereinigd met chemische
ontvlambare middelen.
• Voorbereiding van het wasgoed :
— Doe ritsen en drukknopjes dichts
— Haal slecht vast zittende knopen, spelden
en veiligheidsspelden, nietjes enz.. weg
— Doe riemen, bandjes van schorten enz..
dicht
— Leeg de zakken.
Belangrijk :
Controleer de etiketten op het wasgoed
Normaal
drogen
— Bij het gebruik van verzachters, respecteer de aanbevelingen van de fabrikant.
Belangrijk :
Drogen in trommel verboden
Voor uw eigen veiligheid, dient dit te gebeuren door de naverkoop service van de fabrikant
of een bevoegde vakman.
• PLAATSEN VAN HET WASGOED IN DE TROMMEL
Tip :
Om de referenties van het apparaat later moeiteloos terug te kunnen vinden, raden wij u
aan ze te noteren op de bladzijde “Servicedienst en Consumentendienst” (op deze bladzijde
staat eveneens vermeld waar u ze kunt vinden).
— Doe het laadvenster open door op het
knopje te drukken (Fig.06).
— Controleer of de filter wel op zijn plaats zit
— Plaats het gewassen en gecentrifugeerde
wasgoed in de trommel zonder het aan te
drukken of te vouwen.
— Doe het laadvenster dicht.
Het apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen 2006/95/CEE (richtlijn lage spanning) en
2004/108/CEE (elektromagnetische compatibiliteit).
• Aangeraden hoeveelheid
De maximale capaciteit van het apparaat is
8 kg of 9 kg (naar gelang model).
— Om te voorkomen dat het wasgoed gaat
kreukelen en om de droogtijd te optimaliseren, raden wij u aan de droogtrommel niet te
overbelasten.
44
Zacht
drogen
Fig. 06
45
NL
NL
5 / PROGRAMMEREN
• Uitgestelde start van een programma :
• PRESENTATIE VAN HET BEDIENINGSPANEEL
Pause
Stop
SF-94CE
A
B
C
D E F G
H
E
Uitgestelde start “-”
Uitgestelde start “+”
G Opstarten/Pauze
H Aan/Uit
Programmaknop
B Kreukelvrij
C Bel
D Extra drogen
F
• PROGRAMMEREN VAN EEN DROOGCYCLUS
• Aanzetten van het apparaat
Resterende tijdsduur
Pause
Stop
+
Verloop van het programma :
Pause
Uitgestelde start
Pause
+
G om de
Druk op “Opstarten/Pauze”
droogcyclus te stoppen of open de deur.
Doe het te drogen wasgoed erbij of haal de
gewenste stukken wasgoed uit de machine en
doe de deur weer dicht.
G
Druk op de toets “Opstarten/Pauze”
om de droogcyclus verder te laten gaan.
Programmapauze
Resterende tijdsduur
Pause
• Wijzigen van de geprogrammeerde
instelling of een in gang zijnde wascyclus :
Als u een verkeerd programma gekozen hebt,
kunt u de selectie wijzigen in de loop van de
cyclus.
G om de
Druk op “Opstarten/Pauze”
droogcyclus te stoppen.
Kies een ander programma uit.
G
Druk op de toets “Opstarten/Pauze”
om de droogcyclus verder te laten gaan.
Uw droogtrommel memoriseert de vaakst
gebruikte programma’s.
Na enkele droogcycli, komt het programma dat
weergegeven wordt bij het aanzetten van het
apparaat overeen met het meest gebruikte programma.
46
Stop
+
Stop
Pauze, Drogen, Afkoelingsfase, Einde programma
• Functie “ MEMO ACTIV’ ” :
Stop
• Een stuk wasgoed aan de lading
toevoegen of eruit halen tijdens de
droogcyclus :
Verloop van het programma
Controleren of het snoer naar behoren is aangesloten. Het apparaat kan alleen aangezet
worden als de deur is gesloten.
H
Druk op “Aan/Uit”
Kies het programma uit (zie tabel “programma’s van de droogtrommel”) door de
programmaknop A te draaien (kan in beide
richtingen gedraaid worden). Het controlelampje dat gaat branden geeft de deur u
gemaakte keuze aan.
G , het proDruk op “Opstarten/Pauze”
gramma gaat van start..
De display geeft de resterende tijd aan, met
een nauwkeurigheidsgraad die in de loop van
de droogcyclus steeds preciezer wordt.
Resterende tijdsduur voor het opstarten van
de droogcyclus
Selecteer het door u gewenste programma met
behulp van de programmaknop A . Het
controlelampje dat gaat branden geeft de door
u gemaakte keuze aan.
Draai de knop “Uitgestelde start +” F om
het daadwerkelijke opstarten van het programma met trappen van 30 minuten uit te
stellen totdat u de gewenste uitgestelde tijdsduur hebt verkregen (maximaal 23.30 uur). Om
de uitgestelde starttijd te verminderen, druk
op de toets “Uitgestelde start -” E .
Valideren door te drukken op de toets
G.
“Opstarten/Pauze”
De display wordt vast en geeft de resterende
tijd aan vooraleer het programma start.
Op de uitgestelde startfase zal het programma starten en zal de display de resterende tijd weergeven, met een nauwkeurigheidsgraad die in de loop van de droogcyclus steeds preciezer wordt..
+
A
5 / PROGRAMMEREN
47
NL
NL
5 / PROGRAMMEREN
5 / PROGRAMMEREN
• Afkoelingsfase :
• Stoppen van het apparaat :
Bij afloop van het programma gaan de
controlelampjes “Filter”
en “Bak vol”
beurtelings knipperen om u eraan te herinneren dat u de filter moet schoonmaken en de
wateropvangbak moet legen na iedere droogcyclus.
H . Haal het
Druk op de toets “Aan/Uit”
wasgoed uit de droogtrommel.
Maak de filter schoon en leeg de wateropvangbak (zie hoe in het hoofdstuk “NORMAAL ONDERHOUD”).
Einde programma
Pause
Stop
+
Elk programma eindigt met een afkoelingsfase van enkele minuten, om het wasgoed
geleidelijk aan te laten afkoelen.
Belangrijk :
De controlelampjes “Filter” en “Bak vol”
gaan knipperen
Stop de droogtrommel niet vooraleer
deze cyclus voltooid is.
• Tijdens de droogcyclus :
• Optie “Antikreuk” :
Bij de optie “Antikreuk” zal het textiel om de
10 minuten gedraaid worden gedurende 24
uren, tot de deur geopend wordt of het apparaat stopgezet wordt. De optie treedt in werking op het einde van de droogcyclus en
voorkomt dat het textiel op een hoopje blijft
liggen. Om de optie te selecteren, druk op de
toets “Antikreuk” B . Het lampje geeft aan dat
de optie ingeschakeld is.
Optie “Antikreuk”
Pause
Stop
+
De bak is vol tijdens de droogcyclus.
Het apparaat stop midden in het programma.
De controlelampjes “Bak vol”
en “Pause”
sgaan branden, het controlelampje van het
programma knippert.
U moet de wateropvangbak legen (zie hoe in
het hoofdstuk “NORMAAL ONDERHOUD”).
G om het
Druk op “Opstarten/Pauze”
programma verder te doen gaan.
Stoppen programma
Pause
Stop
+
Het controlelampje “Bak vol” gaat branden.
Belangrijk :
Na een stroomonderbreking wordt het aan de gang zijnde programma geannuleerd. U moet
dan alle programmeringen opnieuw instellen.
• Optie “Bel” :
Druk op de toets “Bel” C . Op het einde van
de droogcyclus zullen 3 korte pieptonen om
de 10 minuten, tijdens 1 uur, klinken tot u de
deur opent of het apparaat stopzet.
Optie “Bel”
Tip :
Pause
Stop
+
Veiligheidshalve raden wij u aan de steker uit de contactdoos te halen als u het apparaat
niet gebruikt.
• Optie “extra drogen” :
Met deze functie kunt u na afloop van het programma, een extra droogtijd instellen per 10
minuten door achtereenvolgens te drukken
op de toets “Extra drogen” D .
G
Druk op de toets “Opstarten/Pauze”
het extra drogen past zich aan aan het geselecteerde textielprogramma.
Extra tijd
Pause
Stop
+
Opmerking :
De opties “Bel” en “Antikreuk” blijven geselecteerd voor de volgende programma’s. U kunt
deze opties uitzetten door op de knop te drukken.
Tip :
Kijk op de programmatabel op de volgende bladzijden om te bepalen welke cyclus het
beste overeenkomt met uw wasgoed.
48
49
NL
NL
5 / PROGRAMMEREN
• DE PROGRAMMA’S VAN DE DROOGTROMMEL
Dagelijkse programma’s
Aard van het wasgoed
6 / NORMAAL ONDERHOUD
• NETTOYAGE DU FILTRE
Droogresultaat
KATOEN -
Belangrijk :
Wij herinneren u eraan dat de filter na iedere
droogcyclus moet worden schoongemaakt.
Fig. 08
Denimstof -
Katoen
Droog
Klaar om op te bergen -
Katoen
Droog
Klaar om te strijken -
Katoen
Lets vochtig
Machinaal strijken -
Katoen
Vochtig
Klaar om op te bergen -
Normale textielwaren
Droog
Klaar om te strijken -
Normale textielwaren
Lets vochtig
ALLE TEXTIELWAREN -
Moderne vezels Fijne was -
Synthetisch,
Eenvoudig te strijken
Droog
Fijne textielwaren, synthetisch
Droog
Ervoor zorgen dat er zich geen pluisjes kunnen opeenhopen om de droogtrommel heen.
Fig. 10
Fig. 11
Droog
Overige textielwaren
15 minuten
wol
6 minuten
Wolverluchter -
De filter mag absoluut niet onder de
kraan worden gereinigd. (Fig. 11)..
— Zet hem terug op zijn plaats en druk hem
stevig aan.
• LEGEN OPVANGBAK
Zeer fijne textielwaren :
zijde, lingerie, lichte
synthetische textielwaren
Textielwaren opfrissen en luchten na een langdurig verblijf in de kast
Fris luchten -
Fig. 09
Belangrijk :
Overige droogprogramma’s
Overhemden -
De filter is aangebracht in het onderste deel
van het laadvenster van de droogtrommel.
Om hem schoon te maken, als volgt te werk
gaan :
— de filter uit zijn holte halen door hem van
beneden naar boven te trekken (Fig. 08).
— de filter openen (Fig. 09).
— de filter schoonmaken door het dunne
laagje pluisjes dat zich erop heeft vastgezet,
te verwijderen (Fig. 10).
De bak is onderaan het apparaat aangebracht
en vangt het water dat tijdens het drogen uit
het wasgoed komt op tijdens.
— Om deze bak te legen, moet u hem uit zijn
holte halen door hem naar u toe te trekken
(Fig. 12).
Belangrijk :
AANBEVOLEN PROGRAMMA’S VOOR DE PROEVEN VOLGENS EN 61121 – RICHTLIJN 95/12/CEE
Lading I
Lading II
Lading III
“Droog katoen”
9 kg .... kiezen “Katoen” klaar om op te bergen
“Katoen klaar om te strijken
9 kg .... kiezen “Katoen* klaar om te strijken
“Textiel waren eenvoudig inonderhoud” 4 kg .... kiezen “Moderne vezels”
Fig. 12
De opvangbak moet na iedere droogcyclus worden geleegd (fig. 13).
Belangrijk :
Bij vorstgevaar : als er vorstgevaar
bestaat, moet u de wateropvangbak legen.
Fig. 13
Belangrijk :
Verplaatsen van het apparaat : eerst
de wateropvangbak legen voordat u het
apparaat gaat verplaatsen of laat kantelen.
50
51
NL
NL
6 / NORMAAL ONDERHOUD
• SCHOONMAKEN VAN DE CONDENSOR
• RECHTSTREEKSE AFVOER VAN HET CONDENSVOCHT
Om te voorkomen dat u de wateropvangbak na
iedere cyclus moet legen, kunt u het condenswater
direct op het riool aansluiten met behulp van de kit
(*) die hiervoor beschikbaar is (slang + Deflector).
Hiertoe :
— moet u de bestaande slang loshalen en hem in het
apparaat duwen (Fig. 14).
— Klik de deflector boven op de pomp (Fig. 15).
— de slang van de kit aansluiten op het opzetstuk van
het apparaat (Fig. 16).
Belangrijk :
De condensor moet twee keer per maand
worden schoongemaakt.
Belangrijk :
Fig. 14
U kunt het uiteinde van de afvoerslang aansluiten
ofwel :
- op een geventileerde sifon (Fig. 17).
- op de sifon van de gootsteen (Fig. 18).
Bij het aansluiten van de slang op de sifon moet u de
afsluiter van de sifon verwijderen. Dan het rubber
uiteinde er helemaal in steken. Zonodig een klembeugel aanbrengen (Fig. 18).
6 / NORMAAL ONDERHOUD
Fig. 15
Het snoer uit de contactdoos halen voordat u
de condensor schoon gaat maken.
Fig. 19
— Het rooster aan de voorzijde van het apparaat laten
kantelen.
— De condensor loshalen (Fig.19).
— Hem er voorzichtig uit halen (Fig.20).
— Het pluis van de condensor afhalen.
— Hem alleen schoonmaken met water onder de kraan
(Fig.21).
— Na het schoonmaken controleren of alle buizen
“ontstopt” zijn en of de ribben schoon zijn.
— Hem voorzichtig opwrijven.
— De condensor terugmonteren, vergrendelen en het
rooster weer op zijn plaats vastklippen.
Fig. 20
Fig. 21
Belangrijk :
Belangrijk :
Bij het terugmonteren de condensor tegen de achterkant van zijn holte aangedrukt houden
bij het vergrendelen.
Deflector moet absoluut voor de aansluiting
van de afvoerslang worden geplaatst om te voorkomen dat het water opspat in het geval de slang losschiet.
• SCHOONMAKEN VAN HET APPARAAT
Fig. 16
Tip :
Opmerking :
90 cm maxi
(*) Deze kit wordt geleverd met het apparaat of is beschikbaar bij de Dienst Na Verkoop,
onder de ref. 57X3184 (naargelang model)
BuisTuyau
Fig. 17
Inlegstuk
Encart
Deflector
Déflecteur
Fig. 18
52
Om het bedieningspaneel, de rand van de
trommel, de behuizing schoon te maken mag u
alleen een spons of een vochtige doek gebruiken
met water en vloeibare zeep.
— Zorg ervoor dat er zich geen afval opeen kan
hopen om de droogtrommel heen.
— De afdichting van het laadvenster schoonmaken
met een vochtige doek.
— U moet het filtervakje één keer per jaar met de
stofzuiger schoonmaken.
Nooit en te nimmer, gebruiken (Fig.22) :
— schuurpoeder
— sponsjes van metaal of plastic
— producten op alcoholbasis (alcohol, verdunner
enz..).
53
Fig. 22
NL
7 / STORINGEN DIE OP KUNNEN TREDEN
Tip :
Tijdens het gebruik van de droogtrommel kunnen enkele incidenten optreden, hier volgen
de punten die u in dat geval moet nagaan.
Storingen :
De droogtrommel wil niet starten :
De droogtijden zijn veel te lang :
Het wasgoed is te vochtig :
Controleren of :
- de steker wel in de contactdoos is gestoken
- de toets aan uit is ingedrukt
- het laadvenster goed is gesloten
- de condensor is naar behoren vergrendeld.
- de filter in de trommel vol pluis zit
- het wasgoed wel goed is gecentrifugeerd (min. 500
t/min zij het dat wasgoed gecentrifugeerd met 850
t/min minder lang in de droogtrommel hoeft)
- de condensor is niet vuil.
- de luchtin- en uitlaat zijn voldoende vrij om een
behoorlijke luchtstroom te waarborgen.
- het gekozen droogprogramma overeenkomt met het
soort wasgoed dat u in de trommel hebt gedaan.
- de filter in de trommel vol pluis zit
- u de juiste type droogcyclus hebt gekozen (te laag)
stel een hoger programma in of voer de droogtijd op
- de condensor is niet verstopt met pluisjes.
Het wasgoed is te droog en - de gekozen droogtijd niet te lang is : het is beter een
gekreukeld :
te korte dan een te lange droogtijd in te stellen, als
NL
8 / SERVICEDIENST
• INGREPEN
Eventuele ingrepen op het apparaat moeten
worden uitgevoerd door een voor dit merk
erkende vakman. Als u de vakman belt moet u
de volledige referentie van het apparaat vermelden (model, type, serienummer). Deze
gegevens staan op het typeplaatje (Fig. 23).
OORSPRONKELIJKE ONDERDELEN
Eis altijd tijdens de onderhoudsbeurten dat
men uitsluitend erkende oorspronkelijke
onderdelen gebruikt.
Fig. 23
het wasgoed te droog is, is het lastig te strijken
Het wasgoed is niet gelijkmatig - de lading wasgoed niet is samengesteld uit textielwadroog :
ren van te verschillende aard (bv. Laken met spijkerbroek)
- het wasgoed wel goed “uitgevouwen” in de trommel is
gedaan
- de trommel niet overbelast is
De stukken wasgoed van synthe- - het wasgoed niet te droog is
tisch materiaal zitten vol statische - gebruik wasverzachter tijdens het wassen, dit product
elektriciteit :
maakt het mogelijk problemen mbt statische elektriciteit te beperken.
Het controlelampje “Bak vol” gaat - de wateropvangbak is vol : u moet hem legen en dan
branden :
weer netjes op zijn plaats brengen door hem helemaal
in zijn holte te steken.
• VERVANGEN VAN DE GLOEILAMP
U kunt zelf de gloeilamp van het type E1415W/230V vervangen (Fig. 24), ga als volgt te
werk :
Belangrijk :
Het netsnoer uit de contactdoos halen
voordat u de gloeilamp gaat vervangen.
— Het afdekkapje dat zich bevindt aan de linkerkant in het apparaat losdraaien.
— De stukke gloeilamp losdraaien en vervangen.
— Het afdekkapje weer op zijn plaats brengen.
Het controlelampje “Bak vol” gaat - de bak moet goed op zijn plaats geschoven zijn : druk
branden maar de bak is leeg :
hem helemaal naar achteren.
Fig. 24
Belangrijk :
Het lampje moet KOUD vervangen worden.
54
55
WS2U00012_00 - 2/3 - 01/10
SF-94CE - 1SF-84CE - 1SF-84CELX
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement