MSI MS-1541 GE66 Raider Dragonshield Limited Edition 10SE מדריך למשתמש

Add to My manuals
58 Pages

advertisement

MSI MS-1541 GE66 Raider Dragonshield Limited Edition 10SE מדריך למשתמש | Manualzz

שמתשמל ךירדמ

תרבחמ בשחמ

1-3

ןכות

1-4

......................................................................םיירחסמ ם ינמיסו םירצוי תויוכז רבדב העדוה

1-4

............................................................................................................ תואסרג תירוטסיה

1-5

.............................................................................וידר ירדת תערפה תודוא

FCC-B

הרהצה

1-5

......................................................................................................................

FCC

יאנת

1-5

.............................................................................................................

CE

ןקתל תומיאת

1-6

.......................................................................................................הללוסה אשונב תונקת

1-6

...............................................................................................................

WEEE

תרהצה

1-6

.....................................................................................................םיימיכ םירמוח לע עדימ

1-7

.................................................................................................................תוירחאו גורדש

1-7

......................................................................................................................ףוליח יקלח

1-8 ................................................................................................................תוחיטב תוארוה

1-11 .....................................................................................................................

MSI ישגד

2-1 ...............................................................................................

אובמ

2-2 ..............................................................................................................הזיראהמ הפילש

2-3 .................................................................................................. רצומה לש תיללכ הריקס

2-3 ..................................................................................................חותפ - הלעמלמ טבמ

2-5 .............................................................................................................ימדק דצ טבמ

2-6 .............................................................................................................. ןימי דצ טבמ

2-7 ........................................................................................................... לאמש דצ טבמ

2-9 ............................................................................................................ירוחא דצ טבמ

2-10 ..............................................................................................................ןותחת טבמ

2-12 .................................................................................................. תדלקמב שמתשהל ךיא

2-12 ........................................................................................................

Windows שקמ

2-13 .................................................................םינימזל הריהמה הלעפהה ישקמ לש הכיפה

2-13 ...........................................................הריהמ הלעפהל ) Fn ( תויצקנופה ישקמב שומיש

2-14 ......................................................................................... םילוקמרה תמצוע תמאתה

2-15 ............................................................................................. ךסמה תוריהב תמאתה

2-15 ..................................................................................................םיגצ רפסמב ושמיש

2-16 .................................................................................)ילנויצפוא( True Color :שומיש

2-17 ...........................................................................................................................טרפמ

3-1 ..............................................................................

שומישה תלחתה

3-2 .................................................................................... תרבחמה בשחמב ןושארה שומישה

3-3 .....................................................................החונ הרוצב תרבחמה בשחמב שמתשהל דציכ

3-4 .............................................................................................למשחה תכירצב ךוסחל דציכ

3-4 ....................................................................................................AC/DC חתמ םאתמ

1-2

שמתשמל ךירדמ

3-4 .......................................................................................................................הללוס

3-6 ..............................................................Windows 10-ב למשח תכירצ תינכת רידגהל דציכ

3-6 ..........................................................למשח תכירצ תינכת לש תישיא המאתה וא הריחב

3-8 ................................................................................ תישיא למשח תכירצ תינכת תריצי

3-10 ........................................................................................ עגמה חטשמב שמתשהל דציכ

3-11 ....................................................................................................SSD-ו HDD לע עדימ

3-11 ................................................................................................M.2 SSD ץירח לע עדימ

3-12 .................................................................................................טנרטניאל רבחתהל דציכ

3-12 ..........................................................................................................תיטוחלא תשר

3-14 .............................................................................................................. תיווק תשר

3-19 ......................................................................... Bluetooth תועצמאב רוביח רידגהל דציכ

3-19 .......................................................................................... Bluetooth רוביח תלעפה

3-22 ...........................................................................................םיינוציח םינקתה רבחל דציכ

3-23 ............................................................................ RAID היצקנופב שמתשהל דציכ :ואדיו

3-24 ....................................................................................

BIOS -ב לוחתא בצמ רוחבל דציכ

3-25 .................

MSI לש תרבחמ יבשחמב Windows 10 הלעפהה תכרעמ תא רזחשל דציכ :ואדיו

3-26 ........................................................................ MSI One Touch Install-ב שומיש :ואדיו

1-3 1-2

1-5

םיירחסמ םינמיסו םירצוי תויוכז רבדב העדוה

ןמיס אוה שומיש וב השענש

MSI

וגול .תורומש תויוכזה לכ Copyright © Micro-Star Int’l Co., Ltd.

לש םיירחסמ םינמיס םה םירכזנה תומשהו םינמיסה רתי לכ . Micro-Star Int’l Co., Ltd. לש םושר ירחסמ

תא תרמוש

MSI

.םירסוח וא תואיגש ןיגב תעמתשמ וא תשרופמ תוירחא םיאשונ ונניא .םייטנוולרה םילעבה

.שארמ העדוה אלל הז ךמסמב םייוניש ךורעל תוכזה

תואסרג תירוטסיה

1.1 :הסרג

2020

,

04

:ךיראת e e

1-4

שמתשמל ךירדמ

וידר ירדת תערפה תודוא

FCC-B

הרהצה

תולבגמ .

FCC

תונקתב

15

ףיעסל םאתהב ,Class B גוסמ ילטיגיד רישכמל םיאנתב דמוע אצמנו קדבנ דויצה

שמתשמ ,וידר רדתב היגרנא ללוחמ דויצה .םירוגמ םוקמב הקיזמ הערפה דגנ הריבס הנגה קפסל ודעונ הלא

הקיזמ הערפהל םורגל לולע דויצה ,הלא תוארוה יפל םניא וב שומישהו הנקתהה םא .התוא טלופו הב

הקיזמ הערפהל םרוג הז דויצ םא .םיוסמ ןקתמב הערפה לוחת אלש ךכל תוירחא ןיא םלוא .וידר תרושקתל

תא ןקתי שמתשמהש ץלמומ ,ותלעפהו דויצה יוביכ ידי לע עובקל ןתינ התוא ,היזיוולט וא וידר ירודישל

:תואבה םיכרדהמ רתוי וא תחא תועצמאב הערפהה

.הטילקה תנטנא לש שדחמ םוקימ וא שדחמ ןוויכ

.טלקמהמ דויצה תקחרה

.טלקמה רבוחמ וילאש לגעמהמ הנוש לגעמב למשח עקשל דויצה רוביח e e e

הרעה

תאשרה תא לטבל לולע קוחה תוארוהב הדימעל יארחאה ףוגה ידי לע שרופמב רשוא אלש יוניש לכ

.דויצה תא ליעפהל שמתשמה

תטילפ תושירדב דומעל ידכ ,םימייק םא ,םיככוסמ למשח ילבכבו קשממ ילבכב שמתשהל שי

.הנירקה e e

FCC

יאנת

:ןמקלדכ םיאנת ינשל ףופכב הנה הלעפהה .

FCC

לש

15

ףיעס תושירדב דמוע הז רישכמ

.תוקיזמ תוערפהל םורגי אל הז ןקתה

.היוצר אל הלועפל םורגל הלולעש הערפה ללוכ ,לבקתתש הערפה לכ לבקל ןקתהה לע e e

CE

ןקתל תומיאת

היחנהב ועבקנש םיפסונ םייטנבלר םיאנתלו תוחיטבה תושירדל םאות הז ןקתה

.תיאפוריאה

1-5 1-4

1-7

הללוסה אשונב תונקת

םיילמשחה םיביכרה תאו תוללוסה זראמ ,תוללוסה תא ךילשהל ןיא :יפוריאה דוחיאה

תירוביצ ףוסיא תכרעמב שמתשהל שי .תניוממ אלה תיתיבה תלוספהמ קלחמ קלחכ

.תוימוקמה תונקתל םאתהב וללה םיביכרב לפטלו רחמל ,ריזחהל ידכ

ךילשהל וא רוזחמל דרפנב ףוסאל שי תוללוסה תא ,הביבסה לע ןגהל ידכ :ןאוויאט

.דחוימ ףוסיא לכימל

廢電池請回收

וא תלוספל ןכילשהל שי הינרופילק תנידמבו טרולכרפ ליכהל תולולע רותפכ תוללוס :ב"הרא ,הינרופילק

.דחוימ ןפואב ןתוא רזחמל http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/ :ףסונ עדימל

םויתיל תללוסב שומישל תוחיטב תוארוה

תאזכב קר הללוסה תא ףלחה .תוארוהל םאתהב אל הללוסה תא םיפילחמו הדימב ץוציפ תנכס תמייק

.ןרציה תוארוהל םאתהב תושמושמ תוללוס ךלשה .דויצה ןרצי י"ע ץלמומ רשא המוד גוסמ

WEEE

תרהצה

ילמשח דויצל עגונב )"

EU

"( יפוריאה דוחיאה תייחנהל ףופכב :יפוריאה דוחיאה

ךילשהל ןיא ,

2005

טסוגואב

13

-המ ףקותב רשא , 2002/96/EC היחנה ,ינורטקלאו

לש םינרצי .ינוריעה הפשאה חפל "ינורטקלאו ילמשח דויצ" רותב םירדגומה םירצומ

הז גוסמ םירצומ הרזחב לבקל םיביוחמ ,וז היחנהב רדגומש יפכ ,ינורטקלא דויצ

.רצומה ייח םויסב

םיימיכ םירמוח לע עדימ

טנמלרפה לש 1907/2006 הנקת( EU REACH Regulation ןוגכ םיימיכה םירמוחה תונקתל םאתהב

תא .הלש םירצומה תא םיביכרמה םיימיכה םירמוחה לע עדימ תקפסמ

MSI

,)הפוריא תצעומו יפוריאה

:תבותכב אוצמל ןתינ עדימה http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

1-6

שמתשמל ךירדמ

תוירחאו גורדש

,ןורכיזה יסיטרכ ןוגכ ,רצומב שארמ םינקתומה םיביכרהמ קלח ףילחהל וא גרדשל ןתינ ,ךבל תמושתל

םאתהב ,Bluetooth/Wi-Fi בלושמה יטוחלאה תשרה סיטרכו

ODD

וא

SSD

,HDD םיחישקה םיננוכה

.שכרנש םגדלו שמתשמה ןוצרל

םישמתשמ .ךרוזאב ימוקמה ץיפמל הנפ אנא ,שמתשמל ךירדמב לולכ וניאש רצומה תודוא ףסונ עדימ תלבקל

םישקבתמ ,םיביכרה תבכרהו קוריפל ןוכנה ךילהתה והמ וא םיביכרה לש ןוכנה םוקימה והמ םיעדוי םניאש

,רצומל תוריש לע עדימ תלבקל .קזנ ול םורגל אל ידכ ,רצומב םיביכר ףילחהל וא גרדשל תוסנלמ ענמיהל

.השרומ תוריש זכרמ וא קוושמל תונפל ץלמומ

ףוליח יקלח

לע וכמתי םימיוסמ םירוזא וא תונידמב שמתשמה שכר ותוא רצומה רובע )םימאות םיקלח וא( ףוליחה יקלח

,ףוליח יקלח תלבק לע ףסונ עדימל .רצומב ןרציה תכימת הקספוה וב םויהמ םינש

5

לש הפוקתל דע ןרציה ידי

.http://www.msi.com/support/ רתאה תועצמאב ןרציל הנפ

1-7 1-6

1-9

תוחיטב תוארוה

לכל תייצל שי .אלמ ןפואב ןהל תייצל דפקהו תואבה תוארוהה תא ןויעב ארק

.שמתשמל ךירדמב וא דויצה לע תועיפומש תורהזאה

.

תוחיטבה תויחנהל דוגינב יוגש גוסמ הללוסב הללוסה תא ףילחהל ןיא

,ינכמ ןפואב תוללוס ךותחל וא קסרל וא ,םח רונתל שאל תוללוס ךילשהל ןיא

.

ץוציפ תנכס בקע

בקע ,דואמ תוהובג תורוטרפמטב תונייפואמש תוביבסב תוללוס ריאשהל ןיא

.

קילד זג וא לזונ לש הפילד וא ץוציפ תנכס

לש הפילדל וא ץוציפל םורגל הלולע דחוימב ךומנ ריווא ץחלל תוללוס תפישח

.קילד זג וא לזונ

.החונ דימת וילא השיגהש למשח עקשל למשחה לבכ תא רבחל שי

.עקשהמ למשחה לבכ תא קתנל שי ,למשחהמ בשחמה קותינל

למשחה לבכ תא רבחל שי דימת ,םיניפ

3

םע למשח לבכ ללכנ הזיראב םא

והזש םושמ ,למשחה לבכמ הקראהה ןיפ תא ריסהל ןיא .קראומ למשח עקשל

.בושח תוחיטב ןייפאמ

וא ,

MSI

ידי-לע םירשואמש למשח לכבו למשח םאתמב שמתשהל שי דימת

.

MSI

-מ שכרנש םאות טירפב

.למשחה לבכ לע רבד חינת לא .וילע וכרדי אלש ךכ למשחה לבכ תא בתנ

.ותנקתה ינפל חישקו חוטש ,ביצי חטשמ לע בשחמה תא חינהל שי דימת

,הטימ ,םייכרבה ומכ ביצי אל חטשמ לע וחינהל ןיא ,בשחמב שומישה תעב

.'ודכו הפס ,תירכ

.םמחתהל ונממ עונמל ידכ תרבחמה בשחמ לש רורוואה יחתפ תא תוסכל ןיא

1-8

שמתשמל ךירדמ

עבטמ/רותפכ תללוס לש העילב .הללוסה תא עולבל וא לוכאל תוסנל ןיא :הרהזא

תוללוס םידלימ קיחרהל שי .תוומל ףאו תורומח תוימינפ תויווכל םורגל הלולע

.תושמושמו תושדח

.תוהובג תורוטרפמטו תוחלמ קחרה תרבחמה בשחמ לע רומשל שי

.תרבחמה בשחממ םיקזח םיילמשח וא םייטנגמ םירישכמו םימצע קחרה

דויצה תא ןסחאל דפקה .תגזוממ אל הביבסב תרבחמה בשחמ תא ריאשת לא

תרחא , 0ºC-ל תחתמ תדרוי וא 60 ºC לע הלוע אל הרוטרפמטה ובש םוקמב

.תרבחמה בשחמל קזנ םרגיהל לולע

לע הלוע אל הרוטרפמטה הבש הביבסב הזה תרבחמה בשחמב שמתשהל שי

. 35ºC

םורגלו דויצל קיזהל לולע הז רבד .םיחתפל םילזונ ךופשת לא םלועל

.תולמשחתהל

,תדלקמ ןוגכ ,דויצה לש םיחטשמה תא בגנל ידכ םיימיכ םירמוחב שמתשהל ןיא

.תרבחמה בשחמ זראמ וא עגמ חול

:תוריש שיא לצא הקידבל דויצה תא אבה ,םיאבה םיבצמהמ דחא שחרתמ םא

.קוזינ עקתה וא למשחה לבכ

.רצומל לזונ רדח

.תוחלל ףשחנ רצומה

תוארוהל םאתהב ותוא ליעפהל חילצמ ךניאש וא הניקת הרוצב לעופ וניא רצומה

.שמתשמל ךירדמבש

.קוזינו לפנ רצומה

.הריבש לש םירורב םינמיס םנשי רצומה לע

1-9 1-8

1-11

רצומה לש הביבסל םייתודידיה םינייפאמה

.הנתמה בצמבו תוליעפ ןמזב הכומנ היגרנא תכירצ

.תואירבלו הביבסל םיקיזמש םירמוחב לבגומ שומיש

.רוזחמו קוריפל לק

.רוזחמה דודיע תועצמאב םייעבט םיבאשמב תחפומ שומיש

.תולק גורדש תויורשפאל תודוה רתוי ךורא םייח ךרוא

.רצומ תרזחה תוינידמ תועצמאב הקוצמה תלוספה תומכ םוצמצ

תיתביבס תוינידמ

.תלוספל וכילשהל ןיאו ,םיקלחב רזוח שומישו רוזחמ רשפאל ידכ ןנכות הז רצומ

םרוזאב תישרומ ףוסיא תדוקנ םע רשק רוציל םישמתשמה לע ,רצומה ייח םויסב

.רצומה רוזחמ ךרוצל

טנרטניאה רתאב אוצמל ןתינ רוזחמל עגונב םיפסונ םיטרפו ךרוזאב קוושמ יטרפ

.

MSI

לש

רוצ ,םקוריפו םרוזחמ ,םתרזחה ,

MSI

ירצומ לש קוליס יאשונב עדימ תלבקל

[email protected] ל'אודה תבותכב רשק ונמע

1-10

שמתשמל ךירדמ

MSI

ישגד

רתאב רקב ,

MSI

לש תרבחמה יבשחמ ימגד לכ לש תוידעלבה תונוכתה לע ףסונ עדימל https://www.youtube.com/user/MSI רתאבו http://www.msi.com

MSI

לש תרבחמ יבשחמב SteelSeries Engine 3-ב שמתשהל ךיא

םגדמ ידעלב םיקחשמ עונמ חותיפל SteelSeries תרבח םע הלועפ ףותיש שי

MSI

לכ תא בלשמ SteelSeries Engine 3 .תרבחמה יבשחמל SteelSeries Engine 3

.םירישכמ רפסמ לוהינב םירמייגל תוצופנה תויצקנופה

MSI Gaming תרבחמה יבשחמב Dynaudio לש תיתוכיא עמש תייווח

תיתוכיא עמש תיווח קינעהל ידכ ,לוקל תינדה תיחמומה ,Dynaudio-ל הרבח

MSI

.םיקחשמל םידעוימש תרבחמה יבשחמב דחוימב

True Color תייגולונכט םע םישדח םיעבצב םייחה תא עבצ

תוללוס ךלשה .רתוי קיודמ ךסמ חתפל ידכ Portrait Displays, Inc לא הרבח

MSI

.ןרציה תוארוהל םאתהב תושמושמ

Nahimic-ב שמתשהל ךיא :ךירדמ

,Nahimic לש וידואה יטקפא :Nahimic לש תונוכתה שולשב שמתשהל ךיא דמל

.HD וידואה טילקמו ןופורקימל םיטקפא

1-11 1-10

1-12 1-12

אובמ

שמתשמל ךירדמ

תרבחמ בשחמ

2-3

אובמ

םיחוטבו םיכומס ונא .הזה יתוכיאה תרבחמה בשחמב םישמתשמה תצובקל תפרטצהש ךל םידומ ונא

תא רמשל ךישממו תופיקמ תוקידב רבע הז תרבחמ בשחמ .וב שומישב תיעוצקמו הנהמ היווחמ הנהיתש

.םירדהנ םירצומ תוחוקלה ללכל תקפסמה הליבומו הנמיהמ הרבחכ ונלש ןיטינומה

הזיראהמ הפילש

רשק רוצ ,רסח וא קוזינ והשלכ טירפ םא .בטיה םתוא קודבו חולשמה ןוטרקמ םיטירפה תא אצוה ,הליחת

תא חולשל הצרתש הרקמל הזיראה ירמוח תאו הספוקה תא רומש ,ןכ ומכ .ימוקמה קוושמה םע םדקהב

:םיאבה םיטירפה תא הליכמ הזיראה .דיתעב הדיחיה

תרבחמ בשחמ

ריהמ הלחתה ךירדמ

למשח לבכו AC/DC חתמ םאתמ

ילנויצפוא האישנ קית

2-2

שמתשמל ךירדמ

רצומה לש תיללכ הריקס

דומלל לכות קרפבש עדימה תרזעב .תרבחמה בשחמ לש םייסיסבה םיטביהה רואית תא ללוכ הז ףיעס

.דבלב השחמהל םה םיגצומה םימישרתה :בל םיש .וב שמתשתש ינפל תרבחמה בשחמ הנבמ לע רתוי

חותפ - הלעמלמ טבמ

.תרבחמה בשחמ לש ישארה לועפתה רוזא תא גיצמ הלעמלמ חותפה בשחמה תגוצת םישרת

2-3 2-2

2-5

אובמ

ימינפ ןופורקימ/תשר תמלצמ ןווחמ/תשר תמלצמ

ואדיו תוחיש ךורעל ,םינוטרסו תונומת םלצל ידכ וזה תינבומה תשרה תמלצמב שמתשהל ןתינ

.'וכו

רשאכ הבכת תירונה ;הליעפ המלצמה רשאכ ריאמ ,המצע המלצמה דיל םקוממש המלצמה ןווחמ

.

1

.שומישב הניא המלצמה

.ינוציח ןופורקימ ומכ קוידב לעופ הנבומה ןופורקימה

GPU בצמ תירונ/הלעפה בצמ תירונ/הלעפה ןצחל .

2

הלעפהה ןצחל

.תרבחמה בשחמ תא ליעפהל ידכ ןצחלה לע ץחל

בשחמה תא ץלאל ידכ ןצחלה לע תוריהמב ץחל ,לעפומ בשחמה רשאכ

.הניש בצממ תכרעמה תא איצוהל ידכ בוש ץחל .הניש בצמל רובעל

.יוביכל תמרוג הז ןצחל לע תכשוממ הציחל ,ךרוצה הרקמב

GPU בצמ תירונ / הלעפה תירונ

.UMA GPU בצמב אצמנו לעופ בשחמה רשאכ ןבל עבצב תקלוד

.דרפנ GPU בצמב תילנויצפוא הכימת תמייק רשאכ םותכ עבצב תקלוד

.הניש בצמל רבוע תרבחמה בשחמ רשאכ תבהבהמ תירונה

.תרבחמה בשחמ יוביכ םע הבכ LED-ה ןווחמ

חתמ

תדלקמ

ןייע ,ףסונ עדימל .תרבחמ בשחמ לש תדלקמב תומייקה תויצקנופה לכ תא תללוכ תינבומה תדלקמה

.

תדלקמב שמתשהל ךיא קלחב

.

3

עגמ דפ

.תרבחמה בשחמ לש העבצהה ןקתה והז

.

4

יוויח תורונ .

5

Caps Lock

.תלעופ Caps Lock היצקנופה רשאכ קלוד הז ןווחמ

2-4

שמתשמל ךירדמ

ימדק דצ טבמ

יוויח תוירונ

.SteelSeries Engine תנכות תועצמאב הרואתה תא ןווכל ןתינ

.

1

2-5 2-4

2-7

אובמ

ןימי דצ טבמ

USB 3.2 Gen 1 רוביח

ההובג תוריהמב םינותנ תרבעהב תכמות USB 3.2 Gen 1 תארקנש SuperSpeed USB תייגולונכט

.דועו ואדיו תומלצמ ,םיחישק םיננוכ ,ןוסחא ינקתה ללוכ ,םירבוחמ םירישכמ רובע

.

1

ררוואמ

.םיאתמ רורווא רשפאל ידכ רורוואה חתפ תא םוסחת לא .תכרעמה תא ררקמ ררוואמה

.

2

םיסיטרכ ארוק

.םיטרפמב ןייע ,ףסונ עדימל .ןורכיז יסיטרכ לש םינוש םיגוסב ךמות הנבומה םיסיטרכה ארוק

.

3

2-6

שמתשמל ךירדמ

לאמש דצ טבמ

Kensington לוענמ

בשחמה תא רושקל םישמתשמל רשפאמש ,Kensington לוענמל ץירח ללוכ הזה תרבחמה בשחמ

.ומוקמל

.

1

יוויח תורונ .

2

הללוס בצמ

.תנעטנ הללוסה רשאכ קלוד הז ןווחמ

.םותכ עבצב תקלוד תירונה ,השלח הללוסהשכ

היעבה םא .הקספה אלל בהבהמ ןווחמה ,הללוסב הלקת הנשי םא

.תימוקמ תוריש תדבעמל וא השרומה קוושמל הנפ ,תכשמנ

םאתמ לש קותינב וא ירמגל הנועט הללוסה רשאכ הבכי הללוסה ןווחמ

.חתמה

USB 3.2 Gen 2x2 (Type-C) תאיצי

תרבעהב תכמות ,SuperSpeed USB 20Gbps םג תארקנש ,USB 3.2 Gen 2x2 תייגולונכט

תומלצמ ,םיחישק םיננוכ ,ןוסחא ינקתה ללוכ ,םירבוחמ םירישכמ רובע ההובג תוריהמב םינותנ

.

3

.דועו ואדיו

.ידדצ-וד קד עקת ללוכ ןנגוסמהו קדה USB Type-C רבחמ

ררוואמ

.םיאתמ רורווא רשפאל ידכ רורוואה חתפ תא םוסחת לא .תכרעמה תא ררקמ ררוואמה

.

4

USB 3.2 Gen 2 רוביח

םינותנ תרבעהב תכמות ,SuperSpeed USB 10Gbps םג תארקנש ,USB 3.2 Gen 2 תייגולונכט

.דועו ואדיו תומלצמ ,םיחישק םיננוכ ,ןוסחא ינקתה ללוכ ,םירבוחמ םירישכמ רובע ההובג תוריהמב

.

5

2-7 2-6

םירבוחמ םינופורקימ םע תוינזואל האיצי

לדוגב ,םיבטק

4

םע תוינזוא עקשב תכמות תבלושמה עמשה תאיצי

.מ"מ 3.5

אובמ

תבלושמ עמש תאיצי .

6

2-9 2-8

שמתשמל ךירדמ

ירוחא דצ טבמ

ררוואמ

.םיאתמ רורווא רשפאל ידכ רורוואה חתפ תא םוסחת לא .תכרעמה תא ררקמ ררוואמה

.

1

USB 3.2 Gen 2 (Type-C) תאיצי

תרבעהב תכמות ,SuperSpeed USB 10Gbps םג תארקנש ,USB 3.2 Gen 2 תייגולונכט

תומלצמ ,םיחישק םיננוכ ,ןוסחא ינקתה ללוכ ,םירבוחמ םירישכמ רובע ההובג תוריהמב םינותנ

.דועו ואדיו

.ידדצ-וד קד עקת ללוכ ןנגוסמהו קדה USB Type-C רבחמ

.40Gbps דע לש ינותנ תרבעה בצקב ;

8K

לש הגוצת טלפב ;DisplayPort רוביחב הכימת

.

2

HDMI

רוביח

לעופב ןקתהו ליבומה קשממה איה )High-Definition Multimedia Interface ( HDMI תייגולונכט

.Ultra HD-ו HD דויצ ןיב רוביחל

.

3

Mini-DisplayPort

ןתינ ,ןוכנה םאתמה תרזעב .DisplayPort תאיצי לש תנטקומ הסרג איה Mini-DisplayPort תאיצי

.HDMI וא

DVI

,VGA קשממ םע םיכסמל Mini-DisplayPort-ב שמתשהל

.

4

RJ-45

רבחמ

םיתב-הגמ 10/100/1000/2500 לש הרבעה בצקב ךמותה ,טנרתא תשרל ילנויצפואה רוביחה

.תשר לבכ רוביחל שמשמ ,היינשל

.

5

חתמ רבחמ

.תרבחמה בשחמל למשחה תקפסאל AC/DC -ה םאתמל הז רבחמ רבחל שי

.

6

2-9 2-8

אובמ

ןותחת טבמ

2-11

ררוואמ

.םיאתמ רורווא רשפאל ידכ רורוואה חתפ תא םוסחת לא .תכרעמה תא ררקמ ררוואמה

.

1

םיינופואירטס םילוקמר

םיכמות רשאו ,יתוכיא לילצ םע ואירטסב םינגנמה םינבומ םילוקמר לולכל יושע הזה תרבחמה בשחמ

.HD עמש תייגולונכטב

.

2

הללוסה סופיאל רוח

קתנ )

2

;תרבחמה בשחמ תא הבכ )

1

,תעקתנ תכרעמהש וא תגרדושמ )

EC

( תכרעמה תחשוק םא

.

3

)

5

;חוכה קפס תא הרזחב רבח )

4

;תוינש

10

ךשמל ץירחל רשוימ ריינ בטא סנכה )

3

;חוכה קפס תא

.תרבחמה בשחמ תא לעפה

SSD 1 ץירח

,תוריש תלבקל .PCIe קשממ םע

SSD

ינקתהב ךמותש SSD M.2 ץירחב דיוצמ הז תרבחמ בשחמ

.תוריש תדבעמ וא השרומ קוושמל תונפל ץלמומ דימת

.

4

2-10

שמתשמל ךירדמ

SSD 2

ץירח

תלבקל .SATA וא PCIe קשממ דע

SSD

ינקתהב ךמותש SSD M.2 ץירחב דיוצמ הז תרבחמ בשחמ

.תוריש תדבעמ וא השרומ קוושמל תונפל ץלמומ דימת ,תוריש

.

5

2-11 2-10

2-13

אובמ

תדלקמב שמתשהל ךיא

םימושייה תא ןיקתהל שי ,הכלהכ לעפת תדלקמהש אדוול ידכ .האלמ תדלקמ ללוכ הז תרבחמ בשחמ

.תדלקמה לש היצקנופה ישקמב שומישה ינפל םישורדה

,הלאה םישקמה תרזעב .םימיוסמ םילכ וא םימושיי ליעפהל ידכ תדלקמבש Fn תויצקנופה ישקמ לע ץחל

.רתוי הליעי הרוצב םתדובע תא עצבל ולכוי םישמתשמה

תויפיצפס תולועפ עצבמ רשא Windows לש למסה םע שקמ שי תדלקמב

טירפת תגצהו הלחתהה טירפת תחיתפ ןוגכ ,Windows הלעפהה תכרעמל

.ךרדה ירוציק

Windows שקמ

2-12

שמתשמל ךירדמ

םינימזל הריהמה הלעפהה ישקמ לש הכיפה

לכ .הריהמ הלעפהל )Fn( תויצקנופ ישקמ לש הכרעב דיוצמ הז בשחמ

.הדיחי הציחלב שומישל ןימז ,

F12

דע

F1

,היצקנופ שקמ

הציחלב םיליגרה )Fn( תויצקנופה ישקמ תא תיבשהל םילוכי םישמתשמה

הלעפהל )Fn( תויצקנופה ישקמב שמתשהל ידכ

ESC

-ו Fn םישקמה לע

הלעפהל )Fn( תויצקנופה ישקמ" ףיעסב ןייע ,םיטרפ תלבקל .הריהמ

."הריהמ

תקלוד ,

ESC

שקמ לעמ תמקוממש ,Fn-ה ישקמ תליענ לש יוויחה תירונ

)Fn( תויצקנופה ישקמו םיתבשומ םיליגרה )Fn( תויצקנופה ישקמ רשאכ

.םילעפומ הריהמ הלעפהל

הליגרה תוילנויצקנופה תא רזחשל ידכ תפסונ םעפ

ESC

-ו Fn לע ץחל

.יוויחה תירונ יוביכלו Fn-ה ישקמ לש

+

הריהמ הלעפהל (Fn) תויצקנופה ישקמב שומיש

ךסמ תפלחה

.םהינש וא ינוציח גצ ,LCD גצ ןיב הגוצת יבצמ ףילחמ

עגמ דפ

.עגמה דפ תנוכת תא לטבמ וא רשפאמ

טנרטניא תמלצמ

.)טנרטניא תמלצמ( Webcam תייצקנופ לש התבשה וא הלעפהל

.היובכ תשרה תמלצמ ,לדחמ תרירבכ

הסיט בצמ

.)הסיט בצמ( Airplane mode לש התבשה וא הלעפהל

)תנווכ( Crosshair היצקנופה

ידי-לע תקפוסמש ,)תנווכ( Crosshair תייצקנופ לש התבשה וא הלעפהל

.True Color םושייה

.True Color תא ןיקתהל שי וז היצקנופב שמתשהל ידכ

2-13 2-12

2-15

אובמ

Dragon Center

םשב םיקחשמל רזע ילכ שארמ ןקתומ הזה תרבחמה בשחמבש ןכתיי

קחשמ תייווח םישמתשמל קינעמ הזה רזעה ילכ .

Dragon Center

.דחוימב הליעיו הביהרמ

.Dragon Center םושייה תא גיצהל ידכ הזה ןצחל לע ץחל

Cooler Boost

לש הדרוה ךרוצל ררוואמה תוריהמ םוסקמל הז שקמב שמתשה

.תרבחמה בשחמ תרוטרפמט

)SteelSeries Engine(

SSE

לוהינל ידוחיי םושיי שארמ ןקתומ תויהל יושע הזה תרבחמה בשחמב

הזה םושייה תרזעב .)SteelSeries Engine (

SSE

םשב תדלקמה

רוציק ישקמ לש םינוש םיבוליש רפסמ רידגהל םילוכי םישמתשמה

.םייפיצפס םיבצמל תדלקמב

.RGB תרואת םע תדלקמב דיוצמ בשחמה םא קר הנימז

SSE

תייצקנופ

.תונושה תדלקמה תורוצת ןיב רבעמל הזה שקמב שמתשה

תדלקמה לש תירוחאה הרואתה תורדגה

.תדלקמה תרואת לש תוריהבה תרבגה :

F10

.תדלקמה תרואת לש תוריהבה תשלחה :

F11

ךסמ םוליצ

.הכירע תנכותב וקיבדהל רשפא ,חולל ךסמ םוליצ רחאל

םילוקמרה תמצוע תמאתה

.הנבומה לוקמרה לש לוקה תמצוע תא ריבגמ

+

.הנבומה לוקמרה לש לוקה תמצוע תא ךימנמ

+

2-14

שמתשמל ךירדמ

.םינבומה םילוקמרה תא קיתשמ

+

ךסמה תוריהב תמאתה

.LCD-ה גצ תוריהב תא ריבגמ

+

.LCD-ה גצ תוריהב תא שילחמ

+

ההזת תכרעמה הזכ הרקמב .ףסונ ךסמ תרבחמה בשחמל רבחל ןתינ

תורדגה תא תישיא םיאתהל םג ןתינ .רבוחמש ינוציחה ךסמה תא תיטמוטוא

.הגוצתה

.תרבחמה בשחמל ךסמה תא רבח

ידכ ]

P

[ שקמה לע ץחל ןכמ רחאלו Windows שקמה תא קזחהו ץחל

.)טקיורפ( ]Project[ תא חותפל

:תואבה תויורשפאה ןיבמ ,ינשה ךסמב ןרקות הגוצתה דציכ רוחבל ןתינ

.דבלב ינש ךסמו בחרומ ךסמ ,לופכ ךסמ ,דבלב בשחמה ךסמ

םיגצ רפסמב ושמיש

+

2-15 2-14

2-17

אובמ

(ילנויצפוא) True Color :שומיש

תורדגה רוחבל לוכי שמתשמה ,הז םושיי תרזעב .

True Color םושייה םע עיגה הז תרבחמ בשחמש ןכתיי

.תיבטימה הייפצה תייווח תלבקל תונוש םיעבצ

.

True Color םושייה תלעפהל םישקמה ינשב שמתשה

+

True Color

.םינושה הגוצתה יבצמ ןיב רבעמל םישקמה ינשב שמתשה

+

הריחבה תויורשפא

True Color לש

2-16

שמתשמל ךירדמ

טרפמ

הנתשמ טרפמה .שארמ העדוה אלל תונתשהל םייושעו דבלב השחמהל םיאבומ ןאכ םיעיפומה םיטרפמה

.םינוש םירוזאו תוצרא ןיב

הנפ וא www.msi.com תבותכב

MSI

לש ימשרה רתאב רקב ,תשכרש רצומה לש קיודמה טרפמה תלבקל

.השרומה קוושמל

מ"מ )ג( 23.4 x )ע(

267

x )ר(

358

2.38 kg

BGA

Intel

®

Core TM תחפשמב רתויב םישדחה םימגדהמ דבעמ

Intel

®

400 תרדס

DDR4, 2666

SO-DIMM

יצירח x

2

64GB דע

230W, 20V x 1

100-240V~, 50/60Hz :רוקמ

20V 11.5A :קפסה

280W, 20V x 1

100-240V~, 50/60Hz :רוקמ

20V 14A :קפסה

םיאת

4

ןכ

םייזיפ םינייפאמ

תודימ

לקשמ

דבעמ

הזירא

םידיינ םירישכמל םידבעמ

םיבבשה טרפמ

םיבבש תכרע

ןורכיז

היגולונכט

ןורכיז

םומיסקמ

חתמ

AC/DC חתמ םאתמ

)

1

תורשפא(

AC/DC חתמ םאתמ

)

2

תורשפא(

הללוס

)RTC( ןועש תללוס

ןוסחא

M.2 יצירח x

2

PCIe/SATA גוסמ

SSD

ינקתהב הכימת םע

1

PCIe גוסמ

SSD

ינקתהב הכימת םע

1

SSD

2-17 2-16

PB

USB 3.2 Gen 2x2 Type-C x 1

)DisplayPort-ב הכימת( USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1

USB 3.2 Gen 2 x 1

USB 3.2 Gen 1 x 2

תוינזוא תאיצי/ןופורקימ תסינכ לש בלושמ רבחמ x

1

HDMI x 1

Mini-DisplayPort x 1

RJ-45 x 1

SD )UHS-III( x 1

ךמתנ

ךמתנ

ךמתנ

FHD/ UHD LED 'ץניא 15.6

NVIDIA

®

GeForce ® עם NVIDIA

®

Optimus™ יטרקסיד ךסמ סיטרכ

Intel

®

HD UMA ךסמ סיטרכ

GPU-ה הנבמ לע ססובמ ,GDDR6

FHD

םיינופואירטס םילוקמר

2

יעצמא םע דחי לעופה הרמוח ססובמ החטבא ןקתה וניה TPM 2.0

.םינותנ לע רתוי תחטבואמו תמדקתמ הנגה הנקמו הנכות

תומוקמב , BIOS -ה תורדגהמ TPM תויצקנופ לרטנלו ליעפהל ןתינ

.םימיאתמה

תרירב ףוסמ וניה BitLocker ,Windows לש Professional תואסרגב

.םינותנ תנפצה רובע תוריש ןתמלו TPM תרושקתל ןימזה לדחמה

אובמ

טלפ/טלק ירוביח

USB

עמש

ואדיו

תיווק תשר

םיסיטרכ ארוק

תרושקת רוביח

תיווק תשר

תיטוחלא תשר

Bluetooth

הגוצת

LCD גצ גוס

ואדיו

הקיפרג

VRAM

טנרטניא תמלצמ

היצולוזר

עמש

םינבומ םילוקמר

החטבא

Trusted Platform

Module

)ילאנויצפוא(

2-18

שומישה תלחתה

שמתשמל ךירדמ

תרבחמ בשחמ

3-3

שומישה תלחתה

תרבחמה בשחמב ןושארה שומישה

ידכ םיאבה םימישרתה ירחא בוקעל םיצילממ ונחנא ,תרבחמה בשחמב ךלש ןושארה שומישה והז םא

.תרבחמה בשחמב שמתשהל ליחתהל

1

2

3

4

3-2

שמתשמל ךירדמ

החונ הרוצב תרבחמה בשחמב שמתשהל דציכ

ידכו ,תוחיטבה יללכ לע רומשל ידכ תואבה תוארוהה תא ארק ,תרבחמ בשחמב שומישב הסונמ ךניא םא

.החונ הרוצב בשחמה תא ליעפהל לכותש

.הדובעה רוזאב הבוט הרואת לע רומשל בושח e

.הבישיה תחונתל םאתהב םהלש הבוגה תא ןווכלו םיימונוגרא ןחלושו אסיכ רוחבל ץלמומ e

.ףוקז בשוי התאש ןמזב ךלש ןותחתה בגב ךומתתש ךכ בגה תנעשמ תא םאתה e

.תולעמ 90-ב תופפוכמ םייכרבהשכ הפצרה לע םיילגרה תא חנה e

.תיבטימ הייפצ תיווז תלבקל LCD-ה גצ םוקימ/תיווז תא ןווכ e

ןמז ךשמב םידבועש רחאל הקספהל תאצל ץלמומ .עובק ןפואב םירירש רורחשו תוחיתמ עצבל דפקה

.המ e

90-120

15-20

38-76 cm

3-3 3-2

3-5

שומישה תלחתה

למשחה תכירצב ךוסחל דציכ

.הללוסהו למשחה םאתמב ןוכנ שומישל םייסיסב תוריהז יעצמא המכ ללוכ הז קלח

AC/DC חתמ םאתמ

םא .הנושארה םעפב ותלעפה ינפל למשחה םאתמ ךרד למשח רוקמל רבוחמ תרבחמה בשחמש אדוול שי

המ תוצע המכ ןלהל .תכרעמל הלקת םרגיהל הלולע ,השלח הללוסהשכ תיטמוטוא הבכ תרבחמה בשחמ

.למשחה םאתמ םע תושעל אלו תושעל

השע e

.תרבחמה בשחמל ףרוצש םאתמב קר שמתשה

.למשחה םאתממ טלפנש םוחהמ רהזיה

.תרבחמה בשחמ קוריפ ינפל למשחה לבכ תא קתנ

השעת לא e

.םוח טלופ למשחה םאתמ .שומישה ןמזב למשחה םאתמ תא הסכת לא

בשחמב שמתשהל דמוע ךניאו היובכ תכרעמה םא רבוחמ למשחה לבכ תא ריאשת לא

.בר ןמז ךשמל תרבחמה

הללוס

ןוכנ הב שמתשהלו הללוסה תא ןועטל דציכ ןיבהל בושח ,השדח הללוס וא שדח תרבחמ בשחמ תשכר םא

.ברמה תא הנממ קיפהל ידכ

.דבל הללוסה תא ףילחהל ןיא

תוחיטב יללכ

.תוימוקמה תונקתל םאתהב ותוא ךלשה .תפלשנ הניאש הללוס ללוכ הזה תרבחמה בשחמ e

.ההובג תוחל יאנתו תוינוציק תורוטרפמטמ קחרה ולש הללוסהו תרבחמה בשחמ תא רומש

.תרבחמה בשחמל והשלכ ביכר רוביח ינפל למשחה לבכ תא דימת קתנל דפקה

הללוסה גוס

.תשכרש םגדב תולתכ ,ההובג תלוביקב Li-ion polymer תוללוס לולכל יושע הז תרבחמ בשחמ

.בשחמה לש ימינפה חתמה רוקמ תא הווהמ תונעטנה תוללוסה זראמ e

הניעט ןמזב הללוסה תוגהנתה e

הללוסמ האצותכ בשחמה לש ימואתפ יוביכ תעינמלו הללוסה ייח בוטימל תואבה תוצעה תא ארק

:הקיר

תא רצק וא ,ךורא ןמז קרפ ךשמל שומישב היהת אל איהשכ הניש בצמל תכרעמה תא סנכה

.הניש בצמל הסינכל ןמזה בצוק

.ךורא ןמז ךשמל הב שמתשהל ןווכתמ ךניא םא תכרעמה תא הבכ

3-4

שמתשמל ךירדמ

.שומישב םניאש יפקיה דויצ ינקתה קתנו תורתוימ תורדגה לטב

.תאז תושעל ןתינ רשאכ למשחל תרבוחמ איהשכ תכרעמה םע דובע

הללוסה תא ןוכנ ןועטל דציכ e

:הללוסה תא ןיעטתש ינפל תואבה תוצעל בל םיש

.תכרעמה תא הבכו תולועפה תוינכותה לכ תא רוגס ,הדובעה תא רומש ,ןועט תוללוס זראמ ןיא םא

.למשחה םאתמ תא רבח

.הניעטה לע עיפשהל ילבמ התוא תובכל וא התלועפ תא תוהשהל ,תכרעמב שמתשהל לכות

הניעטה ינפל הללוסה תא ירמגל קורפל ךרוצ ןיא .ןורכיז ןיא Li-polymer וא Li-ion תללוסל

.שדוחב םעפ ירמגל הללוסה תא ןקורל ץלמומ הללוסה ייח תא ךיראהל ידכ ,תאז םע .תרזוחה

.שומישבש םימושייב יולת לעופב הניעטה ןמז

3-5 3-4

3-7

שומישה תלחתה

Windows 10-ב למשח תכירצ תינכת רידגהל דציכ

.למשחב ךוסחיו ךורצי בשחמה דציכ תועבוקש הרמוחו תכרעמ תורדגה לש ףסוא איה למשח תכירצ תינכת

ןיב ןזאל וא בשחמה יעוציבמ ברמה תא קיפהל ,הכירצב ךוסחל ךל רשפאל תולוכי למשחה תכירצ תוינכות

ברמה תא קיפהל ,הכירצב ךוסחל ךל רשפאל תולוכי למשחה תכירצ תוינכות .םיעוציבה ןיבל למשחב ןוכסיח

ןתינ ,םלוא .םיעוציבה ןיבל )למשחב ןוכסיח( Power saver ןיב )ןזואמ( Balanced וא בשחמה יעוציבמ

.תושדח תוינכות רוציל וא תומייקה תוינכותה לש תורדגהה תא תונשל

למשח תכירצ תינכת לש תישיא המאתה וא הריחב

.הנותחתה תילאמשה הניפב ]Windows [ למסה תא אצמ .

1

,הריחבה טירפתב )תורדגה( ]Settings[ תורשפאה תא וא )תורדגה( ]Settings[ למסה תא אצמ

.)תורדגה( Settings ךסמה תגצהל תכרעמל סנכיהו

.

2

Power[ תא אצמ .הילע ץחלו ,)תורדגה( Settings תחת )תכרעמ( ]System[ תורשפאה תא אצמ

.)תכרעמ( System הריחבה טירפתב )הנישו בצמו למשח תכירצ( ]& Sleep

.

3

]Related settings[ תחת )תופסונ למשח תכירצ תורדגה( ]Additional power settings[ רחב

.)למשח תכירצ תויורשפא( Power Options ךסמה תגצהל )תורושק תורדגה(

.

4

Change plan[ לע ץחל .)ןזואמ( ]Balanced[ למשחה תכירצ תינכות הרחבנ ,האבה המגודב

)תינכות תורדגה תכירע( Edit Plan Settings ךסמה תגצהל )תינכות תורדגה הנש( ]settings

.למשחה תכירצ תינכות תא תישיא םיאתהל ידכ

.

5

.)תינכות תורדגה תכירע( Edit Plan Settings תחת הרחבנש תינכותה תורדגה תא הנש .

6

)למשח תכירצ לש תומדקתמ תורדגה יוניש( ]Change advanced power settings[ לע ץחל

תינכותל םימדקתמ םייוניש ןאכ ךורע .)למשח תכירצ תויורשפא( Power Options ךסמה תגצהל

.ךיכרצל םאתהב ,הרחבנש למשחה תכירצ

.

7

Restore plan[ לע ץחל ,הלש לדחמה תרירב יכרעל הרחבנש למשחה תכירצ תינכות רוזחשל

.)תינכותה לש לדחמה תרירבל רוזחש( ]defaults

.

8

.הרוצתה תרדגה תמלשהל ךסמה לע תועיפומש תויחנהל תייצ .

9

3-6

שמתשמל ךירדמ

3-7 3-6

שומישה תלחתה

3-9

תישיא למשח תכירצ תינכת תריצי

.ךלש תוישיאה תושירדל םאתהב תישיא התוא םיאתהלו ,ךלשמ למשח תכירצ תינכות רוציל ךתורשפאב

תויורשפא( Power Options תחת )למשח תכירצ תינכת רוצ( ]Create a power plan[ לע ץחל

.)למשח תכירצ

.

1

.ךישמהל ידכ )אבה( ]Next[ ץחל .םש הל ןתו ,ךיכרצ לע הנועש תמייק למשח תכירצ תינכות רחב .

2

תכירצ תינכתב תעציבש םייונישה תא ליחהל ידכ )רוצ( ]Create[ לע ץחל .תינכותה תורדגה תא הנש

.למשחה

.

3

.השדח למשח תכירצ תינכת תרדגה תעכ .

4

3-8

שמתשמל ךירדמ

3-9 3-8

3-11

שומישה תלחתה

עגמה חטשמב שמתשהל דציכ

טולשל לכות ותרזעב .ליגר רבכעל םאותה העבצה ןקתה אוה תרבחמה בשחמב בלושמ רשא עגמה חטשמ

.ךסמב ןמסה םוקימ לע העבצה ידי לע תרבחמה בשחמב

עגמה חול תרדגה e

,ילאמש שמתשמ התא םא ,המגודל .תוישיאה ךיתופדעה יפל העבצהה ןקתה תא םיאתהל לכות

העונתה תוריהמ תא ,הרוצה תא ,לדוגה תא תונשל לכות ,ףסונב .םינצחלה תלועפ תא ףילחהל לכות

.ןמסה לש תופסונ תומדקתמ תונוכת ןכו

PS/2

IBM

וא Microsoft לש יטרדנטס ןקתה להנמב שמתשהל ןתינ ,עגמה חטשמ תרדגהל

ךותבש )רבכעה ינייפאמ( Mouse Properties ךותמ .Windows הלעפהה תכרעמב ןקתומ רשא

.הרוצתה תא תונשל ןתינ )הרקבה חול( Control Panel

העונתו םוקימ e

ירוטאינימ קתעהכ דקפתי עבורמה חטשמה .)הרומה עבצאה בורל( עגמה דפ לע ךעבצא תא חנה

.ןוויכה ותואבו ןמזה ותואב עוני ךסמבש ןמסה ,חטשמה לע ךיתועבצא תא זיזתשכ .הגוצתה לש

.העונתב ךישמהל ידכ םיאתמ םוקמב התוא חנהו עבצאה תא םרה ,חטשמה הצקל עיגת רשאכ

הציחלו העבצה e

שקה ,עצבל ךנוצרבש הדוקפל וא טירפתב טירפל ,למסל לעמ ןמסה תא תמקימו תרבעהש רחאל

העבצה תארקנ רשא ,וז הלועפ .טירפב רוחבל ידכ ילאמשה ןצחלה לע ץחל וא עגמה דפ לע תולק

ןוגכ ןשיה גוסהמ העבצה ןקתהמ הנושב .תרבחמה בשחמ תלעפהב תיסיסב הלועפ איה ,הציחלו

םורגת עגמה חטשמ לע השקה לכש ךכ ילאמש ןצחלכ ולוכ עגמה חטשמב שמתשהל ןתינ ,רבכע

הציחלל ךרע תווש עגמה דפב תוריהמ תושקה יתש .רבכעב תילאמש הציחל לש וזל ההז הלועפל

.רבכעב הלופכ

3-10

שמתשמל ךירדמ

הטמשהו הרירג e

תא םקמ ,ךכ םשל .הטמשהו הרירג תועצמאב תרבחמה בשחמב םיטקייבוא וא םיצבק ריבעהל לכות

עגמה דפב עבצאב תעגל ךשמה .עגמה דפ לע תולק תושקה יתש שקהו יוצרה טירפל לעמ ןמסה

עבצאה תזזה ידי לע יוצרה םוקימה לא רחבנה טירפה תא רורגל לכות תעכ .היינשה השקהה רחאל

.ומוקמל טירפה תא טימשהל ידכ עגמה דפמ עבצאה תא םרה ,יוצרה םוקימל עיגתשכ .עגמה דפב

תא זיזהל ןכמ רחאלו ,טירפ תריחב ידכ ךות ילאמשה ןצחלה תא קיזחהלו ץוחלל לכות ,ןיפוליחל

.הטמשההו הרירגה תלועפ תא םייסל ידכ ילאמשה ןצחלה תא ררחש ,ףוסבל ;יוצרה םוקימל עבצאה

SSD

HDD

לע עדימ

,)

SSD

( Solid State Drive גוסמ ןנוכ וא )HDD( ליגר חישק ןנוכ לולכל יושע הזה תרבחמה בשחמ

.תשכרש םגדל םאתהב

םישמתשמ

SSD

גוסמ םיננוכה בור .ילטיגיד עדימ רוזחאו תרימשל שמשמה ןוסחא יעצמא םה םיננוכה ינש

למשחה תכירצ ,רתוי ההובג םהלש םינותנה תרבעה תוריהמו NAND תייגולונכט לע ססובמה קזבה ןורכיזב

.HDD גוסמ םיליגר םיחישק םיננוכ רשאמ רתוי ההובג םהלש הביתכה/האירקה תוריהמו רתוי הכומנ םהלש

וא HDD ןנוכ תפלחהל .קלוד תרבחמה בשחמ רשאכ

SSD

וא HDD ןנוכ ןיקתהל וא ריסהל תוסנל ןיא

.תוריש תדבעמל וא השרומ קוושמל תונפל שי ,

SSD

M.2 SSD ץירח לע עדימ

יקשממל םימאותו M.2 SSD יסיטרכל םידעוימה םיצירח וא M.2 SSD ץירח לולכל יושע תרבחמה בשחמ

,הנקתהה תוארוהו ןוכנה טרפמה תלבקל .תונווגמו תונוש תויורשפאו תונוכת םיללוכ םה .PCIe וא SATA

.תוריש תדבעמל וא השרומ קוושמל תונפל שי

3-11 3-10

3-13

שומישה תלחתה

טנרטניאל רבחתהל דציכ

תיטוחלא תשר

םלשה .םילבכב שומיש אלל בחר ספב טנרטניאל רבחתהל ךל תרשפאמ )Wireless LAN( תיטוחלא תשר

.תיטוחלא תשרל רוביח תרדגהל ןלהלש תויחנהה תא

.)טנרטניאו תשר( ]Network & Internet[ לע ץחלו )תורדגה( Settings תא חתפ .

1

.)טנרטניאו תשר( Network & Internet הריחבה טירפתב ]

Wi-Fi

[ רחב .

2

.)לעפומ( ]

ON

[ בצמל התוא רבעה ,)יובכ( ]Off[ בצמל תרדגומ

Wi-Fi

-ה תוילנויצקנופ םא .

3

.תותשר תריחבל הלבטה תחיתפל )תונימז תותשר גצה( ]Show available networks[ רחב .

4

.יובכ )הסיט בצמ( ]Airplane mode[-ש אדו .

5

.ןאכ ]

Wi-Fi

[ רחב .

6

]Connect[ לע ץחל .טנרטניאל רבחתהל ידכ תותשרה תמישרמ תיטוחלא תשרל רוביח רחב

.ךישמהל ידכ )רבחתה(

.

7

.)אבה( ]Next[ לע ץחל .הרחבנש תשרל רבחתהל ידכ החטבא חתפמ ןיזהל ךילע היהיש ןכתיי .

8

3-12

שמתשמל ךירדמ

3-13 3-12

3-15

שומישה תלחתה

תיווק תשר

בחר ספ ,

PPPoE

/ימניד

IP

םע רוביח תרדגה ינפל .טנרטניאל רבחתהל ידכ תשר ימאתמו םילבכב שומיש

רוביחה תרדגהב הרזע תלבקל ךלש תשרה להנמ וא טנרטניאה תיקפסל הנפ ,עובק

IP

וא )

PPPoE

(

.טנרטניאל

PPPoE /ימניד IP םע רוביח e

.)טנרטניאו תשר( ]Network & Internet[ לע ץחלו )תורדגה( Settings תא חתפ .

1

.)טנרטניאו תשר( Network & Internet הריחבה טירפתב )טנרתא( ]Ethernet[ רחב .

2

Network ןולחה תחיתפל )םאתמ תויורשפא יוניש( ]Change adapter options[ רחב

.)תשר ירוביח( Connections

.

3

טירפתהמ )םינייפאמ( ]Properties[ תורשפאב רחבו ]Ethernet[ לע תינמי הציחל ץחל

.חתפנה

.

4

Internet[ תורשפאב רחבו אצמו ,)טנרתא ינייפאמ( Ethernet Properties ןולחה תא חתפ

O

Networking הייסיטרכב )

4

טנרטניא לוקוטורפ תסריג( ]Protocol Version 4 )TCP/IPv4(

.ךישמהל ידכ )םינייפאמ( ]Properties[ לע ץחל .)תשרב הדובע(

.

5

)יטמוטוא ןפואב

IP

תבותכ לבק( ]Obtain an IP address automatically[ לע ץחל

)יטמוטוא ןפואב

DNS

תרש תבותכ לבק( ]Obtain[ DNS server address automatically-ו

.

6

.)רושיא( ]

OK

[ לע ץחל ,ןכמ רחאל .)יללכ( General הייסיטרכב

עובק

IP

םע רוביח

.ךישמהל ידכ ליעלש

1-4

םיבלש תא עצב .

7 e

Use the[ לעו )האבה

IP

תבותכב שמתשה( ]Use the following IP address[ לע ץחל

הייסיטרכב )תואבה

DNS

יתרש תובותכב שמתשה( ]following DNS server addresses

.

8

תרש ,לדחמה תרירב רעש ,הנשמה תשר תכיסמ ,

IP

-ה תבותכ תא ןייצ .)יללכ( General

.)רושיא( ]

OK

[ לע ץחל .יפולחה

DNS

-ה תרשו ףדעומה

DNS

3-14

שמתשמל ךירדמ

3-15 3-14

שומישה תלחתה

3-17 3-16

שמתשמל ךירדמ

)

PPPoE

( )בחר ספב( Broadband רוביח e

.)טנרטניאו תשר( ]Network & Internet[ לע ץחלו )תורדגה( Settings תא חתפ .

1

.)טנרטניאו תשר( Network & Internet הריחבה טירפתב )טנרתא( ]Ethernet[ רחב .

2

Network ןולחה תחיתפל )ףותישהו תשרה זכרמ( ]Network and Sharing Center[ רחב

.)ףותישהו תשרה זכרמ( and Sharing Center

.

3

)םישדח תשר וא רוביח רדגה( ]Set up a new connection or network[ תורשפאה תא רחב

.)ךלש תשרב הדובעה תורדגה תא הנש( ]Change your networking settings[ הרדגהב

.

4

Choose a connection[ תחת )טנרטניאל רבחתה( ]Connect to the Internet[ רחב

.)אבה( ]Next[ לע ץחלו ,)רוביח תורשפא רחב( ]option

.

5

.))

PPPoE

( בחר ספ( ]Broadband )PPPoE( [ לע ץחל .

6

Connection name-ו )המסיס( Password ,)שמתשמ םש( User name תודשה תא אלמ

.)רבחתה( ]Connect[ לע ץחל .)רוביחה םש(

.

7

3-17 3-16

שומישה תלחתה

3-19 3-18

שמתשמל ךירדמ

Bluetooth תועצמאב רוביח רידגהל דציכ

הז םע הז רשקתל םילוכי Bluetooth םע םירישכמ ינש התרזעבש ךרד אוה Bluetooth תועצמאב רוביח

.יטוחלא רוביח תרזעב

Bluetooth רוביח תלעפה

Bluetooth-ה תוילנויצקנופ לש בצמה תקידב

.יובכ הסיט בצמש אדוול שי ,Bluetooth רוביח תרדגה ינפל e

.)םירישכמ( ]Devices[ לע ץחלו )תורדגה( Settings תא חתפ .

1

הריחבה טירפתב )םירחא םירישכמו Bluetooth( ]Bluetooth & other devices[ רחב

.)םירישכמ( Devices

.

2

.)לעפומ( ]

ON

[ בצמל התוא רבעה ,)יובכ( ]Off[ בצמל תרדגומ Bluetooth תוילנויצקנופ םא .

3

Bluetooth םע םירישכמ ןיב המאתה e

תחיתפל )רחא רישכמ וא Bluetooth ףסוה( ]Add Bluetooth or other device[ לע ץחל

.)רישכמ תפסוה( Add a device ןולחה

.

4

.]Bluetooth[ רחב .

5

.המאתהה ךילהתב ליחתהל ידכ רישכמ רחב .

6

ידכ )רבחתה( ]Connect[ לע ץחלו ,רוביחל ןיתממש רישכמב תוארוהה יפל המסיסה תא ןזה

.המאתהה ךילהת תא םילשהלו ךישמהל

.

7

3-19 3-18

שומישה תלחתה

3-21 3-20

שמתשמל ךירדמ

3-21 3-20

3-23

שומישה תלחתה

םיינוציח םינקתה רבחל דציכ

DisplayPort ,HDMI ,

USB

ןוגכ ,טלפ טלק ינקתה רוביחל תונוש תואיצי לולכל יושע הז תרבחמ בשחמ

.תרבחמה בשחמל יפקיה דויצ ןווגמ רבחל ןתינ ךכ .mini DisplayPort-ו

רישכמה תא רבח ךכ רחא קרו םינקתההמ דחא לכ לש ךירדמב ןייע תואיציל םימיאתמה םינקתה רבחל ידכ

תכרעמה םא .וילא םירבוחמש םירישכמ יטמוטוא ןפואב תוהזל לוכי הז תרבחמ בשחמ .תרבחמה בשחמל

Start Menu/ Windows System/[ לא רבעמ ידי-לע ינדי ןפואב םתוא לעפה ,םירישכמה תא ההזמ אל

חול > Windows תכרעמ > 'לחתה' טירפת( ]Control Panel/ Hardware and Sound/ Add a device

.םישדחה םירישכמה תא ףסוהו )רישכמ ףסוה > לוקו הרמוח > הרקבה

3-22

שמתשמל ךירדמ

RAID

היצקנופב שמתשהל דציכ :ואדיו

תרשפאמ RAID היגולונכטה .RAID היצקנופה לש תונוש תומרב ךמות הזה תרבחמה בשחמש ןכתיי

רוצ ,םיקיודמו םיפסונ םיטרפ תלבקל .

SSD

יננוכ וא םיחישק םיננוכ רפסמב םינותנ רומשל םישמתשמל

םאתהב ,תונתשהל היושע RAID לש תונושה תויצקנופב הכימתהש בל םיש .ימוקמה קוושמה םע רשק

.תשכר ותואש םגדל https://youtu.be/u2C35-ctFbw :תבותכב הכרדהה ןוטרסב הפצ

YouTube Youku

3-23 3-22

3-25

שומישה תלחתה

BIOS-ב לוחתא בצמ רוחבל דציכ

טירפתל סנכיהו DEL שקמה לע דימ ץחל עיפומ וגולה םע ןושארה ךסמהשכ .תכרעמה תא קלדה

.

BIOS

.

1

]Boot mode select[ תורשפאה תא רחבו )לוחתא( ]

Boot

[ הייסיטרכה לא ןמסה תא רבעה

.)לוחתאה תרוצת תרדגה( Boot Configuration הרדגהב )לוחתא בצמ רוחבל(

.

2

.]

UEFI

[ תורשפאב רוחבל ץלמומ ,)Windows 10(

UEFI

-ססובמ

BIOS

-ב תוכמותש הלעפה תוכרעמל .

3

תולאשב ןייע ,תרבחמה בשחמב Windows הלעפהה תכרעמ תנקתה לע ףסונ עדימ תלבקל

ףדב , MSI לש תוצופנה

.

4 https://www.msi.com/support/technical_details/NB_OS_Installation .

5

3-24

שמתשמל ךירדמ

Windows 10 הלעפהה תכרעמ תא רזחשל דציכ :ואדיו

MSI

לש תרבחמ יבשחמב

ידכ ,https://www.youtube.com/watch?v=hSrK6xAQooU :תבותכב הכרדהה ןוטרסב הפצ

Windows 10[ לעו )

F3

רוזחש( ]F3 Recovery[ לע שקה ,Windows 10 הלעפהה תכרעמ תא רזחשל

.)Windows 10 תורדגה( ]Settings

YouTube Youku

3-25 3-24

3-27

שומישה תלחתה

MSI One Touch Install-ב שומיש :ואדיו

לכ תא הציחלב ןיקתהל םישמתשמל רשפאמ

"

One Touch Install

" MSI

לש הציחלב הנקתהה םושיי

.

MSI

לש תרבחמה יבשחמב םישרדנה םינקתהה ילהנמ

:תבותכב הכרדהה ןוטרסב הפצ

Windows 10/ 8.1: https://www.youtube.com/watch?v=ERItRaJUKQs

Windows 7: https://www.youtube.com/watch?v=43lnM4m-500

Windows 10/ 8.1

YouTube Youku

YouTube

Windows 7

Youku

3-26

שמתשמל ךירדמ

3-27 3-26

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents