Nordson Prodigy Manual System Bruksanvisning

Add to my manuals
8 Pages

advertisement

Nordson Prodigy Manual System Bruksanvisning | Manualzz

Nordson Corporation

OANVÄNDARKORT

P/N 7146521A

− Swedish −

Prodigy

r

HDLV

r

Generation II manuellt system

VARNING: Tillåt endast kvalificerad personal att utföra följande arbetsuppgifter. Iakttag och följ säkerhetsinstruktionerna i detta dokument och i övrig dokumentation som berör detta system.

Systemskiss

Pistol 1 Pistol 2

Pistol 2 styrenhet

Pistol 1 styrenhet

Pump 2

Kontrollpanel för pump

Pump 1

Nätström − brytare

Pumpadaptrar

Systemets lufttillförsel

Regulator för fluidiseringsluft*

Fluidiseringsluft

Pulverhopper*

Bild 1 Systemschema (två-pistolers system visat)

1

Kraft/nätverkskabel

Pistolens styrkabel

Rör för mönsterluft

Pulvermatningsslang

Pulversugslang

* − tillhandhålles av kunden

Systemets matningsspänning

Användargränssnitt

Slå till Kontrollpanelens för pump spänningsmatningsbrytare för att spänningsförsörja systemet. Varje kontrollpanel har en egen strömbrytare.

Styrenhetens operatörsinterface består av de delar som visas i bild 1.

1

2

6

3

5

Om man vid spänningstillslag trycker på, och håller intryckt Nordson tangenten så öppnas konfigureringsmenyn. Vid normal drift så öppnar den larmmenyn.

Skärmens markör är den fyllda triangelformade pekaren på skärmens sida.

4

Bild 1 Kontrollpanel för manuella pistoler

1. Nordson tangenten

2. LCD display

3. Färgbytestangent

4. Piltangenter

5. Enter-tangent

6. Vridbar ratt

Bild 2 Användning av markören

För att öppna verktygsmenyn från huvudmenyn, tryck på symbolen Verktyg (skiftnyckel) , och tryck därefter på o . För att öppna andra menyer, tryck på dess namn och tryck därefter på o .

För att gå tillbaka till huvudmenyn tryck på ÅTERGÅ

TILL HUVUDMENY (RETURN TO MAIN SCREEN) och tryck på o .

För att ändra värdet i ett fält, sätt markören vid fältet och tryck därefter på o . Fältet markeras när man valt det.

Använd Y och B piltangenterna eller den vridbara ratten för att ändra fältets värde. Tryck åter på o för att spara ändringarna och för att avmarkera det valda fältet.

Piltangenterna och den vridbara ratten används för att flytta markören i skärmen och för ändring av inställningar.

Färgbytestangenten startar spolningen av pistolerna.

Konfigurering

En ny styrenhet visar automatiskt inställningsmenyn när man för första gången slår till dess matningsspänning.

För att öppna konfigureringsmenyn, slå från/till styrenhetens matningsspänning samtidigt som man håller Nordson tangenten intryckt.

Inställning

PISTOLNR: (GUN NO): Ställ in pistolnumret. Vid ett dubbelsystem är pistol 1 ansluten till den högra pumpen och pistol 2 till den vänstra. Pistolnumret måste vara unikt. Noll är inte ett godkänt värde. Om man ändrar pistolnummer, så kommer styrenheten att starta om.

ANMÄRKNING: Färgbytessystem får endast ställas till pistol 1.

PISTOLTYP (GUN TYPE): Välj HDLV för ett standardsystem, eller HDLV − COD för ett färgbytessystem (Color-On-Demand).

SPRÅK (LANGUAGE): Välj mellan Engelska,

Spanska, Franska eller Tyska.

SPOLNING (PURGE): För ett standardsystem utan färgbyte kan man välja mellan följande:

SINGEL − endast den pistol som är ansluten till denna styrenhet spolas när tangenten för färgbyte trycks in.

DUAL – båda pistolerna i ett två-pistolssystem spolas.

DEAKTIVERAD (DISABLED) – färgbytestangenten och spolningen är deaktiverad. Detta väljs automatiskt om pistoltypen valts till HDLV − COD.

EXTERN (REMOTE) − signal från iControl r integerat styrsystem.

Kalibrering

Kalibrering har gjorts vid fabrik före leverans. Om man byter ut en pumpfördelare eller ett styrkort, så måste man göra en omkalibrering av styrenheten.

För att kalibrera styrenheten mata in kalibreringsvärdena A och C för pumpflöde och mönsterflöde från etiketten på pumpfördelaren, i de motsvarande fälten i denna meny.

ANMÄRKNING: Kalibreringsvärdet B är inte giltigt och används inte.

2

Användarkod

Man kan ställa in en användarkod och spärra styrenheten, så att operatören endast kan ändra förvalsnummer, avläsa och återställ larm, avläsa

Ommenyn, och avläsa Underhållsmenyn, samt

återställa underhållstidräknaren.

Den fabriksinställda användarkoden är 4486. Denna användarkod kommer alltid att fungera. För att mata in en egen användarkod, tryck på ANVÄNDARKOD

(PASSWORD) och tryck därefter på o , mata sen in den fabriksinställda koden, tryck på o för att flytta till nästa siffra, tryck därefter på låsningstangenten, tryck på o , och ange er egen användarkod.

Sprayinställningar

Alla sprayinställningar görs i huvudmenyn. Medan man sprayar pulver visar huvudmenyn de faktiska utgående värdena för pistolen. Om man flyttar markören så kommer sprayinställningarna för det gjorda förvalet att visas.

Förvalsvärden

För att låsa eller låsa upp styrenheten, mata in er användarkod och tryck på låsningssymbolen.

Bild 3

Fabriksinställd användarkod

Menyn för användarkod

Olåst

Låst

Programmera användarkod

Ett förval är en uppsättning sparade sprayinställningar: elektrostatiska, pulverflöde och mönsterluft. Tio förval kan sparas. Använd förvalen för att spara optimerade inställningar för olika produkter eller produktformer.

ANMÄRKNING: Man behöver inte ställa in några förval för att använda spraypistolen; man behöver endast göra sprayinställningarna och påbörja produktionen.

Inmatning av förval för sprayinställningar

1. Välj ett förvalsnummer.

2. Gör inställningar av elektrostatiska data, pulverflöde och mönsterluft. När man ändrar värdet för en inställning visas symbolerna för Ja ( n ) och Nej ( X ) vid sidan om fältet för förvalsnummer.

3. För att spara sprayinställningarna, peka på n och tryck på o . För att ångra inställningarna, peka på X och tryck på o .

Ändring av förval för sprayinställningar

Man kan när som helst ändra ett förvals sprayinställningar, temporärt eller permanent.

1. Peka på den inställning som man vill ändra.

2. Ändra värdet på inställningen. Tryck på o för att börja spraya med det nya värdet. Om man inte trycker på o så kommer styrenheten att automatiskt bekräfta valet efter 5 sekunder. Ja ( n ) och Nej ( X ) symbolerna visas vid sidan om fältet för förvalsnummer.

3. För att spara ändringen, peka på n och tryck på o .

För att ta bort ändringen, peka på X och tryck på o .

Man kan inte ändra förvalsnumret förrän man har sparat eller ångrat ändringen för det aktuella förvalet.

Om man stänger av styrenheten, så kommer det nuvarande förvalsnumrets inställningar att sparas i minnet och återställas när man slår på enheten igen, även om man inte har sparat.

Inställning av elektrostatiska data

Man kan välja mellan inställning av kV utspänning, AFC

(standardmode), eller välja laddningsvalsmoden (Select

Charge).

Ställ markören vid symbolen för den elektrostatiska driftsmode som man önskar och tryck på o . Tryck upprepade gånger på piltangenterna för att bläddra genom moderna.

Standardmoder

Bild 4 Huvudmenyn med markerad inställning av kV

3

kV mode : Ställ in värdet på högspänningsutgången (25 − 95 kV). Ju högre utspänning, desto större pulverladdning. Strömmen i μ A kan inte ställas in.

uA (AFC) mode: Ställ in strömbegränsningen ( μ A) för utspänningen.

Styrenheten begränsar strömmen till detta värde genom att styra spänningen, för att hålla laddningen och pulveröverföringseffektiviteten hög. Spänningen (kV) kan inte ställas in.

Laddningsvalsmoder (Select Charge)

Ommålning (mode 1): Används för ommålning av produkter som redan har belagts och härdats. Pistolströmmen är reducerad för att eliminera jonisering.

Specialmode (mode 2): Använd vid speciella pulvertyper, till exempel torrblandad metallic eller mica.

Djupa lådor (mode 3): Används vid beläggning inne i lådor eller djupa kaviteter i produkter.

Styrenhetens verktyg

Användarprogrammerbar (mode 4):

Vid detta val kan man ställa in både högspänningen

(kV) och strömmen μ A för en viss produkt eller typ av pulver och spara de inställda värdena.

Pulverflödesinställning

Pulverflödet anges som en procentandel av tillgängligt flöde, i området 0 − 100 %. När spraypistolen triggas bör det visade värdet vara lika med det inställda.

Mönsterluftsinställning

Mönsterluften atomiserar pulvret och styr formen på pulvermönstret. Mönsterluftsflödet är

0.35

− 3.4 standard kubikmeter per timme (0.20

− 2.0

SCFM) . När spraypistolen är triggad visas det verkliga luftflödet i stället för det inställda värdet.

på o .

Ställ markören på symbolen Verktyg och tryck

Bild 5 Menyn för styrenhetens verktyg

Underhåll

LARM (ALARM): När denna valts TILL (ON), varnas operatören om att pistolen eller pumpen behöver underhåll, när TIMMAR (HOURS) är lika med det inställda värdet för intervallet, INT . Larmsymbolen och en felkod visas i displayen:

E19: Pistolen kräver underhåll

E20: Pumpen kräver underhåll

INT: Tidsintervall för periodiskt underhåll (i timmar).

ÅTERSTÄLLNING AV TIDRÄKNARE (HOURS

RESET): Återställer TIMMAR (HOURS) till noll och

återställer fellarmskoden för underhåll.

TIMMAR (HOURS): Tid sedan senaste återställning.

TOTAL: Total drifttid.

För att aktivera underhållslarmet och ställa in underhållsintervallet:

Övriga val (enheter och LCD inställningar)

ENHETER (UNITS): Ställ in Engelska eller metriska enheter.

DISPLAY MODE: Välj displaymode enligt önskemål:

S NORMAL: Mörka bokstäver mot ljus bakgrund.

S OMVÄND (REVERSE): Ljusa bokstäver mot mörk bakgrund.

KONTRAST: Tryck på KONTRAST (CONTRAST) och ställ in skärmens kontrast med Y eller B piltangenterna eller den vridbara ratten.

4

Hjälpluft

Hjälpluft är det luftflöde som trycker pulvret ut ur pumpen till pistolen. Med hjälp av denna meny kan man

öka eller minska hjälpluftsflödet med ett procentvärde av det totala flödet för varje förval, för att optimera pumpens och sprayningens egenskaper.

Välj önskat förval och tryck på o för att välja procent, använd den vridbara ratten för att ställa in önskat värde, tryck därefter åter på o .

Se felsökningsguiden Prodigy System Troubleshooting

Guide 1066678 för fler möjligheter att ändra egenskaperna.

Om

Använd informationen i denna meny för att avläsa pistolnummer och inställning för spolningsmode, samt för att avläsa mjukvarans versionsnummer. Om man begär hjälp från teknisk support, kan man bli ombedd att

öppna denna meny.

Mönsterflöde

Tryck på MÖNSTERLUFTSFLÖDE (PATTERN FLOW) och tryck därefter på o .

Mönstertriggern, för styrenheten för Prodigy manuell spraypistol, växlar mellan förvalsinställningarna

(högflöde) och lågflödesinställning som ändrar spraymönstret och pulverflödet efter behov.

När man valt lågflödesmode visas en nedåtriktad pil på pistolsymbolens högra sida.

ANMÄRKNING: Om man ändrar förval medan man sprayar i lågflödesmode, så kommer styrenheten omedelbart att växla till högflödesmode och spraya med de nya förvalsinställningarna.

MÖNSTERTRIGG (PATTERN TRIGGER): Välj FRÅN

(OFF) (triggning deaktiverad) eller HÖG/LÅG (HI/LO)

(triggning aktiverad).

Handhavande

1. Kontrollera alla elektriska anslutningar och slanganslutningar. Kontrollera att pulversugröret sitter i pumpadaptern på pulverhoppern.

2. Starta sprayboxens evakueringsfläkt.

3. Öppna för fluidiseringsluften och vänta tills att pulvret i hoppern är fluidiserat.

4. Ställ strömbrytaren för pumpens styrenhet i läge till.

5. Ställ strömbrytaren för pistolens styrenhet i läge till.

LÅGT MÖNSTERLUFTSFLÖDE (LOW PATTERN

AIR): Ställ in mönsterluftsflödet. Det förinställda värdet

är 0.35 standard kubikmeter per timme (0.20 SCFM) .

LÅGT PULVERFLÖDE (LOW POWDER FLOW): Ställ in pulverflödet i procent. Det förinställda värdet är 20%.

Spolning

Se Konfigurering för anvisningar om spolningsinställningar. En spolningscykel förlöper enligt följande:

1.

Mjukspolning: Hjälpluft för pumpen leds tillbaka till pulverförrådet (mjukspolning av sugrör), därefter till spraypistolen (mjukspolning pistol). Detta rensar ut pulver ur pumpen, slangarna och pistolen.

2.

Pulsspolning: Spolningsluften leds pulserande från pumpen till pulverförrådet (pulsning av sugrör), därefter från pumpen till spraypistolen

(pistolpulsning). Puls Till anger pulstiden för varje puls, puls Från anger tiden mellan pulserna.

Spolningen startas genom att man trycker på

Färgbytestangenten . Om ert system har två pistoler, kontrollera att båda pistolerna är riktade in i sprayboxen innan man spolar dem. Spolningsinställningarna och förinställda värden är:

MJUKSPOLNING SUGRÖR (SOFT SIPHON) 1.00 −

10.00 sekunder, i steg om 0.25, förinställt värde är 8 sekunder.

MJUKSPOLNING PISTOL (SOFT GUN): 1 − 10.00

sekunder, i steg om 0.25, förinställt värde är 8 sekunder.

PULS TILL (PULSE ON): 0.1 − 1.00 sekunder, i steg om 0.05 förinställt värde är 0.2 sekunder.

PULS FRÅN (PULSE OFF): 0.1 − 1.00 sekunder, i steg om 0.05, förinställt värde är 0,30 sekunder.

PULSSPOLNING SUGRÖR (SIPHON PULSES): 1 −

99 pulser, förinställt värde är 7.

PISTOLPULSER (GUN PULSES): 1 − 99 pulser, förinställt värde är 13.

6. Ladda spraypistolen med pulver och påbörja därefter produktionen.

Laddning av pistol

Man måste ladda pulverslangen och pistolen med pulver innan man kan påbörja produktionen. Rikta spraypistolen in i sprayboxen och tryck in avtryckaren.

När pulver börjar sprayas ut från pistolen, släpp triggern och börja därefter produktionen.

5

Användning av triggern för mönsterstyrning

Tryck på mönstertriggen för att ändra pulverflödet och mönsterluftsflödet till inställningarna för lågmoden.

Tryck ännu en gång på tangenten för att återgå till förvalsinställningarna.

Spolning/färgbyte

Koppla loss sugröret från pumpadaptern och rikta slangänden in i sprayboxen. Rikta pistolen in i sprayboxen.

Tryck på tangenten Färgbyte (Color Change) för att starta spolningscykeln. För att stoppa spolningscykeln innan den är avslutad, tryck på Nordson tangenten.

OBSERVERA: Om ert system har två pistoler och spolningsmoden är satt till dual, kontrollera att båda spraypistolerna är riktade in i sprayboxen innan spolningen påbörjas.

Underhållstimer

Se sedan 4 för insällning av underhållstimern. När en

E19 (pistol) eller E20 (pump) felkod och larmsymbol visas i displayen, genomför det underhåll som behövs och återställ därefter timern.

Felsökning

Felsökning med hjälp av felkoder

Larmsymbolen och en felkod kommer att visas i huvudmenyn för att peka på att ett fel har inträffat och loggats i larmmenyn.

Fel

E00

E01

E07

E08

E10

E11

E12

E15

E19

E20

E21

E22

E23

Beskrivning

Inget pistolnummer

EEPROM läsfel

Öppen pistolkrets

Kortsluten pistolkrets

Pistolens utspänning är låg

Pistolens utspänning är hög

Kommunikationsfel

Foldbackfel

Pistolens underhållstimer har löpt ut

Pumpens underhållstimer har löpt ut

Fel i mönsterluftsventil

Fel i ventil för pumpluft

Lågt PWM för pulver

Tryck på Nordson tangenten för att öppna larmmenyn.

Denna meny visar i en lista de senaste 5 felen, aktuellt fel ligger överst i listan, samt en kortfattad beskrivning av felet.

För att återställa ett fel, flytta markören till RESET och tryck på o . Felmeddelandet kommer att visas igen om man inte åtgärdar felets orsak.

Felsökning med hjälp av felkoder

Åtgärd

Pistolen kan inte ställas till 0, måste vara ett nummer 1 − 4.

Återställ felet (tryck på Nordson tangenten för att öppna larmmenyn). Detta fel inträffar ibland när mjukvaran uppgraderas.

Kontrollera lysdioden på spraypistolens baksida med triggern intryckt. Om lysdioden inte är tänd, undersök om pistolkabeln har några skador. Om lysdioden är tänd, se användarhandledningen för pistolens styrenhet för diagnoshjälp.

Kontrollera lysdioden på spraypistolens baksida med triggern intryckt. Om lysdioden inte är tänd, se användarhandledningen för pistolens styrenhet för diagnoshjälp.

Byt ut styrenhetens kretskort.

Byt ut styrenhetens kretskort.

Kontrollera kraft/nätverkskabeln och kabeltermineringarna.

Kontrollera lysdioden på spraypistolens baksida med triggern intryckt. Om lysdioden inte är tänd, se användarhandledningen för pistolens styrenhet för diagnoshjälp.

Genomför underhållet av pistolen, återställ därefter underhållstimern.

Genomför underhållet av pumpen, återställ därefter underhållstimern.

Undersök om det finns lösa anslutningar på ventilen för mönsterluft. Om anslutningarna är korrekta, byt ut ventilen.

Undersök om det finns lösa anslutningar på ventilen för pumpluften. Om anslutningarna är korrekta, byt ut ventilen.

Undersök om det finns någon förträngning i servoventilen för transportluften Se

Rengöring och reparation av flödesstyrningsventil i användarhandledning

7146457.

6

Fel

E24

E25

E26

E27

E28

E29

E30

Beskrivning Åtgärd

Lågt PWM för mönsterluft

Högt PWM för pulver

Undersök om det finns någon förträngning i servoventilen för transportluften Se

Rengöring av flödesregleringsventil under avsnittet Reparation i användarhandledning 7146457.

Kontrollera utgången från flödesregulatorn (mellersta regulatorn i pumppanelen)

− bör vara 85 psi. Undersök om det fings kinkar eller igensättningar i pulverslangen. Undersök om det finns någon igensättning i servoventilen för transportluften Se Rengöring av flödesregleringsventil under avsnittet

Reparation i användarhandledning 7146457.

Högt PWM för mönsterluft Kontrollera utgången från flödesregulatorn (mellersta regulatorn i pumppanelen)

− bör vara 85 psi. Undersök om det fings kinkar eller igensättningar i slangen för mönsterluft. Undersök om det finns någon igensättning i servoventilen för mönsterluften Se Rengöring av flödesregleringsventil under avsnittet

Reparation i användarhandledning 7146457.

Avtryckare till vid spänningstillslag

Släpp pistolens avtryckare och återställ felet. Om felet uppstår igen, undersök pistolkabeln eller strömbrytare för kortslutning. Se Felsökning i pistolens användarhandledning för kontinuitetstest på kabeln/strömbrytaren.

Ändrad dataversion Återställ felet (tryck på Nordson tangenten för att öppna larmmenyn). Detta fel inträffar ibland när mjukvaran uppgraderas.

Systemkonfigurering passar inte

Ogiltig kalibrering

Konfigureringen för den manuella pistolens styrenhet och styrkortet för pumpen passar inte ihop. Kontrollera att både styrenheten och styrkortet är inställda för samma konfigurering. Se Inställning i denna användarhandledning och

Konfigurering av kretskort i användarhandledning 7146457.

Kalibreringsvärdet för A eller C är utanför området. Se Kalibrering

på sidan 2 för mer information.

Problem

1.

Minskat pulverflöde

(strypventilerna

öppnar och stänger)

2.

Minskat pulverflöde

(strypventilerna

öppnar och stänger inte)

3.

Minskat pulverflöde

(ingen sugfunktion i matningskällan)

4.

Spraypistolens mönster ändras

Felsökning av pump och pistol

Possible Cause

Igensättning i pulverslang

Corrective Action

Undersök slangarna. Spola pumpen och spraypistolen.

Defekt styrventil för pumpluftsflöde

Defekt backventil

Defekt strypventil

Rengör styrventilen för pumpluftsflöde. Om problemet kvarstår, byt ut ventilen.

Byt ut backventilerna på pumpens ovansida.

Byt ut strypventilerna och filterskivorna.

Defekt magnetventil

Defekt backventil

Igensättning i pulversugrör

Inget vacuum

Byt ut magnetventilen på fördelaren.

Byt ut backventilerna på pumpens ovansida.

Undersök slangarna. Spola pumpen och spraypistolen.

Undersök om det finns föroreningar i vacuumgeneratorn. Kontrollera ljuddämparen på vacuumgeneratorns avblås och byt ut den om den är igensatt.

Rengör styrventilen för pumpluftsflöde.

Defekt styrventil för pumpluftsflöde

Defekt styrventil för mönsterluftsflöde

Igensatt munstycke

Rengör styrventilen för mönsterluftsflöde.

Tag av munstycket och blås det rent med tryckluft. Om det är nödvändigt, dela munstycket och rengör dess komponenter. För att göra detta, skruva av elektrodringen från munstyckets baksida.

7

Kortfattad reservdelslista

Se användarhandledningarna för de individuella komponenterna för detaljerad reservdelsinformation och sprängskisser. De följande delarna kan beställas för både Prodigy spraypistol och Prodigy II spraypistol om inget annat anges.

Pistolmunstycken och satser

1062223

Sats med 70 graders koniskt munstycke

(kvantitet 1 st.)

(Ett levereras med pistolen)

1062166

Sats med 100 graders koniskt munstycke

(kvantitet 1 st.)

(Notera spåret för identifiering)

Pumpsatser och servicesatser

1081221

Sats med strypventiler

(innehåller 8 strypventiler, 1 installationsverktyg och 8 filterskivor)

1057258

Sats med fluidiseringsrör

(innehåller 4 rör och 4 O-ringar)

1062319

Sats med tvåspaltigt fiskstjärtformat munstycke

(kvantitet 1 st.)

(Ett levereras med pistolen)

1053912

Motståndssats

(innehåller 1 motstånd och en applikator för dielektriskt tåligt fett)

1080539

6-meters kabelsats

(kvantitet 1 st.)

1077263

Adapter, slang

1078152

Backventil

(kvantitet 1 st.) (varje pump behöver 2 st.)

1057260

Sats med nedre fördelare slitblock

(innehåller 2 slitblock och 2

O-ringar)

1057262

Övre Y-fördelare

(Omfattar fördelare och packning)

1033170

Magnetventil

(kvantitet 1 st.)

1027547 flödesregleringsventil

(kvantitet 1 st.)

1057815

PCA utbytessats

(kvantitet 1 st.)

1062348

Pumpadapter

(kvantitet 1 st.)

1078006

Adapter, slang, hullingförsedd

1078007

Adapter, slang, hullingförsedd, färgbytes

Utgåva 09/07

Copyright 2007. Nordson och Nordson logo och Prodigy är registrerade varumärken övertagna av Nordson Corporation.

8

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement