MSI MS-B913 Codex 3F 9th Brugervejledning

Add to my manuals
36 Pages

advertisement

MSI MS-B913 Codex 3F 9th Brugervejledning | Manualzz

Codex-serierne

Personlig computer

Codex B913

ii

Indhold

Bemærkninger vedr. copyright og varemærker .......................................................iii

Revision ..................................................................................................................iii

Opgradering og garanti ...........................................................................................iv

Anskaffelse af udskiftelige dele ...............................................................................iv

Teknisk support .......................................................................................................iv

Grønt produkt egenskaber ......................................................................................iv

Miljøpolitik ............................................................................................................... v

Oplysninger om kemiske stoffer .............................................................................. v

Oplysninger om batteriet ......................................................................................... v

Sikkerhedsvejledninger ...........................................................................................vi

CE overholdelse .................................................................................................... viii

Erklæring om FCC-B radiofrekvens-interferens .................................................... viii

WEEE erklæring .................................................................................................... viii

1. Oversigt ............................................................. 1-1

Pakkens indhold ...................................................................................................

1-2

Systemoversigt .....................................................................................................

1-3

Udskiftning af Dele og Opgradering ...................................................................

1-12

2. Sådan kommer du i gang .................................... 2-1

Tip vedrørende sikkerhed og behagelighed .........................................................

2-2

Hardware-installation ...........................................................................................

2-3

3. Systembetjening ................................................ 3-1

Energistyring ........................................................................................................

3-2

Netværksforbindelse (Windows 10) .....................................................................

3-4

Systemgendannelse (Windows 10) .....................................................................

3-7

Systemgendannelse (F3 genvejstast for gendannelse) .....................................

3-11

Forord iii

ii

Forord

Bemærkninger vedr. copyright og varemærker

Copyright © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. MSI-logoet brugt i et registreret varemærke tilhørende Micro-Star Int’l Co., Ltd. Alle andre mærker og navne der er nævnt, kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.Ingen garanti med hensyn til nøjagtighed eller fuldstændighed er udtrykt eller antydet. MSI forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette dokument uden forudgående varsel.

Revision

Revision

V2.2

Dato

2019/03 iii

iv

Opgradering og garanti

Bemærk venligst at visse komponenter, der er forudindstillet på dette produkt, kan opgraderes eller erstattes efter brugerens anmodning. For alle yderligere oplysninger vedrørende produktet, som brugeren har købt, kontakt venligst den lokale forhandler.

Forsøg ikke at opgradere eller udskifte nogen dele af produktet, hvis du ikke er en auatoriseret forhandler eller et autoriseret servicecenter, idet dette kan annullere garantien. Det anbefales stærkt at kontakte den autoriserede forhandler eller det autoriserede servicecenter vedrørende enhver opgradering eller udskiftning.

Anskaffelse af udskiftelige dele

Vær opmærksom på, at levering af udskiftelige dele (eller kompatible dele) til produktet, som brugere har købt i bestemte lande eller områder, kan foretages af producenten inden for højst fem år efter, at produktet er ophørt med at virke, afhængigt af de officielle regulativer på det pågældende tidspunkt. Kontakt producenten via https://www.msi.com/support/ for yderligere oplysninger om anskaffelsen af reservedele.

Teknisk support

Hvis der opstår et problem med systemet, og der ikke kan findes en løsning i brugermanualen, skal du kontakte købsstedet eller forhandleren. Alternativt kan du også forsøge med følgende hjælpe-ressourcer for at få yderligere hjælp. Besøg MSI's netsted for ofte stillede spørgsmål, BIOS-opdateringer, driveropdateringer og andre oplysninger via https://www.msi.com/support/

Grønt produkt egenskaber

Nedsat strømforbrug under brug og standby

Begrænset brug af materialer, der skader miljøet og sundheden

Nemt at skille ad og genbruges

Nedsat brug af naturlige resurser ved tilskyndelse til genbrug

Forlænget produktlevetid via nemme opgraderinger

Nedsat affaldsproduktion via returpolitik

Forord v

iv

Forord

Miljøpolitik

Produktet er designet til genbrug af dele og må derfor ikke bortskaffes ved levetidens udløb.

Ved produktlevetidens udløb skal brugere kontakte de lokale, autoriserede steder for indsamling og genbrug.

Gå til MSI webstedet og find en distributør i nærheden med hensyn til yderligere oplysninger om genbrug.

Brugere kan også kontakte os på [email protected] for oplysninger vedrørende korrekt afskaffelse, returnering, genbrug og demontering af MSI produkter.

Oplysninger om kemiske stoffer

I overensstemmelse med reglerne om kemiske stoffer, så som EU REACH forordningern (Europa-paralamentets og Rådets forordning EC Nr. 1907/2006), MSI giver oplysninger om kemiske stoffer på følgende side: https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Oplysninger om batteriet

EU:

Batterier, batteripakker og akkumulatorer må ikke bortskaffes som usortert husholdningsaffald. Brug venligst de offentlige indsamlingssystem til at genbrug eller behandle dem i overensstemmelse med de lokale love.

Taiwan:

For at beskytte miljøet, skal brugte batterier indsamles separat til genbrug eller særlig bortskaffelse.

v

California, USA:

Knapbatteriet kan indeholde perchlorat materiale og kræver særlig håndtering, når det genbruges eller bortskaffes i Californien.

For yderligere oplysninger bedes du venligst besøge: https://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

Batteriet kan eksplodere, hvis det isættes forkert. Må kun udskiftes med den samme eller en lignende type, som anbefalet af producenten.

vi

Sikkerhedsvejledninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsvejledningerne helt igennem.

Alle forsigtighedsforanstaltninger og advarsler skal overholdes.

Behold den medfølgende brugermanual til senere reference.

Udstyret må ikke komme nær fugt og høje temperaturer.

Læg udstyret på en fast, flad overflade, inden det stilles op.

Kontroller, at spændingen er inden for sikkerhedsmarginalen og er stillet korrekt til den stedlige spænding på 100-240 V, inden udstyret sættes til en stikkontakt. Deaktiver ikke stikkets beskyttende jordforbindelsesben.

Udstyret skal forbindes til en stikkontakt med jordforbindelse.

Du skal altid trække elledningen ud af stikkontakten, inden du isætter kort eller moduler.

For at opnå nul energiforbrug, skal du altid fjerne el-ledningen fra stikkontakten eller slukke for denne, hvis udstyret ikke skal bruges i en given tid.

Strømforsyning f 350 W: AC 100-240 V, 50-60 Hz, 6-3 A (Codex 3 B913/ Codex 3 8 B913/

Codex 3 9 B913/ Codex 3F B913/ Codex 3BF B913) f 500 W: AC 100-240 V, 50-60 Hz, 7-3 A (Codex 3 B913/ Codex 3 8 B913/

Codex 3 9 B913/ Codex 3F B913/ Codex 3BF B913/ Codex XE Plus

B913) f 850 W: AC 100-240 V, 47-63 Hz, 15-7,5 A (Codex XE Plus B913)

Ventilatoren i kabinettet bruges til luftkonvektion og til at forhindre, at udstyret overophedes. Tildæk ikke ventilatoren.

Forord vii

vi

Forord

Opbevar ikke udstyret i omgivelser med en opbevaringstemperatur på over 60 O eller under 0 O C. Det kan skade udstyret.

C

BEMÆRK: Den maksimale arbejdstemperatur er cirka 40 O C.

Hæld aldrig nogen form for væske i åbningerne, da det kan forårsage skade eller elektrisk stød.

Anbring el-ledningen således, at der ikke trædes på den. Anbring ikke andre genstande ovenpå ledningen.

Når koaksialkablet til tv-tuneren monteres, skal det sikres, at metalafskærmningen er forsvarligt forbundet til det beskyttende jordforbindelsessystem i bygningen.

Kabeldistributionssystem skal jordforbindes i overensstemmelse med

ANSI/NFPA 70, National Electrical Code (NEC), afsnit 820.93 vedrørende jordforbindelse af et koaksialkabels ydre, ledende afskærmning.

Hold altid stærkt magnetiske eller elektriske ting væk fra udstyret.

Skulle nogle af de følgende situationer opstå, skal udstyres efterses af autoriserede servicefolk:

El-ledningen eller -stikket er blevet beskadiget.

Der er trængt væske ind i udstyret.

Udstyret har været udsat for fugt.

Udstyret virker ikke rigtigt, eller det virker ikke i overensstemmelse med anvisningerne i brugermanualen.

Udstyret har været tabt og er beskadiget.

Udstyret har tydelige tegn på beskadigelser.

1. Det optiske lagerudstyr er klassificeret som KLASSE 1 LASERPRODUKT.

Benyttelse af reguleringer eller indstillinger eller udførelse af procedurer andre end de angivne forbydes.

2. Rør ikke linsen inde i drevet.

vii

viii

CE overholdelse

Micro-Star International CO., LTD erklærer herved, at denne enhed overholder essentielle sikkerhedskrav og andre relevante bestemmelser i det europæiske direktiv.

Erklæring om FCC-B radiofrekvensinterferens

Dette udstyr er testet og fundet at opfylde grænserne for klasse B digitalt udstyr i henhold til FCC reglernes afsnit 15. Disse grænser har til formål at skabe rimelige beskyttelse mod skadelig interferens i private installationer. Dette udstyr skaber, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, som, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- og fjernsynsmodtagelse, hvilket kan afgøres ved at slå udstyret til og fra, skal brugeren prøve at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder, angivet nedenfor:

■ Drej eller flyt på modtagerantennen.

■ Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.

■ Forbind udstyret til en anden kontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er forbundet til.

■ Ret henvendelse til forhandleren eller en erfaren radio- og tv-tekniker for nærmere assistance.

Bemærkning 1

Ændringer eller modifikationer, som ikke er udtrykkeligt godkendt af parten ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at bruge udstyret.

Bemærkning 2

Der skal bruges afskærmede kabler og ledning til vekselstrøm for at overholde emissionsbegrænsningerne.

Udstyret er i overensstemmelse med FCC reglerne, afsnit 15. Drift er underlagt følgende to betingelser:

1. dette udstyr må ikke forårsage skadelig interferens, og

2. dette udstyr skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, som forårsager en uønsket virkning.

WEEE erklæring

Iht. Den Europæiske Unions ("EU") direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr, direktiv 2002/96/EF, som træder i kraft den 13. august

2005, kan produkter af "elektrisk og elektronisk udstyr" ikke kasseres som husholdningsaffald længere, og producenterne af det pågældende elektroniske udstyr vil være forpligtet til at modtage sådanne produkter retur ved slutningen af deres levetid.

Forord

PB

1

Oversigt

Tillykke med dit køb af dit personlige computersystem fra Codex. Dette system er dit bedste valg med hensyn til en PC. Med dens fantastiske udseende kan den let anvendes overalt. Den funktionsrige platform giver dig også en spændende pc-oplevelse.

Pakkens indhold

System Vekselstrøm el-ledning

Driver/Programdisk

(valgfri)

1-2

Brugermanual og

Startvejledning (valgfri)

Garantibevis og

Garantibog

Mus (valgfri)

Tastatur (valgfri)

* Du bedes venligst kontakte os, hvis nogle af delene er beskadigede eller mangler.

* Billederne er kun til reference, og pakkens indhold kan være en smule forskelligt fra billedet, afhængigt af den købte model.

Oversigt

1-3

1-2

Oversigt

Systemoversigt

1

6 5 4 3 2

21

22

8

7

10 9

18

11

13

14 12

17 16 15

19 20

Codex 3 B913 (H310M PRO-M2)/

Codex 3 8 B913, Codex 3 9 B913 (H310M PRO-M2 PLUS)

1-3

1-4

1

6 5 4 3 2

21

22

8

10

7

18

11

13

14 12

17 16 15

19 20

Codex 3F B913 (H310-F PRO)/

Codex 3BF B913 (B360-F PRO)

Oversigt

1-5

1-4

Oversigt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Strømknap

Tryk på strømknappen for at tænde og slukke for systemet.

Harddiskdrev LED

Denne indikator viser HDD’s aktivitetsstatus. Den blinker, når systemet tilgår data på HDD, og er slukket, når der ikke er nogen aktivitet.

USB 3.1 Gen 1-port (Type-C)

USB 3.1 Gen 1, SuperSpeed USB med overførselshastigheder på op til 5 Gbps til forskellige enheder, såsom lagerenheder, harddiske, videokameraer mv.

Det tynde og smalle USB Type-C-stik kan tilsluttes begge veje, og kan strømforsyne eksterne enheder med op til 5 V/3 A.

USB 2.0-port

USB (Universal Serial Bus) porten er beregnet til tilslutning af USB enheder såsom mus, tastatur og andre USB-kompatible enheder. Den understøtter dataoverførelseshastigheder op til 480Mbit/s (Hi-Speed).

Hovedtelefonstik

Dette stik er til hovedtelefoner og højtalere.

Mikrofonstik

Dette stik er til mikrofoner.

PS/2 ® tastatur / Museport

DIN-stikket til PS/2 ® tastaturet / Musen er til et PS/2 ® tastatur / Mus.

USB 2.0-port

USB (Universal Serial Bus) porten er beregnet til tilslutning af USB enheder såsom mus, tastatur og andre USB-kompatible enheder. Den understøtter dataoverførelseshastigheder op til 480Mbit/s (Hi-Speed).

VGA port

VGA-porten understøtter skærme og andre VGA-enheder.

1-5

1-6

10

DVI-D port

Til DVI-D-stikket (Digital Visual Interface-Digital) kan du forbinde en LCDskærm. Den giver højhastigheds-, digital forbindelse mellem computeren og dens visningsenhed. Forbind en LCD skærm ved ganske enkelt at anbringe skærmkablet i DVI-D stikket og kontroller, at kablets anden ende er korrekt forbundet til skærmen (se skærmens brugervejledning for yderligere oplysninger.)

11 HDMI Ud port

HDMI’et (dvs. High-Definition Multimedia Interface) er en fulddigital lyd- og videogrænseflade, som kan transmittere ikke-komprimerede streams.

HDMI understøtter alle tv-formater, inklusive standard, udvidet eller HDvideo, plus flerkanals digital lyd via ét enkelt kabel.

12

LAN stik

Standard RJ-45 LAN stikket er beregnet til tilslutning til et lokalt områdenetværk (LAN). Du kan bruge det til at tilslutte et netværkskabel.

Gul Grøn/ Orange

13

14

15

LED

Venstre

Højre

Farve

Gul

LED tilstand

Slukket

Betingelse

LAN link er ikke etableret.

Tændt (fast tilstand) LAN link er etableret.

Tændt (blinker) Computeren kommunikerer med en anden computer på LAN.

Grøn Slukket

Tændt

Orange Tændt

Datahastigheden 10 Mbit/sek. er valgt.

Datahastigheden 100 Mbit/sek. er valgt.

Datahastigheden 1000 Mbit/sek. er valgt.

USB 3.1 Gen 1-port

USB 3.1 Gen 1, SuperSpeed USB med overførselshastigheder på op til 5 Gbps til forskellige enheder, såsom lagerenheder, harddiske, videokameraer mv.

USB 2.0-port

USB (Universal Serial Bus) porten er beregnet til tilslutning af USB enheder såsom mus, tastatur og andre USB-kompatible enheder. Den understøtter dataoverførelseshastigheder op til 480Mbit/s (Hi-Speed).

Linje ind

Bruges til at forbinde eksterne lydudgangsenheder.

Oversigt

1-7

1-6

Oversigt

16

17

18

19

20

21

22

Linje ud

Stik til højtalere og hovedtelefoner.

Mikrofonstik

Dette stik er til mikrofoner.

Ventilator

Ventilatoren i kabinettet bruges til luftkonvektion og til at forhindre, at udstyret overophedes. Tildæk ikke ventilatoren.

Strømforsyningsknap

Tænd for strømmen ved at stille denne kontakt på I . Sluk ved at stille den på 0 .

Strømstik

Strøm fra dette stik leverer strøm til system.

LED-knap

Tryk på knappen for at slå lysdioden til og fra.

Udskubningsknap på ODD

Tryk på knappen for at åbne det optiske diskdrev.

1-7

Vigtigt

Højhastighedsenheder anbefales til USB 3.1 porte, hvorimod det anbefales at forbinde lavhastighedsenheder så som mus eller tastatur til USB 2.0 porte på bagpanelet.

1-8

1

7 6 5 4 3 2

26

27

9

8

23

11 10

12

14 13

15

19 18

16

17

22 21 20

24 25

Codex XE Plus B913 (Z390-A PRO)

Oversigt

1-9

1-8

Oversigt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Strømknap

Tryk på strømknappen for at tænde og slukke for systemet.

Harddiskdrev LED

Denne indikator viser HDD’s aktivitetsstatus. Den blinker, når systemet tilgår data på HDD, og er slukket, når der ikke er nogen aktivitet.

USB 3.1 Gen 1-port (Type-C)

USB 3.1 Gen 1, SuperSpeed USB med overførselshastigheder på op til 5 Gbps til forskellige enheder, såsom lagerenheder, harddiske, videokameraer mv.

Det tynde og smalle USB Type-C-stik kan tilsluttes begge veje, og kan strømforsyne eksterne enheder med op til 5 V/3 A.

USB 3.1 Gen 1-port

USB 3.1 Gen 1, SuperSpeed USB med overførselshastigheder på op til 5 Gbps til forskellige enheder, såsom lagerenheder, harddiske, videokameraer mv.

Hovedtelefonstik

Dette stik er til hovedtelefoner og højtalere.

Mikrofonstik

Dette stik er til mikrofoner.

HDMI Ud port (valgfri)

HDMI’et (dvs. High-Definition Multimedia Interface) er en fulddigital lyd- og videogrænseflade, som kan transmittere ikke-komprimerede streams.

HDMI understøtter alle tv-formater, inklusive standard, udvidet eller HDvideo, plus flerkanals digital lyd via ét enkelt kabel.

PS/2 ® tastatur / Museport

DIN-stikket til PS/2 ® tastaturet / Musen er til et PS/2 ® tastatur / Mus.

USB 2.0-port

USB (Universal Serial Bus) porten er beregnet til tilslutning af USB enheder såsom mus, tastatur og andre USB-kompatible enheder. Den understøtter dataoverførelseshastigheder op til 480Mbit/s (Hi-Speed).

VGA port (valgfri)

VGA-porten understøtter skærme og andre VGA-enheder.

1-9

1-10

11

12

13

14

15

16

DVI-D port (valgfri)

Til DVI-D-stikket (Digital Visual Interface-Digital) kan du forbinde en LCDskærm. Den giver højhastigheds-, digital forbindelse mellem computeren og dens visningsenhed. Forbind en LCD skærm ved ganske enkelt at anbringe skærmkablet i DVI-D stikket og kontroller, at kablets anden ende er korrekt forbundet til skærmen (se skærmens brugervejledning for yderligere oplysninger.)

DisplayPort

DisplayPort er en standard for digital grænseflade. Dette stik bruges til tilslutning af en skærm med DisplayPort-indgang.

USB 3.1 Gen 2-port

USB 3.1 Gen 2, SuperSpeed USB med overførselshastigheder på op til 10 Gbps til forskellige enheder, såsom lagerenheder, harddiske, videokameraer mv.

USB 3.1 Gen 2-port (Type-C)

USB 3.1 Gen 2, SuperSpeed USB med overførselshastigheder på op til 10 Gbps til forskellige enheder, såsom lagerenheder, harddiske, videokameraer mv.

Det tynde og smalle USB Type-C-stik kan tilsluttes begge veje, og kan strømforsyne eksterne enheder med op til 5 V/3 A.

USB 3.1 Gen 1-port

USB 3.1 Gen 1, SuperSpeed USB med overførselshastigheder på op til 5 Gbps til forskellige enheder, såsom lagerenheder, harddiske, videokameraer mv.

LAN stik

Standard RJ-45 LAN stikket er beregnet til tilslutning til et lokalt områdenetværk (LAN). Du kan bruge det til at tilslutte et netværkskabel.

Gul Grøn/ Orange

LED Farve

Venstre Gul

Højre

LED tilstand

Slukket

Betingelse

LAN link er ikke etableret.

Tændt (fast tilstand) LAN link er etableret.

Tændt (blinker) Computeren kommunikerer med en anden computer på LAN.

Slukket Datahastigheden 10 Mbit/sek. er valgt.

Grøn

Tændt

Orange Tændt

Datahastigheden 100 Mbit/sek. er valgt.

Datahastigheden 1000 Mbit/sek. er valgt.

Oversigt

1-11

1-10

Oversigt

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Linje ind

Bruges til at forbinde eksterne lydudgangsenheder.

Linje ud

Stik til højtalere og hovedtelefoner.

Mikrofonstik

Dette stik er til mikrofoner.

RS-ud

Bag-surround ud i 4/ 5.1/ 7.1 kanaltilstand.

CS-ud

Center/ subwoofer ud i 5.1/ 7.1 kanaltilstand.

SS-udgang

Beregnet til side-surround ud i 7.1 kanaltilstand.

Ventilator

Ventilatoren i kabinettet bruges til luftkonvektion og til at forhindre, at udstyret overophedes. Tildæk ikke ventilatoren.

Strømforsyningsknap

Tænd for strømmen ved at stille denne kontakt på I . Sluk ved at stille den på 0 .

Strømstik

Strøm fra dette stik leverer strøm til system.

LED-knap

Tryk på knappen for at slå lysdioden til og fra.

Udskubningsknap på ODD

Tryk på knappen for at åbne det optiske diskdrev.

Vigtigt

Højhastighedsenheder anbefales til USB 3.1 porte, hvorimod det anbefales at forbinde lavhastighedsenheder så som mus eller tastatur til USB 2.0 porte på bagpanelet.

1-11

Udskiftning af Dele og Opgradering

Bemærk venligst at visse komponenter, der er forudindstillet på dette produkt, kan opgraderes eller erstattes efter brugerens anmodning, alt afhængig af hvilken model brugeren har købt.

1-12

For alle yderligere oplysninger vedrørende produktet, som brugeren har købt, kontakt venligst den lokale forhandler. Forsøg ikke at opgradere eller udskifte nogen dele af produktet, hvis du ikke er en auatoriseret forhandler eller et autoriseret servicecenter, idet dette kan annullere garantien. Det anbefales stærkt at kontakte den autoriserede forhandler eller det autoriserede servicecenter vedrørende enhver opgradering eller udskiftning.

Oversigt

PB

2

Sådan kommer du i gang

Dette kapitel indeholder yderligere oplysninger vedrørende installationsprocedurer for hardware. Når du tilslutter perifere enheder skal du holde enhederne forsigtigt og bruge en jordforbundet strop om håndleddet for at undgå statisk elektricitet.

2-2

Tip vedrørende sikkerhed og behagelighed

Dette Personlig Computersystem er en bærbar enhed, med hvilken du kan arbejde hvor som helst. Det er imidlertid vigtigt at vælge et godt arbejdssted, hvis du skal arbejde med pc'en i længere tid.

1. Arbejdsstedet skal være tilstrækkeligt oplyst.

2. Vælg et rigtigt bord og en rigtig stol, og indstil begges højde, så den passer til din arbejdsstilling.

3. Når du sidder på stolen, så et ryggen og bevar en god kropsholdning. Juster stolens ryg (hvis den findes) for at støtte din ryg på en komfortabel måde.

4. Anbring dine fødder fladt og naturligt på gulvet, så knæene og albuerne befinder sig i korrekt stilling (ca 90 grader), når du arbejder.

5. Anbring dine hænder naturligt på bordet, så håndleddene understøttes.

6. Undgå at bruge pc'en på et ukomfortabelt sted (f.eks. på en seng).

7. Dette Personlig Computersystem er en elektrisk enhed. Behandl den forsigtigt, så du ikke kommer til skade.

Sådan kommer du i gang

2-3

2-2

Sådan kommer du i gang

Hardware-installation

h

Tilslutning af Jævnstrøm strøm

1. Tag el-ledningen ud af pakken. Slut den ene ende af strømkablet til dit personlige computersystem.

2. Forbind han-enden til en stikkontakt.

h

Frakobling af Jævnstrøm strøm

3. Først fjerne ledningen fra stikkontakten.

4. Fjerne netledningen fra Personlig Computersystem.

1

2

4

3

Vigtigt

Når du fjerner el-ledningen fra stikkontakten, skal du altid holde i ledningens stik. Træk aldrig i selve ledningen.

2-3

2-4 h

Sådan tændes systemet

Tryk på tænd/sluk knappen for at tænde for systemet.

Sådan kommer du i gang

PB

Systembetjening

Dette kapitel giver dig vigtige oplysninger om systemets betjening.

Vigtigt

Samtlige oplysninger kan ændres uden varsel.

Energistyring

Strømstyring af personlige computere (pc'er) og skærme har potentiale til at spare betydelige mængder elektricitet samt levere miljømæssige fordele.

For at være energieffektiv, så sluk for skærmen eller indstil din pc til dvaletilstand efter en periode med inaktivitet.

h

Strømstyring i Windows 10

■ Med Windows OS’s [Power Options] (Strømstyring) kan du kontrollere skærmens, harddiskdrevets og batteriets energistyringsfunktioner. Højreklik på [Start] , vælg [Control Panel] (Kontrolpanel) på listen og klik derefter på [System and Security] (System og sikkerhed).

3-2

Vælg [Power Options] (Strømstyring), og vælg en strømstyringsmodel, der passer til dine personlige behov. Du kan også finindstille indstillingerne ved at klikke på [Change plan settings] (Skift energisystem).

■ Menuen Nedluk computer viser funktionerne Gå til hvile (S3/S4) og Luk Ned

(S5) til hurtig og nem styring af strømmen på dit system.

h

Strømstyring via ENERGISTJERNE kvalificerede skærme (tilbehør)

Strømstyringen gør det muligt for computeren, at gå i lav-energi eller

"dvale" tilstand, efter et bestemt stykke tid uden brug. Når systemet bruges med en ekstern ENERGISTJERNE kvalificeret skærm, understøtter denne funktion og lignende strømstyringsfunktion, som findes på selve skærmen. For at udnytte disse potentielle energibesparelsesfunktioner, er strømstyringen blevet forudindstillet til at opføre sig på følgende måder, når systemet kører på vekselstrøm:

■ Slukker for skærmen efter 10 minutter

■ Går i dvale efter 30 minutter

Systembetjening

3-3

3-2

Systembetjening h

Vækning af systemet

Computeren skal kunne vågne fra energisparetilstanden ved en kommando fra enhver af følgende:

■ strømknappen,

■ netværket (Wake On LAN),

■ tastaturet.

Energispareråd:

■ Sluk for skærmen ved at trykke på LCD strømknappen efter et stykke tids inaktivitet.

■ Indstil indstillingerne i Power Options (Strømstyring) i Windows OS til optimering af pc'ens energistyring.

■ Installer energibesparelses-softwaret for at kunne styre pc'ens energiforbrug.

■ For at opnå nul energiforbrug, skal du altid fjerne el-ledningen fra stikkontakten eller slukke for denne, hvis pc'en ikke skal bruges i en given tid.

3-3

Netværksforbindelse (Windows 10)

h

Kabelforbundet netværk

1. Højreklik på [Start] listen.

og vælg [Network Connections] (Netværksforbindelser) på

2. Vælg [Ethernet] og derefter [Network and Sharing Center] (Netværk og delingscenter).

3-4

3. Vælg [Set up a new connection or network] (Opret en ny forbindelse eller et nyt netværk).

Systembetjening

3-5

3-4

Systembetjening

4. Vælg [Connect to the Internet] (Opret forbindelse til internettet), og klik på [Next]

(Næste).

5. Vælg [Broadband (PPPoE)] (Bredbånd (PPPoE)) for at forbinde ved brug af DSL eller kabel, som kræver et brugernavn eller adgangskode.

6. Indtast oplysningerne fra din internetudbyder (ISP) og klik på [Connect] (Opret forbindelse) for at oprette din LAN forbindelse.

3-5

h

Trådløst netværk

1. Gå til [Start] , klik på [Settings] (Indstillinger) og vælg [Network and Internet]

(Netværk og internet).

2. En oversigt over tilgængelige WLAN forbindelser kommer frem. Vælg en forbindelse på listen.

3. For at oprette en ny forbindelse, skal du vælge [Network and Sharing Center]

(Netværk og delingscenter).

3-6 4. Vælg [Set up a new connection or network] (Opret en ny forbindelse eller et nyt netværk).

5. Herefter skal du vælge [Manually connect to a wireless network] (Opret forbindelsen til et trådløs netværk manuelt) og klik på [Next] (Næste) for at fortsætte.

6. Indtast oplysningerne til det trådløse netværk, som du vil tilføje og klik på [Next]

(Næste) for at fortsætte.

7. En ny WLAN forbindelse er nu oprettet.

Systembetjening

3-7

3-6

Systembetjening

Systemgendannelse (Windows 10)

Mulige grunde for at benytte Systemgendannelsesfunktionen kan være:

■ Gendanner systemet til dets første status med de originale fabriksindstillinger.

■ Når der er opstået nogle fejl i operativsystemet.

■ Når der er kommet en virus i operativsystemet, så det ikke virker normalt.

■ Hvis du ønsker at installere et operativsystem med andre indbyggede sprog.

Før du bruger systemgendannelsen, skal du sikkerhedskopiere vigtige data, som du har på dit system eller andre lagringsenheder.

Hvis følgende løsning ikke kan genoprette dit system, bedes du venligst kontakte en autoriseret forhandler eller et servicecenter for yderligere assistance.

3-7

Nulstilling af denne pc

1. Gå til [Start] , klik på [Settings] (Indstillinger) og vælge [Update and security]

(Opdatering og sikkerhed).

2. Vælg [Recovery] (Genoprettelse), og klik på [Get started] (Introduktion) under

[Reset this PC] (Nulstil denne PC) for at starte systemgenoprettelsen.

3-8 3. Herefter vises skærmen [Choose an option] (Vælg en indstilling). Vælg mellem

[Keep my files] (Behold mine filer) og [Remove everything] (Fjern alt).

Nulstilling af denne pc

Behold mine filer

Kun drevet, hvorpå

Windows er installeret

Fjern alt

Alle drev

Fjern kun mine filer

Fjern filer og ryd drevet

Fjern kun mine filer

Fjern filer og ryd drevet

Systembetjening

3-9

3-8

Systembetjening h

Behold mine filer

1. Vælg [Keep my files] (Behold mine filer).

2. På skærmen [Your apps will be removed] (Dine apps fjernes) vises en liste over apps, der skal geninstalleres fra internettet eller fra en installations-disk. Klik på

[Next] (Næste) for at fortsætte.

3-9

3. På efterfølgende skærm vises de ændringer, der foretages i løbet af processen.

Klik på [Reset] (Nulstil), for at starte nulstillingen af systemet.

h

Fjern alt

1. Vælg [Remove everything] (Fjern alt).

3-10

2. Hvis du har flere harddiske, vises en skærm hvorpå du skal vælge mellem [Only the drive where Windows is installed] (Kun det drev, hvorpå Windows er installeret) og

[All drives] (Alle drev).

3. Vælg derefter mellem [Just remove my files] (Fjern kun mine filer) og [Remove files and clean the drive] (Fjern filer og ryd drevet).

4. På efterfølgende skærm vises de ændringer, der foretages i løbet af processen.

Klik på [Reset] (Nulstil), for at starte nulstillingen af systemet.

Systembetjening

3-11

3-10

Systembetjening

Systemgendannelse (F3 genvejstast for gendannelse)

h

Forholdsregler før brug af systemgendannelsesfunktionen

1. Hvis din harddisk og dit system er ramt af problemer, der ikke kan gendannes, skal du først benytte gendannelse med F3-genvejstasten fra harddisken for at udføre systemgendannelsesfunktionen.

2. Før du bruger systemgendannelsesfunktionen, bør du lave en sikkerhedskopi af de vigtige data, der er gemt på dit system, på andre lagerenheder.

h

Gendanne systemet med F3-genvejstasten

Følg instruktionerne nedenfor for at forsætte:

1. Genstart pc’en.

2. Tryk på genvejstasten F3 på tastaturet, når MSI-velkomstskærmen vises.

3. På skærmen "Choose an Option (Vælg en indstilling)", skal du trykke på

"Troubleshoot (Fejlfinding)"

4. På skærmen "Troubleshoot (Fejlfinding)", skal du trykke på "Restore MSI factory (Gendan MSI til fabriksindstillingerne)", for at nulstille systemet til standardindstillingerne.

5. På skærmen "RECOVERY SYSTEM (GENDANNELSESSYSTEM)", skal du trykke på "System Partition Recovery (Gendan system-partition)".

6. Følg skærminstruktioner for at fortsætte og udføre genoprettelsesfunktionen.

3-11

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals