Nordson Reciprocator Controller HQ-100 Bruksanvisning

Add to my manuals
18 Pages

advertisement

Nordson Reciprocator Controller HQ-100 Bruksanvisning | Manualzz

HQ-100

styrenhet för travers

Manual P/N 7105248A

− Swedish −

Utgåva 05/04

NORDSON (UK) LIMITED

STOCKPORT

UK www.nordson.com

Beställningsnummer

P/N = Beställningsnummer för Nordson Artikel

Anmärkning

Denna publikation är genom upphovsmannarätt skyddad av Nordson. Copyright 2004

Ingen del av detta dokument får mångfaldigas, omarbetas eller översättas till annat språk, utan skriftligt medgivande från Nordson.

Nordson förbehåller sig rätten att införa ändringar utan särskilt meddelande.

2004 Alla rättigheter förbehålles

Varumärken

AccuJet, AeroCharge, AquaGuard, Asymtek, Automove, Autotech, Baitgun, Blue Box, CanWorks, Century, CF, Clean Coat, CleanSleeve, CleanSpray,

Control Coat, Coolwave, Cross-Cut, Cyclo-Kinetic, Dispensejet, DispenseMate, DuraBlue, Durafiber, Durasystem, Easy Coat, Easymove Plus,

Econo-Coat, EFD, ETI, Excel 2000, FlexiCoat, Flexi-Spray, Flex-O-Coat, Flow Sentry, Fluidmove, FoamMelt, FoamMix, Heli-flow, Helix, Horizon, Hot Shot, iControl, Isocoil, Isocore, Iso-Flo, JR, KB30, Kinetix, Little Squirt, Magnastatic, March, MEG, Meltex, Microcoat, Micromark, MicroSet, Millenium, Mini Squirt,

Moist-Cure, Mountaingate, MultiScan, Nordson, OmniScan, OptiMix, Package of Values, PatternView, PermaFlo, Plasmod, PluraFoam, Porous Coat,

PowderGrid, Powderware, Prism, ProBlue, Pro-Flo, ProLink, Pro-Meter, Pro-Stream, RBX, Rhino, Saturn, SC5, S. design stylized, Seal Sentry, Select Charge,

Select Coat, Select Cure, Slautterback, Smart-Coat, Solder Plus, Spectrum, Speed-Coat, Spraymelt, Spray Squirt, Super Squirt, Sure Coat, Tela-Therm,

Tracking Plus, Trends, Tribomatic, Ultrasaver, UniScan, UpTime, Veritec, VersaBlue, Versa-Coat, Versa-Screen, Versa-Spray, Walcom, Watermark,

When you expect more. är registrerade varumärken − ® − övertagna av Nordson Corporation.

Advanced Plasma Systems, AeroDeck, AeroWash, Apogee, ATS, Auto-Flo, AutoScan, BetterBook, CanNeck, Celero, Chameleon, Check Mate,

ColorMax, Controlled Fiberization, Control Weave, CPX, DispensLink, Dry Cure, Dura-Coat, DuraPail, Dura-Screen, Easy Clean, Eclipse, EcoDry, e.DOT,

E-Nordson, Equi

=

Bead, ESP, e Stylized, Fillmaster, Fill Sentry, Gluie, HDLV, iFlow, Ink-Dot, iON, Iso-Flex, iTRAX, iTrend, KVLP, Lacquer Cure, Lean Cell,

Maxima, MicroFin, MicroMax, Minimeter, Multifil, OptiStroke, Origin, PatternPro, PluraMix, Powder Pilot, Powercure, Primarc, Printplus, Process Sentry,

Pulse Spray, PurTech, Ready Coat, Royal Blue, Scoreguard, Select Series, Sensomatic, Shaftshield, SheetAire, Spectral, Spectronic, Speedking, Spray Works,

Summit, SureBead, Sure Brand, Sure Clean, Sure-Max, Swirl Coat, Tempus, ThruWave, Trade Plus, Trak, True Blue, Ultra, Ultrasmart, Universal,

Vantage, Viper, Vista, Web Cure, 2 Rings (Design) är registrerade varumärken − − tillhöriga Nordson Corporation.

P/N 7105248A HQ-100 2004 Nordson Corporation

Introduction

O-1

Nordson International

Country Phone Fax

Europe

Austria

Belgium

Czech Republic

Denmark Hot Melt

Finishing

Finland

France

Germany Erkrath

Lüneburg

Düsseldorf -

Nordson UV

Italy

Netherlands

Norway Hot Melt

Finishing

Poland

Portugal

Russia

43-1-707 5521

31-13-511 8700

4205-4159 2411

45-43-66 0123

45-43-66 1133

358-9-530 8080

33-1-6412 1400

49-211-92050

49-4131-8940

49-211-3613 169

39-02-904 691

31-13-511 8700

47-23 03 6160

47-22-65 6100

48-22-836 4495

351-22-961 9400

7-812-11 86 263

Slovak Republic

Spain

Sweden Hot Melt

Finishing

Switzerland

United

Kingdom

Hot Melt

4205-4159 2411

34-96-313 2090

46-40-680 1700

46 (0) 303 66950

41-61-411 3838

44-1844-26 4500

Finishing 44-161-495 4200

Nordson UV 44-1753-558 000

43-1-707 5517

31-13-511 3995

4205-4124 4971

45-43-64 1101

45-43-66 1123

358-9-530 80850

33-1-6412 1401

49-211-254 658

49-4131-894 149

49-211-3613 527

39-02-9078 2485

31-13-511 3995

47-22 68 3636

47-22-65 8858

48-22-836 7042

351-22-961 9409

7-812-11 86 263

4205-4124 4971

34-96-313 2244

46-40-932 882

46 (0) 303 66959

41-61-411 3818

44-1844-21 5358

44-161-428 6716

44-1753-558 100

Distributors in Eastern & Southern Europe

DED, Germany 49-211-92050 49-211-254 658

2002 Nordson Corporation

All rights reserved

NI_EN_K−0702

O-2

Introduction

Outside Europe / Hors d’Europe / Fuera de Europa

For your nearest Nordson office outside Europe, contact the Nordson offices below for detailed information.

Pour toutes informations sur représentations de Nordson dans votre pays, veuillez contacter l’un de bureaux ci-dessous.

Para obtener la dirección de la oficina correspondiente, por favor diríjase a unas de las oficinas principales que siguen abajo.

Contact Nordson

Africa / Middle East

DED, Germany

Asia / Australia / Latin America

Pacific South Division,

USA

Japan

Japan

North America

Canada

USA

Phone

49-211-92050

1-440-988-9411

81-3-5762 2700

1-905-475 6730

Hot Melt

Finishing

1-770-497 3400

1-440-988 9411

Nordson UV 1-440-985 4592

Fax

49-211-254 658

1-440-985-3710

81-3-5762 2701

1-905-475 8821

1-770-497 3500

1-440-985 1417

1-440-985 4593

NI_EN_K−0702

2002 Nordson Corporation

All rights reserved

Innehållsförteckning I

Innehållsförteckning

Beskrivning av tangenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inställning av data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Meny användardata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Start / Stopp cykel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ändring av data under arbetscykeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Manuell mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inställning av maskinkonstanter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Förklaring av maskinkonstanter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

9

10

3

4

7

8

1

2

2004 Nordson Corporation

HQ-100 P/N 7105248A

II Innehållsförteckning

P/N 7105248A

HQ-100

2004 Nordson Corporation

HQ-100 styrenhet för travers 1

Beskrivning av tangenter

RUN

STOP

7

S

T

U

4

J

K

L

1

A

B

C

MENU SHIFT

8

V

W

5

M

N

O

2

D

E

F

9

X

Y

Z

6

P

Q

R

3

G

H

I

0

+

0

..

+

9

MENU

SHIFT

RUN

STOP

Siffertangenter.

För val av tecken, + eller −.

För val av meny eller manuell mode.

När denna valts, visas ett ”m” i den första kolumnen på den första raden.

Används för att aktivera tangentsekvenser vid speciella funktioner.

När denna aktiverats, visas ett ”s” i den första kolumnen på den första raden.

För att aktivera cykeln eller självinlärningsfunktionen i manuell mode.

Används för att växla i menyn eller för att byta till manuell mode, eller för att

ändra det inställda värdet när cykeln är till.

HQ-100 P/N 7105248A

2004 Nordson Corporation

2 HQ-100 styrenhet för travers

Start

Styrenheten startar automatiskt så snart som styrkortet har slagits till och självinlärningsfunktionen har kört under ett par sekunder. Strax därefter visas i displayen sidan MENY 1, där maskinens nolläge justeras.

RUN/STOP FOR ZS

01

För att genomföra maskinens nollägesinställning tryck på tangenten

RUN/STOP; när det är klart växlar styrenheten över till MENY 4.

MINP

10

SPEED

[40]

MAXP

200

Genom att trycka på tangenten RUN/STOP börjar traversen röra sig.

Om funktionen transportband-stopp har aktiverats, kommer traversens funktion att villkoras av signalen transportband-i-rörelse.

ANMÄRKNING: För information om hur man använder signalen transportband-stopp, se Meny användardata.

P/N 7105248A HQ-100 2004 Nordson Corporation

HQ-100 styrenhet för travers 3

Inställning av data

För att mata in värde på minläge, maxläge och hastighet, gör på följande vis:

MINP

10

SPEED

[40]

MAXP

200

1. Välj önskat fält genom att med tangenterna / flytta hakparenteserna.

MINP

[10]

SPEED MAXP

40 200

2. Nollställ det värde som visas i displayen, genom att trycka SHIFT / 0.

Ställ in det nya värdet med hjälp av siffertangenterna.

Det är nödvändigt att skifta till något annat fält för att bekräfta inmatningen av det ändrade värdet.

Upprepa proceduren från steg 1 för de övriga värdena.

2004 Nordson Corporation

HQ-100 P/N 7105248A

4 HQ-100 styrenhet för travers

Meny användardata

Från MENU 4 är det möjligt att gå in i ”Meny användardata” genom att trycka på SHIFT / :

GUN CONTROL

0

Genom att omväxlande trycka på MENU och RUN/STOP är det i manuell mode möjligt att aktivera eller deaktivera utgången för pistolstyrning (Gun

Control).

P. SPEED CHANGE

10

Avståndet mellan de övre och nedre vändlägena för aktivering av gränslägesbrytarna för hastighet (Speed Change).

LIMITS SPEED

50

Programmerbar hastighet vid slagets gränslägesbrytare (Limits Speed).

STOP 0=ON 1=OFF

Aktivering av signalen transportband-stopp.

0= till

1= från (i denna mode kan traversen stoppas och startas genom att man trycker på tangenten RUN/STOP)

P/N 7105248A HQ-100 2004 Nordson Corporation

HQ-100 styrenhet för travers 5

T. PAUSE REVER.

0

Paustid vid reversering, i hundradels sekunder.

T. START CONVE.

0

Väntetid innan start, efter transportband-kvittens, i hundradels sekunder.

OUT ON DOWNST.

10

Avstånd från det övre reverseringsläget för aktivering av extrautgången vid traversens nedåtgående rörelse (Down Stroke).

OUT OFF DOWNST.

20

Avstånd från det nedre reverseringsläget för deaktivering av extrautgången vid traversens nedåtgående rörelse (Down Stroke).

OUT ON UPSTR.

30

Avstånd från det nedre reverseringsläget för aktivering av extrautgången vid traversens uppåtgående rörelse (Up Stroke).

2004 Nordson Corporation

HQ-100 P/N 7105248A

6 HQ-100 styrenhet för travers

Meny användardata

(forts.)

OUT OFF UPSTR.

40

Avstånd från det övre reverseringsläget för deaktivering av extrautgången vid traversens uppåtgående rörelse (Up Stroke).

CYCLES NUMBER

0

Antalet slag som ställs in via start/stopp funktioner.

0= steglös funktion.

PASSWORD

0

En användarkod (Password) kan ställas in i konfigureringsmoden, MENU 2.

POS.

P. STOP

20

POS.: verkligt läge för axeln.

Q.STOP: stoppläge för ingången transportband-kvittens.

Det är möjligt att gå tillbaka till MENU 4 från ”Meny användardata” genom att trycka på SHIFT / .

P/N 7105248A HQ-100 2004 Nordson Corporation

HQ-100 styrenhet för travers 7

Start / Stopp cykel

När signalen Transportband-kvittens (CONVEYOR-CONSENT) är aktiverad, kommer traversen att utföra cykeln som ställts in i

”användarmenyn”.

MINP

10

SPEED

[40]

MAXP

200

För att stoppa cykeln växla över till fältet hastighet, SPEED, och tryck på tangenten RUN/STOP.

För att återstarta cykeln, efter ett stopp som uppstått genom att man tryckt på tangenten run-stop, tryck ännu en gång på tangenten RUN/STOP.

Medan cykeln utförs, visas i skärmen en pil som anger rörelseriktningen.

MINP

10

SPEED

[40]

MAXP

200

Hastigheten (Speed) och vändlägena (MinP, MaxP) kan även ändras när traversen är i drift.

2004 Nordson Corporation

HQ-100 P/N 7105248A

8 HQ-100 styrenhet för travers

Ändring av data under arbetscykeln

För att ändra data under cykeln, välj önskat fält genom att trycka på tangenten MENU.

Ett ”m” visas i skärmen.

mMINP SPEED MAXP

[10] 40 200

Ändra det inställda värdet genom att trycka på tangenterna / .

För att gå tillbaka till normal driftsmode, tryck ännu en gång på tangenten

MENU.

Manuell mode

När maskinen inte är i drift, är det möjligt att flytta axeln manuellt och med självinlärningsfunktionen läsa in vändlägena.

Välj önskat fält genom att trycka på tangenten MENU: ett ”m” visas.

mMINP SPEED MAXP

[10] 40 200

Nu är det möjligt att flytta axeln genom att trycka på tangenterna / .

När den har kommit till det önskade läget, måste man trycka på tangenten

RUN/STOP för att självinlärningsfunktionen skall spara det aktuella läget för axeln.

Detta tillvägagångssätt kan även användas för min resp maxlägena.

För att gå tillbaka till normal driftsmode, tryck ännu en gång på tangenten

MENU.

P/N 7105248A HQ-100 2004 Nordson Corporation

HQ-100 styrenhet för travers 9

Inställning av maskinkonstanter

Tryck på tangenterna SHIFT / för att komma till maskinkonstanterna.

Undvik att trycka på flera tangenter samtidigt.

Följande visas:

PASSWORD

0

Tryck på SHIFT / 0 för att sätta värdet till noll.

Ställ in användarkoden (password) genom att trycka på tangenterna:

För att mata in användarkoden, kontakta Nordson.

Välj meny 2 genom att trycka på tangenterna MENU / 2.

Följande visas:

DIRECTION

0

Med tangenterna / är det möjligt att växla till de olika fälten, och med siffertangenterna kan man ändra värdena.

Innan man kan mata in ett nytt värde, måste det gamla värdet nollställas med tangenterna: SHIFT / 0.

För att komma tillbaka till huvudmenyn, tryck på tangenterna MENU / 4.

2004 Nordson Corporation

HQ-100 P/N 7105248A

10 HQ-100 styrenhet för travers

Förklaring av maskinkonstanter

DIRECTION

(0..1) positiv riktning och tidsangivelse, dessa data gör det möjligt att byta riktning på det värde som avges av encodern.

0= räkna positivt (Positive Count)

1= räkna negativt (Negativ Count)

N. PULSES

Encoderpulsvärde *4 för varje rörelseenhet.

N. MICRON

Linjär rörelseenhet

Antal mikron av axelrörelse för att uppnå antalet pulser som ställts in i föregående data.

MAX SPEED

Maximalt möjlig hastighet på axeln i ett program (meny 3).

MIN SPEED

Minsta möjliga hastighet på axeln i ett program (meny 3).

MAX POS

Detta värde bestämmer maximalt läge för placering av axeln refererat till maskinens nollpunkt (Zero Machine Point), (FC programvara).

SPEED FC0 ON

Hastighet vid avkänning för vändläge noll (ON).

SPEED FC0 OFF

Hastighet vid vändläge noll (OFF).

PRESET 0

Förinställt läge. När väl nollställningen har genomförts, så kommer, om värdet inte har ställts till noll, axeln att gå till det förinställda läget.

P/N 7105248A HQ-100 2004 Nordson Corporation

HQ-100 styrenhet för travers 11

Förklaring av maskinkonstanter

(forts.)

DELAY 0

Fördröjning mellan varje fas vid sökning av maskinens nollpunkt (Z.M).

MIN STROKE

Minimiavstånd mellan lägre och övre vändläge (minimivärde inte mindre

än 20).

TOL STOP P

Tolerans för läge transportband-stopp.

STOP P SPEED

Hastighet vid gång mot läget transportband-stopp.

K SPEED

Värde för att hålla läget konstant när hastigheten ändras.

ANMÄRKNING: Lägen är angivna i cm.

Hastigheterna är angivna i m/min.

2004 Nordson Corporation

HQ-100 P/N 7105248A

12 HQ-100 styrenhet för travers

P/N 7105248A HQ-100 2004 Nordson Corporation

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement