Nordson Encore HD Manual Powder Spray System Bruksanvisning


Add to my manuals
12 Pages

advertisement

Nordson Encore HD Manual Powder Spray System Bruksanvisning | Manualzz

Nordson Corporation

OPERATÖRSKORT

P/N 7192635_01

- Swedish -

Encore

r

HD Pulverspraysystem med Prodigy

r

Color‐on‐Demand

r

Bild 1 Systemschema (två‐pistolers system visat)

1

VARNING: Tillåt endast kvalificerad personal att utföra följande arbetsuppgifter. Iakttag och följ säkerhetsinstruktionerna i detta dokument och i övrig dokumentation som berör detta område.

Se användarhandledningarna för komponenterna för ytterligare information om säkerhet, inställningar, handhavande, felsökning, reparation och reservdelar.

Snabbstart

1. Öppna för tryckluftstillföreln till systemet.

2. Slå på fluidiseringsluften till matningshopprarna och vänta tills att pulvret är fluidiserat.

3. Slå till matningsspänningen till systemet och styrenheterna.

Välj en färg

1. I styrenhetens för färgbyte huvudmeny, välj Små tangenter eller Stora tangenter efter behov.

Små tangenter visar alla 28 färgerna i en meny.

Stora tangenter visar 14 färger per meny.

Färgbyte med hjälp av fotpedal

Rikta pistolen in i boxen, eller häng upp den så att den riktas in i boxen.

Tryck på fotpedalen för att starta färgbytet, flytta sedan till kontrollpanelen och välj en ny färg.

Med det fabriksinställda värdet på 11 sekunder har man denna tid på sig efter att ha tryckt på fotpedalen till att man har valt en ny färg, efter denna tid laddar systemet åter in den aktuella färgen. Det förinställda värdet kan ändras via funktionsinställningarna. Se användarhandledningen för styrenheten för detaljanvisningar.

Bild 2 Huvudmenyn för styrenheten för färgbyte

2. Om man startar med ett tomt system, eller om systemet är fyllt med fel färger, välj en färg och tryck på START för att starta ett färgbyte.

Bild 3 Styrenhetens meny för färgval

För instruktion om etiketter i färgtangenterna se de följande sidorna.

Byte av färg

Färgbyte endast med hjälp av kontrollpanel

Rikta pistolen in i boxen, eller häng upp den så att den riktas in i boxen.

Välj en ny färg och tryck på START , eller tryck först på

START tangenten och välj därefter en ny färg.

Varningar i systemet

Tryckvarning: Om systemets tryck faller under 70 psi, så visas med röd färg i meyn, SYSTEM

PRESSURE ALARM (larm för systemtryck). Man kan då inte starta ett färgbyte.

Underhållsvarning: När ventilräknaren överskrider det inställda värdet, visas med gul färg i menyn,

WARNING BLADDER MAINTENANCE (varning underhåll av ventilblåsor). Byt ut ventilblåsorna i fördelaren och återställ larmet i menyn för ventilräknare.

2

Rengöring av systemet

Rikta pistolen in i boxen, eller häng upp den så att den riktas in i boxen. Gå till huvudmenyn, tryck därefter på spolningstangenten, PURGE , därefter på rengöringstangenten, CLEAN , och till sist START .

ANM: Om ert system av någon anledning förlorar tryckluften under produktion, så kan detta leda till att olika pulver blandas. När tryckluften återställts, genomför en spolning innan produktionen återupptas.

Bild 4 Styrenhetens för färgbyte spolningsmeny

Färgtangenternas etiketter

I huvudmenyn, tryck på Inställningar, SETUP . Använd menyerna för tangentetiketter för att mata in benämningar för varje färgtangent och för systemet.

Bild 6 Meny för tangentetiketter i styrenheten för färgbyte

Tryck på tangenten för Huvudmeny för att komma tillbaka till denna.

Färgbyte med spolning av sugrör

ANM: För att genomföra denna procedur så måste man ha aktiverat funktionen Spolning av Hopper. Se användarhandledningen för färgbytessystemet, för anvisningar.

Tag ut det sugrör som skall spolas ur matningshoppern och sätt sugröret i en hopper för skrotat pulver (avfall).

I menyn för styrning av färgval, välj önskad färg, tryck därefter på Start med/spolning LN . Det förinställda antalet sugpulser är 12. Pulsantalet är mellan 1 och

50.

Nästa meny kommer att be om en bekräftelse att rätt sugrör har tagits ut ur matningshoppern.

Tryck på START tangenten för att påbörja spolningen av sugröret. Orden IN PROGRESS (pågående) kommar att blinka i menyn medan systemet rengör sugröret.

När spolningen är klar, kommer huvudmenyn att visa ordet COMPLETE (klart) i nederkanten.

Bild 5 Inställningsmenyn i styrenheten för färgbyte

Den första menyn har tangetetiketter för färgerna C1 till C14, samt tangenten för systemnamn.

Systemnamnet visas i gult i det nedre vänstra hörnet på menyerna för tangenternas färgbenämningar.

Tryck på tangenten Nästa för att komma till menyn för tangentetiketter för färgerna C15-28.

För att skapa ett namn för en färg eller systemnamnet, tryck på tangenten för namn. Nu visas ett tangentbord. Mata in ett namn på max 6 tecken för en färg, eller 12 tecken för ett systemnamn.

Benämningarna sparas i minnet när styrenheten stängs av.

Bild 7 Styrenhetens för färgbyte meny för Start med/ sugrör

3

Funktioner och inställningar i styrenhet för pistol

När spänningen slås till på pumpkapslingen så startar styrenheten. För att stänga av spänningsmatningen till styrenheten, använd strömbrytaren på pumpkapslingen.

Använd STANDBY tangenten som visas i bild 8för att stänga av interfacet och deaktivera spraypistolen under produktionsuppehåll. När styrenhetens interface är avstängt kan inte pistolen triggas, och pistolinterfacet är deaktiverat.

Använd styrenhetens interface för att göra inställningar av förval, läsa hjälptextkoder, övervaka systemets drift och för att konfigurera styrenheten.

Pistoltriggning till‐indikering

Laddningsvalsmode

(Select Charge)

Aktuellt förvalsnummer

Lysdioder i inställningstangenter

Välj förval kV inställning

μ A inställning

% av flöde

Inställningssymboler

Inställning av

Mönsterluftsflöde Hjälp/funktionsdisplay

Hjälptangent

Nordson tangent

(konfigurering)

Bild 8

Avläsningstangent

Färgbytestangent

Styrenhetens interface

Inställningssymboler tänds för att visa på konfigurerade eller valda börvärdesinställningar.

Börvärdena omfattar laddningsval, kV, m

A, % av flöden för transport- och mönsterluft .

För att välja ett förval, eller för att ändra ett börvärde i ett förval, tryck på tangenten Välj förval eller en

Börvärdestangent . Lysdioden i tangenten tänds för att indikera att den valts.

Använd den Vridbara ratten för att ändra det valda börvärdet: medurs för att öka, moturs för att minska.

Börvärdena återställs till sina minsta värden om man passerar maxvärdet.

Hjälpkoder

Vridbar ratt

Standby tangent

Entertangent

Hjälpsymbolen i funktions/hjälp displayen tänds om något problem uppstår.

Tryck på tangenten Hjälp för att visa hjälpkoderna. Styrenheten behåller de senaste 5 koderna i sitt minne. Vrid på ratten för att bläddra genom koderna. Displayen slocknar om ingen aktivitet sker under 5 sekunder.

För att nollställa hjälpkoderna, bläddra genom dem tills att CLr visas, tryck därefter på tangenten. Hjälpsymbolen förblir tänd tills att styrenheten har nollställt koderna.

Enter

Val av ett börvärde som skall ändras

Bild 9

Ändring av börvärde

Val av och ändring av börvärden

4

Inställning av hjälpluft, inställning för snabbt flöde, och mjukvaroversioner

Med hjälp av tangenten View (avläs) kan operatören flytta sig till de förinställda värdena och justera dessa för; hjälpluft, snabbt flöde och för att avläsa mjukvaroversioner.

Tryck på tangenten View i ordningsföljden nedan för att visa följande funktioner: Hjälpluftsinställning (AA),

Snabbflödesinställning (FF), Versionen för pistolstyrenhetens mjukvara (GC), Versionen för pistoldisplayens mjukvara (Gd), Versionen för flödesmodulens mjukvara (FL), och versionen för huvudstyrkortets hårdvara (Hd).

Inställning av hjälpluft

Hjälpluft är det luftflöde som trycker pulvret ut ur pumpen till pistolen. Med hjälp av denna meny kan man öka eller minska hjälpluftsflödet med ett procentvärde av det totala flödet för varje förval, för att optimera pumpens och sprayningens egenskaper.

Hjälpluften kan ställas in i området +50% to -50% i steg om 1%.

För att ställa in hjälpluftensflöde:

1. Tryck på tangenten View tills att AA visas.

2. Vrid på ratten för att öka eller minska värdet.

3. Tryck på Enter tangenten för att spara.

Inställning för snabbt flöde

Inställningsmöjligheten för snabbflöde gör att man kan välja snabbt flöde eller normalt flöde för varje förval.

Normalt är det förinställda valet och det är den inställning som används för de flesta pulvertyper.

Använd ett snabbt flöde när man använder ett pulver som är svårt att fluidisera och som har tendenser att bilda klumpar.

Vid normal flöde kommer pumpcykeln att variera med inställningen för pulverflöde. Använder man det snabba flödet, kommer pumpcykeln att konstant ligga på ett högt värde.

ANM: Snabbt flöde bör endast användas när man använder svåra pulvertyper, eftersom det kommer att minska livstiden för pumpens strypventiler.

För att ställa in snabbt flöde:

1. Tryck på tangenten View tills att FA visas.

2. Vrid på ratten för att växla mellan 0 för normalt, och F för snabbt flöde.

3. Tryck på Enter tangenten för att spara.

Bild 11 Inställning för snabbt flöde

Bild 10 Inställning av hjälpluft

Sprayinställningar

För de följande sprayinställningarna, kommer börvärdena att visas när spraypistolen inte är triggad.

När spraypistolen är triggad visas de verkliga värdena.

Användarmode -

Förinställda börvärden

Bild 12 Displayer vid användarmode

Användarmode -

Pistolen triggad

Klassisk mode

För att kunna använda klassisk mode måste styrenheten vara konfigurerad för denna. Vid klassisk mode kan man välja att styra högspänningen kV

(STD) eller strömmen μ A (AFC), men inte båda samtidigt.

Klassisk standard (STD) mode

Använd standardmoden för att ställa in högspänningen (kV). I standardmoden kan man inte ställa in strömmen, μ A.

1. För att ställa in högspänningens börvärde (kV), tryck på kV tangenten. Lysdioden i tangenten tänds för att visa att kV har valts.

2. Vrid på ratten för att öka eller minska högspänningens börvärde. Börvärdet sparas automatiskt om det inte ändras under 3 sekunder, eller om någon annan tangent trycks in.

5

Börvärdena för det valda förvalet visas när pistolen inte är aktiverad.

Förvalstangent

STD Mode kV börvärde

Bild 13 STD Mode displayer

STD Mode -

Pistolen triggad

Klassisk AFC mode

Använd AFC moden för att ställa in gränser för strömutgången,

μ

A. I AFC mode kan man inte ställa in högspänningen (kV); den ställs automatiskt på 100 kV.

1. För att ställa in strömmen , μ A, tryck på m A tangenten. Lysdioden i tangenten tänds för att visa att

μ

A har valts.

Förval

Förval är programmerade börvärden för elektrostatisk spänning och flöden, som gör det möjligt för operatören att snabbt ändra sprayinställningarna genom att ändra förvalsnummer.

Styrenheten kan lagra upp till 20 förval. Förvalen 1, 2, och 3 är fabriksinställda för de vanligaste användningsområdena, och kan justeras efter behov.

Förvalen 4-17 kan programmeras efter behov.

Val eller ändring av ett förval

1. Tryck på förval tangenten. Tangentens lysdiod tänds.

2. Vrid på ratten. Förvalsnumret ökar från 1 till 20 och återgår därefter till 1.

3. När man ställt in önskat förval, kan produktionen börja. Alla förinställda värden för elektrostatisk spänning och flöden kommer att användas.

4. För att ändra ett värde i ett förval, välj först det

önskade förvalet med hjälp av den vridbara ratten.

När man ställt in önskat förval, ändra sen den elektrostatiska spänningen och inställningen för pulverflödet till önskade värden.

5. Förvalsnumret börjar nu blinka, vilket indikerar att en ändring har gjorts. För att spara de nya inställningarna, tryck på Entertangenten.

Förvalsnumret slutar nu blinka, vilket indikerar att värdena har sparats.

6. För att börja produktionen utan att ha sparat de nya värdena, tryck inte på Enter . De nya värdena kommer att användas för det pågående jobbet, men förvalet kommer att behålla sina tidigare värden för kommande användning.

Bild 14 Välj förval

Inställning av elektrostatiska data

Elektrostatisk utsignal kan ställas in för Select Charge mode, användarmode, eller klassisk mode.

Select Charge

r

mode

Select Charge (Laddningsvals)moderna har inställningar som inte kan ändras. Lysdioderna ovanför Select Charge tangenterna visar den valda moden.

Laddningsvalsmoderna och deras fabriksinställda värden är:

Mode 1

Mode 2

Mode 3

Ommålning

Metallic

Djupa lådor

100 kV, 15 μ A

50 kV, 50

μ

A

100 kV, 60 μ A

Mode 1 Mode 2 Mode 3

6

Bild 15 Laddningsvalsmode (Select Charge)

ANM: Om operatören försöker justera högspänningen (kV) eller

μ

A värdena när en laddningsvalsmode har valts, så kommer styrenheten att koppla om till moderna användare eller klassisk.

Användarmode

Användarmode är den förvalda moden. I användarmode, kan man oberoende av varandra justera högspänningen (kV) och strömmen,

μ

A. I användarmode visas inte symbolerna STD eller AFC.

1. För att ställa in eller ändra högspänningen (kV), tryck på kV tangenten. Lysdioden i tangenten tänds för att visa att kV har valts.

2. Vrid på ratten för att öka eller minska högspänningens börvärde. Börvärdet sparas automatiskt om det inte ändras under 3 sekunder, eller om någon annan tangent trycks in.

3. För att ställa in eller ändra strömbörvärdet,

μ

A, tryck på m

A tangenten. Lysdioden i tangenten tänds för att visa att

μ

A har valts.

4. Vrid på ratten för att öka eller minska μ A börvärdet. Börvärdet sparas automatiskt om det inte ändras under 3 sekunder, eller om någon annan tangent trycks in.

ANM: Det förinställda

μ

A området är 10-50

μ

A.

Gränserna för detta område kan ändras.

S

När pistolen inte är triggad visas börvärdena för kV och

μ

A.

S

När pistolen är triggad visas de aktuella utgångsvärdena för kV och

μ

A.

Klassisk AFC mode

Använd AFC moden för att ställa in gränser för strömutgången,

μ

A. I AFC mode kan man inte ställa in högspänningen (kV), den ställs automatiskt på 100 kV.

1. För att ställa in strömmen , μ A, tryck på m A tangenten. Lysdioden i tangenten tänds för att visa att μ A har valts.

2. Vrid på ratten för att öka eller minska μ A börvärdet. Börvärdet sparas automatiskt om det inte ändras under 3 sekunder, eller om någon annan tangent trycks in.

Det förinställda μ A området är 10-50 μ A. Gränserna för detta område kan ändras.

Till exempel kan operatören ställa in μ A värdet från 5,

4, 3.0, 2.9, 2.8, ..... ända ner till 0.1.

Användarmode -

Förinställda börvärden

Användarmode -

Pistolen triggad

Bild 16 Displayer vid användarmode

Klassisk mode

För att kunna använda klassisk mode måste styrenheten vara konfigurerad för denna. Vid klassisk mode kan man välja att styra högspänningen kV

(STD) eller strömmen

μ

A (AFC), men inte båda samtidigt.

Klassisk standard (STD) mode

Använd standardmoden för att ställa in högspänningen (kV). I standardmoden kan man inte ställa in strömmen, μ A.

1. För att ställa in högspänningens börvärde (kV), tryck på kV tangenten. Lysdioden i tangenten tänds för att visa att kV har valts.

2. Vrid på ratten för att öka eller minska högspänningens börvärde. Börvärdet sparas automatiskt om det inte ändras under 3 sekunder, eller om någon annan tangent trycks in.

STD Mode kV börvärde

Bild 17 STD Mode displayer

STD Mode -

Pistolen triggad

AFC mode - μ A börvärde AFC mode - pistolen triggad

Bild 18 AFC Mode dispalyer

Pulverflödesinställning

Pulvertransport- och mönsterluftsflödenas områden

är:

Pulvertransportflödet i intervallet 0-100%

Mönsterluft från 0-3,50 i steg om 0.05

För att ställa in transport- eller mönsterluft:

1. Tryck på tangenten för Transport, eller Mönsterluft Den gröna lysdioden i den valda tangenten tänds.

2. Vrid på ratten för att öka eller minska börvärdena.

Börvärdet sparas automatiskt om det inte ändras under 3 sekunder, eller om någon annan tangent trycks in.

Symbol för procent flöde

Tangent för transportluft

Tangent för mönsterluft

Symbol för mönsterluft

Bild 19 Börvärden för transport- och mönsterluft

7

Spolningssekvens

Spolning av HDLV system

Tryck på styrenhetens tangent för Färgbyte och tryck därefter på Enter o

.

Spolningssekvensen fungerar på följande sätt:

1.

Mjukspolning - Hjälpluft leds genom pumpen och pulversugröret tillbaka till pulverförrådet

(mjukspolning av sugrör), därefter genom pumpen och pulverslangen till spraypistolen (mjukspolning av pistol). Detta rensar ut pulver ur pumpen, slangarna och pistolen.

2.

Pulsspolning - Spolningsluften leds pulserande från pumpen till pulverförrådet (pulsning av sugrör), därefter från pumpen till spraypistolen

(pistolpulsning). Puls Till anger pulstiden för varje puls, puls Från anger tiden mellan pulserna.

ANM: Kontrollera att pistolerna är riktade in i sprayboxen innan man startar spolningen.

För inställningar, se funktionerna F26 till F31.

Spolning av Color‐on‐Demand system

(färgbytessystem, COD)

Tryck på styrenhetens tangent för Färgbyte och tryck därefter på Enter o

.

Spolningssekvensen för COD fungerar på följande sätt:

1.

Spolning av fördelare - tömningsventilen

öppnas. Pumpen går upp till 100 % av flödet för att pumpa ut återstående pulver ur fördelarna.

2.

Mjukspolning - Hjälpluft leds genom pumpen och pulversugröret tillbaka till pulverförrådet

(mjukspolning av sugrör), därefter genom pumpen och pulverslangen till spraypistolen (mjukspolning av pistol). Detta rensar ut pulver ur pumpen, slangarna och pistolen.

3.

Pulsspolning - Spolningsluften leds pulserande från pumpen till pulverförrådet (pulsning av sugrör), därefter från pumpen till spraypistolen

(pistolpulsning). Puls Till anger pulstiden för varje puls, puls Från anger tiden mellan pulserna.

4.

Förladdning av pulver - Pulvret med den nya färgen pumpas till spraypistolen under den inställda tiden med 100 % flöde, för att ladda systemet inför produktion.

Färgbytessekvensen startas av operatören eller av en extern signal till styrenheten för färgbyte. Operatören startar färgbytet genom att välja en ny färg och därefter trycka på Start tangenten på pekskärmen, eller genom att trycka på en fotpedal och därefter välja en ny färg innan förladdningen startar.

Pulvertyp, fuktighet, slanglängder och andra variabler kan påverka effektiviteten i dessa inställningar. Man kan behöva justera dessa inställningar för att undvika att färgerna blandas samman och för att uppehålla kvaliteten.

För inställningar, se funktionerna F26 till F33.

8

Konfigurering

Öppna funktionsmenyn och välj inställningar

När funktionen valts, så blinkar funktionens värde.

För att ändra funktionens värde, vrid på ratten. Tryck på Enter tangenten för att spara ändringen och lämna värdet, så att man nu åter kan bläddra genom de olika funktionsnummerna när man vrider på ratten.

Tryck och håll intryckt Nordson tangenten under 5 sekunder. Displayen för funktion/hjälp tänds för att visa funktionsnummer och värden. Använd funktionerna för att konfigurera styrenheten för er applikation.

Vrid på ratten för att bläddra genomfunktionsnummerna. För att välja den visade funktionens nummer, tryck på Enter tangenten.

Funktionsnummerna anges i formen F00-00

(funktionsnummer-värde).

Funktion 01, Värde 00 Funktion 01, Värde 01

Bild 20 Visning och byte av funktion

Funktionsnummer

F00

F01

F07

F08

F09

F10

F11

F02

F03

F04

F05

F06

F12

F13

F14

F15

F16

F17

Funktionsnamn

Pistoltyp

Fluidiseringsluft

Enheter

Elektrostatisk styrning

Pulverflödesstyrning

Låst tangentbord

Vibratorbox fördröjning från

Underhållstimer, pistol

Inställning av triggens funktion

Hjälpkoder

Nollställning (flöde)

Visning felkoder för pistol

μ

A låggräns

μ

A höggräns

Total drifttid

Spara/återställ/nollställ

Ljusstyrka i pistoldisplay

Antal förval

Tabell ‐1 Funktionsinställningar

Funktionsnummer

Funktionsnamn

F18

F19

F20

F21

F22

F25

F26

Typ av styrning

Pumptyp

Pistolnummer

Underhållstimer, pump

Spolning

Fördröjning för mönsterluft

Soft Siphon (mjukspolning sugrör)

F27

F28

F29

F30

F31

F32

F33

F34

F35

F36

F37

Soft Gun (mjukspolning pistol)

Puls TILL

Puls Från

Sugrörspulser

Pistolpulser

Förladdning av pulver

Spolning av fördelare

Transportluftskonstant A

Transportluftskonstant C

Mönsterluftskonstant A

Mönsterluftskonstant C

9

Handhavande av spraypistol

Spraypistolens interface och inställningstrigger gör det möjligt att byta förinställning eller inställningen för pulverflöde, eller för att spola pistolen, utan att man behöver använda styrenhetens interface.

Symbol för förvalsmode

Display

Symbol för flödesmode

Modetangent

Spolningstangent

Spraypistolens interface

Bild 21 Styrtangenter på pistolinterface

Inställningstrigg

Öka/till

Minska/från

Avtryckare för sprayning

Bild 22 Pistolavtryckarens funktioner

Byte av förval med hjälp av inställningstriggen

1. Se bilderna 21 och 22. Släpp sprayavtryckaren.

Förval kan inte ändras när pistolen är aktiverad.

2. Tryck på Mode tangenten tills att symbolen för

Förvalsmode tänds. Displayen visar nu det nuvarande förvalsnumret.

3. Tryck på inställningstriggen, upp eller ner, tills att

önskat förvalsnummer visas i displayen på spraypistolens interface.

ANM: Ej programmerade förvalsnummer (förval där alla börvärden är noll) hoppas automatiskt över. Se styrenhetens användarhandledning för instruktioner om inställning av förval.

4. Tryck in sprayavtryckaren. Systemet kommer nu att spraya med de nya förvalsinställningarna.

Se styrenhetens konfigurering F08 för ytterligare inställningar.

Ändring av pulverflöde med hjälp av inställningstriggen

1. Se bilderna 21 och 22. Tryck på Mode tangenten tills att symbolen för Flödesmode tänds.

2. Tryck inställningstriggen upp eller ner för att ändra flödesbörvärdet. Detta kan göras utan att man behöver släppa sprayningsavtryckaren.

Pulverflödet ändras omedelbart. Det nya flödesbörvärdet visas både på spraypistolens interface och styrenhetens interface.

ANM: Om man använder moden Totalflöde , så måste börvärdet för totalflödet vara större än noll, i annat fall kommer man inte att kunna ställa in

%-satsen transportluft och pistolen kommer inte att spraya något pulver. Se styrenhetens användarhandledning för ytterligare information.

Spolning av spraypistolen

1. Se bilderna 21 och 22. Rikta spraypistolen in i boxen och tryck in sprayningsavtryckaren.

2. Tryck på Spolnings tangenten. Spolningen kommer att hålla på så länge som spolningstangenten är intryckt.

ANM: Om inställningstriggen konfigurerats för spolning, kommer pistolen att spolas om man trycker den uppåt eller nedåt. Se Konfigurering av styrenhet i styrenhetens användarhandledning för konfigurering av inställningstriggen.

Spola pistolen regelbundet för att hålla pulvervägen inne i pistolen ren. Tiden för spolning liksom hur ofta den görs beror på tillämpningen.

ANM: Spolningsluften rengör endast spraypistolens pulverväg. För att spola pulverslangen, koppla loss den från pumpen och pistolen, placera pistoländen inne i boxen och blås ur den från pumpänden med tryckluft.

10

Användning av elektrodspolning

Spolluft för elektroden tvättar spraypistolens elektrod för att förhindra att pulver ansamlas på den.

Spolluften för elektrod slås automatiskt till och från när spraypistolen triggas till eller från.

Dagligt handhavande

Se styrenhetens användarhandledning för instruktioner om hur man ställer in luftflödet för elektrodluften.

För att stänga av matningsspänningen till styrenheten, stäng av strömmen på spänningsaggregatet eller på kontrollpanelen.

Första driftsstart

Med fluidiserings- och transportluften ställda till noll, och med ingen detalj framför pistolen, aktivera denna och anteckna utgångsströmmen, μ A. Läs dagligen av

μ

A utströmmen, under samma förhållanden. En märkbar ökning av μ A utström pekar på en trolig kortslutning i pistolmotståndet. En märkbar minskning pekar på ett defekt pistolmotstånd, eller en spänningsmultiplikator som behöver åtgärdas.

Start av systemet

1. Starta sprayboxens evakueringsfläkt.

2. Öppna för tryckluftstillföreln till systemet.

3. Kontrollera att spraypistolen inte är triggad, och slå därefter till matningsspänningen till styrenheten. Displayerna och symbolerna på styrenhetens interface och pistol skall nu tändas.

Standby

Använd Standby tangenten på Encore HD styrenheten för att stänga av interfacet och deaktivera spraypistolen under produktionsuppehåll. När styrenhetens interface är avstängt kan inte pistolen triggas, och pistolinterfacet är deaktiverat.

Underhåll

Avstängning

För att stänga av HDLV systemet, genomför följande steg:

1. Tryck på tangenten för Färgbyte (color change) för att rensa ut kvarstående pulver från systemet.

2. Spola spraypistolen genom att trycka på

Spolningstangenten på pistolens baksida tills att det inte längre kommer ut något pulver från pistolen.

3. Tryck på standbytangenten för att stänga av spraypistolen och interfacet.

4. Stäng av tryckluftsmatningen på pumpskåpet och sänk trycket i systemet.

5. Om man stänger av enheten för dagen, eller för en längre tidsperiod, stäng av enhetens matningsspänning.

6. Genomför dagliga tillsynsaktiviteter.

Rengör spraypistolens munstycke och pulvervägen, pumpens munstycke mynning i en ultraljudstvätt och med hjälp av Oakite r

Betasolv eller ett liknande emulgerande rengöringsmedel. Skölj med rent vatten och låt torka innan man åter sätter samman delarna.

Dränk inte spraypistolens elektroddel i ett rengöringsmedel eller tvättvattnet. Tag av alla

O-ringar innan rengöringen påbörjas. Låt inte

O‐ringarna komma i kontakt med rengöringsmedlet.

11

Utgåva 03/14

- Översättning från originalet -

Original copyright date 2014. Encore, Prodigy, Color‐on‐Demand, Nordson and the Nordson logo

är registrerade varumärken tillhöriga Nordson Corporation.

12

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement