Nordson Positioner, Horizontal, In/Out, Belt-Driven Bruksanvisning

Add to my manuals
26 Pages

advertisement

Nordson Positioner, Horizontal, In/Out, Belt-Driven Bruksanvisning | Manualzz

Nordson

r

Remdriven Horisontell

In/ut‐styrning

Användarhandledning

Part 7169445_02

‐ Swedish ‐

Utgåva 6/11

Detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.

Gå till http://emanuals.nordson.com för den senaste versionen.

NORDSON CORPORATION • AMHERST, OHIO • USA

Innehållsförteckning

Säkerhetsinstruktioner

Kvalificerad personal

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avsedd användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Regelverk och typgodkännanden . . . . . . . . .

Personsäkerhet

Brandsäkerhet

Jordning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Åtgärder i händelse av felfunktion

Skrotning

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Typer av in/ut styrningar . . . . . . . . . . . . . . . . .

Styrningens komponenter och funktionsbeskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

2

3

3

3

1

1

1

1

5

5

6

7

Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Installation av tillvalet gränslägesbrytare för spolning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anslutningar av kablar för kraft och styrning .

Underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spännkraft i drivrem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reservdelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

In/ut styrningsenheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Drivremmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Motorer och växellådor . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gemensamma delar

Kablar

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tillval gränslägesbrytare för spolning . . . . . .

8

11

12

18

19

20

20

20

20

21

22

22

Kontakta oss

Nordson Corporation tar gärna emot er önskemål om information, kommentarer och förfrågningar om produkterna.

Allmän information om Nordson kan hämtas på Internet på följande adress: http://www.nordson.com.

P/N 7169445_02

Anmärkning

Detta är ett Nordson Corporation dokument som har copyright skydd. Original copyright datum 2009.

Ingadelaravdettadokument får kopieras, reproduceras, eller

översättas till ett annat språk utan att i förväg erhållit godkännande härför av NordsonCorporation.

Deninformationsom ges i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.

Varumärken

Nordson och Nordson logotyp är registrerade varumärken,

övertagna a Nordson Corporation.

E 2011 Nordson Corporation

Introduction

O‐1

Nordson International

http://www.nordson.com/Directory

Country

Europe

Phone Fax

Austria

Belgium

Czech Republic

Denmark Hot Melt

Finishing

Finland

France

Germany

31‐13‐511 8700

4205‐4159 2411

45‐43‐66 0123

45‐43‐200 300

358‐9‐530 8080

33‐1‐6412 1400

Erkrath

Lüneburg

49‐211‐92050

49‐4131‐8940

Nordson UV 49‐211‐9205528

EFD 49‐6238 920972

Italy

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Hot Melt

31‐13‐511 3995

4205‐4124 4971

45‐43‐64 1101

45‐43‐430 359

358‐9‐530 80850

33‐1‐6412 1401

49‐211‐254 658

49‐4131‐894 149

49‐211‐9252148

49‐6238 920973

39‐02‐216684‐400 39‐02‐26926699

31‐13‐511 8700

47‐23 03 6160

31‐13‐511 3995

47‐23 68 3636

48‐22‐836 4495

351‐22‐961 9400

48‐22‐836 7042

351‐22‐961 9409

Russia

Slovak Republic

Spain

Sweden

Switzerland

United

Kingdom

Hot Melt

Industrial

Coating

Systems

43‐1‐707 5521

7‐812‐718 62 63

4205‐4159 2411

34‐96‐313 2090

46‐40-680 1700

41‐61‐411 3838

44‐1844‐26 4500

44‐161‐498 1500

43‐1‐707 5517

7‐812‐718 62 63

4205‐4124 4971

34‐96‐313 2244

46‐40‐932 882

41‐61‐411 3818

44‐1844‐21 5358

44‐161‐498 1501

Distributors in Eastern & Southern Europe

DED, Germany 49‐211‐92050 49‐211‐254 658

E 2011 Nordson Corporation

All rights reserved

NI_EN_O‐0211

O‐2

Introduction

Outside Europe / Hors d'Europe / Fuera de Europa

S

For your nearest Nordson office outside Europe, contact the Nordson offices below for detailed information.

S

Pour toutes informations sur représentations de Nordson dans votre pays, veuillez contacter l'un de bureaux ci‐dessous.

S

Para obtener la dirección de la oficina correspondiente, por favor diríjase a unas de las oficinas principales que siguen abajo.

Contact Nordson

Africa / Middle East

DED, Germany

Asia / Australia / Latin America

Pacific South Division,

USA

Japan

Japan

North America

Canada

USA

Phone

49‐211‐92050

1‐440‐685‐4797

81‐3‐5762 2700

1‐905‐475 6730

Hot Melt

Finishing

1‐770‐497 3400

1‐880‐433 9319

Nordson UV 1‐440‐985 4592

-

Fax

49‐211‐254 658

81‐3‐5762 2701

1‐905‐475 8821

1‐770‐497 3500

1‐888‐229 4580

1‐440‐985 4593

NI_EN_O‐0211

E 2011 Nordson Corporation

All rights reserved

Nordson r

Remdriven Horisontell In/ut‐styrning 1

Nordson

r

Remdriven Horisontell

In/ut‐styrning

Säkerhetsinstruktioner

Läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner. Arbetsuppgifts‐ och utrustningsspecifika varningar, observandum, och instruktioner finns på de ställen i dokumentationen där det är lämpligt.

Kontrollera att all dokumentation för utrustningen, även omfattande dessa instruktioner, finns tillgänglig för alla personer som handhar eller reparerar utrustningen.

Kvalificerad personal

Utrustningens ägare är skyldig att kontrollera att Nordsons utrustning är installerad, använd och reparerad av kvalificerad personal. Kvalificerad personal är sådana anställda eller kontrakterade personer som genom utbildning kan utföra de tilldelade arbetsuppgifterna. De har kännedom om alla relevanta säkerhetsföreskrifter och lagar och är fysiskt kapabla att utföra sina tilldelade arbetsuppgifter.

Avsedd användning

Används Nordsons utrustning på annat sätt än vad som beskrivs i den medföljande dokumentationen kan detta medföra personskador eller skador på utrustningen.

Några exempel på icke avsedd användning är

S användning av oförenliga material

S att göra ej auktoriserade modifieringar

S ta bort eller förbikoppla säkerhetsanordningar, vakter eller säkerhetsförreglingar

S använd ej passande eller skadade delar

S användning av ej godkänd tilläggsutrustning

S drift av utrustningen utanför de maximala specifikationerna

Regelverk och typgodkännanden

Kontrollera att all utrustning är dimensionerad och godkänd för den användningsmiljö den skall användas i. De godkännande som erhållits för

Nordsons utrustning kommer inte att var giltiga, om instruktioner för installation, handhavande och reparation inte följs.

Alla steg vid installationen av utrustningen måste uppfylla alla allmänna eller lokala föreskrifter eller lagar.

E 2011 Nordson Corporation

P/N 7169445_02

2 Nordson r

Remdriven Horisontell In/ut‐styrning

Personsäkerhet

För att förhindra skador följ dessa instruktioner.

S

Använd inte och utför inte service på utrustningen om du inte är kvalificerad.

S

Använd inte utrustningen om inte säkerhetsanordningar, dörrar, eller kåpor är intakta och automatiska förreglingar fungerar invändningsfritt.

Förbikoppla eller forcera inte någon säkerhetsanordning.

S

Håll undan för rörliga utrustningsdelar. Innan man justerar eller reparerar någon rörlig utrustningsdel, stäng av nätaggregatet och vänta tills att utrustningen har stannat. Blockera arbetsbrytare och spärra utrustningen så att den inte gör någon oväntad rörelse.

S

Sänk trycken (genom att låta material eller luft tränga ut) i hydraul‐ eller pneumatikdelar innan några justerings‐ eller servicemoment utförs på trycksatta system eller komponenter. Koppla ur matningsspänningen, blockera och märk ut arbetsbrytare innan servicearbeten påbörjas på elektrisk utrustning.

S

Anskaffa och läs material och säkerhetsdatabladen (MSDS) för alla material som används. Följ tillverkarens instruktioner beträffande säker hantering och användning av materialet och använd rekommenderad personskyddsutrustning..

S

För att förhindra skador, var uppmärksam på ej uppenbara faror inom arbetsområdet vilka ofta inte helt kan elimineras, t.ex. heta ytor, vassa kanter, spänningssatta elektriska kretsar och rörliga delar som inte kan kapslas in eller på annat sätt skyddas av praktiska skäl.

Brandsäkerhet

För att undvika en brand eller explosion, följ nedanstående instruktioner.

S

Rök inte, svetsa inte och använd inte öppen låga där brännbara material används eller lagras.

S

Sörj för tillräcklig ventilation för att undvika att farlig koncentration av lättförångade material eller ångor uppstår. Se lokala föreskrifter eller i material och säkerhetsdatabladet för anvisningar.

S

Bryt inte spänningssatta elektriska kretsar medan man arbetar med brännbara material. Stäng av elförsörjningen vid en arbetsbrytare så att gnistbildning förhindras.

S

Lär dig var nödstoppsknapparna, avstängningsventiler och brandsläckare är placerade. Om en brand bryter ut i en spraybox, stäng omedelbart av spraysystemet och ventilationsfläktar.

S

Rengör, underhåll, testa och reparera utrustningen enligt instruktionerna i utrustningens användarhandledning.

S

Använd endast reservdelar som är konstruerade för användning tillsammmans med den ursprungliga utrustningen. Kontakta Er Nordson representant för information om reservdelar och övriga råd.

P/N 7169445_02

E 2011 Nordson Corporation

Nordson r

Remdriven Horisontell In/ut‐styrning 3

Jordning

VARNING: Använder man defekt elektrostatisk utrustning innebär detta en risk och kan leda till dödlig elskada, brand, eller en explosion. Låt resistansmätningar ingå i ert periodiska undehållsprogram. Om man får ens den minsta elchock eller märker statisk gnistbildning eller ljusbågar, stäng omedelbart av all elektrisk eller elektrostatisk utrustning. Starta inte utrustningen igen, innan problemet har identifierats och åtgärdats.

Åtgärder i händelse av felfunktion

Om ett system eller någon utrustningsdel i systemet inte fungerar tillfredsställande, stäng omedelbart av systemet och genomför nedanstående steg:

S

Bryt matningsspänningen och blockera arbetsbrytare. Stäng avstängningsventilerna för tryckluft och sänk trycken.

S

Leta upp orsaken till felfunktionen och åtgärda denna innan utrustningen startas igen.

Skrotning

Jordning inne i boxen och runt dess öppningar måste uppfylla kraven enligt

NFPA för Class II Division 1 eller 2 explosionsklassat område, eller motsvarande säkerhetsföreskrifter. Se NFPA 33, NFPA 70 (NEC artiklarna

500, 502, and 516), och NFPA 77, senaste villkor, eller motsvarande svenska regelverk.

S

Alla elektriskt ledande föremål i sprayområdet skall elektriskt vara jordanslutna med en resistans till jord inte högre än 1megaohm, och skall mätas med ett instrument som lägger på en spänning av minst 500volt till den krets som skall kontrolleras.

S

Utrustning som måste jordas omfattar, men är inte begränsat till, sprayområdets golv, operatörsplattform, hopprar, stöd för fotoceller och renblåsningsmunstycken. Personal som arbetar i sprayområdet måste vara jordad.

S

Det finns en risk för att en tändande gnista kan avges från en laddad människokropp. Personal som står på en målad yta, t.ex. en operatörsplattform, eller som bär icke‐ledande skor, är inte jordad.

Personal måste använda skor med ledande sulor eller använda ett jordande armband för att bibehålla anslutningen till jord, vid arbete med eller kring elektrostatisk utrustning.

S

Operatörer måste ständigt hålla kontakt mellan hud och handtag mellan handen och pistolen, för att förhindra elchock medan man arbetar med elektrostatiska manuella pistoler. Om man måste använda handskar, skär ut handflatan eller fingrarna, använd elektriskt ledande handskar, eller använd ett jordande armband som anslutits till pistolhandtaget eller till verklig jord.

S

Stäng av krafttillförseln till elektrostatiska spänningsaggregat och jorda pistolelektroden innan man gör några justeringar eller rengöring av pulverspraypistoler.

S

Anslut all frånkopplad utrustning, jordkablar och ledare efter att service har utförts på utrustningen.

Skrota utrustning och material som används vid driften enligt gällande miljöföreskrifter.

E 2011 Nordson Corporation

P/N 7169445_02

4 Nordson r

Remdriven Horisontell In/ut‐styrning

P/N 7169445_02

E 2011 Nordson Corporation

Nordson r

Remdriven Horisontell In/ut‐styrning 5

Beskrivning

Nordson remdrivna horisontella in/ut styrning flyttar pulverspraypistoler horisontellt in i resp. ut ur en pulverbeläggningsbox. Spraypistolerna sitter vanligen monterade på en vertikal oscillator, travers eller ett fast pistolstativ, fastbultat på in/ut styrningen.

Framsidesvy

(Mot spraybox)

Baksidesvy

Bild 1 Remdriven Horisontell In/ut‐styrning

Typer av in/ut styrningar

In/ut styrningarna finns med tre standardlängder för förflyttningen och med fyra motorspänningar. Se Artikelnummer för in/ut styrning i den följande tabellen, där de olika utförandena beskrivs.

Artikelnummer Förflyttningslängd

7750112 1m ( 39 tum )

7750113 1.5m ( 59 tum )

7750114

7750115

7750116

7750117

7750118

7750119

7750120

7750121

7750122

7750123

0.6m ( 24 tum)

1m ( 39 tum )

1.5m ( 59 tum )

0.6m ( 24 tum)

1m ( 39 tum )

1.5m ( 59 tum )

0.6m ( 24 tum)

1m ( 39 tum )

1.5m ( 59 tum )

0.6m ( 24 tum)

Motor

230-400V AC 50 Hz

230-400V AC 50 Hz

230-400V AC 50 Hz

90 V DC

90 V DC

90 V DC

200 V AC 50 Hz

200 V AC 50 Hz

200 V AC 50 Hz

200 V AC 60 Hz

200 V AC 60 Hz

200 V AC 60 Hz

E 2011 Nordson Corporation

P/N 7169445_02

6 Nordson r

Remdriven Horisontell In/ut‐styrning

Styrningens komponenter och funktionsbeskrivning

Se bild 2. En vertikal oscillator, travers, eller ett fast pistolstativ bultas direkt

på vagnen (1). Vagnen är sammankopplad med drivremmen (8). Motorn (3) och växellådan (5) driver remmen, vilken flyttar spraypistolerna in i, eller ut ur sprayboxen. Drivremmen löper runt länkrullarna i in/ut styrningens båda

ändar.

Lågspänning för styrningen och kraftförsörjning till motorn anslutna via kontakterna (7) och (4), från en externt placerad styrenhet. Encodern (10) känner av vagnens läge i förhållande till de främre resp. bakre gränslägesbrytarna (6, 9), vilka detekterar när in/ut styrnignens vagn har nått sina respektive maximala och inställda stopplägen. Tillvalet gränslägesbrytare för spolning (12) används i tillämpningar i USA för färgbytessekvensen.

ANMÄRKNING: Gränslägesbrytarna kan placeras i önskat läge inom förflyttningsområdet, för att anpassa in/ut styrningen efter aktuella behov.

2 1

3 4 5

Bild 2 In/ut styrningens komponenter

1. Vagndel

2. Basplatta

3. Motor

4. Motoranslutning

6 12

5. Växellåda

7 13

7. Givare/encoderanslutning

8. Drivrem

8 9 10 11

10. Encoder

11. Drivremsspännare

12. Gränslägesbrytare för spolning (tillval)

13. Avkänningsyta för gränslägesbrytare

P/N 7169445_02

E 2011 Nordson Corporation

Nordson r

Remdriven Horisontell In/ut‐styrning 7

Specifikationer

25 mm

(1 tum)

Motoreffekt

Växellådsolja

Motorvarvtal

0.37 kW (0.5HP)

1360 RPM vid 50 Hz

1720 RPM vid 60 Hz

1720 RPM vid 90 Vdc

11 m/min (36 fot/min) Maxhastighet

Max förflyttningslängd 0.6 m (24 tum)

1 m (39 tum)

1.5 m (59 tum)

Givar/encoderspänning 24 VDC

Encoder

Encoderupplösning

635 pulser per varv

2.647 pulser/mm

67.242 pulser/tum

In/ut styrningens längd

Max förflyttning 1 m

Max förflyttning1.5 m

Max förflyttning .6 m

1935 mm (76.2 tum)

2435 mm (95.9 tum)

1535 mm (60.4 tum)

L

620 mm

(24.4 tum)

135 mm

(5.3 tum)

280 mm

(11 tum)

Bild 3

272 mm

(10.7 tum)

In/ut styrningens dimensioner

E 2011 Nordson Corporation

P/N 7169445_02

8 Nordson r

Remdriven Horisontell In/ut‐styrning

Installation

VARNING: Tillåt endast kvalificerad personal att utföra följande arbetsuppgifter. Iakttag och följ säkerhetsinstruktionerna i detta dokument och i övrig dokumentation som berör detta område.

Platsen för installationen måste ha följande egenskaper:

S

Plant golv, inom 0.5 mm (0.02 tum)

S

En meters frigång (3 fot) på alla sidor av styrningen

ANMÄRKNING: Styrningens vagn är konstruerad så att Nordson oscillatorer, traverser, och fasta pistolstativ direkt kan bultas fast på vagnen.

1. Placera in/ut styrningen på det ställe som översiktsritningarna för er anläggning pekar ut, nära sprayboxen. Skruva inte fast styrningen i golvet ännu.

2. Se bilderna 4 och 5. Med hjälp av lämpliga lyfthjälpmedel installerar man

försiktigt oscillatorn, traversen eller det fasta pistolstativet (1) på vagnen

(2) och bultar fast det på vagnen, med lämpligt dimensionerade bultar,

låsbrickor och planbrickor. Bild 5 visar vagnens hålbild för olika typer av

fasta pistolfästen, oscillatorer och traverser.

3. Gör till slut en injustering av in/ut styrningen i förhållande till sprayboxens pistolöppningar. Detta kan kräva att man monterar spraypistolerna för att rikta in pistolerna mot öppningarna.

4. Bulta fast in/ut styrningens basplatta (3) på golvet med M10 x 75 förankringsbultar (4).

5. För att åstadkomma en skyddad förläggning av kablarna till oscillatorn eller traversen, installera släpkedjan för kabel (8) och kåpan (7) på in/ut styrningen på följande sätt: a. Tag av täckplåten (9) på ovansidan av drivenhetens kapsling.

b. Fäst släpkedjan och kåpan på drivenhetens kapsling med täckplåtens skruvar och de skruvar som medföljer släpkedjan.

c. Montera släpkedjans fästvinkel (6) på styrningens vagn så som visas, och skruva därefter fast den fria änden av kedjan på vinkeln.

ANMÄRKNING: Om de gängade hålen för fästvinkeln, som finns på vagnen, är blockerade av pistolstativet, oscillatorn, eller traversen, får man söka en alternativ metod för att förankra släpkedjans ände så att den kan röra sig med vagnen.

6. Tag av drivenhetens kåpa och anslut kabeln för kraftmatning av styrningens motor och styrkabeln till den 16‐poliga kontakten. Förlägg kablarna ut ur basenheten och därefter vidare till styrenheten.

7. Förlägg oscillator, eller traverskablarna genom släpkedjan och in/ut styrningens bas till systemets styrenhet.

E 2011 Nordson Corporation P/N 7169445_02

Nordson r

Remdriven Horisontell In/ut‐styrning 9

1

9

8

7

5

Bild 4

2. Vagn

Installation

2

6

3

4. Förankringsbultar

8. Släpkedja

9. Täckplåt

4

E 2011 Nordson Corporation

P/N 7169445_02

10 Nordson r

Remdriven Horisontell In/ut‐styrning

M10 x 12 ställen

M14 x 4 ställen

Hubo travers

M8 x 6 ställen

Nutro och Nordson travers/oscillator

M8 x 4 ställen

Bild 5

Nordson fast pistolstativ

Vagnens hålbilder

P/N 7169445_02

Nutro fast pistolstativ

E 2011 Nordson Corporation

Nordson r

Remdriven Horisontell In/ut‐styrning 11

Installation av tillvalet gränslägesbrytare för spolning

Se Reservdelar för artikelnummer för gränslägesbrytaren och fästvinkeln.

Denna givare används i USA för att detektera vagnläget vid färgbytessekvenser.

Montera givaren till höger om den bakre gränslägesbrytaren (bild 2, ref. 12)

och förlägg kabeln genom givarens montagekanal till kontakten för

givare/encoder (bild 2, ref. 7). Avståndet mellan givaren och avkänningsytan för givaren (bild. 2, ref. 13) bör vara approximativt 3 mm.

Tag av hankontakten från kontaktblocket. Lossa de fyra skruvarna som håller fast plintinsatsen och tag ut insatsen.

Lossa den dammtäta dragavlastningskåpan, tag av tätningspluggen och drag givarkabeln in i kontakthuset, avisolera därefter ledarna och anslut dem

till insatsens kontaktstift så som visas i bild 11.

Dragavlastning

Bild 6

Skruvar

Ovansidesvy av givar/encoderkontakt

Plintinsats

E 2011 Nordson Corporation

P/N 7169445_02

12 Nordson r

Remdriven Horisontell In/ut‐styrning

Anslutningar av kablar för kraft och styrning

Använd följande tabeller tillsammans med bilderna 7, 8, 9, eller 10 när man

förlägger och kopplar in in/ut styrningen, oscillatorn, eller traverskablar.

Kod Funktion

Not: "n" anger kabellängden (i meter) eller anslutningens nummer.

Konfigurering av In/ut styrning

E

P

R

F

Bakre vändläge gränslägesbrytare

Främre vändläge gränslägesbrytare

Encoder

Gränslägesbrytare för spolning

CARn, CAPn 3‐fas AC motor kraftanslutningar

CCRn

CAn

90 Vdc motor kraftanslutningar

3 fas AC motor kraftkabel, 4‐ledare, skärmad

CC 90 Vdc kraftkabel, 3‐ledar STOOW

CBRn, CBPn Givare/encoder kabelanslutningar

CBn Givare/encoderkabel, 12‐ledare skärmad

Konfigurering av travers

R

F

E

Bakre vändläge gränslägesbrytare

Främre vändläge gränslägesbrytare

Encoder

CHRn, CHPn Givare/encoder kabelanslutningar

CHn Givare/encoderkabel, 12‐ledare skärmad

CGn 3fas AC motor kraftkabel, 4‐ledare, skärmad

P/N 7169445_02

E 2011 Nordson Corporation

Nordson r

Remdriven Horisontell In/ut‐styrning 13

CB4

KONFIGURERING FÖR NORDAMERIKA - NORDSON IN/UT STYRNING, EJ NORDSON OSCILLATOR iControl in/ut eller manuell renblåsning eller auto in/ut

Panel

120VAC matning från SP signal I/O från SP

Nätverksstyrning från iControl eller SP

3‐FAS motor kraftmatning från SP

Osc kopplings box till kontakter

Passerar genom

Släpkedja

OSCILLATOR

FÄLTKONFIGURERING

S - kontakter med dragavlastning

Kablar ”CB” och ”CC”

TILLVAL

Givare ”P” och ”B”

S

S

B

Motor

S

CC

Motor

CCR1

R P

CBP1

CBR1

IN/UT STYRNING BAS

F E

KONFIGURERING FÖR NORDAMERIKA - iCONTROL, NORDSON IN/UT STYRNING, EJ NORDSON TRAVERS iControl in/ut +

Receptpanel

120VAC matning från SP signal I/O från SP

Ethernet från iC

3-fas matning från SP

TRAVERS

F

FÄLTKONFIGURERING

S - kontakter med dragavlastning

Kablar ”CB” och ”CC”

TILLVAL

Givare ”P”

Bild 7

CB4 till kontakter

CC

Passerar genom

Släpkedja

Motor

CCR1

R P

S

S

S

S

Motor

R

E

S

CBP1

CBR1

IN/UT STYRNING BAS

F

E

Kabelanslutningar - Nordson in/ut styrning, ej Nordson oscillator eller travers - Nordamerikanska system

E 2011 Nordson Corporation

P/N 7169445_02

14 Nordson r

Remdriven Horisontell In/ut‐styrning

KONFIGURERING FÖR NORDAMERIKA - iCONTROL, NORDSON IN/UT STYRNING OCH TRAVERS iControl in/ut +

Receptpanel

120VAC matning från SP signal I/O från SP

Ethernet från iC

3-fas matning från SP

TRAVERS

F

FÄLTKONFIGURERING

S - kontakter med dragavlastning.

Kablar ”CB”, ”CC”, ”CG”, och ”CH”.

TILLVAL

Givare ”P”

CB4 till kontakter

CC

CH6

CG6

CGP1

Passerar genom

Släpkedja

Motor

CCR1

R P

CHR1 kopplingsbox

S

S

CGR1

Motor

S

R

E

CBP1

CBR1

IN/UT STYRNING BAS

F

E

Bild 8 Kabelanslutningar - Nordson in/ut styrning och travers - Nordamerikanska system

P/N 7169445_02

E 2011 Nordson Corporation

Nordson r

Remdriven Horisontell In/ut‐styrning 15

KONFIGURERING FÖR EUROPA - NORDSON IN/UT STYRNING, EJ NORDSON OSCILLATOR

OSCILLATOR

FÄLTKONFIGURERING

S - kontakter med dragavlastning.

Kabel ”CA” och ”CB”

Motor

Släpkedja

CAP1

Passerar genom

CAR1

S

Motor

S

R

IN/UT STYRNING BAS

CBP1

CBR1

F E

CB15

CA15

Till/från systemet

Kontrollpanel

OSC MOTOR

IN/UT MOTOR

IN/UT GIVARE+ENC

KONFIGURERING FÖR EUROPA - NORDSON IN/UT STYRNING, EJ NORDSON TRAVERS

TRAVERS

FÄLTKONFIGURERING

S - kontakter med dragavlastning.

Kablar ”CA”, ”CB”, ”CG”, och ”CH”

F

Passerar genom

Släpkedja

S

S

Motor

S

R

E

Till/från systemet

Kontrollpanel

TRAVERSMOTOR

TRAVERS GIVARE+ENC

IN/UT MOTOR

IN/UT GIVARE+ENC

Motor CAP1

CAR1

Bild 9

R

IN/UT STYRNING BAS

CBP1

CBR1

F

E

CB15

CA15

Kabelanslutningar - Nordson in/ut styrning, ej Nordson oscillator eller travers - Europeiska system

E 2011 Nordson Corporation

P/N 7169445_02

16 Nordson r

Remdriven Horisontell In/ut‐styrning

KONFIGURERING FÖR EUROPA - NORDSON IN/UT STYRNING OCH TRAVERS

TRAVERS

FÄLTKONFIGURERING

S - kontakter med dragavlastning.

Kablar ”CA”, ”CB”, ”CG”, och ”CH”

F

Motor

Passerar genom

Släpkedja

CAP1

CAR1

CGP1

CHR1 kopplingsbox

S

S

CGR1

Motor

S

R

E

R

IN/UT STYRNING BAS

CBP1

CBR1

F

E

CG17

CB15

CH17

CA15

Bild 10 Kabelanslutningar - Nordson in/ut styrning och travers - Europeiska system

Till/från systemet

Kontrollpanel

TRAVERSMOTOR

TRAVERS GIVARE+ENC

IN/UT MOTOR

IN/UT GIVARE+ENC

P/N 7169445_02

E 2011 Nordson Corporation

Nordson r

Remdriven Horisontell In/ut‐styrning 17

SPOLNING GIVARE

Bild 11 In/ut styrningens kopplingsschema - encoder, givare, motor

E 2011 Nordson Corporation

P/N 7169445_02

18 Nordson r

Remdriven Horisontell In/ut‐styrning

Underhåll

VARNING: Tillåt endast kvalificerad personal att utföra följande arbetsuppgifter. Iakttag och följ säkerhetsinstruktionerna i detta dokument och i övrig dokumentation som berör detta område.

Detalj

1

2

3

4

5, 6

-

Komponent

Växellåda

Drivrem

Styrspår

Tippskyddskuddar

Gränslägesbrytare

Styrningens inre

Se bild 12. Tag av drivenhetens kåpor for att kunna genomföra följande

procedurer:

Intervall

Efter de första 80 timmarna, därefter varje månad

Utförande

Växellådan är underhållsfri och helt förseglad. Nord FLEXBLOC snäckväxlar har vid fabrik fyllts på med en vegetabilisk syntetolja som varar under produktens livslängd.

Kontrollera remmens spännkraft.

Spänn vid behov Undersök drivremmen och länkrullarna för slitage Byt ut komponenter vid behov.

Varannan vecka

Månadsvis

Undersök om det finns föroreningar och rengör vid behov.

Undersök om det finns slitage och kontrollera att det finns1‐mm springa mellan kudden och kanalen. Byt ut komponenter vid behov.

Månadsvis

Månadsvis

Kontrollera att avkänningsavståndet (3-4 mm) mellan givarna (5) och avkänningsytan (6) är korrekt.

Avlägsna alla främmande föremål, damm, pulver, etc.

3 4

1 5

Bild 12 Underhåll av in/ut styrningen

P/N 7169445_02

4

6 2 5

E 2011 Nordson Corporation

Nordson r

Remdriven Horisontell In/ut‐styrning 19

Spännkraft i drivrem

Kontrollera spännkraften i drivremmen utan last (i vila), med vagnen i fullt

tillbakadraget läge så som visas i bild 13.

För att justera remmens spännkraft, lossa låsmuttrarna på bältesspännaren, justera kopplingsskruven, drag därefter åt låsmuttrarna. Kontrollera åter spännkraften och justera tills att den är korrekt.

In/ut styrningens förflyttningslängd

0.6 meter (24 tum)

1 meter (39 tum)

1.5 meter (59 tum)

Utböjning vid

8 kg (17.64 lb)

17 mm (0.67 tum)

23 mm (0.90 tum)

33 mm (1.29 tum)

Bild 13

Placera vagnen i helt tillbakadraget läge

Spännkraft drivrem

Pressa ut remmen här

(approximativ mittpunkt)

E 2011 Nordson Corporation

P/N 7169445_02

20 Nordson r

Remdriven Horisontell In/ut‐styrning

Reservdelar

För att beställa reservdelar, kontakta Nordson Finishing kundsupport på tel

(800) 433‐9319, eller Er närmsta Nordson representant.

In/ut styrningsenheter

P/N

7750112

7750113

7750114

7750115

7750116

7750117

7750118

7750119

7750120

7750121

7750122

7750123

Beskrivning

IN/OUT MOVER, 1 meter stroke, 230-400V, 50 Hz, packaged

IN/OUT MOVER, 1.5 meter stroke, 230-400V, 50 Hz, packaged

IN/OUT MOVER, 0.6 meter stroke, 230-400V, 50 Hz, packaged

IN/OUT MOVER, 1 meter stroke, 90 Vdc, packaged

IN/OUT MOVER, 1.5 meter stroke, 90 Vdc, packaged

IN/OUT MOVER, 0.6 meter stroke, 90 Vdc, packaged

IN/OUT MOVER, 1 meter stroke, 200V 50Hz, packaged

IN/OUT MOVER, 1.5 meter stroke, 200V 50Hz, packaged

IN/OUT MOVER, 0.6 meter stroke, 200V 50 Hz, packaged

IN/OUT MOVER, 1 meter stroke, 200V 60Hz, packaged

IN/OUT MOVER, 1.5 meter stroke, 200V 60Hz, packaged

IN/OUT MOVER, 0.6 meter stroke, 200V 60Hz, packaged

Not

Drivremmar

P/N

7750001

7750054

7750061

Se bild 14, detalj 8.

Beskrivning

BELT, timing, in/out, 3 meter, 1 meter stroke

BELT, timing, in/out, 4 meter, 1.5 meter stroke

BELT, timing, in/out, 2.2 meter, 0.6 meter stroke

Motorer och växellådor

Se bild 14, detaljerna 4 och 5.

P/N Beskrivning

7750071

7750072

7750033

MOTOR, 90 Vdc, in/out

REDUCER, gear, NEMA, in/out

MOTOR, 230-400 Vac 50 Hz, in/out

7750103

7750110

MOTOR, 200 Vac 50 Hz, in/out

MOTOR, 200 Vac 60 Hz, in/out

7750028

NOT

REDUCER, gear, IEC, in/out

A: Används endast vid 90 Vdc motor, på 7750115, 7750116, 7750117 in/ut styrningar.

B: Används endast vid AC motorer.

Not

Not

A

B

E 2011 Nordson Corporation P/N 7169445_02

Nordson r

Remdriven Horisontell In/ut‐styrning 21

Gemensamma delar

Dessa delar är gemensamma för alla in/ut styrningar, utom i de angivna.

NOT

Detalj

3

4

5

1

2

7

8

6

7

9

NS

P/N

7750094

7750020

7750091

-

-

7750035

7750042

7750053

-

7750029

7750130

Beskrivning

ROLLER, assembly, in/out positioner

PAD, anti‐tilt, in/out

STOP, assembly, in/out

MOTOR

REDUCER, gear

PULLEY, in/out, 30 mm 8M belt RPP profile

SENSOR, proximity, PNP, N.C., in/out

SENSOR, proximity, NPN, N.C., in/out

BELT, timing

ENCODER, solid, 635 PPR, 5M, in/out

FASTENER KIT, reciprocator/oscillator/fixed stand to in/out positioner mounting

Antal

4

1

1

4

4

2

1

1

1

2

2

A: Se reservdelslistorna för motorer och växellådor.

B: NPN givare används på enheter med 90 VDC motorer. Alla övriga enheter använder NPN givare.

C: Se reservdelslista för drivrem.

D: Levereras lös tillsammans med varje in/ut styrning.

Not

B

B

C

A

A

D

1 2

3

Bild 14

4 5

Underhåll av in/ut styrningen

6 7

Tillval gränslägesbrytare för spolning

8 7 6 9

E 2011 Nordson Corporation

P/N 7169445_02

22 Nordson r

Remdriven Horisontell In/ut‐styrning

Kablar

P/N

Se bilderna 7-10 där kablarnas användning beskrivs. Vid varje installation av

en in/ut styrning krävs en motorkabel och en givarkabel.

Beskrivning

7750188

7750196

1107876

7750197

1107875

7750202

1107873

ASSEMBLY, CABLE, CA4, 4‐core, 4 meter, CE

ASSEMBLY, CABLE, CA15, 4‐core, 15 meter, CE

ASSEMBLY, CABLE, CA15, 4‐core, 15 meter, single end, CE

ASSEMBLY, CABLE, CB4, 12‐core, 4 meter, UL

ASSEMBLY, CABLE, CB4, 12‐core, 4 meter, CE

ASSEMBLY, CABLE, CB15, 12‐core, 15 meter, CE

ASSEMBLY, CABLE, CB15, 12‐core, 15 meter, single end, CE

1097710

NOT

CORDSET, 3‐pole, double ended, 12 ft.

A: Använd vid 3‐fasmotorer.

B: Använd för givare och encoder.

C: använd för 90 Vdc motor.

D: Ej för användning i Nordamerika.

Not

A, D

A, D

A, D

B

B, D

B, D

B, D

C

Tillval gränslägesbrytare för spolning

P/N Beskrivning

7750134 KIT, sensor mount bracket, in/out

1098898

NOT

SENSOR, proximity, purge, N.O.

A: Vid installation av en ny givare beställ både givaren och fästvinkelsatsen.

Not

A

A

P/N 7169445_02

E 2011 Nordson Corporation

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement