MSI B123 Cubi 2 Plus Brugervejledning

Add to my manuals
30 Pages

advertisement

MSI B123 Cubi 2 Plus Brugervejledning | Manualzz

Cubi serien

Personlig computer

MS-B123/ Cubi B123 System

ii

Indhold

Oplysninger om ophavsret ��������������������������������������������������������������������������������������iii

Varemærker ������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Revisionsoversigt ����������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Opgradering og garanti �������������������������������������������������������������������������������������������iv

Anskaffelse af udskiftelige dele �������������������������������������������������������������������������������iv

Teknisk support �������������������������������������������������������������������������������������������������������iv

Grønt produkt egenskaber ��������������������������������������������������������������������������������������iv

Miljøpolitik ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� v

Oplysninger om kemiske stoffer ������������������������������������������������������������������������������ v

Oplysninger om batteriet ����������������������������������������������������������������������������������������� v

Sikkerhedsvejledninger �������������������������������������������������������������������������������������������vi

CE overholdelse ���������������������������������������������������������������������������������������������������� viii

Erklæring om FCC-B radiofrekvens-interferens ���������������������������������������������������� viii

WEEE erklæring ���������������������������������������������������������������������������������������������������� viii

Oversigt ����������������������������������������������������������������� 1-1

Pakkens indhold ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2

Systemoversigt �����������������������������������������������������������������������������������������������������1-3

Sådan kommer du i gang ���������������������������������������� 2-1

Tip vedrørende sikkerhed og behagelighed ��������������������������������������������������������� 2-2

Hardware-installation ������������������������������������������������������������������������������������������� 2-3

System Drift ����������������������������������������������������������� 3-1

Energistyring ��������������������������������������������������������������������������������������������������������3-2

Netværksforbindelse (Windows 10) ��������������������������������������������������������������������� 3-4

Systemgenopretning (Windows 10) ��������������������������������������������������������������������� 3-7

Oplysninger om ophavsret

Materialet i dette dokument er intellektuel ejendom tilhørende MICRO-STAR

INTERNATIONAL. Vi har taget alle forholdsregler under forberedelsen af dette dokument, men der er dog ingen garanti for, at indholdet er korrekt. Vores produkter er under stadig forbedring, og vi forbeholder os retten til at foretage ændringer uden varsel.

Varemærker

Alle varemærker tilhører deres respektive ejere.

Revisionsoversigt

Version

V1.0

Dato

2015/12

Forord iii

iv

Opgradering og garanti

Bemærk venligst at visse komponenter, der er forudindstillet på dette produkt, kan opgraderes eller erstattes efter brugerens anmodning. For yderligere oplysninger vedrørende begrænsninger med hensyn til opgradering, se venligst specifikationerne i brugermanualen. For alle yderligere oplysninger vedrørende produktet, som brugeren har købt, kontakt venligst den lokale forhandler. Forsøg ikke at opgradere eller udskifte nogen dele af produktet, hvis du ikke er en auatoriseret forhandler eller et autoriseret servicecenter, idet dette kan annullere garantien. Det anbefales stærkt at kontakte den autoriserede forhandler eller det autoriserede servicecenter vedrørende enhver opgradering eller udskiftning.

Anskaffelse af udskiftelige dele

Vær opmærksom på, at levering af udskiftelige dele (eller kompatible dele) til produktet, som brugere har købt i bestemte lande eller områder, kan foretages af producenten inden for højst fem år efter, at produktet er ophørt med at virke, afhængigt af de officielle regulativer på det pågældende tidspunkt. Kontakt producenten via http://www.msi.com/support/ for yderligere oplysninger om anskaffelsen af reservedele.

Teknisk support

Hvis der opstår et problem med systemet, og der ikke kan findes en løsning i brugermanualen, skal du kontakte købsstedet eller forhandleren. Alternativt kan du også forsøge med følgende hjælpe-ressourcer for at få yderligere hjælp. Besøg MSI's netsted for ofte stillede spørgsmål, BIOS-opdateringer, driveropdateringer og andre oplysninger via http://www.msi.com/support/

Grønt produkt egenskaber

Nedsat strømforbrug under brug og standby

Begrænset brug af materialer, der skader miljøet og sundheden

Nemt at skille ad og genbruges

Nedsat brug af naturlige resurser ved tilskyndelse til genbrug

Forlænget produktlevetid via nemme opgraderinger

Nedsat affaldsproduktion via returpolitik

Forord

Miljøpolitik

Produktet er designet til genbrug af dele og må derfor ikke bortskaffes ved levetidens udløb.

Ved produktlevetidens udløb skal brugere kontakte de lokale, autoriserede steder for indsamling og genbrug.

Gå til MSI webstedet og find en distributør i nærheden med hensyn til yderligere oplysninger om genbrug.

Brugere kan også kontakte os på [email protected] for oplysninger vedrørende korrekt afskaffelse, returnering, genbrug og demontering af MSI produkter.

Oplysninger om kemiske stoffer

I overensstemmelse med reglerne om kemiske stoffer, så som EU REACH forordningern (Europa-paralamentets og Rådets forordning EC Nr. 1907/2006), MSI giver oplysninger om kemiske stoffer på følgende side: http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Oplysninger om batteriet

EU:

Batterier, batteripakker og akkumulatorer må ikke bortskaffes som usortert husholdningsaffald. Brug venligst de offentlige indsamlingssystem til at genbrug eller behandle dem i overensstemmelse med de lokale love.

Taiwan:

For at beskytte miljøet, skal brugte batterier indsamles separat til genbrug eller særlig bortskaffelse.

v

California, USA:

Knapbatteriet kan indeholde perchlorat materiale og kræver særlig håndtering, når det genbruges eller bortskaffes i Californien.

For yderligere oplysninger bedes du venligst besøge: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

Batteriet kan eksplodere, hvis det isættes forkert. Må kun udskiftes med den samme eller en lignende type, som anbefalet af producenten.

vi

Sikkerhedsvejledninger

◙ Læs omhyggeligt sikkerhedsvejledningerne helt igennem.

◙ Alle forsigtighedsforanstaltninger og advarsler skal overholdes.

Behold den medfølgende brugermanual til senere reference.

Udstyret må ikke komme nær fugt og høje temperaturer.

Læg udstyret på en fast, flad overflade, inden det stilles op.

◙ Kontroller, at spændingen er inden for sikkerhedsmarginalen og er stillet korrekt til den stedlige spænding på 100-240 V, inden udstyret sættes til en stikkontakt. Deaktiver ikke stikkets beskyttende jordforbindelsesben. Udstyret skal forbindes til en stikkontakt med jordforbindelse.

◙ Du skal altid trække elledningen ud af stikkontakten, inden du isætter kort eller moduler.

◙ For at opnå nul energiforbrug, skal du altid fjerne el-ledningen fra stikkontakten eller slukke for denne, hvis udstyret ikke skal bruges i en given tid.

Ventilatoren i kabinettet bruges til luftkonvektion og til at forhindre, at udstyret overophedes. Tildæk ikke ventilatoren.

Opbevar ikke udstyret i omgivelser med en opbevaringstemperatur på over 60ºC(140ºF) eller under 0ºC (32ºF). Det kan skade udstyret.

BEMÆRK: Den maksimale arbejdstemperatur er cirka 40ºC.

Forord

Hæld aldrig nogen form for væske i åbningerne, da det kan forårsage skade eller elektrisk stød.

Anbring el-ledningen således, at der ikke trædes på den. Anbring ikke andre genstande ovenpå ledningen.

◙ Når koaksialkablet til tv-tuneren monteres, skal det sikres, at metalafskærmningen er forsvarligt forbundet til det beskyttende jordforbindelsessystem i bygningen.

◙ Kabeldistributionssystem skal jordforbindes i overensstemmelse med ANSI/NFPA 70, National Electrical Code (NEC), afsnit 820,93 vedrørende jordforbindelse af et koaksialkabels ydre, ledende afskærmning.

Hold altid stærkt magnetiske eller elektriske ting væk fra udstyret.

Skulle nogle af de følgende situationer opstå, skal udstyres efterses af autoriserede servicefolk:

◙ El-ledningen eller -stikket er blevet beskadiget.

◙ Der er trængt væske ind i udstyret.

◙ Udstyret har været udsat for fugt.

◙ Udstyret virker ikke rigtigt, eller det virker ikke i overensstemmelse med anvisningerne i brugermanualen.

◙ Udstyret har været tabt og er beskadiget.

◙ Udstyret har tydelige tegn på beskadigelser.

vii

viii

CE overholdelse

Micro-Star International CO., LTD erklærer herved, at denne enhed overholder essentielle sikkerhedskrav og andre relevante bestemmelser i det europæiske direktiv.

Erklæring om FCC-B radiofrekvensinterferens

Dette udstyr er testet og fundet at opfylde grænserne for klasse

B digitalt udstyr i henhold til FCC reglernes afsnit 15. Disse grænser har til formål at skabe rimelige beskyttelse mod skadelig interferens i private installationer. Dette udstyr skaber, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, som, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- og fjernsynsmodtagelse, hvilket kan afgøres ved at slå udstyret til og fra, skal brugeren prøve at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder, angivet nedenfor:

■ Drej eller flyt på modtagerantennen.

■ Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.

■ Forbind udstyret til en anden kontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er forbundet til.

■ Ret henvendelse til forhandleren eller en erfaren radio- og tv-tekniker for nærmere assistance.

Bemærkning 1

Ændringer eller modifikationer, som ikke er udtrykkeligt godkendt af parten ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at bruge udstyret.

Bemærkning 2

Der skal bruges afskærmede kabler og ledning til vekselstrøm for at overholde emissionsbegrænsningerne.

VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

Udstyret er i overensstemmelse med FCC reglerne, afsnit 15. Drift er underlagt følgende to betingelser:

1. dette udstyr må ikke forårsage skadelig interferens, og

2. dette udstyr skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, som forårsager en uønsket virkning.

WEEE erklæring

Iht. Den Europæiske Unions ("EU") direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr, direktiv 2002/96/EF, som træder i kraft den 13. august

2005, kan produkter af "elektrisk og elektronisk udstyr" ikke kasseres som husholdningsaffald længere, og producenterne af det pågældende elektroniske udstyr vil være forpligtet til at modtage sådanne produkter retur ved slutningen af deres levetid.

Oversigt

Tillykke med dit køb af Cubi Personlig Computersystem. Dette system er dit bedste valg med hensyn til en PC. Med dens fantastiske udseende kan den let anvendes overalt. Den funktionsrige platform giver dig også en spændende pc-oplevelse�

1

Pakkens indhold

Cubi B123

Jævnstrøm/

Vekselstrøm adapteren

Jævnstrøm el-ledning

1-2

Brugermanual og

Hurtig-vejledning

VESA monteringssæt

(valgfri)

* Du bedes venligst kontakte os, hvis nogle af delene er beskadigede eller mangler.

* Billederne er kun til reference, og pakkens indhold kan være en smule forskelligt fra billedet, afhængigt af den købte model.

Oversigt

Systemoversigt

h Set fra oven

2

1

1

2

Strømknap

Tryk på strømknappen for at tænde og slukke for systemet.

USB 2.0 Port (med MSI SuperCharger-teknologi) (valgfri)

Tag støvhætten af, hvorunder der findes en USB 2.0.

Med MSI SuperCharger-teknologien virker systemet ikke kun som en normal USB 2.0 port, men den giver også brugeren mulighed for at oplade USB-enheder, selv når systemet er slukket.

1-3

h Set forfra

1 2 3 4 5

1 2

6

3

7

4 5

1-4

1

2

3

Stik til hovedtelefoner/mikrofon

Dette stik er til hovedtelefoner, højtalere eller mikrofon.

USB 2.0 Port (valgfri)

USB (Universal Serial Bus) porten er beregnet til tilslutning af USB enheder såsom mus, tastatur og andre USB-kompatible enheder. Den understøtter dataoverførelseshastigheder op til 480Mbit/s (Hi-Speed).

USB 3�1 Gen1 Port (valgfri)

USB (Universal Serial Bus) porten er beregnet til tilslutning af USB enheder såsom mus, tastatur og andre USB-kompatible enheder. Den understøtter dataoverførelseshastigheder op til 5Gbit/s (SuperSpeed).

USB 3.1 Gen1 porten er tilbagekompatibel med USB 2.0 enheder.

USB 3.1 Gen1 Port (type C, valgfri)

Det tynde og smarte USB type C-stik har vendbar stik- og ledningsretning, og det understøtter skalerbar ydeevne til fremtidssikret løsninger, herunder USB 3.x, DisplayPort, PCIe, lyd og Thunderbolt 3

(ekstraudstyr).

Oversigt

6

7

4

5

Harddiskdrev LED

Denne indikator viser HDD's aktivitetsstatus. Den blinker, når systemet tilgår data på HDD, og er slukket, når der ikke er nogen aktivitet.

IR modtager (valgfri)

Denne infrarøde modtager er til brug for fjernbetjeningen.

USB 2.0 Port (valgfri)

Chipkort-læser (valgfri)

Den indbyggede kortlæser understøtter forskellige hukommelseskorttyper.

Bemærkning! Brug et beskyttet USB 3.x kabel (mindst 20 cm lang), når USB 3.x enheder sluttes til USB 3.1 Gen 1-porten på dette produkt, så du undgår forstyrrelser fra trådløse forbindelser.

1-5

h Set bagfra

1

2

3

4

5

6

7

1

2

8

4

3

9

5

10

6

7

1-6

1

2

3

4

Ventilator

Ventilatoren i kabinettet bruges til luftkonvektion og til at forhindre, at udstyret overophedes. Tildæk ikke ventilatoren.

Kensington låsport

Denne PC har en Kensington låsport, som brugeren kan bruge til at låse

PC'en med, enten ved brug af en nøgle eller en mekanisk PIN-kodeenhed, samt et gummiovertrukket metalkabel. Kablets ende har en lille løkke, med hvilken hele kablet kan vikles rundt om et fast objekt, f.eks. et tungt bord eller lignende og således låse PC'en.

Strømstik

Strømadapteren omformer vekselstrøm til jævnstrøm for dette stik. Strøm fra dette stik leverer strøm til pc'en. For at undgå, at pc'en beskadiges, skal du altid bruge den medfølgende strømadapter.

DisplayPort

DisplayPort er en standard for digital grænseflade. Dette stik bruges til tilslutning af en skærm med DisplayPort-indgang.

Oversigt

5

6

HDMI Ud port

HDMI’et (dvs. High-Definition Multimedia Interface) er en fulddigital lyd- og videogrænseflade, som kan transmittere ikke-komprimerede streams.

HDMI understøtter alle tv-formater, inklusive standard, udvidet eller HDvideo, plus flerkanals digital lyd via ét enkelt kabel.

LAN stik

Standard RJ-45 LAN stikket er beregnet til tilslutning til et lokalt områdenetværk (LAN). Du kan bruge det til at tilslutte et netværkskabel.

Gul Grøn/ Orange

LED Farve

Gul

Grøn

Orange

LED tilstand

Slukket

Tændt (fast tilstand)

Tændt (blinker)

Slukket

Tændt

Tændt

Betingelse

LAN link er ikke etableret.

LAN link er etableret.

Computeren kommunikerer med en anden computer på LAN.

Datahastigheden 10 Mbit/sek. er valgt.

Datahastigheden 100 Mbit/sek. er valgt.

Datahastigheden 1000 Mbit/sek. er valgt.

7

8

USB 3�1 Gen1 Port (valgfri)

Serielle porte (valgfri)

Den serielle port understøtter stregkode-scannere, stregkode-printere, faktura-printere, kreditkort-maskine osv.

9

HDMI-udgang (Valgfri)

10 USB 2.0 Port (valgfri)

1-7

Bemærkning! Brug et beskyttet USB 3.x kabel (mindst 20 cm lang), når USB 3.x enheder sluttes til USB 3.1 Gen1 på dette produkt, så du undgår forstyrrelser fra trådløse forbindelser.

h Set fra venstre og højre

1

1

1-8

1

Ventilator

Ventilatoren i kabinettet bruges til luftkonvektion og til at forhindre, at udstyret overophedes. Tildæk ikke ventilatoren.

Sådan kommer du i gang

2

2-2

Tip vedrørende sikkerhed og behagelighed

Dette Personlig Computersystem er en bærbar enhed, med hvilken du kan arbejde hvor som helst. Det er imidlertid vigtigt at vælge et godt arbejdssted, hvis du skal arbejde med pc'en i længere tid.

1. Arbejdsstedet skal være tilstrækkeligt oplyst.

2. Vælg et rigtigt bord og en rigtig stol, og indstil begges højde, så den passer til din arbejdsstilling.

3. Når du sidder på stolen, så et ryggen og bevar en god kropsholdning. Juster stolens ryg (hvis den findes) for at støtte din ryg på en komfortabel måde.

4. Anbring dine fødder fladt og naturligt på gulvet, så knæene og albuerne befinder sig i korrekt stilling (ca 90 grader), når du arbejder.

5. Anbring dine hænder naturligt på bordet, så håndleddene understøttes.

6. Undgå at bruge pc'en på et ukomfortabelt sted (f.eks. på en seng).

7. Dette Personlig Computersystem er en elektrisk enhed. Behandl den forsigtigt, så du ikke kommer til skade.

Hardware-installation

h

Tilslutning af AC strøm

1. Tag AC/DC adapteren og el-ledningen ud af pakken.

2. Tilslut adapteren og strømkablet.

3. Sæt strømstikket i enheden.

4. Sæt netledningen i stikkontakten.

Sådan kommer du i gang

3

4

2 h

Frakobling af AC strøm

5. Først fjerne ledningen fra stikkontakten.

6. Fjerne netledningen fra Personlig Computersystem.

Vigtigt

Når du fjerner AC el-ledningen fra stikkontakten, skal du altid holde i ledningens stik.

Træk aldrig i selve ledningen.

2-3

2-4 h

Sådan tændes systemet

Tryk på tænd/sluk knappen for at tænde for systemet.

System Drift

Dette kapitel giver dig vigtige oplysninger om operativsystemer.

Vigtigt

Samtlige oplysninger kan ændres uden varsel.

3

Energistyring

Strømstyring af personlige computere (pc'er) og skærme har potentiale til at spare betydelige mængder elektricitet samt levere miljømæssige fordele.

For at være energieffektiv, så sluk for skærmen eller indstil din pc til dvaletilstand efter en periode med inaktivitet.

h

Strømstyring i Windows 10

■ Med Windows OS's [Power Options] (Strømstyring) kan du kontrollere skærmens, harddiskdrevets og batteriets energistyringsfunktioner. Højreklik på

[Start] , vælg [Control Panel] (Kontrolpanel) på listen og klik derefter på

[System and Security] (System og sikkerhed).

3-2

Vælg [Power Options] (Strømstyring), og vælg en strømstyringsmodel, der passer til dine personlige behov. Du kan også finindstille indstillingerne ved at klikke på [Change plan settings] (Skift energisystem).

■ Menuen Nedluk computer viser funktionerne Gå til hvile (S3/S4) og Luk Ned

(S5) til hurtig og nem styring af strømmen på dit system.

h

Strømstyring via ENERGY STAR kvalificerede skærme

Strømstyringen gør det muligt for computeren, at gå i lav-energi eller "Gå til hvile" tilstand, efter et bestemt stykke tid uden brug. Når systemet bruges med en ekstern ENERGY STAR kvalificeret skærm, understøtter denne funktion og lignende strømstyringsfunktion, som findes på selve skærmen. For at udnytte disse potentielle energibesparelsesfunktioner, er strømstyringen blevet forudindstillet til at opføre sig på følgende måder, når systemet kører på vekselstrøm:

■ Slukker for skærmen efter 15 minutter

■ Går i hvile efter 30 minutter

System Drift h

Vækning af systemet

Computeren skal kunne vågne fra energisparetilstanden ved en kommando fra enhver af følgende:

■ strømknappen,

■ netværket (Wake On LAN),

■ musen,

■ tastaturet.

Energispareråd:

■ Sluk for skærmen ved at trykke på tænd/sluk-knappen efter et stykke tids inaktivitet.

■ Indstil indstillingerne i Strømstyring i Windows OS til optimering af pc'ens energistyring.

■ Installer energibesparelses-softwaret for at kunne styre pc'ens energiforbrug.

■ For at opnå nul energiforbrug, skal du altid fjerne el-ledningen fra stikkontakten eller slukke for denne, hvis pc'en ikke skal bruges i en given tid.

3-3

Netværksforbindelse (Windows 10)

h

Kabelforbundet netværk

1. Højreklik på [Start] og vælg [Control Panel] (Kontrolpanel) på listen.

2. Vælg [View network status and tasks] (Se netværksstatus og opgaver) under

[Network and Internet] (Netværk og Internet).

3-4

3. Vælg [Set up a new connection or network] (Opret en ny forbindelse eller et nyt netværk).

System Drift

4. Vælg [Connect to the Internet] (Opret forbindelse til internettet), og klik på [Next]

(Næste).

5. Vælg [Broadband (PPPoE)] (Bredbånd (PPPoE)) for at forbinde ved brug af DSL eller kabel, som kræver et brugernavn eller adgangskode.

6. Indtast oplysningerne fra din internetudbyder (ISP) og klik på [Connect] (Opret forbindelse) for at oprette din LAN forbindelse.

3-5

h

Trådløst netværk

1. Gå til [Start] , klik på [Settings] (Indstillinger) og vælg [Network and Internet]

(Netværk og internet).

2. En oversigt over tilgængelige WLAN forbindelser kommer frem. Vælg en forbindelse på listen.

3. For at oprette en ny forbindelse, skal du vælge [Network and Sharing Center]

(Netværk og delingscenter).

3-6

4. Vælg [Set up a new connection or network] (Opret en ny forbindelse eller et nyt netværk).

5. Herefter skal du vælge [Manually connect to a wireless network] (Opret forbindelsen til et trådløs netværk manuelt) og klik på [Next] (Næste) for at fortsætte.

6. Indtast oplysningerne til det trådløse netværk, som du vil tilføje og klik på [Next]

(Næste) for at fortsætte.

7. En ny WLAN forbindelse er nu oprettet.

System Drift

Systemgenopretning (Windows 10)

Mulige grunde for at benytte Systemgendannelsesfunktionen kan være:

■ Gendanner systemet til dets første status med de originale fabriksindstillinger.

■ Når der er opstået nogle fejl i operativsystemet.

■ Når der er kommet en virus i operativsystemet, så det ikke virker normalt.

■ Hvis du ønsker at installere et operativsystem med andre indbyggede sprog.

Før du bruger systemgendannelsen, skal du sikkerhedskopiere vigtige data, som du har på dit system eller andre lagringsenheder.

Hvis følgende løsning ikke kan genoprette dit system, bedes du venligst kontakte en autoriseret forhandler eller et servicecenter for yderligere assistance.

3-7

Nulstilling af denne pc

1. Gå til [Start] , klik på [Settings] (Indstillinger) og vælge [Update and security]

(Opdatering og sikkerhed).

2. Vælg [Recovery] (Genoprettelse), og klik på [Get started] (Introduktion) under

[Reset this PC] (Nulstil denne PC) for at starte systemgenoprettelsen.

3-8

3. Herefter vises skærmen [Choose an option] (Vælg en indstilling). Vælg mellem

[Keep my files] (Behold mine filer) og [Remove everything] (Fjern alt).

Behold mine filer

Nulstilling af denne pc

Fjern alt

Kun drevet, hvorpå

Windows er installeret

Alle drev

Fjern kun mine filer

Fjern filer og ryd drevet

Fjern kun mine filer

Fjern filer og ryd drevet

System Drift h

Behold mine filer

1. Vælg [Keep my files] (Behold mine filer).

2. På skærmen [Your apps will be removed] (Dine apps fjernes) vises en liste over apps, der skal geninstalleres fra internettet eller fra en installations-disk. Klik på

[Next] (Næste) for at fortsætte.

3-9

3. På efterfølgende skærm vises de ændringer, der foretages i løbet af processen. Klik på [Reset] (Nulstil), for at starte nulstillingen af systemet.

h

Fjern alt

1. Vælg [Remove everything] (Fjern alt).

3-10

2. Hvis du har flere harddiske, vises en skærm hvorpå du skal vælge mellem [Only the drive where Windows is installed] (Kun det drev, hvorpå Windows er installeret) og

[All drives] (Alle drev).

3. Vælg derefter mellem [Just remove my files] (Fjern kun mine filer) og [Remove files and clean the drive] (Fjern filer og ryd drevet).

4. På efterfølgende skærm vises de ændringer, der foretages i løbet af processen. Klik på [Reset] (Nulstil), for at starte nulstillingen af systemet.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals