Nordson Encore LT Automatic Powder Spray Systems Bruksanvisning

Add to my manuals
4 Pages

advertisement

Nordson Encore LT Automatic Powder Spray Systems Bruksanvisning | Manualzz

Nordson Corporation

Encore

r

LT automatiska pulversbeläggningssystem

OPERATÖRSKORT P/N 7169566

_

01

- Swedish -

VARNING: Tillåt endast kvalificerad personal att utföra följande arbetsuppgifter. Iakttag och följ säkerhetsinstruktionerna i detta dokument och i övrig dokumentation som berör detta område.

Styrenhetens interface

Aktivera/inaktivera

Inställningar vid laddningsvalsmode kV/ µ A inställning/utgång

STD/AFC

Byte av mode

Triggindikator LED för pistol

Transportluftsflöde (klassisk mode)

Transportluft % flöde (Smart Flow)

Smart Flow lysdiod

Atomiseringsluftsflöde (klassisk mode)

Totalflöde (Smart Flow)

Energisparmode: Håll tangenten

Aktivera/deaktivera intryckt under tre sekunder för att ställa styrenheten i energisparläge. Tryck på tangenen igen för att återgå till driftsläge.

Extern triggmode: Pistolerna startas och stoppas via en extern signal. För att stänga av en enskild pistol, tryck på tangenten Aktivera/deaktivera på dess styrenhet. Vid nästa triggsignal kommer pistolen att automatiskt aktiveras.

Kontinuerlig triggmode: I denna mode komer tangenten Aktivera/deaktivera att starta respektive stoppa pistolen.

När pistolen triggas så tänds trigglysdioden och ärvärdet för kV/ µ A utgångarna visas. När de inte är triggade visas börvärdena för kV/ µ A . De två luftflödesdisplayerna visar alltid börvärdena.

Lysdioden för Smart Flow tänds när styrenheten är konfigurerad för moden Smart Flow.

För en beskrivning se Pulverflödesinställningar.

Tryck på tangenterna + eller för att ställa in önskat börvärde. Ju längre en tangent trycks in desto snabbare ändras värdet.

Inställning av elektrostatiska data

Select Charge

r

mode

Laddningsvalsmoderna och elektrostatiska börvärden

är:

Ommålning:

Metallic:

Djupa lådor:

100 kV, 15 µ A

50 kV, 50

µ

A

100 kV, 60 µ A

Tangenterna kV/

µ

A + eller har ingen inverkan vid laddningsvalsmoderna.

Ommålning Metallic Djupa lådor

Styrenheten växlar till STD eller AFC moderna om tangenten STD/AFC trycks in.

1

Användarmode

Användarmode är den fabriksinställda moden. I användarmode, kan man oberoende av varandra justera högspänningen (kV) och strömmen, µ A. När denna mode ställts in lyser båda lysdioderna STD och

AFC.

Klassisk elektrostatisk mode

Klassisk mode är en extra elektrostatisk mode. Vid klassisk mode kan man välja att styra högspänningen kV (STD) eller strömmen µ A (AFC), men inte båda samtidigt. När man använder AFC moden, ställer man in en maxnivå för strömmen. Om strömmen blir större

än det inställda maxvärdet, så minskas högspänningen (kV) och strömmen bibehålls vid det inställda värdet.

Styrenheten måste konfigureras för att använda denna mode. Se systemets användarhandledning för information om inställningar.

Använd avläsningstangenten mellan kV och uA.

för att växla

S

Inställningsområdet för STD (kV) är 0 eller 25-100 kV.

S

Inställningsområdet för AFC ( µ A) är 5-100 µ A.

Tryck på tangenten STD/AFC mellan STD och AFC moderna.

för att växla

Tryck på avläsningstangenten displayen växla mellan kV och µ A.

för att i

De giltiga inställningsområdena är som i användarmoden.

Pulverflödesinställningar

Smart Flow - detta är den fabriksinställda moden. I denna mode ställer man in totalflödet och %-andelen transportluft. Om man minskar transportluftens procentuella andel, så kommer trycket på transportluften att minska, medan trycket på atomiseringsluften ökar, så att pulverhastigheten blir oförändrad.

Classic Flow -mode - detta är den traditionella metoden för att ställa in pulverflöde och hastighet, genom att ställa in transportluftens och atomiseringsluftens procentuella fördelning separat och balansera dem manuellt för bästa resultat.

Tryck på tangenterna + och för att ställa in önskat börvärde. Ju längre en tangent trycks in desto snabbare ändras värdet.

Ställ först in totalflödet tills att man får det önskade mönstret och beläggningen, ställ därefter in transportluftens procentandel för önskat pulverflöde.

ANMÄRKNING: Om man antingen har ställt totalflödet eller transportluftsflödet till 0 %, så kan styrenheten inte ge någon luft när den triggas, och då pumpas inget pulver ut.

Klassisk flow mode

För att kunna använda Classic Flow mode måste styrenheten vara konfigurerad för denna. Se systemets användarhandledning för information om inställningar.

ställer in transportluftens tryck som en procentandel av maximala trycket.

Smart Flow mode

Lysdioden för Smart Flow tänds när styrenheten är konfigurerad för moden Smart Flow.

ställer in pulverflödet (% transportluft).

ställer in atomiseringstrycket som en procentandel av maximala trycket.

Inställningsområdet för båda är 0 - 99 % av det maximala trycket.

ställer in pulverhastigheten (totalflöde).

Inställningsområdet för båda är 0 - 99 %

2

Konfigurering av styrenhet

Vid spänningstillslag eller när enheten vaknar efter strömsparmode, tryck och håll intryckt + och tangenterna på kV/uA panelen under 1 sekund. När displayen för kV/ µ A panelen visar F - 1 för funktion 1,

är styrenheten i konfigureringsmode.

Funktion nr.

1

2

3

4

5

Namn

Pistoltyp

Triggtyp

Elektrostatisk styrning

Pulverflödesstyrning

Längd på pistolkabel

För att gå till en annan funktion, tryck på plus eller minustangenterna i kV/ µ A panelen. För att ändra funktionsvärde, tryck på plus eller minustangenterna i transportluftspanelen. För att spara inställningarna och lämna konfigureringsmoden, tryck på tangenten

Aktivera/deaktivera.

Inställningstrigg

0 = Encore

0 =Extern, 1 = Kontinuerlig

0 = Användar, 1 = Klassisk

0 = Smart, 1 = Klassisk

0 = 6 meter, 1 = 12 meter, 2 = 18 meter

Förinställt

0

0

0

0

0

Drift av systemet

ANMÄRKNING: Låt pulvret i matningshopprar fluidiseras under flera minuter innan man påbörjar sprayningen.

1. Slå till matningsspänningen till styrenheten.

Kontrollera att alla pistolstyrenheter är aktiverade.

Displayerna i pistolstyrenheterna skall vara tända.

2. Flerpistols‐styrenheter: Vrid nyckelbrytaren för förregling till läge TILL (READY).

3.

Extern triggmode: Starta transportbandet och kör arbetsstyckena genom sprayboxen. Pistolerna skall automatiskt aktiveras via triggenheten.

Kontinuerlig triggmode: Starta transportbandet och tryck därefter på Aktivera/deaktivera tangenterna för att börja pulversprayningen.

4. Justera varje styrenhet så att önskat spraymönster, pulverflöde och beläggningseffektivitet erhålles.

Vid den första starten: Med pistolen triggad, med luften ställd på noll, och inga arbetsstycken framför pistolen, anteckna µ A värdet för varje pistol i systemet. Läs dagligen av µ A utströmmen, under samma förhållanden. En märkbar ökning av µ A utström pekar på en trolig kortslutning i pistolmotståndet. En märkbar minskning pekar på ett defekt pistolmotstånd, eller en spänningsmultiplikator som behöver åtgärdas.

Meddelanden i frontpanel

Lysdioden för trigg blinkar:

S

En triggsignal tas emot men pistolens styrenhet är deaktiverad. Tryck på tangenten

Aktivera/deaktivera för att aktivera styrenheten.

S

En triggsignal tas emot, men transportbandet är stoppat eller så är styrenheten avstängd, eller båda. Starta transportbandet och ställ nyckelbrytaren i läge TILL (READY).

Flödesdisplayen växlar mellan börvärdet och CO

(transportband från): Transportbandet är stoppat.

Displayen för totalflöde/atomiseringsflöde växlar mellan börvärde och LO: Styrenheten är låst.

Transportband FRÅN

Styrenheten låst kV/ m A displayen blinkar: Spraypistolen är kortsluten.

Se Felsökning för ytterligare information.

3

Felsökning

I systemets användarhandledning finns ytterligare felsökningsprocedurer, resistanskontroller och kontaktkontroller.

Problem

1.

Pulvret laddas inte, kV/ m

A displayen blinkar

Pistolens spänningsförsörjning kortlsuten

Trolig orsak Åtgärd

Undersök pistolkabeln och spänningsaggregatet. Se systemets användarhandledning för ytterligare information.

Undersök matningsslangen och pumpen.

2.

Ojämnt mönster, instabilt eller otillräckligt pulverflöde

Igensättning i spraypistol, pulverslang, eller pulverpump

3.

4.

5.

Mistor i pulvermönstret

Lågt eller varierande pulverflöde

Dåligt omslag, dålig verkningsgrad

Munstycket, avböjningshylsan, eller elektroddelen slitna.

Lågt tryck på pumpluften.

Lågt fluidiseringstryck

Fuktigt pulver

Utslitet munstycke eller avböjningshylsa

Igensatt elektroddel eller pulverväg i pistolen

Lågt matningstryck på tryckluften

Tag av, rengör, och byt ut vid behov.

Öka inställningen för pumptrycket.

Öka trycket.

Undersök pulverförrådet.

Tag av och byt ut vid behov.

Tag av och rengör.

Matningstrycket måste vara större än

4,0 bar (58 psi).

Kontrollera och byt ut vid behov.

Kontrollera och rengör vid behov.

Kontrollera och justera

Pumpmunstycke slitet

Sugröret igensatt

Fluidiseringsluften inte korrekt inställd

Pulverslangen igensatt, kingar, eller för liten innerdiameter för slangens längd

Regulatorn på styrenhetens fördelare är igensatt eller fungerar inte

Låg elektrostatisk spänning

Kontrollera slangen. Om den är längre

än 6 meter, använd en slang med 1/2 tums innerdiameter.

Tag av slangen vid styrenheten och kontrollera luftflödet. Byt ut regulatorn vid behov.

Öka spänningsvärdet.

6.

7.

Pulveransamling på elektroden

Ingen högspänning ut från pistolen

Dålig anslutning till elektroden

Dålig jordförbindelse till arbetsstycke

Otillräckligt flöde på spolningsluft

Skadad pistolkabel eller spänningsaggregat för pistolen

Tag av och rengör. Undersök elektroden och pistolens spänningsmatning.

Kontrollera arbetsstyckenas jordanslutningar. Resistansen till jord skall vara mindre än 1 megaohm.

Lossa anslutningen för spolningsluft på den bakre panelen. Undersök om strypningen har en igensättning och rengör vid behov.

Undersök kabeln och spänningsaggregatet.

Utgåva 10/11

Original copyright date 2011. Encore, Nordson och Nordson logo är registrerade varumärken tillhöriga Nordson Corporation

4

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement