MSI B123 Cubi 2 Plus Korisnički priručnik | Manualzz
Cubi serija
Personalni kompjuter
Sistem MS-B123/ Cubi B123
SADRŽAJ
Obaveštenje o autorskim pravima���������������������������������������������������������������������������iii
Trgovačke marke����������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Istorija revizija���������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Nadogradnja i garancija������������������������������������������������������������������������������������������iv
Nabavljanje rezervnih delova����������������������������������������������������������������������������������iv
Tehnička podrška����������������������������������������������������������������������������������������������������iv
Opcije ekoloških proizvoda�������������������������������������������������������������������������������������iv
Politika zaštite životne sredine�������������������������������������������������������������������������������� v
Informacije o hemijskim supstancama�������������������������������������������������������������������� v
Informacije o bateriji������������������������������������������������������������������������������������������������ v
Bezbednosna uputstva��������������������������������������������������������������������������������������������vi
Saglasnost sa CE�������������������������������������������������������������������������������������������������� viii
FCC-B izjava o ometanju radio frekvencije����������������������������������������������������������� viii
WEEE izjava��������������������������������������������������������������������������������������������������������� viii
Pregled������������������������������������������������������������������� 1-1
Sadržaj pakovanja������������������������������������������������������������������������������������������������ 1-2
ii
Pregled sistema��������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-3
Prvi koraci�������������������������������������������������������������� 2-1
Saveti za bezbednost i udobnost������������������������������������������������������������������������� 2-2
Podešavanje hardvera����������������������������������������������������������������������������������������� 2-3
Sistemske operacije����������������������������������������������� 3-1
Upravljanje energijom������������������������������������������������������������������������������������������ 3-2
Mrežna konekcija (Windows 10 sistemom)���������������������������������������������������������� 3-4
Oporavak sistema (Windows 10 sistemom)��������������������������������������������������������� 3-7
Predgovor
Obaveštenje o autorskim pravima
Materijal iz ovog dokumenta je intelektualna svojina kompanije MICRO-STAR
INTERNATIONAL. Mi vodimo računa prilikom pripremanja ovog dokumenta, ali ne
garantujemo ispravnost njegovog sadržaja. Naši proizvodi se stalno poboljšavaju i mi
zadržavamo pravo da obavimo promene bez prethodnog upozorenja.
Trgovačke marke
Sve trgovačke marke su svojina njihovih vlasnika.
Istorija revizija
Verzija
V1.0
Datum
2015/ 12
iii
Nadogradnja i garancija
Imajte u vidu da određene komponente koje su unapred instalirane u proizvodu mogu
imati mogućnost nadogradnje ili zamene na zahtev korisnika. Da bi saznali više o
ograničenjima vezanim za nadogradnju, molimo vas da pogledate specifikacije u
Uputstvu za korišćenje. Za sve dalje informacije o proizvodu koji su korisnici kupili
kontaktirajte lokalnog prodavca. Ne pokušavajte da nadogradite ili da zamenite bilo
koju komponentu proizvoda, ukoliko niste ovlašćeni prodajni ili servisni centar, jer
to može da poništi garanciju. Izrazito preporučujemo da kontaktirate ovlašćenog
prodavca ili servisni centar za bilo koju uslugu nadogradnje ili zamene.
Nabavljanje rezervnih delova
Uzmite u obzir da nabavljanje rezervnih delova (ili kompatibilnih delova) za proizvode
koje su korisnici kupili u određenim državama ili na određenim teritorijama, može
obaviti proizvođač u roku od najviše 5 godina od datuma kada se prestane sa
proizvodnjom proizvoda, u zavisnosti od zvaničnih propisa objavljenih u to vreme.
Molimo vas kontaktirajte proizvođača preko http://www.msi.com/support/ za detaljne
informacije o nabavljanju rezervnih delova.
Tehnička podrška
iv
Ukoliko dođe do problema sa vašim sistemom i rešenje ne možete da pronađete u
uputstvu za korišćenje, molimo vas da kontaktirate mesto gde ste kupili proizvod ili
lokalnog distributera. U suprotnom, molimo vas pokušajte sledeće izvore pomoći
za dalje smernice. Posetite MSI veb lokaciju za tehnički vodič, BIOS ažuriranja,
ažuriranja drajvera i druge informacije na adresi http://www.msi.com/support/
Opcije ekoloških proizvoda
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Smanjena potrošnja energije za vreme korišćenja i u stanju pripravnosti
Ograničeno korišćenje supstanci koje su štetne po zdravlje i životnu sredinu
Lako se demontira i reciklira
Smanjena potrošnja prirodnih izvora podsticanjem recikliranja
Produženi životni vek proizvoda preko jednostavnih nadogradnji
Smanjena proizvodnja otpada preko politike vraćanja.
Predgovor
Politika zaštite životne sredine
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Ovaj proizvod je dizajniran da omogući ispravno ponovno
korišćenje delova i reciklažu i ne treba ga baciti na kraju
njegovog životnog veka.
Korisnici treba da kontaktiraju lokalnu, ovlašćenu tačku prikupljanja radi
recikliranja i odlaganja proizvoda na kraju životnog veka.
Posetite MSI veb lokaciju da biste pronašli lokalnog distributera za dalje
informacije o recikliranju.
Korisnici mogu takođe da nas pronađu na [email protected] za informacije
vezane za ispravno odlaganje, vraćanje, recikliranje i rasklapanje MSI
proizvoda.
Informacije o hemijskim supstancama
U saglasnosti sa propisima o hemijskim supstancama, kao što je EU REACH propis
(uredba EZ br. 1907/2006 doneta od strane Evropskog parlamenta i saveta), MSI je
obezbedio informacije o hemijskim supstancama sadržanim u proizvodima na adresi:
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Informacije o bateriji
Evropska unija:
Baterije, pakete baterija i akumulatore ne treba odlagati
sa nesortiranim kućnim otpadom. Koristite javna mesta za
prikupljanje otpada, reciklažu ili postupite s njima u skladu sa
lokalnim propisima.
Tajvan:
Za bolju zaštitu prirodne sredine, odbačene baterije treba da se
odvojeno prikupe radi recikliranja ili posebnog odlaganja.
Kalifornija, SAD:
Baterija u obliku dugmeta može da sadrži perhlorat i zahteva poseban postupak
prilikom reciklaže ili odlaganja u državi Kalifornija.
Radi više informacija posetite:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
Opasnost od eksplozije ukoliko se baterija nepravilno zameni. Zamenite isključivo
istom ili ekvivalentnom vrstom baterije koju preporučuje proizvođač.
v
Bezbednosna uputstva
◙◙
◙◙
Pročitajte sva bezbednosna uputstva pažljivo i u potpunosti.
Sva upozorenja na opremi ili u uputstvu za korišćenje treba imati
u vidu.
Sačuvajte Uputstvo za korišćenje koje ste dobili sa paketom kao
referentni materijal za buduće korišćenje.
Držite ovu opremu dalje od vlage i visokih temperatura.
Postavite ovu opremu na stabilnu, ravnu površinu pre podešavanja.
vi
◙◙
◙◙
◙◙
Uverite se da je napon u okviru bezbednih granica i da je propisno
podešen na vrednost od 100~240V pre povezivanja opreme sa
strujnom utičnicom. Nemojte onemogućiti zaštitni priključak za
uzemljenje iz utikača. Oprema mora biti priključena na uzemljenu
strujnu utičnicu.
Uvek isključite kabl za struju pre instalacije bilo kakve dodatne
kartice ili modula u opremu.
Uvek isključite AC kabl za napajanje ili isključite zidnu utičnicu
ukoliko oprema neće biti korištena određeno vreme, kako bi se
postigla nulta potrošnja energije.
Ventilator na kućištu se koristi za transfer vazduha i da se spreči
pregrevanje opreme. Ne pokrivajte ventilator.
Ne ostavljajte opremu u sredini bez klimatske kontrole, sa
temperaturama skladištenja iznad 60OC (140OF) ili ispod 0OC (32OF),
jer to može da ošteti opremu.
PAŽNJA: Maksimalna radna temperatura je oko 40OC.
Predgovor
Nikada ne sipajte tečnost u otvor koji može da dovede do oštećenja ili
električnog šoka.
Kabl za struju postavite na mesto gde ljudi neće gaziti preko njega. Ne
stavljajte ništa preko kabla za struju.
◙◙
◙◙
Kada povezujete koaksijalni kabl sa TV tjunerom, neophodno je
da obezbedite da je metalni štit dobro povezan za zaštitni sistem
uzemljenja u zgradi.
Kablovski distributivni sistem treba da bude uzemljen u skladu sa
ANSI/NFPA 70, Nacionalnim električnim kodom (NEC), a posebno
sa Odeljkom 820.93, Uzemljenje spoljašnjeg provodnog štita
koaksijalnog kabla.
Uvek držite jake magnetske ili električne objekte dalje od opreme.
vii
Ukoliko dođe do bilo koje od sledećih situacija, opremu treba da
proveri servisno osoblje:
◙◙ Kabl za struju ili utičnica je oštećena.
◙◙
Tečnost je ušla u opremu.
◙◙
Oprema je bila izložena vlazi.
◙◙
Oprema ne radi pravilno ili ne možete da rukujete njom u skladu sa
Uputstvom za korišćenje.
◙◙
Oprema je pala ili je oštećena.
◙◙
Na opremi se vide očigledni znaci lomljenja.
Saglasnost sa CE
Ovim, Micro-Star International CO., LTD izjavljuje da je ova usluga u
saglasnosti sa najvažnijim bezbednosnim zahtevima i drugim relevantnim
odredbama navedenim u Evropskoj direktivi.
FCC-B izjava o ometanju radio
frekvencije
Ova oprema je testirana i u saglasnosti je sa ograničenjima za Klasu B digitalnih
uređaja, u skladu sa Delom 15 FCC pravila. Ove granice su dizajnirane da obezbede
razumnu zaštitu od štetnog ometanja u kućnoj instalaciji. Ova oprema generiše,
koristi i može da emituje energiju radio frekvencije i, ukoliko se ne instalira i ne koristi
u skladu sa uputstvom za korišćenje, može da dovede do štetnog ometanja radio
komunikacija. Međutim, nema garancija da do ometanja neće doći u određenoj
instalaciji. Ukoliko ova oprema dovede do štetnog ometanja radio ili televizijskog
prijema, što se može odrediti isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se
preporučuje da otkloni smetnje korišćenjem jedne ili više mera navedenih u nastavku:
■■ Okrenite ili premestite antenu za prijem signala.
■■ Povećajte rastojanje između opreme i prijemnika.
■■ Povežite opremu u električnu utičnicu koja je povezana na električno kolo
različito od onog na koje je povezan prijemnik.
viii
■■ Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV tehničarem za pomoć.
Obaveštenje 1
Promene ili modifikacije koje nije posebno odobrila strana odgovorna za saglasnost
mogu da ponište pravo vlasnika da koristi opremu.
Obaveštenje 2
Kablovi za sprečavanje ometanja i kabl za struju, ukoliko postoje, moraju da se koriste
da bi se ostvarila usaglašenost sa granicama do kojih je ometanje dozvoljeno.
VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.
Ovaj uređaj u saglasnosti je sa Delom 15 FCC pravila. Rad zavisi od sledeća dva
uslova:
1. ovaj uređaj ne sme da izazove štetno ometanje, i
2. ovaj uređaj mora da prihvati bilo koje ometanje koje primi, uključujući ometanje
koje može da izazove neželjeni rad.
WEEE izjava
Po Direktivi Evropske unije (EU) o otpadu električne i elektronske opreme,
Direktiva 2002/96/EC, koja je na snazi od 13. avgusta 2005, proizvodi koji
spadaju pod „električnu i elektronsku opremu“ ne mogu više biti odlagani
kao komunalni otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu
natrag ove proizvode na kraju njihovog korisnog veka trajanja.
1
Pregled
Čestitamo na kupovini uređaja Cubi Personal Computer System. Ovaj
sistem je vaš najbolji izbor za lični računar. Sa fantastičnim izgledom može
se jednostavno postaviti bilo gde. Platforma puna opcija takoe vam daje i
uzbudljivo PC iskustvo.
Sadržaj pakovanja
Cubi B123AC/DC Adapter
AC kabl za struju

Korisničko uputstvo &
Vodič za brzo korišćenje
1-2

VESA komplet za
montiranje (opciono)
* Odmah nas kontaktirajte ako je bilo koja stavka oštećena ili nedostaje.
* Ilustracije su prikazane samo kao reference i sadržaj pakovanja se može blago
razlikovati u zavisnosti od kupljenog modela.
Pregled
Pregled sistema
hh Pogled sa gornje strane
1
2

1
Taster za napajanje
2
USB 2.0 Port (sa MSI SuperCharger tehnologijom) (Opciono)
Pritisnite taster za napajanje da uključite i isključite sistem.
Odvojite poklopac za prašinu. Jedan USB 2.0 port se nalazi ispod njega.
Uz MSI SuperCharger tehnologiju, on ne samo da funkcioniše kao
normalan USB 2.0 port, već takođe omogućava korisnicima da pune USB
uređaje čak i kada je sistem isključen.
1-3
hh Pogled spreda

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1-4
1
Priključak za slušalice/mikrofon
2
USB 2.0 port (opcionalno)
Ovaj konektor je obezbeđen za slušalice, zvučnike ili mikrofone.
USB (Universal Serial Bus) port služi za priključivanje USB uređaja poput
tastature, miša ili drugih USB kompatibilnih uređaja. On podržava brzine
prenosa podataka do 480Mbit/s (velike brzine).
USB 3.1 Gen1 port (opcionalno)
USB (Universal Serial Bus) port služi za priključivanje USB uređaja poput
tastature, miša ili drugih USB kompatibilnih uređaja. On podržava prenos
podataka do 5Gbit/s (super brzine). USB 3.1 Gen1 port je kompatibilan
sa starijim USB 2.0 uređajima.
3
USB 3.1 port (tip C, opcionalno)
Tanak i elegantan USB Type-C konektor omogućava obrtnu orijentaciju
priključka i smer kabla i podržava skalabilne performanse okrenute
budućnosti, uključujući USB 3.x, DisplayPort, PCIe, audio i Thunderbolt
3 (opciono).
Pregled
4
Svetleća dioda za čvrsti disk
5
IR risiver (opciono)
6
USB 2.0 port (opcionalno)
7
Čitač kartica (opcionalno)
Ovaj indikator pokazuje status aktivnosti čvrstog diska. Treperi kada
sistem pristupa podacima na čvrstom disku i ostaje ugašen kada se ne
detektuje aktivnost diska.
Ovaj infracrveni risiver služi za daljinsku kontrolu.
Ugrađeni čitač kartice može da podržava različite tipove memorijskih
kartica.
Napomena! Prilikom priključivanja USB 3.x uređaja u USB 3.1 Gen1 port ovog
proizvoda koristite oklopljeni USB 3.x kabl (dužine najmanje 8 inča ili 20 cm) kako
biste izbegli smetnje u bežičnoj vezi.
1-5
hh Pogled straga

1
4
2
7
3
5
1
4
2
6
7
3
8
6
5
9
10
1-6
1
Ventilator
2
Port za kensington bravu
3
Priključak za napajanje
4
DisplayPort
Ventilator na kućištu se koristi za transfer vazduha i da se spreči
pregrevanje opreme. Ne pokrivajte ventilator.
Ovaj PC poseduje port za Kensington bravu, koja omogućava
korisnicima da vežu PC za mesto uz pomoć ključa ili nekog mehaničkog
PIN uređaja i da ga prikače uz pomoć gumiranog metalnog kabla. Kraj
kabla ima malu omču koja dozvoljava da celi kabl bude obmotan oko
pričvršćenog objekta, poput teškog stola ili druge slične opreme i na taj
način obezbeđuje da laptop bude pričvršćen za mesto.
Strujni adapter konvertuje naizmeničnu u jednosmernu struju za ovaj
priključak. Napajanje koje se dobija preko ovog priključka dostavlja
napajanje za PC. Da se spreči oštećenje PC-ja uvek koristite dostavljeni
adapter za struju.
DisplayPort je standard interfejsa za digitalni prikaz. Ovaj konektor se
koristi za povezivanje monitora sa DisplayPort ulazima.
Pregled

5
6
Port za HDMI izlaz
Multimedijski interfejs visoke definicije (HDMI) je sve digitalni audio/video
interfejs kabl sposoban za prebacivanje nekompresovanih strimova.
HDMI podržava sve TV formate, uključujući standardni video, poboljšani
video ili video visoke definicije, uz višekanalni digitalni audio, sve preko
jednog kabla.
LAN priključak
Standardni RJ-45 LAN priključak je obezbeđen za konekciju sa lokalnom
mrežom (LAN-om). Možete da povežete mrežni kabl sa njim.
Žuto
Zeleno/Narandžasto

Boja svetleće diode Status svetleće diode
Žuto
Isključeno
Uključeno (stabilno stanje)
Uključeno (Trepćuće)
Zeleno
Narandžasto
Isključeno
Uključeno
Uključeno
7
USB 3.1 Gen1 port (opcionalno)

Serijski port (opciono)
9
Izlazni HDMI port (opcionalno)
10
USB 2.0 port (opcionalno)
8
Stanje
LAN veza nije uspostavljena.
LAN veza je uspostavljena.
Računar komunicira s drugim računarom na
lokalnoj mreži.
Izabrana je brzina prenosa od 10 Mbit/sek.
Izabrana je brzina prenosa od 100 Mbit/sek.
Izabrana je brzina prenosa od 1000 Mbit/sek.
Serijski port podržava skenere bar koda, bar kod štampače, štampače
računa, mašinu za čitanje kreditnih kartica itd.
Napomena! Prilikom priključivanja USB 3.x uređaja u USB 3.1 Gen1 port ovog
proizvoda koristite oklopljeni USB 3.x kabl (dužine najmanje 8 inča ili 20 cm) kako
biste izbegli smetnje u bežičnoj vezi.
1-7
hh Pogled sa leve i desne strane
1
1

1-8
1
Ventilator
Ventilator na kućištu se koristi za transfer vazduha i da se spreči
pregrevanje opreme. Ne pokrivajte ventilator.
2
Prvi koraci
Saveti za bezbednost i udobnost
Lični računarski sistem je prenosiva platforma koja vam omogućava da radite sa bilo
kog mesta. Međutim, odabiranje dobrog radnog mesta je važno ukoliko planirate da na
PC-ju radite tokom dužeg vremenskog perioda.
1. Vaš radni prostor treba da ima dovoljno osvetljenja.
2. Odaberite odgovarajući sto i stolicu i podesite njihovu visinu da bi odgovarala
vašem položaju tela prilikom rada.
3. Kada sedite na stolici, sedite uspravno i sa pravilnim stavom. Podesite naslon
stolice (ukoliko je dostupno) tako da udobno podržava vaša leđa.
4. Postavite svoja stopala ravno i prirodno na pod, tako da su vaša kolena i laktovi u
ispravnom položaju (oko 90 stepeni) dok radite.
5. Stavite svoje ruke na sto prirodno da bi vaši zglobovi na rukama bili podržani.
6. Izbegavajte da koristite svoj računar u prostoru gde možete da se neugodno
osećate (na primer na krevetu).
7. Lični računarski sistem je električni uređaj. Molimo vas da sa njim rukujete izuzetno
pažljivo, kako bi izbegli telesne povrede.
2-2
Prvi koraci
Podešavanje hardvera
hh Povezivanje AC napajanja
1. Otvorite paket kako biste pronašli AC/DC adapter i kabl za naizmeničnu struju.
2. Povežite adapter i kabl za struju.
3. Poveđite priključak za napajanje.
4. Priključite kabl za struju u električnu utičnicu.
3
4
2
hh Isključivanje AC napajanja
5. Prvo izvučete kabl za AC struju iz električne utičnice.
6. Izvucite AC kabl za za napajanje iz ličnog računarskog sistema.
Važno
Kada izvučete kabl za AC struju, uvek držite rukom utičnicu kabla. Nikada nemojte da
vučete direktno kabl.
2-3
hh Napajanje sistema
Pritisnite taster za napajanje da biste uključili sistem.
2-4
3
Sistemske operacije
Ovo poglavlje vam pruža neophodne informacije vezane za rad sistema.
Važno
Sve informacije se mogu promeniti bez prethodnog upozorenja.
Upravljanje energijom
Upravljanje energijom personalnim kompjutera (PC) i monitora potencijalno može da
uštedi značajne količine električne energije, kao i da donese beneficije prirodnoj sredini.
Da biste bili energetski efikasni, isključite svoj ekran ili podesite svoj PC na režim
spavanja nakon određenog perioda neaktivnosti od strane korisnika.
hh Upravljanje energijom u Windows 10
■■ Opcije za napajanje [Power Options] (Opcije napajanja) u Windows OS
dozvoljavaju vam da kontrolišete opcije štednje energije za vaš ekran,
hard drajv i bateriju. Kliknite desnim tasterom miša na [Start]
, sa liste
izaberite [Control Panel] (Kontrolna tabla) i zatim kliknite na [System and
Security] (Sistem i bezbednost).
3-2
Izaberite [Power Options] (Opcije napajanja) i odaberite plan napajanja
koji odgovara vašim ličnim potrebama. Takođe možete funo da podesite
podešavanja klikom na [Change plan settings] (Promenite postavke plana).
■■ Shut Down Computer menu (Kompjuterski meni za gašenje) pretstavlja
opciju za Sleep (Spavanje) (S3/S4) & Shut Down (Gašenje) (S5) za brzo i
jednostavno upravljanje napajanjem vašeg sistema.
hh Štednja energije preko monitora sa ENERGY STAR
oznakom
Opcija za štednju energije dozvoljava kompjuterima da iniciraju
režim male potrošnje ili „Sleep“ (Spavanja) nakon perioda
korisničke neaktivnosti. Kada se koristi sa eksternim monitorom
koji ima ENERGY STAR oznaku, ova opcija takođe podržava slične
opcije štednje energije samog monitora. Da biste iskoristili ovu
potencijalnu štednju energije, opcija za štednju energije je unapred
postavljena na sledeći način, kada sistem radi preko AC napajanja.
■■ Ekran se isključuje nakon 15 minuta
■■ „Sleep“ (Spavanje) se uključuje nakon 30 minuta
Sistemske operacije
hh Buđenje sistema
Kompjuter će se moći probuditi iz režima za štednju energije kao odgovor na komandu
bilo čega od sledećeg:
■■
■■
■■
■■
taster za napajanje,
mreža (aktivan LAN),
miš,
tastatura.
Saveti za štednju energije:
■■ Isključite monitor pritiskom na taster za napajanje monitora nakon perioda
korisničke neaktivnosti.
■■ Podesite podešavanja u Power Options (Opcijama za napajanje) u Windows
OS da biste optimizovali upravljanje energijom PC-ja.
■■ Instalirajte softver za štednju energije da biste upravljali potrošnjom energije
svog PC-ja.
■■ Uvek isključite AC kabl za napajanje ili isključite priključak na zidu ukoliko PC
neće biti korišten određeno vreme, kako bi se postigla nulta potrošnja energije.
3-3
Mrežna konekcija (Windows 10
sistemom)
hh Ožičena mreža
1. Kliknite desnim tasterom miša na [Start]
(Kontrolna tabla).
i sa liste izaberite [Control Panel]
2. Izaberite [View network status and tasks] (Prikaz statusa mreže i zadataka) pod
[Network and Internet] (Mreža i Internet).
3-4
3. Izaberite stavku [Set up a new connection or network] (Podešavanje nove veze ili
mreže).
Sistemske operacije
4. Izaberite stavku [Connect to the Internet] (Povezivanje sa Internetom) i kliknite na
[Next] (Dalje).
5. Odaberite [Broadband (PPPoE)] (Veza širokog propusnog opsega (PPPoE)) da se
povežete koristeći DSL ili kabl koji zahteva korisničko ime ili lozinku.
6. Otkucajte informacije od dobavljača Internet usluga (ISP) i kliknite na [Connect]
(Poveži) da uspostavite svoju LAN konekciju.
3-5
hh Bežična mreža
1. Idite na [Start]
, kliknite [Settings] (Postavke) i izaberite [Network and Internet]
(Mreža i internet).
2. Spisak dostupnih WLAN konekcija će iskočiti. Izaberite vezu sa spiska.
3. Da biste uspostavili novu vezu, izaberite stavku [Network and Sharing Center]
(Centar za mrežu i deljenje).
3-6
4. Izaberite stavku [Set up a new connection or network] (Podešavanje nove veze ili
mreže).
5. Nakon toga, odaberite [Manually connect to a wireless network] (Ručno se poveži na
bežičnu mrežu) i kliknite na [Next] (Dalje) da nastavite.
6. Unesite informacije za bežičnu mrežu koju želite da dodate i kliknite na [Next] (Dalje)
da nastavite.
7. Napravljena je npva WLAN konekcija.
Sistemske operacije
Oporavak sistema (Windows 10
sistemom)
Razlozi za korišćenje System Recovery Function (Funkcija za vraćanje sistema) mogu
da uključe:
■■
■■
■■
■■
Vraćanje sistema na početni status podrazumevanih podešavanja proizvođača.
Kada dođe do nekih grešaka u operativnom sistemu koji se koristi.
Kada je operativni sistem zaražen virusom i ne može uobičajeno da funkcioniše.
Kada želite da instalirate operativni sistem sa drugim ugrađenim jezicima.
Pre korišćenja System Recovery Function (Funkcija za vraćanje sistema), molimo vas
napravite rezervnu kopiju važnih podataka i sačuvajte na drajvu vašeg sistema ili na
drugim uređajima za skladištenje. Ukoliko sledeće rešenje ne uspe da vrati vaš sistem,
kontaktirajte ovlašćenog lokalnog distributera ili servisni centar za dalju pomoć.
3-7
Uspostavljanje početnih vrednosti računara
1. Idite na [Start]
, kliknite [Settings] (Postavke) i izaberite [Update and security]
(Ažuriranje i bezbednost).
2. Izaberite [Recovery] (Oporavak) i kliknite na [Get started] (Prvi koraci) pod [Reset
this PC] (Uspostavljanje početnih vrednosti računara) da biste započeli oporavak
sistema.
3-8
3. Pojaviće se ekran [Choose an option] (Odaberite opciju). Odaberite [Keep my files]
(Zadrži moje datoteke) ili [Remove everything] (Ukloni sve).
Zadrži moje datoteke
Uspostavljanje
početnih
vrednosti
računara
Ukloni sve
Samo disk jedinica Samo ukloni moje datoteke
na kojoj je instaliran
Ukloni datoteke i očisti disk jedinicu
Windows
Sve disk jedinice
Samo ukloni moje datoteke
Ukloni datoteke i očisti disk jedinicu
Sistemske operacije
hh Zadrži moje datoteke
1. Izaberite [Keep my files] (Zadrži moje datoteke).
2. Ekran [Your apps will be removed] (Aplikacije će biti uklonjene) prikazuje listu
aplikacija koje će biti potrebno ponovo da instalirate sa veba ili instalacionih diskova.
Kliknite na [Next] (Dalje) da nastavite.
3-9
3. Na sledećem ekranu će se prikazati promene koje će biti načinjene tokom postupka.
Kliknite na [Reset] (Vrati početne postavke) da biste započeli vraćanje početnih
postavki sistema.
hh Ukloni sve
1. Izaberite [Remove everything] (Ukloni sve).
2. Ako imate više čvrstih diskova, pojaviće se ekran na kom će biti potrebno da izaberete
[Only the drive where Windows is installed] (Samo disk jedinica na kojoj je instaliran
Windows) ili [All drives] (Sve disk jedinice).
3. Zatim izaberite [Just remove my files] (Samo ukloni moje datoteke) ili [Remove files
and clean the drive] (Ukloni datoteke i očisti disk jedinicu).
3-10
4. Na sledećem ekranu će se prikazati promene koje će biti načinjene tokom postupka.
Kliknite na [Reset] (Vrati početne postavke) da biste započeli vraćanje početnih
postavki sistema.
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement