Nordson Prodigy Manual System Generation III Bruksanvisning

Add to my manuals
8 Pages

advertisement

Nordson Prodigy Manual System Generation III Bruksanvisning | Manualzz

Nordson Corporation

OPERATÖRSKORT

P/N 7179158A

Prodigy

r

HDLV

r

Generation III manuellt system

- Swedish -

VARNING: Tillåt endast kvalificerad personal att utföra följande arbetsuppgifter. Iakttag och följ säkerhetsinstruktionerna i detta dokument och i övrig dokumentation som berör detta område.

Systemskiss

Pistol 1

Pistol 2

Pistol 2

Styrenhet

Pistol 1

Styrenhet

Pump 2

Kontrollpanel för pump

Pump 1

Pump

Adaptrar

Fluidiseringsluft

Systemets lufttillförsel

Fluidiseringsluft

Regulator*

Bild 1 Systemschema (två‐pistolers system visat)

Pulver

Hopper*

Kraft/nätverkskabel

Pistolens styrkabel

Rör för mönsterluft

Pulvermatningsslang

Pulversugslang

* - tillhandhålles av kunden

Spänningsmatning

Strömbrytare

Systemets matningsspänning

1

Användargränssnitt

Slå till Kontrollpanelens för pump spänningsmatningsbrytare för att spänningsförsörja systemet. Varje kontrollpanel har en egen strömbrytare. Styrenhetens operatörs‐

interface består av de delar som visas i bild 2.

1

6

2

4

3 5

Bild 2 Kontrollpanel för manuella pistoler

1. Nordson tangenten

2. LCD display

3. Färgbytestangent

4. Piltangenter

5. Enter‐tangent

6. Vridbar ratt

Piltangenterna och den vridbara ratten används för att flytta markören i skärmen och för ändring av inställningar.

Färgbytestangenten startar spolningen av pistolerna.

Om man vid spänningstillslag trycker på, och håller intryckt Nordsontangenten så öppnas konfigureringsmenyn. Vid normal drift så öppnar den larmmenyn.

Konfigurering

När en ny styrenhet för första gången slås till, kommer den automatiskt att visa den första menyn i konfigureringsprocessen, Inställningsmenyn. För ytterligare information om konfigurering, se användarhandledningen Styrenhet för Prodigy manuell pistol, 7146460.

Sprayinställningar

ANM: För att göra sprayinställningar, måste styrenheten vara olåst. Se användarkod i konfigureringsavsnittet för Prodigy manuellt styrsystem, för instruktioner om hur man låser resp.

låser upp styrenheten.

Alla sprayinställningar görs i huvudmenyn. Medan man sprayar pulver visar huvudmenyn de faktiska utgående värdena för pistolen. Om man flyttar markören så kommer sprayinställningarna för det gjorda förvalet att visas.

Skärmens markör är den fyllda triangelformade pekaren på skärmens sida.

Bild 3 Användning av markören

För att öppna verktygsmenyn från huvudmenyn, tryck på symbolen Verktyg (skiftnyckel) , och tryck därefter på o . För att öppna andra menyer, tryck på dess namn och tryck därefter på o

.

För att gå tillbaka till huvudmenyn tryck på ÅTERGÅ

TILL HUVUDMENY (RETURN TO MAIN SCREEN) och tryck på o .

För att ändra ett inställningsvärde, sätt markören på det aktuella värdet och tryck därefter på o

. Värdet visas på mörk botten.

Använd

Y

och

B

piltangenterna eller den vridbara ratten för att ändra det valda värdet. Tryck åter på o för att spara ändringarna och för att avmarkera det valda fältet.

Konfigureringsmenyerna kan väljas manuellt genom att stänga av styrenheten, och därefter hålla intryckt

Nordson tangenten, medan man slår till spänningsmatningen och väntar tills att konfigureringsmenyn visas.

Förval

Ett förval är en uppsättning sparade sprayinställningar: elektrostatiska, pulverflöde och mönsterluft. Tio förval kan sparas.

Använd förvalen för att spara optimerade inställningar för olika produkter eller produktformer.

ANM: Man behöver inte ställa in några förval för att använda spraypistolen; man behöver endast göra sprayinställningarna och påbörja produktionen.

2

Ändring av förval för sprayinställningar

Man kan när som helst ändra ett förvals sprayinställningar, temporärt eller permanent, om styrenheten inte är låst.

1. Peka på den inställning som man vill ändra.

2. Ändra värdet på inställningen. Tryck på o för att börja spraya med det nya värdet. Om man inte trycker på o

så kommer styrenheten att automatiskt bekräfta valet efter 5 sekunder. Ja

( n ) och Nej ( X ) symbolerna visas vid sidan om fältet för förvalsnummer.

3. För att spara ändringen, peka på n och tryck på o

. För att ta bort ändringen, peka på X och tryck på o

.

Man kan inte ändra förvalsnumret förrän man har sparat eller ångrat ändringen för det aktuella förvalet.

Om man stänger av styrenheten, så kommer det nuvarande förvalsnumrets inställningar att sparas i minnet och återställas när man slår på enheten igen, även om man inte har sparat.

Laddningsvalsmoder (Select Charge)

Ommålning (mode 1): Används för ommålning av produkter som redan har belagts och härdats. Pistolströmmen är reducerad för att eliminera jonisering.

Specialmode (mode 2): Använd vid speciella pulvertyper, till exempel torrblandad metallic eller mica.

Djupa lådor (mode 3): Används vid beläggning inne i lådor eller djupa kaviteter i produkter.

Användarprogrammerbar

(Mode 4): Vid detta val kan man ställa in både högspänningen (kV) och strömmen  A för en viss produkt eller typ av pulver och spara de inställda värdena.

Pulverflödesinställning

Pulverflödet anges som en procentandel av tillgängligt flöde, i området 0-100 %. När spraypistolen triggas bör det visade värdet vara lika med det inställda. Denna symbol visas när normal flödesmode har ställts in för ett förval. Vid normal flödesmode kommer pumpcykeln att variera med inställningen för pulverflöde.

Bild 4 Huvudmenyn med markerad inställning av kV

Inställning av elektrostatiska data

Man kan välja mellan inställning av kV utspänning,

AFC (standardmode), eller välja laddningsvalsmoden

(Select Charge).

Ställ markören vid symbolen för den elektrostatiska driftsmode som man önskar och tryck på o

. Tryck upprepade gånger på piltangenterna för att bläddra genom moderna.

Standardmoder

kV mode : Ställ in värdet på högspänningsutgången (25-95 kV). Ju högre utspänning, desto större pulverladdning. Strömmen i

 A kan inte ställas in.

uA (AFC) mode: Ställ in strömbegränsningen (  A) för utspänningen.

Styrenheten begränsar strömmen till detta värde genom att styra spänningen, för att hålla laddningen och pulveröverföringseffektiviteten hög. Spänningen

(kV) kan inte ställas in.

Om Snabbt flöde (Fast Flow) är aktiverat för det gjorda förvalet, så visas ett “F” ovanför flödessymbolen. Använder man det snabba flödet, kommer pumpcykeln att konstant ligga på ett högt värde. Använd moden med snabbt flöde för pulver som är svåra att fluidisera och tenderar att klumpa ihop sig. Moden med snabbt flöde kommer att öka slitaget på pumpens strypventiler.

ANM: Det är nödvändigt att ha V. 3.0 och 2.0 för denna funktion.

Mönsterluftsinställning

Mönsterluften atomiserar pulvret och styr formen på pulvermönstret. Mönsterluftsflödet är

0,34-6,8 standard kubikmeter per timme (0.20-4,0

SCFM) . När spraypistolen är triggad visas det verkliga luftflödet i stället för det inställda värdet.

ANM: Det är nödvändigt att ha V. 3.0 och 2.0 för denna funktion.

3

Styrenhetens verktyg

Ställ markören på symbolen Verktyg och tryck på o

.

Hjälpluft

Hjälpluft är det luftflöde som trycker pulvret ut ur pumpen till pistolen. Med hjälp av denna meny kan man öka eller minska hjälpluftsflödet med ett procentvärde av det totala flödet för varje förval, för att optimera pumpens och sprayningens egenskaper.

Bild 5 Menyn för styrenhetens verktyg

Underhåll

LARM (ALARM): När denna valts TILL (ON), varnas operatören om att pistolen eller pumpen behöver underhåll, när TIMMAR (HOURS) är lika med det inställda värdet för intervallet, INT . Larmsymbolen och en felkod visas i displayen:

E19: Pistolen kräver underhåll

E20: Pumpen kräver underhåll

INT: Tidsintervall för periodiskt underhåll (i timmar).

ÅTERSTÄLLNING AV TIDRÄKNARE (HOURS

RESET): Återställer TIMMAR (HOURS) till noll och

återställer fellarmskoden för underhåll.

TIMMAR (HOURS): Tid sedan senaste återställning.

TOTAL: Total drifttid.

Övriga val (enheter och LCD inställningar)

ENHETER (UNITS): Ställ in Engelska eller metriska enheter.

DISPLAY MODE: Välj displaymode enligt önskemål:

S

NORMAL: Mörka bokstäver mot ljus bakgrund.

S

OMVÄND (REVERSE): Ljusa bokstäver mot mörk bakgrund.

KONTRAST: Tryck på KONTRAST (CONTRAST) och ställ in skärmens kontrast med

Y

eller

B piltangenterna eller den vridbara ratten.

Välj önskat förval och tryck på o för att välja procent, använd den vridbara ratten för att ställa in önskat värde, tryck därefter åter på o .

Se felsökningsguiden Prodigy II System

Troubleshooting Guide för fler möjligheter att ändra egenskaperna.

Om

Använd informationen i denna meny för att avläsa pistolnummer och inställning för spolningsmode, samt för att avläsa mjukvarans versionsnummer. Om man begär hjälp från teknisk support, kan man bli ombedd att öppna denna meny.

Mönsterflöde

Tryck på MÖNSTERLUFTSFLÖDE (PATTERN

FLOW) och tryck därefter på o .

Mönstertriggern, för styrenheten för spraypistolen, växlar mellan förvalsinställningarna (högflöde) och lågflödesinställning som ändrar spraymönstret och pulverflödet efter behov.

När man valt lågflödesmode visas en nedåtriktad pil på pistolsymbolens högra sida.

ANM: Om man ändrar förval medan man sprayar i lågflödesmode, så kommer styrenheten omedelbart att växla till högflödesmode och spraya med de nya förvalsinställningarna.

MÖNSTERTRIGG (PATTERN TRIGGER): Välj

FRÅN (OFF) (triggning deaktiverad) eller HÖG/LÅG

(HI/LO) (triggning aktiverad).

4

LÅGT MÖNSTERLUFTSFLÖDE (LOW PATTERN

AIR): Ställ in mönsterluftsflödet. Det förinställda värdet är 0.35 standard kubikmeter per timme (0.20

SCFM) .

LÅGT PULVERFLÖDE (LOW POWDER FLOW):

Ställ in pulverflödet i procent. Det förinställda värdet

är 20%.

Standard spolning

Se Konfigurering i styrenhetens användarhandledning för anvisningar om spolningsinställningar. En standard spolningscykel förlöper enligt följande:

1.

Mjukspolning: Hjälpluft för pumpen leds tillbaka till pulverförrådet (mjukspolning av sugrör), därefter till spraypistolen (mjukspolning pistol).

2.

Pulsspolning: Spolningsluften leds pulserande från pumpen till pulverförrådet (pulsning av sugrör), därefter från pumpen till spraypistolen

(pistolpulsning). Puls Till anger pulstiden för varje puls, puls Från anger tiden mellan pulserna.

Spolningen startas genom att man trycker på

Färgbytestangenten . Kontrollera att manuella pistoler är riktade in i sprayboxen innan man börjar spola dem. Spolningsinställningarna och förinställda värden är:

MJUKSPOLNING SUGRÖR (SOFT SIPHON) 1-10 sekunder, förinställt värde är 8.

MJUKSPOLNING PISTOL (SOFT GUN): 1-10 sekunder, förinställt värde är 8.

PULS TILL (PULSE ON): 0,1-1 sekunder, förinställt värde är 0,2.

PULS FRÅN (PULSE OFF): 0,1-1 sekunder, förinställt värde är 0,30.

PULSSPOLNING SUGRÖR (SIPHON PULSES): 1 -

99 pulser, förinställt värde är 7.

PISTOLPULSER (GUN PULSES): 1 - 99 pulser, förinställt värde är 13.

Spolning av Color‐on‐Demand system

(färgbytessystem)

Spolningssekvensen för COD fungerar på följande sätt:

1.

Spolning av fördelare: Tömningsventilen

öppnas. Pumpen går upp till 100 % av flödet för att pumpa ut återstående pulver ur fördelarna.

2.

Mjukspolning: Hjälpluft leds genom pumpen och pulversugröret tillbaka till pulverförrådet

(mjukspolning av sugrör), därefter genom pumpen och pulverslangen till spraypistolen (mjukspolning av pistol).

3.

Pulsspolning: Spolningsluften leds pulserande från pumpen till pulverförrådet (pulsning av sugrör), därefter från pumpen till spraypistolen

(pistolpulsning). Puls Till anger pulstiden för varje puls, puls Från anger tiden mellan pulserna.

4.

Förladdning av pulver: Pulvret med den nya färgen pumpas till spraypistolen under den inställda tiden med 100 % flöde, för att ladda systemet inför produktion.

Färgbytessekvensen startas av operatören eller av en extern signal till styrenheten för färgbyte.

Spolningsinställningarna och förinställda värden är:

SPOLNING AV FÖRDELARE (MANIFOLD PURGE):

0-10 sekunder, förinställt värde är 2.

MJUKSPOLNING SUGRÖR (SOFT SIPHON) 2-10 sekunder, förinställt värde är 3,5.

MJUKSPOLNING PISTOL (SOFT GUN): 1-10 sekunder, förinställt värde är 2.

PULS TILL (PULSE ON): 0,1-1 sekunder, förinställt värde är 0,2.

PULS FRÅN (PULSE OFF): 0,1-1 sekunder, förinställt värde är 0,2.

PULSSPOLNING SUGRÖR (SIPHON PULSES): 1 -

99 pulser, förinställt värde är 20.

PISTOLPULSER (GUN PULSES): 1 - 99 pulser, förinställt värde är 18.

Handhavande

1. Kontrollera alla elektriska anslutningar och slanganslutningar. Kontrollera att pulversugröret sitter i pumpadaptern på pulverhoppern.

2. Starta sprayboxens evakueringsfläkt.

3. Öppna för fluidiseringsluften och vänta tills att pulvret i hoppern är fluidiserat.

4. Ställ strömbrytaren för pumpens styrenhet i läge till.

5. Ställ strömbrytaren för pistolens styrenhet i läge till.

6. Ladda spraypistolen med pulver och påbörja därefter produktionen.

Laddning av pistol

Man måste ladda pulverslangen och pistolen med pulver innan man kan påbörja produktionen. Rikta spraypistolen in i sprayboxen och tryck in avtryckaren.

När pulver börjar sprayas ut från pistolen, släpp triggern och börja därefter produktionen.

Användning av triggern för mönsterstyrning

Tryck på mönstertriggen för att ändra pulverflödet och mönsterluftsflödet till inställningarna för lågmoden.

Tryck ännu en gång på tangenten för att återgå till förvalsinställningarna.

5

Spolning/färgbyte

Standardsystem: Koppla loss sugröret från pumpadaptern och rikta slangänden in i sprayboxen.

Rikta spraypistolen eller pistolerna in i sprayboxen och tryck på Färgbytestangenten för att starta spolningscykeln. För att stoppa spolningscykeln innan den är avslutad, tryck på Nordson tangenten.

COD system: Rikta pistolen in i sprayboxen. Välj en ny färg och tryck på START, eller tryck först på starttangenten och välj därefter en ny färg. Om systemet är utrustat med en fotpedal, rikta pistolen in i sprayboxen, tryck på fotpedalen för att starta färgbytessekvensen, och välj därefter en ny färg.

Underhållstimer

Se sedan 4 för insällning av underhållstimern. När en

E19 (pistol) eller E20 (pump) felkod och larmsymbol visas i displayen, genomför det underhåll som behövs och återställ därefter timern.

Felsökning

Felsökning med hjälp av felkoder

Larmsymbolen och en felkod kommer att visas i huvudmenyn för att peka på att ett fel har inträffat och loggats i larmmenyn.

Fel

E00

E01

E07

E08

E10

E11

E12

E15

E19

E20

E21

E22

E23

Beskrivning

Inget pistolnummer

EEPROM läsfel

Öppen pistolkrets

Kortsluten pistolkrets

Pistolens utspänning är låg

Pistolens utspänning är hög

Kommunikationsfel

Foldbackfel

Pistolens underhållstimer har löpt ut

Pumpens underhållstimer har löpt ut

Fel i mönsterluftsventil

Fel i ventil för pumpluft

Lågt PWM för pulver

Tryck på Nordson tangenten för att öppna larmmenyn. Denna meny visar i en lista de senaste 5 felen, aktuellt fel ligger överst i listan, samt en kortfattad beskrivning av felet.

För att återställa ett fel, flytta markören till RESET och tryck på o . Felmeddelandet kommer att visas igen om man inte åtgärdar felets orsak.

Felsökning med hjälp av felkoder

Åtgärd

Pistolen kan inte ställas till 0, måste vara ett nummer 1-4.

Återställ felet (tryck på Nordson tangenten för att öppna larmmenyn). Detta fel inträffar ibland när mjukvaran uppgraderas.

Kontrollera lysdioden på spraypistolens baksida med triggern intryckt. Om lysdioden inte är tänd, undersök om pistolkabeln har några skador. Om lysdioden är tänd, se användarhandledningen för pistolens styrenhet för diagnoshjälp.

Kontrollera lysdioden på spraypistolens baksida med triggern intryckt. Om lysdioden inte är tänd, se användarhandledningen för pistolens styrenhet för diagnoshjälp.

Byt ut styrenhetens kretskort.

Byt ut styrenhetens kretskort.

Kontrollera kraft/nätverkskabeln och kabeltermineringarna.

Kontrollera lysdioden på spraypistolens baksida med triggern intryckt. Om lysdioden inte är tänd, se användarhandledningen för pistolens styrenhet för diagnoshjälp.

Genomför underhållet av pistolen, återställ därefter underhållstimern.

Genomför underhållet av pumpen, återställ därefter underhållstimern.

Undersök om det finns lösa anslutningar på ventilen för mönsterluft. Om anslutningarna är korrekta, byt ut ventilen.

Undersök om det finns lösa anslutningar på ventilen för pumpluften. Om anslutningarna är korrekta, byt ut ventilen.

Undersök om det finns någon förträngning i servoventilen för transportluften

Se Rengöring och reparation av flödesstyrningsventil i användarhandledning 7146457.

6

Fel

E24

E25

E26

E27

E28

E29

E30

Beskrivning Åtgärd

Lågt PWM för mönsterluft Undersök om det finns någon förträngning i servoventilen för transportluften

Se Rengöring av flödesregleringsventil under avsnittet Reparation i användarhandledning 7146457.

Högt PWM för pulver Kontrollera utgången från flödesregulatorn (mellersta regulatorn i pumppanelen) - bör vara 85 psi. Undersök om det fings kinkar eller igensättningar i pulverslangen. Undersök om det finns någon igensättning i servoventilen för transportluften Se Rengöring av flödesregleringsventil i användarhandledning 7146457.

Högt PWM för mönsterluft

Kontrollera utgången från flödesregulatorn (mellersta regulatorn i pumppanelen) - bör vara 85 psi. Undersök om det fings kinkar eller igensättningar i slangen för mönsterluft. Undersök om det finns någon igensättning i servoventilen för mönsterluften Se Rengöring av flödesregleringsventil i användarhandledning 1062382.

Avtryckare till vid spänningstillslag

Ändrad dataversion

Släpp pistolens avtryckare och återställ felet. Om felet uppstår igen, undersök pistolkabeln eller strömbrytare för kortslutning. Se Felsökning i pistolens användarhandledning för kontinuitetstest på kabeln/strömbrytaren.

Återställ felet (tryck på Nordson tangenten för att öppna larmmenyn). Detta fel inträffar ibland när mjukvaran uppgraderas.

Systemkonfigurering passar inte

Ogiltig kalibrering

Konfigureringen för den manuella pistolens styrenhet och styrkortet för pumpen passar inte ihop. Kontrollera att både styrenheten och styrkortet är inställda för samma konfigurering. Se Konfigurering i styrenhetens användarhandledning 7146460 och Konfigurering av kretskort i användarhandledning 7146457.

Kalibreringsvärdet för A eller C är utanför området. Se vidare Kalibrering i användarhandledningen 7146460.

Problem

1.

Minskat pulverflöde

(strypventilerna

öppnar och stänger)

Felsökning av pump och pistol

Trolig orsak

Igensättning i pulverslang

Defekt styrventil för pumpluftsflöde

Defekt backventil

Defekt strypventil

Undersök slangarna. Spola pumpen och spraypistolen.

Åtgärd

Rengör styrventilen för pumpluftsflöde. Om problemet kvarstår, byt ut ventilen.

Byt ut backventilerna på pumpens ovansida.

Byt ut strypventilerna och filterskivorna.

2.

Minskat pulverflöde

(strypventilerna

öppnar inte och stänger inte)

Defekt magnetventil Byt ut magnetventilen på fördelaren.

Defekt backventil Byt ut backventilerna på pumpens ovansida.

3.

Minskat pulverflöde

(ingen sugfunktion i matningskällan)

Igensättning i pulversugrör

Inget vacuum

Undersök slangarna. Spola pumpen och spraypistolen.

Undersök om det finns föroreningar i vacuumgeneratorn. Kontrollera ljuddämparen på vacuumgeneratorns avblås och byt ut den om den är igensatt.

Rengör styrventilen för pumpluftsflöde.

4.

Spraypistolens mönster ändras

Defekt styrventil för pumpluftsflöde

Defekt styrventil för mönsterluftsflöde

Igensatt munstycke

Rengör styrventilen för mönsterluftsflöde.

Tag av munstycket och blås det rent med tryckluft.

Om det är nödvändigt, dela munstycket och rengör dess komponenter. För att göra detta, skruva av elektrodringen från munstyckets baksida.

7

Kortfattad reservdelslista

Se användarhandledningarna för de individuella komponenterna för detaljerad reservdelsinformation och sprängskisser. De följande delarna kan beställas för både Prodigy spraypistol och Prodigy II spraypistol om inget annat anges.

Pistolmunstycken och satser Pumpsatser och servicesatser

1062223

Sats med 70 graders koniskt munstycke

(kvantitet 1 st.)

(Ett levereras med pistolen)

1081221

Sats med strypventiler

(innehåller 8 strypventiler, 1 installationsverktyg och 8 filterskivor)

1062166

Sats med 100 graders koniskt munstycke

(kvantitet 1 st.)

(Notera spåret för identifiering)

1057258

Sats med fluidiseringsrör

(innehåller 4 rör och 8 O‐ringar)

1073706

Sats med tvåspaltigt fiskstjärtformat munstycke

(kvantitet 1 st.)

(Ett levereras med pistolen)

1073682

Munstycksverktyg

1053912

Motståndssats

(innehåller 1 motstånd och en applikator för dielektriskt tåligt fett)

1077424

Motståndshållarsats

(Inkluderar motstånd och fett)

288552

Power Supply, 95 kV, negative

1080539

6‐Meter Cable Kit

(kvantitet 1 st.)

1093440

Adapter, tubing

1078152

Backventil

(kvantitet 1 st.) (varje pump behöver 2 st.)

1057260

Sats med nedre fördelare slitblock

(innehåller 2 slitblock och 2

O‐ringar)

1057262

Övre Y‐fördelare

(Omfattar fördelare och packning)

Se användarhandledningen

7146458 magnetventil

(kvantitet 1 st.)

Se användarhandledningen

7146458 flödesregleringsventil

(kvantitet 1 st.)

Se användarhandledningen

7146458

Utbytessats för pumpstyrningskort

(kvantitet 1 st.)

1062348

Pumpadapter

(kvantitet 1 st.)

1078006

Adapter, slang, hullingförsedd

1078007

Adapter, slang, hullingförsedd, färgbytes

Utgåva 07/10

Original copyright date 2007. Nordson och Nordson logo och Prodigy är registrerade varumärken tillhöriga Nordson Corporation.

8

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals