Dell G15 5510 gseries laptop Uputstvo za upotrebu

Add to my manuals
78 Pages

advertisement

Dell G15 5510 gseries laptop Uputstvo za upotrebu | Manualzz

Dell G15 5510

Servisni priručnik - za računare koji imaju USB port tipa

C

Model sa regulacijom: P105F

Tip sa regulacijom: P105F002 avgust 2021.

Pregl. A02

Napomene, mere opreza i upozorenja

NAPOMENA: Oznaka NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da bolje koristite proizvod.

OPREZ: Oznaka OPREZ ukazuje na potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka i objašnjava vam kako da izbegnete problem.

UPOZORENJE: UPOZORENJE ukazuje na opasnost od oštećenja opreme, telesnih povreda ili smrti.

© 2021 Dell Inc. ili podružnice. Sva prava zadržana. Dell, EMC, i drugi žigovi su žigovi Dell Inc. ili njegovih podružnica. Drugi žigovi su vlasništvo njihovih vlasnika.

Sadržaj

Poglavlje 1: Rad u unutrašnjosti računara.......................................................................................... 6

Pre rada u unutrašnjosti računara........................................................................................................................................6

Pre početka rada..............................................................................................................................................................6

Bezbednosna uputstva......................................................................................................................................................... 6

Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja................................................................................................................................ 7

Servisni komplet opreme za zaštitu od elektrostatičkog pražnjenja na terenu..............................................................7

Transport osetljivih komponenti...........................................................................................................................................8

Nakon rada u unutrašnjosti računara...................................................................................................................................8

Poglavlje 2: Uklanjanje i postavljanje komponenti..............................................................................10

Preporučeni alati...................................................................................................................................................................10

Lista zavrtanja.......................................................................................................................................................................10

Poklopac osnove................................................................................................................................................................... 11

Uklanjanje poklopca osnove........................................................................................................................................... 11

Postavljanje poklopca osnove....................................................................................................................................... 14

Poluprovodnički diskovi....................................................................................................................................................... 16

Uklanjanje poluprovodničkog diska iz SSD slota jedan...............................................................................................16

Postavljanje poluprovodničkog diska u SSD slot jedan.............................................................................................. 17

Uklanjanje poluprovodničkog diska iz SSD slota dva................................................................................................. 19

Postavljanje poluprovodničkog diska u SSD slot dva................................................................................................ 20

Procedura pomeranja nosača zavrtnja........................................................................................................................22

Bežična kartica.....................................................................................................................................................................22

Uklanjanje bežične kartice.............................................................................................................................................22

Postavljanje bežične kartice......................................................................................................................................... 23

Memorijski modul.................................................................................................................................................................25

Uklanjanje memorijskog modula................................................................................................................................... 25

Montiranje memorijskog modula.................................................................................................................................. 25

Baterija.................................................................................................................................................................................. 26

Bezbednosne mere za litijum-jonsku bateriju............................................................................................................. 26

Uklanjanje baterije.......................................................................................................................................................... 27

Postavljanje baterije.......................................................................................................................................................28

Tabla osetljiva na dodir........................................................................................................................................................29

Uklanjanje table osetljive na dodir................................................................................................................................ 29

Postavljanje table osetljive na dodir..............................................................................................................................31

U/I ploča............................................................................................................................................................................... 32

Uklanjanje U/I ploče.......................................................................................................................................................32

Postavljanje U/I ploče................................................................................................................................................... 32

Zvučnici.................................................................................................................................................................................33

Uklanjanje zvučnika........................................................................................................................................................33

Montiranje zvučnika...................................................................................................................................................... 34

Zadnji poklopac.................................................................................................................................................................... 35

Uklanjanje zadnjeg poklopca.........................................................................................................................................35

Postavljanje zadnjeg poklopca..................................................................................................................................... 36

Sklop ekrana......................................................................................................................................................................... 37

Sadržaj 3

Postavljanje sklopa ekrana............................................................................................................................................ 37

Uklanjanje sklopa ekrana............................................................................................................................................... 39

Port adaptera za napajanje................................................................................................................................................. 41

Uklanjanje porta adaptera za napajanje....................................................................................................................... 41

Postavljanje porta adaptera za napajanje................................................................................................................... 42

Matična ploča.......................................................................................................................................................................43

Uklanjanje matične ploče...............................................................................................................................................43

Postavljanje matične ploče............................................................................................................................................47

Rashladni element................................................................................................................................................................49

Uklanjanje rashladnog elementa...................................................................................................................................49

Postavljanje rashladnog elementa................................................................................................................................ 51

USB ploča.............................................................................................................................................................................52

Uklanjanje USB ploče.................................................................................................................................................... 52

Postavljanje USB ploče................................................................................................................................................. 53

U/I ploča...............................................................................................................................................................................54

Uklanjanje U/I ploče...................................................................................................................................................... 54

Postavljanje U/I ploče................................................................................................................................................... 54

Dugme za napajanje............................................................................................................................................................ 55

Uklanjanje dugmeta za napajanje.................................................................................................................................55

Postavljanje dugmeta za napajanje..............................................................................................................................56

Sklop oslonca za dlan i tastature....................................................................................................................................... 57

Uklanjanje sklopa oslonca za dlan i tastature..............................................................................................................57

Postavljanje sklopa oslonca za dlan i tastature.......................................................................................................... 58

Poglavlje 3: Upravljački programi i preuzimanja................................................................................60

Poglavlje 4: Podešavanje sistema.................................................................................................... 61

Ulazak u BIOS program za podešavanje sistema............................................................................................................. 61

Tasteri za navigaciju.............................................................................................................................................................61

Meni za jednokratno pokretanje sistema..........................................................................................................................62

Opcije programa za podešavanje sistema........................................................................................................................ 62

Lozinka sistema i lozinka za podešavanje......................................................................................................................... 70

Dodeljivanje lozinke za podešavanje sistema..............................................................................................................70

Brisanje ili promena postojeće lozinke za podešavanje sistema................................................................................71

Brisanje CMOS podešavanja......................................................................................................................................... 71

Brisanje lozinki za BIOS (System Setup) (Podešavanje sistema) i sistem.............................................................. 71

Ažuriranje BIOS-a................................................................................................................................................................ 72

Ažuriranje BIOS-a u sistemu Windows........................................................................................................................72

Ažuriranje BIOS-a pomoću USB diska u Windowsu.................................................................................................. 72

Ažuriranje BIOS-a u okruženjima Linux-a i Ubuntu-a................................................................................................ 72

Ažuriranje BIOS-a iz F12 menija za jednokratno pokretanje..................................................................................... 72

Poglavlje 5: Rešavanje problema..................................................................................................... 74

Rukovanje naduvanim litijum-jonskim baterijama.............................................................................................................74

SupportAssist dijagnostika..................................................................................................................................................74

Svetla za dijagnostiku sistema........................................................................................................................................... 75

Oporavak operativnog sistema.......................................................................................................................................... 76

Medijum sa rezervnom kopijom i opcije za oporavak sistema........................................................................................76

Isključivanje i ponovno uključivanje Wi-Fi funkcije........................................................................................................... 76

4 Sadržaj

Oslobodite zaostalu energiju (obavite hardverski reset)................................................................................................ 76

Poglavlje 6: Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell..............................................................78

Sadržaj 5

1

Rad u unutrašnjosti računara

Pre rada u unutrašnjosti računara

NAPOMENA: Slike u ovom dokumentu se mogu razlikovati u odnosu na vaš računar u zavisnosti od poručene konfiguracije.

Pre početka rada

Koraci

1. Sačuvajte i zatvorite sve otvorene datoteke i zatvorite sve otvorene aplikacije.

2. Isključite računar. Kliknite na Start > Napajanje > Isključivanje .

NAPOMENA: Ako koristite neki drugi operativni sistem, pogledajte dokumentaciju svog operativnog sistema u vezi uputstva za zatvaranje.

3. Isključite računar i sve priključene uređaje iz pripadajućih električnih utičnica.

4. Isključite sa računara sve priključene mrežne i periferne uređaje, kao što su tastatura, miš i monitor.

5. Ako je primenjivo, uklonite sve medijske kartice i optičke diskove sa računara.

Bezbednosna uputstva

Koristite sledeće bezbednosne smernice kako biste zaštitili računar od mogućih oštećenja i osigurali ličnu bezbednost. Ako nije drugačije navedeno, za svaku proceduru u ovom dokumentu podrazumeva se da ste pročitali bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar.

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar.

Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

UPOZORENJE: Isključite računa iz svih izvora napajanja pre otvaranja poklopca ili ploča računara. Kada završite sa radom u unutrašnjosti računara, postavite sve poklopce, ploče i zavrtnje pre nego što računar priključite u električnu utičnicu.

OPREZ: Da biste izbegli oštećenje računara, uverite se da je radna površina ravna, suva i čista.

OPREZ: Da biste sprečili oštećenje komponenti i kartica, držite ih za ivice i izbegavajte da dodirujete pinove i kontakte.

OPREZ: Rešavanje problema i popravke treba da obavljate samo u okviru ovlašćenja ili smernica Dell tima za tehničku pomoć. Šteta usled servisiranja koje nije ovlastila kompanija Dell nije pokrivena vašom garancijom. Pogledajte bezbednosna uputstva koja ste dobili uz proizvod ili ih pronađite na stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

OPREZ: Pre nego što dodirnete bilo koji deo unutar vašeg računara, uzemljite telo dodirivanjem neobojene metalne površine, kao što je metal na zadnjoj strani računara. Dok radite, povremeno dodirujte neobojenu metalnu površinu da biste oslobodili statički elektricitet, koji bi mogao da ošteti unutrašnje komponente.

OPREZ: Kada isključujete kabl, vucite njegov konektor ili navlaku, a ne sâm kabl. Neki kablovi imaju konektore sa jezičcima ili leptirastim zavrtnjima koje morate skinuti pre odspajanja kabla. Prilikom isključivanja kablova vodite računa o poravnanju kako bi se izbeglo savijanje pinova konektora. Prilikom priključivanja kablova proverite da li su portovi i konektori pravilno orijentisani i poravnati.

6 Rad u unutrašnjosti računara

OPREZ: Pritisnite i izvadite instaliranu karticu iz čitača medijskih kartica.

OPREZ: Budite oprezni pri rukovanju litijum-jonskim baterijama u laptopovima. Naduvane baterije ne smete da koriste, zamenite ih i odložite u otpad na odgovarajući način.

NAPOMENA: Boja vašeg računara i nekih komponenata može izgledati drugačije u odnosu na one prikazane u ovom dokumentu.

Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja

Elektrostatično pražnjenje je najveći problem prilikom rukovanja elektronskim komponentama, naročito osetljivih komponenti, kao što su kartice za proširenje, DIMM memorije i sistemske ploče. Već i neznatna pražnjenja mogu da oštete električna kola tako da to možda i ne bude očigledno, kao što su povremeni problemi ili skraćeni životni vek. Pošto industrija insistira na smanjenju zahteva u vezi sa napajanjem i na povećanju gustine, zaštita od elektrostatičkog pražnjenja je sve veći problem.

Zbog povećane gustine poluprvodnika koji su korišćeni u novijim proizvodima Dell, osetljivost na statička oštećenja je sada veća nego kod prethodnih proizvoda Dell. Stoga neki prethodno odobreni metodi za rukovanje delovima više nisu primenljivi.

Dva prepoznata tipa oštećenja usled elektrostatičkog pražnjenja su katastrofalni i povremeni kvarovi.

● Katastrofalni kvarovi – Katastrofalni kvarovi obuhvataju otprilike 20% kvarova koji nastaju usled elektrostatičkog pražnjenja.

Oštećenje je uzrok trenutnog i potpunog gubitka funkcionalnosti uređaja. Primer katastrofalnog kvara je DIMM memorije koji je pretrpeo statički udar i trenutno nastaje simptom „No POST/No Video“ uz prateći tonski kod koji se emituje za nedostajuću ili nefunkcionalnu memoriju.

● Povremeni kvarovi – Povremeni kvarovi obuhvataju otprilike 80% kvarova koji nastaju usled elektrostatičkog pražnjenja. Visoka stopa povremenih kvarova upućuje na to da oštećenje u većini slučajeva ne može da se odmah prepozna. DIMM pretrpi statički udar, ali traganje za greškama je jednostavno oslabljeno i primetni simptomi u vezi sa oštećenjem ne ispoljavaju se odmah. Oslabljeno traganje za greškama može da potraje sedmicama ili mesecima dok u potpunosti ne iščezne, a u međuvremenu može da dođe do degradacije celovitosti memorije, povremenih grešaka memorije itd.

Teži tip oštećenja za prepoznavanje i rešavanje je povremeni kvar (takođe poznat i kao latentni kvar ili „hodajući ranjenik“).

Izvršite sledeće korake da sprečite oštećenje usled elektrostatičkog pražnjenja:

● Koristite ožičenu narukvicu za zaštitu od elektrostatičkog pražnjenja koja je valjano uzemljena. Upotreba bežičnih antistatičkih traka više nije dozvoljena, pošto ne obezbeđuju odgovarajuću zaštitu. Dodirivanje kućišta pre delova kojim se rukuje ne obezbeđuje odgovaraćuju zaštitu od elektrostatičkog pražnjenja na delovima kod kojih postoji povećan rizik od oštećenja uzrokovanih elektrostatičkim pražnjenjem.

● Svim komponentama koje su osetljive na elektrostatičko pražnjenje rukujte na površini koja je zaštićena od statičkog pražnjenja. Ako je moguće, koristite antistatičke podne podloge i podloge za radni sto.

● Kada iz kartonske ambalaže u kojoj je dostavljena raspakujete komponentu koja je osetljiva na elektrostatičko pražnjenje, nemojte da je raspakujete iz antistatičke ambalaže pre nego što budete spremni da instalirate komponentu. Pre otvaranja antistatičke ambalaže, postarajte se da na vašem telu ne bude statičkog elektriciteta.

● Pre transportovanja komponente koja je osetljiva na elektrostatičko pražnjenje, smestite je u antistatičku posudu ili ambalažu.

Servisni komplet opreme za zaštitu od elektrostatičkog pražnjenja na terenu

Nenadzirani servisni komplet opreme za rad na terenu je komplet opreme koji se najčešće koristi. Svaki servisni komplet opreme za rad na terenu obuhvata tri glavne komponente: antistatičku podlogu, narukvicu i žicu za spajanje.

Komponente servisnog kompleta opreme za zaštitu od elektrostatičkog pražnjenja na terenu

Komponente servisnog kompleta opreme za zaštitu od elektrostatičkog pražnjenja na terenu su sledeće:

● antistatička podloga – antistatička podloga je disipaciona i na nju se mogu postavljati delovi tokom postupaka servisiranja. Kada koristite antistatičku podlogu, narukvica treba da naleže na ruku, a žica za spajanje treba da bude povezana sa podlogom i bilo kakvim neizolovanim metalom na sistemu. Nakon što su ispravno razmešteni servisni delovi mogu da se uklone iz ESD kese i da se stave neposredno na podlogu. Jedinice koje su osetljive na oštećenje usled elektrostatičkog pražnjenja bezbedne su u vašim rukama, na ESD podlozi, u sistemu ili u kesi.

Rad u unutrašnjosti računara 7

● narukvica i žica za spajanje – narukvica i žica za spajanje mogu da budu neposredno povezane između vašeg zgloba i neizolovanog metala u hardveru ako ESD podloga nije potrebna, ili mogu da budu povezane sa antistatičkom podlogom da bi se zaštitio hardver koji je privremeno stavljen na podlogu. Fizička veza narukvice i žice za spajanje između vaše kože, ESD podloge i hardvera poznata je kao spoj. Koristite samo one servisne komplete za rad na terenu koji imaju, narukvicu, podlogu i žicu za spajanje. Nikada ne koristite bežične narukvice. Imajte uvek u vidu da se žice u unutrašnjosti narukvice sklone oštećenju usled uobičajenog korišćenja i treba ih redovno proveravati pomoću pribora za testiranje narukvice da bi se izbeglo slučajno oštećenje hardvera usled elektrostratičkog pražnjenja.

Preporučuje se da se testiranje narukvice i žice za spajanje vrši najmanje jednom sedmično.

● Pribor za testiranje ESD narukvice – Žice unutar ESD narukvice sklone su oštećenju tokom vremena. Kada se koristi nenadzirani komplet, najbolja praksa je da se narukvica redovno testira pre svakog poziva za servisiranje i najmanje jednom sedmično. Pribor za testiranje narukvice je najbolji za obavljanje ovog testa. Ako nemate svoj pribor za testiranje narukvice, proverite sa vašim regionalnim predstavništvom da li ga oni imaju. Da biste sproveli test, priključite žicu za spajanje narukvice na pribor za testiranje kada je narukvica na vašem zglobu i pritisnite dugme za testiranje. Ako je test uspešan, svetli zeleni LED indikator, a ako je test neuspešan, svetli crveni

LED indikator i uključuje se zvuk upozorenja.

● Izolacioni elementi – Veoma je važno da uređaje koji su osetljivi na elektrostatičko pražnjenje, kao što su plastična kućišta rashladnih elemenata, držite što dalje od unutrašnjih delova koji su izolatori i često veoma naelektrisani.

● Radno okruženje – Pre razmeštanja servisnog kompleta opreme za zaštitu od elektrostatičkog pražnjenja na terenu, procenite situaciju na lokaciji klijenta. Na primer, razmeštanje kompleta za serversko okruženje razlikuje se od razmeštanja kompleta za okruženja za desktop ili prenosive računare. Serveri su obično instalirani u rek u centru podataka, a desktop i prenosivi računari su obično smešteni na kancelarijskim stolovima ili u radnom prostoru sa pregradama. Uvek tražite veliku, otvorenu i ravnu površinu bez nereda, koja je dovoljno velika za razmeštanje ESD kompleta i koja ima dodatan prostor za smeštanje tipa sistema kojeg treba popraviti. U radnom prostoru takođe ne smeju da budu izolatori koji mogu da uzrokuju oštećenje usled elektrostatičkog praženjenja. Izolatore, kao

što je Styrofoam i druge plastični materijali, na radnoj površini uvek treba udaljiti od osetljivih delova najmanje 12 inča ili 30 centimetara pre fizičkog rukovanja bilo kojim hardverskim komponentama

● ESD ambalaža – Sve jedinice koje su osetljive na oštećenje usled elektrostatičkog pražnjenja treba transportovati i preuzimati u ambalaži koja je zaštićena od statičkog elektriciteta. Najbolje je koristiti metalne kese sa zaštitom od statičkog elektriciteta. Međutim, prilikom vraćanja oštećenog dela uvek treba da koristite istu ESD kesu i ambalažu u kojoj vam je dostavljen novi deo. ESD kesa treba da bude savijena, oblepljena trakom i u originalnoj kutiji, u kojoj je dostavljen novi deo, treba koristiti isti i sav penasti materijal za pakovanje. Jedinice koje su osetljive na oštećenje usled elektrostatičkog pražnjenja treba izvaditi iz ambalaže samo na radnoj površini koja je zaštićena od oštećenja usled elektrostatičkog pražnjenja, a delovi se nikad ne smeju postavljati na ESD kesu zato što je samo unutrašnjost kese zaštićena. Delove uvek držite u rukama, na ESD podlozi, u sistemu ili u antistatičkoj kesi.

● Transport osetljivih komponenti – Prilikom prevoza komponenti osetljivih na oštećenje usled elektrostatičkog pražnjenja, kao što su rezervni delovi ili delovi koje treba vratiti proizvođaču Dell, od ključne je važnosti za njihov bezbedan transport da ovi delovi budu smešteni u antistatičke kese.

Ukratko o zaštiti od elektrostatičkog pražnjenja

Preporučujemo vam da svi tehničari, koji vrše servisiranje na terenu, koriste tradicionalne ožičene ESD narukvice sa uzemljenjem i zaštitnu antistatičku podlogu svaki put kada servisiraju proizvode Dell. Pored toga, veoma je važno da tehničari drže osetljive delove odvojeno od svih izolacionih delova kada vrše servisiranje i da koriste antistatičke kese za transport osetljivih komponenti.

Transport osetljivih komponenti

Prilikom transporta komponenti osetljivih na elektrostatičko pražnjenje, kao što su delovi za zamenu ili delovi koje treba vratiti kompaniji

Dell, veoma je važno da ovi delovi budu upakovani u antistatičke kese, kako bi njihov prevoz bio bezbedan.

Nakon rada u unutrašnjosti računara

Informacije o ovom zadatku

OPREZ: Zaostali ili slobodni zavrtnji ostavljeni u računaru mogu ozbiljno oštetiti računar.

Koraci

1. Postavite sve zavrtnje i uverite se da se unutar računara ne nalaze zaostali zavrtnji.

2. Priključite sve eksterne uređaje, periferne uređaje ili kablove koje ste uklonili pre rada na računaru.

3. Postavite medijske kartice, diskove ili druge delove koje ste uklonili pre rada na računaru.

4. Priključite računar i sve povezane uređaje u odgovarajuće električne utičnice.

8 Rad u unutrašnjosti računara

5. Uključite računar.

Rad u unutrašnjosti računara 9

2

Uklanjanje i postavljanje komponenti

NAPOMENA: Slike u ovom dokumentu se mogu razlikovati u odnosu na vaš računar u zavisnosti od poručene konfiguracije.

Preporučeni alati

Za procedure u ovom dokumentu mogu se zahtevati sledeći alati:

● Phillips odvrtač broj 0

● Odvrtač sa ravnom glavom

● Plastična olovka

Lista zavrtanja

NAPOMENA: Kad uklanjate zavrtnje sa komponente, preporučujemo vam da zabeležite tip zavrtnja, broj zavrtanja i da zavrtnje stavite u kutiju za čuvanje zavrtanja. Na taj način ćete biti sigurni da imate tačan broj zavrtanja i ispravan tip zavrtanja kad budete postavljali komponentu.

NAPOMENA: Neki računari imaju magnetne površine. Zavrtnji ne smeju da ostanu pričvršćeni za te površine kad postavljate komponentu.

NAPOMENA: Boja zavrtanja se može razlikovati u zavisnosti od naručene konfiguracije.

Tabela 1. Lista zavrtanja

Komponent а

Poklopac osnove

Tip zavrtnja

M2x6

Količina

4

Slika zavrtnja

NAPOMENA: Boja zavrtanja se može razlikovati u zavisnosti od naručene konfiguracije.

Baterija

Nosač table osetljive na dodir

Zadnji poklopac

Zadnji poklopac

M2x4

M2x2

M2x2

M2,5x5

4

7

2

2

Nosači zglobova ekrana

SSD1

M2,5x4

M2x4

8

2

10 Uklanjanje i postavljanje komponenti

Tabela 1. Lista zavrtanja (nastavak)

Komponent а Tip zavrtnja

SSD2 M2x4

Nosač bežične kartice

Port adaptera za napajanje

Dugme za napajanje

Nosač za tip C

Matična ploča

USB ploča

U/I ploča

Štitnik dugmeta za napajanje

M2x4

M2x4

M2x4

M2x2

M2x4

M2x4

M2x2

M2x4

1

2

2

2

Količina

2

2

2

5

1

Slika zavrtnja

Poklopac osnove

Uklanjanje poklopca osnove

Preduslovi

1. Sledite proceduru u odeljku

Pre rada u unutrašnjosti računara .

Informacije o ovom zadatku

Na slikama u nastavku prikazana je lokacija poklopca osnove i vizuelna reprezentacija procedure njegovog uklanjanja.

Uklanjanje i postavljanje komponenti 11

12 Uklanjanje i postavljanje komponenti

Uklanjanje i postavljanje komponenti 13

Koraci

1. Olabavite četiri neispadajuća zavrtnja koji učvršćuju poklopac osnove za sklop oslonca za dlan i tastature.

2. Uklonite četiri zavrtnja (M 2x6) kojima je poklopac osnove pričvršćen za sklop oslonca za dlan i tastature.

NAPOMENA: Oslobađanje dva neispadajuća zavrtnja na prednjem delu računara napraviće otvor pomoću kog možete da podižete poklopac osnove sa sklopa oslonca za dlan i tastature.

3. Krenite od levog ugla i pomoću plastične olovke podignite poklopac osnove da biste ga uklonili sa držača. Podignite poklopac osnove sa sklopa oslonca za dlan i tastature.

NAPOMENA: Pratite sledeće korake koji važe samo ako želite da uklonite još neku komponentu sa računara.

4. Pomoću držača izvucite kabl baterije iz matične ploče.

5. Okrenite računar, pa pritisnite i držite dugme za napajanje 15 sekundi da biste oslobodili zaostalu energiju.

Postavljanje poklopca osnove

Preduslovi

Ako menjate komponentu, uklonite postojeću komponentu pre sprovođenja procedure za postavljanje.

Informacije o ovom zadatku

Na slikama u nastavku prikazana je lokacija poklopca osnove i vizuelna reprezentacija procedure njegovog postavljanja.

14 Uklanjanje i postavljanje komponenti

Koraci

1. Povežite kabl baterije sa matičnom pločom, ako je kabl baterije prethodno isključen.

Uklanjanje i postavljanje komponenti 15

2. Poravnajte otvore za zavrtnje na poklopcu osnove sa otvorima za zavrtnje na sklopu oslonca za dlan i tastature, a zatim gurnite poklopac osnove na mesto.

3. Postavite četiri zavrtnja (M 2x6) kojima je poklopac osnove pričvršćen za sklop oslonca za dlan i tastature.

4. Zategnite četiri neispadajuća zavrtnja koja učvršćuju poklopac osnove za sklop oslonca za dlan i tastature.

Sledeći koraci

1. Sledite proceduru u odeljku

Posle rada u unutrašnjosti računara

.

Poluprovodnički diskovi

Uklanjanje poluprovodničkog diska iz SSD slota jedan

Preduslovi

1. Sledite proceduru u odeljku

Pre rada u unutrašnjosti računara .

2. Uklonite poklopac osnove .

Informacije o ovom zadatku

NAPOMENA: Računar ima dva slota za poluprovodnički disk. Slot za SSD 1 nalazi se u donjem levom uglu matične ploče, a slot za

SSD 2 nalazi se u donjem desnom uglu matične ploče. Oba slota podržavaju M.2 2230 i M.2 2280 SSD.

Na slici u nastavku prikazana je lokacija poluprovodničkog diska koji je postavljen u SSD slotu jedan, kao i vizuelna reprezentacija procedure uklanjanja.

16 Uklanjanje i postavljanje komponenti

Koraci

1. Uklonite dva zavrtnja (M2x4) kojima je termalni štitnik pričvršćen za poluprovodnički disk i matičnu ploču.

2. Podignite termalni štitnik sa sklopa oslonca za dlan i tastature.

3. Gurnite i podignite poluprovodnički disk iz slota na matičnoj ploči.

Postavljanje poluprovodničkog diska u SSD slot jedan

Preduslovi

Ako menjate komponentu, uklonite postojeću komponentu pre sprovođenja procedure za postavljanje.

Informacije o ovom zadatku

NAPOMENA: Računar ima dva slota za poluprovodnički disk. Slot za SSD 1 nalazi se u donjem levom uglu matične ploče, a slot za

SSD 2 nalazi se u donjem desnom uglu matične ploče. Oba slota podržavaju M.2 2230 i M.2 2280 SSD.

Ako želite da zamenite karticu 2230 karticom 2280 pogledajte odeljak procedura za pomeranje nosača zavrtnja i odeljak

postavljanje poluprovodničkog diska 2280 .

Ako želite da zamenite karticu 2280 karticom 2230 pogledajte odeljak procedura za zamenu nosača zavrtnja

i odeljak postavljanje poluprovodničkog diska 2230 .

Na slici u nastavku prikazana je lokacija poluprovodničkog diska koji je postavljen u SSD slotu jedan, kao i vizuelna reprezentacija procedure njegovog postavljanja.

Uklanjanje i postavljanje komponenti 17

Koraci

1. Poravnajte zareze na poluprovodničkom disku sa držačem na priključku za poluprovodnički disk.

2. Gurnite poluprovodnički disk u njegov slot.

3. Postavite termalni štitnik na poluprovodnički disk.

4. Poravnajte otvore za zavrtnje na termalnom štitniku sa otvorima za zavrtnje na poluprovodničkom disku i matičnoj ploči.

5. Postavite dva zavrtnja (M2x4) koji pričvršćuju termalni štitnik za poluprovodnički disk i matičnu ploču.

Sledeći koraci

1. Postavite

poklopac osnove

.

2. Sledite proceduru u odeljku

Posle rada u unutrašnjosti računara

.

18 Uklanjanje i postavljanje komponenti

Uklanjanje poluprovodničkog diska iz SSD slota dva

Preduslovi

1. Sledite proceduru u odeljku

Pre rada u unutrašnjosti računara .

2. Uklonite poklopac osnove .

Informacije o ovom zadatku

NAPOMENA: Računar ima dva slota za poluprovodnički disk. Slot za SSD 1 nalazi se u donjem levom uglu matične ploče, a slot za

SSD 2 nalazi se u donjem desnom uglu matične ploče. Oba slota podržavaju M.2 2230 i M.2 2280 SSD.

NAPOMENA: U zavisnosti od poručene konfiguracije, vaš računar može da podržava poluprovodnički disk 2230 ili poluprovodnički disk 2280 u M.2 slotu dva.

Na slici u nastavku prikazana je lokacija poluprovodničkog diska koji je postavljen u M.2 slotu dva kao i vizuelna reprezentacija procedure uklanjanja.

Uklanjanje i postavljanje komponenti 19

Koraci

1. Uklonite dva zavrtnja (M2x4) kojima je termalni štitnik pričvršćen za matičnu ploču i sklop oslonca za dlan i tastature.

2. Podignite termalni štitnik sa sklopa oslonca za dlan i tastature.

3. Gurnite i podignite poluprovodnički disk iz slota za poluprovodnički disk na matičnoj ploči.

Postavljanje poluprovodničkog diska u SSD slot dva

Preduslovi

Ako menjate komponentu, uklonite postojeću komponentu pre sprovođenja procedure za postavljanje.

Informacije o ovom zadatku

NAPOMENA: Računar ima dva slota za poluprovodnički disk. Slot za SSD 1 nalazi se u donjem levom uglu matične ploče, a slot za

SSD 2 nalazi se u donjem desnom uglu matične ploče. Oba slota podržavaju M.2 2230 i M.2 2280 SSD.

Ako želite da zamenite karticu 2230 karticom 2280 pogledajte odeljak procedura za pomeranje nosača zavrtnja i odeljak

postavljanje poluprovodničkog diska 2280 .

Ako želite da zamenite karticu 2280 karticom 2230 pogledajte odeljak procedura za zamenu nosača zavrtnja

i odeljak postavljanje poluprovodničkog diska 2230 .

Na slici u nastavku prikazana je lokacija poluprovodničkog diska koji je postavljen u SSD slotu dva, kao i vizuelna reprezentacija procedure njegovog postavljanja.

20 Uklanjanje i postavljanje komponenti

Koraci

1. Poravnajte zareze na poluprovodničkom disku sa držačem na priključku za poluprovodnički disk.

2. Gurnite poluprovodnički disk u njegov slot.

3. Postavite nosač poluprovodničkog diska na poluprovodnički disk.

4. Poravnajte otvore za zavrtnje na termalnom štitniku sa otvorima za zavrtnje na poluprovodničkom disku i matičnoj ploči.

5. Postavite dva zavrtnja (M2x4) kojim je poluprovodnički disk pričvršćen za matičnu ploču.

Sledeći koraci

1. Postavite

poklopac osnove

.

2. Sledite proceduru u odeljku

Posle rada u unutrašnjosti računara

.

Uklanjanje i postavljanje komponenti 21

Procedura pomeranja nosača zavrtnja

Informacije o ovom zadatku

Računar podržava dve veličine poluprovodničkog diska:

● M.2 2230

● M.2 2280

Ako postavljate poluprovodnički disk čija je veličina različita od veličine uklonjenog poluprovodničkog diska, pogledajte proceduru u nastavku da biste premestili nosač zavrtnja.

Koraci

1. Uklonite nosač zavrtnja sa sklopa oslonca za dlan i tastature.

2. Okrenite nosač zavrtnja za 180 stepeni.

3. Ubacite nosač zavrtnja u slot za drugi nosač zavrtnja na sklopu oslonca za dlan i tastature.

4. Da biste postavili poluprovodnički disk 2230 pogledajte odeljak

postavljanje poluprovodničkog diska 2230

.

5. Da biste postavili poluprovodnički disk 2280 pogledajte odeljak

postavljanje poluprovodničkog diska 2280 .

Bežična kartica

Uklanjanje bežične kartice

Preduslovi

1. Sledite proceduru u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.

2. Uklonite poklopac osnove .

Informacije o ovom zadatku

Na slici u nastavku prikazana je lokacija bežične kartice, kao i vizuelna reprezentacija procedure njenog uklanjanja.

22 Uklanjanje i postavljanje komponenti

Koraci

1. Uklonite zavrtanj (M2x4) kojim je bežična kartica pričvršćena za USB ploču.

2. Podignite nosač kojim je bežična kartica pričvršćena za matičnu ploču.

3. Odvojite kablove antene sa bežične kartice.

4. Gurnite i podignite bežičnu karticu iz slota za bežičnu karticu.

Postavljanje bežične kartice

Preduslovi

Ako menjate komponentu, uklonite postojeću komponentu pre sprovođenja procedure za postavljanje.

Informacije o ovom zadatku

Na slici u nastavku prikazana je lokacija bežične kartice, kao i vizuelna reprezentacija procedure postavljanja.

Uklanjanje i postavljanje komponenti 23

Koraci

1. Povežite kablove antene sa bežičnom karticom.

U sledećoj tabeli je navedena šema boja kablova antene za bežičnu karticu koju podržava vaš računar.

Tabela 2. Šema boja kabla antene

Konektori na bežičnoj kartici

Glavni (beli trougao)

Pomoćni (crni trougao)

Boja kabla antene

Bela

Crna

2. Poravnajte zarez na bežičnoj kartici sa držačem na slotu za bežičnu karticu i ubacite bežičnu karticu u slot za bežičnu karticu pod uglom.

3. Poravnajte i postavite nosač bežične kartice na bežičnu karticu.

4. Postavite zavrtanj (M2x4) da pričvrstite bežičnu karticu za USB ploču.

Sledeći koraci

1. Postavite

poklopac osnove

.

2. Sledite proceduru u odeljku

Posle rada u unutrašnjosti računara

.

24 Uklanjanje i postavljanje komponenti

Memorijski modul

Uklanjanje memorijskog modula

Preduslovi

1. Sledite proceduru u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.

2. Uklonite poklopac osnove .

Informacije o ovom zadatku

Na slici u nastavku prikazana je lokacija memorijskih modula, kao i vizuelna reprezentacija procedure njihovog uklanjanja.

Koraci

1. Vrhovima prstiju pažljivo razdvojite pričvrsne spone sa obe strane slota memorijskog modula tako da memorijski modul iskoči.

2. Uklonite memorijski modul iz priključka memorijskog modula.

NAPOMENA: Ponovite korake 1 i 2 da biste uklonili druge memorijske module iz računara, ako su postavljeni.

Montiranje memorijskog modula

Preduslovi

Ako menjate komponentu, uklonite postojeću komponentu pre sprovođenja procedure za postavljanje.

Informacije o ovom zadatku

Na slici u nastavku prikazana je lokacija memorijskog modula, kao i vizuelna reprezentacija procedure njegovog postavljanja.

Uklanjanje i postavljanje komponenti 25

Koraci

1. Poravnajte zarez na memorijskom modulu sa držačem na priključku memorijskog modula.

2. Pod uglom jako gurnite memorijski modul u slot.

3. Pritisnite memorijski modul na dole tako da klikne u ležištu.

NAPOMENA: Ako ne čujete klik, uklonite memorijski modul i ponovo ga instalirajte.

NAPOMENA: Ponovite korake od 1 do 3 da biste postavili druge memorijske module u računar, ako je dostupno.

Sledeći koraci

1. Postavite

poklopac osnove

.

2. Sledite proceduru u odeljku

Posle rada u unutrašnjosti računara

.

Baterija

Bezbednosne mere za litijum-jonsku bateriju

OPREZ:

● Budite oprezni pri rukovanju litijum-jonskih baterija.

● Ispraznite potpuno bateriju pre nego što je uklonite. Isključite AC adapter za napajanje iz sistema i koristite računar samo na bateriju - baterija je u potpunosti ispražnjena kada računar više ne može da se uključi pritiskom na dugme za uključivanje/isključivanje.

● Nemojte da pritiskate, ispuštate, oštećujete bateriju ili je probijate drugim objektima.

● Ne izlažite bateriju visokim temperaturama i ne rastavljajte sklopove i ćelije baterije.

● Ne pritiskajte površinu baterije.

● Bateriju nemojte rastavljati.

● Ne koristite nikakve alatke da biste odvojili bateriju.

26 Uklanjanje i postavljanje komponenti

● Vodite računa da tokom servisiranja ovog proizvoda ne izgubite ili zaturite zavrtnje da biste sprečili slučajno probijanje ili oštećenje baterije i drugih komponenti sistema.

● Ako se baterija zaglavi u računaru zbog širenja, ne pokušavajte da je izvadite jer probijanje, savijanje ili pritiskanje litijum-jonske baterije može da bude opasno. U tom slučaju kontaktirajte Dell tehničku podršku da biste dobili pomoć.

Idite na www.dell.com/contactdell .

● Uvek kupujte originalne baterije sa www.dell.com

ili od ovlašćenih Dell partnera i prodavaca.

● Naduvane baterije ne smete da koriste, zamenite ih i odložite u otpad na odgovarajući način. Smernice za rukovanje naduvanim litijum-jonskim baterijama i njihovu zamenu potražite u odeljku

Rukovanje naduvanim litijum-jonskim baterijama

.

Uklanjanje baterije

Preduslovi

1. Sledite proceduru u odeljku

Pre rada u unutrašnjosti računara .

2. Uklonite poklopac osnove .

Informacije o ovom zadatku

Na slici u nastavku je prikazana lokacija baterije i vizuelna reprezentacija procedure uklanjanja baterije.

OPREZ: Nakon uklanjanja baterije, bezbedno sačuvajte kabl baterije. Zamenska baterija se ne isporučuje sa kablom baterije. Ako želite da zamenite kabl baterije, morate ga kupiti odvojeno.

Koraci

1. Izvucite kabl baterije iz matične ploče, ako već nije izvučen.

2. Uklonitečetiri zavrtnja (M2x4) kojima je baterija pričvršćena za sklop oslonca za dlan i tastature.

3. Podignite bateriju sa sklopa oslonca za dlan i tastature.

Uklanjanje i postavljanje komponenti 27

Postavljanje baterije

Preduslovi

Ako menjate komponentu, uklonite postojeću komponentu pre sprovođenja procedure za postavljanje.

Informacije o ovom zadatku

Na slici u nastavku je prikazana lokacija baterije i vizuelna reprezentacija procedure postavljanja baterije.

Koraci

1. Pod uglom gurnite bateriju u slot na sklopu oslonca za dlan i tastature.

2. Poravnajte otvore za zavrtnje na bateriji sa otvorima za zavrtnje na sklopu oslonca za dlan i tastature.

3. Postavite četiri zavrtnja (M2x4) kojima je baterija pričvršćena za sklop oslonca za dlan i tastature.

NAPOMENA: Ako zamenjujete staru bateriju novom, koristite kabl baterije koji je isporučen sa starom baterijom. Ako želite da zamenite kabl baterije, morate ga kupiti odvojeno.

4. Povežite kabl baterije na matičnu ploču.

28 Uklanjanje i postavljanje komponenti

Sledeći koraci

1. Postavite

poklopac osnove

.

2. Sledite proceduru u odeljku

Posle rada u unutrašnjosti računara

.

Tabla osetljiva na dodir

Uklanjanje table osetljive na dodir

Preduslovi

1. Sledite proceduru u odeljku

Pre rada u unutrašnjosti računara .

2. Uklonite poklopac osnove .

3. Uklonite bateriju .

Informacije o ovom zadatku

Na slici u nastavku prikazana je lokacija table osetljive na dodir, kao i vizuelna reprezentacija procedure njenog uklanjanja.

Uklanjanje i postavljanje komponenti 29

Koraci

1. Uklonite tri zavrtnja (M2x2) kojima je nosač table osetljive na dodir pričvršćen za sklop oslonca za dlan i tastature.

2. Podignite nosač table osetljive na dodir sa sklopa oslonca za dlan i tastature.

NAPOMENA: Nakon uklanjanja table osetljive na dodir, ukoliko se zamenska tabla osetljiva na dodir ne postavi odmah, postavite nosač na sklop oslonca za dlan i tastature.

3. Otvorite rezu i izvucite kabl table osetljive na dodir iz konektora na matičnoj ploči.

4. Uklonite četiri zavrtnja (M2x2) koji učvršćuju tablu osetljivu na dodir za sklop oslonca za dlan i tastature.

5. Podignite tablu osetljivu na dodir sa sklopa oslonca za dlan i tastature.

30 Uklanjanje i postavljanje komponenti

Postavljanje table osetljive na dodir

Preduslovi

Ako menjate komponentu, uklonite postojeću komponentu pre sprovođenja procedure za postavljanje.

Informacije o ovom zadatku

Na slici u nastavku prikazana je lokacija table osetljive na dodir, kao i vizuelna reprezentacija procedure njenog postavljanja.

Koraci

1. Poravnajte i postavite tablu osetljivu na dodir u slot na sklopu oslonca za dlan i tastature.

2. Postavite četiri zavrtnja (M2x2) kojima je tabla osetljiva na dodir pričvršćena za sklop oslonca za dlan i tastature.

3. Poravnajte i postavite nosač table osetljive na dodir u slot na sklopu oslonca za dlan i tastature.

4. Postavite tri zavrtnja (M2x2) kojima je nosač table osetljive na dodir pričvršćen za sklop oslonca za dlan i tastature.

5. Povežite kabl table osetljive na dodir sa matičnom pločom i zatvorite rezu.

Uklanjanje i postavljanje komponenti 31

Sledeći koraci

1. Postavite

bateriju

.

2. Postavite

poklopac osnove

.

3. Sledite proceduru u odeljku

Posle rada u unutrašnjosti računara

.

U/I ploča

Uklanjanje U/I ploče

Preduslovi

1. Sledite proceduru u odeljku

Pre rada u unutrašnjosti računara .

2. Uklonite poklopac osnove .

Informacije o ovom zadatku

Na slici u nastavku je prikazana lokacija U/I ploče i vizuelna reprezentacija procedure uklanjanja U/I ploče.

Koraci

1. Otvorite rezu i odvojite kabl U/I ploče od matične ploče.

2. Uklonite dva zavrtnja (M2x4) koji učvršćuju U/I ploču za sklop oslonca za dlan i tastature.

3. Uklonite U/I ploču iz sklopa oslonca za dlan i tastature.

Postavljanje U/I ploče

Preduslovi

Ako menjate komponentu, uklonite postojeću komponentu pre sprovođenja procedure za postavljanje.

Informacije o ovom zadatku

Na slici u nastavku je prikazana lokacija U/I ploče i vizuelna reprezentacija procedure postavljanja.

32 Uklanjanje i postavljanje komponenti

Koraci

1. Otvorite rezu, povežite kabl U/I ploče sa matičnom pločom i zatvorite rezu.

2. Poravnajte otvore za zavrtnje na U/I ploči sa otvorima za zavrtnje na sklopu oslonca za dlan i tastature.

3. Postavite dva zavrtnja (M2x4) koji učvršćuju U/I ploču za sklop oslonca za dlan i tastature.

Sledeći koraci

1. Postavite

poklopac osnove

.

2. Sledite proceduru u odeljku

Posle rada u unutrašnjosti računara

.

Zvučnici

Uklanjanje zvučnika

Preduslovi

1. Sledite proceduru u odeljku

Pre rada u unutrašnjosti računara .

2. Uklonite poklopac osnove .

3. Uklonite poluprovodnički disk 2

.

Informacije o ovom zadatku

Na slici u nastavku prikazana je lokacija zvučnika, kao i vizuelna reprezentacija procedure njihovog uklanjanja.

Uklanjanje i postavljanje komponenti 33

Koraci

1. Zabeležite putanju kabla koji povezuje levi zvučnik sa desnim zvučnikom i uklonite ga iz vođica za usmeravanje na sklopu oslonca za dlan i tastature.

NAPOMENA: Pribeležite položaj gumenih uvodnica pre podizanja zvučnika.

2. Odlepite trake kojima je kabl zvučnika pričvršćen za sklop oslonca za dlan i tastature.

NAPOMENA: Zabeležite putanju kabla zvučnika i uklonite ga ispod USB ploče pre nego što isključite kabl iz matične ploče.

3. Izvadite kabl zvučnika iz matične ploče i oslobodite kabl ispod USB ploče.

4. Podignite zvučnike zajedno sa kablom sa sklopa oslonca za dlan i tastature.

Montiranje zvučnika

Preduslovi

Ako menjate komponentu, uklonite postojeću komponentu pre sprovođenja procedure za postavljanje.

Informacije o ovom zadatku

Na slici u nastavku je prikazana lokacija zvučnika i vizuelna reprezentacija procedure njihovog postavljanja.

34 Uklanjanje i postavljanje komponenti

Koraci

1. Pomoću stubića za poravnanje i gumenih uvodnica postavite zvučnike u slotove na sklopu oslonca za dlan i tastature.

NAPOMENA: Ako ste izvukli gumene uvodnice kada ste uklanjali zvučnike, vratite ih nazad pre nego što postavite zvučnike.

2. Povežite kabl zvučnika sa matičnom pločom i provucite kabl ispod USB ploče.

3. Zalepite kabl zvučnika za sklop oslonca za dlan i tastature.

4. Provucite kabl zvučnika kroz vođice za usmeravanje na sklopu oslonca za dlan i tastature.

Sledeći koraci

1. Postavite

poluprovodnički disk 2 .

2. Postavite

poklopac osnove

.

3. Sledite proceduru u odeljku

Posle rada u unutrašnjosti računara

.

Zadnji poklopac

Uklanjanje zadnjeg poklopca

Preduslovi

1. Sledite proceduru u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.

2. Uklonite poklopac osnove .

Informacije o ovom zadatku

Na slici u nastavku je prikazana lokacija zadnjeg poklopca, kao i vizuelna reprezentacija procedure njegovog uklanjanja.

Uklanjanje i postavljanje komponenti 35

Koraci

1. Uklonite dva zavrtnja (M2,5x5) kojima je zadnji poklopac pričvršćen za sklop oslonca za dlanove i tastature.

2. Uklonite dva zavrtnja (M2x2) koji učvršćuju zadnji poklopac za matičnu ploču.

3. Gurnite zadnji poklopac sa matične ploče i podignite ga sa sklopa oslonca za dlan i tastature.

Postavljanje zadnjeg poklopca

Preduslovi

Ako menjate komponentu, uklonite postojeću komponentu pre sprovođenja procedure za postavljanje.

Informacije o ovom zadatku

Na slici u nastavku je prikazana lokacija zadnjeg poklopca, kao i vizuelna reprezentacija procedure njegovog postavljanja.

36 Uklanjanje i postavljanje komponenti

Koraci

1. Gurnite zadnji poklopac prema matičnoj ploči dok ne nalegne na mesto.

2. Poravnajte otvore za zavrtnje na zadnjem poklopcu sa otvorima za zavrtnje na sklopu oslonca za dlanove i tastature.

3. Postavite dva zavrtnja (M2.5x5) kojima je zadnji poklopac pričvršćen za sklop oslonca za dlanove i tastature.

4. Postavite dva zavrtnja (M2x2) koji učvršćuju zadnji poklopac za matičnu ploču.

Sledeći koraci

1. Postavite

poklopac osnove

.

2. Sledite proceduru u odeljku

Posle rada u unutrašnjosti računara

.

Sklop ekrana

Postavljanje sklopa ekrana

Preduslovi

Ako menjate komponentu, uklonite postojeću komponentu pre sprovođenja procedure za postavljanje.

Informacije o ovom zadatku

Na slici u nastavku je prikazana lokacija sklopa ekrana i vizuelna reprezentacija procedure postavljanja.

Uklanjanje i postavljanje komponenti 37

Koraci

1. Poravnajte otvore za zavrtnje na zglobovima ekrana sa otvorima za zavrtnje na sklopu oslonca za dlan i tastature i postavite sklop ekrana na sklop oslonca za dlan i tastature.

2. Provucite kabl antene i ekrana kroz vođice za usmeravanje na sklopu oslonca za dlan i tastature i na gornjoj strani računara, duž leve strane porta adaptera za napajanje.

38 Uklanjanje i postavljanje komponenti

3. Postavite osam zavrtanja (M2,5x4) koji pričvršćuju zglobove sklopa ekrana za sklop oslonca za dlan i tastature.

4. Okrenite sklop ekrana naopako.

5. Ubacite kabl ekrana u konektor na matičnoj ploči i zatvorite rezu da biste učvrstili kabl.

6. Zalepite traku kojom je kabl ekrana pričvršćen za matičnu ploču.

7. Provucite kablive antene kroz vođice za usmeravanje na ventilatoru i zalepite traku kojom je kabl bežične kartice pričvršćen za matičnu ploču.

Sledeći koraci

1. Postavite

bežičnu karticu

.

2. Postavite

zadnji poklopac

3. Postavite

poklopac osnove

.

4. Sledite proceduru u odeljku

Posle rada u unutrašnjosti računara

.

Uklanjanje sklopa ekrana

Preduslovi

1. Sledite proceduru u odeljku

Pre rada u unutrašnjosti računara .

2. Uklonite poklopac osnove .

3. Uklonite zadnji poklopac

.

4. Uklonite bežičnu karticu .

Informacije o ovom zadatku

Na slikama u nastavku prikazana je lokacija sklopa ekrana i vizuelna reprezentacija procedure njegovog uklanjanja.

Uklanjanje i postavljanje komponenti 39

Koraci

1. Odlepite trake kojima su kablovi antene pričvršćeni za matičnu ploču.

2. Proverite gde prolaze kabl ekrana i antenski kabl, pa uklonite kabl antene iz levog ventilatora.

3. Odlepite traku, otvorite rezu i izvucite kabl ekrana iz matične ploče.

4. Okrenite računar i postavite ga na čistu i ravnu površinu.

5. Uklonite kablove antene i ekrana iz vođica za usmeravanje na sklopu oslonca za dlan i tastature.

6. Uklonite osam zavrtanja (M2,5x4) koji pričvršćuju zglobove sklopa ekrana za sklop oslonca za dlan i tastature.

7. Podignite zglobove sa sklopa oslonca za dlan i tastature.

8. Gurnite i podignite sklop ekrana sa sklopa oslonca za dlan i tastature.

9. Nakon obavljanja svih navedenih koraka, ostaje vam sklop ekrana.

40 Uklanjanje i postavljanje komponenti

Port adaptera za napajanje

Uklanjanje porta adaptera za napajanje

Preduslovi

1. Sledite proceduru u odeljku

Pre rada u unutrašnjosti računara .

2. Uklonite poklopac osnove .

3. Uklonite zadnji poklopac

.

Informacije o ovom zadatku

Na slici u nastavku prikazana je lokacija porta adaptera za napajanje, kao i vizuelna reprezentacija procedure njegovog uklanjanja.

Uklanjanje i postavljanje komponenti 41

Koraci

1. Uklonite dva zavrtnja (M2x4) na nosaču porta adaptera za napajanje koji učvršćuju port adaptera za napajanje za sklop oslonca za dlan i tastature.

2. Uklonite nosač porta adaptera za napajanje sa porta adaptera za napajanje.

3. Odvojite kabl porta adaptera za napajanje sa matične ploče.

4. Podignite port adaptera za napajanje zajedno sa kablom sa sklopa oslonca za dlan i tastature.

Postavljanje porta adaptera za napajanje

Preduslovi

Ako menjate komponentu, uklonite postojeću komponentu pre sprovođenja procedure za postavljanje.

Informacije o ovom zadatku

Na slici u nastavku prikazana je lokacija porta adaptera za napajanje, kao i vizuelna reprezentacija procedure postavljanja.

42 Uklanjanje i postavljanje komponenti

Koraci

1. Postavite port adaptera za napajanje u priključak i zalepite ga za kabl porta adaptera za napajanje na matičnoj ploči.

2. Povežite kabl porta adaptera za napajanje na matičnu ploču.

3. Poravnajte i postavite nosač porta adaptera za napajanje iznad porta adaptera za napajanje.

4. Postavite dva zavrtnja (M2x4) kojima je nosač porta adaptera za napajanje pričvršćen za sklop oslonca za dlan i tastature.

Sledeći koraci

1. Postavite

zadnji poklopac

2. Postavite

poklopac osnove

.

3. Sledite proceduru u odeljku

Posle rada u unutrašnjosti računara

.

Matična ploča

Uklanjanje matične ploče

Preduslovi

1. Sledite proceduru u odeljku

Pre rada u unutrašnjosti računara .

NAPOMENA: Zamenom matične ploče poništavaju se bilo koje promene koje ste izvršili u BIOS-u korišćenjem programa za podešavanje BIOS-a. Nakon zamene matične ploče, ponovo izvršite odgovarajuće izmene.

NAPOMENA: Pre odspajanja kablova sa matične ploče, zabeležite lokaciju konektora da biste mogli da ispravno ponovo povežete kablove nakon zamene matične ploče.

2. Uklonite poklopac osnove .

3. Uklonite bateriju .

4. Uklonite zadnji poklopac

.

5. Uklonite poluprovodnički disk 1 .

NAPOMENA: Nosač zavrtnja poluprovodničkog diska mora da se ukloni i prenese u novu matičnu ploču.

6. Uklonite poluprovodnički disk 2

.

NAPOMENA: Nosač zavrtnja poluprovodničkog diska mora da se ukloni i prenese u novu matičnu ploču.

Uklanjanje i postavljanje komponenti 43

7. Uklonite bežičnu karticu .

8. Uklonite memorijski modul

.

Informacije o ovom zadatku

Sledeća slika prikazuje konektore na matičnoj ploči.

1. Kabl ekrana

3. Kabl ventilatora

5. Kabl zvučnika

7. Kabl pozadinskog osvetljenja tastature

9. Kabl tastature sa 4 zone

11. Kabl ventilatora

2. Kabl porta adaptera za napajanje

4. kabl U/I ploče

6. Kabl tastature

8. Kabl table osetljive na dodir

10. Prednji LED kabl (opcionalno)

12. Kabl dugmeta za napajanje

Na slici u nastavku prikazana je lokacija matične ploče, kao i vizuelna reprezentacija procedure njenog uklanjanja.

OPREZ: Pre uklanjanja matične ploče, ostavite dovoljno vremena da se rashladni element ohladi da se ne biste povredili.

44 Uklanjanje i postavljanje komponenti

Koraci

1. Uklonite dva zavrtnja (M2x4) koji učvršćuju nosač tipa C za matičnu ploču i uklonite ga sa matične ploče.

2. Odlepite traku koja pričvršćuje kabl ekrana za matičnu ploču.

3. Otvorite rezu i odspojite kabl ekrana iz matične ploče i postavite ga na ravnu i čistu povrtšinu.

4. Otvorite rezu i odspojite kabl porta adaptera za napajanje sa matične ploče.

Uklanjanje i postavljanje komponenti 45

5. Isključite kabl ventilatora iz matične ploče.

6. Otvorite rezu i izvucite kabl U/I ploče iz konektora na matičnoj ploči.

7. Odspojite kabl zvučnika sa matične ploče.

8. Otvorite rezu i izvucite kabl tastature iz konektora na matičnoj ploči.

9. Otvorite rezu i odspojite kabl pozadinskog osvetljenja tastature iz matične ploče.

10. Otvorite rezu i izvucite kabl table osetljive na dodir iz konektora na matičnoj ploči.

11. Otvorite rezu i izvadite kabl prednjeg LED svetla iz konektora na matičnoj ploči (opcionalno).

12. Otvorite rezu i isključite kabl tastature sa 4 zone iz matične ploče (opcionalno).

13. Isključite kabl ventilatora iz matične ploče.

14. Otvorite rezu i odspojite kabl dugmeta za napajanje iz USB ploče.

15. Uklonite zavrtanj (M2x4) kojim je USB ploča pričvršćena za sklop oslonca za dlan i tastature.

16. Uklonite zavrtanj (M2x4) kojim je levi ventilator pričvršćen za sklop oslonca za dlan i tastature.

17. Uklonite četiri zavrtnja (M2x4) kojima je matična ploča pričvršćena za sklop oslonca za dlan i tastature.

NAPOMENA: USB ploča i rashladni element su pričvršćeni za matičnu ploču.

NAPOMENA: Nakon što uklonite zavrtnje, podignite matičnu ploču sa gornje leve i desne strane rashladnog elementa. Uverite se da su konektori oslobođeni iz portova i pinova sa leve i desne strane računara.

NAPOMENA: Postavite matičnu ploču na čistu i ravnu površinu.

18. Nakon obavljanja svih gorenavedenih koraka, podignite matičnu ploču sa sklopa oslonca za dlan i tastature zajedno sa USB pločom i rashladnim elementom.

19. Okrenite matičnu ploču naopako i uklonite USB ploču

i

rashladni element

.

20. Nakon obavljanja svih navedenih koraka, ostaje vam matična ploča.

46 Uklanjanje i postavljanje komponenti

Postavljanje matične ploče

Preduslovi

Ako menjate komponentu, uklonite postojeću komponentu pre sprovođenja procedure za postavljanje.

NAPOMENA: Zamenom matične ploče poništavaju se bilo koje promene koje ste izvršili u BIOS-u korišćenjem programa za podešavanje BIOS-a. Nakon zamene matične ploče, ponovo izvršite odgovarajuće izmene.

Informacije o ovom zadatku

Sledeća slika prikazuje konektore na matičnoj ploči.

1. Kabl ekrana

3. Kabl ventilatora

5. Kabl zvučnika

2. Kabl porta adaptera za napajanje

4. kabl U/I ploče

6. Kabl tastature

Uklanjanje i postavljanje komponenti 47

7. Kabl pozadinskog osvetljenja tastature

9. Kabl tastature sa 4 zone

11. Kabl ventilatora

8. Kabl table osetljive na dodir

10. Prednji LED kabl (opcionalno)

12. Kabl dugmeta za napajanje

Na slici u nastavku prikazana je lokacija matične ploče, kao i vizuelna reprezentacija procedure postavljanja.

48 Uklanjanje i postavljanje komponenti

Koraci

1.

NAPOMENA: Postavite matičnu ploču na čistu i ravnu površinu.

Zamenite

USB ploču

, i

rashladni element

.

2. Preokrenite matičnu ploču.

3. Poravnajte otvore za zavrtnje na matičnoj ploči sa otvorima za zavrtnje na sklopu oslonca za dlan i tastature.

NAPOMENA: Poravnajte matičnu ploču sa čiodama za pozicioniranje na sklopu oslonca za dlan i tastature.

NAPOMENA: Poravnajte rashladni element na gornjoj ivici sklopa oslonca za dlan i tastature.

4. Poravnajte otvore za zavrtnje na nosaču porta tipa C sa otvorima za zavrtnje na matičnoj ploči.

5. Postavite dva zavrtnja (M2x4) koji učvršćuju nosač tipa C za matičnu ploču.

6. Postavite zavrtanj (M2x4) kojim je USB ploča pričvršćena za sklop oslonca za dlan i tastature.

7. Postavite zavrtanj (M2x4) kojim je levi ventilator pričvršćen za sklop oslonca za dlan i tastature.

8. Postavite četiri zavrtnja (M2x4) kojima je matična ploča pričvršćena za sklop oslonca za dlan i tastature.

9. Otvorite rezu i povežite kabl ekrana sa matičnom pločom.

10. Zalepite traku kojom je kabl ekrana pričvršćen za matičnu ploču.

11. Otvorite rezu i povežite kabl porta adaptera za napajanje sa matičnom pločom.

12. Povežite kabl ventilatora na matičnu ploču.

13. Otvorite rezu i povežite kabl U/I ploče sa matičnom pločom.

14. Povežite kabl zvučnika na matičnu ploču.

15. Otvorite rezu i povežite kabl tastature sa matičnom pločom.

16. Otvorite rezu i povežite kabl pozadinskog osvetljenja tastature sa matičnom pločom.

17. Otvorite rezu i povežite kabl table osetljive na dodir sa matičnom pločom.

18. Otvorite rezu i povežite kabl prednjeg LED svetla sa matičnom pločom (opcionalno).

19. Otvorite rezu i isključite kabl tastature sa 4 zone iz matične ploče (opcionalno).

20. Povežite kabl ventilatora na matičnu ploču.

OPREZ: Uverite se da je kabl dugmeta za napajanje provučen ispod USB ploče i povezan sa konektorom na USB ploči.

Računar se neće uključiti ako kabl dugmeta za napajanje nije dobro povezan.

21. Otvorite rezu i povežite kabl dugmeta za napajanje sa USB pločom.

Sledeći koraci

1. Postavite

memorijski modul .

2. Postavite

bežičnu karticu

.

NAPOMENA: Pre zamene poluprovodničkih diskova. nosač zavrtnja poluprovodničkog diska mora da se prenese sa stare matične ploče.

3. Postavite

poluprovodnički disk 2 .

4. Postavite

poluprovodnički disk 1 .

5. Postavite

zadnji poklopac

6. Postavite

bateriju

.

7. Postavite

poklopac osnove

.

8. Sledite proceduru u odeljku

Posle rada u unutrašnjosti računara

.

Rashladni element

Uklanjanje rashladnog elementa

Preduslovi

1. Sledite proceduru u odeljku

Pre rada u unutrašnjosti računara .

Uklanjanje i postavljanje komponenti 49

OPREZ: Radi maksimalnog hlađenja procesora, ne dodirujte površine za prenos toplote na rashladnom elementu. Ulja u vašoj koži mogu smanjiti sposobnost prenosa toplote termalne masti.

NAPOMENA: Rashladni element može postati vreo tokom normalnog rada. Ostavite dovoljno vremena da se rashladni element ohladi pre nego što ga dodirnete.

2. Uklonite poklopac osnove .

3. Uklonite bateriju .

4. Uklonite zadnji poklopac

.

5. Uklonite poluprovodnički disk 1 .

6. Uklonite poluprovodnički disk 2

.

7. Uklonite bežičnu karticu .

8. Uklonite memorijski modul

.

9. Sledite proceduru od koraka 1 do koraka 17 u delu

Uklanjanje matične ploče

.

NAPOMENA: Matična ploča može da se ukloni zajedno sa rashladnim elementom i USB pločom.

Informacije o ovom zadatku

Na slici u nastavku je prikazana lokacija rashladnog elementa i vizuelna reprezentacija procedure uklanjanja rashladnog elementa.

Koraci

1. Preokrenite matičnu ploču.

2. Uklonite šest zavrtanja (M2x4) kojim se rashladni element pričvršćuje za matičnu ploču.

3. Podignite rashladni element sa matične ploče.

50 Uklanjanje i postavljanje komponenti

Postavljanje rashladnog elementa

Preduslovi

Ako menjate komponentu, uklonite postojeću komponentu pre sprovođenja procedure za postavljanje.

Informacije o ovom zadatku

Na slici u nastavku je prikazana lokacija rashladnog elementa i vizuelna reprezentacija procedure postavljanja.

OPREZ: Nepravilno poravnanje rashladnog elementa može oštetiti matičnu ploču i procesor.

NAPOMENA: Ako se menja matična ploča ili rashladni element, koristite termalnu traku/pastu koja se nalazi u kompletu da biste obezbedili postizanje termičke provodnosti.

Koraci

1. Postavite rashladni element na matičnu ploču i poravnajte otvore za zavrtnje na rashladnom elementu sa otvorima za zavrtnje na matičnoj ploči.

2. Postavite šest zavrtanja (M2x4) kojim se rashladni element pričvršćuje za matičnu ploču.

3. Okrenite matičnu ploču i poravnajte otvore za zavrtnje na matičnoj ploči sa otvorima za zavrtnje na sklopu oslonca za dlan i tastature.

Sledeći koraci

1. Sledite proceduru od koraka 2 do koraka 20 u delu

Postavljanje hard diska

.

2. Postavite

memorijski modul .

3. Postavite

bežičnu karticu

.

4. Postavite

poluprovodnički disk 2 .

5. Postavite

poluprovodnički disk 1 .

Uklanjanje i postavljanje komponenti 51

6. Postavite

zadnji poklopac

7. Postavite

bateriju

.

8. Postavite

poklopac osnove

.

9. Sledite proceduru u odeljku

Posle rada u unutrašnjosti računara

.

USB ploča

Uklanjanje USB ploče

Preduslovi

1. Sledite proceduru u odeljku

Pre rada u unutrašnjosti računara .

2. Uklonite poklopac osnove .

3. Uklonite bateriju .

4. Uklonite zadnji poklopac

.

5. Uklonite poluprovodnički disk 1 .

6. Uklonite poluprovodnički disk 2

.

7. Uklonite bežičnu karticu .

8. Uklonite memorijski modul

.

9. Sledite proceduru od koraka 1 do koraka 17 u delu

Uklanjanje matične ploče

.

NAPOMENA: Matična ploča može da se ukloni zajedno sa rashladnim elementom i USB pločom.

Informacije o ovom zadatku

Na slici u nastavku je prikazana lokacija USB ploče i vizuelna reprezentacija procedure uklanjanja.

Koraci

1. Preokrenite matičnu ploču.

2. Otvorite rezu i izvadite kabl USB ploče iz konektora na matičnoj ploči.

3. Uklonite dva zavrtnja (M2x4) kojima je USB ploča pričvršćena za sklop oslonca za dlan i tastature.

4. Uklonite USB ploču iz sklopa oslonca za dlan i tastature.

52 Uklanjanje i postavljanje komponenti

Postavljanje USB ploče

Preduslovi

Ako menjate komponentu, uklonite postojeću komponentu pre sprovođenja procedure za postavljanje.

Informacije o ovom zadatku

Na slici u nastavku je prikazana lokacija USB ploče i vizuelna reprezentacija procedure postavljanja.

Koraci

1. Poravnajte otvore za zavrtnje na USB ploči sa otvorima za zavrtnje na sklopu oslonca za dlan i tastature.

2. Otvorite rezu i povežite kabl USB ploče sa matičnom pločom.

3. Postavite dva zavrtnja (M2x4) kojima je matična ploča pričvršćena za sklop oslonca za dlan i tastature.

Sledeći koraci

1. Sledite proceduru od koraka 2 do koraka 20 u delu

Postavljanje hard diska

.

2. Postavite

memorijski modul .

3. Postavite

bežičnu karticu

.

4. Postavite

poluprovodnički disk 2 .

5. Postavite

poluprovodnički disk 1 .

6. Postavite

zadnji poklopac

7. Postavite

bateriju

.

8. Postavite

poklopac osnove

.

9. Sledite proceduru u odeljku

Posle rada u unutrašnjosti računara

.

Uklanjanje i postavljanje komponenti 53

U/I ploča

Uklanjanje U/I ploče

Preduslovi

1. Sledite proceduru u odeljku

Pre rada u unutrašnjosti računara .

2. Uklonite poklopac osnove .

Informacije o ovom zadatku

Na slici u nastavku je prikazana lokacija U/I ploče i vizuelna reprezentacija procedure uklanjanja U/I ploče.

Koraci

1. Otvorite rezu i odvojite kabl U/I ploče od matične ploče.

2. Uklonite dva zavrtnja (M2x4) koji učvršćuju U/I ploču za sklop oslonca za dlan i tastature.

3. Uklonite U/I ploču iz sklopa oslonca za dlan i tastature.

Postavljanje U/I ploče

Preduslovi

Ako menjate komponentu, uklonite postojeću komponentu pre sprovođenja procedure za postavljanje.

Informacije o ovom zadatku

Na slici u nastavku je prikazana lokacija U/I ploče i vizuelna reprezentacija procedure postavljanja.

54 Uklanjanje i postavljanje komponenti

Koraci

1. Otvorite rezu, povežite kabl U/I ploče sa matičnom pločom i zatvorite rezu.

2. Poravnajte otvore za zavrtnje na U/I ploči sa otvorima za zavrtnje na sklopu oslonca za dlan i tastature.

3. Postavite dva zavrtnja (M2x4) koji učvršćuju U/I ploču za sklop oslonca za dlan i tastature.

Sledeći koraci

1. Postavite

poklopac osnove

.

2. Sledite proceduru u odeljku

Posle rada u unutrašnjosti računara

.

Dugme za napajanje

Uklanjanje dugmeta za napajanje

Preduslovi

1. Sledite proceduru u odeljku

Pre rada u unutrašnjosti računara .

2. Uklonite poklopac osnove .

3. Uklonite bateriju .

4. Uklonite zadnji poklopac

.

5. Uklonite poluprovodnički disk

.

6. Uklonite poluprovodnički disk 2

.

7. Uklonite bežičnu karticu .

8. Uklonite memorijski modul

.

9. Uklonite matičnu ploču .

Informacije o ovom zadatku

Na slikama u nastavku prikazana je lokacija dugmeta za napajanje i vizuelna reprezentacija procedure uklanjanja.

Uklanjanje i postavljanje komponenti 55

Koraci

1. Uklonite dva zavrtnja (M2x2) koji učvršćuju štitnik dugmeta za napajanje za sklop oslonca za dlanove i tastature.

2. Podignite štitnik dugmeta za napajanje sa sklopa oslonca za dlan i tastature.

3. Uklonite dva zavrtnja (M2x2) koji učvršćuju dugme za napajanje za sklop oslonca za dlan i tastature.

4. Podignite dugme za napajanje sa sklopa oslonca za dlan i tastature.

Postavljanje dugmeta za napajanje

Preduslovi

Ako menjate komponentu, uklonite postojeću komponentu pre sprovođenja procedure za postavljanje.

Informacije o ovom zadatku

Na slici u nastavku je prikazana lokacija dugmeta za napajanje i vizuelna reprezentacija procedure njegovog postavljanja.

56 Uklanjanje i postavljanje komponenti

Koraci

1. Postavite dugme za napajanje u slot na sklopu oslonca za dlan i tastature.

2. Postavite dva zavrtnja (M2x2) koji učvršćuju dugme za napajanje za sklop oslonca za dlan i tastature.

3. Poravnajte otvore za zavrtnje na štitniku dugmeta za napajanje sa otvorima za zavrtnje na sklopu oslonca za dlanove i tastature.

4. Postavite dva zavrtnja (M2x2) koji učvršćuju štitnik dugmeta za napajanje za sklop oslonca za dlan i tastature.

Sledeći koraci

1. Postavite

matičnu ploču

.

2. Postavite

memorijski modul .

3. Postavite

bežičnu karticu

.

4. Postavite

poluprovodnički disk 2 .

5. Postavite

poluprovodnički disk 1 .

6. Postavite

zadnji poklopac

7. Postavite

bateriju

.

8. Postavite

poklopac osnove

.

9. Sledite proceduru u odeljku

Posle rada u unutrašnjosti računara

.

Sklop oslonca za dlan i tastature

Uklanjanje sklopa oslonca za dlan i tastature

Preduslovi

1. Sledite proceduru u odeljku

Pre rada u unutrašnjosti računara .

2. Uklonite poklopac osnove .

3. Uklonite bateriju .

4. Uklonite tablu osetljivu na dodir .

5. Uklonite zadnji poklopac

.

6. Uklonite sklop ekrana

.

7. Uklonite poluprovodnički disk

.

8. Uklonite poluprovodnički disk 2

.

Uklanjanje i postavljanje komponenti 57

9. Uklonite bežičnu karticu .

10. Uklonite memorijski modul

.

11. Uklonite port adaptera za napajanje .

12. Uklonite zvučnike .

13. Sledite proceduru od koraka 1 do koraka 17 u delu

Uklanjanje matične ploče

.

NAPOMENA: Matična ploča može da se ukloni zajedno sa rashladnim elementom i USB pločom.

14. Uklonite dugme za napajanje

.

Informacije o ovom zadatku

Nakon obavljanja koraka u pripremnim uslovima ostaje nam sklop oslonca za dlan i tastature.

NAPOMENA: Kada menjate oslonac za dlanove, zidni nosači poluprovodničkog diska, nosač tipa C i nosač table osetljive na dodir moraju da se uklone sa postojećeg oslonca za dlanove i da se prenesu na novi oslonac za dlanove.

Postavljanje sklopa oslonca za dlan i tastature

Preduslovi

Ako menjate komponentu, uklonite postojeću komponentu pre sprovođenja procedure za postavljanje.

Informacije o ovom zadatku

Postavite sklop oslonca za dlan i tastature na ravnu površinu.

NAPOMENA: Kada menjate oslonac za dlanove, zidni nosači poluprovodničkog diska moraju da se prenesu sa starog na novi oslonac za dlanove.

58 Uklanjanje i postavljanje komponenti

Sledeći koraci

1. Postavite

dugme za napajanje .

2. Sledite proceduru od koraka 2 do koraka 20 u delu

Postavljanje hard diska

.

3. Postavite

zvučnike

.

4. Postavite

port adaptera za napajanje

.

5. Postavite

memorijski modul .

6. Postavite

bežičnu karticu

.

7. Postavite

poluprovodnički disk 2 .

8. Postavite

poluprovodnički disk 1 .

9. Postavite

sklop ekrana .

10. Postavite

zadnji poklopac .

11. Postavite

tablu osetljivu na dodir

.

12. Postavite

bateriju

.

13. Postavite

poklopac osnove

.

14. Sledite proceduru u odeljku

Posle rada u unutrašnjosti računara

.

Uklanjanje i postavljanje komponenti 59

3

Upravljački programi i preuzimanja

Ako rešavate probleme, preuzimate ili instalirate upravljačke programe, preporučuje se da pročitate članak Dell baze znanja, Česta pitanja o upravljačkim programima i preuzimanjima 000123347 .

60 Upravljački programi i preuzimanja

4

Podešavanje sistema

OPREZ: Ako niste iskusni korisnik računara, ne menjajte postavke u BIOS programu za podešavanje. Neke promene mogu uzrokovati nepravilan rad računara.

NAPOMENA: U zavisnosti od računara i instaliranih uređaja, stavke navedene u ovom odeljku mogu, ali ne moraju da se pojavljuju.

NAPOMENA: Pre nego što unesete izmene u BIOS program za podešavanje, preporučuje se da zabeležite informacije sa ekrana

BIOS programa za podešavanje radi naknadne upotrebe.

Koristite BIOS program za podešavanje za sledeće namene:

● Dobijanje informacija o hardveru postavljenom na računaru, kao što je količina RAM memorije i veličina hard diska.

● Promenu informacija o konfiguraciji sistema.

● Postavljanje ili promenu opcije koje korisnici mogu birati, kao što su šifra korisnika, tip postavljenog hard diska i omogućavanje ili onemogućavanje osnovnih uređaja.

Ulazak u BIOS program za podešavanje sistema

Koraci

1. Uključite računar.

2. Odmah pritisnite F2 da biste ušli u BIOS program za podešavanje sistema.

NAPOMENA: Ako čekate predugo i pojavi se logotip operativnog sistema, sačekajte dok ne vidite radnu površinu. Zatim, isključite računar i pokušajte ponovo.

Tasteri za navigaciju

NAPOMENA: Kod najvećeg broja opcija programa za podešavanje sistema System Setup, promene koje vršite snimaju se, ali postaju aktivne tek kada ponovo pokrenete sistem.

Tabela 3. Tasteri za navigaciju

Tasteri

Strelica nagore

Strelica nadole

Enter

Razmaknica

Tab

Navigacija

Prelazak na prethodno polje.

Prelazak na sledeće polje.

Odabir vrednosti u izabranom polju (ako je primenljivo) ili praćenje linka u polju.

Proširenje ili skupljanje padajuće liste, ako je primenljivo.

Prelazak na sledeću oblast fokusa.

NAPOMENA: Samo za standardne grafičke pregledače.

Esc Prelazak na prethodnu stranu do prikaza glavnog ekrana. Pritiskom na Esc na glavnom ekranu prikazuje se poruka da morate da sačuvate sve nesačuvane promene i ponovo pokreće sistem.

Podešavanje sistema 61

Meni za jednokratno pokretanje sistema

Da biste pristupili meniju za jednokratno pokretanje sistema , uključite računar i odmah pritisnite F2.

NAPOMENA: Preporučuje se da isključite računar ako je uključen.

Meni za jednokratno pokretanje sistema prikazuje uređaje sa kojih možete da izvršite podizanje sistema, uključujući opciju dijagnostike.

Opcije menija za pokretanje sistema su:

● Removable Drive (ako je dostupno)

● STXXXX disk (ako je dostupno)

NAPOMENA: XXX označava broj SATA disk jedinice.

● Optical Drive (ako je dostupno)

● SATA hard drive (ako je dostupan)

● Dijagnostika

NAPOMENA: Ako izaberete opciju Diagnostics (Dijagnostika) prikazaće se ekran ePSA diagnostics (ePSA dijagnostika) .

Ekran sa sekvencom pokretanja sistema takođe prikazuje opciju za pristupanje ekranu programa System Setup.

Opcije programa za podešavanje sistema

NAPOMENA: U zavisnosti od ovog računara i instaliranih uređaja, stavke navedene u ovom odeljku mogu, ali ne moraju biti prikazane.

Tabela 4. Opcije za podešavanje sistema - Meni „System Information“ (Informacije o sistemu)

Pregled

BIOS Version

Service Tag

Asset Tag (Oznaka sredstava)

Ownership Tag (Oznaka vlasništva)

Manufacture Date (Datum proizvodnje)

Ownership Date

Express Service Code (Kôd za brzi servis)

Ownership Tag (Oznaka vlasništva)

Signed Firmware Update

Baterija

Primary

Battery Level

Battery State

Health

Adapter za naizmeničnu struju

Processor Information (Informacije o procesoru)

Processor Type (Tip procesora)

Maximum Clock Speed (Maksimalna brzina sata)

Core Count (Broj jezgara)

Processor L2 Cache (L2 predmemorija procesora)

Prikazuje broje verzije BIOS-a.

Prikazuje servisnu oznaku računara.

Prikazuje oznaku delova računara.

Prikazuje oznaku vlasništva računara.

Prikazuje datum proizvodnje računara.

Prikazuje datum sticanja vlasništva računara.

Prikazuje kod za brzi servis računara.

Prikazuje oznaku vlasništva računara.

Prikazuje da li je omogućeno ažuriranje firmvera sa potpisom.

Prikazuje informacije o statusu baterije.

Prikazuje primarnu bateriju.

Prikazuje nivo baterije.

Prikazuje stanje baterije.

Prikazuje informacije o ispravnosti baterije.

Prikazuje da li je postavljen adapter za naizmeničnu struju.

Prikazuje tip procesora.

Prikazuje maksimalnu brzinu procesora.

Prikazuje broj jezgara na procesoru.

Prikazuje veličinu L2 keš memorije procesora.

62 Podešavanje sistema

Tabela 4. Opcije za podešavanje sistema - Meni „System Information“ (Informacije o sistemu) (nastavak)

Pregled

Processor ID (ID procesora)

Processor L3 Cache (L3 predmemorija procesora)

Prikazuje identifikacioni kod procesora.

Prikazuje veličinu L3 keš memorije procesora.

Current Clock Speed (Trenutna brzina sata) Prikazuje trenutnu brzinu procesora.

Minimum Clock Speed (Minimalna brzina sata)

Prikazuje minimalnu brzinu procesora.

Microcode Version Prikazuje verziju mikrokoda.

Intel Hyper-Threading Capable

64-Bit Technology (64-bitna tehnologija)

Memory Information (Informacije o memoriji)

Memory Installed (Instalirana memorija)

Prikazuje da li procesor podržava funkciju HyperThreading (HT).

Prikazuje da li se koristi tehnologija 64 bita.

Prikazuje ukupnu instaliranu memoriju računara.

Memory Available (Dostupna memorija)

Memory Speed (Brzina memorije)

Prikazuje ukupnu dostupnu memoriju računara.

Prikazuje brzinu memorije.

Memory Channel Mode (Režim kanala memorije)

Prikazuje režim jednog ili dva kanala.

Memory Technology (Tehnologija memorije) Prikazuje tehnologiju koja se koristi za memoriju.

Device Information (Informacije o uređaju)

Video Controller (Video kontroler) dGPU Video Controller

Video BIOS Version (Verzija video BIOS-a)

Video Memory (Video memorija)

Panel Type (Tip ploče)

Native Resolution (Ugrađena rezolucija)

Audio Controller (Audio kontroler)

Wi-Fi Device (Wi-Fi uređaj)

Bluetooth Device (Bluetooth uređaj)

Prikazuje informacije o integrisanoj grafičkoj kartici na računaru.

Prikazuje informacije o neintegrisanoj grafičkoj kartici koja se koristi na računaru.

Prikazuje video verziju BIOS-a koja se koristi na računaru.

Prikazuje informacije o video memoriji računara.

Prikazuje tip ploče na računaru.

Prikazuje originalnu rezoluciju računara.

Prikazuje informacije o audio kontroleru koji se koristi na računaru.

Prikazuje informacije o bežičnom uređaju koji se koristi na računaru.

Prikazuje informacije o Bluetooth uređaju na računaru.

Tabela 5. Opcije podešavanja sistema – Meni Boot options (Opcije pokretanja)

Opcije pokretanja

Advanced Boot Options

Enable UEFI Network Stack Omogućava ili onemogućava stek UEFI mreže.

Podrazumevano: OFF (Isključeno).

Boot Mode (Režim podizanja)

Boot Mode: UEFI only

Enable Boot Devices

Boot Sequence

BIOS Setup Advanced Mode

Prikazuje režim pokretanja računara.

Omogućava ili onemogućava uređaje za pokretanje računara.

Prikazuje sekvencu pokretanja sistema.

Omogućava ili onemogućava napredna podešavanja BIOS-a.

Podrazumevano: ON (Uključeno).

Podešavanje sistema 63

Tabela 5. Opcije podešavanja sistema – Meni Boot options (Opcije pokretanja) (nastavak)

Opcije pokretanja

UEFI Boot Path Security Omogućava ili onemogućava da sistem zahteva od korisnika administratorsku lozinku kada se sistem pokreće sa UEFI putanje za pokretanje izabrane u meniju za pokretanje koji se dobija pritiskom na F12.

Podrazumevano: Always Except Internal HDD (Uvek, osim ako je u pitanju interni

HDD).

Tabela 6. Opcije za podešavanje sistema - Meni „System Configuration“ (Konfiguracija sistema)

System Configuration (Konfiguracija sistema)

Date/Time

Date

Time

Enable SMART Reporting

Podešava format datuma računara na MM/DD/GGGG. Promene datuma odmah stupaju na snagu.

Podešava format vremena računara na 24-časovni format SS/MM/SS. Možete da ga promenite na 12-časovni format sata i obrnuto. Promene vremena odmah stupaju na snagu.

Omogućava ili onemogućava SMART tehnologiju (tehnologiju samonadzora, analize i izveštavanja) tokom pokretanja računara koja izveštava o greškama hard diska.

Podrazumevano: OFF (Isključeno).

Enable Audio Omogućava ili onemogućava sve integrisane audio kontrolere.

Podrazumevano: ON (Uključeno).

Enable Microphone (Omogući mikrofon) Omogućava ili onemogućava mikrofon.

Podrazumevano: ON (Uključeno).

Enable Internal Speaker (Omogući unutrašnji mikrofon)

Omogućava ili onemogućava unutrašnji zvučnik.

Podrazumevano: ON (Uključeno).

USB Configuration

Enable Boot Support (Omogući podršku za pokretanje)

Enable External USB Ports (Omogući spoljašnje USB portove)

SATA Operation

Drives

M.2 PCIe SSD-0/SATA-2

SATA-0

Drive Information

Miscellaneous Devices

Enable Camera

Omogućava ili onemogućava USB uređaje za masovno skladištenje kao što su spoljašnji hard disk, optička disk jedinica i USB disk jedinica.

Omogućava ili onemogućava funkcionalnost USB portova u okruženju operativnog sistema.

Konfiguriše režim rada integrisanog kontrolera SATA hard diska.

Podrazumevano: RAID. SATA je konfigurisan tako da podržava RAID (Intel Rapid

Restore tehnologiju).

Omogućava ili onemogućava različite ugrađene disk jedinice.

Podrazumevano: ON (Uključeno).

Podrazumevano: ON (Uključeno).

Prikazuje informacije o različitim ugrađenim disk jedinicama.

Omogućava ili onemogućava različite ugrađene uređaje.

Omogućava ili onemogućava kameru.

Podrazumevano: ON (Uključeno).

Keyboard Illumination

Keyboard Backlight Timeout on AC

Konfiguriše režim rada funkcije osvetljenja tastature.

Podrazumevano: Disabled (Onemogućeno). Osvetljenje tastature je uvek isključeno.

Konfiguriše vrednost isteka vremena pozadinskog osvetljenja tastature kad je adapter za naizmeničnu struju priključen na računar. Vrednost isteka vremena pozadinskog osvetljenja tastature ima efekat samo kada je pozadinsko osvetljenje omogućeno.

64 Podešavanje sistema

Tabela 6. Opcije za podešavanje sistema - Meni „System Configuration“ (Konfiguracija sistema) (nastavak)

System Configuration (Konfiguracija sistema)

Keyboard Backlight Timeout on Battery

Touchscreen

Podrazumevano: 10 seconds (10 sekundi).

Konfiguriše vrednost isteka vremena pozadinskog osvetljenja tastature kada računar radi na bateriju. Vrednost isteka vremena pozadinskog osvetljenja tastature ima efekat samo kada je pozadinsko osvetljenje omogućeno.

Podrazumevano: 10 seconds (10 sekundi).

Omogućava ili onemogućava ekran osetljiv na dodir za operativni sistem.

NAPOMENA: Ekran osetljiv na dodir će uvek raditi u podešavanjima BIOS-a bez obzira na to podešavanje.

Podrazumevano: ON (Uključeno).

Tabela 7. Opcija podešavanja sistema - Meni „Video“ (Video)

Video

LCD Brightness

Brightness on battery power

Brightness on AC power

EcoPower

Podešava osvetljenost ekrana kad računar radi na bateriju.

Podešava osvetljenost ekrana kad računar radi na adapter za naizmeničnu struju.

Omogućava ili onemogućava funkciju EcoPower koja produžava radni vek baterije smanjivanjem osvetljenosti ekrana kad je to potrebno.

Podrazumevano: ON (Uključeno).

Tabela 8. Opcija podešavanja sistema - Meni Bezbednost

Bezbednost

Enable Admin Setup Lockout Omogućava ili onemogućava da korisnik unosi podešavanja BIOS-a kada je podešena administratorska lozinka.

Podrazumevano: OFF (Isključeno).

Password Bypass

Enable Non-Admin Password Changes

Premošćava sistemsku lozinku (za pokretanje) i lozinku unutrašnjeg čvrstog diska tokom restartovanja sistema.

Podrazumevano: Disabled (Onemogućeno).

Omogućava ili onemogućava da korisnik promeni sistemsku lozinku i lozinku hard diska bez unošenja administratorske lozinke.

Podrazumevano: ON (Uključeno).

Non-Admin Setup Changes

Allow Wireless Switch Changes

Enable UEFI Capsule Firmware Updates

Computrace

Intel Platform Trust Technology On

PPI Bypass for Clear Commands

Omogućava ili onemogućava promene opcije za podešavanje kad je podešena administratorska lozinka.

Podrazumevano: OFF (Isključeno).

Omogućava ili onemogućava ažuriranja BIOS-a preko paketa za ažuriranje UEFI kapsule.

Omogućava ili onemogućava interfejs BIOS modula opcionalne Computrace(R) usluge kompanije Absolute Software.

Omogućava ili onemogućava vidljivost Platform Trust Technology (PTT) za operativni sistem.

Podrazumevano: ON (Uključeno).

Omogućava ili onemogućava da operativni sistem preskoči upite korisnika za Physical

Presence Interface (PPI) BIOS-a pri izvršavanju naredbe brisanja.

Podrazumevano: OFF (Isključeno).

Podešavanje sistema 65

Tabela 8. Opcija podešavanja sistema - Meni Bezbednost (nastavak)

Bezbednost

Clear (Brisanje) Omogućava ili onemogućava da računar obriše informacije o vlasniku PTT-a i da vrati

PTT na podrazumevano stanje.

Podrazumevano: OFF (Isključeno).

Intel SGX

SMM Security Mitigation

Omogućava ili onemogućava da Intel proširenja softverske zaštite (SGX) obezbede bezbedno okruženje za izvršavanje kodova/skladištenje osetljivih informacija.

Podrazumevano: Software Control

Omogućava ili onemogućava dodatnu UEFI SMM bezbednosnu zaštitu.

Podrazumevano: OFF (Isključeno).

NAPOMENA: Ta funkcija može da dovede do problema kompatibilnosti sa određenim starim alatkama i aplikacijama ili prestanka njihovog rada.

Enable Strong Passwords

Password Configuration

Admin Password

System Password

Enable Master Password Lockout

Omogućava ili onemogućava bezbedne lozinke.

Podrazumevano: OFF (Isključeno).

Kontroliše minimalan i maksimalan broj dozvoljenih znakova za administratorsku i sistemsku lozinku.

Postavlja, menja ili briše administratorsku lozinku (ponekad se naziva lozinka za podešavanje).

Podešava, menja ili briše sistemsku lozinku.

Omogućava ili onemogućava podršku za glavnu lozinku.

Podrazumevano: OFF (Isključeno).

Tabela 9. Opcije za podešavanje sistema - Meni „Secure Boot“ (Bezbedno pokretanje)

Secure Boot (Bezbedno pokretanje)

Enable Secure Boot Omogućava ili onemogućava pokretanje računara pomoću samo odobrenog softvera za pokretanja.

Podrazumevano: OFF (Isključeno).

NAPOMENA: Da bi opcija Secure Boot bila omogućena, računar mora da bude u UEFI režimu pokretanja i opcija Enable Legacy Option ROMs mora da bude isključena.

Secure Boot Mode Podešava režim rada bezbednog pokretanja.

Podrazumevano: Deployed Mode (Režim za korišćenje).

NAPOMENA: Deployed Mode (Režim za korišćenje) treba izabrati za normalan rad bezbednog pokretanja.

Tabela 10. Opcije za podešavanje sistema – Meni Expert Key Management (Upravljanje ključevima u režimu za stručnjaka).

Upravljanje ključevima u režimu za stručnjaka

Enable Custom Mode Omogućava ili onemogućava promenu ključeva u bazama podataka bezbednih ključeva PK, KEK, db i dbx.

Podrazumevano: OFF (Isključeno).

Custom Mode Key Management Bira prilagođene vrednosti za stručno upravljanje ključem.

Podrazumevano: PK.

66 Podešavanje sistema

Tabela 11. Opcije za podešavanja sistema – Meni Performance (Učinak)

Performanse

Intel Hyper-Threading Technology (Intel

Hyper-Threading tehnologija)

Omogućava ili onemogućava da Intel Hyper-Threading tehnologija efikasnije koristi resurse procesa.

Podrazumevano: ON (Uključeno).

Intel SpeedStep

Intel TurboBoost Technology

Multi Core Support

Enable C-State Control

Omogućava ili onemogućava da Intel SpeedStep tehnologija dinamički prilagođava napon procesa i frekvenciju jezgara, čime se smanjuje prosečna potrošnja struje i proizvodnja toplote.

Podrazumevano: ON (Uključeno).

Omogućava ili onemogućava Intel TurboBoost režim procesora. Ako je opcija omogućena, Intel TurboBoost disk jedinica poveća performanse procesora ili grafičkog procesora.

Podrazumevano: ON (Uključeno).

Menja broj jezgara procesora dostupnih operativnom sistemu. Podrazumevana vrednost je maksimalan broj jezgara.

Podrazumevano: All Cores (Sva jezgra).

Omogućava ili onemogućava da procesor ulazi u stanje male potrošnje struje i izlazi iz njega.

Podrazumevano: ON (Uključeno).

Tabela 12. Opcije za podešavanje sistema - Meni Power Management (Upravljanje energijom)

Power Management (Upravljanje energijom)

Wake on AC (Buđenje preko AC) Omogućava da se računar uključuje i pokreće kad je adapter za naizmeničnu struju priključen na računar.

Podrazumevano: OFF (Isključeno).

Auto On Time Omogućava da se računar automatski uključuje određenim danima i u određeno vreme.

Podrazumevano: Disabled (Onemogućeno). Sistem se ne pokreće automatski.

Battery Charge Configuration

Enable Advanced Battery Charge

Configuration

Block Sleep (Blokiraj spavanje)

Omogućava da računar radi na bateriju tokom sati tokom kojih se napaja strujom.

Opcijama u nastavku onemogućite napajanje naizmeničnom strujom u određeno doba svakog dana.

Podrazumevano: Adaptive (Adaptivno). Podešavanja baterije su prilagodljivo optimizovana na osnovu tipičnog šablona korišćenja baterije.

Omogućava naprednu konfiguraciju napajanja baterije od početka dana do navedenog radnog perioda. Opcija Advanced Battery Charge (Napredno punjenje baterije) poboljšava ispravnost baterije i omogućava aktivno korišćenje tokom radnog dana.

Podrazumevano: OFF (Isključeno).

Blokira da računar ulazi u režim spavanja (S3) operativnog sistema.

Podrazumevano: OFF (Isključeno).

NAPOMENA: Ako ova opcija omogućena, računar neće preći u stanje spavanja,

Intel Rapid Start se automatski onemogućuje i opcija za napajanje operativnog sistema je prazna ako je podešena na Sleep.

Enable USB Wake Support

Enable Intel Speed Shift Technology

Omogućava da USB uređaji pokreću računar iz režima pripravnosti.

Podrazumevano: OFF (Isključeno).

Omogućava ili onemogućava podršku za Intel Speed Shift tehnologiju koja omogućava da operativni sistem bira odgovarajuće performanse procesora automatski.

Podrazumevano: ON (Uključeno).

Podešavanje sistema 67

Tabela 12. Opcije za podešavanje sistema - Meni Power Management (Upravljanje energijom) (nastavak)

Power Management (Upravljanje energijom)

Lid Switch Omogućava da se računar pokrene kada je isključen kad se otvori poklopac.

Podrazumevano: ON (Uključeno).

Tabela 13. Opcija podešavanja sistema - Meni „Wireless“ (Bežična mreža)

Wireless (Bežična mreža)

Wireless Switch Određuje koji bežični uređaj se može kontrolisati bežičnim prekidačem. Za sisteme sa Windows 8 ovu opciju direktno kontroliše disk jedinica operativnog sistema. Kao posledica toga, podešavanje ne utiče na rad prekidača za bežičnu mrežu.

NAPOMENA: Kad postoji i WLAN i WiGig, komande za omogućavanje i onemogućavanje su spojene u jednu. Samim time, ne mogu se pojedinačno omogućiti ili onemogućiti.

WLAN

Podrazumevano: ON (Uključeno).

Bluetooth

Wireless Device Enable

WLAN

Podrazumevano: ON (Uključeno).

Omogućava ili onemogućava unutrašnje WLAN/Bluetooth uređaje.

Podrazumevano: ON (Uključeno).

Bluetooth Podrazumevano: ON (Uključeno).

Tabela 14. Opcije za podešavanje sistema - Meni POST Behavior (Ponašanje u POST režimu)

Ponašanje u POST režimu

Numlock Enable Omogućava ili onemogućava numeričku tastaturu kad se računar pokreće.

Podrazumevano: ON (Uključeno).

Enable Adapter Warnings

Extend BIOS POST Time

Fastboot

Fn Lock Options

Omogućava da računar prikazuje poruke upozorenja za adapter tokom pokretanja.

Podrazumevano: ON (Uključeno).

Konfiguriše vreme učitavanja POST procedure (samoprovera pri uključivanju) BIOS-a.

Podrazumevano: 0 seconds (0 sekundi).

Konfiguriše brzinu procesa UEFI pokretanja.

Podrazumevano: Thorough (Detaljno). Obavlja izvršavanje svih procesa vezanih za hardver i konfiguraciju tokom pokretanja sistema.

Omogućava ili onemogućava režim zaključavanja tastera Fn.

Podrazumevano: ON (Uključeno).

Lock Mode

Full Screen Logo

Warnings and Errors

Podrazumevano: Lock Mode Secondary (Sekundarni režim zaključavanja). Lock Mode

Secondary = Ako je izabrana ova opcija, tasteri F1–F12 skeniraju kod da bi dobili sekundarne funkcije.

Omogućava ili onemogućava da računar prikazuje logotip preko celog ekrana ako se slika poklapa sa rezolucijom ekrana.

Podrazumevano: OFF (Isključeno).

Bira radnju kada se prikažu upozorenje ili greška tokom pokretanja.

Podrazumevano: Prompt on Warnings and Errors (Prikaži upozorenja i greške).

Zaustavlja, pita ili čeka unos korisnika kad se otkriju upozorenja ili greške.

NAPOMENA: Greške kritične za rad hardvera računara uvek će zaustaviti sistem.

68 Podešavanje sistema

Tabela 15. Opcije za podešavanja sistema – Meni Virtualization (Virtualizacija)

Virtualizacija

Intel Virtualization Technology Omogućava da računar pokreće monitor virtuelne mašine (VMM).

Podrazumevano: ON (Uključeno).

VT for Direct I/O Omogućava da računar obavlja tehnologiju virtualizacije za direktno U/I (VT-d). VT-d je Intelov metod koji obezbeđuje virtualizaciju za U/I memorijske mape.

Podrazumevano: ON (Uključeno).

Tabela 16. Opcija podešavanja sistema - Meni „Maintenance“ (Održavanje)

Maintenance (Održavanje)

Asset Tag (Oznaka sredstava)

Service Tag

BIOS Recovery from Hard Drive

Kreira oznaku delova sistema koju može da koristi IT administrator da jedinstveno identifikuje određeni sistem. Kad se oznaka delova sistema podesi u BIOS-u, ne može se promeniti.

Prikazuje servisnu oznaku računara.

Omogućava da se računar oporavi od loše slike BIOS-a sve dok deo za blokiranje pokretanja ostaje nepromenjen i radi.

Podrazumevano: ON (Uključeno).

NAPOMENA: Oporavak BIOS-a ima za cilj popravku glavnog blokiranja BIOS-a i ne može da funkcioniše ako je blokiranje pokretanja sistema oštećeno. Nadalje, ta funkcija neće raditi u slučaju oštećenja EC-a, ME-a ili problema vezanog za hardver. Slika za oporavak mora da se nalazi na nešifrovanom delu disk jedinice.

BIOS Auto-Recovery (Automatski oporavak

BIOS-a)

Omogućava da računar automatski oporavi BIOS bez radnji korisnika. Za ovu funkcija opcija BIOS Recovery from Hard Drive mora da bude podešena na Enabled

(Omogućeno).

Podrazumevano: OFF (Isključeno).

Start Data Wipe OPREZ: Ova opcija bezbednog uništenja podataka briše informacije koje se više ne mogu vratiti.

Ako je ova opcija omogućena, BIOS će zakazati ciklus uništenja podataka na uređajima za skladištenje koji su povezani sa matičnom pločom tokom narednog pokretanja.

Podrazumevano: OFF (Isključeno).

Allow BIOS Downgrade (Omogući vraćanje na stariju verziju BIOS-a)

Kontroliše flešovanje fabričkog firmvera sistema na prethodne verzije.

Podrazumevano: ON (Uključeno).

Tabela 17. Opcije za podešavanje sistema - Meni „System Logs“ (Evidencije sistemskih događaja)

System Logs (Evidencije sistemskih događaja)

Power Event Log Prikazuje događaje napajanja.

Podrazumevano: Keep (Zadrži).

BIOS Event Log

Thermal Event Log

Prikazuje BIOS događaje.

Podrazumevano: Keep (Zadrži).

Prikazuje termalne događaje.

Podrazumevano: Keep (Zadrži).

Podešavanje sistema 69

Tabela 18. Opcije za podešavanje sistema – Meni SupportAssist

SupportAssist

Dell prag za automatski oporavak operativnog sistema

Kontroliše tok automatskog pokretanja sistema za konzolu za rezoluciju

SupportAssist i za Dell alatku za oporavak operativnog sistema.

Podrazumevano: 2.

SupportAssist operating system Recovery Omogućava ili onemogućava tok pokretanja alatke za oporavak operativnog sistema

SupportAssist u slučaju određenih grešaka sistema.

Podrazumevano: ON (Uključeno).

Lozinka sistema i lozinka za podešavanje

Tabela 19. Lozinka sistema i lozinka za podešavanje

Tip lozinke

Lozinka sistema

Lozinka za podešavanje

Opis

Lozinka koju morate uneti da biste se prijavili na sistem.

Lozinka koju morate uneti da biste pristupili i izmenili podešavanja

BIOS-a na računaru.

Možete da kreirate lozinku sistema i lozinku za podešavanje da biste zaštitili računar.

OPREZ: Lozinke pružaju osnovni nivo bezbednosti podataka na računaru.

OPREZ: Svako može pristupiti podacima ukladištenim na računaru ako računar nije zaključan ili pod nadzorom.

NAPOMENA: Funkcija lozinka sistema i lozinka za podešavanje je onemogućena.

Dodeljivanje lozinke za podešavanje sistema

Preduslovi

Novu lozinku sistema ili lozinku administratora možete da dodelite samo kada je status Not Set (Nije postavljena).

Informacije o ovom zadatku

Da biste pristupili programu za podešavanje sistema, pritisnite taster F12 odmah nakon uključivanja ili ponovnog uključivanja.

Koraci

1. U BIOS-u sistema ili na ekranu System Setup , izaberite Security i pritisnite Enter.

Prikazuje se ekran Security .

2. Izaberite System Password i kreirajte lozinku u polju Enter the new password .

Koristite sledeće smernice da biste dodelili lozinku sistema:

● Bar jedan specijalni znak: ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | }

● Brojevi 0–9.

● Velika slova A–Z.

● Mala slova a–z.

3. Unesite lozinku sistema koju ste prethodno uneli u polje Confirm new password (Potvrda nove lozinke) i kliknite na OK (U redu).

4. Pritisnite Esc i sačuvajte izmene koje ističe iskačuća poruka.

5. Pritisnite taster Y da biste sačuvali promene.

Računar se restartuje.

70 Podešavanje sistema

Brisanje ili promena postojeće lozinke za podešavanje sistema

Preduslovi

Proverite da li je opcija Password Status podešena na Unlocked (u programu za podešavanje sistema System Setup) pre nego što pokušate da izbrišete ili izmenite postojeću lozinku sistema i/ili lozinku za podešavanje. Ako je opcija Password Status podešena na

Locked, ne možete da izbrišete niti izmenite postojeću lozinku sistema ili lozinku za podešavanje.

Informacije o ovom zadatku

Da biste pristupili programu za podešavanje sistema, pritisnite taster F12 odmah nakon uključivanja ili ponovnog uključivanja.

Koraci

1. U BIOS-u sistema ili na ekranu System Setup izaberite System Security i pritisnite Enter.

Prikazuje se ekran System Security .

2. Na ekranu System Security proverite da li je Password Status podešen na Unlocked .

3. Izaberite System Password , izmenite ili izbrišite postojeću lozinku sistema i pritisnite Enter ili Tab.

4. Izaberite Setup Password , izmenite ili izbrišite postojeću lozinku za podešavanje i pritisnite Enter ili Tab.

NAPOMENA: Ako promenite lozinku sistema i/ili lozinku za podešavanje, ponovo unesite novu lozinku kada se to od vas zatraži.

Ako izbrišete lozinku sistema i/ili lozinku za podešavanje, potvrdite brisanje kada se to od vas zatraži.

5. Pritisnite taster Esc i pojaviće se poruka za čuvanje promena.

6. Pritisnite taster Y da biste sačuvali promene i izašli iz programa za podešavanje sistema System Setup.

Računar se restartuje.

Brisanje CMOS podešavanja

Informacije o ovom zadatku

OPREZ: Brisanje CMOS podešavanja resetuje podešavanja BIOS-a na računaru.

Koraci

1. Isključite računar.

2. Uklonite poklopac osnove .

NAPOMENA:

Kabl baterije mora da bude isključen iz matične ploče (pogledajte 4. korak u odeljku Uklanjanje poklopca osnove

.

3. Okrenite računar, pa pritisnite i držite dugme za napajanje 15 sekundi da biste oslobodili zaostalu energiju.

4. Pre nego što uključite računar, pratite korake u odeljku

Postavljanje poklopca osnove

.

Brisanje lozinki za BIOS (System Setup) (Podešavanje sistema) i sistem

Informacije o ovom zadatku

Da biste obrisali lozinke sistema ili BIOS-a, kontaktirajte Dell tehničku podršku na način naveden na www.dell.com/contactdell .

NAPOMENA: Da biste saznali kako da resetujete lozinke za Windows ili aplikacije, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz

Windows ili aplikaciju.

Podešavanje sistema 71

Ažuriranje BIOS-a

Ažuriranje BIOS-a u sistemu Windows

Koraci

1. Idite na www.dell.com/support .

2. Kliknite na Podrška za proizvod . U polju Pretraži podršku unesite servisnu oznaku svog računara a zatim kliknite na Pretraži .

NAPOMENA: Ako nemate servisnu oznaku, koristite SupportAssist da biste automatski identifikovali računar. Možete da koristite i ID proizvoda ili da ručno potražite model raćunara.

3. Kliknite na karticu Upravljački programi i preuzimanja . Otvorite opciju Pronađi upravljačke programe .

4. Izaberite operativni sistem koji je instaliran na vašem računaru.

5. U padajućem meniju Kategorija izaberite stavku BIOS .

6. Izaberite najnoviju verziju BIOS-a i kliknite na Preuzmi da biste preuzeli BIOS fajl za računar.

7. Kada se preuzimanje završi, pronađite fasciklu u kojoj ste sačuvali datoteku za ažuriranje BIOS-a.

8. Dvaput kliknite na ikonu datoteke za ažuriranje BIOS-a i pratite uputstva na ekranu.

Više informacija potražite u članku baze znanja 000124211 na www.dell.com/support .

Ažuriranje BIOS-a pomoću USB diska u Windowsu

Koraci

1. Pratite proceduru od 1. do 6. koraka u odeljku „

Ažuriranje BIOS-a u Windows okruženju

“ da biste preuzeli najnoviju programsku datoteku za podešavanje BIOS-a.

2. Napravite USB disk za pokretanje sistema. Više informacija potražite u članku baze znanja 000145519 na www.dell.com/support .

3. Kopirajte programsku datoteku za podešavanje BIOS-a na USB disk za pokretanje sistema.

4. Povežite USB disk za pokretanje sistema sa računarom na kome treba da ažurirate BIOS.

5. Restartujte računar i pritisnite F12 .

6. Pokrenite USB disk u meniju za jednokratno pokretanje .

7. Unesite naziv programske datoteke za podešavanje BIOS-a i pritisnite taster Enter .

Videćete Uslužni program za ažuriranje BIOS-a .

8. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili ažuriranje BIOS-a.

Ažuriranje BIOS-a u okruženjima Linux-a i Ubuntu-a

Da biste ažurirali BIOS sistema na računaru na kom je instaliran Linux ili Ubuntu, pogledajte članak baze znanja 000131486 na www.dell.com/support .

Ažuriranje BIOS-a iz F12 menija za jednokratno pokretanje.

Ažurirajte BIOS računara korišćenjem BIOS datoteke update.exe, kopirane na FAT32 USB disk i pokretanjem iz F12 menija za jednokratno pokretanje.

Informacije o ovom zadatku

Ažuriranje BIOS-a

Možete pokrenuti datoteku za ažuriranje BIOS-a iz Windowsa koristeći USB disk za podizanje sistema ili možete ažurirati BIOS iz F12 menija za jednokratno pokretanje na računaru.

Većina Dell računara napravljenih nakon 2012. godine ima ovu mogućnost i možete je potvrditi pokretanjem računara u F12 meniju za jednokratno pokretanje da biste pogledali da li je BRZO AŽURIRANJE BIOSA navedeno kao opcija pokretanja za računar. Ukoliko je opcija navedena, BIOS je podržava za ažuriranje.

72 Podešavanje sistema

NAPOMENA: Isključivo računari sa opcijom Brzo ažuriranje BIOS-a u F12 meniju za jednokratno pokretanje mogu koristiti ovu funkciju.

Ažuriranje iz menija za jednokratno pokretanje

Da biste ažurirali BIOS iz menija F12 za jednokratno pokretanje biće vam potrebno sledeće:

● USB disk formatiran u FAT32 sistemu datoteke (disk ne mora da bude pokretački)

● BIOS izvršna datoteka koju ste preuzeli sa Dell sajta za podršku i iskopirali na osnovu USB diska

● Adapter za napajanje naizmeničnom strujom, koji je priključen na računar

● Funkcionalna baterija računara za flešovanje BIOS-a

Izvršite sledeće korake da biste obavili proces ažuriranja BIOS-a flešovanjem iz F12 menija:

OPREZ: Ne isključujte računar tokom procesa ažuriranja BIOS-a. Sistem se možda neće pokrenuti ukoliko isključite računar.

Koraci

1. Kada je računar isključen, umetnite USB disk gde ste kopirali sadržaj fleš diska u USB port računara.

2. Uključite računar i pritisnite taster F12 da biste pristupili meniju za jednokratno pokretanje, označite BIOS Update koristeći miš ili tastere sa strelicama i zatim pritisnite Enter.

Prikazan je meni za flešovanje BIOS-a.

3. Kliknite na Flešuj iz datoteke .

4. Izaberite eksterni USB uređaj.

5. Izaberite datoteku, kliknite dvaput na ciljnu datoteku za flešovanje, pa kliknite na Pošalji .

6. Kliknite na Ažuriraj BIOS . Računar će se restartovati da bi izvršio flešovanje BIOS-a.

7. Računar će se restartovati nakon što se završi ažuriranje BIOS-a.

Podešavanje sistema 73

5

Rešavanje problema

Rukovanje naduvanim litijum-jonskim baterijama

Kao i većina laptopova, Dell laptopovi imaju litijum-jonske baterije. Litijum-jonska polimerska baterija je vrsta litijum-jonske baterije.

Poslednjih godina popularnost litijum-jonskih polimerskih baterija sve više raste, pa su postale standard u elektroindustriji zbog potreba korisnika da imaju tanke baterije (pogotovo na novim izuzetno tankim laptopovima) dugog radnog veka. Naduvavanje ćelija baterije je sastavni deo tehnologije rada litijum-jonskih polimerskih baterija.

Naduvane baterije mogu da imaju negativne posledice po performanse laptopa. Prekinite sa korišćenjem laptopa, isključite ga iz struje tako

što ćete izvaditi adapter za naizmeničnu struju iz utičnice i ostavite bateriju da se isprazni da ne bi došlo do daljih oštećenja kućišta uređaja ili unutrašnjih komponenti koja mogu da izazovu kvar.

Naduvane baterije ne smete da koriste, zamenite ih i odložite u otpad na odgovarajući način. Preporučujemo vam da se obratite podršci za proizvode kompanije Dell da biste saznali koje su vam opcije na raspolaganju za zamenu naduvanih baterija prema uslovima važeće garancije ili ugovora o servisiranju, kao i opcije za zamenu od strane ovlašćenog servisera kompanije Dell.

Smernice za rukovanje litijum-jonskim baterijama i njihovu zamenu su sledeće:

● Budite oprezni pri rukovanju litijum-jonskih baterija.

● Ispraznite bateriju pre nego što je izvadite iz sistema. Izvadite adapter za naizmeničnu struju iz sistema i koristite sistem samo na bateriju da biste ga ispraznili. Ako sistem ne može da se uključi kad pritisnete dugme za napajanje, baterija je u potpunosti ispražnjena.

● Nemojte da pritiskate, ispuštate, oštećujete bateriju ili je probijate drugim objektima.

● Ne izlažite bateriju visokim temperaturama i ne rastavljajte sklopove i ćelije baterije.

● Ne pritiskajte površinu baterije.

● Bateriju nemojte rastavljati.

● Ne koristite nikakve alatke da biste odvojili bateriju.

● Ako se baterija zaglavi u uređaju zbog širenja, ne pokušavajte da je izvadite jer probijanje, savijanje ili pritiskanje baterije može da bude opasno.

● Ne pokušavajte da vratite oštećenu ili naduvanu bateriju u laptop.

● Naduvane baterije koje su pokrivene garancijom treba da se vrate u Dell u odobreno pakovanju (koje dostavlja Dell). To treba da bude u skladu sa transportnim propisima. Naduvene baterijekoje nisu pokrivene garancijom treba da se odlože u otpad u odobrenom reciklažnom centru. Obratite se podršci za proizvode kompanije Dell na https://www.dell.com/support da biste dobili pomoć i dalja uputstva.

● Upotreba baterije koja ne pripada kompaniji Dell ili nekompatibilne baterije može povećati rizik od požara ili eksplozije. Zamenite bateriju samo kompatibilnom baterijom kupljenom od kompanije Dell koja je dizajnirana za rad sa vašim Dell računarom. Nemojte koristiti bateriju drugih računara na vašem računaru. Uvek kupujte originalne baterije na sajtu https://www.dell.com

ili na neki drugi način direktno od kompanije Dell.

Litijum-jonske baterije mogu da se naduvaju iz različitih razloga, kao što je starost, broj ciklusa punjenja ili izloženost velikoj toploti. Više informacija o tome kako da poboljšate performanse i radni vek laptop baterije i kako da smanjite mogućnost pojave ovog problema na minimum pronađite u odeljku Dell laptop baterija – Česta pitanja .

SupportAssist dijagnostika

Informacije o ovom zadatku

SupportAssist dijagnostika (ranije poznata kao dijagnostika ePSA) vrši sveobuhvatnu proveru hardvera. SupportAssist dijagnostika je ugrađena u BIOS, a BIOS je pokreće interno. SupportAssist dijagnostika pruža niz opcija za određene uređaje ili grupe uređaja. Omogućava vam sledeće:

● da pokrenete testove automatski ili u interaktivnom režimu.

● da ponovite testove

● da prikažete ili sačuvate rezultate testova

● da prođete kroz testove kako biste uveli dodatne opcije testiranja i obezbedili dodatne informacije o neispravnim uređajima

74 Rešavanje problema

● da pregledate statusne poruke koje pružaju informacije o tome da li su testovi uspešno završeni

● da pregledate poruke o greškama koje pružaju informacije o problemima nastalim tokom testiranja

NAPOMENA: Neki testovi su namenjeni za određene uređaje i zahtevaju interakciju korisnika. Uvek budite ispred računara za vreme obavljanja dijagnostičkih testova.

Više informacija potražite u članku SupportAssist provera performansi sistema pre pokretanja .

Svetla za dijagnostiku sistema

Svetlo za status baterije

Pokazuje status napajanja i punjenja baterije.

Solid white – Adapter za napajanje je povezan i baterija je napunjena više od 5 procenata.

Žuto – Računar radi na baterijsko napajanje i kapacitet baterije je manji od 5 procenata.

Off (Isključeno)

● Adapter za napajanje je povezan i baterija je potpuno napunjena.

● Računar radi na baterijsko napajanje i kapacitet baterije je veći od 5 procenata.

● Računar je u stanju spavanja, hibernacije ili je isključen.

Svetlo za status napajanja i baterije treperi žuto uz trepćuće kodove koji ukazuju na kvar.

Na primer, svetlo za status napajanja i baterije treperi žuto dva puta nakon čega sledi pauza, a zatim treperi belo tri puta nakon čega sledi pauza. Ovaj šablon 2,3 se nastavlja dok se računar ne isključi, što pokazuje da memorija ili RAM memorija nisu detektovane.

Tabela u nastavku pokazuje različite svetlosne šablone za status napajanja i baterije, kao i povezane probleme.

2,6

2,7

2,8

2,3

2,4

2,5

3,5

3,6

3,7

3,1

3,2

3,4

Tabela 20. Kodovi LED lampica

Dijagnostički kodovi lampica Opis problema

1,1 TPM Greška u otkrivanju

1,2

1,5

1,6

2,1

2,2

Nepopravljiva greška SPI fleša

Kvar i-Fuse-a

Unutrašnja greška EC-a

Greška procesora

Matična ploča: otkazivanje BIOS-a ili ROM-a

(memorija samo za čitanje)

Nije otkrivena memorija ili RAM (radna memorija)

Otkazivanje memorije ili RAM-a (radna memorija)

Instalirana nevažeća memorija

Greška matične ploče ili skupa čipova

Otkazivanje ekrana – SBIOS poruka

Otkazivanje ekrana – EC otkrivanje otkazivanja šine za napajanje

Otkazivanje dugmaste baterije

Otkazivanje PCI kartice, video kartice/čipa

Slika za oporavak je pronađena ali je nevažeća

Otkazivanje šine za napajanje

Flešovanje BIOS-a sistema nije dovršeno

Greška u interfejsu za Management Engine (ME)

Svetlo statusa kamere: Pokazuje da li se kamera koristi.

Rešavanje problema 75

● Solid white – kamera se koristi.

● Isključeno – kamera se ne koristi.

Svetlo statusa tastera Caps Lock: Pokazuje da li je funkcija Caps Lock omogućena ili onemogućena.

● Solid white – funkcija Caps Lock je omogućena.

● Isključeno – Funkcija Caps Lock je onemogućena.

Oporavak operativnog sistema

Kada računar ne može da pokrene operativni sistem čak i nakon više pokušaja, automatski pokreće alatku Dell SupportAssist OS Recovery.

Dell SupportAssist OS Recovery je samostalna alatka koja je unapred instalirana na svim Dell računarima sa operativnim sistemom

Windows. Sastoji se od alatki za dijagnostiku i rešavanje problema koji mogu da se jave pre nego što računar pokrene operativni sistem.

Omogućava vam da dijagnostikujete probleme sa hardverom, popravite računar, napravite rezervne kopije datoteka ili da vratite računar na fabrička podešavanja.

Ovu alatku možete i da preuzmete sa Dell veb-sajta za podršku da biste rešili probleme i popravili računar kada ne uspe da pokrene glavni operativni sistem zbog kvara na softveru ili hardveru.

Dodatne informacije o alatki Dell SupportAssist OS Recovery, pogledajte Vodič za Dell SupportAssist OS Recovery na www.dell.com/ serviceabilitytools . Kliknite na SupportAssist , pa kliknite na SupportAssist OS Recovery .

Medijum sa rezervnom kopijom i opcije za oporavak sistema

Preporučujemo da napravite disk jedinicu za oporavak da biste mogli da rešite probleme koji mogu da nastanu sa sistemom Windows. Dell predlaže više opcija za oporavak operativnog sistema Windows na Dell PC računaru. Za više informacija, pogledajte Dell Windows medijumi sa rezervnom kopijom i opcije za oporavak sistema .

Isključivanje i ponovno uključivanje Wi-Fi funkcije

Informacije o ovom zadatku

Ako računar ne može da se poveže sa internetom zbog problema sa povezivanjem na Wi-Fi mrežu, možete da isključite i ponovo uključite

Wi-Fi funkciju. U nastavku je navedena procedura sa uputstvima za isključivanje i ponovno uključivanje Wi-Fi funkcije.

NAPOMENA: Neki dobavljači internet usluga obezbeđuju kombinovani uređaj modem/ruter.

Koraci

1. Isključite računar.

2. Isključite modem.

3. Isključite bežični ruter.

4. Sačekajte 30 sekundi.

5. Uključite bežični ruter.

6. Uključite modem.

7. Uključite računar.

Oslobodite zaostalu energiju (obavite hardverski reset)

Informacije o ovom zadatku

Zaostala energija predstavlja zaostali statički elektricitet koji ostaje u računaru čak i kad se on isključi i baterija ukloni.

Iz bezbednosnih razloga i da biste zaštitili osetljive elektronske komponente u računaru morate da oslobodite zaostalu energiju pre nego što započnete uklanjanje ili zamenu bilo kojih komponenti u računaru.

76 Rešavanje problema

Oslobađanje zaostale energije ili poznato i kao „hardverski reset“ je takođe jedan od uobičajenih koraka za rešavanje problema ako se operativni sistem ne učitava pri pokretanju ili resetovanju računara.

Da biste oslobodili zaostalu energiju (obavili hardverski reset)

Koraci

1. Isključite računar.

2. Isključite adapter za napajanje iz računara.

3. Uklonite poklopac osnove.

4. Uklonite bateriju.

5. Pritisnite i držite dugme za napajanje 20 sekundi da biste oslobodili zaostalu energiju.

6. Postavite bateriju.

7. Postavite poklopac osnove.

8. Uključite adapter za napajanje u računar.

9. Uključite računar.

NAPOMENA: Više informacija o harvderskom resetu potražite u članku Dell baze znanja 000130881 na www.dell.com/support .

Rešavanje problema 77

6

Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije

Dell

Resursi za samostalnu pomoć

Možete dobiti informacije i pomoć o proizvodima i uslugama kompanije Dell korišćenjem ovih resursa za samostalnu pomoć:

Tabela 21. Resursi za samostalnu pomoć

Resursi za samostalnu pomoć

Informacije o proizvodima i uslugama kompanije Dell

Aplikacija My Dell

Lokacija resursa www.dell.com

Saveti

Kontaktirajte podršku

Pomoć na mreži za operativni sistem

Pristupajte vrhunskim rešenjima, dijagnostici, upravljačkim programima i preuzimanjima i saznajte više o računaru pomoću video snimaka, priručnika i dokumenata.

Članci iz Dell baze znanja za rešavanje raznih problema u vezi sa računarom

U Windows pretragu unesite Contact Support i pritisnite

Enter.

www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux

Vaš Dell računar se jedinstveno identifikuje servisnom oznakom ili kodom za brzi servis. Da biste pregledali relevantne resurse podrške za svoj Dell računar, unesite servisnu oznaku ili kôd za brzi servis na www.dell.com/support .

Za više informacija o tome kako pronaći servisnu oznaku za računar, pogledajte Pronađite servisnu oznaku na računaru .

1. Idite na www.dell.com/support .

2. Na traci menija na vrhu stranice za podršku, izaberite Podrška

> Baza znanja .

3. U polju za pretragu na stranici Baza znanja otkucajte ključnu reč, temu ili broj modela, a zatim dodirnite ikonu za pretragu ili kliknite na nju da biste videli povezane članke.

Kontaktiranje kompanije Dell

Da biste kompaniju Dell kontaktirali u vezi sa prodajom, tehničkom podrškom ili korisničkim servisom, posetite www.dell.com/contactdell .

NAPOMENA: Dostupnost se razlikuje u zavisnosti od zemlje/regiona i proizvoda, a neke usluge ne moraju biti dostupne u vašoj zemlji/regionu.

NAPOMENA: Ako nemate aktivnu Internet vezu, kontakt podatke možete pronaći na vašoj fakturi, ambalaži, računu ili Dell katalogu proizvoda.

78 Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents