MSI MS-B926 Trident A Plus 9th Instrukcja obsługi

Add to My manuals
40 Pages

advertisement

MSI MS-B926 Trident A Plus 9th Instrukcja obsługi | Manualzz

Trident Series

Komputer osobisty

Trident B926

ii

SPIS TREŚCI

Informacja dotycząca praw autorskich i znaków towarowych ���������������������������������iii

Wersja ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Uaktualnianie i gwarancja ���������������������������������������������������������������������������������������iv

Zakup części wymiennych ��������������������������������������������������������������������������������������iv

Pomoc techniczna ���������������������������������������������������������������������������������������������������iv

Energooszczędność produktu ���������������������������������������������������������������������������������iv

Polityka ochrony środowiska ����������������������������������������������������������������������������������� v

Informacje o substancjach chemicznych ����������������������������������������������������������������� v

Informacje o baterii �������������������������������������������������������������������������������������������������� v

Instrukcje bezpieczeństwa ��������������������������������������������������������������������������������������vi

Zgodność z CE ������������������������������������������������������������������������������������������������������ viii

Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych ��������������������������� viii

Oświadczenie WEEE �������������������������������������������������������������������������������������������� viii

Omówienie ������������������������������������������������������������� 1-1

Zawartość opakowania ���������������������������������������������������������������������������������������� 1-2

Ogólny opis systemu �������������������������������������������������������������������������������������������� 1-3

Wprowadzenie ������������������������������������������������������� 2-1

Porady dotyczące bezpieczeństwa i komfortu pracy ������������������������������������������� 2-2

Instalacja sprzętu ������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-3

Operacje systemowe ���������������������������������������������� 3-1

Zarządzanie energią �������������������������������������������������������������������������������������������� 3-2

Połączenia sieciowe (Windows 10) ���������������������������������������������������������������������� 3-4

Odzyskiwanie systemu (Windows 10) ������������������������������������������������������������������ 3-7

Odzyskiwanie systemu (odzyskiwanie za pomocą klawisza skrótu F3) ������������� 3-11

Wstęp iii

ii

Wstęp

Informacja dotycząca praw autorskich i znaków towarowych

Copyright © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Logo MSI jest zastrzeżonym znakiem towarowym Micro-Star Int’l Co., Ltd. Wszystkie inne wymienione znaki oraz nazwy mogą być znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli. Nie są udzielane żadne wyraźne ani dorozumiane gwarancje co do dokładności lub kompletności. Firma MSI zastrzega sobie prawo do modyfikowania tego dokumentu bez wcześniejszego powiadomienia.

Wersja

Wersja

V1.0

Data

2018/10 iii

iv

Uaktualnianie i gwarancja

Należy pamiętać, że niektóre wstępnie zainstalowane składniki produktu mogą zostać na życzenie użytkownika uaktualnione lub wymienione. Aby uzyskać więcej informacji o ograniczeniach uaktualniania, należy sprawdzić specyfikacje w podręczniku użytkownika. Dalsze informacje o możliwościach zakupu produktów można uzyskać u lokalnego dostawcy. Nie należy uaktualniać ani wymieniać jakiegokolwiek składnika produktu inaczej niż u autoryzowanego dostawcy lub w punkcie serwisowym, ponieważ może to spowodować unieważnienie gwarancji. Zaleca się, aby skontaktować się z autoryzowanym dostawcą lub punktem serwisowym w celu wykonania usługi uaktualnienia lub wymiany.

Zakup części wymiennych

Należy pamiętać, że zakup części wymiennych (lub zgodnych) do produktu kupowanego przez użytkowników w różnych krajach lub regionach może być realizowany przez producenta w okresie nieprzekraczającym 5 lat od zaprzestania produkcji urządzenia, w zależności od oficjalnych regulacji ogłoszonych w odpowiednim czasie. Szczegółowe informacje dotyczące dostępności części zamiennych można uzyskać u producenta pod adresem https://www.msi.com/ support/.

Pomoc techniczna

Po wystąpieniu problemu z systemem i nieuzyskaniu rozwiązania z podręcznika użytkownika należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z lokalnym dystrybutorem.

W celu uzyskania dalszych wskazówek można także wypróbować poniższe zasoby pomocy. Witryna firmy MSI pod adresem https://www.msi.com/support/ zawiera dokumentację techniczną, aktualizacje BIOS, aktualne sterowniki i inne informacje.

Energooszczędność produktu

Zmniejszone zużycie energii podczas używania i w trybie wstrzymania

Ograniczone użycie substancji szkodliwych dla środowiska i dla zdrowia

Łatwy demontaż i recykling

Zmniejszone zużycie zasobów naturalnych poprzez zachęcanie do recyklingu

Zwiększona żywotność produktu, poprzez łatwe aktualizacje

Zmniejszona ilość trwałych odpadów, dzięki polityce zwrotów

Wstęp v

iv

Wstęp

Polityka ochrony środowiska

Produkt został zaprojektowany tak, aby umożliwić wielokrotne użycie części i właściwe przetwarzanie, dlatego też nie należy go wyrzucać po zakończeniu żywotności.

Użytownicy powinni skontaktować się z lokalnym autoryzowanym punktem zbiórki, do celów recyklingu i usuwania zużytych produktów.

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących przetwarzania należy przejść na strone sieci web MSI i zlokalizować najbliższego dystrybutora:

Informacje dotyczące prawidłowej utylizacji, zwrotu, przetwarzania i demontażu produktów firmy MSI użytkownicy mogą też uzyskać pod adresem [email protected].

Informacje o substancjach chemicznych

Zgodnie z przepisami dotyczącymi substancji chemicznych, takimi jak przepisy EU

REACH (Przepisy EC Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy), MSI udostępnia informacje o substancjach chemicznych pod adresem: https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Informacje o baterii

v

Unia Europejska:

Baterii, zestawów baterii i akumulatorów nie należy usuwać z nieposortowanymi odpadkami domowymi. Należy skorzystać z publicznego systemu zbiórki w celu ich przekazania, recyklingu lub przetworzenia zgodnie z lokalnymi przepisami.

Tajwan:

Ze względu na wymagania ochrony środowiska zużyte baterie należy zbierać oddzielnie w celu recyklingu lub specjalnego usuwania.

K alifornia, USA:

Baterie pastylkowe mogą zawierać nadchloran i ich przetwarzanie lub usuwanie wymaga w stanie Kalifornia specjalnej obsługi.

Dalsze informacje można uzyskać pod adresem: https://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

Nieprawidłowa wymiana baterii może spowodować jej wybuch. Wymieniać można wyłącznie na baterię tego samego lub równoważnego typu zalecaną przez producenta.

vi

Instrukcje bezpieczeństwa

Instrukcje bezpieczeństwa należy przeczytać uważnie i dokładnie.

Należy stosować się do wszystkich przestróg i ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu lub w podręczniku użytkownika.

Należy zachować podręcznik użytkownika dostarczony w opakowaniu do wykorzystania w przyszłości.

Urządzenie oraz jego wyposażenie należy przechowywać z dala od wilgoci i nie narażać ich na działanie wysokiej temperatury.

Przed wykonaniem ustawień urządzenie należy umieścić na stabilnej płaskiej powierzchni.

Przed podłączeniem urządzenia do gniazda zasilania należy upewnić się, że napięcie zasilające jest w bezpiecznych granicach i zostało prawidłowo ustalone w przedziale 100~240 V. Nie należy usuwać z wtyczki bolca uziemienia. Urządzenie musi być podłączone do uziemionego gniazda zasilania.

Zawsze należy odłączyć przewód zasilający przed przystąpieniem do instalacji jakiejkolwiek dodatkowej karty lub modułu.

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy zawsze odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie gniazda ściennego, aby zapewnić zerowe zużycie energii.

Zasilanie

»

450W: 100-240 V~, 50-60 Hz, 6-2.5 A (Opcja 1)

»

650W: 100-240 V~, 47-63 Hz, 10-5 A (Opcja 2)

Wentylator na obudowie jest używany do konwekcji powietrza i zabezpiecza sprzęt przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy przykrywać.

Wstęp vii

vi

Wstęp

Nie należy pozostawiać urządzenia w miejscu bez wentylacji przy temperaturze przechowywania powyżej 60 to uszkodzić urządzenie.

O C (140 O F) lub poniżej 0 O C (32 O F), ponieważ może

UWAGA:Maksymalna temperatura pracy wynosi około 40 ° C.

Nigdy nie należy wlewać płynów do otworów w obudowie, ponieważ może to uszkodzić urządzenie lub spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Przewód zasilający należy umieścić tak, aby nikt przypadkiem na niego nie nadepnął. Nie należy stawiać niczego na przewodzie zasilającym.

Przy podłączaniu koncentrycznego kabla telewizyjnego do tunera TV należy się upewnić, że jego ekran jest prawidłowo podłączony do systemu uziemienia budynku.

System prowadzenia kabli powinien być uziemiony zgodnie ze standardem

ANSI/NFPA 70, NEC (National Electrical Code [Krajowe przepisy dotyczące instalacji elektrycznych]), w szczególności Część 820.93, Grounding of

Outer Conductive Shield of a Coaxial Cable (Uziemienie zewnętrznego ekranowania kabla koncentrycznego).

vii

W pobliżu urządzenia nie mogą znajdować się obiekty o silnym polu magnetycznym lub elektrycznym.

W razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji urządzenie powinno zostać sprawdzone przez personel serwisu:

Przewód zasilający lub wtyczka uległy uszkodzeniu.

Do wnętrza urządzenia dostał się płyn.

Sprzęt był poddany działaniu wilgoci.

Sprzęt nie działa poprawnie lub nie można go uruchomić zgodnie z podręcznikiem użytkownika.

Urządzenie zostało upuszczone i uszkodzone.

Urządzenie ma wyraźne oznaki uszkodzenia.

1� Optyczne urządzenia pamięci sklasyfikowane są jako PRODUKT LASEROWY

KLASY 1. Stosowanie elementów sterowania lub regulacji albo procedur innych niż określone jest zabronione.

2. Nie należy dotykać soczewki wewnątrz napędu.

viii

Zgodność z CE

Niniejszym Micro-Star International CO., LTD deklaruje, że to urządzenie jest zgodne z istotnymi wymaganiami bezpieczeństwa i innymi powiązanymi postanowieniami określonymi w Dyrektywie Europejskiej.

Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych

U rządzenie to zostało poddane testom, które stwierdziły, że jest zgodne z ograniczeniami wyznaczonymi dla urządzeń cyfrowych klasy B w części 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały wyznaczone, aby zapewniać odpowiednie zabezpieczenie przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje oraz może wytwarzać energię częstotliwości radiowej i, jeśli nie będzie zainstalowane i używane ściśle według zaleceń instrukcji, może powodować zakłócenia komunikacji radiowej.

Jednakże, nie gwarantuje się, że nie wystąpią zakłócenia w określonej instalacji.

Jeśli więc urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, których przyczynę można potwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, użytkownik może spróbować wyeliminować zakłócenie przez zastosowanie co najmniej jednego z wymienionych poniżej sposobów:

■ Obrócenie lub przemieszczenie anteny odbiorczej.

■ Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.

■ Podłączenie urządzenia do gniazdka zasilającego znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik telewizyjny lub radiowy.

■ Konsultacja z dostawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.

Uwaga 1

Zmiany i modyfikacje bez odpowiedniej, specjalnej akceptacji jednostek odpowiedzialnych za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Uwaga 2

Dla zachowania zgodności z limitami emisji należy używać wyłącznie ekranowanych kabli i przewodów prądu zmiennego.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega dwóm następującym warunkom:

1� to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i

2. to urządzenie musi być odporne na odbierane zakłócenia, w tym na zakłócenia, które mogą spowodować jego niepożądane działanie.

Oświadczenie WEEE

Z mocy unijnej dyrektywy o zużytym sprzęcie elektronicznym i elektronicznym 2002/96/WE, obowiązującej od 13 sierpnia 2005 roku, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być utylizowany jako część odpadów komunalnych. W związku z tym producenci takiego sprzętu mają obowiązek go odbierać po zakończeniu okresu eksploatacji.

Wstęp

PB

1

Omówienie

Gratulujemy zakupu komputera osobistego Trident. System ten jest najlepszym wyborem, jeśli chodzi o komputery osobiste. Ta bogata funkcjonalnie platforma zapewnia także użytkownikowi niesamowite doznania komputerowe.

Zawartość opakowania

Komputer osobisty Przewód zasilający

Podręcznik użytkownika i

Skrócona instrukcja

(opcjonalnie)

1-2

Klawiatura (opcjonalnie) Mysz (opcjonalnie)

\

* Prosimy o natychmiastowy kontakt w przypadku stwierdzenia, że jakikolwiek element jest uszkodzony lub go brakuje.

* Ilustracje służą wyłącznie do celów referencyjnych, a zawartość opakowania może być nieco inna w zależności od zakupionego modelu.

Omówienie

1-3

1-2

Ogólny opis systemu

20

1 2 3 4 5 6

7 8 9

14

16

10 11

15

17

18

12

13

19

Trident A B926 (B360)

Omówienie

1-3

1-4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kontrolka dysku

Dioda miga w trakcie korzystania z wewnętrznych dysków przez system.

Gniazdo USB 3.1 Gen 1 (typu C)

USB 3.1 Gen 1 SuperSpeed zapewnia wysokie szybkości transmisji danych do 5 Gbps przy podłączaniu różnych urządzeń, takich jak nośniki pamięci masowej, dyski twarde, kamery wideo itp.

Płaskie złącze USB typu C pozwala na podłączanie wtyczki w dowolnej orientacji i zapewnia zasilanie 5 V/3 A dla urządzeń zewnętrznych.

Gniazdo USB 3.1 Gen 1

USB 3.1 Gen 1 SuperSpeed zapewnia wysokie szybkości transmisji danych do 5 Gbps przy podłączaniu różnych urządzeń, takich jak nośniki pamięci masowej, dyski twarde, kamery wideo itp.

Gniazdo USB 2.0

Port USB [Universal Serial Bus (Uniwersalna magistrala szeregowa)] służy do podłączania urządzeń USB, takich jak klawiatura, mysz, lub inne urządzenia kompatybilne z USB. Obsługa szybkości transferu danych do

480Mbit/s (Wysoka szybkość).

Gniazdo mikrofonu

Złącze to służy do podłączania mikrofonu.

Gniazdo słuchawek

Złącze to służy do podłączania słuchawek lub głośników.

Wyjście RS

Wyjście tylnego dźwięku przestrzennego w trybie wielokanałowym

4/ 5.1/ 7.1.

Wyjście CS

Wyjście dźwięku centralnego/ subwoofera w trybie wielokanałowym

5.1/ 7.1.

SS-Out

Wyjście bocznej pary głośników w trybie wielokanałowym 7.1.

Wejście liniowe

Używane do podłączenia zewnętrznych urządzeń audio.

Omówienie

1-5

1-4

Omówienie

11

12

13

Wyjście liniowe

Używane do podłączania głośników lub słuchawek.

Mic (Mikrofon)

Używane do podłączania mikrofonu.

Gniazdo USB 3.1 Gen 2

USB 3.1 Gen 2 SuperSpeed 10 Gbps, zapewnia wysokie szybkości transmisji danych przy podłączaniu różnych urządzeń, takich jak nośniki pamięci masowej, dyski twarde, kamery wideo itp.

Gniazdo LAN

Standardowe gniazdo LAN RJ-45 służy do połączenia z siecią LAN

[Local Area Network (Sieć lokalna)]. Można do niego podłączyć kabel sieciowy.

Żółty Zielony / pomarańczowy

14

Kolor LED

Żółty

Stan diody LED Stan

Wyłączona Nie ustanowiono połączenia LAN.

Włączona

(światło stałe)

Ustanowiono połączenie LAN.

Włączona (miga) Komputer komunikuje się z innym komputerem w sieci LAN.

Zielony Wyłączona

Włączona

Pomarańczowy Włączona

Wybrano szybkość przesyłania danych 10 Mbit/s.

Wybrano szybkość przesyłania danych 100 Mbit/s.

Wybrano szybkość przesyłania danych 1000 Mbit/s.

1-5

15 Gniazdo USB 3.1 Gen 1

16

Gniazdo myszy / klawiatury PS/2 ®

Złącze DIN PS/2 ® do podłączania klawiatury lub myszy PS/2 ® �

17

18

Port USB 2.0

DisplayPort

DisplayPort to cyfrowy standard złącza wideo. To złącze pozwala podłączyć monitor z gniazdem DisplayPort.

1-6

19

20

Gniazdo DVI-D

Złącze DVI-D (Cyfrowy interfejs wizualny) umożliwia podłączenie monitora LCD. Udostępnia wysokiej szybkości cyfrowe połączenie, pomiędzy komputerem, a urządzeniem wyświetlania.

Gniazdo zasilania

Energia dostarczana poprzez to gniazdo służy do zasilania systemu.

Ważne

Do portów USB 3.1 zaleca się podłączanie urządzeń wysokiej szybkości, a urządzenia niskiej szybkości, takie jak mysz lub klawiatura zaleca się podłączać do portów

USB 2.0.

Omówienie

1-7

1-6

Omówienie

1 2 3 4 5 6

7 8 9

10 11

12

13 14

21

19

15

17

16

18

20

Trident X B926 (Z370)

1-7

1-8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kontrolka dysku

Dioda miga w trakcie korzystania z wewnętrznych dysków przez system.

Gniazdo USB 3.1 Gen 1 (typu C)

USB 3.1 Gen 1 SuperSpeed zapewnia wysokie szybkości transmisji danych do 5 Gbps przy podłączaniu różnych urządzeń, takich jak nośniki pamięci masowej, dyski twarde, kamery wideo itp.

Płaskie złącze USB typu C pozwala na podłączanie wtyczki w dowolnej orientacji i zapewnia zasilanie 5 V/3 A dla urządzeń zewnętrznych.

Gniazdo USB 3.1 Gen 1

USB 3.1 Gen 1 SuperSpeed zapewnia wysokie szybkości transmisji danych do 5 Gbps przy podłączaniu różnych urządzeń, takich jak nośniki pamięci masowej, dyski twarde, kamery wideo itp.

Gniazdo USB 2.0

Port USB [Universal Serial Bus (Uniwersalna magistrala szeregowa)] służy do podłączania urządzeń USB, takich jak klawiatura, mysz, lub inne urządzenia kompatybilne z USB. Obsługa szybkości transferu danych do

480Mbit/s (Wysoka szybkość).

Gniazdo mikrofonu

Złącze to służy do podłączania mikrofonu.

Gniazdo słuchawek

Złącze to służy do podłączania słuchawek lub głośników.

Wejście liniowe

Używane do podłączenia zewnętrznych urządzeń audio.

Wyjście liniowe

Używane do podłączania głośników lub słuchawek.

Mic (Mikrofon)

Używane do podłączania mikrofonu.

Wyjście CS

Wyjście dźwięku centralnego/ subwoofera w trybie wielokanałowym

5.1/ 7.1.

Omówienie

1-9

1-8

Omówienie

11

12

Wyjście RS

Wyjście tylnego dźwięku przestrzennego w trybie wielokanałowym

4/ 5.1/ 7.1.

Wyjście S/PDIF

Złącze S/PDIF (Cyfrowy interfejs opracowany przez firmy Sony i Philips) zapewnia transmisję dźwięku do głośników zewnętrznych w postaci cyfrowej przez kabel światłowodowy.

Gniazdo LAN

Standardowe gniazdo LAN RJ-45 służy do połączenia z siecią LAN

[Local Area Network (Sieć lokalna)]. Można do niego podłączyć kabel sieciowy.

Żółty Zielony / pomarańczowy

13

Kolor LED

Żółty

Stan diody LED Stan

Wyłączona Nie ustanowiono połączenia LAN.

Włączona

(światło stałe)

Ustanowiono połączenie LAN.

Włączona (miga) Komputer komunikuje się z innym komputerem w sieci LAN.

Zielony Wyłączona

Włączona

Pomarańczowy Włączona

Wybrano szybkość przesyłania danych 10 Mbit/s.

Wybrano szybkość przesyłania danych 100 Mbit/s.

Wybrano szybkość przesyłania danych 1000 Mbit/s.

14 Gniazdo USB 3.1 Gen 1

15

16

Gniazdo USB 3.1 Gen 2

USB 3.1 Gen 2 SuperSpeed 10 Gbps, zapewnia wysokie szybkości transmisji danych przy podłączaniu różnych urządzeń, takich jak nośniki pamięci masowej, dyski twarde, kamery wideo itp.

Gniazdo USB 3.1 Gen 2 (typu C)

USB 3.1 Gen 2 SuperSpeed 10 Gbps, zapewnia wysokie szybkości transmisji danych przy podłączaniu różnych urządzeń, takich jak nośniki pamięci masowej, dyski twarde, kamery wideo itp.

Płaskie złącze USB typu C pozwala na podłączanie wtyczki w dowolnej orientacji i zapewnia zasilanie 5 V/3 A dla urządzeń zewnętrznych.

1-9

17

18

19

DisplayPort

DisplayPort to cyfrowy standard złącza wideo. To złącze pozwala podłączyć monitor z gniazdem DisplayPort.

Wyjście HDMI

Interfejs HDMI [High-Definition Multimedia Interface (Multimedialny interfejs wysokiej rozdzielczości)] to cyfrowy interfejs audio-wideo umożliwiający transmisję nieskompresowanych strumieni danych.

Interfejs HDMI obsługuje wszystkie formaty TV, w tym standardowy, rozszerzony lub wysokiej rozdzielczości sygnał wideo, a także wielokanałowy cyfrowy sygnał audio, przesyłane za pomocą jednego kabla.

Gniazdo myszy / klawiatury PS/2 ®

Złącze DIN PS/2 ® do podłączania klawiatury lub myszy PS/2 ® �

20 Port USB 2.0

1-10 21

Gniazdo zasilania

Energia dostarczana poprzez to gniazdo służy do zasilania systemu.

Ważne

Do portów USB 3.1 zaleca się podłączanie urządzeń wysokiej szybkości, a urządzenia niskiej szybkości, takie jak mysz lub klawiatura zaleca się podłączać do portów

USB 2.0.

Omówienie

1-11

1-10

Omówienie

19

1 2 3 4 5 6

7 8 9

10 11 12

13

16

18

14

15

17

Trident X B926 (Z390)

1-11

1-12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kontrolka dysku

Dioda miga w trakcie korzystania z wewnętrznych dysków przez system.

Gniazdo USB 3.1 Gen 1 (typu C)

USB 3.1 Gen 1 SuperSpeed zapewnia wysokie szybkości transmisji danych do 5 Gbps przy podłączaniu różnych urządzeń, takich jak nośniki pamięci masowej, dyski twarde, kamery wideo itp.

Płaskie złącze USB typu C pozwala na podłączanie wtyczki w dowolnej orientacji i zapewnia zasilanie 5 V/3 A dla urządzeń zewnętrznych.

Gniazdo USB 3.1 Gen 1

USB 3.1 Gen 1 SuperSpeed zapewnia wysokie szybkości transmisji danych do 5 Gbps przy podłączaniu różnych urządzeń, takich jak nośniki pamięci masowej, dyski twarde, kamery wideo itp.

Gniazdo USB 2.0

Port USB [Universal Serial Bus (Uniwersalna magistrala szeregowa)] służy do podłączania urządzeń USB, takich jak klawiatura, mysz, lub inne urządzenia kompatybilne z USB. Obsługa szybkości transferu danych do

480Mbit/s (Wysoka szybkość).

Gniazdo mikrofonu

Złącze to służy do podłączania mikrofonu.

Gniazdo słuchawek

Złącze to służy do podłączania słuchawek lub głośników.

Wejście liniowe

Używane do podłączenia zewnętrznych urządzeń audio.

Wyjście liniowe

Używane do podłączania głośników lub słuchawek.

Mic (Mikrofon)

Używane do podłączania mikrofonu.

Wyjście CS

Wyjście dźwięku centralnego/ subwoofera w trybie wielokanałowym

5.1/ 7.1.

Omówienie

1-13

1-12

Omówienie

11

12

Wyjście RS

Wyjście tylnego dźwięku przestrzennego w trybie wielokanałowym

4/5.1/7.1.

Wyjście S/PDIF

Złącze S/PDIF (Cyfrowy interfejs opracowany przez firmy Sony i Philips) zapewnia transmisję dźwięku do głośników zewnętrznych w postaci cyfrowej przez kabel światłowodowy.

Gniazdo LAN

Standardowe gniazdo LAN RJ-45 służy do połączenia z siecią LAN

[Local Area Network (Sieć lokalna)]. Można do niego podłączyć kabel sieciowy.

Żółty Zielony / pomarańczowy

13

14

Kolor LED

Żółty

Stan diody LED Stan

Wyłączona Nie ustanowiono połączenia LAN.

Włączona

(światło stałe)

Ustanowiono połączenie LAN.

Włączona (miga) Komputer komunikuje się z innym komputerem w sieci LAN.

Zielony Wyłączona

Włączona

Pomarańczowy Włączona

Wybrano szybkość przesyłania danych 10 Mbit/s.

Wybrano szybkość przesyłania danych 100 Mbit/s.

Wybrano szybkość przesyłania danych 1000 Mbit/s.

Gniazdo USB 3.1 Gen 2

USB 3.1 Gen 2 SuperSpeed 10 Gbps, zapewnia wysokie szybkości transmisji danych przy podłączaniu różnych urządzeń, takich jak nośniki pamięci masowej, dyski twarde, kamery wideo itp.

15 Gniazdo USB 3.1 Gen 1

16

DisplayPort

DisplayPort to cyfrowy standard złącza wideo. To złącze pozwala podłączyć monitor z gniazdem DisplayPort.

1-13

17

Wyjście HDMI

Interfejs HDMI [High-Definition Multimedia Interface (Multimedialny interfejs wysokiej rozdzielczości)] to cyfrowy interfejs audio-wideo umożliwiający transmisję nieskompresowanych strumieni danych.

Interfejs HDMI obsługuje wszystkie formaty TV, w tym standardowy, rozszerzony lub wysokiej rozdzielczości sygnał wideo, a także wielokanałowy cyfrowy sygnał audio, przesyłane za pomocą jednego kabla.

1-14

18 Port USB 2.0

19

Gniazdo zasilania

Energia dostarczana poprzez to gniazdo służy do zasilania systemu.

Ważne

Do portów USB 3.1 zaleca się podłączanie urządzeń wysokiej szybkości, a urządzenia niskiej szybkości, takie jak mysz lub klawiatura zaleca się podłączać do portów

USB 2.0.

Omówienie

1-15

1-14

Omówienie h

Widok od góry

1 2

1

2

Wentylator

Wentylator na obudowie jest używany do konwekcji powietrza i zabezpiecza sprzęt przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy przykrywać.

Przycisk zasilania

Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć i wyłączyć system.

1-15

Wprowadzenie

2

2-2

Porady dotyczące bezpieczeństwa i komfortu pracy

Wybór odpowiednich warunków pracy jest istotny, jeśli zamierza się pracować z komputerem przez dłuższy czas.

1� Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone.

2. Należy wybrać odpowiedni fotel i biurko, a także dostosować ich wysokość w celu zapewnienia właściwej postawy podczas pracy.

3. Podczas siedzenia w fotelu należy siedzieć prosto i utrzymać właściwą postawę.

Należy dopasować oparcie fotela (jeśli fotel je posiada), aby zapewniało wygodne oparcie pleców.

4. Stopy powinny naturalnie opierać się na podłodze, tak aby kostki i kolana znajdowały się w poprawnej pozycji (kąt 90 stopni).

5. Dłonie należy położyć na biurku tak, aby nadgarstki miały naturalne podparcie.

6. Należy unikać używania komputera w miejscach, gdzie może to być niewygodne

(np. w łóżku).

7. Komputer osobisty jest urządzeniem elektrycznym. Należy obsługiwać go ostrożnie, aby uniknąć obrażeń ciała.

Wprowadzenie

2-3

2-2

Instalacja sprzętu

h

Podłączanie zasilacza i włączanie

1. Podłącz przewód zasilający do komputera i do gniazda elektrycznego.

Wprowadzenie

1

2

2. Naciśnij przycisk zasilania w celu włączenia zasilania systemu.

2-3

Ważne

Podczas odłączania przewodu zasilającego należy zawsze przytrzymywać wtyczkę przewodu. Nigdy nie należy ciągnąć bezpośrednio za przewód.

3

Operacje systemowe

W tym rozdziale zawarto informacje na temat operacji systemowych.

Ważne

Wszystkie dane podlegają zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Zarządzanie energią

Zarządzanie energią komputerów osobistych (PC) i monitorów zapewnia znaczną oszczędność energii elektrycznej, a także niesie ze sobą wiele korzyści środowiskowych.

W celu poprawy wydajności energetycznej należy wyłączać monitor lub przełączać komputer w tryb uśpienia po upływie określonego czasu braku aktywności użytkownika.

h

Zarządzanie energią w systemie Windows 10

■ Pozycja [Power Options] (Opcje zasilania) w systemie operacyjnym Windows umożliwia sterowanie funkcjami zarządzania energią monitora, dysku twardego i baterii. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [Start]

, z listy wybierz [Control Panel] (Panel sterowania) i kliknij opcję [System and

Security] (System i zabezpieczenia).

3-2

Wybierz pozycję [Power Options] (Opcje zasilania) i wybierz plan zasilania pasujący do potrzeb. Możesz także dostosować ustawienia, klikając pozycję

[Change plan settings] (Zmień ustawienia planu).

■ W menu Wyłączanie komputera widoczne są opcje Uśpienie (S3/S4) i Zamknij

(S5) umożliwiające szybkie i łatwe zarządzanie zasilaniem systemu.

h

Zarządzanie energią przez monitory z certyfikatem

ENERGY STAR (Opcjonalne)

Funkcja zarządzania energią umożliwia, po pewnym okresie braku aktywności użytkownika, zainicjowanie przez komputer trybu niskiego zużycia energii lub trybu “Uśpienie”. Podczas używania z zewnętrznym monitorem z certyfikatem ENERGY STAR, funkcja ta obsługuje podobne funkcje zarządzania energią monitora. Aby uzyskać oszczędności energii przy zasilaniu systemu prądem zmiennym, funkcja zarządzania energią została wstępnie ustawiona na następujące działanie:

■ Wyłączenie wyświetlacza po 10 minutach

■ Zainicjowanie trybu Uśpienie po 30 minutach

Operacje systemowe

3-3

3-2

Operacje systemowe h

Wznawianie pracy systemu

Wznowienie pracy komputera z trybu oszczędzania energii powinno nastąpić w odpowiedzi na polecenie jednego z poniższych elementów:

■ przycisku zasilania,

■ sieć (Wybudzanie przez sieć LAN),

■ klawiatury.

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii:

■ Monitor należy wyłączyć za pomocą przycisku zasilania monitora LCD, po upływie określonego czasu braku aktywności użytkownika.

■ Należy dostosować ustawienia Power Options (Opcje zasilania) systemu operacyjnego Windows w celu zoptymalizowania zarządzania energią komputera.

■ Należy zainstalować oprogramowanie do oszczędzania energii w celu zarządzania zużyciem energii przez komputer.

■ Jeśli komputer nie będzie używany przez dłuższy czas, należy zawsze odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie gniazda ściennego, aby zapewnić zerowe zużycie energii.

3-3

Połączenia sieciowe (Windows 10)

h

Sieć przewodowa

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [Start]

[Network Connections] (Połączenia sieciowe).

i wybierz z listy pozycję

2. Wybierz pozycję [Ethernet], a następnie [Network and Sharing Center] (Centrum sieci i udostępniania).

3-4

3. Wybierz opcję [Set up a new connection or network] (Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć).

Operacje systemowe

3-5

3-4

Operacje systemowe

4. Wybierz opcję [Connect to the Internet] (Połącz z Internetem) i kliknij przycisk

[Next] (Dalej).

5. Wybierz pozycję [Broadband (PPPoE)] (Połączenie szerokopasmowe (PPPoE)) w celu nawiązania połączenia przy użyciu połączenia DSL lub kablowego, które wymaga podania nazwy użytkownika i hasła.

6. Wpisz informacje uzyskane od usługodawcy internetowego (ISP) i kliknij przycisk

[Connect] (Połącz), aby ustanowić połączenie sieci LAN.

3-5

h

Sieć bezprzewodowa

1� Przejdź do menu [Start] , kliknij opcję [Settings] (Ustawienia) i wybierz opcję

[Network and Internet] (Sieć i Internet).

2. Wyświetlona zostanie lista dostępnych połączeń sieci WLAN. Wybierz połączenie z listy.

3. Aby ustanowić nowe połączenie, wybierz opcję [Network and Sharing Center]

(Centrum sieci i udostępniania).

3-6

4. Wybierz opcję [Set up a new connection or network] (Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć).

5. Następnie wybierz pozycję [Manually connect to a wireless network] (Ręcznie nawiąż połączenie z siecią bezprzewodową) i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.

6. Wprowadź informacje dotyczące sieci bezprzewodowej, którą chcesz dodać i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.

7. Nowe połączenie sieci WLAN zostało nawiązane.

Operacje systemowe

3-7

3-6

Operacje systemowe

Odzyskiwanie systemu (Windows 10)

Cele stosowania funkcji odzyskiwania systemu obejmują:

■ Przywrócenie systemu z powrotem do stanu początkowego oryginalnych ustawień domyślnych producenta.

■ Stosowanie w przypadku wystąpienia błędów używanego systemu operacyjnego.

■ Po zainfekowaniu systemu operacyjnego przez wirus, w wyniku którego system nie działa normalnie.

■ Aby zainstalować system operacyjny z innymi wbudowanymi językami.

Przed użyciem funkcji odzyskiwania systemu należy wykonać kopię zapasową ważnych danych z dysku komputera, korzystając z innych nośników pamięci masowej.

Jeśli za pomocą podanego poniżej rozwiązania nie uda się przywrócić systemu należy się skontaktować z autoryzowanym lokalnym dystrybutorem lub punktem serwisowym w celu uzyskania dalszej pomocy.

3-7

Resetowanie komputera

1� P rzejdź do menu [Start] , kliknij opcję [Settings] (Ustawienia) i wybierz opcję

[Update and security] (Aktualizacja i zabezpieczenia).

2. Wybierz opcję [Recovery] (Odzyskiwanie) i kliknij opcję [Get started] (Rozpocznij) w sekcji [Reset this PC] (Resetowanie ustawień do stanu początkowego), aby rozpocząć odzyskiwanie systemu.

3-8

3. Pojawi się ekran [Choose an option] (Wybierz opcję). Wybierz między [Keep my files] (Zachowaj moje pliki) i [Remove everything] (Usuń wszystko).

Resetowanie komputera

Zachowaj moje pliki

Usuń wszystko

Tylko dysk, na którym jest zainstalowany system Windows

Wszystkie dyski

Usuń tylko moje pliki

Usuń pliki i oczyść dysk

Usuń tylko moje pliki

Usuń pliki i oczyść dysk

Operacje systemowe

3-9

3-8 h

Zachowaj moje pliki

1. Wybierz opcję [Keep my files] (Zachowaj moje pliki).

Operacje systemowe

2. Pojawi się ekran [Your apps will be removed] (Aplikacje zostaną usunięte) z listą aplikacji, które trzeba będzie zainstalować ponownie z dysków lub z Internetu.

Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.

3-9

3. Na kolejnym ekranie pojawi się lista zmian wprowadzanych w ramach procesu.

Kliknij przycisk [Reset] (Resetuj), aby rozpocząć proces resetowania systemu.

h

Usuń wszystko

1. Wybierz opcję [Remove everything] (Usuń wszystko).

3-10

2. Jeśli jest kilka dysków twardych, pojawi się ekran z pytaniem o wybór między opcjami: [Only the drive where Windows is installed] (Tylko dysk, na którym jest zainstalowany system Windows) lub [All drives] (Wszystkie dyski).

3. Następnie wybierz jedną z opcji [Just remove my files] (Usuń tylko moje pliki) lub

[Remove files and clean the drive] (Usuń pliki i oczyść dysk).

4. Na kolejnym ekranie pojawi się lista zmian wprowadzanych w ramach procesu.

Kliknij przycisk [Reset] (Resetuj), aby rozpocząć proces resetowania systemu.

Operacje systemowe

3-11

3-10

Operacje systemowe

Odzyskiwanie systemu (odzyskiwanie za pomocą klawisza skrótu F3)

h

Środki ostrożności dotyczące stosowania funkcji przywracania systemu

1� Po wystąpieniu nieodwracalnych problemów dotyczących dysku twardego i systemu należy w celu uruchomienia funkcji przywracania systemu najpierw użyć przycisku skrótu F3 .

2. Przed użyciem funkcji przywracania systemu należy wykonać kopię zapasową ważnych danych zapisanych w napędzie systemowym na inne urządzenia pamięci masowej.

h

Przywrócenie systemu poprzez użycie przycisku skrótu F3

Wykonaj podane instrukcje celu kontynuacji:

1� Uruchom ponownie komputer.

2. Naciśnij klawisz dostępu F3 na klawiaturze natychmiast po pojawieniu się na ekranie powitania MSI.

3. Na ekranie "Choose an Option (Wybierz opcję)" stuknij "Troubleshoot

(Rozwiązywanie probl.)".

4. Na ekranie "Troubleshoot (Rozwiązywanie probl.)" stuknij opcję "Restore MSI factory (Przywróć MSI factory)", aby przywrócić ustawienia fabryczne systemu.

5. Na ekranie "RECOVERY SYSTEM (ODZYSKIWANIE SYSTEMU)" stuknij opcję

"System Partition Recovery (Odzyskiwanie partycji systemu)".

6. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu kontynuowania i dokończenia funkcji odzyskiwania.

3-11

advertisement

Related manuals