Nordson Prodigy Manual System - Powder Spray Gun Controller Bruksanvisning

Add to my manuals
25 Pages

advertisement

Nordson Prodigy Manual System - Powder Spray Gun Controller Bruksanvisning | Manualzz

Prodigy

t

styrenhet för manuell pulverspraypistol

Användarhandledning P/N 7146460C

− Swedish −

Ugåva 12/05

Detta dokument finns tillgängligt på Internet på adressen http://emanuals.nordson.com/finishing

NORDSON CORPORATION • AMHERST, OHIO • USA

Innehållsförteckning

Säkerhetsinstruktioner

Kvalificerad personal

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avsedd användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bestämmelser och godkännanden

Personsäkerhet

Brandskydd

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jordning

Aggresiva substanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Åtgärder i händelse av felfunktion

Skrotning

Beskrivning

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Användargränssnitt

Installation

Styrning via menyer

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Öppna en meny

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ändring av inställninger

Inställning

Kalibrering

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Konfigureringsinställningar . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Användarkod

Styrenhetens verktyg

Inställning av underhållsintervall

Övriga val (enheter och LCD inställningar)

Hjälpluft

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spolningscykel

Spolningsinställningar

Spolningsinställningar vid

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Om menyn (information om styrenheten)

Inställning av mönsterluftsflöde

. .

. . . .

. . . . . . . . . . . .

Inställningar av spolning för standardsystem .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . färgbytessystem (Color-On-Demand)

Spolningscykel

. . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

9

9

Spolningsinställningar 9

7

8

7

7

6

6

5

6

9

9

8

8

9

5

5

4

5

3

3

3

3

2

2

1

2

1

1

1

1

Sprayinställningar

Förvalsvärden

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inmatning av förval för sprayinställningar

Ändring av förval för sprayinställningar

. . . .

. . . . . .

Inställning av elektrostatiska data

Standardmoder

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Laddningsvalsmoder (Select Charge)

Pulverflödesinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inställning av mönsterluftsflöde

. . .

. . . . . . . . . . . .

Handhavande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Laddning av spraypistolen med pulver

Användning av triggern för mönsterstyrning

Spolning av standardsystem/färgbyte

Underhållstimer

. . . . . .

.

. . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Larm och felkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Återställning av fel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reservdelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reservdelslista för styrenhet

Styrenhetens delar

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Specifikationer

Elektriska anslutningar

Omgivning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Utrustningens skyltar

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

12

12

12

12

12

12

13

15

11

11

11

11

11

10

10

10

10

16

16

18

20

20

20

20

Kontakta oss

Nordson Corporation tar gärna emot er önskemål om information, kommentarer och förfrågningar om produkterna. Allmän information om

Nordson kan hämtas på Internet på följande adress: http://www.nordson.com.

Beställningsnummer

P/N = Beställningsnummer för Nordson Artikel

Anmärkning

Detta är ett Nordson Corporation dokument som har copyright skydd.

Original copyright datum 2005. Inga delar av detta dokument får kopieras, reproduceras, eller översättas till ett annat språk utan att i förväg erhållit godkännande härför av Nordson Corporation.

Den information som ges i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.

P/N 7146460C

Varumärken

Nordson och the Nordson logo är registrerade varumärken, övertagna av

Nordson Corporation.

Prodigy och Color-on-Demand är registrerade varumärken tillhöriga

Nordson Corporation.

E 2005 Nordson Corporation

Introduction

O-1

Nordson International

http://www.nordson.com/Directory

Country

Europe

Phone

Austria

Belgium

43-1-707 5521

31-13-511 8700

Czech Republic

Denmark Hot Melt

Finishing

Finland

France

Germany

Italy

4205-4159 2411

45-43-66 0123

45-43-200 300

358-9-530 8080

33-1-6412 1400

Erkrath

Lüneburg

49-211-92050

49-4131-8940

Nordson UV 49-211-9205528

EFD 49-6238 920972

39-02-904 691

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Hot Melt

Russia

Slovak Republic

Spain

Sweden

Switzerland

United

Kingdom

31-13-511 8700

47-23 03 6160

48-22-836 4495

351-22-961 9400

7-812-718 62 63

4205-4159 2411

34-96-313 2090

46-40 − 680 1700

41-61-411 3838

44-1844-26 4500 Hot Melt

Finishing 44-161-495 4200

Nordson UV 44-1753-558 000

Fax

43-1-707 5517

31-13-511 3995

4205-4124 4971

45-43-64 1101

45-43-430 359

358-9-530 80850

33-1-6412 1401

49-211-254 658

49-4131-894 149

49-211-9252148

49-6238 920973

39-02-9078 2485

31-13-511 3995

47-23 68 3636

48-22-836 7042

351-22-961 9409

7-812-718 62 63

4205-4124 4971

34-96-313 2244

46-40-932 882

41-61-411 3818

44-1844-21 5358

44-161-428 6716

44-1753-558 100

Distributors in Eastern & Southern Europe

DED, Germany 49-211-92050 49-211-254 658

E 2007 Nordson Corporation

All rights reserved

NI_EN_M-0307

O-2

Introduction

Outside Europe / Hors d’Europe / Fuera de Europa

S For your nearest Nordson office outside Europe, contact the Nordson offices below for detailed information.

S Pour toutes informations sur représentations de Nordson dans votre pays, veuillez contacter l’un de bureaux ci-dessous.

S Para obtener la dirección de la oficina correspondiente, por favor diríjase a unas de las oficinas principales que siguen abajo.

Contact Nordson

Africa / Middle East

DED, Germany

Asia / Australia / Latin America

Pacific South Division,

USA

Japan

Phone

49-211-92050

Fax

49-211-254 658

1-440-685-4797 −

Japan 81-3-5762 2700 81-3-5762 2701

North America

Canada

USA

1-905-475 6730

Hot Melt

Finishing

1-770-497 3400

1-880-433 9319

Nordson UV 1-440-985 4592

1-905-475 8821

1-770-497 3500

1-888-229 4580

1-440-985 4593

NI_EN_M − 0307 E 2007 Nordson Corporation

All rights reserved

Prodigy t styrenhet för manuell pulverspraypistol 1

Prodigy

t

styrenhet för manuell pulverspraypistol

Säkerhetsinstruktioner

Läs noga igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner.

På de sidor i dokumentationen där speciella arbetsmoment beskrivs, eller där annan viktig information måste ges, finns varnings- eller upplysningssymboler, som berör specifika arbetsuppgifter, eller speciella egenskaper hos utrustningen, liksom att även instruktioner eller ytterligare viktiga upplysningar ges i anknytning till aktuellt moment.

Håll all dokumentation som berör utrustningen tillgänglig, inklusive dessa säkerhetsinstruktioner, för sådan pesonal som arbetar med, eller utför service- eller underhållsaktiviteter på utrustningen.

Kvalificerad personal

Ägaren till utrustningen ansvarar för att Nordsons utrustning installeras, handhas och repareras eller underhålles av kvalificerad personal. Med kvalificerad personal avses sådana medarbetare eller underleverantörer som utbildats för att på ett säkert sätt kunna utföra sina arbetsuppgifter. Sådan personal är genom utbildning och erfarenhet väl insatt i gällande säkerhets- och installationsbestämmelser, samt fysiskt kapabel att utföra de tilldelade arbetsuppgifterna.

Avsedd användning

Används en Nordson utrustning på något annat sätt än vad som beskrivs i den dokumentation som levererats tillsammans med utrustningen, så kan detta leda till personskador eller till skador på övriga delar av anläggningen.

Några exempel på icke avsedd eller olämplig användning ges här nedan

S användning av material som inte passar ihop

S genom att göra modifikationer utan medgivande från leverantören

S genom att ta bort eller förbikoppla säkerhetsanordningar

S genom användning av olämpliga eller skadade delar

S användning av icke godkänd tilläggsutrustning

S drift av utrustningen utanför specificerade gränsvärden

Bestämmelser och godkännanden

Kontrollera att all utrustning är specificerad för och godkänd för den miljö som den skall användas i. De typgodkännande som Nordson utrustning har, kommer inte att vara giltiga om anvisningarna för installation, drift och service/underhåll inte efterföljs.

Samtliga moment vid installationen måste ske i

överensstämmelse med gällande lagstiftning och allmänna eller lokala säkerhetsföreskrifter.

Personsäkerhet

Följ nedanstående anvisningar för att undvika skador.

S

Använd inte, och utför inga servicearbeten på utrustningen om du inte är kvalificerad för dessa arbetsuppgifter.

S

Använd inte utrustningen om inte säkerhetsanordningar, dörrar, skyddspaneler eller liknande är intakta eller om automatiska skyddsanordningar inte fungerar tillfredsställande.

Gör inte säkerhetsanordningar obrukbara, eller några förbikopplingar av dessa.

S

Arbeta inte i närheten av rörlia utrustningsdelar.

Innan man utför några injusterings- eller servicearbeten på rörliga utrustningsdelar, stäng av drivningen och vänta tills att utrustningen helt har stannat. Lås arbetsbrytare och spärra utrustningen mot oväntad eller oavsiktlig rörelse.

S

Sänk hydraul- och pneumatiktryck (öppna systemen) innan justerings- eller servicearbete på trycksatta system eller komponenter påbörjas. Bryt anslutningar, spärra arbetsbrytare och sätt upp skyltar på dessa innan servicearbete på elektrisk utrustning påbörjas.

S

Beställ och studera produkt- och säkerhetsdatabladen (MSDS) för alla de material som används.

Följ tillverkarens instruktioner för säker hantering och bruk av materialet och använd sådan personlig skyddsutrustning som rekommenderas häri.

S

För att förhindra skador, identifiera sådana faromoment i arbetsområdet som inte är uppenbara och vilka ofta inte kan elimineras helt, t.ex. heta ytor, skarpa kanter spänningssatta elektriska delar, eller rörliga utrustningsdelar, som inte kunnat avskärmas eller gjorts ofarliga av praktiska skäl.

E 2005 Nordson Corporation

P/N 7146460C

2 Prodigy t styrenhet för manuell pulverspraypistol

Brandskydd

För att undvika brand eller explosion, följ nedanstående anvisningar.

S

Rökning, svetsning, slipning eller öppen låga är förbjuden där brandfarliga ämnen används eller lagras.

S

Sörj för en tillräcklig ventilation så att skadliga koncentrationer av hälsovådliga partiklar eller ångor inte byggs upp. Iakttag alla aktuella gränsvärden eller följ den information som ges i materialets produkt − och säkerhetsdatablad (MSDS).

S

Bryt inte matningskablar till spänningssatta utrustningsdelar, när arbete med brandfarliga material pågår. Stäng av spänningen med en lämplig strömbrytare som förhindrar gnistbildning.

S

Lär dig var utrustningens nödstoppsknappar, avstängningsventiler och brandsläckare är placerade. Om en brand utbryter i en sprutbox, stäng omedelbart av spraysystemet och utblåsningsfläktar.

S

Rengör, underhåll, prova, och reparera utrustningen enligt de instruktioner som finns angivna i utrustningens dokumentation.

S

Använd endast original reservdelar. Kontakta Er

Nordson representant för assistans beträffande detaljer eller då annan rådgivning behövs.

Jordning

VARNING: Att använda felfungerande elektrostatiskt arbetande utrustning är farligt och kan leda till personskador, ev. med dödlig utgång, eller till brand eller explosion. Låt dagligen göra en kontroll av resistanserna, som en del av det periodiska underhållet. Om man får ens den minsta elchock eller iakttar statiska urladdningar eller gnistbildning, stäng omedelbart av all elektrisk eller elektrostatisk utrustning. Starta inte utrustningen igen, förrän problemet har identifierats och

åtgärdats.

Allt arbete inne i sprayboxen eller inom 1 m (3 fot) från boxens öppningar anses vara arbete i explosionsfarlig miljö enligt klass 2 kategori 1 eller 2 och måste ske enligt anvisningarna i NFPA 33, NFPA 70 (NEC artiklarna

500, 502, och 516), och NFPA 77, senaste revisionen, eller enligt svenska arbetarskyddsregler, se AFS 1992:4,

AFS 1986:29 och 1995:5 beträfffande sprutmålning. I

SS4210822 finns anvisningar beträffande jordning och potentialutjämning, liksom i SIND FS 1983:32 klassning av explosionsfarlig miljö.

S

Alla elektriskt ledande föremål inne i sprayområdet skall vara elektriskt förbundna med jord, med ett motstånd till jord som är mindre än 1 megaohm, uppmätt med ett instrument som lägger på en spänning av åtminstone 500 V, till den krets som undersöks.

S

Utrustningsdelar som skall vara jordade omfattar, men är inte begränsat till, sprayområdets golv, operatörens arbetsplats, behållare eller hopper, hållare för fotoceller och renblåsningsmunstycken.

Personal som arbetar i sprayområdet måste vara jordad.

S

Det finns en möjlig antändningsrisk från elektrostatiskt laddad personal. Personal som står på en målad yta, t.ex. en operatörsplattform, eller som inte har elektriskt ledande skor, är inte jordad.

Personal måste använda skor med ledande sulor, eller ett jordningsarband för att avleda elektrostatisk laddning, vid arbete vid eller på elektrostatiskt arbetande utrustning.

S

Vid användning av elektrostiskt arbetande spraypistoler måste personal hela tiden ha elektrisk kontakt mellan handen och pistolens kolv, för att undvika elchock. Om man måste använda handskar, klipp ut handflatan eller fingrarna, eller använd elektrostatiskt ledande handskar, eller använd ett jordningsarmband anslutet till pistolkolven eller någon annan verklig jord.

S

Stäng av spänningsaggregatet för den elektrostatiska laddningen och jorda pistolelektroderna innan några justerings- eller rengöringsaktiviteter vidtas på pistolen.

S

Anslut all frånkopplad utrustning, jorda kablar och ledare efter att servicearbeten har utförts på utrustningen.

Aggresiva substanser

Om det är möjligt för utrustningen kan komma i kontakt med aggresiva substanser, så är det användarens skyldighet att vidta lämpliga åtgärder så att den inte påverkas i någon nämnvärd grad, för att härigenom kunna garantera att det skydd som utrustningen erbjuder inte försämras.

Aggresiva substanser: t.ex. syror i vätske- eller gasfas som kan reagera med metaller, eller lösningsmedel som kan påverka polymera material.

Lämpliga skyddsåtgärder: kontrollera regelbundet som en del av rutininspektioner, eller säkerställ med hjälp av materialets datablad att det är motståndskraftig mot specifika kemikalier.

Vänligen kontakta Nordson Corporation om ni oroad eller osäker beträffande lämpligheten av att produkten kommer i kontakt med speciellt aggresiva substanser.

P/N 7146460C E 2005 Nordson Corporation

Åtgärder i händelse av felfunktion

Om ett system, eller en komponent i ett system, inte fungerar som avsett stäng omedelbart av detta och genomför därefter följande steg:

S Bryt matningsspänningen och spärra arbetsbrytare. Stäng avstängningsventiler för pneumatikdelar i systemet och sänk trycket i detta.

Prodigy t styrenhet för manuell pulverspraypistol 3

S Undersök orsaken till felfunktionen och åtgärda denna innan systemet åter tas i drift.

Skrotning

Skrota utrustningen och överblivet material enligt gällande miljöföreskrifter.

Beskrivning

Styrenheten för Prodigy manuell pulverspraypistol styr elektrostatiska data, pulverflöde och mönsterluft till en Prodigy manuell pulverspraypistol.

Styrenheten arbetar tillsammans med HDLV pumpens styrning i system med enkla eller dubbla pistoler, och dessutom med styrningen för ett färgbytessystem (Color-On-Demand).

Pistolens styrenhet är försedd med en ledstångshållare, svängbart fäste och en jordklämma.

Pistolkabeln och kabeln för kraft och nätverksanslutning ansluts till kontakter på kapslingens undersida. Pistolkabeln levereras tillsammans med spraypistolen. Kabeln för kraft och nätverksanslutning levereras tillsammans med pumppanelen.

1

2

3

Användargränssnitt

Piltangenterna och den Vridbara ratten används för följande två funktioner: att flytta markören i skärmen och för att ändra inställningar.

Färgbytestangenten startar spolningen av pistolen, vilket är det första steget i en färgbytessekvens. Denna tangent är deaktiverad om utrustningen har ett färgbytessystem

(Color-On-Demand).

Om man vid spänningstillslag trycker på, och håller intryckt Nordson-tangenten så öppnas konfigureringsmenyn. Vid normal drift så öppnar den larmmenyn.

5

6

4 7

8

9

Bild 1 Styrenhet för Prodigy manuell pistol

1. Nordson tangenten

2. LCD skärm

3. Färgbytestangent

4. Strömbrytare

5. Vridbar ratt

6. Piltangenter

E 2005 Nordson Corporation

7. Enter-tangent

8. Vridbar hållare

9. Ledstångsfäste

P/N 7146460C

4 Prodigy t styrenhet för manuell pulverspraypistol

Installation

VARNING: Tillåt endast kvalificerad personal att utföra följande arbetsuppgifter. Iakttag och följ säkerhetsinstruktionerna i detta dokument och i övrig dokumentation som berör detta område.

VARNING: Installation i Europa skall utföras av lämpligt utbildad personal och enligt gällande installationsföreskrifter.

EN60079-14: 1997

1. Se sidan 15. Man kan montera styrenheten på en operatörsplattforms räcke med det svängbara ledstångsfästet. För montage på vägg eller på ett stativ, använd endast den

U-formade svängbara hållaren.

2. Anslut styrenhetens jordklämma till verklig jord, helst ska den anslutas till sprayboxens nederdel.

VARNING: Ställ enhetens nätströmbrytare i läge FRÅN innan man ansluter kabeln för kraftförsörjning/ nätverk till styrenheten. Försummar man denna varning kan det leda till skador på styrenhetens kretskort.

3. Anslut spraypistolens kabel till kontakten för pistol (GUN) och drag åt kabelns

överfallsmutter.

4. Anslut kabeln för kraftförsörjning/nätverk till kontakten märkt POWER/NETWORK och drag

åt kabelns överfallsmutter ordentligt.

ANMÄRKNING: Kabeln för kraftförsörjning/ nätverk är fast ansluten i den andra änden, till pumppanelen eller till en kopplingsbox för manuell pistol.

5. Slå till styrenhetens matning och vänta tills att styrenheten har startat. Vid den första starten bör styrenhetens display direkt visa inställningsmenyn.

6. Med hjälp av inställnings- och kalibreringsmenyerna konfigurerar man styrenheten så som beskrivs i avsnittet

Konfigureringsinställningar

på sidan 5.

7. Tryck på Återgå till huvudmeny (Return to

Main Screen) och tryck sen på Enter ( ) tangenten.

8. Ställ in underhållsintervall efter önskemål. Se

Underhållsinställningar

på sidan 7.

9. Gör inställningar för lågflödesmoden för mönsterluft. Se Inställning av mönsterluftsflöde

på sidan 8.

10. Gör önskad inställning för spolning. Se

Spolningsinställningar på sidan 9.

11. Ställ in önskade sprayningsförval. Se

Sprayningsinställningar

på sidan 10.

P/N 7146460C E 2005 Nordson Corporation

Prodigy t styrenhet för manuell pulverspraypistol 5

Styrning via menyer

Markören är en pekare som kan flyttas upp eller ner på skärmens vänster och högersida.

Öppna en meny

För att öppna verktygsmenyn från huvudmenyn, tryck på symbolen Verktyg , och tryck därefter på .

För att öppna andra menyer, tryck på dess namn och tryck därefter på .

För att gå tillbaka till huvudmenyn tryck på

ÅTERGÅ TILL HUVUDMENY (RETURN TO MAIN

SCREEN) och tryck på .

Ändring av inställninger

För att ändra en inställning, använd

Piltangenterna eller den Vridbara ratten för att flytta markören till den önskade inställningen, tryck därefter på . Det valda inställningfältet, liksom markören, visas i omvänd grafik, för att visa att det valts.

Bild 3 Huvudmenyn med KV fältet valt

Använd Y och B piltangenterna eller den vridbara ratten för att ändra det inställda värdet. Tryck åter på för att spara ändringarna och för att avmarkera det valda fältet.

Bild 2 Markören vid symbolen Verktyg

Konfigureringsinställningar

När en ny styrenhet för första gången slås till, kommer den automatiskt att visa

Inställningsmenyn. För att manuellt komma in i konfigureringsmenyn, stäng av styrenheten, tryck och håll intryckt Nordson tangenten, och slå till kraftförsörjningen. Konfigureringsmenyn öppnas nu.

Bild 4 Konfigureringsmenyn

1401443B

INSTÄLLNING (SETUP): Pistolnummer, typ och spolningsmode.

KALIBRERING (CALIBRATION): Kalibrering av styrenheten för HDLV pumpmodul, vilken styr pulvertransport och luftflöde till spraypistolen.

ANVÄNDARKOD (PASSWORD): En användarkod skyddar konfigureringen, verktygen och sprayinställningarna.

Från inställnings-, kalibrerings-, och användarkodsmenyerna tryck på ÅTERGÅ TILL

ÖVRIGA VERKTYG (RETURN TO AUX TOOLS) och tryck på för att gå tillbaka till konfigureringsmenyn.

När man är klar med styrenhetens konfigureringen, tryck på ÅTERGÅ TILL HUVUDMENY (RETURN

TO MAIN SCREEN) och tryck på . Huvudmenyn

öppnas nu.

E 2005 Nordson Corporation

P/N 7146460C

6 Prodigy t styrenhet för manuell pulverspraypistol

Inställning

Tryck på INSTÄLLNING (SET UP) och tryck därefter på

.

ANMÄRKNING: Om man ändrar pistolnummer, så kommer styrenheten att starta om automatiskt.

PISTOLTYP (GUN TYPE): Välj HDLV för ett standardsystem, eller HDLV − COD för ett färgbytessystem (Color-On-Demand).

SPRÅK (LANGUAGE): Välj mellan Engelska, Spanska,

Franska eller Tyska.

SPOLNING (PURGE): För ett standardsystem utan färgbyte kan man välja mellan följande:

SINGEL − endast den pistol som är ansluten till denna styrenhet spolas när tangenten för färgbyte trycks in.

DUAL – båda pistolerna i ett två-pistolssystem spolas.

DEAKTIVERAD (DISABLED) – färgbytestangenten och spolningen är deaktiverad. Detta väljs automatiskt om pistoltypen valts till HDLV − COD.

Bild 5 Inställningsmenyn

PISTOLNR: (GUN NO): Ställ in pistolnumret. Vid ett dubbelsystem är pistol 1 ansluten till den högra pumpen och pistol 2 till den vänstra. Pistolnumret måste vara unikt i ett system. Noll är inte ett godkänt värde.

Kalibrering

Tryck på KALIBRERING (CALIBRATION) och tryck därefter på . Man behöver endast genomföra en kalibrering om man har bytt ut pumpfördelaren eller pumpens styrkort. Ändra inte kalibreringsvärdena.

Mata in kalibreringsvärdena A, B och C för pumpflöde, och mönsterluftsflöde, vilka finns på etiketten på pumpfördelaren, för den pump som matar fram pulver till spraypistolen som är ansluten till styrenheten.

Pumpfördelaren sitter inne i pumppanelen.

Bild 6 Kalibreringsmenyn

Användarkod

Man kan ställa in en 4-siffrig användarkod och spärra styrenheten, så att operatören endast kan ändra förvalsnummer, avläsa och återställ larm, avläsa

Om-menyn, och avläsa Underhållsmenyn, samt

återställa underhållstidräknaren.

Den fabriksinställda användarkoden är 4486. Denna användarkod kommer alltid att fungera. För att mata in en egen användarkod, tryck på ANVÄNDARKOD

(PASSWORD) och tryck därefter på , mata sen in den fabriksinställda koden, tryck på efter att med den vridbara ratten eller piltangenterna ha ställt in ett nummer, tryck därefter på låsningstangenten (LOCKED) för programsymbolen, tryck på , och ange er egen användarkod.

För att låsa eller låsa upp styrenheten, mata in er användarkod och tryck på låsningssymbolen.

För att komma tillbaka till denna meny och ändra låsningens status, så måste man slå från/till styrenhetens kraftförsörjning, medan man håller Nordson tangenten intryckt.

Bild 7

Fabriksinställd

Användarkod

Olåst

Låst

Programmera användarkod

1401650A

Meny för användarkodsinställning (olåst)

P/N 7146460C E 2005 Nordson Corporation

Prodigy t styrenhet för manuell pulverspraypistol 7

Styrenhetens verktyg

Från huvudmenyn tryck på symbolen Verktyg och tryck därefter på .

Verktygsmenyn visas.

Bild 8 Markören vid symbolen Verktyg Bild 9 Verktygsmenyn

Inställning av underhållsintervall

Tryck på UNDERHÅLL (MAINTENANCE) och tryck därefter på .

LARM (ALARM): När denna valts TILL (ON), varnas operatören om att pistolen eller pumpen behöver underhåll, när TIMMAR (HOURS) är lika med det inställda värdet för intervallet, INT .

Larmsymbolen och en felkod visas i displayen:

E19: Pistolen kräver underhåll

E20: Pumpen kräver underhåll

INT: Tidsintervall för periodiskt underhåll (i timmar).

ÅTERSTÄLLNING AV TIDRÄKNARE (HOURS

RESET): Återställer TIMMAR (HOURS) till noll och

återställer fellarmskoden för underhåll.

TIMMAR (HOURS): Tid sedan senaste

återställning.

TOTAL: Total drifttid.

Bild 10 Underhållsmeny

Övriga val (enheter och LCD inställningar)

Tryck på ÖVRIGA VAL (OPTIONS) och tryck därefter på .

ENHETER (UNITS): Ställ in Engelska eller metriska enheter.

DISPLAY MODE: Välj displaymode enligt

önskemål:

S NORMAL: Mörka bokstäver mot ljus bakgrund.

S OMVÄND (REVERSE): Ljusa bokstäver mot mörk bakgrund.

KONTRAST: Tryck på KONTRAST (CONTRAST) och ställ in skärmens kontrast med Y eller B piltangenterna eller den vridbara ratten.

Bild 11 Meny för övriga inställningar

E 2005 Nordson Corporation

P/N 7146460C

8 Prodigy t styrenhet för manuell pulverspraypistol

Hjälpluft

Hjälpluft är det luftflöde som trycker pulvret ut ur pumpen till pistolen. Med hjälp av denna meny kan man öka eller minska hjälpluftsflödet med ett procentvärde av det totala flödet för varje förval, för att optimera pumpens och sprayningens egenskaper.

Välj önskat förval och tryck på för att välja procent, använd den vridbara ratten för att ställa in

önskat värde, tryck därefter åter på .

Se felsökningsguiden Prodigy System

Troubleshooting Guide 1066678 för fler möjligheter att ändra egenskaperna.

Bild 12 Hjälpluftsmeny

Om menyn (information om styrenheten)

Tryck på OM (ABOUT) och tryck därefter på .

Använd informationen i denna meny för att avläsa pistolnummer och inställning för spolningsmode, samt för att avläsa mjukvarans versionsnummer.

Om man begär hjälp från teknisk support, kan man bli ombedd att öppna denna meny.

Bild 13 Om menyn

Inställning av mönsterluftsflöde

Tryck på MÖNSTERLUFTSFLÖDE (PATTERN

FLOW) och tryck därefter på .

Mönstertriggern, för styrenheten för Prodigy manuell spraypistol, växlar mellan förvalsinställningarna (högflöde) och lågflödesinställningarna som görs i denna meny.

När man valt lågflödesmode visas en pil på pistolsymbolens högra sida.

ANMÄRKNING: Om man ändrar förval medan man sprayar i lågflödesmode, så kommer styrenheten omedelbart att spraya med de nya förvalsinställningarna.

MÖNSTERTRIGG (PATTERN TRIGGER): Välj

FRÅN (OFF) (triggning deaktiverad) eller

HÖG/LÅG (HI/LO) (triggning aktiverad).

LÅGT MÖNSTERLUFTSFLÖDE (LOW PATTERN

AIR): Ställ in mönsterluftsflödet. Det förinställda värdet är 0.35 standard kubikmeter per timme

(0.20 SCFM) .

LÅGT PULVERFLÖDE (LOW POWDER FLOW):

Ställ in pulverflödet i procent. Det förinställda värdet är 20%.

Bild 14 Meny för mönsterluftsflöde

P/N 7146460C E 2005 Nordson Corporation

Inställningar av spolning för standardsystem

Peka på SPOLNING (PURGE) och tryck därefter på .

Spolningscykel

1.

Mjukspolning: Hjälpluft leds genom pumpen och pulversugröret tillbaka till pulverförrådet

(mjukspolning av sugrör), därefter genom pumpen och pulverslangen till spraypistolen (mjukspolning av pistol). Detta rensar ut pulver ur pumpen, slangarna och pistolen.

2.

Pulsspolning: Spolningsluften leds pulserande från pumpen till pulverförrådet (pulsning av sugrör), därefter från pumpen till spraypistolen

(pistolpulsning). Puls Till anger pulstiden för varje puls, puls Från anger tiden mellan pulserna.

Spolningen startas genom att man trycker på

Färgbytestangenten . Om ert system har två pistoler, kontrollera att båda pistolerna är riktade in i sprayboxen innan man startar en spolning.

Prodigy t styrenhet för manuell pulverspraypistol 9

Spolningsinställningar

MJUKSPOLNING SUGRÖR (SOFT SIPHON) 1.00 −

10.00 sekunder, i steg om 0.25, förinställt värde är 8 sekunder.

MJUKSPOLNING PISTOL (SOFT GUN): 1.00 − 10.00

sekunder, i steg om 0.25, förinställt värde är 8 sekunder.

PULS TILL (PULSE ON): 0.1 – 1.00 sekunder, i steg om 0,05, förinställt värde är 0.2 sekunder.

PULS FRÅN (PULSE OFF): 0.1 − 1.00 sekunder, i steg om 005, förinställt värde är 0.2 sekunder.

PULSSPOLNING SUGRÖR (SIPHON PULSES): 1 − 99 pulser, förinställt värde är 7.

PISTOLPULSER (GUN PULSES): 1 − 99 pulser, förinställt värde är 13.

Spolningsinställningar vid färgbytessystem (Color-On-Demand)

Peka på SPOLNING (PURGE) och tryck på .

Spolningscykel

1.

Spolning av fördelare: Tömningsventilen öppnas.

Pumpen går upp till 100 % av flödet för att pumpa ut

återstående pulver ur fördelarna.

2.

Mjukspolning: Hjälpluft leds genom pumpen och pulversugröret tillbaka till pulverförrådet

(mjukspolning av sugrör), därefter genom pumpen och pulverslangen till spraypistolen (mjukspolning av pistol). Detta rensar ut pulver ur pumpen, slangarna och pistolen.

3.

Pulsspolning: Spolningsluften leds pulserande från pumpen till pulverförrådet (pulsning av sugrör), därefter från pumpen till spraypistolen

(pistolpulsning). Puls Till anger pulstiden för varje puls, puls Från anger tiden mellan pulserna.

4.

Förladdning av pulver: Pulvret med den nya färgen pumpas till spraypistolen under den inställda tiden med 100 % flöde, för att ladda systemet inför produktion.

Färgbytessekvensen startas av operatören eller av en extern signal till styrenheten för färgbyte. Operatören startar färgbytet genom att välja en ny färg och därefter

E 2005 Nordson Corporation

Bild 15 Meny för inställningar av spolning av standardsystem trycka på Start tangenten på pekskärmen, eller genom att trycka på en fotpedal och därefter välja en ny färg innan förladdningen startar.

ANMÄRKNING: Pulvertyp, fuktighet, slanglängder och andra variabler kan påverka effektiviteten i dessa inställningar. Man kan behöva justera dessa inställningar för att undvika att färgerna blandas samman och för att uppehålla kvaliteten.

Spolningsinställningar

SPOLNING AV FÖRDELARE (MANIFOLD PURGE):

0 – 10.00 sekunder, i steg om 0.25, förinställt värde är 2 sekunder.

MJUKSPOLNING SUGRÖR (SOFT SIPHON) 2.00 −

10.00 sekunder, i steg om 0.25, förinställt värde är 3.5

sekunder.

MJUKSPOLNING PISTOL (SOFT GUN): 1 − 10.00

sekunder, i steg om 0.25, förinställt värde är 2 sekunder.

PULS TILL (PULSE ON): 0.1 − 1.00 sekunder, i steg om 0.05, förinställt värde är 0.2 sekunder.

PULS FRÅN (PULSE OFF): 0.1 − 1.00 sekunder, i steg om 0.05, förinställt värde är 0.2 sekunder.

PULSSPOLNING SUGRÖR (SIPHON PULSES): 1 − 99 pulser, förinställt värde är 20.

PISTOLPULSER (GUN PULSES): 1 − 99 pulser, förinställt värde är 18.

P/N 7146460C

10 Prodigy t styrenhet för manuell pulverspraypistol

Spolningsinställningar

(forts.)

FÖRLADDNING AV PULVER (POWDER

PRE-LOAD): 0 − 99 sekunder, förinställt värde är 4.

SPARA VÄRDEN (SAVE VALUES): Sparar

ändrade inställningar.

LADDA IN VÄRDEN (LOAD VALUES): Laddar in de senaste inställningarna.

För att gå tillbaka till de fabriksinställda värdena, måste man manuellt mata in dem igen, med de värden som finns angivna här.

Bild 16 Meny för spolningsinställningar vid färgbytessystem (Color-On-Demand)

Sprayinställningar

Förvalsvärden

Ett förval är en uppsättning sparade sprayinställningar: elektrostatiska, pulverflöde och mönsterluft. Tio förval kan sparas. Använd förvalen för att spara optimerade inställningar för olika produkter eller produktformer.

Alla sprayinställningar görs i huvudmenyn. Medan man sprayar pulver visar huvudmenyn de faktiska utgående värdena för pistolen. Om man flyttar markören så kommer sprayinställningarna för det gjorda förvalet att visas.

ANMÄRKNING: Man behöver inte ställa in några förval alls för att spraya produkter; man behöver endast ställa in elektrostatiska data, pulverflöde och mönsterluftsflöde och därefter starta produktionen.

Inmatning av förval för sprayinställningar

1. Välj ett förvalsnummer.

2. Gör inställningar av elektrostatiska data, pulverflöde och mönsterluft. När man ändrar värdet för en inställning visas symbolerna för Ja

( n ) och Nej ( X ) vid sidan om fältet för förvalsnummer.

3. För att spara sprayinställningarna, peka på n och tryck på . För att ångra sprayinställningarna, peka på X och tryck på .

Ändring av förval för sprayinställningar

Man kan när som helst ändra ett förvals sprayinställningar, temporärt eller permanent.

1. Peka på den inställning som man vill ändra.

P/N 7146460C

Bild 17 Huvudmenyn − sprayinställningar

2. Ändra värdet på inställningen. Tryck på för att börja spraya med det nya värdet. Om man inte trycker på så kommer styrenheten att automatiskt bekräfta valet efter 5 sekunder. Ja

( n ) och Nej ( X ) symbolerna visas vid sidan om fältet för förvalsnummer.

E 2005 Nordson Corporation

Prodigy t styrenhet för manuell pulverspraypistol 11

3. För att spara ändringen, peka på n och tryck på .

För att ta bort ändringen, peka på X och tryck på .

Man kan inte ändra förvalsnumret förrän man har sparat eller ångrat ändringen för det aktuella förvalet.

Om man stänger av styrenheten, så kommer det nuvarande förvalsnumrets inställningar att sparas i minnet och återställas när man slår på enheten igen,

även om man inte har sparat.

Inställning av elektrostatiska data

Man kan välja mellan inställning av kV utspänning, eller uA utström (standardmode), eller välja laddningsvalsmoden (Select Charge).

Ställ markören vid symbolen för den elektrostatiska driftsmode som man önskar och tryck på . Tryck upprepade gånger på piltangenterna för att bläddra genom moderna.

Standardmoder

Laddningsvalsmoder (Select

Charge)

Ommålning (mode 1):

Används för ommålning av produkter som redan har belagts och härdats. Pistolströmmen är reducerad för att eliminera jonisering.

specialmode (mode 2):

Använd vid speciella pulvertyper, till exempel torrblandad metallic eller mica.

Djupa lådor (mode 3): Används vid beläggning inne i lådor eller djupa kaviteter i produkter.

Standardmode, Kv : Ställ in värdet på högspänningsutgången (25 − 95 kV). Ju högre utspänning, desto större pulverladdning. Strömmen i μ A kan inte ställas in.

Standardmode, uA (AFC):

Detta är det maximala värdet på utgångsströmmen ( μ A).

Styrenheten begränsar strömmen till detta värde genom att styra spänningen, för att hålla laddningen och pulveröverföringseffektiviteten hög. Spänningen (kV) kan inte ställas in.

Användarprogrammerbar

(mode 4): Vid detta val kan man ställa in både högspänningen (kV) och strömmen μ A för en viss produkt eller typ av pulver och spara de inställda värdena.

Pulverflödesinställningar

Pulverflödet anges som en procentandel av tillgängligt flöde, i området 0 − 100 %. När spraypistolen triggas bör det visade värdet vara lika med det inställda.

Inställning av mönsterluftsflöde

Mönsterluften styr formen på pulvermönstret.

Mönsterluftsflödet är 0.35

− 3.4 standard kubikmeter per timme (0.20

− 2.0 SCFM) . När spraypistolen är triggad visas det verkliga flödet.

Handhavande

VARNING: Denna utrustning kan vara farlig om den inte används i enlighet med de anvisningar som ges i denna användarhandledning.

1. Kontrollera alla elektriska anslutningar och slanganslutningar. Kontrollera att pulversugröret sitter i pumpadaptern på pulverhoppern.

E 2005 Nordson Corporation

2. Starta sprayboxens evakueringsfläkt.

3. Öppna för fluidiseringsluften och vänta tills att pulvret i hoppern är fluidiserat.

4. Ställ strömbrytaren för pumpens styrenhet i läge till.

5. Ställ strömbrytaren för pistolens styrenhet i läge till.

6. Ladda spraypistolen med pulver och påbörja därefter produktionen.

P/N 7146460C

12 Prodigy t styrenhet för manuell pulverspraypistol

Laddning av spraypistolen med pulver

Man måste ladda pulverslangen och pistolen med pulver innan man kan påbörja produktionen.

Rikta spraypistolen in i sprayboxen och tryck in avtryckaren. När pulver börjar sprayas ut från pistolen, släpp triggern och börja därefter produktionen.

ANMÄRKNING: Färgbytessystem

(Color-on-Demand) laddar automatiskt systemet med pulver vid slutet av en färgbytessekvens.

Användning av triggern för mönsterstyrning

Tryck på mönstertriggen för att ändra pulverflödet och mönsterluftsflödet till inställningarna för lågmoden. Tryck ännu en gång på tangenten för att återgå till förvalsinställningarna.

Spolning av standardsystem/färgbyte

ANMÄRKNING: Vid färgbytessystem

(Color-on-Demand), se operatörskortet 1066482 för anvisningar om spolning och färbytet.

För standardsystem utan färgbyte, koppla loss pulversugslangen från pumpadaptern och rikta slangänden in i sprayboxen. Rikta pistolen in i sprayboxen.

Tryck på tangenten Färgbyte (Color Change) för att starta spolningscykeln. För att stoppa spolningscykeln innan den är avslutad, tryck på

Nordson tangenten.

OBSERVERA: Om ert system har två pistoler och spolningsmoden är satt till dual, kontrollera att båda spraypistolerna

är riktade in i sprayboxen innan spolningen påbörjas.

Underhållstimer

Se Underhållsinställningar för information om underhållstimern. När en E19 eller E20 felkod och larmsymbol visas i displayen, genomför det underhåll som behövs och återställ därefter timern.

Felsökning

VARNING: Tillåt endast kvalificerad personal att utföra följande arbetsuppgifter. Iakttag och följ säkerhetsinstruktionerna i detta dokument och i övrig dokumentation som berör detta område.

VARNING: Reparation av denna utrustning skall utföras av lämpligt utbildad personal och enligt gällande installationsföreskrifter. EN60079-19

Om man inte kan lösa problemet med den information som ges här, kontakta er lokala

Nordson representant eller Nordson Finishing

Customer Support Center på telefon (800)

433 − 9319.

För felsökningsanvisningar, se

Tabell 1 Felsökning

med hjälp av felkoder . För mer information och testanvisningar, se spraypistolens användarhandledning, avsnitt Felsökning och

Resistans och kontinuitetstester .

Larm och felkoder

indikerar att ett fel har inträffat, och loggas i larmmenyn.

indikerar det aktuella felet.

Tryck på Nordson tangenten för att avläsa larmmenyn. Denna meny visar i en lista de senaste 5 felen och en kortfattad beskrivning av varje fel.

Bild 18 Huvudmenyn − Fel E12

P/N 7146460C E 2005 Nordson Corporation

Prodigy t styrenhet för manuell pulverspraypistol 13

För felsökningsanvisningar, se

Tabell 1 Felsökning

med hjälp av felkoder . För mer information och testanvisningar, se spraypistolens användarhandledning, avsnitt Felsökning och

Resistans och kontinuitetstester .

Återställning av fel

För att återställa ett fel, flytta markören till RESET och tryck på . Felmeddelandet kommer att visas igen om man inte åtgärdar felets orsak.

Bild 19 Larmmenyn

Felkod

E00

E01

E07

E08

E10

E11

E12

Beskrivning

Inget pistolnummer

EEPROM läsfel

Öppen pistolkrets

Tab. 1 Felsökning med hjälp av felkoder

Kortsluten pistolkrets

Åtgärd

Pistolens nummer får inte ställas till 0, det måste vara ett nummer i intervallet 1 − 4. Se Inställningar för mer information om pistolnummer.

Återställ felet (tryck på Nordson tangenten för att öppna larmmenyn).

Detta fel inträffar ibland när mjukvaran uppgraderas.

Kontrollera lysdioden på spraypistolens baksida med triggern intryckt:

S

Om lysdioden inte är tänd, undersök om pistolkabeln har några skador.

S

Om lysdioden är tänd, trigga spraypistolen nära någon jordad detalj.

Om displayen visar en ström som är 1 μ A eller mindre, kontrollera kabeln till spänningsmultiplikatorn/motståndet/elektroddelen för eventuellt lösa anslutningar.

Om förbindningarna är korrekta, undersök spänningsmultiplikatorn med en högspänningsvoltmeter. Om kV mätaren visar utspänning, kontrollera att pistolkabeln inte har något avbrott.

Om återföringsledaren har kontinuitet, testa spänningsmultiplikatorn enligt anvisningarna i spraypistolens användarhandledning.

Kontrollera lysdioden på spraypistolens baksida med triggern intryckt:

Om lysdioden inte tänds, stäng av styrenheten. Tag av kåpan på pistolens baksida och tag av kontakten från spänningsmultiplikatorn.

Trigga pistolen och titta på lysdioden. Om lysdioden förblir släckt och felkoden fortfarande visar E08, så finns det en kortslutning i kabeln och denna måste bytas ut.

Om lysdioden tänds och felkoden ändras till E07, så är pistolkabeln hel. Testa spänningsmultiplikatorn enligt anvisningarna i spraypistolens användarhandledning.

Byt ut styrenhetens kretskort.

Pistolens utspänning är låg

Pistolens utspänning är hög

Kommunikationsfel

Byt ut styrenhetens kretskort.

Kontrollera nätverkskabeln och kabeltermineringarna. Kontrollera att switcharna SW1 och SW2 på pumpens styrkort är korrekt inställda.

Kontrollera jordanslutningarna för systemet och styrenheten.

E 2005 Nordson Corporation

P/N 7146460C

E23

E24

E25

E19

E20

E21

E22

14 Prodigy t styrenhet för manuell pulverspraypistol

Felkod

E15

E26

E27

E28

E29

Beskrivning

Foldbackfel

Åtgärd

Kontrollera lysdioden på spraypistolens baksida med triggern intryckt:

Om lysdioden inte tänds, stäng av styrenheten. Tag av kåpan på pistolens baksida och tag av kontakten från spänningsmultiplikatorn.

Trigga pistolen och titta på lysdioden. Om lysdioden förblir släckt och felkoden ändras till E08, så finns det en kortslutning i kabeln och denna måste bytas ut.

Om lysdioden tänds och felkoden ändras till E07, så är pistolkabeln hel. Testa spänningsmultiplikatorn enligt anvisningarna i spraypistolens användarhandledning.

Pistolens underhållstimer har löpt ut

Pumpens underhållstimer har löpt ut

Lågt flöde för mönsterluft, fel i proportionalventil

Lågt luftflöde för pumpen, fel i proportionalventil

Genomför underhållet av pistolen, återställ därefter underhållstimern.

Se spraypistolens användarhandledning.

Genomför underhållet av pumpen, återställ därefter underhållstimern.

Se användarhandledningen för Prodigy HDLV pumpen.

Undersök om det finns lösa anslutningar på ventilen för mönsterluft.

Om anslutningarna är korrekta, byt ut ventilen. För information, se användarhandledningen för Prodigy HDLV pumpen.

Undersök om det finns lösa anslutningar på ventilen för pumpluften.

Om anslutningarna är korrekta, byt ut ventilen. För information, se användarhandledningen för Prodigy HDLV pumpen.

Lågt PWM för pulver

Lågt PWM för mönsterluft

Undersök om det finns någon förträngning i servoventilen för transportluften Se Rengöring och reparation av flödesstyrningsventil i användarhandledning 7146457.

Undersök om det finns någon förträngning i servoventilen för transportluften Se Rengöring och reparation av flödesstyrningsventil i användarhandledning 7146457.

Högt PWM för pulver

Ändrad dataversion

Kontrollera utgången från flödesregulatorn (mellersta regulatorn i pumppanelen) − bör vara 85 psi. Undersök om det fings kinkar eller igensättningar i pulverslangen. Undersök om det finns någon igensättning i servoventilen för transportluften Se Rengöring och reparation av flödesstyrningsventil i användarhandledning 7146457.

Högt PWM för mönsterluft Kontrollera utgången från flödesregulatorn (mellersta regulatorn i pumppanelen) − bör vara 85 psi. Undersök om det fings kinkar eller igensättningar i slangen för mönsterluft. Undersök om det finns någon igensättning i servoventilen för mönsterluften Se Rengöring och reparation av flödesstyrningsventil i användarhandledning

7146457.

Avtryckare till vid spänningstillslag

Släpp pistolens avtryckare och återställ felet. Om felet uppstår igen, undersök pistolkabeln eller strömbrytare för kortslutning. Se

Felsökning i pistolens användarhandledning för kontinuitetstest på kabeln/strömbrytaren.

Återställ felet (tryck på Nordson tangenten för att öppna larmmenyn).

Detta fel inträffar ibland när mjukvaran uppgraderas.

Systemkonfigurering passar inte

Konfigureringen för den manuella pistolens styrenhet och styrkortet för pumpen passar inte ihop. Kontrollera att både styrenheten och styrkortet är inställda för samma konfigurering. Se Inställning i denna användarhandledning och Konfigurering av kretskort i användarhandledning 7146457.

P/N 7146460C E 2005 Nordson Corporation

Reparation

Reparation inskränker sig till byte av de delar som anges i reservdelslistan.

VARNING: Reparation av denna utrustning skall utföras av lämpligt utbildad personal och enligt gällande installationsföreskrifter. EN60079-19

Prodigy t styrenhet för manuell pulverspraypistol 15

OBSERVERA: Krestskorten och tangentbordspanelen är känsliga för elektrostatisk laddning (ESD). Använd ett ESD-armband när man tar ut resp.

sätter i dem.

E 2005 Nordson Corporation

P/N 7146460C

16 Prodigy t styrenhet för manuell pulverspraypistol

Reservdelar

För att beställa reservdelar, kontakta Nordson Finishing kundsupport på tel (800) 433-9319, eller Er närmsta

Nordson representant.

Reservdelslista för styrenhet

Se bild 20.

Detajl

P/N

1054451

Beskrivning

KIT, controller, manual, Prodigy

Antal

1

1

2

3

4

- - - - - -

129592

129509

982649

S CONTROLLER, Prodigy, manual gun

S KNOB, clamping, M6 x 12 mm long

S SPACER, cabinet, friction

S SCREW, hex, machine, M10 x 22 mm

1

2

2

1

5 983405 S WASHER, lock, split, M10, steel, zinc 1

6

7

288828

982500

S KIT, bracket, mounting, rail

S SCREW, hex, machine, M8 x 16 mm

1

1

8

9

10

11

984707

240976

- - - - - -

- - - - - -

S NUT, hex, M8, steel, zinc

S CLAMP, ground w/wire

S BRACKET, base, manual control interface

S BRACKET, post, Prodigy, manual control

1

1

1

1

NOT

A: Se bild 21 och den efterföljande reservdelslistan för information om de delar som kan repareras.

NS: Ej visad

Not

A

P/N 7146460C E 2005 Nordson Corporation

6

2

3

4

5

1

11

Prodigy t styrenhet för manuell pulverspraypistol 17

10

7

8

9

Bild 20 Delar i reparationssatser för styrenhet

E 2005 Nordson Corporation

P/N 7146460C

18 Prodigy t styrenhet för manuell pulverspraypistol

Styrenhetens delar

Se bild 21.

Detajl

1

P/N

- - - - - -

982825

6

7

8

9

4

5

2

3

10

11

12

13

14

1050562

1054441

984715

983403

302189

984702

983401

983021

271221

240674

939122

984526

322404

Beskrivning

CONTROLLER, manual, Prodigy

S SCREW, pan head, recessed, M4 x 12 mm, w/integral lockwasher

S PCA, manual gun interface, Prodigy

S PANEL, keypad, manual control interface

S NUT, hex, H4, steel, zinc

S WASHER, lock, split, M4, steel, zinc

S WIRE, ground assembly, 10.5 in.

S NUT, hex, M5, brass

S WASHER, lock, split, M5, steel, zinc

S WASHER, flat, 0.203 x 0.406 x 0.040 in., brass

S LUG, 45, double, 0.250, 0.438 in.

S TAG, ground

S SEAL, conduit fitting, 1/2 in.

S NUT, lock, 1/2 in. conduit

S SWITCH, rocker, DPST, dust-tight

Antal

1

4

1

4

4

3

10

10

1

1

2

2

2

4

1

Not

A

P/N 7146460C E 2005 Nordson Corporation

13

12

Kontakt med mutter och packning

14

5

4

Nätströmbrytare

Prodigy t styrenhet för manuell pulverspraypistol 19

1

2

3

11

9 8 7 11

10

9

Yttre jord

Inre jord

8

7

6

Bild 21 Styrenhetens delar

E 2005 Nordson Corporation

P/N 7146460C

20 Prodigy t styrenhet för manuell pulverspraypistol

Specifikationer

Vikt: 4,05 kg (9,0 lbs)

Elektriska anslutningar

Inspänning:

Utspänning:

Kortslutningsström:

Maximal utström:

24 Vdc ± 10 %, 20 VA maximum

6 − 21 Vdc

30 mA

600 mA

Omgivning

Styrenhetens kapsling:

Maximal omgivningstemperatur:

Klass II , Division 2, Grupp F & G

Utrustningens skyltar

IP 54 (dammtät)

40 _ C (104 _ F)

ELECTROSTATIC HAND − HELD POWDER

SPRAY EQUIPMENT TYPE PRODIGY TM

NORDSON CORPORATION, AMHERST, OHIO USA

EN 50 050 IP6X

YEAR OF CONSTRUCTION IS

PART OF SERIAL NUMBER.

Vn=21.6

− 26.4 VDC In=0.73A

OUTPUT: Vo=21 VDC

SIRA05ATEX5212X

Pn=20 VA

Io=.60 A

1180 II (2) 3D T60 _ C

DO NOT SEPERATE CONNECTORS WHEN ENERGIZED.

P/N 7146460C E 2005 Nordson Corporation

TILLVERKARDEKLARATION

Nordson Corporation förklarar härmed att under vårt ansvar produkterna

Prodigy, Elektrostatiskt arbetande pulverbeläggningsutrustningar, inkluderande styrkablar som används tillsammans med Prodigy, Manuell styrenhet

som denna deklaration berör uppfyller följande direktiv:

- Maskindirektivet 89/37/EC

- EMC Direktivet 89/336/EC

- ATEX Direktivet 94/9/EC

Uppfyllande av direktiven har påvisats genom följande standarder eller dokument:

EN292

EN1953

IEC 417L

EN60204

EN50014

EN50050

EN50281-1-1

FM7260

EN50081-1

EN50082-2

EN55011

Typ av skydd:

- II 2 D EEx 2 mj, omgivningstemperatur: 20 _ C till + 40 _ C

N

r

på EU typens certifikat:

- SIRA 05 ATEX 5112X

N

o

av anmält organ (ATEX surveillance):

- 1180

ISO 9000 certifiering

DNV

Datum: 3 Oktober, 2005

Joseph Schroeder

Engineering Manager

Finishing Product Development Group

Nordson Corporation

S

Westlake, Ohio

DOC14010A

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement