Concept VT 8010, VT 8020 Bedienungsanleitung

Add to My manuals
88 Pages

advertisement

Concept VT 8010, VT 8020 Bedienungsanleitung | Manualzz

Teplovzdušný ventilátor

Teplovzdušný ventilátor

Termowentylator

Meleglevegős ventilátor

Siltā gaisa ventilators

Hot-air Fan

Heizlüfter

Radiateur soufflant

Ventilatore aria calda

Ventilador de aire caliente

VT 8020

CZ SK PL HU LV EN DE FR IT ES

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni po celou dobu jeho používání.

Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.

Hlučnost

Hlučnost E# "

49 dB(A)

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

t /FQPVäÓWFKUFTQPUżFCJŘKJOBLOFäKFQPQTÈOPWUPNUPOÈWPEV t 1żFEQSWOÓNQPVäJUÓNPETUSBŵUF[FTQPUżFCJŘFWÝFDIOZPCBMZBNBSLFUJOHPWÏNBUFSJÈMZ t 0WŞżUF [EB QżJQPKPWBOÏ OBQŞUÓ PEQPWÓEÈ IPEOPUÈN OB UZQPWÏN ÝUÓULV WâSPCLV /F[BQPKVKUF TQPUżFCJŘ EP rozbočovacích zásuvek a prodlužovacích přívodů.

t /FQPVäÓWFKUFUFOUPTQPUżFCJŘTQSPHSBNFNŘBTPWâNTQÓOBŘFNOFCPKBLPVLPMJKJOPVTPVŘÈTUÓLUFSÈTQÓOÈTQPUżFCJŘ automaticky, protože, pokud je spotřebič zakryt nebo nesprávně umístěn, může dojít ke vzniku požáru.

t 4QPUżFCJŘVNÓTUŞUFQPV[FOBTUBCJMOÓBUFQFMOŞPEPMOâQPWSDITUSBOPVPEKJOâDI[ESPKƉUFQMB t /FOFDIÈWFKUFTQPUżFCJŘCF[EP[PSVQPLVEKF[BQOVUâQPQżÓQBEŞ[BQPKFOâEP[ÈTVWLZFMFLUSJDLÏIPOBQŞUÓ t 1żJ PEQPKPWÈOÓ TQPUżFCJŘF [F [ÈTVWLZ EFKUF WPMJŘ GVOLDÓ EP QP[JDF vi QPUÏ WZUÈIOŞUF [ÈTUSŘLV [F [ÈTVWLZ elektrického napětí.

t 1żJWZQPKPWÈOÓTQPUżFCJŘF[F[ÈTVWLZFMFLUSJDLÏIPOBQŞUÓOJLEZOFUBIFKUF[BQżÓWPEOÓLBCFMBMFVDIPQUF[ÈTUSŘLV a tahem ji vypojte.

t 4QPUżFCJŘOFTNÓCâUVNÓTUŞOQżÓNPQPEFMFLUSJDLPV[ÈTVWLPV t %PESäVKUFCF[QFŘOPVW[EÈMFOPTUTQPUżFCJŘFNJOJNÈMOŞDNPEIPżMBWâDINBUFSJÈMƉKBLPKFOÈCZUFL[ÈDMPOZ závěsy, přikrývky, papír, oblečení apod.

t .żÓäLZWTUVQVW[EVDIVBWâTUVQVW[EVDIVQPOFDIÈWFKUFWPMOÏ NJOJNÈMOŞDNQżFEBDN[BQżÓTUSPKFN

1P[PS7âTUVQOÓNżÓäLBEPTBIVKFQżJQSPWP[VUFQMPUZWZÝÝÓOFä¡$/FEPUâLFKUFTFKÓISP[ÓOFCF[QFŘÓQPQÈMFOÓ t /FEPWPMUFEŞUFNBOFTQSÈWOâNPTPCÈNTFTQPUżFCJŘFNNBOJQVMPWBUQPVäÓWFKUFIPNJNPKFKJDIEPTBIV t 0TPCZ TF TOÓäFOPV QPIZCPWPV TDIPQOPTUÓ TF TOÓäFOâN TNZTMPWâN WOÓNÈOÓN T OFEPTUBUFŘOPV EVÝFWOÓ způsobilostí nebo osoby neseznámené s obsluhou musí používat spotřebič jen pod dozorem zodpovědné, s obsluhou seznámené osoby.

t %CFKUF[WâÝFOÏPQBUSOPTUJQPLVEKFTQPUżFCJŘQPVäÓWÈOWCMÓ[LPTUJEŞUÓ t /F[BLSâWFKUFTQPUżFCJŘISP[ÓOFCF[QFŘÓQżFIżÈUÓ/FQPVäÓWFKUFIPLTVÝFOÓQSÈEMB t /BTQPUżFCJŘOJDOF[BWŞÝVKUFBOJQżFEOŞKOJDOFTUBWUF t /FQPVäÓWFKUFTQPUżFCJŘKJOBLOFäKFQPQTÈOPWUPNUPOÈWPEV t 4QPUżFCJŘNVTÓCâUVNÓTUŞOUBLBCZKFIP[ÈTUSŘLBCZMBWäEZQżÓTUVQOÈ t 4QPUżFCJŘNVTÓCâUQPVäÓWÈOQPV[FWFW[QżÓNFOÏQPMP[F t /FQPVäÓWFKUFTQPUżFCJŘWCMÓ[LPTUJTQSDIZWBOZVNZWBEMBOFCPCB[ÏOV t /FQPVäÓWFKUFTQPUżFCJŘWQSPTUżFEÓTWâTLZUFNWâCVÝOâDIQMZOƉBW[OŞUMJWâDIMÈUFL SP[QPVÝUŞEMBMBLZMFQJEMBBUE

t 1żFEŘJÝUŞOÓNBQPQPVäJUÓTQPUżFCJŘWZQOŞUFWZQPKUF[F[ÈTVWLZFMFLUSJDLÏIPOBQŞUÓBOFDIUFWZDIMBEOPVU t 6ESäVKUF TQPUżFCJŘ W ŘJTUPUŞ OFEPWPMUF BCZ DJ[Ó UŞMFTB QSPOJLMB EP PUWPSƉ NżÓäFL .PIMB CZ [QƉTPCJU [LSBU poškodit přístroj nebo způsobit požár.

t ,ŘJÝUŞOÓTQPUżFCJŘFOFQPVäÓWFKUFISVCÏBDIFNJDLZBHSFTJWOÓMÈULZ t /FQPVäÓWFKUF TQPUżFCJŘ T QPÝLP[FOâN QżÓWPEOÓN LBCFMFN ŘJ [ÈTUSŘLPV OFDIUF [ÈWBEV OFQSPEMFOŞ PETUSBOJU autorizovaným servisním střediskem.

t /FQPVäÓWFKUFTQPUżFCJŘQPLVEOFQSBDVKFTQSÈWOŞCZMMJVQVÝUŞOQPÝLP[FOOFCPOBNPŘFOEPLBQBMJOZ%FKUFIP přezkoušet a opravit autorizovaným servisním střediskem.

t 4QPUżFCJŘOFQPVäÓWFKUFWFWFOLPWOÓNQSPTUżFEÓ t 4QPUżFCJŘKFWIPEOâQPV[FQSPQPVäJUÓWEPNÈDOPTUJOFOÓVSŘFOQSPLPNFSŘOÓQPVäJUÓ t /FTBIFKUFOBTQPUżFCJŘWMILâNBOFCPNPLSâNBSVLBNB t /FQPOPżVKUFQżÓWPEOÓLBCFM[ÈTUSŘLVOFCPTQPUżFCJŘEPWPEZBOJEPKJOÏLBQBMJOZ t 4QPUżFCJŘKFVSŘFOKBLPQżÓEBWOÏUPQJEMPOFOÓVSŘFOLIMBWOÓNVWZUÈQŞOÓWOJUżOÓDIQSPTUPS t 4QPUżFCJŘOFTNÓCâUQżJQFWŵPWÈOOB[Fś t 4QPUżFCJŘOFTNÓCâUQPVäÓWÈOWEPQSBWOÓDIQSPTUżFEDÓDI t /FPQSBWVKUFTQPUżFCJŘTBNJ0CSBƃUFTFOBBVUPSJ[PWBOâTFSWJT

• Chcete-li zabránit možnému požáru, nezakrývejte přívod, nebo výfuk vzduchu jakýmkoliv způsobem.

• Nepokládejte spotřebič na měkké povrchy jako je postel, nebo kde otvory spotřebiče mohou být blokovány.

• Nepoužívejte ohřívač v bezprostředním okolí vany, sprchy nebo bazénu.

Pozn .: Nepoužívejte spotřebič v místnostech menších než 4 m2.

• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.

Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána jako záruční.

2 VT 8020

CZ

A

POPIS VÝROBKU

A) Tlačítko zapnutí/vypnutí

B) Tlačítka +/- pro nastavení teploty a oscilace

C) Tlačítko zapnutí/vypnutí oscilace

D) Tlačítko nastavení časovače

E) Tlačítko nastavení režimu

F) LED Display

G) Indikátor napájení

H) Filtr

I) Zadní kryt

J) Pojistka proti převržení

A

B

D

E

C D

F G

E

B

C

J

H I

VT 8020 3

CZ

NÁVOD K OBSLUZE

1. Umístěte spotřebič na stabilní podložku nebo podlahu, aby nemohlo dojít k jeho převrhnutí.

2. Připojte zástrčku spotřebiče do elektrické sítě.

3. Přístroj vydá zvukový signál a indikátor napájení (G) se rozsvítí.

4. Pokud indikátor napájení (G) začne blikat, znamená to, že pojistka proti převržení se zaktivovala. Přístroj se přepne do režimu OFF.

5. Stiskněte tlačítko ON/OFF (A) pro zapnutí přístroje. Přístroj začne ohřívat s přednastaveným režimem.

6. Stiskněte tlačítko MODE (E) vyberte jednu z následujících funkcí: Vytápění 1 ( ), Vytápění 2 ( ), vytápění 3 ( ), ECO, větrání ( ), nebo anti-freeze ( ).

6.1 Větrání ( ) V tomto provozním režimu pracuje pouze ventilátor, spotřebič neohřívá místnost.

6.2 Anti-freeze ( ) V tomto režimu přístroj udržuje v místnosti teplotu na 7°C (45°F), aby se zabránilo poklesu teploty pod bod mrazu.

6.3 Topení 1, topení 2 a topení 3

Topení 1 (Minimální výkon)

Přístroj pracuje na minimální výkon. Přístroj sníží hlučnost a spotřebu energie na minimum.

Topení 2 (Střední výkon)

Přístroj pracuje na střední výkon pro středně rychlý ohřev místnosti.

Topení 3 (Maximální výkon)

Přístroj pracuje na maximální výkon pro rychlý ohřev místnosti.

6.4 Funkce ECO je k dispozici pro vytápění v režimech 1, 2 a 3.

Pokud je tato funkce aktivní, přístroj automaticky nastaví nejvhodnější úroveň výkonu pro zajištění optimálního teploty prostředí. Současně sníží spotřebu elektrické energie.

Pokud je funkce “ECO” aktivní, přístroj může automaticky přepnout na nižší topný výkon, než je zobrazeno.

7. Chcete-li přístroj použít pro ohřev vzduchu ve větším prostoru, stiskněte tlačítko oscilace (C) ( ). Přístroj pak bude oscilovat vpravo a vlevo. Chcete-li zastavit oscilaci v požadované poloze, stiskněte znovu tlačítko oscilace

(C).

8. Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte tlačítko ON/OFF (A). Na displeji se zobrazí odpočítávání asi 6 sekund, poté se spotřebič vypne.

Nastavení termostatu

1. Stiskněte tlačítko MODE (E), rozsvítí se indikátor režimu ECO.

2. Chcete-li upravit nastavení teploty, stisknutím tlačítka “ + ” se požadovaná teplota zvýší a tlačítkem “ ” se požadovaná teplota sníží.

3. Když teplota dosáhne nastavené hodnoty, ohřev se zastaví a po 25 sekundách přestane ventilátor foukat.

4. Když teplota vzduchu poklesne pod nastavenou hodnotou, ohřívač se opět zapne.

POZNÁMKA:

Na displeji lze zobrazit teplotu v °C i °F. Chcete-li změnit jednotku teploty, podržte tlačítko “ + ” na spotřebiči po dobu několika sekund a poté uvolněte.

Mějte prosím na paměti, že zobrazení teploty je pouze pro informativní účely. Teplota se může mírně lišit od skutečnosti.

Je normální, když se ohřívač zapíná a vypíná. Jde o udržování teploty s nastavenou hodnotou pomocí termostatu.

Při nastavování teploty bude požadovaná teplota na displeji blikat po dobu 5 sekund. Pokud nejsou po dobu

5 sekund provedeny žádné změny, LED zobrazení teploty přestane blikat a zobrazí se aktuální pokojová teplota.

4 VT 8020

CZ

24 hodinový digitální časovač

Tuto funkci lze aktivovat z libovolného provozního režimu.

Zpožděné zapnutí: u přístroj v režimu OFF stiskněte tlačítko časovače (D) .

Na displeji se zobrazí symbol a zbývající čas do zapnutí.

Pomocí tlačítek (B) + a - nastavíte časovač. Počkejte několik sekund pro uložení programu.

Na displeji se zobrazí symbol označující, že je nastaven časovač. Po dosažení nastaveného času se zařízení zapne se stejnou funkcí, které byla v předchozího provozu.

Zpožděné vypnutí: u přístroje v režimu ON stiskněte tlačítko časovače (D) .

Na displeji se zobrazí symbol a zbývající čas do vypnutí.

Pomocí tlačítek (B) + a - nastavíte časovač. Počkejte několik sekund pro uložení programu.

Na displeji se zobrazí symbol označuje, že je nastaven časovač. Po dosažení nastaveného času se zařízení automaticky vypne.

Chcete-li se vrátit do provozu bez časovače, stiskněte dvakrát tlačítko časovače (D) . Symbol časovače na displeji zmizí.

Použití dálkového ovladače

Funkce na dálkovém ovládání jsou shodné s funkcemi na ovládacím panelu. Viz část “návod k obsluze” na předchozí straně v popisu funkcí.

Vložení nebo výměna baterie

1. Otevřete kryt na zadní strany dálkového ovládání.

2. Vložte knoflíkovou baterii modelu (CR/2032/3V) do dálkového ovládání s kladným pólem (hladká strana) směrem nahoru.

3. Nasaďte kryt.

4. Stará baterie musí být vyjmuta a zlikvidována v souladu s platnými právními předpisy. Baterie jsou škodlivé pro životní prostředí.

Bezpečnostní prvky

1. Tento ohřívač obsahuje zvukový alarm, který upozorňuje, že některé části ohřívače jsou příliš horké. Pokud zazní alarm, okamžitě vypněte přístroj a zkontrolujte, zda nedošlo k ucpání vstupního nebo výstupního otvoru cizím předmětem, které může způsobit vysoké teploty. Nepoužívejte ohřívač, pokud je alarm aktivní.

2. Přístroj je vybaven ochranou proti tepelnému přetížení, aby se předešlo přehřátí spotřebiče.

3. Když je dojde přehřátí, topné těleso se automaticky vypne. Přístroj může pokračovat v provozu, restartujete-li ho.

(Viz níže pokyny pro restart)

Restart zařízení

1. Odpojte ohřívač a počkejte 20 minut, až do vychladnutí zařízení.

2. Po 20 minutách zařízení opět zapojte.

VT 8020 5

CZ

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pozor!

Před každým čištěním spotřebiče vytáhněte přívodní kabel z elektrické zásuvky!

Před manipulací se ujistěte, že spotřebič již vychladl!

,ŘJÝUŞOÓQPWSDIVTQPUżFCJŘFQPVäÓWFKUFQPV[FWMILâIBEżÓLäÈEOÏŘJTUJDÓQSPTUżFELZOFCPUWSEÏQżFENŞUZQSPUPäF mohou povrch spotřebiče poškodit!

Čistěte a kontrolujte vstupní a výstupní mřížky spotřebiče často, aby byla zajištěna dobrá funkce spotřebiče a zabránili jste jeho přehřívání.

6TB[FOâQSBDIWFTQPUżFCJŘJM[FWZGPVLBUOFCPWZTÈUWZTBWBŘFN

Nikdy nečistěte spotřebič pod tekoucí vodou, neoplachujte ho ani neponořujte do vody!

UPOZORNĚNÍ k čištění: Nepoužívejte benzin, benzen, ředidlo, agresivní čistící prostředky aj., protože může dojít k poškození ohřívače. Nikdy nepoužívejte alkohol ani rozpouštědla.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Spotřebič je vybaven bezpečnostní pojistkou, která v případě přehřátí přeruší napájení topného tělesa a po vychladnutí jej opět zapne. Pokud k tomu dochází při běžném provozu, zkontrolujte čistotu vstupní a výstupní mřížky,

QżÓQ[NŞŵUFVNÓTUŞOÓTQPUżFCJŘFBCZTF[MFQÝJMPQSPVEŞOÓW[EVDIVVWOJUżBPLPMPTQPUżFCJŘF

SERVIS

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo opravu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí výrobku, musí provést odborný servis.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

• Preferujte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů.

• Krabice od spotřebiče může být dána do sběru tříděného odpadu.

• Plastové sáčky z polyetylénu (PE) odevzdejte do sběru materiálu k recyklaci.

Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti:

Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

6 VT 8020

POĎAKOVANIE

Ďakujeme Vám, že ste si kúpili výrobok značky Concept a prajeme Vám, aby ste boli s naším výrobkom spokojní po celú dobu jeho používania.

Pred prvým použitím si preštudujte pozorne celý návod na obsluhu a potom ho uschovajte. Zaistite, aby aj ostatné

PTPCZLUPSÏCVEÞTWâSPCLPNNBOJQVMPWBƃCPMJPCP[OÈNFOÏTUâNUPOÈWPEPN

Napätie

/BQÊUJF

Príkon

Príkon

Hlučnosť

)MVŘOPTƃ

Technické parametre

Technické parametre

220 - 240 V ~ 50 Hz

7_)[

2200 W

49 dB(A)

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohoto spotrebiča je

E# " ŘP QSFETUBWVKF IMBEJOV " BLVTUJDLÏIP WâLPOV

E# "

W[IŰBEPNOBSFGFSFOŘOâBLVTUJDLâWâLPOQ8

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:

t /FQPVäÓWBKUFTQPUSFCJŘJOBLBLPKFPQÓTBOÏWUPNUPOÈWPEF t 1SFEQSWâNQPVäJUÓNPETUSÈŵUF[PTQPUSFCJŘBWÝFULZPCBMZBNBSLFUJOHPWÏNBUFSJÈMZ t 0WFSUFŘJQSJQÈKBOÏOBQÊUJF[PEQPWFEÈIPEOPUÈNOBUZQPWPNÝUÓULVWâSPCLV/F[BQÈKBKUFTQPUSFCJŘEPSP[CPŘPWBDÓDI zásuviek a predlžovacích prívodov.

t /FQPVäÓWBKUFUFOUPTQPUSFCJŘTQSPHSBNPNŘBTPWâNTQÓOBŘPNBMFCPBLPVLPűWFLJOPVTÞŘBTƃPVLUPSÈTQÓOBTQPUSFCJŘ

BVUPNBUJDLZQSFUPäFQPLJBűKFTQPUSFCJŘ[BLSZUâBMFCPOFTQSÈWOFVNJFTUOFOâNÙäFEÙKTƃLW[OJLVQPäJBSV t 4QPUSFCJŘVNJFTUOJUFJCBOBTUBCJMOâBUFQFMOFPEPMOâQPWSDICPLPNPEJOâDI[ESPKPWUFQMB t /FOFDIÈWBKUFTQPUSFCJŘCF[EP[PSVQPLJBűKF[BQOVUâQSÓQBEOF[BQPKFOâEP[ÈTVWLZFMFLUSJDLÏIPOBQÊUJB t 1SJ PEQÈKBOÓ TQPUSFCJŘB [P [ÈTVWLZ EBKUF WPMJŘ GVOLDJÓ EP QP[ÓDJFvi 0'' QPUPN WZUJBIOJUF [ÈTUSŘLV [P [ÈTVWLZ

FMFLUSJDLÏIPOBQÊUJB t 1SJ WZQÈKBOÓ [P [ÈTVWLZ FMFLUSJDLÏIP OBQÊUJB TQPUSFCJŘ OJLEZ OFƃBIBKUF [B QSÓWPEOâ LÈCFM BMF VDIPQUF [ÈTUSŘLV

BƃBIPNKVWZQPKUF t 4QPUSFCJŘOFTNJFCZƃVNJFTUOFOâQSJBNPQPEFMFLUSJDLPV[ÈTVWLPV t %PESäJBWBKUFCF[QFŘOÞW[EJBMFOPTƃTQPUSFCJŘBNJOJNÈMOFDNPEIPSűBWâDINBUFSJÈMPWBLPKFOÈCZUPL[ÈDMPOZ závesy, prikrývky, papier, oblečenie, a pod.

t .SJFäLZ WTUVQV B WâTUVQV W[EVDIV QPOFDIÈWBKUF WPűOÏ NJOJNÈMOF DN QSFE B DN [B QSÓTUSPKPN 1P[PS

7âTUVQOÈ NSJFäLB EPTBIVKF QSJ QSFWÈE[LF UFQMPUV WZÝÝJV OFä ¡$ /FEPUâLBKUF TB KFK ISP[Ó OFCF[QFŘFOTUWP popálenia.

t /FEPWPűUFEFƃPNBOFTQSÈWOZNPTPCÈNTPTQPUSFCJŘPNNBOJQVMPWBƃQPVäÓWBKUFIPNJNPJDIEPTBIV t 0TPCZ TP [OÓäFOPV QPIZCPWPV TDIPQOPTƃPV TP [OÓäFOâN [NZTMPWâN WOÓNBOÓN T OFEPTUBUPŘOPV EVÝFWOPV

TQÙTPCJMPTƃPV BMFCP PTPCZ OFPCP[OÈNFOÏ T PCTMVIPV NÙäV QPVäÓWBƃ TQPUSFCJŘ JCB QPE EP[PSPN [PEQPWFEOFK s obsluhou oboznámenej osoby.

t %CBKUFOB[WâÝFOÞPQBUSOPTƃQPLJBűTBTQPUSFCJŘQPVäÓWBWCMÓ[LPTUJEFUÓ t /F[BLSâWBKUFTQPUSFCJŘISP[ÓOFCF[QFŘFOTUWPQSFISJBUJB/FQPVäÓWBKUFIPOBTVÝFOJFCJFMJ[OF t /BTQPUSFCJŘOJŘOFWFÝBKUFBOJQSFEOFIPOJŘOFTUBWBKUF t /FQPVäÓWBKUFTQPUSFCJŘJOBLBLPKFPQÓTBOÏWUPNUPOÈWPEF t 4QPUSFCJŘNVTÓCZƃVNJFTUOFOâUBLBCZCPMBKFIP[ÈTUSŘLBWäEZQSÓTUVQOÈ t 4QPUSFCJŘTBTNJFQPVäÓWBƃJCBWPW[QSJBNFOFKQPMPIF t /FQPVäÓWBKUFTQPUSFCJŘWCMÓ[LPTUJTQSDIZWBOFVNâWBEMBBMFCPCB[ÏOB

t /FQPVäÓWBKUFTQPUSFCJŘWQSPTUSFEÓTWâTLZUPNWâCVÝOâDIQMZOPWB[ÈQBMOâDIMÈUPL SP[QÞÝƃBEMÈMBLZMFQJEMÈBUś t 1SFEŘJTUFOÓNBQPQPVäJUÓTQPUSFCJŘWZQOJUFWZQPKUF[P[ÈTVWLZFMFLUSJDLÏIPOBQÊUJBBOFDIBKUFWZDIMBEOÞƃ t 6ESäJBWBKUFTQPUSFCJŘWŘJTUPUFOFEPWPűUFBCZDVE[JFUFMFTÈQSFOJLMJEPPUWPSPWNSJFäPL.PIMJCZTQÙTPCJƃTLSBU

QPÝLPEJƃQSÓTUSPKBMFCPTQÙTPCJƃQPäJBS t /BŘJTUFOJFTQPUSFCJŘBOFQPVäÓWBKUFISVCÏBDIFNJDLZBHSFTÓWOFMÈULZ t /FQPVäÓWBKUF TQPUSFCJŘ T QPÝLPEFOâN QSÓWPEOâN LÈCMPN BMFCP [ÈTUSŘLPV EBKUF DIZCV JIOFś PETUSÈOJƃ autorizovanému servisnému stredisku.

t /FQPVäÓWBKUFTQPUSFCJŘWQSÓQBEFäFOFQSBDVKFTQSÈWOFBLTQBEPMCPMQPÝLPEFOâBMFCPOBNPŘFOâEPLWBQBMJOZ

%BKUFIPQSFTLÞÝBƃBPQSBWJƃBVUPSJ[PWBOÏNVTFSWJTOÏNVTUSFEJTLV t 4QPUSFCJŘOFQPVäÓWBKUFWPWPOLBKÝPNQSPTUSFEÓ t 4QPUSFCJŘKFWIPEOâJCBOBQPVäJUJFWEPNÈDOPTUJOJFKFVSŘFOâOBLPNFSŘOÏQPVäJUJF t /FEPUâLBKUFTBTQPUSFCJŘBWMILâNJBMFCPNPLSâNJSVLBNJ t /FQPOÈSBKUFQSÓWPEOâLÈCFM[ÈTUSŘLVBMFCPTQPUSFCJŘEPWPEZBOJEPJOFKLWBQBMJOZ t 4QPUSFCJŘKFVSŘFOâBLPQSÓEBWOâWZLVSPWBDÓQSPTUSJFEPLOJFKFVSŘFOâOBIMBWOÏWZLVSPWBOJFWOÞUPSOâDIQSJFTUPSPW t 4QPUSFCJŘTBOFTNJFQSJQFWŵPWBƃOBTUFOV t 4QPUSFCJŘTBOFTNJFQPVäÓWBƃWEPQSBWOâDIQSPTUSJFELPDI t /FPQSBWVKUFTQPUSFCJŘTBNJ0CSÈƃUFTBOBBVUPSJ[PWBOâTFSWJT

• Ak chcete zabrániť možnému požiaru, nezakrývajte prívod ani výfuk vzduchu akýmkoľvek spôsobom.

• Neklaďte spotrebič na mäkké povrchy ako posteľ ani tam, kde sa otvory spotrebiča môžu zablokovať.

• Nepoužívajte ohrievač v bezprostrednom okolí vane, sprchy alebo bazéna.

Pozn .: Nepoužívajte spotrebič v miestnostiach menších ako 4 m 2 .

• Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnostmi alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumia prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržovať mimo dosah spotrebiča a jeho prívodu. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Ak nedodržíte pokyny výrobcu, nemôže byť prípadná oprava uznaná ako záručná.

8 VT 8020

SK

A

POPIS VÝROBKU

A) Tlačidlo zapnutia/vypnutia

B) Tlačidlá +/- na nastavenie teploty a oscilácie

C) Tlačidlo zapnutia/vypnutia oscilácie

D) Tlačidlo nastavenia časovača

E) Tlačidlo nastavenia režimu

F) LED Display

G) Indikátor napájania

H) Filter

I) Zadný kryt

J) Poistka proti prevráteniu

A

B

D

E

C D

F G

E

B

C

J

H I

VT 8020 9

SK

NÁVOD NA OBSLUHU

1. Umiestnite spotrebič na stabilnú podložku alebo podlahu, aby sa nemohol prevrátiť.

2. Zapojte zástrčku spotrebiča do elektrickej siete.

3. Prístroj vydá zvukový signál a indikátor napájania (G) sa rozsvieti.

4. Ak indikátor napájania (G) začne blikať, znamená to, že sa poistka proti prevráteniu aktivovala. Prístroj sa prepne do režimu OFF.

5. Stlačte tlačidlo ON/OFF (A) na zapnutie prístroja. Prístroj začne ohrievať s vopred nastaveným režimom.

6. Stlačte tlačidlo MODE (E) a vyberte jednu z nasledujúcich funkcií: Vykurovanie 1 ( ),

Vykurovanie 2 ( ), vykurovanie 3 ( ), ECO, vetranie ( ) alebo anti-freeze ( ).

6.1 Vetranie ( ) V tomto prevádzkovom režime pracuje iba ventilátor, spotrebič neohrieva miestnosť.

6.2 Anti-freeze ( ) V tomto režime prístroj udržiava v miestnosti teplotu na 7 °C (45 °F), aby sa zabránilo poklesu teploty pod bod mrazu.

6.3 Kúrenie 1, kúrenie 2 a kúrenie 3

Kúrenie 1 (Minimálny výkon)

Prístroj pracuje na minimálny výkon. Prístroj zníži hlučnosť a spotrebu energie na minimum.

Kúrenie 2 (Stredný výkon)

Prístroj pracuje na stredný výkon na stredne rýchly ohrev miestnosti.

Kúrenie 3 (Maximálny výkon)

Prístroj pracuje na maximálny výkon na rýchly ohrev miestnosti.

6.4 Funkcia ECO je k dispozícii na vykurovanie v režimoch 1, 2 a 3.

Ak je táto funkcia aktívna, prístroj automaticky nastaví najvhodnejšiu úroveň výkonu na zabezpečenie optimálnej teploty prostredia. Zároveň zníži spotrebu elektrickej energie.

Ak je funkcia ECO aktívna, prístroj môže automaticky prepnúť na nižší vykurovací výkon, ako je zobrazené.

7. Ak chcete prístroj použiť na ohrev vzduchu vo väčšom priestore, stlačte tlačidlo oscilácie (C) ( ). Prístroj bude následne oscilovať vpravo a vľavo. Ak chcete osciláciu zastaviť v požadovanej polohe, znovu stlačte tlačidlo oscilácie (C).

8. Ak chcete prístroj vypnúť, stlačte tlačidlo ON/OFF (A). Na displeji sa zobrazí odpočítavanie asi 6 sekúnd, potom sa spotrebič vypne.

Nastavenie termostatu

1. Stlačte tlačidlo MODE (E), rozsvieti sa indikátor režimu ECO.

2. Ak chcete upraviť nastavenie teploty, stlačením tlačidla + sa požadovaná teplota zvýši a tlačidlom - sa požadovaná teplota zníži.

3. Keď teplota dosiahne nastavenú hodnotu, ohrev sa zastaví a po 25 sekundách prestane ventilátor fúkať.

4. Keď teplota vzduchu poklesne pod nastavenú hodnotu, ohrievač sa znovu zapne.

POZNÁMKA:

Na displeji sa dá zobraziť teplota v °C aj vo °F. Ak chcete zmeniť jednotku teploty, podržte tlačidlo + na niekoľko sekúnd a potom ho pustite.

Majte, prosím, na pamäti, že sa teplota zobrazuje len na informatívne účely. Teplota sa môže mierne líšiť od skutočnosti.

Je normálne, keď sa ohrievač zapína a vypína. Ide o udržiavanie teploty s nastavenou hodnotou pomocou termostatu.

Pri nastavovaní teploty bude požadovaná teplota na displeji blikať 5 sekúnd. Ak sa počas 5 sekúnd nevykonajú žiadne zmeny, LED zobrazenie teploty prestane blikať a zobrazí sa aktuálna izbová teplota.

10 VT 8020

SK

24-hodinový digitálny časovač

Táto funkcia sa dá aktivovať z ľubovoľného prevádzkového režimu.

Oneskorené zapnutie: Keď je prístroj v režime OFF, stlačte tlačidlo časovača (D) .

Na displeji sa zobrazí symbol a zostávajúci čas do zapnutia.

Pomocou tlačidiel (B) + a - nastavíte časovač. Počkajte niekoľko sekúnd na uloženie programu.

Na displeji sa zobrazí symbol označujúci, že je časovač nastavený. Po dosiahnutí nastaveného času sa zariadenie zapne s rovnakou funkciou ako pri predchádzajúcej prevádzke.

Oneskorené vypnutie: Keď je prístroj v režime ON, stlačte tlačidlo časovača (D) .

Na displeji sa zobrazí symbol a zostávajúci čas do vypnutia.

Pomocou tlačidiel (B) + a - nastavíte časovač. Počkajte niekoľko sekúnd na uloženie programu.

Na displeji sa zobrazí symbol označujúci, že časovač je nastavený. Po dosiahnutí nastaveného času sa zariadenie automaticky vypne.

Ak sa chcete vrátiť do prevádzky bez časovača, stlačte dvakrát tlačidlo časovača (D) . Symbol časovača na displeji zmizne.

Použitie diaľkového ovládača

Funkcie na diaľkovom ovládaní sú zhodné s funkciami na ovládacom paneli. Pozri časť Návod na obsluhu na predchádzajúcej strane v opise funkcií.

Vloženie alebo výmena batérie

1. Otvorte kryt na zadnej strane diaľkového ovládania.

2. Vložte gombíkovú batériu modelu (CR/2032/3V) do diaľkového ovládania s kladným pólom (hladká strana) smerom nahor.

3. Nasaďte kryt.

4. Stará batéria sa musí vybrať a zlikvidovať v súlade s platnými právnymi predpismi. Batérie sú škodlivé pre životné prostredie.

Bezpečnostné prvky

1. Tento ohrievač obsahuje zvukový alarm, ktorý upozorňuje, že niektoré časti ohrievača sú príliš horúce. Ak zaznie alarm, okamžite vypnite prístroj a skontrolujte, či sa vstupný alebo výstupný otvor neupchal cudzím predmetom, čo môže spôsobiť vysoké teploty. Nepoužívajte ohrievač, ak je alarm aktívny.

2. Prístroj je vybavený ochranou proti tepelnému preťaženiu, aby sa predišlo prehriatiu spotrebiča.

3. Pri prehriatí sa vykurovacie teleso automaticky vypne. Prístroj môže pokračovať v prevádzke, ak ho reštartujete.

(Pozri pokyny nižšie na reštartovanie)

Reštartovanie zariadenia

1. Odpojte ohrievač a počkajte 20 minút, kým zariadenie nevychladne.

2. Po 20 minútach zariadenie znovu zapojte.

VT 8020 11

SK

ÚDRŽBA A ČISTENIE

Pozor!

Pred každým čistením spotrebiča vytiahnite prívodný kábel z elektrickej zásuvky!

Pred manipuláciou sa uistite, že spotrebič už vychladol!

/B ŘJTUFOJF QPWSDIV TQPUSFCJŘB QPVäÓWBKUF JCB WMILÞ IBOESJŘLV äJBEOF ŘJTUJBDF QSPTUSJFELZ BMFCP UWSEÏ QSFENFUZ

QSFUPäFNÙäVQPÝLPEJƃQPWSDITQPUSFCJŘB

Čistite a kontrolujte vstupné a výstupné mriežky spotrebiča často, aby bola zabezpečená dobrá funkcia spotrebiča a aby ste zabránili jeho prehrievaniu.

6TBEFOâQSBDIWTQPUSFCJŘJKFNPäOÏWZGÞLOVƃBMFCPWZTBƃWZTÈWBŘPN

Nikdy nečistite spotrebič pod tečúcou vodou, neoplachujte ho ani neponárajte do vody!

UPOZORNENIE týkajúce sa čistenia: Nepoužívajte benzín, benzén, riedidlo, agresívne čistiace prostriedky a iné, pretože môžu poškodiť ohrievač. Nikdy nepoužívajte alkohol ani rozpúšťadlá.

RIEŠENIE ŤAŽKOSTÍ

Spotrebič je vybavený bezpečnostnou poistkou, ktorá v prípade prehriatia preruší napájanie vykurovacieho telesa

BQPWZDIMBEOVUÓIPPQÊƃ[BQOF"LLUPNVEPDIÈE[BQSJCFäOFKQSFWÈE[LFTLPOUSPMVKUFŘJTUPUVWTUVQOFKBWâTUVQOFK

NSJFäLZQSÓQ[NFŵUFVNJFTUOFOJFTQPUSFCJŘBBCZTB[MFQÝJMPQSÞEFOJFW[EVDIVWOÞUSJTQPUSFCJŘBBPLPMPOFIP

SERVIS

ÁESäCVSP[TJBIMFKÝJFIPDIBSBLUFSVBMFCPPQSBWVLUPSÈWZäBEVKF[ÈTBIEPWOÞUPSOâDIŘBTUÓWâSPCLVNVTÓWZLPOBƃ odborný servis.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

• Preferujte recykláciu obalových materiálov a starých spotrebičov.

• Škatuľa od spotrebiča môže byť daná do zberu triedeného odpadu.

• Plastové vrecká z polyetylénu (PE) odovzdajte do zberu materiálu na recykláciu.

Recyklácia spotrebiča na konci jeho životnosti:

Symbol na výrobku alebo jeho balení udáva, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Je nutné odniesť ho do zberného miesta pre recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak boli spôsobené nevhodnou likvidáciou tohto výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku zistíte na príslušnom miestnom úrade, služby pre likvidáciu domáceho odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

12 VT 8020

PODZIĘKOWANIE

Dziękujemy za zakup produktu marki Concept. Życzymy Państwu pełnej satysfakcji z jego użytkowania.

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi, zachowując ją na przyszłość. Pozostałe osoby, które będą posługiwały się produktem, powinny również zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Pobór mocy

Pobór mocy

Poziom hałasu

Poziom hałasu E# "

2200 W

8

49 dB(A)

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

t /JFOBMFƒZVƒZXBŗVS[ŕE[FOJBXTQPTØCJOOZOJƒQPEBOPXOJOJFKT[FKJOTUSVLDKJ t 1S[FE SP[QPD[ŢDJFN VƒZULPXBOJB OBMFƒZ VTVOŕŗ [ VS[ŕE[FOJB XT[ZTULJF FMFNFOUZ PQBLPXBOJB J XZKŕŗ NBUFSJB’Z marketingowe.

t /BMFƒZTQSBXE[JŗD[ZOBQJŢDJFXTJFDJPEQPXJBEBXBSUPžDJPNQPEBOZNOBUBCMJD[DF[OBNJPOPXFKVS[ŕE[FOJB/JF wolno podłączać urządzenia do gniazdek rozgałęźnikowych i przedłużaczy.

t /JF XPMOP VƒZXBŗ VS[ŕE[FOJB [ QSPHSBNBUPSFN QS[F’ŕD[OJLJFN D[BTPXZN MVC KBLJNLPMXJFL FMFNFOUFN uruchamiającym urządzenie automatycznie, ponieważ w przypadku zakrycia urządzenia lub jego nieprawidłowego umiejscowienia może dojść do powstania pożaru.

t 6S[ŕE[FOJFQPXJOOPCZŗVNJFT[D[POFXZ’ŕD[OJFOBTUBCJMOZDIQPXJFS[DIOJBDIPEQPSOZDIOBE[JB’BOJFXZTPLJDI temperatur, z dala od innych źródeł ciepła.

t +FƒFMJVS[ŕE[FOJFKFTUX’ŕD[POFMVCQPE’ŕD[POFEPHOJB[ELBFMFLUSZD[OFHPOJFOBMFƒZQP[PTUBXJBŗHPCF[OBE[PSV t 1S[FE PE’ŕD[FOJFN VS[ŕE[FOJB PE [BTJMBOJB OBMFƒZ QS[FLSŢDJŗ QPLSŢU’P EP QP[ZDKJvi o EPQJFSP XUFEZ NPƒOB bezpiecznie wyjąć wtyczkę z gniazdka.

t 8Z’ŕD[BKŕDVS[ŕE[FOJF[HOJB[ELBOJFXPMOPT[BSQBŗ[BQS[FXØE[BTJMBKŕDZOBMFƒZDIXZDJŗXUZD[LŢJQPDJŕHOŕŗ[BOJŕ t 6S[ŕE[FOJBOJFXPMOPVNJFT[D[BŗCF[QPžSFEOJPQPEHOJB[ELJFNFMFLUSZD[OZN t /BMFƒZVUS[ZNZXBŗCF[QJFD[OŕPEMFH’PžŗoNJOJNBMOJFDNPENBUFSJB’ØXQBMOZDIUBLJDIKBLNFCMF[BT’POZ firanki, koce, papier, odzież itp.

t /BMFƒZ [BQFXOJŗ PEQPXJFEOJP EVƒP NJFKTDB XPLؒ LSBUFL XFOUZMBDZKOZDI DP OBKNOJFK DN QS[FE J DN [B

VS[ŕE[FOJFN 6XBHB 8 D[BTJF QSBDZ LSBULB XZMPUV QPXJFUS[B PTJŕHB UFNQFSBUVSŢ QPOBE ¡$ /JF XPMOP KFK dotykać, niebezpieczeństwo poparzenia.

t 6S[ŕE[FOJBOBMFƒZVƒZXBŗXNJFKTDVOJFEPTUŢQOZNEMBE[JFDJJPTØCOJFPEQPXJFE[JBMOZDI/JFOBMFƒZQP[XPMJŗJNOB posługiwanie się urządzeniem.

t 0TPCZ OJFQF’OPTQSBXOF SVDIPXP MVC VNZT’PXP PTPCZ OJFPEQPXJFE[JBMOF MVC PTPCZ LUØSF OJF [BQP[OB’Z TJŢ z niniejszą instrukcją, mogą używać urządzenia tylko pod nadzorem osoby odpowiedzialnej, zaznajomionej z obsługą.

t +FƒFMJXUSBLDJFQSBDZVS[ŕE[FOJBXQPCMJƒV[OBKEVKŕTJŢE[JFDJOBMFƒZ[BDIPXBŗT[D[FHØMOŕPTUSPƒOPžŗ t 6S[ŕE[FOJBOJFXPMOPQS[ZLSZXBŗOJFCF[QJFD[FŴTUXPQS[FHS[BOJB/JFXPMOPVƒZXBŗHPEPTVT[FOJBQSBOJB t /BVS[ŕE[FOJVOJFXPMOPOJD[FHP[BXJFT[BŗPSB[OJD[FHPQS[FEOJNTUBXJBŗ t /JFOBMFƒZVƒZXBŗVS[ŕE[FOJBXTQPTØCJOOZOJƒQPEBOPXOJOJFKT[FKJOTUSVLDKJ t 6S[ŕE[FOJFNVTJCZŗVNJFT[D[POFUBLBCZKFHPXUZD[LBCZ’B[BXT[FEPTUŢQOB t 6S[ŕE[FOJFNPƒFCZŗVƒZXBOFUZMLPXQP[ZDKJQJPOPXFK t /JFOBMFƒZVƒZXBŗVS[ŕE[FOJBXQPCMJƒVQSZT[OJDBXBOOZVNZXBMLJMVCCBTFOV t /JFOBMFƒZVƒZXBŗVS[ŕE[FOJBXžSPEPXJTLVXLUØSZNNPHŕXZTUŢQPXBŗHB[ZXZCVDIPXFJTVCTUBODKF’BUXPQBMOF

SP[QVT[D[BMOJLJGBSCZLMFKFJUE

t 1S[FE D[ZT[D[FOJFN J QP VƒZDJV VS[ŕE[FOJF OBMFƒZ XZ’ŕD[Zŗ PE’ŕD[Zŗ [ HOJB[ELB FMFLUSZD[OFHP J QP[PTUBXJŗ EP wystudzenia.

t 6S[ŕE[FOJFOBMFƒZVUS[ZNZXBŗXD[ZTUPžDJOJFNPƒOBQP[XPMJŗBCZDJB’BPCDFQS[FEPTUB’ZTJŢEPžSPELBQPQS[F[

PUXPSZXLSBULBDI.PƒFUPTQPXPEPXBŗ[XBSDJFVT[LPE[FOJFVS[ŕE[FOJBMVCQPƒBS t %PD[ZT[D[FOJBVS[ŕE[FOJBOJFOBMFƒZVƒZXBŗTVCTUBODKJT[PSTULJDIJDIFNJD[OJFBHSFTZXOZDI t /JF OBMFƒZ VƒZXBŗ VS[ŕE[FOJB [ VT[LPE[POZN QS[FXPEFN [BTJMBKŕDZN MVC XUZD[Lŕ OBQSBXŢ VTUFSLJ OBMFƒZ bezzwłocznie zlecić autoryzowanemu serwisowi.

t +FƒFMJVS[ŕE[FOJFOJFQSBDVKFX’BžDJXJFVQBE’P[PTUB’PVT[LPE[POFMVC[BOVS[POFXDJFD[ZOJFOBMFƒZHPVƒZXBŗ

/BMFƒZ[MFDJŗKFHPQS[FUFTUPXBOJFJOBQSBXŢBVUPSZ[PXBOFNVTFSXJTPXJ t 6S[ŕE[FOJBOBMFƒZVƒZXBŗUZMLPXQPNJFT[D[FOJBDI t 1SPEVLUKFTUQS[F[OBD[POZXZ’ŕD[OJFEPVƒZULVEPNPXFHPOJFOBEBKFTJŢEPXZLPS[ZTUBOJBLPNFSDZKOFHP t /JFXPMOPEPUZLBŗVS[ŕE[FOJBXJMHPUOZNJMVCNPLSZNJSŢLBNJ t /JFXPMOP[BOVS[BŗQS[FXPEV[BTJMBKŕDFHPXUZD[LJBOJTBNFHPVS[ŕE[FOJBXXPE[JFBOJJOOZDIDJFD[BDI t 6S[ŕE[FOJFKFTUQS[FXJE[JBOFKBLPEPEBULPXFƑSØE’PDJFQ’BOJFKFTUQS[F[OBD[POFEPTUB’FHPPHS[FXBOJBQPNJFT[D[FŴ wewnętrznych.

t 6S[ŕE[FOJBOJFXPMOPNPDPXBŗEPžDJBOZ t 6S[ŕE[FOJBOJFXPMOPVƒZXBŗXžSPELBDIUSBOTQPSUV t /JF OBMFƒZ QPEFKNPXBŗ QSØC TBNPE[JFMOFK OBQSBXZ VS[ŕE[FOJB 8 UZN DFMV QSPTJNZ TLPOUBLUPXBŗ TJŢ

[ autoryzowanym serwisem.

• W celu zapobieżenia ewentualnemu pożarowi należy unikać jakiegokolwiek zakrywania wlotów i wylotów powietrza.

• Nie należy kłaść urządzenia na miękkich powierzchniach takich jak łóżko lub w miejscach, gdzie otwory urządzenia mogą zostać zablokowane.

• Nie należy używać ogrzewacza w bezpośredniej bliskości wanny, prysznica lub basenu.

Uwaga: Nie należy używać urządzenia w pomieszczeniach mniejszych niż 4 m2.

• Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i przez osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu. Jeżeli w trakcie pracy urządzenia w pobliżu znajdują się dzieci, należy zachować szczególną ostrożność. Urządzenia nie należy używać jako zabawki.

W przypadku nieprzestrzegania wskazówek producenta, ewentualne naprawy nie będą uznawane jako gwarancyjne.

14 VT 8020

PL

OPIS PRODUKTU

A) Przełącznik włączenia/ wyłączenia

B) Przyciski +/- do ustawiania temperatury i oscylacji

C) Przycisk włączenia / wyłączenia oscylacji

D) Przycisk ustawień timera

E) Przycisk przełączania trybu pracy

F) LED Display

G) Wskaźnik ładowania

H) Filtr

I) Ścianka tylna

J) Zabezpieczenie przed skutkami przewrócenia

A

B

D

E

A

C D

F G

E

B

C

J

H I

VT 8020 15

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Urządzenie należy umieścić na stabilnym podłożu lub podłodze, aby nie doszło do jego przewrócenia.

2. Wtyczkę urządzenia należy podłączyć do gniazda elektrycznego.

3. Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, a wskaźnik ładowania (G) zaświeci się.

4. Jeśli wskaźnik ładowania (G) zacznie mrugać, oznacza to, że zabezpieczenie przed skutkami przewrócenia się jest aktywne. Urządzenie przejdzie w tryb OFF.

5. W celu załączenia urządzenia należy nacisnąć przycisk ON/OFF (A). Urządzenie rozpocznie ogrzewanie w ustawionym uprzednio trybie.

6. Wciśnięcie przycisku MODE (E) umożliwia wybór jednej z następujących opcji: Ogrzewanie 1 ( ),

Ogrzewanie 2 ( ), ogrzewanie 3 ( ), ECO, wentylacja( ) lub anti-freeze( ).

6.1 Wentylacja ( ) W tym trybie pracuje tylko wentylator, urządzenie nie ogrzewa pomieszczenia.

6.2 Anti-freeze ( ) W tym trybie urządzenie utrzymuje w pomieszczeniu temperaturę 7°C (45°F), by uniemożliwić spadek poniżej temperatury zamarzania.

6.3 Ogrzewanie 1, ogrzewanie 2 i ogrzewanie 3

Ogrzewanie 1 (Moc minimalna)

Urządzenie pracuje w trybie z mocą minimalną. Urządzenie pracuje cicho i ogranicza zużycie energii do minimum.

Ogrzewanie 2 (Moc średnia)

Urządzenie pracuje w trybie mocą średnią i ogrzewa pomieszczenie ze średnią prędkością.

Ogrzewanie 3 (Moc maksymalna)

Urządzenie pracuje w trybie z mocą maksymalną i ogrzewa pomieszczenie z maksymalną prędkością.

6.4 Funkcja ECO jest do dyspozycji w trybach ogrzewania 1, 2 i 3.

Po aktywowaniu tej funkcji urządzenie automatycznie ustawi optymalny poziom mocy dla zapewnienia optymalnej temperatury w pomieszczeniu. Automatycznie zmniejszy się zużycie energii elektrycznej.

Jeżeli funkcja „ECO” jest aktywna, urządzenie może się automatycznie przełączyć w niższy tryb pracy grzewczej niż wyświetlany.

7. Jeżeli urządzenie ma ogrzewać powietrze na większej przestrzeni, należy wcisnąć przycisk oscylacji (C) ( ).

Urządzenie zacznie oscylować w prawo i w lewo. W celu zatrzymania oscylacji w żądanej pozycji, należy ponownie nacisnąć przycisk oscylacji (C).

8. W celu wyłączenia urządzenia, należy nacisnąć przycisk ON/OFF (A). Na ekranie pojawi się odliczanie, urządzenie wyłączy się za około 6 sekund.

Ustawienia termostatu

1. Należy nacisnąć przycisk MODE (E), zaświeci się wskaźnik trybu ECO.

2. W celu zmiany ustawień temperatury, należy użyć przycisku „+” (zwiększanie żądanej temperatury) lub przycisku

„-” (zmniejszanie żądanej temperatury).

3. Kiedy temperatura osiągnie ustawiony poziom, ogrzewanie wyłączy się, natomiast wentylator zaprzestanie pracy po 25 sekundach.

4. Kiedy temperatura powietrza spadnie poniżej ustawionej wartości, grzejnik ponownie się włączy.

UWAGA:

Wyświetlacz pokazuje temperaturę zarówno w °C, jak i w °F. W celu zmiany jednostki temperatury należy przez kilka sekund przytrzymać przycisk „+”.

Należy mieć na uwadze, że temperatura prezentowana jest tylko w celach informacyjnych. Podana temperatura może nieco różnić się od rzeczywistej.

Włączanie i wyłączanie się ogrzewacza jest normalne. Utrzymuje on w ten sposób temperaturę ustawioną na termostacie.

16 VT 8020

PL

W trakcie ustawiania temperatury wprowadzona temperatura będzie mrugać na wyświetlaczu przez 5 sekund. Jeżeli w ciągu 5 sekund nie zostaną wprowadzone żadne zmiany, wyświetlacz LED przestanie mrugać i zacznie pokazywać aktualną temperaturę pomieszczenia.

Cyfrowy timer 24-godzinny

Funkcja ta dostępna jest każdym z trybów pracy.

Opóźnione włączanie: Na urządzeniu w trybie OFF należy nacisnąć przycisk timera (D) .

Na wyświetlaczu pojawi się symbol oraz czas pozostały do włączenia.

Za pomocą przycisków (B) należy zaprogramować timer. Należy odczekać kilka sekund, by program się zapisał.

Na wyświetlaczu pojawi się symbol oznaczający zaprogramowanie timera. Po osiągnięciu ustawionego czasu urządzenie włączy się, pracując w trybie używanym uprzednio.

Opóźnione wyłączanie: Na urządzeniu w trybie ON należy nacisnąć przycisk timera (D) .

Na wyświetlaczu pojawi się symbol oraz czas pozostały do wyłączenia.

Za pomocą przycisków (B) należy zaprogramować timer. Należy odczekać kilka sekund, by program się zapisał.

Na wyświetlaczu pojawi się symbol oznaczający zaprogramowanie timera. Po osiągnięciu ustawionego czasu urządzenie wyłączy się automatycznie.

Chcąc wrócić do trybu pracy bez aktywnego timera, należy dwukrotnie wcisnąć przycisk timera (D) timera zniknie z wyświetlacza.

. Symbol

Użycie pilota zdalnego sterowania

Funkcje pilota zdalnego sterowania są identyczne do tych na panelu sterującym urządzenia. Patrz część „instrukcja obsługi” w opisie funkcji na poprzedniej stronie.

Wkładanie lub wymiana baterii

1. Należy otworzyć klapkę na tylnej ścianie pilota zdalnego sterowania.

2. Należy umieścić w pilocie zdalnego sterowania baterię guzikową typu CR/2032/3V biegunem dodatnim (gładka strona) w górę.

3. Należy zamknąć klapkę.

4. Starą baterię należy wyjąć i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi. Baterie są szkodliwe dla środowiska naturalnego.

Elementy zabezpieczające

1. Ogrzewacz wyposażono w alarm dźwiękowy, który sygnalizuje, że niektóre z jego części są zbyt gorące.

W przypadku włączenia się alarmu należy natychmiast wyłączyć urządzenie i sprawdzić, czy nie doszło do zatkania otworów wlotowych lub wylotowych obcym przedmiotem, który mógłby spowodować wzrost temperatury. Nie zależy używać ogrzewacza, dopóki alarm jest aktywny.

2. Urządzenie wyposażono w ochronę przeciwko przeciążeniu termicznemu, aby zapobiec jego przegraniu.

3. W przypadku przegrzania, grzejnik wyłączy się automatycznie. Urządzenie będzie mogło kontynuować swoją pracę po przeprowadzeniu restartu. (patrz poniżej: restart urządzenia)

Restart urządzenia

1. Należy wyłączyć ogrzewacz na 20 minut, aż do jego wychłodzenia.

2. Po 20 minutach należy ponownie go podłączyć.

VT 8020 17

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Uwaga!

Przed czyszczeniem urządzenia należy zawsze wyjąć przewód zasilający z gniazdka elektrycznego!

Zawsze należy sprawdzić, czy urządzenie już wystygło!

PL

%PD[ZT[D[FOJBQPXJFS[DIOJVS[ŕE[FOJBOBMFƒZVƒZXBŗXZ’ŕD[OJFXJMHPUOFKžDJFSFD[LJ/JFXPMOPTUPTPXBŗžSPELØX czyszczących ani twardych przedmiotów, ponieważ mogłyby one uszkodzić powierzchnię urządzenia!

"CZ [BQFXOJŗ QSBXJE’PXF GVOLDKPOPXBOJF VS[ŕE[FOJB J OJF EPQVT[D[Bŗ EP KFHP QS[FHS[BOJB OBMFƒZ D[ŢTUP kontrolować i czyścić kratkę wlotu i wylotu powietrza .

/BHSPNBE[POZXVS[ŕE[FOJVLVS[NPƒOBXZENVDIBŗMVCXZTTBŗPELVS[BD[FN

Nie wolno myć urządzenia pod bieżącą wodą, płukać go ani zanurzać w wodzie!

UWAGI dotyczące czyszczenia: Nie należy używać benzyny, benzenu, rozcieńczalnika, agresywnych środków czyszczących itp., ponieważ mogą one uszkodzić ogrzewacz. Nigdy nie należy używać alkoholu ani rozpuszczalnika.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

6S[ŕE[FOJFXZQPTBƒPOFKFTUXCF[QJFD[OJLLUØSZXXZQBELVQS[FHS[BOJBQS[FSXJF[BTJMBOJFHS[B’LJBQPTDI’PE[FOJV znowu ją włączy. Jeżeli dochodzi do tego w czasie normalnej pracy, należy skontrolować czystość kratek wlotu i wylotu powietrza, ewentualnie należy zmienić umiejscowienie urządzenia, w celu poprawy przepływu powietrza wewnątrz i wokół urządzenia.

SERWIS

,POTFSXBDKŢXXJŢLT[ZN[BLSFTJFMVCOBQSBXZXZNBHBKŕDFJOHFSFODKJXFMFNFOUZXFXOŢUS[OFVS[ŕE[FOJBOBMFƒZ zlecić profesjonalnemu serwisowi.

OCHRONA ŚRODOWISKA

• Preferuj odzysk materiałów opakowaniowych i starych urządzeń elektrycznych.

• Pudło urządzenia elektrycznego można oddać do punktu odbioru odpadów segregowanych.

• Torebki foliowe z polietylenu (PE) należy oddać do punkcie odbioru materiałów do odzysku.

Recykling urządzenia elektrycznego po upływie jego żywotności:

Symbol znajdujący się na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, iż urządzenia nie należy utylizować razem ze zwykłym odpadem domowym. Należy przekazać go do punktu odbioru urządzeń elektrycznych i elektronicznych, do recyklingu. Zapewniając właściwą utylizację urządzenia, pomagamy zapobiegać ne-gatywnym oddziaływaniom na środowisko i zdrowie ludzkie, które mogłyby skutkować nieodpowiednią likwidacją produktu. Szczegółowe informacje o recyklingu urządzenia uzyskać można w odpowiednim urzędzie gminy, przedsiębiorstwie zapewniającym usługi utylizacji odpadu domowego lub w sklepie, w którym zakupiono produkt.

Ten produkt spełnia wszystkie zasadnicze wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

Zmiany w tekście, projektowe i techniczne specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, zastrzegamy sobie prawo do ich zmiany.

18 VT 8020

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Concept márkájú készüléket, és kívánjuk, hogy használata során végig elégedett legyen termékünkkel.

Az első használat előtt figyelmesen tanulmányozza át az egész használati útmutatót, és őrizze meg. Gondoskodjon róla, hogy a terméket kezelő valamennyi személy megismerje az útmutató tartalmát.

Zajszint

Hlučnost E# "

49 dB(A)

FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK:

• Ne használja a terméket az ebben az útmutatóban leírtaktól eltérően.

• Az első használat előtt távolítson el a készülékről minden csomagoló- és marketinganyagot.

• Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott feszültség megfelel-e a típuscímkén megadott értékeknek. Ne csatlakoztassa a készüléket elosztóhoz vagy hosszabbítóhoz.

• Ne használja ezt a készüléket olyan programmal, időzítővel vagy egyéb eszközzel, ami a készüléket automatikusan bekapcsolja, mert ha a készülék le van takarva vagy nem megfelelően van elhelyezve, tüzet okozhat.

• A készüléket csak stabil, hőálló felületre tegye, más hőforrásoktól távol.

• Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha be van kapcsolva, vagy csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz.

• Amikor kihúzza a készüléket a konnektorból, a funkcióválasztót tegye „0” állásba, ezután húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózatból.

• A készüléket soha ne a kábelnél fogva húzza ki a konnektorból, hanem fogja meg a csatlakozót, és úgy húzza ki.

• A készüléket nem szabad közvetlenül a hálózati aljzat alá tenni.

• Tartsa be a biztonságos, legalább 100 cm távolságot a gyúlékony anyagoktól, pl. bútortól, függönytől, takarótól, papírtól, ruházattól stb.

• A légbemeneti és -kimeneti rácsokat hagyja szabadon (legalább 100 cm a készülék előtt és 50 cm mögötte). Figyelem!

A kimeneti rács a működés során akár 80 °C fölé is felmelegedhet. Ne érjen hozzá, égési sérülést okozhat.

• Ne engedje, hogy gyermekek vagy nem megfelelő személyek hozzáférjenek a készülékhez.

• Csökkent mozgásképességgel, csökkent érzékszervi képességekkel vagy nem megfelelő szellemi alkalmassággal bíró, valamint a használati útmutatót nem ismerő személyek csak felelős, a kezelést ismerő személy felügyelete alatt használhatják a készüléket.

• Legyen különösen óvatos, ha a készüléket gyermekek közelében használja.

• Ne takarja le a készüléket, mert túlmelegedhet. Ne használja mosott ruha szárításához.

• Ne akasszon semmit a készülékre, és ne tegyen semmit elé.

• Ne használja a terméket az ebben az útmutatóban leírtaktól eltérően.

• A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a csatlakozója mindig elérhető legyen.

• A készüléket csak álló helyzetben szabad használni.

• Ne használja a készüléket zuhany, kád, mosdó vagy medence közelében.

• Ne használja a készüléket olyan környezetben, ahol robbanékony gázok vagy gyúlékony anyagok (oldószer, lakk, ragasztó stb.) találhatók.

• Tisztítás előtt és használat után kapcsolja ki a készüléket, húzza ki az aljzatból, és várja meg, míg kihűl.

1 1 9

• Tartsa tisztán a készüléket, vigyázzon, nehogy idegen tárgy kerüljön a rácsok nyílásaiba. Rövidzárlatot vagy tüzet okozhat, vagy kárt tehet a készülékben.

• A készülék tisztításához ne használjon durva és kémiailag agresszív anyagokat.

• Ne használja a készüléket sérült kábellel vagy csatlakozóval, haladéktalanul javíttassa ki a hibát szakszervizben.

• Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, ha leesett, megsérült vagy nedves lett. Megvizsgálás és javítás céljából vigye szakszervizbe.

• A készüléket ne használja szabad téren.

• A készülék csak háztartási használatra alkalmas, kereskedelmi használatra nem való.

• Ne nyúljon a készülékhez nedves vagy vizes kézzel.

• Se a tápkábelt, se a csatlakozót, se a készüléket ne merítse vízbe vagy más folyadékba.

• A készülék a fűtés kiegészítésére való, belső terek teljes fűtésére nem alkalmas.

• A készüléket nem szabad a falhoz rögzíteni.

• A készüléket nem szabad járművekben használni.

• Ne javítsa maga a készüléket. Forduljon szakszervizhez.

• Ha meg akarja előzni a tűzveszélyt, semmilyen módon ne takarja le a levegő vezetékét és kifúvóját.

• Ne tegye a készüléket puha felületre, pl. ágyra, vagy olyan helyre, ahol a készülék nyílásai elzáródhatnak.

• Ne használja a készüléket kád, zuhanyzó, vagy medence közvetlen közelében.

Megj.

: Ne használja a készüléket 4 m2 -nél kisebb helyiségben.

• Ezt a készüléket csak 8 évnél idősebb gyerekek használhatják, és olyan csökkent fizikai vagy mentális képességű személyek, akik felügyelet alatt vannak, vagy ismertették velük a berendezés biztonságos használati módját és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel. A felhasználói karbantartást és tisztítást gyerekek nem végezhetik, ha nem idősebbek 8 évnél, és nincsenek felügyelet alatt. A 8 évnél fiatalabb gyerekeket tartsa távol a készüléktől

és a vezetékektől. A gyerekeknek tilos a készülékkel játszani.

Ha nem tartja be a gyártó utasításait, az esetleges javításra nem vonatkozik a jótállás .

2 0 VT 8020

HU

A TERMÉK LEÍRÁSA

A) Be-/kikapcsoló gomb

B) +/- gomb a hőmérséklet és oszcilláció beállítására

C) Az oszcilláció be-/kikapcsoló gombja

D) Időzítőbeállító gomb

E) Üzemmódbeállító gomb

F) LED-es kijelző

G) Tápellátás jelző

H) Szűrő

I) Hátsó burkolat

J) Felborulás elleni biztosíték

A

F G

E

A

B

D

E

C D

B

C

J

VT 8020

H I

2 1

HU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. A készüléket stabil talapzatra vagy padlóra helyezze, nehogy felboruljon.

2. Csatlakoztassa a készülék csatlakozóját az elektromos hálózathoz.

3. A készülék hangjelzést ad, és a tápellátásjelző (G) kigyullad.

4. Ha a tápellátásjelző (G) villogni kezd, azt jelenti, hogy a felborulás elleni biztosíték aktiválódott. A készülék OFF üzemmódba kapcsol.

5. Nyomja meg az „ON/OFF” (A) gombot a készülék bekapcsolásához. A készülék a beállított üzemmódban melegedni kezd.

6. Nyomja meg a MODE (E) gombot, és válassza ki az alábbi funkciók egyikét: Fűtés 1 ( ), Fűtés 2 ( ), Fűtés 3 ( ),

ECO, szellőztetés ( ), vagy anti-freeze ( ).

6.1 Szellőztetés ( ) Ebben az üzemmódban csak a ventilátor működik, a készülék nem fűti a helyiséget.

6.2 Anti-freeze ( ) Ebben az üzemmódban a készülék 7 °C-on (45 °F) a helyiség hőmérsékletét, hogy megakadályozza a hőmérséklet fagypont alá süllyedését.

6.3 Fűtés 1, fűtés 2 és fűtés 3

Fűtés 1 (Minimális teljesítmény)

A készülék minimális teljesítményen működik. A készülék minimumra csökkenti a zajt és az energiafelhasználást.

Fűtés 2 (Közepes teljesítmény)

A készülék közepes teljesítményen működik, hogy közepesen gyorsan felfűtse a helyiséget.

Fűtés 3 (Maximális teljesítmény)

A készülék maximális teljesítményen működik, hogy gyorsan felfűtse a helyiséget.

6.4 Az ECO funkció az 1., 2. és 3. üzemmódú fűtés esetén áll rendelkezésre.

Ha ez a funkció aktív, a készülék automatikusan beállítja a legmegfelelőbb teljesítményszintet a környezet optimális hőmérsékletének biztosítása érdekében. Ezzel párhuzamosan csökkenti az áramfogyasztást.

Ha az „ECO” funkció aktív, a készülék automatikusan alacsonyabb fűtési teljesítményre kapcsolhat, mint a megjelenített.

7. Ha a készüléket egy nagyobb tér fűtésére akarja használni, nyomja meg az oszcilláció (C) gombot ( ). Ezután a készülék jobbra-balra fog forogni. Ha a kívánt állásban meg akarja állítani az oszcillációt, nyomja meg újra az oszcilláció gombját (C).

8. Ha ki akarja kapcsolni a készüléket, nyomja meg az ON/OFF (A) gombot. A készüléken megjelenik egy kb. 6 másodperces visszaszámlálás, majd a készülék kikapcsol.

A termosztát beállítása

1. Nyomja meg MODE (E) gombot, kigyullad az ECO üzemmód indikátora.

2. Ha módosítani akarja a beállított hőmérsékletet, a „+” gombbal a kívánt hőmérsékletet növelheti, a „-” gombbal pedig a kívánt hőmérsékletet csökkentheti.

3. Amikor a hőmérséklet eléri a beállított értéket, a fűtés leáll, és 25 másodperc múlva a ventilátor abbahagyja a levegőfújást.

4. Amikor a levegő hőmérséklete a beállított érték alá süllyed, a fűtés újra bekapcsol.

MEGJEGYZÉS:

A kijelzőn a hőmérsékletet °C-ban és °F-ben is meg lehet jeleníteni. Ha módosítani akarja a hőmérséklet mértékegységét, tartsa lenyomva pár másodpercig a „+” gombot, majd engedje el.

Ne felejtse el, hogy a hőmérséklet megjelenítése csak tájékoztató jellegű. A hőmérséklet enyhén eltérhet a valóságtól.

Normális dolog, ha a készülék be- és kikapcsol. Arról van szó, hogy a termosztát segítségével a beállított értéken tartja a hőmérsékletet.

A hőmérséklet beállításakor a kívánt hőmérséklet a kijelzőn 5 másodpercig villog. Ha 5 másodpercig semmilyen módosításra nem kerül sor, a hőmérséklet LED-es megjelenítése abbahagyja a villogást, és megjelenik az aktuális szobahőmérséklet.

2 2 VT 8020

HU

24-órás digitális időzítő

Ezt a funkciót bármelyik üzemmódban aktiválni lehet.

K ésleltetett b ekapcsol á s: az OFF üzemmódban lévő készüléken nyomja meg az időzítő gombját (D) .

A kijelzőn megjelenik a ikon és a bekapcsolásig hátralévő idő.

A + és - gomb (B) segítségével állítsa be az időzítőt. Várjon néhány másodpercig a program elmentésére.

A kijelzőn megjelenik a ikon, ami azt jelzi, hogy az időzítő be van kapcsolva. A beállított idő elérésekor a készülék bekapcsol ugyanabban az üzemmódban, amelyben utoljára működött.

K ésleltetett kikapcsol á s: az ON üzemmódban lévő készüléken nyomja meg az időzítő gombját (D) .

A kijelzőn megjelenik a ikon és a kikapcsolásig hátralévő idő.

A + és - gomb (B) segítségével állítsa be az időzítőt. Várjon néhány másodpercig a program elmentésére.

A kijelzőn megjelenik a ikon, ami azt jelzi, hogy az időzítő be van kapcsolva. A beállított idő elérésekor a készülék automatikusan kikapcsol.

Ha vissza akar térni az időzítő nélküli működéshez, nyomja meg kétszer az időzítő gombját (D) . Az időzítő ikonja eltűnik a kijelzőről.

A távirányító használata

A távirányító funkciói azonosak a kezelőpanel funkcióival. Ld. a „használati útmutató” részt a funkcióleírás előző oldalán.

Az elem behelyezése és cseréje

1. Nyissa fel a fedelet a távirányító hátoldalán.

2. Tegyen be egy (CR/2032/3V) típusú gombelemet a távirányítóba pozitív pólussal (sima oldal) felfelé.

3. Helyezze vissza a fedelet.

4. A régi elemet ki kell venni, és a hatályos jogszabályoknak megfelelően meg kell semmisíteni. Az elemek ártalmasak a környezetre.

Biztonsági elemek

1. Ez a készülék hangriasztással van ellátva, ez figyelmeztet, ha a készülék egyes részei túl forróak. Ha megszólal a riasztás, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és ellenőrizze, nem dugult-e el a ki- vagy bevezető nyílás valamilyen idegen tárgy miatt, ez ugyanis magas hőmérsékletet okozhat. Ne használja a készüléket, ha a riasztás aktív.

2. A készülék elé van látva védelemmel hőmérsékleti túlterhelés ellen, hogy megelőzze a készülék túlmelegedését.

3. Ha túlmelegedésre kerül sor, a fűtőegység automatikusan kikapcsol. A készülék tovább működik, ha újraindítja. (Ld. lejjebb az újraindítással kapcsolatos utasításokat)

A készülék újraindítása

1. Húzza ki a készüléket, és várjon 20 percig, míg a készülék kihűl.

2. 20 perc elteltével csatlakoztassa újra a készüléket.

VT 8020 2 3

HU

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Figyelem!

A készülék tisztítása előtt húzza ki a tápkábelt az elektromos hálózatból!

Győződjön meg róla, hogy a készülék már kihűlt!

A készülék felszínének tisztításához csak nedves rongyot használjon, ne használjon semmilyen tisztítószert vagy kemény tárgyakat, mert megsérülhet a készülék felülete!

Tisztítsa meg és ellenőrizze gyakran a készülék bemeneti és kimeneti rácsait, ezzel elősegítheti a készülék jó működését,

és megelőzheti túlmelegedését.

A készülékben leülepedett port kifújhatja vagy porszívóval kiszívhatja.

Soha ne tisztítsa a készüléket folyó víz alatt, ne öblítse le, és ne merítse vízbe!

FIGYELMEZTETÉS a tisztításhoz: Ne használjon benzint, benzolt, agresszív tisztítószereket stb., mert a készülék meghibásodhat.

Soha ne használjon alkoholt vagy oldószert.

HIBAELHÁRÍTÁS

A készülék biztonsági kapcsolóval van ellátva, ami túlmelegedés esetén megszakítja a fűtőegység tápellátását, majd kihűlés után újra bekapcsolja. Ha normál használat során ilyesmire kerül sor, ellenőrizze a bemeneti és kimeneti rácsok tisztaságát, esetleg helyezze át a készüléket, hogy javuljon a légáramlás a készülékben és körülötte.

SZERVIZ

Nagyobb mértékű, vagy a termék belső részeire is vonatkozó karbantartást vagy javítást szakszervizben kell elvégeztetni.

A KÖRNYEZET VÉDELME

• Lehetőleg gondoskodjon a csomagolóanyagok és a régi készülék újrahasznosításáról.

• A készülék dobozát kidobhatja szelektív hulladékgyűjtőbe.

• A polietilén (PE) műanyagzacskókat adja le újrahasznosítható anyagokat gyűjtő udvarban.

A készülék újrahasznosítása élettartama végén:

A terméken vagy a csomagolásán található szimbólum jelzi, hogy a termék nem tartozik a vegyes háztartási hulladék közé. El kell vinni oda, ahol az elektromos és elektronikus hulladékot gyűjtik újrahasznosítás céljából.

A termék megfelelő módon történő megsemmisítésének biztosításával megakadályozza a környezetet és az emberi egészséget veszélyeztető negatív hatásokat, amelyeket a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés okozhatna. A termék újrahasznosítására vonatkozó részletesebb információkért forduljon az illetékes helyi hivatalhoz, a háztartási hulladék megsemmisítésével foglalkozó szolgáltatóhoz, vagy az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU-irányelv alapkövetelményeit.

Változtatások a szövegben, a kivitelben és a műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek, a módosításra vonatkozó jog fenntartva.

24 VT 8020

PALDIES

1BUFJDBNJFTLBFTBUJFHŔEŔKJFT$PODFQUJFSūDJ$FSBNLBCƇTJUBQNJFSJOŔUTBSNƇTVJ[TUSŔEŔKVNVWJTVUŔLBMQPÝBOBTMBJLV

1JSNT TŔLBU J[NBOUPU JFSūDJ MƇE[V SƇQūHJ J[MBTJFU FLTQMVBUŔDJKBT SPLBTHSŔNBUV (MBCŔKJFU SPLBTHSŔNBUV ESPÝŔ WJFUŔ

MBJOFQJFDJFÝBNūCBTHBEūKVNŔWBSŠUVUPQŔSMBTūU/PESPÝJOJFUMBJBSūDJUJDJMWŠLJLBTJ[NBOUPÝPJFSūDJQJSNTÝūTJFSūDFT

MJFUPÝBOBTCƇUVJFQB[JOVÝJFTBSOPSŔEūKVNJFN

Trokšņa līmenis

5SPLÝŶBMūNFOJT E# "

49 dB(A)

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI:

t -JFUPKJFUÝPJFSūDJUJLBJUŔLŔJ[LMŔTUūUTÝBKŔFLTQMVBUŔDJKBTSPLBTHSŔNBUŔ t 1JSNTQJSNŔTJFSūDFTJ[NBOUPÝBOBTSFJ[FTOPŶFNJFUWJTVJFQBLPKVNVVOSFLMŔNBTNBUFSJŔMVT t 1ŔSMJFDJOJFUJFTLBFMFLUSPUūLMBTQSJFHVNTBUCJMTUTQSJFHVNBNLBTJSOPSŔEūUTV[JFSūDFTUFIOJTLPQBNBUEBUVQMŔLTOūUFT

/FQJFWJFOPKJFUJFSūDJBEBQUFSBTQSBVELPOUBLUJFNWBJQBHBSJOŔUŔKJFN t /FJ[NBOUPKJFUÝPJFSūDJBSQSPHSBNNŠKBNVJFSūDJUBJNFSJWBJDJUVEFUBŲVLBTÝPJFSūDJJFTMŠE[BVUPNŔUJTLJKPHBEūKVNŔ

KBJFSūDFJSOPTFHUBWBJOFQBSFJ[JV[TUŔEūUBUŔWBSBJ[EFHUJFT t /PWJFUPKJFUJFSūDJUJLBJV[TUBCJMBTVOTJMUVNJ[UVSūHBTWJSTNBTESPÝŔBUUŔMVNŔOPDJUJFNTJMUVNBBWPUJFN t /FBUTUŔKJFUJFSūDJCF[V[SBVE[ūCBTLBEUŔJSJFTMŠHUBWBJQBUUJLBJQJFWJFOPUBFMFLUSPUūLMBSP[FUFJ t "UWJFOPKPUJFSūDJOPTJFOBTLPOUBLUMJH[EBTJFTUBUJFUGVOLDJKVSFäūNBQŔSTMŠHVV[viVOQŠDUBNBUWJFOPKJFUTQSBVEOJOP sienas kontaktligzdas.

t "UWJFOPKPUJFSūDJOPTJFOBTLPOUBLUMJH[EBTOFLBEOFSBVKJFUFMFLUSūCBTWBEV4BUWFSJFUTQSBVELPOUBLUVVOBUWJFOPKJFUUP viegli pavelkot.

t /FV[TUŔEJFUJFLŔSUVUJFÝJ[FNTJFOBTLPOUBLUMJH[EBT t /PWJFUPKJFUJFSūDJESPÝŔBUUŔMVNŔ WJTNB[DNOPUŔEJFNWJFHMJV[MJFTNPKPÝJFNNBUFSJŔMJFNLŔNŠCFMFTBJ[LBSJ

NFäťūOFTTFHBTQBQūSTBQťŠSCTVOUBNMūE[ūHJ t /FOPCMPůŠKJFU HBJTB JFQMƇEFT VO J[QMƇEFT SFäťJ WJTNB[ DN QJSNT VO DN BJ[ JFSūDFT #SūEJOŔKVNT *FSūDFT

EBSCūCBTMBJLŔHBJTBJ[QMƇEFTSFäťJTV[LBSTUMūE[WBJSŔLOFLŔ¡$/FQJFTLBSJFUJFTUBNQBTUŔWBQEFHVNBSJTLT t /FŲBVKJFUBSJFSūDJEBSCPUJFTCŠSOJFNWBJQFSTPOŔNCF[BUUJFDūHŔNJFNBŶŔN t *[NBOUPKJFUJFSūDJWJFUŔTLBTJFQSJFLÝNJOŠUBKŔNQFSTPOŔNOBWQJFFKBNBT1FSTPOŔNBSJFSPCFäPUŔNLVTUūCVTQŠKŔN

JFSPCFäPUVNBŶVV[UWFSJOFQJFUJFLBNŔNHBSBTQŠKŔNWBJDJMWŠLJFNLBTOFQŔS[JOBQBSFJ[VJFSūDFTJ[NBOUPÝBOVUŔJS

KŔJ[NBOUPUJLBJBUCJMEūHBT[JOPÝBTQFSTPOBTV[SBVE[ūCŔ t +BJFSūDFTJ[NBOUPÝBOBTMBJLŔUVWVNŔJSCŠSOJJFWŠSPKJFUQBQJMEVQJFTBSE[ūCV t /FQŔSTFE[JFUJFSūDJKPQBTUŔWQŔSLBSÝBOBTSJTLT/FJ[NBOUPKJFUJFSūDJBQťŠSCBäŔWŠÝBOBJ t /FLBSJFUOFLPWJSTJFSūDFTWBJOFOPWJFUPKJFUOFLPUŔTQSJFLÝŔ t -JFUPKJFUÝPJFSūDJUJLBJUŔLŔJ[LMŔTUūUTÝBKŔFLTQMVBUŔDJKBTSPLBTHSŔNBUŔ t *FSūDFJSKŔV[TUŔEBUŔMBJTQSBVELPOUBLUTCƇUVOFQŔSUSBVLUJQJFFKBNT t *FSūDFWBSEBSCPUJFTUJLBJTUBUFOJTLŔTUŔWPLMū t /FJ[NBOUPKJFUJFSūDJEVÝBTWBOOBTNB[HŔKBNŔTCŲPEBTWBJQFMECBTFJOBUVWVNŔ t /FJ[NBOUPKJFUJFSūDJWJFUŔLVSBUSPEBTTQSŔE[JFOCūTUBNBTHŔ[FTWBJV[MJFTNPKPÝBTWJFMBT ÝůūEVNJUWBJLJMūNFTVUU

t 1JSNT UūSūÝBOBT VO UVSQNŔLBT J[NBOUPÝBOBT J[TMŠE[JFU JFSūDJ BUWJFOPKJFU FMFLUSūCBT WBEV OP FMFLUSPUūLMB SP[FUFT VO

ŲBVKJFUJFSūDFJBUE[JTU t 6[UVSJFUJFSūDJUūSV/FQJFŲBVKJFUKFCLŔEVQSJFLÝNFUVJFLŲVWJJFSūDŠQBSFäťJ5BTWBSJ[SBJTūUūTTBWJFOPKVNVVHVOTHSŠLV

WBJJFSūDFTCPKŔKVNVT t *FSūDFTUūSūÝBOBJOFJ[NBOUPKJFUBCSB[ūWBTWBJůūNJTLJBHSFTūWBTWJFMBT t /FJ[NBOUPKJFUJFSūDJBSCPKŔUVFMFLUSūCBTWBEVWBJTQSBVELPOUBLUV-BJWFJLUVCPKŔUVEFUBŲVMBCPÝBOVWBJOPNBJŶV

OFLBWŠKPUJFTTB[JOJFUJFTBSQJMOWBSPUVTFSWJTBBQLBMQFTDFOUSV t /FMJFUPKJFUJFSūDJKBUŔOFEBSCPKBTQBSFJ[JWBJKBUŔCJKVTJOPNFTUBCPKŔUBWBJQBLŲBVUBÝůJESVNVJFEBSCūCBJ/PHŔEŔKJFU

JFSūDJQŔSCBVEūÝBOBJVOMBCPÝBOBJQJMOWBSPUŔTFSWJTBBQLBMQFTDFOUSŔ t ÀūJFSūDFOBWQBSFE[ŠUBMJFUPÝBOBJŔSQVTUFMQŔN t *FSūDFJSQBSFE[ŠUBUJLBJNŔKTBJNOJFDūCBTWBKBE[ūCŔN5ŔOBWQBSFE[ŠUBFLTQMVBUŔDJKBJLPNFSDOPMƇLPT t /FQJFTLBSJFUJFTJFSūDFJBSNJUSŔNWBJTMBQKŔNSPLŔN t /FQJFŲBVKJFUFMFLUSūCBTWBEBTQSBVELPOUBLUBWBJJFSūDFTOPLŲƇÝBOVƇEFOūWBJDJUŔÝůJESVNŔ t ÀPJFSūDJWBSJ[NBOUPUUJLBJLŔQBQJMEVOFWJTHBMWFOPTJMUVNBBWPUV t *FSūDJOFESūLTUV[TUŔEūUQJFTJFOBT t *FSūDJOFESūLTUJ[NBOUPUUSBOTQPSUMūE[FLŲPT t *SBJ[MJFHUTMBCPUJFSūDJQBUTUŔWūHJ4B[JOJFUJFTBSQJMOWBSPUPTFSWJTBBQLBMQFTDFOUSV

• Lai novērstu iespējamo ugunsgrēku, nebloķējiet gaisa ieplūdi vai izplūdi.

• Nenovietojiet ierīci uz mīkstas virsmas, piemēram, gultas vai vietā, kur ierīces atveres var tikt bloķētas.

• Neizmantojiet sildītāju vannas, dušas vai peldbaseina tuvumā.

Piezīme : neizmantojiet šo ierīci telpā, kas ir mazāka par 4 m 2 .

• Šo ierīci drīkst lietot bērni vecumā no 8 gadiem, kā arī personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai ar pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņi tiek uzraudzīti vai viņiem ir sniegtas instrukcijas par ierīces drošu lietošanu un viņi saprot iespējamos riskus. Tīrīšanu un apkopi bērni nedrīkst veikt bez uzraudzības. Neļaujiet izmantot ierīci kā rotaļlietu.

Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos piederumus. Ja ierīces izmantošanas laikā tuvumā ir bērni, ievērojiet īpašu piesardzību.

Ražotāja norādījumu neievērošanas dēļ var tikt atteikta remonta garantija.

2 6 VT 8020

LV

IERĪCES APRAKSTS

A) Ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis

B) +/- pogas temperatūras un oscilēšanas iestatīšanai

C) Oscilēšanas ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis

D) Taimera iestatīšanas slēdzis

F) LED Display

E) Režīma iestatīšanas slēdzis

G) Strāvas padeves indikators

H) Filtrs

I) Aizmugurējais pārsegs

J) Drošinātājs pret apgāšanu

A

B

D

E

A

C D

F G

E

B

C

J

H I

VT 8020 2 7

LV

EKSPLUATĀCIJAS NORĀDĪJUMI

1. Novietojiet ierīci uz stabilas virsmas vai grīdas, lai tā neapgāztos.

2. Pievienojiet elektrības vada spraudkontaktu elektrotīkla rozetei.

3. Ierīce nopīkstēs, un iedegsies strāvas indikators (G).

4. Ja strāvas indikators (G) sāks mirgot, drošinātājs pret apgāšanu ir aktivizēts. Ierīce pārslēdzas „OFF” režīmā.

5. Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet „ON/OFF” slēdzi (A). Ierīce uzsāks apsildi iepriekš iestatītajā režīmā.

6. Nospiediet „MODE” slēdzi (E), lai izvēlētos kādu no šīm funkcijām: apsilde 1 ( ), apsilde 2 ( ), apsilde 3 (

ECO, vēdināšana ( ) vai Anti-Freeze ( ).

6.1. Vēdināšana ( ). Šajā darbības režīmā darbojas tikai ventilators, ierīce neapsilda telpas.

),

6.2. Anti-Freeze ( ). Šajā režīmā ierīce uztur istabas temperatūra 7°C (45°F), lai novērstu temperatūras noslīdi zem nulles.

6.3. Apkure 1, apkure 2 un apkure 3

Apkure 1 (Minimāla jauda)

Ierīce darbojas ar minimālu jaudu. Ierīce samazina troksni un elektroenerģijas patēriņu līdz minimumam.

Apkure 2 (Vidēja jauda)

Ierīce darbojas ar vidēju jaudu vidēji ātrai telpas apkurei.

Apkure 3 (Maksimāla jauda)

Ierīce darbojas ar maksimālu jaudu ātrai telpas apkurei.

6.4. „ECO” funkcija ir pieejama apsildes režīmam 1, 2 un 3.

Ja šī funkcija ir aktivizēta, ierīce automātiski iestata vispiemērotāko jaudas līmeni optimālai apkārtējās vides temperatūrai. Vienlaicīgi tiek samazināts elektroenerģijas patēriņš.

Ja ir aktivizēta „ECO” funkcija, ierīce var automātiski pārslēgties uz zemāku apkures jaudu nekā norādīts.

7. Lai izmantotu ierīci lielākas telpas apsildei, nospiediet oscilēšanas slēdzi (C) ( ).

Ierīce oscilēs dažādos virzienos. Lai apturētu oscilēšanu vēlamajā pozīcijā, vēlreiz nospiediet oscilēšanas slēdzi (C).

8. Lai izslēgtu ierīci, nospiediet „ON/OFF” slēdzi (A). Displejā notiks atpakaļskaitīšana, 6 sekundes, pēc tam ierīce izslēgsies.

Termostata iestatīšana

1. Nospiediet „MODE” slēdzi (E), iedegsies „ECO” režīma indikators.

2. Lai regulētu temperatūras iestatījumus, nospiediet „+” pogu temperatūras paaugstināšanai un „-” temperatūras samazināšanai.

3. Temperatūrai sasniedzot vēlamo vērtību, apkure tiek pārtraukta un pēc 25 sekundēm ventilators pārstās darboties.

4. Temperatūrai samazinoties zem iestatītās vērtības, sildītājs atkal ieslēgsies.

PIEZĪME:

Displejā var iestatīt temperatūras rādīšanu gan °C, gan °F. Lai mainītu temperatūras vienību, turiet „+” pogu dažas sekundes, un tad atlaidiet.

Lūdzu, atcerieties, ka temperatūra tiek rādīta tikai informatīvos nolūkos. Temperatūra var nedaudz atšķirties no reālās.

Tas ir normāli, ja sildītāja ieslēdzas un izslēdzas. Tas notiek, lai saglabātu iestatīto temperatūru ar termostata palīdzību.

Temperatūras iestatīšanas laikā vēlamā temperatūra mirgos displejā 5 sekundes. Ja 5 sekunžu laikā netiks veiktas nekādas izmaiņas, temperatūras LED pārstās mirgot un parādīsies pašreizējā istabas temperatūra.

2 8 VT 8020

LV

24 stundu digitālais taimeris

Šo funkciju var aktivizēt jebkurā darbības režīmā.

Ieslēgšanas aizture: izslēgtas ierīces laikā (OFF) nospiediet taimera slēdzi (D) .

Displejā būs redzams simbols un laiks, kas atlicis līdz ieslēgšanai.

Izmantojot +/- pogas (B), iestatiet taimeri. Uzgaidiet dažas sekundes, lai saglabātu programmu.

Displejā ir redzams simbols , norādot, ka taimeris ir iestatīts. Pēc iestatītā laika beigām ierīce tiks palaista ar to pašu funkciju, kas bija aktīva iepriekšējās ekspluatācijas laikā.

Izslēgšanas aizture: ieslēgtas ierīces laikā (ON) nospiediet taimera slēdzi (D) .

Displejā būs redzams simbols un laiks, kas atlicis līdz izslēgšanai.

Izmantojot +/- pogas (B), iestatiet taimeri. Uzgaidiet dažas sekundes, lai saglabātu programmu.

Displejā ir redzams simbols , norādot, ka taimeris ir iestatīts. Pēc iestatītā laika beigām ierīce automātiski izslēgsies.

Lai turpinātu darbību bez taimera, divreiz nospiediet taimera slēdzi (D) . Taimera simbols pazudīs.

Tālvadības pults izmantošana

Pultij ir tādas pašas funkcijas kā kontrolpanelī. Funkciju apraksts ir atrodams ekspluatācijas norādījumos iepriekšējā lappusē.

Bateriju ievietošana vai nomaiņa

1. Atveriet tālvadības pults aizmugurējo vāciņu.

2. Ievietojiet tabletes tipa baterijas (modelis CR/2032/3V) tālvadības pultī ar pozitīvo pusi (gluda puse) augšup.

3. Uzlieciet vāciņu.

4. Vecā baterija ir jāizņem un jālikvidē saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Baterijas ir kaitīgas apkārtējai videi.

Drošības norādes

1. Šis sildītājs ir aprīkots ar audiosignālu, kas brīdina, ja kāda no sildītāja detaļām ir pārāk karsta. Ja atskan trauksmes signāls, nekavējoties izslēdziet ierīci un pārbaudiet, vai gaisa ieplūdes vai izplūdes atverē nav svešķermeņa, kas var izraisīt augstu temperatūru. Neizmantojiet sildītāju, kamēr darbojas signāls.

2. Ierīce ir aprīkota ar termiskās pārslodzes aizsardzību, lai novērstu pārkaršanu.

3. Termiskās pārslodzes gadījumā sildierīce izslēdzas automātiski. Ierīce atsāks darboties, ja to restartēsiet. (Skatīt norādījumus attiecībā uz restartēšanu.)

Iekārtas restartēšana

1. Atvienojiet sildītāju un uzgaidiet 20 minūtes, līdz tas atdziest.

2. Pēc 20 minūtēm atkārtoti pievienojiet ierīci.

VT 8020 2 9

LV

APKOPE UN TĪRĪŠANA

Brīdinājums!

1JSNTJFSūDFTUūSūÝBOBTWJFONŠSBUWJFOPKJFUFMFLUSūCBTWBEVOPFMFLUSPUūLMBSP[FUFT

1JSNTBQLPQFTQŔSMJFDJOJFUJFTLBJFSūDFJSBUE[JTVTJ

*FSūDFTWJSTNVESūLTUUūSūUUJLBJBSNJUSVESŔOJŶV/FJ[NBOUPKJFUNB[HŔÝBOBTMūE[FLŲVTWBJDJFUVTQSJFLÝNFUVTKPUJFWBS

CPKŔUJFSūDFTWJSTNV

3FHVMŔSJUūSJFUVOQŔSCBVEFTHBJTBJFQMƇEFTVOJ[QMƇEFTSFäťJMBJWBSŠUVOPESPÝJOŔUQBSFJ[VJFSūDFTEBSCūCVVOOPWŠSTUV tās pārkaršanu.

*FSūDŠV[LSŔKVÝPTQVUFLŲVTWBSJ[QƇTUWBJJ[TƇLUBSQVUFLŲTƇDŠKV

Nekad netīriet ierīci tekošā ūdenī, neskalojiet to un nemērciet ūdenī!

NORĀDĪJUMI par tīrīšanu: neizmantojiet benzīnu, benzolu, šķīdinātāju, agresīvus tīrīšanas līdzekļus u. tml., jo tie var sabojāt sildītāju. Nekad neizmantojiet spirtu vai šķīdinātāju.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

*FSūDFJSBQSūLPUBBSESPÝJOŔUŔKVLBTUŔTQŔSLBSÝBOBTHBEūKVNŔQŔSUSBVLTBQTJMEFTFMFNFOUBCBSPÝBOVCFUQŠDJFSūDFT

BUE[JÝBOBTBULBMJFTMŠHTUP+BUŔOPUJFLOPSNŔMBTMJFUPÝBOBTMBJLŔQŔSCBVEJFUHBJTBJFQMƇEFTVOJ[QMƇEFTSFäťBUūSūCV

WBJNBJOJFUJFSūDFTOPWJFUPKVNVMBJV[MBCPUVHBJTBDJSLVMŔDJKVJFSūDŠVOBQUP

APKALPE

/PQJFUOJSFNPOUEBSCJWBJSFNPOUEBSCJLVSJFNJSOFQJFDJFÝBNBJFKBVLÝBOŔTJFSūDFTEFUBŲŔTKŔWFJDTQFDJBMJ[ŠUŔBQLBMQFT servisā.

APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA

• Iesakām nodot iesaiņojuma materiālus un vecās ierīces otrreizējai pārstrādei.

• Ierīces kasti var nodot šķirojamos atkritumos.

• Polietilēna (PE) maisiņus nododiet otrreizējai pārstrādei.

Ierīces nodošana otrreizējai pārstrādei pēc tās kalpošanas laika beigām:

Simbols uz ierīces vai tās iepakojuma norāda, ka izstrādājums nav paredzēts nodošanai mājsaimniecības atkritumos. Ir svarīgi to nogādāt otrreiz pārstrādājamo elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas punktā.

Nodrošinot pareizu izstrādājuma iznīcināšanu, palīdzēsiet novērst negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, ko var izraisīt nepareiza šā izstrādājuma iznīcināšana. Papildu informāciju par izstrādājuma otrreizējo apstrādi meklējiet vietējā pašvaldībā, pie mājsaimniecības atkritumu iznīcināšanas pakalpojumu sniedzēja vai veikalā, kur iegādājāties izstrādājumu.

Šis produkts atbilst visām ES regulām un prasībām.

Mēs paturām tiesības izmainīt tekstu, dizainu un tehnisko specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma.

3 0 VT 8020

ACKNOWLEDGMENT

5IBOLZPVGPSQVSDIBTJOHB$PODFQUQSPEVDU8FIPQFZPVXJMMCFTBUJTmFEXJUIPVSQSPEVDUUISPVHIPVUJUTTFSWJDFMJGF

1MFBTFTUVEZUIFFOUJSF0QFSBUJOH.BOVBMDBSFGVMMZCFGPSFZPVTUBSUVTJOHUIFQSPEVDU,FFQUIFNBOVBMJOBTBGFQMBDF

GPSGVUVSFSFGFSFODF.BLFTVSFPUIFSQFPQMFVTJOHUIFQSPEVDUBSFGBNJMJBSXJUIUIFTFJOTUSVDUJPOT

Noise level

/PJTFMFWFM E# "

49 dB(A)

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

t 6TFUIFVOJUPOMZBTEFTDSJCFEJOUIJTPQFSBUJOHNBOVBM t 3FNPWFBMMUIFDPWFSJOHBOENBSLFUJOHNBUFSJBMTGSPNUIFVOJUCFGPSFUIFGJSTUVTF t .BLFTVSFUIFNBJOTWPMUBHFDPSSFTQPOETUPUIFWBMVFTTUBUFEPOUIFQSPEVDUTSBUJOHQMBUF%POPUDPOOFDUUIF

VOJUUPBEBQUFSQMVHTPSFYUFOTJPODBCMFT t %POPUVTFUIJTVOJUXJUIBOZQSPHSBNNBCMFEFWJDFUJNFSPSBOZPUIFSQSPEVDUUVSOJOHUIFVOJUPOBVUPNBUJDBMMZ if the unit is covered or installed improperly, a fire may occur.

t .BLFTVSFUPQMBDFUIFVOJUPOBTUBCMFIFBUSFTJTUBOUTVSGBDFPVUPGUIFSFBDIPGPUIFSIFBUTPVSDFT

t $MPTFTVQFSWJTJPOJTOFDFTTBSZXIFOUIFVOJUJTPOPSQMVHHFEJOUPUIFTPDLFU t #FGPSFVOQMVHHJOHUIFVOJUGSPNUIFXBMMPVUMFUNPWFUIFNPEFTFMFDUPSUPUIFi0wQPTJUJPOBOEUIFOSFNPWF the plug from the wall outlet.

t /FWFSQVMMUIFDPSEUPEJTDPOOFDUUIFQMVHGSPNUIFTPDLFUIPMEUIFQMVHJOTUFBE t %POPUJOTUBMMUIFVOJUEJSFDUMZVOEFSUIFXBMMPVUMFU t ,FFQ UIF NJOJNVN TBGF EJTUBODF PG BU MFBTU DN CFUXFFO UIF VOJU BOE BOZ GMBNNBCMF NBUFSJBMT TVDI BT furniture, curtains, lace, blankets, paper, clothing, and so on.

t ,FFQUIFBJSJOMFUHSJMMFBOEBJSPVUMFUHSJMMFVOPCTUSVDUFE BUMFBTUDNJOGSPOUPGBOEDNCFIJOEUIFVOJU

8BSOJOH5IFPVUMFUHSJMMFBDIJFWFTBOPQFSBUJPOBMUFNQFSBUVSFPGNPSFUIBO¡$%POPUUPVDIJUUIFSFJT

B danger of being burned!

t %POPUBMMPXDIJMESFOPSVOTLJMMFEQFPQMFUPIBOEMFUIFVOJU6TFUIFVOJUPVUPGUIFSFBDIPGUIFTFJOEJWJEVBMT t 1FSTPOT XJUI MJNJUFE NPWFNFOU DBQBDJUZ SFEVDFE TFOTPSZ QFSDFQUJPO JOTVGGJDJFOU NFOUBM DBQBDJUZ PS UIPTF who are unaware of the proper handling should use the product only under the supervision of a responsible person who is aware of these instructions.

t 1BZUIFVUNPTUBUUFOUJPOXIFOVTJOHUIFVOJUOFBSDIJMESFO t %POPUDPWFSUIFVOJU5IFSFJTBSJTLPGPWFSIFBUJOH%POPUVTFUIFVOJUGPSESZJOHDMPUI t %POPUIBOHBOZUIJOHBCPWFPSJOGSPOUPGUIFVOJU t 6TFUIFVOJUPOMZBTEFTDSJCFEJOUIJTPQFSBUJOHNBOVBM t 5IFVOJUTIBMMCFJOTUBMMFEJOTVDIBXBZUIBUUIFQMVHSFNBJOTBDDFTTJCMFBUBMMUJNFT t 5IFVOJUNBZCFPQFSBUFEJOUIFVQSJHIUQPTJUJPOPOMZ t %POPUVTFUIFVOJUOFBSBTIPXFSCBUIUVCTJOLPSTXJNNJOHQPPM t %P OPU VTF UIF VOJU JO BO FOWJSPONFOU XJUI FYQMPTJWF HBTFT PS GMBNNBCMF TVCTUBODFT TPMWFOUT WBSOJTIFT

BEIFTJWFTFUD

1 7

t 5VSOUIFVOJUPGGEJTDPOOFDUUIFQPXFSDPSEGSPNUIFXBMMPVUMFUBOEBMMPXUIFVOJUUPDPPMCFGPSFDMFBOJOH t ,FFQUIFVOJUDMFBOQSFWFOUGPSFJHOCPEJFTGSPNFOUFSJOHUIFHSJMMFPQFOJOHT5IJTDPVMEDBVTFBTIPSUDJSDVJU damage to the unit, or fire.

t %POPUVTFBCSBTJWFPSDIFNJDBMMZBHHSFTTJWFTVCTUBODFTUPDMFBOUIFVOJU t /FWFSVTFUIFBQQMJBODFJGUIFTVQQMZDPSEPSQMVHJTEBNBHFE*NNFEJBUFMZSFGFSUPBOBVUIPSJTFETFSWJDFDFOUSF for repair.

t %POPUVTFUIFVOJUJGJUEPFTOPUPQFSBUFQSPQFSMZJGJUIBTCFFOESPQQFEEBNBHFEPSFYQPTFEUPBOZMJRVJET

Take the unit to an authorized service centre for testing and repair.

t 5IFVOJUJTOPUEFTJHOFEGPSPVUEPPSVTF t 5IFBQQMJBODFJTJOUFOEFEGPSEPNFTUJDVTFPOMZOPUGPSDPNNFSDJBMVTF t /FWFSPQFSBUFUIFBQQMJBODFXJUIXFUIBOET t %POPUJNNFSTFUIFQPXFSDPSEQMVHPSBQQMJBODFJOXBUFSPSBOZPUIFSMJRVJE t 5IFVOJUJTEFTJHOFEBTBOBVYJMJBSZIFBUFSOPUGPSUIFQVSQPTFPGPWFSBMMIFBUJOHPGBOJOUFSJPS t 5IFVOJUTIBMMOPUCFNPVOUFEPOUIFXBMM t 5IFVOJUTIBMMOPUCFVTFEJOBOZNFBOTPGUSBOTQPSU t %POPUSFQBJSUIFBQQMJBODFZPVSTFMG3FGFSUPBOBVUIPSJ[FETFSWJDFDFOUSFJOTUFBE

• To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner.

• Do not place heater on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.

• Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.

Note : Do not use the appliance in rooms smaller than 4 m2.

• This appliance may be used by children 8 years of age and older and by persons with physical or mental impairments or by inexperienced persons if they are properly supervised or have been informed about how to use of the product in a safe manner and understand the potential dangers. Children must not play with the appliance. This appliance may be cleaned by children 8 years of age and older if they are properly supervised. Keep this appliance and the power cord out of reach of children younger than 8 years of age.

Failure to follow the manufacturer‘s instructions may lead to refusal of warranty repair.

3 2 VT 8020

EN

PRODUCT DESCRIPTION

A) Power on/off button

B) +/- Adjustment buttons

C) OSC. on/off buttons

D) Timer Setting button

E) Mode Setting buton

F) LED Display

G) Power indicator

H) Filter

I) Back cover

J) Safety switch against overturning

A

C D

F G

E

B

A

B

D

E C

J

H I

VT 8020 3 3

EN

OPERATION AND USE

1. Place the unit on a stable surface or floor to prevent it from tipping over.

2. Connect the appliance to the power outlet.

3. The appliance emits a beep and the power indicator light (G) comes on and remains on as long as the appliance is powered.

4. The appliance goes into OFF. If the display shows a blinking dot, it means that the tip over switch has been activated.

5. Press the ON/OFF button (A) to turn on the appliance. It will begin to heat with the predefined settings.

6. Press the MODE button (E) to select one of the following functions available: Heating 1

Heating 2 Heating 3 ECO Ventilation ( ) Anti-freeze ( ).

6.1 Ventilation ( ) In this operating mode only the fan operates, so the appliance does not heat the room.

6.2 Anti-freeze ( ) In this operating mode the appliance keeps the room at a temperature of 45°F (7°C) to prevent freezing temperatures.

6.3 Heating 1, Heating 2 and Heating 3

Heating 1 (Min power)

The appliance operates at the minimum power, reducing noise and energy consumption to the minimum.

Heating 2 (Mid power)

The appliance operates at the middle power for rapid heating of the room.

Heating 3 (Max power)

The appliance operates at the maximum power for rapid heating of the room.

6.4 The ECO function is available in Heating 1,2 and 3 modes only.

When this function is active, the appliance automatically sets the most appropriate power level to guarantee optimum comfort while reducing energy consumption.

While the “ECO” function is active, the appliance may switch automatically to a lower heating power than the one displayed.

7. If you want the appliance to distribute the airflow over a larger area, press the oscillation button (C)( ).The appliance will then oscillate right and left. To stop the oscillation in the desired position, just press oscillation button (C) again.

8. To turn off the appliance press button ON /OFF (A). The display will show a countdown for about 6 seconds.

THERMOSTAT INSTRUCTIONS

1. Press the MODE button (E) until the Mode indicator lights in ECO mode.

2. To adjust set temperature, Press the button + to increase the desired temperature and the button - to decrease the desired temperature.

3. When the air temperature reaches the set temperature, the heater will stop to heat at once and stop to blow after

25 seconds.

4. When the air temperature is below the set temperature, the heater will come back on.

NOTE:

The display can show the temperature in both °F and °C. To change the temperature scale, press and hold the + key for a few seconds, then release.

Please be aware that as this display is for information purposes only and not a precision device. The displayed temperature may slightly vary from the actual temperature.

It is normal for the heater to cycle ON and OFF as it maintains the set temperature.

When adjusting temperature, the set temperature on display will flicker for 5 seconds. In 5 seconds, if no changes are made, LED lights will stop flickering, display room temperature again.

3 4 VT 8020

EN

24-HOUR DIGITAL TIMER

This function can be activated from any operating mode.

Delayed switch-on: with the appliance in the OFF position, press the timer button (D) .

The display shows the symbol and the time remaining before switch-on.

To set the timer, use + and - adjustment buttons (B), then wait a few seconds for the programming to be set. The display shows the symbol to indicate you have set the timer. When the programmed time has been reached, the appliance turns on with the same settings it had during the previous operation.

Delayed shut-off: with the appliance on, press the timer button (D) . The display shows the symbol and the time remaining before shut-off.

To set the timer, use + and – adjustment buttons (B), then wait a few seconds for the programming to be set. The display returns to show the current settings and the symbol to indicate you have set the timer. When the programmed time has been reached the appliance shuts off automatically.

If you want to go back to operation without the timer, press the timer button (D) pears from the display.

twice. The timer symbol disap-

USING THE REMOTE CONTROL

The remote control functions are identical to those on the control panel. See the section “Operation” on the previous page for a description of the functions.

INSERTING OR REPLACING BATTERIES

- Remove the cover on the rear of the remote control;

- Insert the button battery (model CR/2032/3V) into remote control with the positive pole (smooth side) facing up.

- Replace the cover.

- Old batteries must be removed and disposed of in accordance with current legislation as they are harmful to the environment.

Safety Features

1. This heater includes an audible alarm to warn that parts of the heater are getting excessively hot. If the alarm sounds, immediately turn the heater off and inspect for any objects on or adjacent to the heater that may cause high temperature.

DO NOT OPERATE THE HEATER WITH THE ALARM SOUNDING.

2. A thermal overload protector is built-in to prevent overheating.

3. When an overheat temperature is reached, the heater will be automatically shut off. It can only resume operation when the user resets the unit. (See RESET INSTRUCTIONS below)

Reset instructions

1. Unplug the heater and wait 20 minutes for the unit to cool down.

2. After the 20 minutes, plug the unit in again and operate normally.

Troubleshooting tips

If your heater shuts off unexpectedly or fails to operate, one of the above-mentioned safety features may have activated to prevent overheating.

1. Be sure the power cord is plugged into a working electrical outlet.

2. Check your thermostat setting. The heater may be off because it has reached the desired temperature setting.

VT 8020 3 5

EN

MAINTENANCE AND CLEANING

Warning!

Before cleaning the unit, always disconnect the power cord from the wall outlet!

Prior to handling, make sure the unit has cooled down!

The surface of the unit may only be cleaned using a wet cloth. Do not use any detergents or hard objects, as they may

EBNBHFUIFVOJUTTVSGBDF

5IF BJS JOMFU BOE PVUMFU HSJMMFT TIPVME CF DMFBOFE GSFRVFOUMZ UP FOTVSF QSPQFS PQFSBUJPO PG UIF VOJU BOE UP BWPJE overheating.

Dust accumulated in the unit may be blown out or removed by a vacuum cleaner.

Never clean the unit under running water, do not rinse it, and do not submerge it in water!

CAUTION: Do not use gasoline, benzene, thinner, harsh cleaners, etc. as they will damage the heater. NEVER USE

ALCOHOL OR SOLVENTS.

TROUBLESHOOTING

5IFVOJUJTFRVJQQFEXJUIBTBGFUZGVTFUIBUDVUTPõUIFQPXFSTVQQMZUPUIFIFBUFSBOESFTUPSFTJUBGUFSJUDPPMTEPXO

*GUIJTIBQQFOTJOUIFDPVSTFPGPSEJOBSZPQFSBUJPODIFDLUIFDMFBOMJOFTTPGUIFJOMFUBOEPVUMFUHSJMMFTPSDIBOHF location of the unit to improve the air circulation in and around the unit.

SERVICING

"OZFYUFOTJWFNBJOUFOBODFPSSFQBJSUIBUSFRVJSFTBDDFTTUPUIFJOOFSQBSUTPGUIFQSPEVDUNVTUCFQFSGPSNFECZBOFYQFSU service centre.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

• Packaging materials and obsolete appliances should be recycled.

• The transport box may be disposed of as sorted waste.

• Polyethylene bags shall be handed over for recycling.

Appliance recycling at the end of its service life:

A symbol on the product or its packaging indicates that this product should not go into household waste.

It must be taken to the collection point of an electric and electronic equipment recycling facility. By making sure this product is disposed of properly, you will help prevent the negative effects on the environment and human health that would otherwise result from inappropriate disposal of this product. You can learn more about recycling this product from your local authorities, a household waste disposal service or in the shop where you bought this product.

This product meets all the basic EU regulation requirements that relate to it.

Changes to the text, design and technical specifi cations may occur without prior notice and we reserve the right to make these changes.

3 6 VT 8020

DANKE für IHR Vertrauen

7JFMFO%BOLEBTT4JFTJDIGàSFJO1SPEVLUEFS.BSLF$PODFQUFOUTDIJFEFOIBCFO8JSXàOTDIFO*IOFOEBTT4JFNJU

EJFTFN1SPEVLUàCFSTFJOFHFTBNUF(FCSBVDITEBVFS[VGSJFEFOTFJOXFSEFO

-FTFO 4JF TJDI WPS EFN FSTUFO (FCSBVDI EJF #FEJFOVOHTBOMFJUVOH TPSHGÊMUJH EVSDI VOE CFXBISFO 4JF EJFTF HVU BVG

4UFMMFO4JFTJDIFSEBTTBVDIBOEFSF1FSTPOFOEJFEJFTFT1SPEVLUOVU[FOTJDINJUEFS(FCSBVDITBOXFJTVOHWFSUSBVU machen.

Geräuschentwicklung 49 dB(A)

(FSÊVTDIFOUXJDLMVOH E# "

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:

t %BT(FSÊUOJDIUBOEFSTCFOVU[FOBMTJOEJFTFS"OMFJUVOHCFTDISJFCFOJTU t 7PSEFNFSTUFO&JOTBU[BMMF7FSQBDLVOHFOVOE"VGLMFCFSWPN(FSÊUFOUGFSOFO t ÃCFSQSàGFO4JFPCEJF/FU[TQBOOVOHEFO8FSUFOBVGEFN5ZQFOTDIJMEEFT1SPEVLUFTFOUTQSJDIU%BT(FSÊUOJDIUBO

.FISGBDITUFDLEPTFOVOE7FSMÊOHFSVOHTLBCFMBOTDIMJF•FO t 7FSXFOEFO 4JF EJFTFT (FSÊU OJDIU NJU FJOFN 1SPHSBNN ;FJUTDIBMUFS PEFS JSHFOEFJOFN BOEFSFO #BVUFJM XFMDIFT

EBT(FSÊUBVUPNBUJTDICFEJFOUEBFTXFOOEBT(FSÊUBCHFEFDLUPEFSOJDIUSJDIUJHBOHFCSBDIUJTU[VFJOFN#SBOE kommen könnte.

t %BT(FSÊUOVSBVGFJOFSTUBCJMFOVOEIJU[FCFTUÊOEJHFO0CFSnÊDIFVOEOJDIUJOEFS/ÊIFWPOBOEFSFO8ÊSNFRVFMMFO platzieren.

t -BTTFO4JFEBT(FSÊUXFOOFTFJOHFTDIBMUFUJTUC[XXFOOEFS4UFDLFSJOEFS4UFDLEPTFTUFDLUOJDIUVOCFBVGTJDIUJHU t #FJN"CTDIBMUFOEFT(FSÊUTBVTEFS4UFDLEPTFTUFMMFO4JFEFO'VOLUJPOTXÊIMFSBVGEJF1PTJUJPOFSTUEBOO[JFIFO4JF den Stecker aus der Steckdose der elektrischen Spannung heraus.

t ;VN5SFOOFOEFT(FSÊUFTWPOEFS4UFDLEPTFOJFBN"OTDIMVTTLBCFM[JFIFOTPOEFSOEFO4UFDLFSHSFJGFOVOEEVSDI das Herausziehen von der Steckdose trennen.

t %BT(FSÊUEBSGOJDIUEJSFLUVOUFSEFSFMFLUSJTDIFO4UFDLEPTFBOHFCSBDIUTFJO t &JOFO TJDIFSFO "CTUBOE EFT (FSÊUT WPO NJOEFTUFOT DN [V CSFOOCBSFO 4UPõFO XJF [# .ÚCFMO (BSEJOFO

7PSIÊOHF#FUUEFDLFO1BQJFS,MFJEVOHFUDFJOIBMUFO t %JF(JUUFSBN-VGUFJOHBOHVOEBVTHBOHGSFJMBTTFO NJOEFTUFOTDNWPSVOEDNIJOUFSEFN(FSÊU"DIUVOH

%BT"VTHBOHTHJUUFSFSSFJDIUCFJN#FUSJFCFJOF5FNQFSBUVSEJFIÚIFSBMT¡$JTU%BT"VTHBOHTHJUUFSOJDIUCFSàISFO es droht Verbrennungsgefahr.

t )BMUFO4JFEBT(FSÊUBV•FS3FJDIXFJUFWPO,JOEFSOVOE6ONàOEJHFOVOEWFSNFJEFO4JFEBTTEJFTFNJUEFN(FSÊUJO

Berührung kommen.

t 1FSTPOFO NJU FJOHFTDISÊOLUFS #FXFHVOHTGÊIJHLFJU NJU WFSNJOEFSUFS 4JOOFTXBISOFINVOH NJU VO[VSFJDIFOEFO

HFJTUJHFO'ÊIJHLFJUFOPEFS1FSTPOFOEJFNJUEFS#FEJFOVOHOJDIUWFSUSBVUHFNBDIUXVSEFOEàSGFOEBT(FSÊUOVS

VOUFS"VGTJDIUFJOFSNJUEFN(FSÊUWFSUSBVUHFNBDIUFO1FSTPOCFOVU[FO t 4FJFO4JFTFISWPSTJDIUJHXFOO4JFEBT(FSÊUJOEFS/ÊIFWPO,JOEFSOCFUSFJCFO t %BT(FSÊUOJDIUBCEFDLFOFTESPIUÃCFSIJU[VOHTHFGBIS%BT(FSÊUOJDIU[VN5SPDLOFOWPO8ÊTDIFWFSXFOEFO t /JDIUTBOEBT(FSÊUBOIÊOHFOVOEBVDIOJDIUTEBWPSTUFMMFO t %BT(FSÊUOJDIUBOEFSTCFOVU[FOBMTJOEJFTFS"OMFJUVOHCFTDISJFCFOJTU t %BT(FSÊUNVTTTPBOHFCSBDIUTFJOEBTTTFJO4UFDLFSTUFUT[VHÊOHMJDIJTU t %BT(FSÊUEBSGOVSJOBVGSFDIUFS1PTJUJPOWFSXFOEFUXFSEFO t %BT(FSÊUOJDIUJOEFS/ÊIFWPO%VTDIFO8BOOFO8BTDICFDLFOPEFS4DIXJNNCFDLFOWFSXFOEFO

t 7FSXFOEFO4JFEBT(FSÊUOJFJOFJOFN6NGFMEJOEFNTJDIFYQMPTJWF(BTFVOEFOU[àOEMJDIF4UPõF -ÚTVOHTNJUUFM

-BDLF,MFCFSFUDCJMEFOLÚOOUFO t 7PSEFN3FJOJHFOVOEOBDIEFN&JOTBU[EBT(FSÊUBVTTDIBMUFOWPOEFS4UFDLEPTFUSFOOFOVOEBCLàIMFOMBTTFO t %BT(FSÊUTBVCFSIBMUFOVOEEBSBVGBDIUFOEBTTLFJOF'SFNELÚSQFSJOEJF½õOVOHFOEFS(JUUFSFJOESJOHFO%JFTF

LÚOOUFOFJOFO,VS[TDIMVTTWFSVSTBDIFOEBT(FSÊUCFTDIÊEJHFOPEFSFJOFO#SBOEWFSVSTBDIFO t ;VN3FJOJHFOEFT(FSÊUTLFJOFHSPCFOVOEDIFNJTDIBHHSFTTJWFO4UPõFWFSXFOEFO t 7FSXFOEFO4JFEBT(FSÊUOJDIUXFOOEBT"OTDIMVTTLBCFMPEFSEFS4UFDLFSCFTDIÊEJHUTJOE-BTTFO4JFEFO'FIMFSWPO einem autorisierten Servicecenter umgehend beheben.

t 7FSXFOEFO4JFEBT(FSÊUOJDIUXFOOFTOJDIUSJDIUJHBSCFJUFUIFSVOUFSHFGBMMFOCFTDIÊEJHUPEFSOBTTHFXPSEFOJTU

-BTTFO4JFFTWPOFJOFNBVUPSJTJFSUFO4FSWJDFDFOUFSàCFSQSàGFOVOESFQBSJFSFO t 7FSXFOEFO4JFEBT(FSÊUOJDIUESBV•FO t %BT(FSÊUJTUOVSGàSEFO(FCSBVDIJN)BVTIBMUHFFJHOFUFTJTUOJDIUGàSLPNNFS[JFMMF;XFDLFCFTUJNNU t #FSàISFO4JFEBT(FSÊUOJDIUNJUGFVDIUFOPEFSOBTTFO)ÊOEFO t 5BVDIFO4JFEBT"OTDIMVTTLBCFMEFO4UFDLFSPEFSEBT(FSÊUOJDIUJO8BTTFSPEFSJOBOEFSF'MàTTJHLFJUFOFJO t %BT(FSÊUJTUBMT;VTBU[OJDIUBMT)BVQUIFJ[VOHTHFSÊUCFTUJNNU t %BT(FSÊUEBSGOJDIUBOEFS8BOECFGFTUJHUXFSEFO t %BT(FSÊUEBSGOJDIUJO7FSLFISTNJUUFMOFJOHFTFU[UXFSEFO t 3FQBSJFSFO4JFEBT(FSÊUOJDIUTFMCTU8FOEFO4JFTJDIBOFJOFOBVUPSJTJFSUFO3FQBSBUVSTFSWJDF

• Falls Sie einen möglichen Brandfall verhindern wollen, decken Sie weder die Luftzufuhr, noch die Luftausblasöffnung ab.

• Legen Sie das Gerät nicht auf weiche Oberflächen, wie z. B. auf ein Bett, wo die Öffnungen des Geräts blockiert werden könnten.

• Verwenden Sie das Heizgerät nicht in der Nähe einer Badewanne, Dusche oder eines Schwimmbeckens.

Anmerkung : Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumlichkeiten, die kleiner als 4 m 2 sind.

• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber benutzt werden sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden

Gefahren verstanden haben. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn

Sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als

8 Jahren fernzuhalten. Es ist erhöhte Vorsicht geboten, wenn Sie das Gerät in der Nähe von Kindern betreiben. Das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.

Bei Nichteinhaltung der Anweisungen des Herstellers kann eine eventuelle Reparatur nicht als

Gewährleistungsreparatur anerkannt werden.

3 8 VT 8020

DE

PRODUKTBESCHREIBUNG

A) Taste zum Ein- / Ausschalten

B) Tasten +/- zur Temperatur- und Schwingungseinstellung

C) Taste zum Ein- / Ausschalten der Schwingungen

D) Taste der Einstellung der

Zeitschaltuhr

E) Taste der Einstellung der

Betriebsart

F) LED Display

G) Anzeige der Stromversorgung

H) Filter

I) Hintere Abdeckung

J) Kippsicherung

A

B

D

E

A

C D

F G

E

B

C

J

H I

VT 8020 3 9

DE

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Das Gerät auf einer stabilen Unterlage oder am Fußboden anbringen, sodass es nicht umgestoßen werden kann.

2. Stecken Sie den Stecker des Gerätes in die Steckdose

3. Das Gerät gibt ein akustisches Signal, und die Anzeige der Stromversorgung (G) leuchtet auf.

4. Beginnt die Anzeige der Stromversorgung (G) zu blinken, bedeutet es, dass die Kippsicherung aktiviert wurde.

Das Gerät wird in die Betriebsart OFF (aus) umgeschaltet.

5. Die Taste ON/OFF (A) zum Einschalten des Gerätes drücken. Das Gerät beginnt sich in der voreingestellten Betriebsart zu erwärmen.

6. Die Taste MODE (E) drücken und eine der folgenden Funktionen wählen: Beheizung 1 ( ),

Beheizung 2 ( ), Beheizung 3 ( ), ECO, Lüftung ( ), oder Anti-Freeze / Frostschutz ( ).

6.1 Lüftung ( ) In dieser Betriebsart arbeitet nur der Lüfter, das Gerät erwärmt nicht den Raum.

6.2 Anti-Freeze / Frostschutz ( ) In dieser Betriebsart hält das Gerät die Raumtemperatur auf 7 °C (45 °F), um einen Temperaturabfall unter den Gefrierpunkt zu verhindern.

6.3 Beheizung 1, Beheizung 2 und Beheizung 3

Beheizung 1 (minimale Leistung)

Das Gerät arbeitet mit minimaler Leistung. Das Gerät senkt Lärmbildung und Energieverbrauch auf ein Minimum.

Beheizung 2 (mittlere Leistung)

Das Gerät arbeitet mit mittlerer Leistung zur mittelschnellen Erwärmung des Raumes.

Beheizung 3 (maximale Leistung)

Das Gerät arbeitet mit maximaler Leistung zur schnellen Erwärmung des Raumes.

6.4 Die Funktion ECO steht zur Beheizung in den Betriebsarten 1, 2 und 3 zur Verfügung.

Ist diese Funktion aktiv, stellt das Gerät automatisch den geeignetsten Leistungspegel zur Sicherstellung der optimalen Umgebungstemperatur ein. Gleichzeitig senkt das Gerät den Stromverbrauch.

Ist die Funktion “ECO” aktiv, kann das Gerät automatisch auf eine niedrigere Heizleistung umschalten, als angezeigt wird.

7. Wollen Sie das Gerät zur Lufterwärmung in einem größeren Raum verwenden, betätigen Sie die Taste der

Schwingungen (C) . Dann schwingt das Gerät nach rechts und links. Wollen Sie die Schwingung in der erwünschten Lage beibehalten, betätigen Sie nochmals die Taste der Schwingungen (C).

8. Wollen Sie das Gerät abschalten, betätigen Sie die Taste ON/OFF (A). Auf der Anzeige werden etwa 6 Sekunden abgezählt, danach wird das Gerät abgeschaltet.

Einstellung des Temperaturreglers

1. Betätigen Sie die Taste MODE (E), die Anzeige der Betriebsart ECO leuchtet auf.

2. Wollen Sie die Temperatureinstellung anpassen, wird die erwünschte Temperatur durch Betätigung der Taste “+” erhöht und durch Betätigung der Taste “-” wird die erwünschte Temperatur gesenkt.

3. Erreicht die Temperatur den eingestellten Wert, wird die Beheizung gestoppt und nach 25 Sekunden hört der

Lüfter auf, zu blasen.

4. Fällt die Lufttemperatur unter den eingestellten Wert ab, wird das Heizgerät erneut eingeschaltet.

ANMERKUNG:

Auf der Anzeige kann die Temperatur sowohl in °C als auch in °F dargestellt werden. Wollen Sie die Temperatureinheit ändern, halten Sie die Taste “+” für einige Sekunden gedrückt und danach lassen Sie sie los.

Denken Sie bitte daran, dass die Temperaturanzeige nur zu Informationszwecken dient. Die Temperatur kann geringfügig vom tatsächlichen Wert abweichen.

Dies ist normal, wenn das Heizgerät ein- und abgeschaltet wird. Es handelt sich um die Erhaltung der voreingestellten Temperatur durch den Temperaturregler.

4 0 VT 8020

DE

Bei der Temperatureinstellung blinkt die erwünschte Temperatur auf der Anzeige 5 Sekunden lang. Werden innerhalb von 5 Sekunden keine Änderungen durchgeführt, hört die LED-Temperaturanzeige auf, zu blinken, und die aktuelle Raumtemperatur wird angezeigt.

Digitale 24-Stunden-Zeitschaltuhr

Diese Funktion kann in beliebiger Betriebsart aktiviert werden.

Verzögerte Einschaltung beim Gerät in der Betriebsart OFF betätigen Sie die Taste der Zeitschaltuhr (D) .

Auf der Anzeige werden das Symbol und die verbleibende Zeit bis zum Einschalten dargestellt.

Mit den Tasten (B) + und - stellen Sie die Zeitschaltuhr ein. Warten Sie einige Sekunden ab, bis das Programm gespeichert wird.

Auf der Anzeige wird das Symbol dargestellt, welches bedeutet, dass die Zeitschaltuhr eingeschaltet ist. Nach

Erreichen der eingestellten Zeit wird das Gerät mit der gleichen Funktion eingeschaltet, die im vorhergehenden

Betrieb aktiv war.

Verzögertes Abschalten beim Gerät in der Betriebsart ON betätigen Sie die Taste der Zeitschaltuhr (D) .

Auf der Anzeige werden das Symbol und die verbleibende Zeit bis zum Einschalten dargestellt.

Mit den Tasten (B) + und - stellen Sie die Zeitschaltuhr ein. Warten Sie einige Sekunden ab, bis das Programm gespeichert wird.

Auf der Anzeige wird das Symbol dargestellt, welches bedeutet, dass die Zeitschaltuhr eingeschaltet ist. Nach

Erreichen der eingestellten Zeit wird das Gerät automatisch abgeschaltet.

Wollen Sie in die Betriebsart ohne Zeitschaltuhr umschalten, betätigen Sie zweimal die Taste der Zeitschaltuhr (D)

. Das Symbol der Zeitschaltuhr auf der Anzeige wird ausgeblendet.

Verwenden der Fernbedienung

Die Funktionen auf der Fernbedienung sind mit den Funktionen auf der Bedientafel identisch.

Siehe “Bedienungsanleitung” auf der vorstehenden Seite in der Beschreibung der Funktionen.

Einlegen oder Austausch der Batterie

1. Öffnen Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung.

2. Legen Sie die Kopfzelle Typ (CR/2032/3V) in die Fernbedienung mit dem nach oben zeigenden Pluspol

(glatte Seite) ein.

3. Setzen Sie die Abdeckung auf.

4. Die alte Batterie muss herausgenommen und in Übereinstimmung mit den gültigen Rechtsvorschriften entsorgt werden. Die Batterien sind schädlich für die Umwelt.

Sicherheitselemente

1. Dieses Heizgerät enthält einen akustischen Alarm, der darauf hinweist, dass einige Heizgerätteile zu heiß sind.

Ertönt der Alarm, schalten Sie das Gerät sofort ab und überprüfen Sie, ob die Eingangs- oder Ausgangsöffnung nicht durch einen Fremdkörper verstopft wird, was die hohen Temperaturen verursachen könnte. Verwenden Sie das Heizgerät nicht, wenn der Alarm aktiv ist.

2. Das Gerät ist mit Wärmeschutz gegen Überlastung ausgestattet, um die Überhitzung des Geräts zu verhindern.

3. Kommt es zur Überhitzung, wird der Heizkörper automatisch abgeschaltet. Das Gerät kann den Betrieb fortsetzen, falls Sie es erneut starten. (siehe nachstehende Hinweise für einen Neustart)

Gerät neu starten

1. Schalten Sie das Heizgerät ab und warten Sie 20 Minuten bis zur Abkühlung des Geräts.

2. Nach 20 Minuten schalten Sie das Gerät erneut ein.

VT 8020 4 1

DE

WARTUNG UND REINIGUNG

Achtung!

7PSKFEFS3FJOJHVOHEFT(FSÊUTEBT"OTDIMVTTLBCFMWPOEFS4UFDLEPTFUSFOOFO

7FSHFXJTTFSO4JFTJDIWPSEFS3FJOJHVOHEBTTEBT(FSÊUCFSFJUTBCHFLàIMUJTU

7FSXFOEFO4JF[VS3FJOJHVOHEFS(FSÊUFPCFSnÊDIFOVSFJOFOGFVDIUFO-BQQFOLFJOF3FJOJHVOHTNJUUFMPEFSIBSUFO

(FHFOTUÊOEFEBEJFTFEJF(FSÊUFPCFSnÊDIFCFTDIÊEJHFOLÚOOUFO

3FJOJHFO4JFVOEQSàGFO4JFEJF&JOVOE"VTHBOHTHJUUFSEFT(FSÊUTSFHFMNʕJHVNFJOFHVUF'VOLUJPOEFT(FSÊUT[V

HFXÊISMFJTUFOVOEEFTTFOÃCFSIJU[VOH[VWFSNFJEFO

%FOBOHFTFU[UFO4UBVCJN(FSÊULBOONBOIFSBVTQVTUFOPEFSNJUEFN4UBVCTBVHFSBCTBVHFO

Das Gerät nie unter fließendem Wasser reinigen, nicht abspülen und nicht in Wasser tauchen!

HINWEIS zur Reinigung: Verwenden Sie kein Benzin, Verdünnungsmittel, aggressive Reinigungsmittel u. ä., da das

Heizgerät beschädigt werden könnte. Verwenden Sie niemals Alkohol oder Lösungsmittel.

PROBLEMLÖSUNGEN

%BT (FSÊU JTU NJU FJOFS 4JDIFSVOH EJF JO EFN 'BMM FJOFT ÃCFSIJU[FOT EJF &JOTQFJTVOH EFT )FJ[FMFNFOUFT USFOOU

BVTHFTUBUUFU/BDIEFN"CLàIMFOTDIBMUFEBT(FSÊUEJFTF'VOLUJPOXJFEFSFJO8FOOFTEB[VCFJNàCMJDIFO#FUSJFC

LPNNUQSàGFO4JFEJF4BVCFSLFJUEFS&JOHBOHTVOE"VTHBOHTHJUUFSTC[XXFDITFMO4JFEJF1MBU[JFSVOHEFT(FSÊUFT

EBNJUTJDIEJF-VGUTUSÚNVOHJN*OOFSFOEFT(FSÊUFTVOEVNEBT(FSÊUIFSVNWFSCFTTFSU

SERVICE

&JOFVNGBOHSFJDIF8BSUVOHPEFS3FQBSBUVSEJFFJOFO&JOHSJõJOEJFJOOFSFO5FJMFEFT(FSÊUFTFSGPSEFSUJTUEVSDIFJOF

BVUPSJTJFSUF8FSLTUBUUEVSDI[VGàISFO

UMWELTSCHUTZ

• Recyclen Sie die Verpackungsmaterialien und alte Geräte.

• Die Verpackung des Gerätes im sortierten Abfall entsorgt werden.

• Plastikbeutel aus Polyethylen (PE) entsorgen Sie beim Werkstoff-Recycling.

Recyclen des Gerätes am Ende der Lebensdauer:

Das Symbol am Produkt oder dessen Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht in den Haushalt-sabfall gehört. Es ist erforderlich, dieses in eine Sammelstelle für Recycling elektrischer und elektro-nischer Anlagen abzuliefern. Durch Sicherstellung einer richtigen Entsorgung dieses Produktes helfen Sie, negative Auswirkungen auf die Umwelt und menschliche Gesundheit zu vermeiden, die sonst durch eine ungeeignete Entsorgung dieses

Produktes verursacht würden. Detailliertere Informationen zum Recycling dieses Produktes können Sie bei der entsprechenden örtlichen Behörde in Erfahrung bringen, beim Dienst für Entsorgung von Haushaltsabfall oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinien, die für sie gelten.

Änderungen am Text, Design und technische Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern, und wir behalten uns das Recht, sie zu ändern.

4 2 VT 8020

MERCI

Nous vous remercions d’avoir acheté le produit de la marque Concept et nous espérons qu’il vous apportera votre entière satisfaction pendant son utilisation.

Lire attentivement le manuel d’emploi avant la première utilisation et le conserver. Faire prendre connaissance du manuel d’emploi par les autres personnes pouvant manipuler le produit.

Niveau sonore

Hlučnost E# "

49 dB(A)

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE SÉCURITÉ :

• Ne jamais utiliser l’appareil autrement que prévu dans le manuel d’emploi.

• Enlever tous les emballages et autres éléments de marketing avant la première utilisation.

• S’assurer que la tension de secteur correspond bien à celle marquée sur la plaque signalétique. L’appareil ne doit pas être branché sur des multiprises ou à l’aide des rallonges.

• N’utilisez pas cet appareil avec un programme, une minuterie ou toute autre composante qui active l’appareil automatiquement, car si celui-ci est recouvert ou incorrectement placé, il peut être à la source d’un incendie.

• Assurez-vous que la surface soit stable et insensible à la chaleur, éloignée de toutes sources de chaleur.

• Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance s’il est en marche, le cas échéant lorsqu’il est branché dans une prise secteur.

• Lorsque vous débranchez l’appareil de la prise secteur, mettez le sélecteur de fonctions en position « 0 », puis débranchez la fiche de la prise électrique.

• Ne pas tirer sur le cordon d’alimentation pour le débrancher, mais saisir la fiche et la tirer délicatement.

• L’appareil ne doit pas être placé directement en dessous d’une prise électrique.

• Respecter une distance de sécurité d’au moins 100 cm entre l’appareil et les matériaux inflammables tels que meubles, rideaux, voilages, couvertures, papier, vêtements, etc.

• La grille d’entrée et de sortie d’air doit rester dégagée (au moins 100 cm devant et 50 cm derrière l’appareil).

Attention ! Lorsque l’appareil est mis en service, la grille de sortie atteint une température supérieure à 80 °C. Ne pas la toucher, elle représente un risque de brûlure.

• Ne pas permettre aux enfants ou aux personnes à capacités mentales réduites de manipuler l’appareil ou le mettre hors leur portée.

• Des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d’expérience ou de connaissance du mode d’emploi ne doivent manipuler l’appareil que sous la surveillance d’une personne responsable informée de l’utilisation de l’appareil.

• Redoubler de vigilance lorsque cet appareil est employé à proximité d’enfants.

• Ne pas couvrir l’appareil, cela représente un risque de surchauffe. Ne pas l’utiliser pour le séchage des vêtements.

• Ne rien suspendre ou poser sur l’appareil.

• Ne jamais utiliser l’appareil autrement que prévu dans le manuel d’emploi.

• L’appareil doit être positionné de sorte que la prise soit toujours accessible.

• L’appareil doit être uniquement utilisé en position verticale.

• Ne pas utiliser l’appareil à proximité des douches, baignoires, lavabos ou piscines.

• Ne pas utiliser l’appareil dans des locaux contenant les gaz explosifs ou inflammables (solvants, peintures, colles, etc.).

4 1 3

• Les opérations d’entretien et de nettoyage doivent toujours être faites sur l’appareil débranché et refroidi.

• Maintenir l’appareil propre, ne pas laisser pénétrer les corps étrangers dans les grilles. Cela pourrait causer un court-circuit électrique, des dommages ou un incendie.

• Ne jamais nettoyer l’appareil à l’aide des agents abrasifs ou des produits chimiques agressifs.

• Ne jamais utiliser l’appareil si le cordon d’alimentation ou la prise est abîmé, laisser le réparer immédiatement dans un centre d’entretien agréé.

• Ne pas utiliser l’appareil s’il ne fonctionne pas correctement, s’il est tombé par terre, s’il a été endommagé ou plongé dans un liquide. Laisser le vérifier et réparer dans un centre d’entretien agréé.

• Ne pas utiliser l’appareil à l’extérieur.

• L’appareil est exclusivement destiné à un usage domestique, il n’est pas prévu à des fins commerciales.

• Ne pas toucher l’appareil avec les mains humides.

• Ne jamais plonger le cordon d’alimentation, la fiche ou l’appareil dans de l’eau ou d’autres liquides.

• Le produit est conçu en tant que chauffage auxiliaire, il n’est pas prévu pour être utilisé comme chauffage principal de l’espace intérieur.

• L’appareil ne doit pas être fixé au mur.

• L’appareil ne doit pas être utilisé dans les véhicules.

• Ne pas essayer de réparer l’appareil par ses propres soins. Contacter un centre d’entretien agréé.

• Pour éviter les risques d’incendie, ne pas bloquer l’entrée d’air ou d’échappement d’aucune manière que ce soit.

• Ne pas placer l’appareil sur une surface molle telle que lit, où aux endroits qui pourraient bloquer les orifices de l’appareil.

• Ne pas utiliser l’appareil à proximité immédiate d’une baignoire, douche ou piscine.

Note : Ne pas utiliser l’appareil dans les pièces dont la surface est inférieure à 4 m 2 .

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes ayant des capacités physiques ou mentales réduites ou le manque d’expérience et de connaissances, si elles sont supervisées ou ont reçu des instructions pour utiliser l’appareil d’une manière sûre et comprennent les dangers potentiels. Les enfants de moins de 8 ans ne sont autorisés à réaliser les opérations de nettoyage ou d’entretien que sous la surveillance.

Maintenir l’appareil et le cordon d’alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Ne pas laisser les enfants jouer avec l’appareil.

En cas de non-respect des recommandations du fabricant, la garantie concernant la réparation est annulée.

4 4 VT 8020

F R

DESCRIPTION DU PRODUIT

A) Bouton marche/arrêt

B) Bouton +/- pour sélectionner la température et les oscillations

C) Bouton marche/arrêt des oscillations

D) Bouton de réglage de la minuterie

E) Bouton de sélection du mode

F) Écran LED

G) Témoin d’alimentation

H) Filtre

I) Couvercle arrière

J) Protection contre le basculement

A

F G

E

A

B

D

E

C D

B

C

J

H I

VT 8020 4 5

F R

MODE D’EMPLOI

1. Placez l’appareil sur une surface stable ou sur le sol afin d’éviter son renversement.

2. Branchez l’appareil à la prise secteur.

3. L’appareil émet un signal sonore et le témoin d’alimentation (G) s’allume.

4. Si le témoin d’alimentation (G) clignote, cela signifie que la protection contre le basculement est activée. L’appareil passe en mode OFF.

5. Appuyer sur le bouton ON/OFF (A) pour mettre l’appareil en marche. L’appareil commence à chauffer avec un mode prédéfini.

6. Appuyer sur la touche MODE (E) pour sélectionner l’une des fonctions suivantes : Chauffage 1 ( ), chauffage 2 ( ), chauffage 3 ( ), ECO, ventilation ( ), ou anti-freeze ( ).

6.1 Ventilation ( ) Uniquement ventilateur travaille dans ce mode, l’appareil ne chauffe pas.

6.2 Anti-freeze ( ) dans ce mode, l’appareil maintient la température de la pièce à 7 °C (45 °F) afin d’éviter que la température descende en dessous du zéro.

6.3 Chauffage 1, chauffage 2 et chauffage 3

Chauffage 1 (Puissance minimale)

L’appareil fonctionne à puissance minimale. L’appareil réduira le niveau de bruit et consommation d’énergie au minimum.

Chauffage 2 (Puissance moyenne)

L’appareil fonctionne à puissance moyenne pour un chauffage moyennement rapide de la pièce.

Chauffage 3 (Puissance maximale)

L’appareil fonctionne à puissance maximale pour le un chauffage rapide de la pièce.

6.4 Fonction ECO est disponible pour chauffer en mode 1, 2 et 3.

Si cette fonction est activée, l’appareil règle automatiquement le niveau le plus approprié de puissance afin d’assurer une température optimale de la pièce. Dans le même temps, il réduit la consommation d’énergie électrique.

Si la fonction « ECO » est activée, l’appareil peut automatiquement basculer sur une puissance de chauffage plus basse que la puissance affichée.

7. Pour réchauffer des espaces plus grands, appuyer sur le bouton oscillations (C) ( ). L’appareil oscillera ainsi vers la gauche et vers la droite. Pour arrêter l’oscillation en position désirée, appuyer à nouveau sur le bouton oscillations (C).

8. Pour mettre l’appareil hors tension, appuyer sur le bouton ON/OFF (A). L’afficheur indique le compte à rebours pendant environ

6 secondes, puis l’appareil s’éteint.

Paramètres de thermostat

1. Appuyez sur la touche MODE (E), l’indicateur de mode ECO s’allume.

2. Pour modifier le réglage de la température, appuyer sur le bouton « + » pour l’augmenter et sur le bouton « - » pour la diminuer.

3. Lorsque la température atteint la valeur réglée, le chauffage s’arrête et au bout de 25 secondes, le ventilateur s’éteint.

4. Lorsque la température de l’air est inférieure à la valeur réglée, le chauffage s’active à nouveau.

NOTE :

L’écran affiche la température en °C ou en °F. Pour modifier l’unité de température, maintenir le bouton « + » sur l’appareil pendant quelques secondes et relâcher.

Garder à l’esprit que la température affichée à l’écran est uniquement à titre informatif. Cette température peut varier légèrement de la réalité.

Il est normal que le chauffage s’allume et s’éteigne. L’appareil maintient la température réglée à l’aide du thermostat.

Lors du réglage de la température, la valeur sélectionnée va clignoter sur l’écran pendant 5 secondes. Si pendant 5 secondes aucune modification n’est effectuée, la température sur l’écran LED cesse de clignoter et l’écran affiche la température ambiante actuelle.

4 6 VT 8020

F R

Minuterie numérique 24h

Cette fonction peut être activée à partir de n’importe quel mode de fonctionnement.

A ctivation di ff érée : lorsque l’appareil est en mode OFF, appuyer sur le bouton de la minuterie (D) .

L’écran affiche le et le temps restant avant l’activation.

Régler la minuterie à l’aide des boutons (B) + et -. Attendre quelques secondes pour enregistrer le programme.

L’écran affiche le symbole Indiquant que la minuterie est réglée. Après avoir atteint la durée réglée, l’appareil s’allume avec la même fonction qui a été sélectionnée lors de l’utilisation précédente.

A rr ê t di ff éré : lorsque l’appareil est en mode ON, appuyer sur le bouton de la minuterie (D) .

L’écran affiche le symbole et le temps restant jusqu’à l’arrêt.

Régler la minuterie à l’aide des boutons (B) + et -. Attendre quelques secondes pour enregistrer le programme.

L’écran affiche le symbole Indiquant que la minuterie est réglée. Une fois le temps écoulé, l’appareil s’éteint automatiquement.

Pour revenir en arrière au mode de la minuterie, appuyer deux fois sur le bouton de la minuterie (D) . Le symbole de la minuterie disparaîtra de l’écran.

Utilisation de la commande à distance

Les fonctions de la télécommande sont identiques à celles du panneau de commande. Voir le « mode d’emploi » à la page précédente, dans la description des fonctions.

Insertion ou remplacement de la pile

1. Ouvrir le couvercle sur la face arrière de la télécommande.

2. Insérer une pile bouton (CR/2032/3V) dans la télécommande, le pôle positif (côté lisse) doit se trouver vers le haut.

3. Replacer le couvercle.

4. La pile usagée doit être retirée et éliminée conformément aux lois applicables. Les batteries sont nocives pour l’environnement.

Constituants de sécurité

1. Cet appareil comprend une alarme sonore qui avertit que certaines parties de l’appareil sont trop chaudes. Si l’alarme retentit, mettre immédiatement l’appareil hors tension et vérifier si l’orifice d’entrée ou de sortie n’a pas été obturé par un objet

étranger qui pourrait causer une forte augmentation de la température. Ne pas utiliser l’appareil si l’alarme est active.

2. L’appareil est équipé d’une protection contre les surcharges thermiques afin d’éviter la surchauffe de l’appareil.

3. Lorsqu’une surchauffe est occasionnée, l’appareil s’éteint automatiquement. L’appareil peut continuer à fonctionner une fois redémarré. (Voir ci-dessous pour obtenir des instructions pour le redémarrage)

Redémarrage de l’appareil

1. Débranchez l’appareil et attendez 20 minutes, jusqu’à ce que l’appareil soit refroidi.

2. Après 20 minutes, rebranchez l’appareil à la prise secteur.

VT 8020 4 7

F R

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Attention !

Avant tout nettoyage, débrancher le cordon d’alimentation !

Avant toute manipulation, vérifier si l’appareil est bien refroidi !

Nettoyez l’extérieur de l’appareil avec une éponge légèrement humide, ne pas utiliser des objets abrasifs pouvant endommager la surface d’appareil !

Il est important de nettoyer et de contrôler les orifices de la grille d’entrée et de sortie de l’appareil afin d’assurer son bon fonctionnement et d’empêcher sa surchauffe.

La poussière installée dans l’appareil peut être soufflée ou aspirée à l’aide d’un aspirateur.

Ne jamais nettoyer l’appareil sous l’eau courante, ne pas le rincer, ni plonger dans l’eau !

AVERTISSEMENT concernant le nettoyage : N’utilisez pas d’essence, benzène, diluants, produits de nettoyage agressifs, etc., car cela pourrait endommager le radiateur. N’utilisez jamais d’alcool ou solvants.

GUIDE DE RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

L’appareil est équipé d’un fusible de protection qui interrompt l’alimentation en cas de surchauffe de l’appareil et suite

à son refroidissement, ce dernier la réactive. Si cela se produit pendant le fonctionnement normal, vérifiez la propreté de la grille d’entrée et de sortie ou modifiez l’emplacement de l’appareil, afin d’améliorer le flux d’air à l’intérieur et autour de l’appareil.

SERVICE

Les opérations de maintenance ou les réparations de plus grande étendue nécessitant une intervention sur les composantes internes de l’appareil ne peuvent être effectuées que par un centre d’entretien agréé.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

• Préférer le recyclage des emballages et des appareils à la fin de leur durée de vie.

• Le carton est à remettre dans le centre de collecte sélective.

• Les sachets en plastique (PE) sont à remettre dans le centre de collecte sélective pour recyclage.

Recyclage de l’appareil à la fin de sa durée de vie :

Le symbole apposé sur le produit ou son emballage indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets municipaux. Il est nécessaire de le remettre dans un centre de collecte pour le recyclage des

équipements électriques et électroniques. En assurant une élimination conforme de ce produit, vous pouvez empêcher tout impact négatif sur l’environnement et sur la santé humaine résultant de la liquidation non conforme de ce produit. De plus amples informations concernant le recyclage peuvent être obtenues auprès de l’administration locale compétente, les centres de tri de déchets ménagers ou dans le magasin où vous avez acheté votre produit.

Ce produit satisfait aux exigences élémentaires des directives CE applicables.

Le fabricant se réserve le droit d’effectuer les modifications du texte, design et spécifications techniques sans informations au préalable.

4 8 VT 8020

RINGRAZIAMENTO

Grazie per aver acquisito il prodotto di marchio Concept e vi auguriamo che vi dia la massima soddisfazione per tutta la durata della sua vita utile.

Si consiglia di leggere attentamente l’intero manuale d’uso prima di procedere al primo uso dell’apparecchio stesso.

Conservare bene il manuale d’uso. Provvedere che tutte le persone addette all’uso del prodotto facciano la conoscenza del manuale d’uso.

Rumorosità

Hlučnost E# "

49 dB(A)

IMPORTANTI AVVERTIMENTI DI SICUREZZA:

• Non utilizzare il prodotto in modo diverso da quello descritto nel presente manuale d’uso.

• Eliminare completamente tutti gli imballi e materiali pubblicitari prima di utilizzare l’apparecchio per la prima volta.

• Verificare se la tensione della rete corrisponde ai valori riportati sull’etichetta del prodotto. Non collegare l’apparecchio agli adattatori prese e/o alle prolunghe.

• Non utilizzare l’apparecchio se attivato il programma e/o un timer di avvio automatico dell’apparecchio. Se l’apparecchio è coperto o non posizionato correttamente, l’avvio automatico potrebbe dare luogo allo scoppio dell’incendio.

• Posizionare l’apparecchio su una superficie stabile e resistente al caldo, lontano dalle fonti di calore.

• Non lasciare l’apparecchio incustodito se accesso, eventualmente connesso alla rete.

• Prima di staccare l’apparecchio dalla rete posizionare il commutatore funzioni nella posizione “0”. Poi staccare la spina dalla presa.

• Allo staccare dell’apparecchio dalla presa di corrente non tirare mai il cavo di alimentazione, bensì prendere la spina in mano e staccarla estraendola.

• L’apparecchio non deve essere posizionato direttamente sotto una presa elettrica.

• Mantenere l’apparecchio almeno 1 mt dai materiali infiammabili quali mobili, tende, coperte, carta, vestiti etc.

• Tenere libere le griglie all’ingresso / uscita aria (almeno 1 mt davanti e 0,5 mt dietro l’apparecchio). Attenzione!

La griglia all’uscita aria raggiunge durante il funzionamento dell’apparecchio la temperatura sino a 80 °C.

Evitare il contatto per prevenire le ustioni.

• Non permettere ai bambini, né alle persone incapaci di volere e di intendere, di manipolare con l’apparecchio, utilizzarlo fuori dalla loro portata.

• Le persone con la mobilità e/o la percezione ridotte, mentalmente inadatte oppure le persone non istruite in merito all’uso devono utilizzare l’apparecchio solo in presenza di una persona responsabile e istruita in merito.

• Prestare la maggiore attenzione se l’apparecchio è utilizzato in presenza dei bambini.

• Non coprire l’apparecchio acceso. Pericolo di surriscaldamento. Non utilizzare l’apparecchio per asciugare il bucato!

• Non appendere nulla sull’apparecchio, non mettere niente davanti allo stesso.

• Non utilizzare il prodotto in modo diverso da quello descritto nel presente manuale d’uso.

• Posizionare l’apparecchio in modo che la sua spina sia sempre facilmente raggiungibile.

• L’apparecchio deve essere utilizzato solo ed esclusivamente in posizione eretta.

• Non utilizzare l’apparecchio nelle vicinanze dell’angolo doccia, della vasca da bagno, del lavandino e/o della piscina.

• Non utilizzare l’apparecchio nell’ambiente a rischio di esplosione (in presenza di solventi, vernici, colle etc.).

• Prima di procedere alla pulizia dell’apparecchio staccarlo dalla corrente elettrica e lasciarlo raffreddare.

• Mantenere l’apparecchio pulito, non permettere che gli oggetti estranei entrino nelle aperture della griglia. Essi potrebbero causare il cortocircuito, danneggiare l’apparecchio o provocare l’incendio.

• Per pulire l’apparecchio non adoperare gli agenti chimici aggressivi e abrasivi.

• Non utilizzare l’apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina risultano danneggiati, il tale difetto deve essere riparato da un’officina autorizzata.

• Non utilizzare l’apparecchio se non funziona correttamente ossia se caduto per terra o se è stato immerso nell’acqua o in un altro liquido. In tal caso bisogna far esaminare l’apparecchio ed eventualmente farlo riparare da un‘officina autorizzata.

• Non utilizzare l’apparecchio all’aperto, né all’esterno in generale.

• L’apparecchio di vostro possesso è adatto solo per uso domestico, non per uso commerciale.

• Non utilizzare l’apparecchio se si hanno le mani bagnate.

• Non immergere il cavo di alimentazione, la spina o l’apparecchio stesso nell’acqua o in un altro liquido.

• L’apparecchio è destinato ad uso del riscaldatore addizionale, non può essere utilizzato come riscaldatore principale degli ambienti interni.

• L’apparecchio non deve essere fissato sulla parete.

• L’apparecchio non deve essere utilizzato nei mezzi di trasporto.

• Non procedere mai alla riparazione dell’apparecchio. Rivolgersi sempre ad un’officina autorizzata.

• Per prevenire l’incendio non ostacolare l’arrivo o l’uscita dell’aria.

• Non porre l’apparecchio sulle superfici morbide quali i materassi del letto dove le aperture dell’apparecchio potrebbero otturarsi.

• Non utilizzare il riscaldatore nell’immediata vicinanza della vasca da bagno, angolo doccia o piscina.

Nota : Non utilizzare l’apparecchio nei locali di superficie inferiore a 4 m 2 .

• L’apparecchio può essere utilizzato dai bambini d’età superiore a 8 anni. Le persone di capacità fisiche e mentali ridotte e/o non pratiche possono utilizzare l’apparecchio solo in presenza delle persone istruite e informate sugli eventuali rischi uniti all’uso. La pulizia e la manutenzione dell’apparecchio non deve essere effettuata dai bambini se essi sono d’età inferiore a 8 anni o se non presente una persona esperta. I bambini d’età inferiore a 8 anni devono stare lontano dalla portata dell’apparecchio e dal suo cavo di alimentazione. L’apparecchio non è un giocatolo e come tale non deve essere utilizzato.

L’eventuale danno causato dal mancato rispetto delle indicazioni previste dal produttore non può essere coperto dalla garanzia.

50 VT 8020

I T

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

A) Pulsante On/Off

B) Pulsanti +/- di impostazione temperatura e oscillazione

C) Pulsante di attivazione/disattivazione dell’oscillazione

D) Pulsanti impostazione timer

E) Pulsanti impostazione regime

F) Display a LED

G) Indicatore di alimentazione

H) Filtro

I) Coperchio posteriore

J) Sicura contro il ribaltamento

A

F G

E

A

B

D

E

C D

B

C

J

H I

VT 8020 5 1

I T

MANUALE D’USO

1. Posizionare l’apparecchio su una base stabile o sul pavimento perfettamente dritto per prevenire il suo ribaltamento.

2. Inserire la spina elettrica nella presa di rete.

3. L’apparecchio emette il segnale acustico e l’indicatore di alimentazione (G) si accende.

4. Se l’indicatore di alimentazione (G) comincia a lampeggiare il ciò significa che è stata attivata la sicura contro il ribaltamento.

L’apparecchio passa in regime OFF.

5. Premere il pulsante ON/OFF (A) per accendere l’apparecchio. L’apparecchio comincia a riscaldare nel regime preimpostato.

6. Premendo il pulsante MODE (E) scegliere una delle seguenti funzioni: Riscaldamento 1 ( ), riscaldamento 2 ( ), riscaldamento 3 ( ), ECO, ventilazione ( ), oppure anti-freeze ( ).

6.1 Ventilazione ( ) In questo regime lavora solo il ventilatore, l’apparecchio non riscalda.

6.2 Anti-freeze ( ) In questo regime l’apparecchio mantiene il locale alla temperatura di 7 °C (45 °F), per prevenire la discesa della temperature sotto lo zero.

6.3 Riscaldamento 1, riscaldamento 2 e riscaldamento 3

Riscaldamento 1 (Potenza minima)

L’apparecchio lavora a potenza minima. L’apparecchio riduce la rumorosità e il consumo energetico a minimo.

Riscaldamento 2 (Potenza media)

L’apparecchio lavora a potenza media con la velocità media di riscaldamento.

Riscaldamento 3 (Potenza massima)

L’apparecchio lavora a potenza massima con il riscaldamento veloce.

6.4 La funzione ECO è a disposizione per il riscaldamento nei regimi 1, 2 e 3.

Se questa funzione è attiva, l’apparecchio imposta automaticamente il livello più adatto della potenza per garantire il riscaldamento ideale dell’ambiente. Allo stesso momento riduce il consumo energetico.

Se la funzione “ECO” è attiva, l’apparecchio può ridurre automaticamente la potenza rispetto a quella visualizzata.

7. Se si vuole utilizzare l’apparecchio per il riscaldamento dell’aria in un locale esteso, premere il pulsante di oscillazione

(C) ( ). In tal caso l’apparecchio oscillerà tra destra e sinistra. Se si vuole fermare l’oscillazione nella posizione desiderata, premere di nuovo il pulsante di oscillazione (C).

8. Se si vuole spegnere l’apparecchio, premere il pulsante ON/OFF (A). Sul display appare il conteggio di 6 secondi alla rovescia, poi l’apparecchio si spegne.

Impostazione del termostato

1. Premere il pulsante MODE (E), si accende l’indicatore del regime ECO.

2. Se si vuole modificare l’impostazione della temperatura, premendo il pulsante “+” il valore incrementa, premendo il pulsante

“-” il valore si riduce.

3. Quando la temperatura raggiunge il valore preimpostato, il riscaldamento si sospende e dopo 25 secondi il ventilatore smette di soffiare.

4. Quando la temperatura dell’aria scende sotto il valore impostato, il riscaldatore si riaccende.

NOTA:

Sul display può essere visualizzata la temperatura sia in °C che °F. Se si vuole cambiare l’unità di misura della temperatura, tenere premuto il pulsante “+” sull’apparecchio per alcuni secondi e poi rilasciarlo.

La visualizzazione della temperatura è la funzione meramente informativa. La temperatura reale può essere diversa.

E’ normale che il riscaldatore continua ad accendersi e spegnersi. In tal modo si mantiene la temperatura preimpostata regolata dal termostato.

Al momento dell’impostazione della temperatura il valore desiderato lampeggerà sul display per 5 secondi. Se per 5 secondi non si interviene con alcune modifiche, il valore della temperatura visualizzato cessa di lampeggiare e si visualizza la temperatura attuale dell’ambiente.

5 2 VT 8020

I T

Timer digitale a 24 ore

Questa funzione può essere attivata in tutti i regimi di lavoro.

A ttivazione ritardata : per l’apparecchio nel regime OFF premere il pulsante del timer (D) .

Sul display si visualizza il simbolo e il tempo rimanente all’attivazione.

Impostare il timer con i pulsanti (B) + e -. Attendere alcuni secondi per salvare il programma.

Sul display si visualizza il simbolo che indica che il timer è impostato. Una volta raggiunto il tempo impostato l’apparecchio si accende nel regime precedente.

S pe g ni m ento ritardato : per l’apparecchio nel regime ON premere il pulsante del timer (D) .

Sul display si visualizza il simbolo e il tempo rimanente allo spegnimento.

Impostare il timer con i pulsanti (B) + e -. Attendere alcuni secondi per salvare il programma.

Sul display si visualizza il simbolo che indica che il timer è impostato. Una volta raggiunto il tempo preimpostato, l’apparecchio si spegne automaticamente.

Se si vuole tornare al funzionamento senza timer premere due volte il pulsante del timer (D) . Il simbolo del timer sparisce dal display.

Utilizzo del telecomando

Le funzioni sul telecomando sono identiche con quelle sul pannello di comando. Si veda la parte del “manuale d’uso” sulla pagina precedente, riguardante la descrizione delle funzioni.

Inserimento o sostituzione delle batterie

1. Aprire il coperchio sulla parte posteriore del telecomando.

2. Togliere la batteria vecchia ed inserire la batteria a bottone nuova, modello (CR/2032/3V), con polo positivo (parte liscia) in alto.

3. Rimettere il coperchio.

4. Smaltire la batteria vecchia in conformità alle normative vigenti. Le batterie sono nocive per l’ambiente.

Elementi di sicurezza

1. Il riscaldatore contiene l’allarme acustico che avvisa se alcune parti del riscaldatore stesso sono troppo calde. Se si sente l’allarme, spegnere immediatamente l’apparecchio e controllare se non è otturato un foro d’ingresso e/o d’uscita con un oggetto estraneo che possa essere causa della temperatura elevata. Non utilizzare il riscaldatore con l’allarme attivo.

2. L’apparecchio è munito della protezione contro il sovraccarico termico per prevenire il surriscaldamento dell’apparecchio.

3. Nel caso di surriscaldamento il radiatore si spegne automaticamente. Per procedere all’uso dell’apparecchio quest’ultimo va riavviato. (Si vedano le istruzioni di cui sotto per il riavvio)

Riavvio dell’apparecchio

1. Staccare il riscaldatore ed attendere 20 minuti, sino a che l’apparecchio si raffredda.

2. Scaduti 20 minuti riallacciare l’apparecchio alla rete.

VT 8020 5 3

I T

PULIZIA E MANUTENZIONE

Attenzione!

Staccare il cavo di alimentazione dell’apparecchio dalla rete prima di ogni pulizia da fare!

Prima di manipolare con l’apparecchio accertarsi che si è raffreddato!

Per non danneggiare la superficie dell’apparecchio utilizzare per la sua pulizia solo un panno umido senza alcuni detergenti.

Pulire e controllare spesso le griglie all’entrata/uscita aria per garantire buon funzionamento dell’apparecchio e per prevenire il suo surriscaldamento.

La polvere depositata nell’apparecchio può essere soffiata via o aspirata con l’aspirapolvere.

Non pulire mail l’apparecchio sotto l’acqua corrente, non sciacquarlo né immergere nell’acqua!

RACCOMANDAZIONI per la pulizia : Per pulire l’apparecchio non utilizzare mai la benzina, il benzene, il diluente, i detergenti aggressivi etc., potrebbero danneggiare il riscaldatore. Non utilizzare mai né l’alcool né altri solventi.

SOLUZIONE DEI PROBLEMI

L’apparecchio è munito del fusibile di sicurezza che nel caso di surriscaldamento interrompe l’alimentazione del radiatore e la ripristina dopo che l’apparecchio si raffredda. Se il ciò si verifica durante il funzionamento normale controllare lo stato di pulizia delle griglie all’entrata /uscita aria, eventualmente cambiare la posizione dell’apparecchio per migliorare la circolazione dell’aria all’interno e/o intorno all’apparecchio stesso.

ASSISTENZA

La manutenzione più impegnativa e/o la riparazione che richiede l’intervento sulle parti interne dell’apparecchio devono essere fatte esclusivamente dal centro di assistenza autorizzato.

PROTEZIONE DELL’AMBIENTE

• Riciclare imballi e prodotti vecchi, alla fine di loro ciclo di vita.

• La scatola in cui si acquista il prodotto può essere recuperata come rifiuto differenziato.

• Sacchetti in polietilene (PE) possono essere recuperati come rifiuto differenziato.

Riciclaggio del prodotto alla fine della sua vita utile

Il simbolo riportato sul prodotto indica che il prodotto stesso non può essere smaltito come rifiuto urbano.

Va portato in un centro di raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici. Provvedendo allo smaltimento corretto del prodotto si può prevenire l’impatto negativo sull’ambiente e/o sulla salute umana nel caso di mancato riciclaggio. Le maggiori informazioni sulle modalità dello smaltimento del prodotto sono reperibili presso l’ufficio locale di amministrazione pubblica oppure nel negozio dove il prodotto è stato acquisito.

Il presente prodotto rispetta tutti i requisiti elementari stabiliti dalle normative UE inerenti.

Il produttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso il testo del manuale d’uso, il design del prodotto e/o i suoi parametri tecnici.

5 4 VT 8020

AGRADECIMIENTO

Gracias por comprar este producto de la marca Concept y esperamos que quede satisfecho con él durante todo el tiempo que lo use.

Antes de usar el producto, lea con cuidado todo el manual y luego guárdelo. Asegúrese de que las demás personas que vayan a utilizar el producto se familiaricen con el presente manual.

Nivel de ruido

Hlučnost E# "

49 dB(A)

ADVERTENCIAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

• No emplee el artefacto de una manera diferente a la descrita en el presente manual.

• Antes de utilizarlo por primera vez, retire el embalaje y los materiales promocionales del artefacto.

• Verifique que la tensión de red se corresponda a los valores indicados en la placa. No enchufe el artefacto en regletas o extensiones de cable.

• No utilice este artefacto con un programa, interruptor de tiempo u otro componente que lo active de manera automática ya que, de estar cubierto o en un lugar indebido, podría causar un incendio.

• Coloque el artefacto únicamente en una superficie estable y resistente al calor, apartado de otras fuentes de calor.

• No deje el artefacto desatendido si está encendido o enchufado.

• Antes de desenchufar el artefacto, ponga el selector de función en “0”.

• Al desenchufar el artefacto, no tire del cable, sino del enchufe.

• El artefacto no debe encontrarse directamente bajo un tomacorriente.

• Mantenga una distancia segura de al menos 100 cm entre el artefacto y materiales inflamables como muebles, cortinas, persianas, mantas, ropa, etc.

• Deje libre el paso de las rejillas de entrada y salida de aire (mínimo 100 cm adelante y 50 cm atrás). ¡Atención!

Durante el funcionamiento, la temperatura de la rejilla de salida supera los 80°C. No la toque, peligro de quemaduras.

• No permita que el artefacto sea manipulado por niños o personas no capacitadas y utilícelo fuera de su alcance.

• Las personas con capacidad de movimiento o percepción sensorial reducidas, o con insuficiente capacidad mental, o personas no familiarizadas con su manejo deben utilizar el artefacto únicamente bajo la supervisión de una persona responsable, familiarizada con su uso.

• Tenga especial cuidado si emplea el artefacto en las cercanías de niños.

• No cubra el artefacto. Riesgo de sobrecalentamiento. No lo emplee para secar ropa.

• No cuelgue ni coloque nada frente al artefacto.

• No emplee el artefacto de una manera diferente a la descrita en el presente manual.

• El artefacto debe estar ubicado de tal manera que el enchufe siempre sea accesible.

• El artefacto solo puede usarse en posición vertical.

• No utilice el artefacto cerca de duchas, bañeras, lavabos o piscinas.

• No utilice el artefacto en entornos con gases explosivos o sustancias inflamables (disolventes, pinturas, pegamentos, etc.).

• Antes de limpiar el artefacto, y luego de su uso, apáguelo, desenchúfelo y déjelo enfriar.

5 1 5

• Mantenga limpio el artefacto y evite el ingreso de cuerpos extraños por los orificios de la rejilla. Podrían causar un cortocircuito, dañar el artefacto o causar un incendio.

• No emplee sustancias agresivas o telas ásperas para limpiar el artefacto.

• No emplee el artefacto con el cable o el enchufe dañados. Haga reparar la avería de inmediato por un servicio autorizado.

• No emplee el artefacto si no funcionase correctamente, hubiese caído, estuviese dañado o hubiese sumergido en un líquido. Hágalo probar y reparar por un servicio autorizado.

• No utilice el artefacto al aire libre.

• El artefacto está destinado únicamente para uso hogareño; no está destinado para uso comercial.

• No toque el artefacto con las manos mojadas o húmedas.

• No sumerja el cable, el enchufe o el artefacto en agua u otro líquido.

• El artefacto está diseñado como un calefactor auxiliar y no como la calefacción principal de espacios internos.

• El artefacto no debe ser fijado a la pared.

• El artefacto no debe ser empleado en medios de transporte.

• No repare usted mismo el artefacto. Diríjase a un servicio autorizado.

• Para prevenir incendios, evite cubrir la entrada o salida de aire.

• No coloque el artefacto en una superficie blanda como una cama o en donde sus orificios puedan ser obstruidos.

• No utilice el artefacto en las inmediaciones de bañeras, duchas o piscinas.

Nota : No utilice el artefacto en habitaciones de menos de 4 m 2 .

• Los niños mayores de 8 años y las personas mayores o con capacidades físicas o mentales reducidas, o con insuficiente experiencia y conocimientos pueden utilizar el artefacto únicamente bajo supervisión o si se les ha enseñado a utilizarlo de una manera segura y son conscientes de los eventuales riesgos. El mantenimiento y limpieza realizados por el usuario no pueden ser llevados a cabo por niños menores de 8 años y sin supervisión.

Los niños menores de 8 años deben mantenerse fuera del alcance del artefacto y su cable. Los niños no deben jugar con el artefacto.

En caso de incumplimiento de las instrucciones del fabricante, cualquier reparación no será reconocida por la garantía.

5 6 VT 8020

E S

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

A) Botón encender/apagar

B) Botones para seleccionar temperaturas

C) Botón encender/apagar oscilación

D) Botón del temporizador

E) Botón para seleccionar el modo

F) Pantalla LED

G) Indicador de carga

H) Filtro

I) Cubierta trasera

J) Seguro anti-vuelco

A

F G

E

A

B

D

E

C D

B

C

J

H I

VT 8020 5 7

E S

MANUAL DE USO

1. Coloque al artefacto sobre una base estable o el piso para evitar que se vuelque.

2. Enchufe el artefacto.

3. El artefacto emite una señal sonora y el indicador de carga (G) se ilumina.

4. El parpadeo del indicador de carga (G) indica que el fusible de sobretensión se ha activado y el artefacto se apaga.

5. Presione ON/OFF (A) para encender el artefacto, que comenzará a calentarse con el modo seleccionado.

6. Presione MODE (E) para seleccionar alguna de las siguientes funciones: Calefacción 1 ( ), calefacción 2 ( ), calefacción 3 ( ), ECO, ventilación ( ), o anti-freeze ( ).

6.1 Ventilación ( ) funciona únicamente el ventilador, el artefacto no calienta.

6.2 Anti-freeze ( ) el artefacto mantiene la temperatura a 7°C (45°F) para evitar que caiga por debajo del punto de congelación.

6.3 Calefacción 1, calefacción 2 y calefacción 3

Calefacción 1 (potencia mínima)

El artefacto funciona en mínimo, reduciendo el nivel de ruido y el consumo de energía.

Calefacción 2 (Potencia media)

El artefacto funciona a media potencia para calentar la habitación medianamente rápido.

Calefacción 3 (Potencia máxima)

El artefacto funciona al máximo para calentar la habitación rápidamente.

6.4 La función ECO se puede usar en los modos de calefacción 1, 2 y 3.

Cuando se activa, el artefacto ajusta automáticamente el nivel de potencia más adecuado para alcanzar la temperatura óptima, reduciendo el consumo de energía eléctrica.

Con la función ECO activada, el artefacto puede funcionar a una potencia más baja que la indicada.

7. Para utilizar el artefacto en un espacio más grande, presione el botón del oscilador (C) ( ) y el artefacto oscilará de derecha a izquierda. Para detener la oscilación en una posición determinada, vuelva a apretar el botón del oscilador (C).

8. Para apagar el artefacto, presione ON/OFF (A). En la pantalla aparece una cuenta regresiva de 6 segundos luego de la cual el artefacto se apaga.

Ajuste del termostato

1. Presione MODE (E). El indicador del modo ECO se enciende.

2. Para modificar la temperatura, presione el botón “+”, para aumentarla, o “-” para bajarla.

3. Al alcanzar la temperatura seleccionada, el calentador se apaga y el ventilador se detiene por 25 segundos.

4. Cuando la temperatura cae por debajo de la seleccionada, el calentador se vuelve a activar.

NOTA:

La temperatura en la pantalla se puede ver en °C o °F. Para cambiar la escala, mantenga presionado el botón “+” por algunos segundos.

Tenga en cuenta que la temperatura en la pantalla es solo de carácter informativo y puede variar ligeramente de la real.

Esto es normal cuando el calentador se enciende y apaga para mantener la temperatura seleccionada con el termostato.

Al seleccionarla, la temperatura parpadeará en la pantalla por 5 segundos. Si durante este tiempo no se hace ningún cambio, la temperatura seleccionada deja de parpadear y la pantalla muestra la temperatura actual.

58 VT 8020

E S

Temporizador digital de 24 horas

Esta función se puede activar en cualquier modo.

E ncendido pro g ra m ado: presione el botón del temporizador (D) con el artefacto apagado.

La pantalla muestra el símbolo y el tiempo restante para el encendido.

Con los botones + y - (B) ajuste el temporizador y espere algunos segundos a que se guarde el programa.

La pantalla muestra el símbolo que indica que el temporizador está activado. Al llegar a la hora seleccionada, el artefacto se enciende en el mismo modo que cuando fue apagado.

A pa g ado pro g ra m ado: presione el botón del temporizador (D) con el artefacto encendido.

La pantalla muestra el símbolo y el tiempo restante para el apagado.

Con los botones + y - (B) ajuste el temporizador y espere algunos segundos a que se guarde el programa.

La pantalla muestra el símbolo que indica que el temporizador está activado. Al llegar a la hora seleccionada, el artefacto se apaga automáticamente.

Para desactivar el temporizador, presione dos veces el botón correspondiente (D) y el símbolo desaparece de la pantalla.

Uso del control remoto

Las funciones del control remoto son iguales a las del panel de control. En la sección “manual de uso” en las páginas anteriores encontrará su descripción.

Poner o reemplazar la batería

1. Abra la cubierta en la parte trasera del control remoto.

2. Inserte una pila de botón modelo (CR/2032/3V) con el polo positivo (la cara lisa) hacia arriba.

3. Vuelva a colocar la cubierta.

4. La batería vieja debe ser desechada conforme a la legislación vigente. Las baterías dañan el medio ambiente.

Componentes de seguridad

1. El calentador cuenta con una alarma que advierte cuando alguna de sus partes está demasiado caliente. Si la alarma se activa, apague el artefacto y controle que no haya orificios de entrada y salida obstruidos. No utilice el calentador con la alarma activa.

2. El artefacto está equipado con una protección

3. que lo apaga automáticamente en caso de sobrecalentamiento. El artefacto puede volver a funcionar si lo reinicia. (Ver las instrucciones para reiniciar más abajo).

Reiniciar el artefacto

1. Desconecte y espere 20 minutos a que se enfríe.

2. Luego de 20 minutos, vuelva a conectar.

VT 8020 5 9

E S

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

¡Atención!

Antes de cada limpieza, desconecte el artefacto del suministro eléctrico.

¡Antes de manipularlo asegúrese de que el artefacto se haya enfriado!

Para limpiar la superficie, emplee solo un trapo húmedo. No utilice productos de limpieza u objetos ásperos que puedan dañar la superficie del artefacto.

Limpie y controle a menudo las rejillas de entrada y salida para garantizar el buen funcionamiento y prevenir sobrecalentamiento.

El polvo acumulado sobre el artefacto se puede soplar o aspirar.

No limpie el artefacto bajo agua corriente, no lo enjuague ni lo sumerja.

ADVERTENCIA para la limpieza : No utilice bencina, benceno, diluyentes, limpiadores agresivos, etc., ya que podrían dañar el calentador. No utilice alcohol o disolventes.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El artefacto cuenta con un cortacircuitos que, en caso de sobrecalentamiento, interrumpe el suministro de energía al calentador y vuelve a encenderse una vez que se haya enfriado. Si esto ocurre durante el funcionamiento normal, controle la limpieza de las rejillas de entrada y salida, ponga el artefacto en otro lado para mejorar el flujo de aire interno y externo.

SERVICIO

El mantenimiento de carácter más amplio o las reparaciones que requieran intervenir en las piezas internas del producto deben ser realizados por un servicio profesional.

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

• De preferencia al reciclado de los materiales de embalaje y los artefactos viejos.

• La caja puede ser desechada con la recolección de residuos clasificados.

• Las bolsas de polietileno (PE) deben ser llevadas para su reciclaje.

Reciclaje del artefacto al final de su vida útil:

El símbolo en el producto o su embalaje indica que este no debe ser incluido entre los residuos domésticos.

Debe ser llevado a un centro de recolección para el reciclaje de dispositivos eléctricos o electrónicos. Procurar la correcta liquidación del producto ayuda a prevenir efectos negativos en el medio ambiente y la salud humana que podrían ser resultar de la liquidación incorrecta del producto. Podrá obtener información más detallada sobre el reciclaje del producto en la autoridad local, el servicio de tratamiento de residuos correspondiente o la tienda en donde fue adquirido.

El producto cumple con todos los requisitos básicos de las directivas UE aplicables.

El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios en el texto, el diseño y las especificaciones técnicas.

6 0 VT 8020

CZ

SK

PL

HU

LV

EN

DE

FR

IT

E S

Záruční podmínky

Záručné podmienky

Karta gwarancyjna

Garanciális feltételek

Garantijas talons

Warranty Certificate

Garantiebedingungen

Conditions de garantie

Condizioni di garanzia

Condiciones de garantía www.my-co

n

c

e

p

t

.com

CZ

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

PODROBNOSTI O PRODUKTU:

Mode l :

Výrobní číslo:

D atum prodeje : Razítko a podpis prodejce:

Výrobce (příp. dovozce) odpovídá za vlastnosti výrobku stanovené příslušnými technickými normami a podmínkami po dobu záruky. Záruční doba trvá 24 měsíců od data prodeje výrobku spotřebiteli.

Spotřebitel má v rámci záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady (viz níže), popřípadě, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, právo na výměnu vadné součásti výrobku. Právo na výměnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen při splnění všech zákonných předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně opotřeben nebo poškozen.

Platnost záruky je podmíněna:

dodržením pokynů uvedených v návodu k obsluze výrobku,

- předložením dokladu o koupi výrobku.

Právo odpovědnosti za vady výrobku uplatňuje spotřebitel u prodejce, u kterého výrobek zakoupil.

Právo na opravu lze uplatnit v místě, kde jste výrobek zakoupili, nebo u některého autorizovaného servisního střediska, jejichž seznam je součástí balení výrobku nebo ho naleznete na internetu na adrese www.my-concept.com

.

Pokud spotřebitel zvolí jiný než nejbližší autorizovaný servis, ponese v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Upozornění pro spotřebitele

Spotřebitel je povinen uschovat doklad o zaplacení výrobku.

Při reklamaci výrobku je nutno výrobek řádně očistit a bezpečně zabalit tak, aby nedošlo k poškození při případné přepravě do autorizovaného servisu. Převzetí znečištěného výrobku, může prodejce odmítnout, případně budou spotřebiteli naúčtovány náklady za jeho vyčištění.

Výrobce (příp. dovozce) si vyhrazuje právo nehradit náklady spojené s neoprávněnou reklamací a vyžadovat náhradu od reklamujícího za nezbytné náklady spojené se zjišťováním oprávněnosti a řešením reklamace.

Právo na bezplatné provedení opravy výrobku, resp. vrácení výrobku nelze uplatnit v těchto případech:

nebyly dodrženy podmínky pro instalaci, provoz a obsluhu výrobku, které jsou uvedeny v návodu k obsluze výrobku,

k závadě došlo vlivem mechanického, tepelného nebo chemického poškození, zkratem, přepětím v síti nebo nesprávnou instalací,

- k závadě došlo neodborným zásahem třetí osoby,

- k závadě došlo při živelné události,

k závadě došlo nedostatečnou nebo nevhodnou údržbou v rozporu s návodem k obsluze včetně závad způsobených vodními a jinými usazeninami,

6 2 2 VT 8020

- opotřebení výrobku nebo jeho částí způsobené jeho obvyklým používáním,

- změna barvy topných ploch nebo poškrábání ploch v souvislosti s jejich obvyklým používáním,

vzhledové a funkční změny způsobené slunečním zářením, tepelným zářením nebo vodními a jinými usazeninami,

- uplynutí životnosti některých částí výrobku, např. akumulátory, žárovky atd.

To, jaké povahy je vzniklá vada, je oprávněn posoudit pouze výrobce, dovozce, autorizovaný servis, popř. soudní znalec, nikoliv prodejce nebo spotřebitel.

Na vadné náhradní díly vyměněné v rámci záruční opravy nevzniká spotřebiteli nárok.

Pokud dojde k odstoupení od kupní smlouvy, je spotřebitel povinen vrátit kompletní výrobek včetně příslušenství a dokumentů dodaných s výrobkem.

Na dárky, přidané k výrobku při prodeji a jejichž cena nebyla spotřebiteli účtována, není poskytována záruka.

Pozn.: Reklamace výrobku poškozeného při přepravě se řídí reklamačním řádem přepravce.

Výrobce:

Jindřich Valenta - C oncept , Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň, Česká republika, tel: +420 465 471 4 00 , fax: +420 465 473 304, IČO 13216660 email: [email protected], www.my-concept.com

VT 8020 6 3 3

SK

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

PODROBNOSTI O PRODUKTU :

Mode l :

Výrobné číslo:

D átum prodeja: P ečiatka a podpis prodejca:

Predajca je povinný zoznámiť spotrebiteľa s funkciou a parametrami výrobku.

Výrobca (príp. dovozca) zodpovedá za vlastnosti výrobku stanovené príslušnými technickými normami a podmienkami po dobu záruky. Záručná doba trvá 24 mesiacov od dátumu predaja, pokiaľ výrobca (príp. dovozca) nestanovil inak.

Spotrebiteľ má v rámci záruky právo na bezplatné, včasné a riadne odstránenie chyby (viď nižšie), prípadne, ak to nie je vzhľadom na povahu chyby neúmerné, právo na výmenu chybnej súčasti výrobku. Právo na výmenu výrobku alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné uplatniť iba pri splnení všetkých zákonných predpokladov, a to iba vtedy, ak nebol výrobok nadmerne opotrebený alebo poškodený.

Platnosť záruky je podmienená:

- dodržaním pokynov uvedených v návode na obsluhu výrobku,

- dokladom o kúpe výrobku

Právo zodpovednosti za chyby výrobku uplatňuje spotrebiteľ u predajcu, u ktorého výrobok zakúpil.

Právo na opravu je možné uplatniť v mieste, kde ste výrobok kúpili alebo v niektorom autorizovanom stredisku, ktorých zoznam je súčasťou balenia výrobku alebo ho nájdete na internete na adrese www.my-concept.sk

.

Upozornenie pre spotrebiteľa

Spotrebiteľ je povinný uschovať doklad o zaplatení výrobku. Pri reklamácii výrobku je nutné výrobok riadne očistiť a bezpečne zabaliť tak, aby nedošlo k poškodeniu pri prípadnej preprave do autorizovaného servisu. Prevzatie znečisteného výrobku, môže predajca odmietnuť, prípadne budú spotrebiteľovi naúčtované náklady za jeho vyčistenie.

Výrobca (príp. dovozca) si vyhradzuje právo nehradiť náklady spojené s neoprávnenou reklamáciou a vyžadovať náhradu od reklamujúceho za nevyhnutné náklady spojené so zisťovaním oprávnenosti a riešením reklamácie.

6 4 4 VT 8020

Právo na bezplatné vykonanie opravy výrobku, resp. vrátenie výrobku, nie je možné uplatniť v týchto prípadoch:

- neboli dodržané podmienky na inštaláciu, prevádzku a obsluhu výrobku, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu výrobku,

- k chybe došlo vplyvom mechanického, tepelného alebo chemického poškodenia, skratom alebo prepätím v sieti,

- k chybe došlo neodborným zásahom tretej osoby,

- k chybe došlo pri živelnej udalosti,

- k chybe došlo nedostatočnou alebo nevhodnou údržbou v rozpore s návodom na obsluhu, vrátane chýb spôsobených vodnými a inými usadeninami,

- opotrebenie výrobku alebo jeho častí spôsobené jeho obvyklým používaním,

- zmena farby vykurovacích plôch alebo poškrabanie plôch v súvislosti s ich obvyklým používaním,

- vzhľadové a funkčné zmeny spôsobené slnečným žiarením, tepelným žiarením alebo vodnými a inými usadeninami,

- uplynutia životnosti niektorých častí výrobku, napr. akumulátory, žiarovky, atď.

To, akej povahy je vzniknutá chyba, je oprávnený posúdiť iba výrobca, dovozca, autorizovaný servis, príp. súdny znalec, nie však predajca alebo spotrebiteľ.

Na chybné náhradné diely vymenené v rámci záručnej opravy nevzniká spotrebiteľovi nárok.

Pokiaľ dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, je spotrebiteľ povinný vrátiť kompletný výrobok vrátane príslušenstva a dokumentov dodaných s výrobkom.

Na darčeky pridané k výrobku pri predaji, a ktorých cena nebola spotrebiteľovi účtovaná, nie je poskytovaná záruka.

Pozn.: Reklamácia výrobku poškodeného pri preprave sa riadi reklamačným poriadkom prepravcu.

Výrobca:

Jindřich Valenta - Concept , Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň, Česká republika, tel: +420 465 471 4 00 , fax: +420 465 473 304, IČO 13216660 email: [email protected], www.my-concept.com

Dovozca:

ELKO Valenta Slovakia s.r.o., Hurbanova 1563/23, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, tel.: +421 326 583 465, fax: +421 326 583 466, email: [email protected], web: www.my-concept.sk

VT 8020 6 5 5

PL

KARTA GWARANCYJNA

DANE PRODUKTU:

Mode l :

Numer fabryczny:

Data sprzedaży: Pieczątka i podpis sprzedawcy:

Sprzedawca ma obowiązek poinformowania konsumenta o funkcjach i parametrach produktu oraz powinien kompletnie i czytelnie wypisać kartę gwarancyjną w dniu sprzedaży produktu.

Bez kompletnie wypełnionych informacji w koniecznym zakresie karta gwarancyjna jest nieważna!

Producent (ewentualnie importer) odpowiada za to, aby właściwości produktu były zgodne z odpowiednimi normami i warunkami technicznymi przez cały okres gwarancyjny. Okres gwarancyjny wynosi 24 miesięcy od daty sprzedaży, jeżeli producent (lub importer) nie określi innych warunków.

Na podstawie gwarancji użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnego, szybkiego i skutecznego usunięcia wady

(patrz poniżej), ewentualnie, jeżeli nie jest to niewspółmierne ze względu na charakter wady, do wymiany wadliwych części produktu. Prawo do wymiany produktu lub odstąpienia od umowy kupna przysługuje w przypadku spełnienia wszystkich przesłanek wynikających z przepisów prawa, wyłącznie wtedy, jeżeli produkt nie jest nadmiernie zużyty lub uszkodzony.

Ważność gwarancji jest uwarunkowana:

- przestrzeganiem wskazówek podanych w instrukcji obsługi produktu,

- przedstawieniem dowodu sprzedaży z wszystkimi wymaganymi elementami lub ważnej karty gwarancyjnej.

Użytkownik może dochodzić praw gwarancyjnych dotyczących wad produktu tylko u sprzedawcy, u którego zakupiony został dany produkt.

Prawa do naprawy można dochodzić w miejscu, gdzie produkt został zakupiony, lub w jednym z autoryzowanych ośrodków serwisowych, których lista dostarczana jest razem z produktem. Listę można znaleźć również na stronie internetowej www.my-concept.pl

.

Uwagi dla użytkownika

Użytkownik zobowiązany jest do zachowania karty gwarancyjnej i dowodu sprzedaży produktu. Reklamowany produkt powinien być odpowiednio oczyszczony i bezpiecznie zapakowany, aby nie doszło do jego uszkodzenia w trakcie ewentualnego transportu do autoryzowanego serwisu. W przypadku jeżeli reklamowane urządzenie będzie brudne, serwis może odmówić naprawy i odesłać urządzenia na koszt klienta lub doliczyć koszty czyszczenia.

Gwarancją nie są objęte ruchome elementy wyposażenia wyrobu (akcesoria) przeznaczone do samodzielnego montażu przez użytkownika, np: węże, rury, ssawko-szczotki, worki, filtry (do odkurzaczy); sita, miski (do sokowirówek); trzepaki, nasadki, kubki miksujące, sprzęgła (do mikserów i blenderów); głowice ubijające, mieszaki hakowe, tarcze tnące (do robotów); sprzęgła, sita, nożyki (do maszynek do mięsa), baterie zasilające.

Producent (ewentualnie importer) zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta kosztami związanymi z nieuzasadnioną reklamacją i dochodzenia u reklamującego zwrotu kosztów, których poniesienie było konieczne w związku z weryfikacją uzasadnienia reklamacji i jej rozpatrzeniem.

VT 8020

Prawo do bezpłatnej naprawy produktu, ewentualnie do jego wymiany, nie przysługuje w następujących przypadkach:

- nieprzestrzeganie warunków instalacji, eksploatacji i obsługi produktu, które podano w instrukcji obsługi produktu,

- wada jest skutkiem uszkodzenia mechanicznego, termicznego lub chemicznego, zwarcia lub przepięcia w sieci,

- wada jest skutkiem niefachowej ingerencji w urządzenie,

- wada jest skutkiem działania siły wyższej,

- wada jest skutkiem niedostatecznej lub nieodpowiedniej konserwacji sprzecznej z instrukcją obsługi, łącznie z usterkami spowodowanymi osadami wodnymi i innymi,

- zużycie produktu lub jego części spowodowane jego standardowym użytkowaniem,

- zmiana koloru powierzchni grzewczych lub porysowanie powierzchni w związku z użytkowaniem produktu,

- zmiany wyglądu i funkcjonalności spowodowane promieniowaniem słonecznym, ciepłem lub osadami wodnymi i innymi,

- zużycie niektórych części produktu, np. akumulatory, żarówki itd.

O charakterze powstałej wady może orzekać wyłącznie producent, importer, autoryzowany serwis, ewentualnie biegły sądowy, jednak nie sprzedawca lub użytkownik.

Użytkownik nie ma prawa do zwrotu wadliwych zamiennych części, wymienionych w ramach naprawy gwarancyjnej.

W przypadku odstąpienia od umowy kupna użytkownik powinien zwrócić kompletny produkt łącznie z akcesoriami i dokumentacją dostarczoną z produktem.

Prezenty dołączone do produktu przy sprzedaży, za które nabywca nie zapłacił, nie są objęte gwarancją.

Użytkownik ma wszystkie minimalne prawa wynikające z przepisów prawa.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnie kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Uwaga: Reklamacja produktu uszkodzonego przy transporcie podlega regulaminowi reklamacji przewoźnika.

CZ Tento zarůční list platí pouze pro prodej v Polsku.

SK Tento záručný list platí iba pri predaji v Poľsku.

PL Ta karta gwarancyjna obowiązuje tylko w POLSCE.

Producent:

Jindřich Valenta - C oncept , Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň, Republika Czeska, tel: +420 465 471 4 00 , fax: +420 465 473 304, email: [email protected], www.my-concept.com

I mpo rter:

E l ko Va l enta Po l ska Sp.

Z.

o.

o., Ostrowskiego 30, 53-23 8 Wroc l aw

T e l .: +48 71 339 04 44, Fax: 71 339 04 1 4, emai l : serwis @ my-concept.p

l , www.my-concept.p

l

VT 8020 6 7 7

H U

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

TERMÉKINFORMÁCIÓK:

Modell:

Gyártási szám:

Az eladás dátuma: Az eladóhely bélyegzője és aláírása:

A gyártó (ill. forgalmazó) felel a termék vonatkozó műszaki normákban és feltételekben meghatározott tulajdonságaiért. A jótállási idő a termék fogyasztó általi megvásárlástól számított 24 hónap.

A fogyasztónak a jótállás keretében jogában áll igényt tartani a hibák ingyenes, időben történő és megfelelő elhárítására (ld. lejjebb), illetve, ha az a hiba jellegét tekintve nem aránytalan, a termék hibás alkatrészének cseréjére. A termékcsere vagy a vásárlástól való elállás csak abban az esetben érvényesíthető, ha minden törvényi előfeltétel teljesül, és csak akkor, ha a termék nem túl elhasznált vagy sérült.

A jótállás érvényességének feltételei:

- a termék használati útmutatójában feltüntetett utasítások betartása,

- a termék megvásárlását igazoló bizonylat bemutatása.

A hibás termékért való felelősséget a vásárló annál az eladónál érvényesítheti, ahol a terméket megvásárolta.

A javítás iránti jogot a vásárló ott érvényesítheti, ahol a terméket megvásárolta, vagy azon szervizközpontok egyikében, amelyek listája a csomag része, illetve megtalálja az interneten a www.my-concept.com címen. Ha a vásárló nem a legközelebbi szervizközpontot választja, az ezzel kapcsolatos költségek őt terhelik.

Figyelmeztetés a vásárló részére

A vásárló köteles megőrizni a termék kifizetéséről szóló bizonylatot.

Reklamáció esetén a terméket alaposan meg kell tisztítani és biztonságosan be kell csomagolni, nehogy a szervizközpontba történő esetleges szállítás során megsérüljön. A szennyezett termék átvételét az eladó megtagadhatja, illetve megtisztításának költségeit a vásárlónak felszámíthatja.

A gyártó (ill. forgalmazó) fenntartja a jogot, hogy ne térítse meg a megalapozatlan reklamáció költségeit, és hogy a reklamáció megalapozottságának megvizsgálásával és megoldásával kapcsolatban felmerült elkerülhetetlen költségek megtérítését a reklamálóra hárítsa.

6 2 8 VT 8020

A termék ingyenes javítására ill. a termék cseréjére vonatkozó jogot nem lehet érvényesíteni az alábbi esetekben:

- nem tartották be a termék telepítésére, üzemeltetésére és kezelésére vonatkozó utasításokat, amelyek a termék használati útmutatójában fel vannak tüntetve,

- a meghibásodást mechanikai, hő- vagy vegyi sérülés, rövidzárlat, hálózati túlfeszültség vagy hibás telepítés okozta,

- a meghibásodást harmadik személy szakszerűtlen beavatkozása okozta,

- a meghibásodást természeti katasztrófa okozta,

- a meghibásodást elégtelen vagy nem megfelelő, a használati útmutatónak ellentmondó karbantartás okozta, ideértve a víz és egyéb anyagok lerakódásait,

- ha a termék vagy egy alkatrésze a rendszeres használat során elkopott,

- ha a fűtőfelület a rendszeres használat során megváltoztatta a színét vagy összekarcolódott,

- a napsugárzás, hősugárzás vagy víz és más lerakódások okozta külső és funkcionális változások,

- a termék egyes részei, pl az akkumulátor, égő stb. élettartamának lejárta.

A hiba jellegének megítélésére kizárólag a gyártó, a forgalmazó, a szakszerviz, ill. igazságügyi szakértő jogosult, nem pedig az eladó vagy a fogyasztó.

A garanciális javítás keretében kicserélt hibás pótalkatrészekre a felhasználó nem tarthat igényt.

Ha az adásvételi szerződéstől történő visszalépésre kerül sor, a vásárló köteles a teljes terméket visszaszolgáltatni, a termékhez mellékelt tartozékokat és dokumentációt is beleértve.

A vásárláskor a termékhez mellékelt ajándékokra, amelyeknek árát nem számították fel a vásárlónak, a jótállás nem vonatkozik.

Megj .: A szállítás során meghibásodott termékre vonatkozó reklamációra a szállító reklamációs rendje érvényes.

Gyártó:

Jindřich Valenta - Concept, Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň, Cseh Köztársaság, tel: +420 465 471 400, fax: +420 465 473 304, Azonosítószám: 13216660 e-mail: [email protected], www.my-concept.com

VT 8020 6 3 9

LV

GARANTIJAS TALONS

IZSTRĀDĀJUMA RAKSTUROJUMS:

Mode l is:

Izstrādājuma numurs:

Pārdošanas datums: Pārdevēja paraksts un z ī mogs:

Pārdevēja pienākums ir iepazīstināt patērētāju ar izstrādājuma parametriem un darbību, kā arī pilnībā un salasāmi aizpildīt garantijas talonu izstrādājuma pārdošanas dienā.

Ja nav pareizi aizpildīta vai nepareizi norādīta nepieciešamā informācija par izstrādājumu, garantijas talons ir nederīgs!

Ražotājs (vai piegādātājs) garantijas laika periodā ir atbildīgs par izstrādājuma tehniskajām īpašībām un tā darbību, ko paredz attiecīgās tehniskās normas un nosacījumi.

Garantijas laiks ilgst 24 mēnešus, sākot no pārdošanas datuma, ja ražotājs (vai piegādātājs) nav noteicis citādi.

Patērētājam garantijas ietvaros ir tiesības uz bezmaksas, savlaicīgu un pilnīgu izstrādājuma bojājumu novēršanu (skat. tālāk) vai, ja tas nav neadekvāti attiecībā pret bojājuma raksturu, tiesības uz izstrādājuma bojāto detaļu maiņu. Tiesības uz izstrādājuma maiņu vai pirkšanas līguma nosacījumu neievērošanu var izmantot tikai tad, ja ir izpildīti visi likumīgie nosacījumi, un tikai gadījumā, ja izstrādājums nav ticis pārmērīgi nolietots vai bojāts.

Garantija ir spēkā, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

- ievēroti izstrādājuma apkalpes instrukcijas norādījumi,

- uzrādīti visi pirkumu apliecinošie dokumenti un spēkā esoša garantijas apliecība.

Ar pretenzijām par bojājumiem patērētājam jāgriežas tirdzniecības vietā, kur izstrādājums tika iegādāts.

Bojājumu labošanu var pieteikt tajā pašā tirdzniecības vietā, kur tika iegādāts izstrādājums, vai arī kādā no autorizētajiem servisa centriem, kuru saraksts ir norādīts iepakojuma sastāvā, vai arī varat to atrast tīmekļa vietnē: www.my-concept.com.

Brīdinājums patērētājam

Patērētāja pienākums ir saglabāt garantijas talonu un pirkuma apliecinošu dokumentu (kases čeku, pavadzīmi u.c.), kas apliecina produkta iegādi. Sūdzību gadījumā izstrādājums rūpīgi jāiztīra un jāiesaiņo tā, lai, to transportējot uz autorizēto servisa centru, tas netiktu bojāts.

Ražotājam (vai piegādātājam) ir tiesības nesegt izdevumus, kas ir saistīti ar nepamatotu sūdzību, un pieprasīt no sūdzības iesniedzēja nepieciešamo atlīdzību par izdevumiem, kas ir radušies, noskaidrojot sūdzības pamatojumu.

Tiesības uz izstrādājuma bezmaksas labošanu, respektīvi, izstrādājuma atdošanu, nav iespējams izmantot šādos gadījumos:

- ja nav tikuši ievēroti instalācijas, ekspluatācijas vai apkalpes nosacījumi, kas ir norādīti izstrādājuma lietošanas instrukcijā;

- ja bojājums ir radies mehāniskas, termiskas vai ķīmiskas iedarbības, īssavienojuma vai elektrotīkla pārsprieguma rezultātā;

7 8 0 VT 8020

- ja bojājums ir radies trešās personas neprofesionālas rīcības rezultātā;

- ja bojājums ir radies dabas katastrofas rezultātā;

- ja bojājums ir radies nepietiekošas vai nepiemērotas aprūpes dēļ, kas ir pretrunā ar lietošanas instrukciju, tostarp bojājumi, ko ir izraisījušas ūdens vai citas nogulsnes;

- ja izstrādājuma vai tā daļas nolietojums ir radies parastas lietošanas rezultātā;

- ja apsildes laukumu krāsas maiņu vai virsmu skrāpējumu ir izraisījusi parasta lietošana;

- ja izskata vai funkcijas maiņu ir izraisījis saules starojums, siltums, ūdens vai citas nogulsnes;

- ja atsevišķām izstrādājuma daļām, piem., akumulatoram, spuldzēm utt., ir beidzies kalpošanas laiks.

To, kāda ir attiecīgā bojājuma izcelsme, ir tiesīgs novērtēt vienīgi ražotājs, piegādātājs, autorizētais servisa centrs vai tiesu eksperts nevis pārdevējs vai patērētājs.

Patērētājam nav tiesību uz bojātajām rezerves daļām, kas ir apmainītas garantijas remonta gaitā.

Ja patērētājs neievēro pirkšanas līguma nosacījumus, tā pienākums ir atdot izstrādājumu visā pilnībā, tostarp aprīkojumu un dokumentus, kas tikuši piegādāti kopā ar izstrādājumu.

Uz dāvanām, kuras var tikt pievienotas izstrādājumam pārdošanas laikā un kuru cena no patērētāja nav iekasēta, garantija neattiecas.

Patērētājam ir tikai tās tiesības, ko nosaka likums.

Piez.: Uz sūdzībām par bojājumiem, kas ir radušies izstrādājuma transportēšanas laikā, attiecas transportētāja sūdzību iesniegšanas nolikumi.

Ražotājs:

Jindřich Valenta - C oncept , Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň, Čehijas Republika, tālr.: +420 465 471 4 00 , fakss: +420 465 473 304, e-pasts: [email protected], mājaslapa: www.my-concept.com

P i e gādā t ājs :

SIA Verners VT, Piedrujas iela 5a, Rīga LV-1073, Latvija

Tālr.: +371 67 021 021, fakss: +371 67 021 000, e-pasts: [email protected], www.verners.lv

VT 8020 7 9 1

EN

WARRANTY CERTIFICATE

PRODUCT DATA:

Mode l :

Production number:

Date of purchase: Sea l and signature of vendor:

The vendor is obliged to inform the consumer of the features and parameters of the product and fill in the Warranty

Certificate fully and legibly on the day of purchase.

The Certificate is not valid without all the prescribed data correctly filled in!

The manufacturer (or importer) is responsible for the features of the product under the applicable technical standards and conditions for the warranty period.

The warranty period is 24 months from the date of purchase, unless stated otherwise by the manufacturer (or importer).

Under the warranty the consumer is entitled to the free, timely and duly executed remedy of faults (see below), or to receive a replacement of the defective part of the product, provided it is not disproportionate with regards to the nature of the fault. The right to replacement of the product or termination of the purchase contract can be exercised only if all the legal preconditions have been met, on the condition that the product was not excessively worn or damaged.

The validity of the guarantee is subject to:

- Observance of the instructions mentioned in the Operating Manual;

- A document proving payment including all the prerequisites, or a valid Warranty Certificate;

Any claims with regards to product liability shall be exercised by the consumer with the vendor where the product was purchased.

The right to repair can be exercised at the location where you purchased the product or at an authorized service centre; a list of the centres is included in the product package or you may find it on the website www.my-concept.com

.

Notice for consumers

The consumer is obliged to keep the Warranty Certificate and cash voucher to demonstrate payment for the product.

When exercising a claim on a product, it has to be cleaned and packed in order to prevent any damage during transport to an authorized centre. The manuacturer (or importer) reserves the right not to accept a product which is not cleaned duly. Additional cleaning of the product will be charged.

The manufacturer (or importer) reserves the right not to pay the cost of false claims and to require that the claiming party cover all the necessary costs related to the examination of the qualification and solution of the claim.

The right to free repair of the product, or refund, shall not be exercised in the following cases:

- The conditions of the installation, operation and handling of the product, mentioned in the Operating Manual, were not observed;

1 0 VT 8020

- The fault occurred due to mechanical, thermal or chemical damage, short circuit or overvoltage;

- The fault is due to the unauthorized intervention of a third party;

- The fault is due to force majeure;

- The fault is due to insufficient or undue maintenance in conflict with the Operating Manual, including faults caused by limescale and other sediments;

- Wear and tear of the product, or its part, caused by regular use;

- Change of the colour of heating surfaces, or scratched surfaces due to regular use;

- Changes of appearance and function due to sunshine, thermal radiation, or limescale and other sediments;

- Expired service life of some parts of the product, e.g. accumulators, bulbs etc.

The nature of the fault can be determined only by the manufacturer, importer, authorized centre, or authorized expert, not by the vendor or consumer.

The consumer shall have no claim to faulty spare parts replaced within a warranty repair.

In the case of termination of the purchase contract, the consumer is obliged to return the complete product, including the accessories and documents supplied.

There is no warranty related to promotional items supplied with the product, the price of which was not charged to the consumer.

The consumer has all the minimum rights under the applicable laws.

Note: Claims regarding products damaged during transport shall be governed by the complaint procedure of the freight forwarder.

Manufacturer:

Jindřich Valenta - Concept , Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň, Czech Republic, tel: +420 465 471 4 00 , fax: +420 465 473 304, email: [email protected], www.my-concept.com

Importer:

Jindřich Valenta - Concept Czech Republic, Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň,

Tel. +420 465 471 400, Fax: 465 473 304, www.my-concept.com

VT 8020

D E

GARANTIEBEDINGUNGEN

PRODUKTDETAILS:

Modell:

Herstellernummer:

Verkaufsdatum: Stempel und Unterschrift des Verkäufers:

Der Hersteller (bzw. Importeur) haftet während der Garantiefrist für die Eigenschaften des Produkts, die durch die entsprechenden technischen Normen und durch die Bedingungen festgelegt sind. Die Garantielaufzeit beträgt

24 Monate nach dem Verkaufsdatum des Produkts durch den Verbraucher.

Der Verbraucher hat im Rahmen der Garantie das Recht auf die kostenlose, rechtzeitige und ordentliche

Mangelbeseitigung (siehe unten), beziehungsweise, falls es mit Bezug auf den Charakter des Mangels nicht unverhältnismäßig ist, das Recht auf den Ersatz des mangelhaften Produktteils. Das Recht auf den Produktersatz oder auf den Rücktritt vom Kaufvertrag kann nur bei der Erfüllung aller gesetzlichen Voraussetzungen geltend gemacht werden, und zwar nur dann, wenn das Produkt nicht übermäßig abgenutzt oder beschädigt wurde.

Die Gültigkeit der Garantie ist bedingt:

- durch die Einhaltung der in der Bedienungsanleitung des Produkts angegebenen Anweisungen

- durch die Vorlage des Belegs über den Einkauf des Produkts.

Das Recht auf die Produkthaftung macht der Verbraucher beim Händler geltend, bei dem er das Produkt gekauft hat.

Das Recht auf die Reparatur kann in dem Ort, wo Sie das Produkt gekauft haben, oder bei einem der autorisierten

Servicezentren, deren Verzeichnis einen Bestandteil der Produktpackung bildet oder das Sie im Internet auf

Adresse www.my-concept.com

finden können, geltend gemacht werden. Wenn der Verbraucher einen anderen als den nächsten autorisierten Service auswählt, trägt er im Zusammenhang damit erhöhte Kosten.

Hinweis für Verbraucher

Der Verbraucher ist verpflichtet, den Beleg über die Bezahlung des Produkts aufzubewahren.

Das reklamierte Produkt ist gereinigt und ordnungsgemäß verpackt an die autorisierte Servicestelle zu versenden, um eventuelle Transportschäden zu vermeiden. Der Händler kann die Übernahme des verschmutzten Produkts ablehnen, beziehungsweise können dem Verbraucher die Kosten für dessen Reinigung berechnet werden.

Der Hersteller (bzw. Importeur) behält sich das Recht vor, die Kosten im Zusammenhang mit der unberechtigten

Reklamation nicht zu vergüten und von dem Reklamierenden die Erstattung der notwendigen Kosten im

Zusammenhang mit der Feststellung der Berechtigung und mit der Lösung der Reklamation zu erfordern.

7 2 4 VT 8020

Das Recht auf die kostenlose Durchführung der Produktreparatur, resp. auf die Produktrückgabe kann in diesen

Fällen nicht geltend gemacht werden:

- Nichteinhaltung von Bedingungen für Installation, Betrieb und Bedienung gemäß Bedienungsanleitung,

- Mängel durch mechanische, thermische oder chemische Schäden, Kurzschluss, Netzüberspannung oder falsche

Installation,

- Mängel durch einen unsachgemäßen Eingriff eines Dritten,

- Mängel bei einer Naturkatastrophe,

- Mängel durch ungenügende oder unsachgemäße Wartung im Widerspruch mit der Bedienungsanleitung, einschließlich Schäden durch Wasserablagerungen und andere Ablagerungen,

- Abnutzung des Produkts oder dessen Teile durch seine übliche Nutzung,

- Farbveränderung von Heizflächen oder Verkratzen durch üblichen Gebrauch,

- optische und funktionale Veränderungen, verursacht durch Sonnen- und Wärmeeinstrahlung oder

Wasserablagerungen und andere Ablagerungen,

- Ablauf der Lebensdauer einiger Produktteile, z.B. Akkus, Glühbirnen usw.

Zur Beurteilung der Tatsache, welchen Charakter der entstandene Mangel hat, sind nur der Hersteller, der Importeur, der autorisierte Service, bzw. ein Gerichtssachverständiger berechtigt, nicht der Händler oder der Verbraucher. Dem

Verbraucher entsteht kein Recht auf mangelhafte Ersatzteile, die im Rahmen der Garantiefrist ersetzt wurden. Wenn es zum Rücktritt vom Kaufvertrag kommt, ist der Verbraucher verpflichtet, das komplette Produkt einschließlich des

Zubehörs und der mit dem Produkt gelieferten Dokumenten zurückzugeben.

Auf Geschenke, die dem Produkt beim Verkauf beigelegt wurden und deren Preis dem Verbraucher nicht berechnet wurde, wird keine Garantie gewährt.

Anm .: Für Reklamationen von Produkten, die während des Transports beschädigt werden, gilt die

Reklamationsordnung des Transportunternehmens.

Hersteller :

Jindřich Valenta - Concept, Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň, Tschechische Republik,

Tel: +420 465 471 400, Fax: +420 465 473 304, ID 13216660

E-Mail: [email protected], www.my-concept.com

VT 8020 7 3 5

F R

CONDITIONS DE GARANTIE

DÉTAILS DU PRODUIT :

Modèle :

Numéro de série :

Date de l’achat : Cachet et signature du vendeur :

Pendant le durée de la garantie, le fabricant (ou importateur) est responsable des propriétés du produit qui sont définies par les normes et conditions techniques. La durée de garantie est de 24 mois à partir de la date d’achat du produit par le consommateur.

Dans le cadre de la garantie, le consommateur a le droit de demander la suppression d’un défaut qui doit être effectuée à titre gratuit, sans délai indu et avec soins (voir ci-bas), éventuellement, si cela n’est pas inapproprié par rapport à la nature du défaut, le remplacement de la partie défectueuse du produit. Le droit au remplacement du produit ou à l’annulation du contrat d’achat peut être appliqué seulement si toutes les conditions légales ont été remplies, et cela uniquement lorsque le produit n’a pas été excessivement usé ou endommagé.

La validité de la garantie est conditionnée par :

- le respect des consignes indiquées dans le manuel d’utilisation du produit ;

- la présentation du justificatif d’achat du produit.

Le consommateur applique le droit relatif aux responsabilités concernant les défauts du produit auprès le vendeur.

Le droit à la réparation peut être appliqué auprès le point de vente dans lequel le produit a été acheté ou auprès l’un des centres de vente autorisés dont la liste est jointe à l’emballage du produit ou peut être consultée sur Internet

à l’adresse www.my-concept.com

. Si le consommateur opte pour le centre de vente autorisé le plus proche, le supplément des frais liés restera à sa charge.

Mise en garde pour le consommateur

Le consommateur est tenu de conserver le justificatif de paiement de l’article.

Pour effectuer une réclamation, le produit doit être correctement nettoyé et sécurisé pour le transport vers le centre de vente autorisé afin d’éviter tout éventuel endommagement. Le vendeur a le droit de refuser un produit malpropre ou de facturer des frais de nettoyage.

Le fabricant (ou importateur) se réserve le droit de ne pas couvrir les frais liés à une réclamation injustifiée et de demander auprès le réclamant le remboursement des frais liés à la justification et la gestion de la réclamation.

7 2 6 VT 8020

Le droit à une réparation gratuite du produit, ou à retourner le produit n’est pas applicable dans les cas suivants:

- les conditions relatives à l’installation, l’utilisation ou l’entretien du produit indiquées dans le manuel d’emploi n’ont pas été respectées ;

- les dommages sont dus à un endommagement d’ordre mécanique, thermique ou chimique, à un court-circuit,

à une surcharge de réseau ou à une mauvaise installation ;

- les dommages sont dus à une intervention d’un tiers ;

- les dommages sont dus à un sinistre :

- les dommages résultent du non-respect des instructions prévues dans le manuel d’emploi, y compris les anomalies dues à un dépôt d’eau ou autres ;

- l’usure du produit et de ses composants due à un usage habituel ;

- le changement de couleur des surfaces ou rayures dus à un usage habituel ;

- les changements d’aspect ou de fonctions provoqués par le rayonnement solaire, thermique ou par le dépôt d’eau ou autres ;

- la fin de la durée de vie de certains composants du produit, par exemple : batteries, ampoules, etc.

La nature du défaut occasionné ne peut être évaluée que par le fabricant, l’importateur, le centre de vente autorisé ou un expert judiciaire, cette capacité n’appartient ni au vendeur ni au consommateur.

Le consommateur ne dispose pas de droit relatif aux pièces de rechange défectueuses remplacées dans le cadre d’une réparation durant la période de garantie.

Si le contrat d’achat est annulé, le consommateur est tenu de retourner le produit complet, y compris ses accessoires et documents fournis avec le produit.

Aucune garantie n’est proposée pour les cadeaux offerts lors de l’achat et dont le prix n’a pas été facturé au consommateur.

Note : La réclamation du produit endommagé pendant le transport est régie par le Code de réclamation du transporteur.

Fabricant :

Jindřich Valenta - Concept, Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň, République tchèque, tél. : +420 465 471 400, fax: +420 465 473 304, NIF 13216660 email : [email protected], www.my-concept.com

VT 8020 7 3 7

I T

CONDIZIONI DI GARANZIA

DATI DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO:

Modello:

Numero di matricola:

Data di vendita: Timbro e firma del produttore:

Rispettivamente il produttore e l’importatore rispondono delle caratteristiche del prodotto stabilite dalle relative norme tecniche per tutta la durata della garanzia. Il periodo di garanzia si stabilisce a 24 mesi dalla data di vendita del prodotto all’utente.

L’utente ha diritto, nell’ambito della garanzia, all’eliminazione gratuita, tempestiva e regolare del difetto (di cui sotto), oppure, se la natura del difetto non lo permette, alla sostituzione della parte difettosa del prodotto. Il diritto alla sostituzione del prodotto oppure al recesso dal contratto di compravendita può essere rivendicato solo se soddisfatti tutti i requisiti di legge e qualora il prodotto non sia eccessivamente consumato e/o danneggiato.

Validità della garanzia è soggetta a quanto segue:

- rispetto delle istruzioni contenute nel manuale d’uso,

- produzione del documento approvante l’acquisto del prodotto.

L’utente rivendica i propri diritti di garanzia presso il venditore presso il quale ha acquisto il prodotto.

Il diritto alla riparazione può essere rivendicato nel luogo dove il prodotto è stato acquistato oppure presso uno dei centri di assistenza autorizzati di cui lista fa parte della confezione oppure è reperibile sul sito internet www.my-concept.com

. Qualora l’utente scelga il centro di assistenza diverso da quello più vicino, i relativi costi addizionali sono a carico suo.

Avviso per l’utente

L’utente è tenuto a conservare il documento approvante l’acquisto del prodotto.

Prima di presentare il prodotto al reclamo, esso deve essere dovutamente pulito e imballato, onde evitare il suo danneggiamento durante il trasporto al centro autorizzato. Il produttore può rifiutare di accettare il prodotto sporco, eventualmente può addebitare all’utente i costi relativi alla pulizia del prodotto stesso.

Rispettivamente il produttore e il venditore si riservano il diritto a non sostenere le spese inerenti al reclamo infondato e a richiedere al contestante il rimborso delle spese necessarie inerenti all’accertamento della fondatezza del reclamo ed alla sua gestione.

7 2 8 VT 80 2 0

Il diritto alla riparazione gratuita del prodotto non può essere rivendicato nei seguenti casi:

- non sono state rispettate le condizioni di installazione, funzionamento ed uso corretto del prodotto riportate nel manuale d’uso del prodotto stesso;

- il danneggiamento è di natura meccanica termica, chimica o elettrica, tipo cortocircuito, sovratensione nella rete, oppure è stato causato dall’installazione scorretta;

- il danneggiamento è stato causato dall’intervento dilettantesco di un terzo;

- il danneggiamento è stato causato dalla furia degli elementi;

- il difetto è stato provocato dalla manutenzione insufficiente e/o impropria, eseguita in contrasto con quanto riportato nel manuale d’uso, ivi compresi i difetti causati dal calcare o da altri sedimenti;

- consumo del prodotto o delle sue parti dovuto all’uso regolare del prodotto stesso,

- il cambio di colore e/o i graffi sulle superfici di riscaldamento come conseguenza di uso normale;

- alterazioni visive e funzionali dovute ai raggi di sole, alla radiazione termica e/o ai sedimenti;

- decorsa la vita utile di alcuni elementi del prodotto, per esempio degli accumulatori, delle lampadine etc.

E’ a discrezione del produttore, importatore, centro autorizzato oppure del perito legale di stabilire di che natura

è il difetto. La questione non può essere decisa dal venditore o dall’utente.

Le parti difettose sostituite nell’ambito della garanzia non sono di proprietà dell’utente e quest’ultimo non ha diritto di esigerle.

Nel caso di recesso dal contratto di compravendita l’utente è tenuto a restituire il prodotto completo, compresi tutti gli accessori e la documentazione fornita in dotazione.

La garanzia non si riferisce agli omaggi forniti gratuitamente insieme con il prodotto al momento della vendita dello stesso.

Nota : La contestazione del prodotto danneggiato durante il trasporto è regolata dall’ordinamento contestazioni del trasportatore.

Produttore:

Jindřich Valenta - C oncept , Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň, Repubblica Ceca, tel: +420 465 471 4 00 , fax: +420 465 473 304, C.F.

13216660 email: [email protected], www.my-concept.com

VT 80 2 0 7 3 9

E S

CONDICIONES DE GARANTÍA

DETALLES DEL PRODUCTO

Modelo:

Número de serie:

Fecha de venta: Sello y firma del vendedor:

El fabricante (o el importador) es responsable de las propiedades del producto dispuestas por los estándares técnicos aplicables y las condiciones de la garantía. La garantía es válida por 24 meses a partir de la fecha de venta del producto.

Dentro de la garantía, el usuario tiene derecho a la reparación en tiempo y forma y sin cargo de defectos (ver más abajo), y al reemplazo de la parte defectuosa del producto si esta no pudiese ser reparada debido a la naturaleza del defecto. El derecho al reemplazo del producto o a rescindir el contrato de compraventa puede ser ejercido solo si se cumplen todos los requisitos legales y si el producto no está excesivamente desgastado o dañado.

La vigencia de la garantía está sujeta a:

- el cumplimiento de las instrucciones del manual de uso del producto,

- la presentación de un comprobante de compra del producto.

El usuario deberá presentar las reclamaciones por defectos ante el vendedor.

El derecho a reparación puede ser reclamado en el lugar donde el producto fue adquirido o en alguno de los servicios autorizados cuya lista se incluye en el embalaje del producto o puede ser encontrada en www.my-concept.com

.

Si el usuario elige otro servicio que el autorizado más cercano, el aumento de los costos relacionados a ello estará a su cargo.

Advertencia para el usuario

El usuario tiene la obligación de guardar el comprobante de pago del producto.

Para presentar la reclamación, el producto debe ser adecuadamente limpiado y puesto en un embalaje seguro para evitar daños durante un eventual transporte al servicio autorizado El vendedor puede rechazar un producto sucio o facturar al usuario los costos de la limpieza.

El fabricante (o el importador) se reserva el derecho a no cubrir costos relacionados con reclamaciones injustificadas y a exigir al reclamante el reembolso de los costos incurridos para determinar la elegibilidad y resolución de la reclamación.

VT 8020

El derecho a reparación o reemplazo del producto no se aplica en los siguientes casos:

- incumplimiento de las condiciones para la instalación, funcionamiento y operación del producto descritas en el manual,

- defectos resultantes de daños mecánicos, térmicos o químicos, cortocircuitos, sobretensión en la red o de una instalación incorrecta,

- defectos causados por la intervención indebida de terceros,

- defectos causado por desastres naturales,

- defectos causados por mantenimiento insuficiente o incorrecto, incluyendo aquellos causados por sedimentos de agua u otro tipo,

- desgaste del producto o sus componentes resultantes del uso habitual,

- cambios en el color de la superficie de calentamiento o ralladuras resultantes del uso habitual,

- cambios de apariencia o funcionales causados por la radiación solar o térmica o por sedimentos de agua u otro tipo,

- final de la vida útil de alguna de componentes, por ej.: baterías, bombillas, etc.

Únicamente el fabricante, el importador, los servicios autorizados o un perito pueden determinar la naturaleza de la causa del defecto y no el vendedor o el usuario.

La sustitución de repuestos defectuosos como parte de las reparaciones bajo garantía no otorga ningún derecho al usuario.

En caso de rescindir el contrato, el usuario deberá devolver el producto completo, incluyendo sus accesorios y documentación.

Los regalos entregados sin cargo junto con el producto no tienen garantía.

Nota : La reclamaciones por daños al producto durante su transporte se rigen por el reglamento de reclamaciones del transportista.

Fabricante

Jindřich Valenta - Concept, Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň, República Checa, tel: +420 465 471 400, fax: +420 465 473 304, IČO 13216660 e-mail: [email protected], www.my-concept.com

VT 8020 8 3 1

CZ

SK

PL

HU

Seznam servisních míst

Zoznam servisných stredisiek

Wykaz punktów servisovych

Szolgáltatók listáját www.my-co

n

c

e

p

t

.com

Če ská re p u blik a

Název

CONCEPT SERVIS

Ulice

Vysokomýtská 1800

PSČ

565 01

Město

CHOCEŇ

Telefon

465 471 4 00

Fax

465 47 1 400

E-mail [email protected]

S lov en ská re p u blik a

Názov

ABC-SERVIS Jozef Abel

D-J SERVIS

ELEKTRA - D.Valach

HOSPOL elektro spol.s r.o

M-SERVIS Mareš Jaroslav

T.V.A. servis s.r.o.

VILLA MARKET s.r.o.

X-TECH ,s.r.o.

ZMJ elektroservis

ELSPO

Ulica

Štefánikova 50

Šebastovska 17

Kožušnícka 34

Rustaveliho 7

Komenského 38

Južná trieda 48/D

Odborárov 49

Gorkého 2

Hatalova 341

Spojová 19

040 01

052 01

036 01

029 01

974 01

PSČ

949 03

080 06

911 05

831 06

010 01

Mesto

Nitra

Prešov

Trenčín

Bratislava

Žilina

Telefón Fax E-mail

037/6526063 037/7413098 [email protected]

051/7767666 051/7767666 [email protected]

032/6523806 [email protected]

02/44889832 02/44873078 [email protected]

041/5640627 041/5640627 [email protected]

Košice 055/6338501 055/6233537 [email protected]

Spišská Nová Ves 053/4421857 053/4426030 [email protected]

Martin 043/4288211 043/4308993 [email protected]

Námestovo

Banská Bystrica

0905/247408 043/5522056 [email protected]

048/4135535 048/4135521 [email protected]

Distribútor: ELKO Va l enta S l ovakia, s.r.o., Hurbanova 1 563/23, 9 11 0 1 T renčín, S l ovenská repub l ika te l .: +42 1 326 583 465, fax: +42 1 326 583 466, emai l : info @ my-concept.sk, www.my-concept.sk

P olsk a

SERWIS CENTRALNY

Nazwa

Elko Valenta Polska sp. z o.o.

Ulica

Ostrowskiego 30

Kod pocztowy

53-238

Miasto Telefon

WROCŁAW 071/339-04-44 w. 27

Magyarország

Név

METAKER KFT.

Utca

Alkotmany utca 6-10.

ZIP

2851

Város

Kornye

Telefon

34/473-550

Fax E-mail [email protected]

Fax E-mail [email protected]

Jindřich Valenta – C oncept Czech Republic

Vysokomýtská 1800,565 01 Choceň

Tel. +420 465 322 895, Fax: +420 465 47

1 400

www.my-concept.cz

ELKO Valenta – Slovakia, s.r.o.

Hurbanova 1563/23, 911 01 Trenčín

Tel.: +421 326 583 465, Fax: +421 326 583 466 www.my-concept.sk

Elko Valenta Polska Sp. Z. o. o.

Ostrowskiego 30, 53-238 Wroclaw

Tel.: +48 71 339 04 44, Fax: 71 339 04 14 www.my-concept.pl

Verners VT Ltd.

Piedrujas iela 5a, Riga, Latvia

Tel. + 371 67021021, fakss + 371 67021000 e-pasts: info

@

verners.lv

www.verners.lv

advertisement

Related manuals

advertisement