MSI MS-3EA4 Optix MEG381CQR Plus Lietotāja rokasgrāmata

MSI MS-3EA4 Optix MEG381CQR Plus Lietotāja rokasgrāmata | Manualzz
Optix sērija
LCD monitors
Optix MEG381CQR Plus (3EA4)
Lietotāja rokasgrāmata
Saturs
Darba uzsākšana........................................................................................................... 3
Komplekta saturs.................................................................................................... 3
Monitora statīva uzstādīšana.................................................................................. 4
Monitora noregulēšana........................................................................................... 5
Monitora pārskats................................................................................................... 6
Monitora pievienošana datoram.............................................................................. 8
Ekrāna izvēlnes iestatīšana.......................................................................................... 9
Navi Key (Navigācijas taustiņš)............................................................................... 9
Karstais taustiņš...................................................................................................... 9
OSD izvēlnes................................................................................................................ 10
Gaming (Spēles).................................................................................................... 10
G-SYNC® Processor (G-SYNC® procesors)........................................................... 12
Image (Attēls)........................................................................................................ 13
Input Source (Ievades avots)................................................................................. 14
Navi Key (Navigācijas taustiņš)............................................................................. 14
Setting (Iestatīšana)............................................................................................... 15
Specifikācijas............................................................................................................... 16
Iepriekš iestatītie displeja režīmi............................................................................... 18
Kļūdu novēršana.......................................................................................................... 19
Drošības instrukcijas.................................................................................................. 20
TÜV Rheinland sertifikācija......................................................................................... 22
Reglamentējošie paziņojumi...................................................................................... 23
Pārskatīšana
V1.0, 2021/07
2
Saturs
Darba uzsākšana
Šajā nodaļā sniegta informācija par aparatūras uzstādīšanas procedūrām. Savienojot
ierīces, uzmanīgi turiet ierīces, un izmantojiet zemētu rokas locītavas siksnu, lai
izvairītos no statiskās elektrības.
Komplekta saturs
Monitors
Dokumentācija
Optix MEG381CQR Plus
Īsā lietošanas pamācība
Reģistrācijas karte
Statīvs ar skrūvēm
Piederumi
Statīva pamatne ar skrūvēm
Statīva pārsegs
Skrūves(s) sienas stiprinājuma kronšteinam
Strāvas vads
HDMI kabelis (papildu)
Kabeļi
⚠⚠Svarīgi!
DisplayPort kabelis (papildu)
Mikrofona kabelis (mikrofona ieejas augšupstraumes ligzda)
(papildu)
USB augšupstraumes kabelis (USB B veida augšupstraumes
pieslēgvietai) (papildu)
∙∙ Sazinieties ar savu iegādes vietu vai vietējo izplatītāju, ja kāds no elementiem ir
bojāts vai iztrūkst.
∙∙ Iepakojuma saturs var atšķirties dažādās valstīs.
∙∙ Komplektācijā iekļautais strāvas vads ir īpaši paredzēts šim monitoram, un to
nedrīkst lietot ar citiem produktiem.
Darba uzsākšana
3
Monitora statīva uzstādīšana
1. Atstājiet monitoru tā aizsargiepakojumā. Salāgojiet skavu ar gropi uz monitora.
Pieskrūvējiet statīva kronšteinu ar skrūvēm.
2. Pievienojiet pamatni statīvam un pieskrūvējiet pamatskrūvi, lai nostiprinātu
pamatni.
3. Salāgojiet un spiediet statīva pārsegu monitora gropē, līdz tas nofiksējas vietā.
4. Pirms monitora uzstādīšana vertikāli pārliecinieties, vai statīva komplekts ir pareizi
uzstādīts.
⚠⚠Svarīgi!
∙∙ Ja nepieciešams, pirms statīva uzstādīšanas izņemiet skrūves no monitora gropēm.
∙∙ Novietojiet monitoru uz mīkstas, aizsargātas virsmas, lai nesaskrāpētu displeja
paneli.
∙∙ Neizmantojiet nekādus asus priekšmetus uz paneļa.
∙∙ Statīva kronšteina uzstādīšanas atveres var izmantot arī piestiprināšanai pie sienas.
Sazinieties ar izplatītāju, lai saņemtu atbilstošu komplektu piestiprināšanai pie
sienas.
1
3
4
Darba uzsākšana
2
Monitora noregulēšana
Šis monitors ir veidots tā, lai palielinātu skatīšanās komfortu, nodrošinot regulēšanas
iespējas.
⚠⚠Svarīgi!
Regulējot monitoru, nepieskarieties displeja panelim.
-5 15
O
O
100mm
30
O
30
O
Darba uzsākšana
5
Monitora pārskats
3
1
2
4
1
7
6
6
5
Darba uzsākšana
8
11
2
8
9
10
11 12
11
13
14
1
MSI HMI Gaming Dial
2
Power Button (Barošanas poga)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Gaming Dial parāda sistēmas informāciju un atbalsta ātro slēdzi starp
funkcijām, piemēram, Mystic Light, audio skaļumu, spēļu palaišanu utt.
Barošanas gaismas diode
Navi Key (Navigācijas taustiņš)
Kabeļu izvietošanas atvere
Kensington slēdzene
Strāvas ligzda
HDMI pieslēgvieta
DisplayPort
USB 3.2 Gen 1 B veida augšupstraumes
pieslēgvieta
USB augšupstraumes kabelim.
⚠⚠SVARĪGI!
Pārbaudiet, vai iepakojumā ir USB
augšupstraumes kabelis, un pievienojiet
to datoram un monitoram. Kad šis kabelis
ir pievienots, monitora USB A veida
lejupstraumes pieslēgvietas ir gatavas
lietošanai.
Savienojumam
ar monitoru
Savienojumam ar
datoru
USB 3.2 Gen 1 A veida pieslēgvieta
Mikrofona ieejas augšupstraumes ligzda
Austiņu ligzda
Mikrofona ieejas ligzda
Darba uzsākšana
7
Monitora pievienošana datoram
1. Izslēdziet datoru.
2. Savienojiet monitora video kabeli ar datoru.
3. Pievienojiet strāvas vadu monitora strāvas ligzdai. (A attēls)
4. Pievienojiet strāvas vadu strāvas kontaktligzdai. (B attēls)
5. Ieslēdziet monitoru. (C attēls)
6. Ieslēdziet datoru, un monitors automātiski nosaka signāla avotu.
A
C
B
8
Darba uzsākšana
Ekrāna izvēlnes iestatīšana
Šajā nodaļā sniegta svarīga informācija par ekrāna izvēlnes iestatīšanu.
⚠⚠Svarīgi!
Visa informācija var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma.
Navi Key (Navigācijas taustiņš)
Monitoram ir Navi Key (Navigācijas taustiņš), daudzvirzienu vadīkla, kas palīdz
pārvietoties izvēlnē OSD (ekrāna izvēlne).
Up (Uz augšu)/ Down (Uz leju)/ Left (Pa kreisi)/ Right (Pa labi):
∙∙ Funkciju izvēlņu un vienumu atlase
∙∙ Funkciju vērtību pielāgošana
∙∙ Funkciju izvēļņu atvēršana/aizvēršana
Vidējs:
∙∙ Ekrāna (OSD) izvēlnes palaišana
∙∙ Apakšizvēlnes
∙∙ Atlases vai iestatījumu apstiprināšana
Karstais taustiņš
∙∙ Lietotāji var atvērt sākotnējo funkciju izvēlnes, pārvietojot Navi Key (Navigācijas
taustiņš) Up (Uz augšu), Down (Uz leju), Left (Pa kreisi), Right (Pa labi), kad OSD
izvēlne nav aktīva.
∙∙ Lietotāji var pielāgot savus karstos taustiņus, lai ievadītu citas funkciju izvēlnes.
Ekrāna izvēlnes iestatīšana
9
OSD izvēlnes
Gaming (Spēles)
1. līmeņa izvēlne
Mode (Režīms)
2./3. līmeņa izvēlne
User (Lietotājs)
FPS
Racing (Sacīkstes)
RTS
RPG
sRGB
Dark Boost
(Tumšo vietu
pastiprinājums)
10
OSD izvēlnes
Anti-Blue (Pretzils)
OFF (IZSLĒGTS)
Normal (Normāls)
Strong (Spēcīgs)
Strongest (Spēcīgākais)
Apraksts
∙∙ Izmantojiet pogas Uz augšu,
Uz leju, lai atlasītu un
priekšskatītu režīma efektus.
∙∙ Nospiediet vidējo pogu, lai
apstiprinātu un lietotu režīma
veidu.
∙∙ Šī funkcija optimizē fona
spilgtumu un ir ieteicama FPS
spēlēm.
1. līmeņa izvēlne
Response Time
(Atbildes laiks)
2./3. līmeņa izvēlne
Apraksts
Fast (Ātrs)
∙∙ Iestatot uz Ātri, tiek samazināts
reakcijas laiks un palīdz
uzlabot izplūdušus attēlus, kad
spēlējat ātras spēles.
Normal (Normāls)
Fastest (Ātrākais)
Refresh Rate
Location
(Atsvaidzināšanas (Atrašanās
intensitāte)
vieta)
Left Top (Pa
kreisi augšā)
Right Top (Pa
labi augšā)
∙∙ Deaktivizē pārslodzes funkcijas
reakcijas laiku.
∙∙ Iestatot uz Ātrākais, tiek
sasniegts visīsākais reakcijas
laiks un palīdz uzlabot
izplūdušus attēlus, kad spēlējat
ļoti ātras spēles.
∙∙ Pārsniegums var notikt, ja
atbildes laiks ir iestatīts uz
Ātrākais.
∙∙ Ekrāna izvēlnē atrašanās vieta
ir regulējama. Nospiediet vidējo
pogu, lai apstiprinātu un lietotu
Atsvaidzināšanas intensitāte
Atrašanās vieta.
Left Bottom (Pa
∙∙ Šis monitors ievēro un
kreisi apakšā)
darbojas, izmantojot
Right Bottom
operētājsistēmas
(Pa labi apakšā)
iepriekš iestatīto Ekrāna
Customize
atsvaidzināšanas intensitāti.
(Pielāgot)
OFF (IZSLĒGTS)
Alarm Clock
(Modinātājs)
ON (IESLĒGTS)
Location
(Atrašanās
vieta)
Left Top (Pa
kreisi augšā)
Right Top (Pa
labi augšā)
Left Bottom (Pa
kreisi apakšā)
Right Bottom
(Pa labi apakšā)
Customize
(Pielāgot)
∙∙ Pēc laika iestatīšanas
nospiediet vidējo pogu, lai
aktivizētu taimeri.
∙∙ Lietotājiem ir manuāli
jaatjaunot savs sākotnējais
modinātājs pēc strāvas
padeves zuduma un atkārtota
savienojuma izveides.
OFF (IZSLĒGTS)
15:00
30:00
00:01~99:59
45:00
60:00
OSD izvēlnes
11
1. līmeņa izvēlne
Spēļu palīgs
2./3. līmeņa izvēlne
None (Nav)
Icon (Ikona)
Apraksts
∙∙ Ja ir atlasīts Atiestatīt, ikona
tiek atiestatīta uz centru.
Position (Pozīcija)
Reset (Atiestatīt)
G-SYNC® Processor (G-SYNC® procesors)
1. līmeņa
izvēlne
G-SYNC
Esports
SDR Variable
BL
HDR Variable
BL
Variable
BL Mode
(Maināma BL
režīms)
12
OSD izvēlnes
2. līmeņa izvēlne
Apraksts
OFF (IZSLĒGTS)
∙∙ Pirms G-SYNC ieslēgšanas lietotājiem pie
G-SYNC monitora, izmantojot DisplayPort
kabeli, ir jāpievieno G-SYNC saderīga
grafiskā karte.
ON (IESLĒGTS)
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
∙∙ Nodrošiniet, ka NVIDIA vadības panelī ir
atzīmēta opcija Iespējot G-SYNC.
∙∙ SDR (standarta dinamiskais diapazons)
Variable Backlight ir programmatūras
lokālās aptumošanas risinājums.
∙∙ Šis iestatījums tiks pelēkots, kamēr HDR
funkcija ir iespējota, izmantojot Windows
10 OS.
∙∙ Šis iestatījums tiks atspējots, pēc pelēkots,
kamēr G-SYNC Esports ir ieslēgts.
∙∙ HDR (augsts dinamiskais diapazons)
Variable Backlight ir programmatūras
lokālās aptumošanas risinājums.
∙∙ Šis iestatījums tiks atspējots, pēc pelēkots,
kamēr G-SYNC Esports ir ieslēgts.
Mode 0 (Režīms 0) ∙∙ Režīms 0 un režīms 1 piedāvā ātru Variable
Backlight maksimālam kontrastam spēles
Mode 1 (Režīms 1)
laikā.
Mode 2 (Režīms 2) ∙∙ Režīms 2 piedāvā lēnu Variable Backlight
normālam datora datorma un attēlu/video
rediģēšanai.
Image (Attēls)
1. līmeņa
izvēlne
2./3. līmeņa izvēlne
Apraksts
0-100
∙∙ Pēc noklusējuma tas ir 50.
Peak White (niti) 40-500
Contrast
(Kontrasts)
Color
Temperature
(Krāsu
temperatūra)
Gamma
Cool (Vēss)
Normal (Normāls)
Warm (Silts)
Customization
(Pielāgošana)
1.8
R (0–100)
G (0–100)
B (0–100)
2.0
2.2
∙∙ Peak White būs pelēkā krāsā, kad
HDR vai HDCR ir iespējots.
∙∙ Lai atlasītu un priekšskatītu
efektus, izmantojiet
augšupvērstās vai lejupvērstās
bultiņas pogas.
∙∙ Nospiediet vidējo pogu, lai
apstiprinātu un lietotu atlasi.
∙∙ Pielāgojiet šo iestatījumu, ka
sākotnējā vienuma krāsa nav
precīzi atspoguļota monitorā.
2.4
2.6
DP YCbCR sRGB OFF (IZSLĒGTS)
HDMI YCbCR
sRGB
Screen Size
(Ekrāna izmērs)
ON (IESLĒGTS)
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
Auto (Automātiski)
Full Screen (Pilnekrāna)
Low Blue Light OFF (IZSLĒGTS)
(Zems zilās
gaismas līmenis)
ON (IESLĒGTS)
∙∙ Noklusējums ir ISLĒGTS ar
DisplayPort ieeju.
∙∙ Noklusējums ir IZSLĒGTS ar
HDMI ieeju.
∙∙ Lietotāji var regulēt Ekrāna
izmēru jebkurā režīmā, jebkurā
izšķirtspējā un jebkurā ekrāna
atsvaidzināšanas intensitātē.
∙∙ Zems zilās gaismas līmenis
aizsargā acis pret zilo gaismu. Ja
šis iestatījums ir aktivizēts, Zems
zilās gaismas līmenis pielāgo
ekrāna krāsas temperatūru, lai tā
būtu dzeltenāka.
∙∙ Ja režīms ir iestatīts uz Pretzils,
obligāti jāiespējo Zems zilās
gaismas līmenis.
OSD izvēlnes
13
Input Source (Ievades avots)
1. līmeņa
izvēlne
DP
2. līmeņa
izvēlne
HDMI1
HDMI2
Auto Scan
(Automātiskā
skenēšana)
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
Apraksts
∙∙ Ieejas avota skenēšana secība: DP > HDMI1
> HDMI2.
∙∙ Lietotāji var izmantot navigācijas taustiņu,
lai atlasītu ievades statusu, kā norādīts
tālāk.
• Ja “Automātiskā skenēšana” ir iestatīta
uz “IZSLĒGTS” un monitors ir jaudas
taupīšanas režīmā.
• Ja monitorā ir redzams ziņojums “No
Signal (Nav signāla)”.
Navi Key (Navigācijas taustiņš)
1. līmeņa izvēlne 2. līmeņa izvēlne
Up (Uz augšu)/
Down (Uz leju)/
Left (Pa kreisi)/
Right (Pa labi)
OFF (IZSLĒGTS)
Peak White (niti)
∙∙ Augšupvērstās bultiņa pogas noklusējums
ir Režīms.
Game Assistant
(Spēļu palīgs)
∙∙ Pogas Pa kreisi noklusējums ir Modinātājs.
Mode (Režīms)
Alarm Clock
(Modinātājs)
Input Source
(Ievades avots)
Refresh Rate
(Atsvaidzināšanas
intensitāte)
Info. on Screen
(Informācijas
ieslēgšanas
ekrāns)
Dark Boost
(Tumšo vietu
pastiprinājums)
DP OverClocking
14
OSD izvēlnes
Apraksts
∙∙ Lejupvērstās pogas noklusējums ir Spēļu
palīgs.
∙∙ Pogas Pa labi noklusējums ir Ievades
avots.
∙∙ Visus Navigācijas taustiņa vienumus var
pielāgot, izmantojot ekrāna izvēlni.
Setting (Iestatīšana)
1. līmeņa
izvēlne
Language
(Valoda)
2. līmeņa izvēlne
Apraksts
繁體中文
∙∙ Lai apstiprinātu un lietotu iestatījumu
Valoda, lietotājiem jānospiež vidējā poga.
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
∙∙ Valoda ir neatkarīgs iestatījums. Lietotāja
valodas iestatījums ignorē rūpnīcas
noklusējumu. Kad lietotāji iestatījuši
Atiestatīt uz Jā, valoda netiek mainīta.
한국어
日本語
Русский
Português
简体中文
ไทย
Bahasa Indonesia
Türkçe
Deep Sleep
(Dziļš miegs)
(Drīz būs vairāk
valodu)
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
∙∙ Dziļš miegs uzlabo enerģijas efektivitāti.
Transparency
0-5
(Caurspīdīgums)
∙∙ Pēc noklusējuma tas ir 3.
RGB LED
OFF (IZSLĒGTS)
Info. on Screen
(Informācijas
ieslēgšanas
ekrāns)
OFF (IZSLĒGTS)
∙∙ Kad monitors pāriet enerģijas taupīšanas
režīmā, GRB LED nedarbojas.
OSD Time Out
5-30s
(Ekrāna izvēlnes
taimauts)
ON (IESLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
DP OverClocking OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
Reset (Atiestatīt) YES (JĀ)
NO (NĒ)
∙∙ Noklusējums ir 20 s.
∙∙ Monitora statusa informācija tiek parādīta
ekrāna labajā pusē.
∙∙ Lai DisplayPort iegūtu maksimālu
izšķirtspēju 3840 x 1600 pie 160 Hz/
pie 175 Hz, lietotājiem ir jāiestata DP
OverClocking uz Ieslēgts.
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var atiestatīt
un atjaunot sākotnējos ekrāna izvēlnes
noklusējuma iestatījumus.
OSD izvēlnes
15
Specifikācijas
Monitors
Optix MEG381CQR Plus
Liekums
2300R
Izmērs
Paneļa veids
Izšķirtspēja
Attēla attiecība
Spilgtums (niti)
Kontrasta attiecība
Atsvaidzināšanas
intensitāte
Atbildes laiks
I/O
37,5 collas
IPS
3840 x 1600
21:9
450
1000:1
175 Hz
GtG: 1ms
∙∙ HDMI pieslēgvieta x 2
∙∙ DisplayPort x 1
∙∙ USB 3.2 Gen 1 A veida pieslēgvieta x 3
∙∙ USB 3.2 Gen 1 B veida augšupstraumes
pieslēgvieta x 1
∙∙ Austiņu ligzda x 1
∙∙ Mikrofona ieejas ligzda x 1
Skatīšanās leņķi
DCI-P3*/ sRGB
Virsmas apstrāde
Displeja krāsas
Lokālā aptumšošana
Monitora Jaudas Opcijas
Strāvas patēriņš (parasti)
Regulēšana (noliekšana)
16
Specifikācijas
∙∙ Mikrofona ieejas augšupstraumes ligzda x 1
178°(H) , 178°(V)
96,2% / 128,7%
Pretapžilbes
1,07B (8 biti + A-FRC)
32 zonas
100~ 240 Vac, 50/60 Hz, 2 A
Ieslēgšana < 160 W
Gaidstāve < 0,5W
Izslēgšana < 0,3 W
-5° ~ 15°
Monitors
Optix MEG381CQR Plus
Regulēšana (grozīšana)
-30° ~ 30°
Regulēšana (augstums)
Kensington slēdzene
VESA stiprinājums
0 ~ 100 mm
Jā
∙∙ Plāksnes veids: 100 x 100 mm
∙∙ Skrūves veids: M4 x 10 mm
• Pavediena diametrs: 4 mm
• Pavediena solis: 0,7 mm
Izmēri (Pl x A x Dz)
Svars
Vide
Darbības
režīms
• Pavediena garums: 10 mm
896,5 x 466,4 x 325,8 mm
10,7 kg (neto)
14,8 kg (bruto)
∙∙ Temperatūra: 0℃ ~ 40℃
∙∙ Mitrums: 20% ~ 90%, nekondensēts
∙∙ Augstums: 0 - 5000 m
Uzglabāšana ∙∙ Temperatūra: -20 ℃ ~ 60 ℃
∙∙ Mitrums: 10% ~ 90%, bez kondensāta
* Pamatojoties uz CIE1976 testēšanas standartiem.
Specifikācijas
17
Iepriekš iestatītie displeja režīmi
Standarts
Izšķirtspēja
SVGA
800x600
VGA
XGA
QHD
UWQHD+
640x480
@60Hz
1024x768
@60Hz
2560x1440
3840x1600
@60Hz
@60Hz
@120Hz
@30Hz
@60Hz
@85Hz
@100Hz
@120Hz
@144Hz
@160Hz*
Režīms
480P
576P
720P
1080P
@175Hz*
Video laika izšķirtspēja
640x480P
@60Hz
720x576P
@50Hz
720x480P
1280x720P
1920x1080P
@50Hz
@60Hz
@50Hz
@60Hz
@120Hz
18
HDMI
DP
V
V
V
V
V
V
V
V
V
X
X
X
X
X
HDMI
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
X
X
X
V
V
V
V
V
V
V
DP
X
X
X
X
X
X
X
X
* Lai DisplayPort iegūtu maksimālu izšķirtspēju 3840 x 1600 pie 160 Hz/ pie 175 Hz,
lietotājiem ir jāiestata DP OverClocking uz Ieslēgts.
Iepriekš iestatītie displeja režīmi
Kļūdu novēršana
Barošanas gaismas diode ir izslēgta.
• Vēlreiz nospiediet monitora barošanas pogu.
• Pārbaudiet, vai monitora strāvas kabelis ir pareizi pievienots.
Nav attēla.
• Pārbaudiet, vai datora grafikas karte ir pareizi instalēta.
• Pārbaudiet, vai dators un monitors ir pieslēgti strāvas kontaktligzdām un ir
ieslēgti.
• Pārbaudiet, vai monitora signāla kabelis ir pareizi pievienots.
• Iespējams, ka dators ir gaidīšanas režīmā. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai
aktivizētu monitoru.
Ekrāna attēls nav pareiza izmēra vai ir nepareizi centrēts.
• Skatiet iepriekš iestatītos displeja režīmus, lai iestatītu datorā tādu iestatījumu,
kas ir piemērots monitora attēlošanai.
Nav standarta Plug & Play.
• Pārbaudiet, vai monitora strāvas kabelis ir pareizi pievienots.
• Pārbaudiet, vai monitora signāla kabelis ir pareizi pievienots.
• Pārbaudiet, vai dators un grafikas karte ir saderīgi ar standartu Plug & Play.
Ikonas, fonts vai ekrāns ir izplūduši, neskaidri vai ir problēmas ar
krāsām.
• Neizmantojiet video paplašinājuma kabeļus.
• Pielāgojiet spilgtumu un kontrastu.
• Pielāgojiet RGB krāsu vai regulējiet krāsu temperatūru.
• Pārbaudiet, vai monitora signāla kabelis ir pareizi pievienots.
• Pārbaudiet, vai signāla kabeļa savienotāja ligzdas nav saliekušās.
Monitors sāk mirgot vai rāda viļņus.
• Mainiet atsvaidzināšanas intensitāti, lai tā atbilstu monitora iespējām.
• Atjauniniet grafikas kartes draiverus.
• Nenovietojiet monitoru blakus elektroierīcēm, kas var izraisīt elektromagnētiskos
traucējumus (EMI).
Kļūdu novēršana
19
Drošības instrukcijas
∙∙ Rūpīgi un pilnībā izlasiet drošības norādījumus.
∙∙ Jāievēro visi drošības pasākumi un brīdinājumi, kas norādīti uz ierīces vai lietotāja
rokasgrāmatā.
∙∙ Apkopi uzticiet kvalificētam personālam.
Barošana
∙∙ Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārliecinieties, vai strāvas spriegums ir
drošības robežās un ir pareizi noregulēts līdz 100 - 240V vērtībai.
∙∙ Ja strāvas vadam ir 3 tapu kontaktdakša, neatvienojiet aizsargzemējuma tapu no
kontaktdakšas. Ierīcei jābūt savienotai ar iezemētu strāvas kontaktligzdu.
∙∙ Apstipriniet, ka elektroenerģijas sadales sistēmai uzstādīšanas vietā jānodrošina
automātiskais slēdzis ar 120/240 V, 20 A (maksimums).
∙∙ Vienmēr atvienojiet strāvas vadu vai izslēdziet sienas kontaktligzdu, ja ierīce
noteiktu laiku netiek izmantota, lai sasniegtu nulles enerģijas patēriņu.
∙∙ Novietojiet strāvas vadu tā, lai cilvēki tam nekāptu virsū. Nenovietojiet jebkādus
priekšmetus uz strāvas vada.
∙∙ Ja ierīces komplektācijā ir adapters, izmantojiet tikai MSI nodrošināto maiņstrāvas
adapteri, kas apstiprināts lietošanai ar šo ierīci.
Baterija
Ja šī ierīce tiek piegādāta ar bateriju, ievērojiet īpašus piesardzības pasākumus.
∙∙ Ja bateriju nepareizi nomaina, pastāv sprādziena risks. Nomainiet tikai ar tāda paša
vai līdzīga tipa bateriju, kuru ieteicis ražotājs.
∙∙ Nemetiet bateriju uguni vai karstā krāsnī, kā arī neveic tā mehānisku sasišanu vai
sagriešanu, kas var radīt eksploziju.
∙∙ Centieties neatstāt bateriju pārmērīgi lielā temperatūrā vai pārmērīgi zema gaisa
spiediena vidē, kas var izraisīt sprādzienu vai uzliesmojoša šķidruma vai gāzes
noplūdi.
∙∙ Nenorijiet bateriju. Ja monētas/pogas tipa baterija tiek norīta, tas var izraisīt
smagus iekšējos apdegumus vai nāvi. Uzglabājiet jaunās un lietotās baterijas
bērniem nepieejamā vietā.
Eiropas Savienība:
Taivāna:
20
Baterijas, akumulatoru iepakojumus un akumulatorus nedrīkst utilizēt
nešķirotos mājsaimniecības atkritumos. Lai atgrieztu, pārstrādātu vai
apstrādātu tos saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem, izmantojiet publisku
savākšanas sistēmu.
廢電池請回收
Lai varētu labāk aizsargāt apkārtējo vidi, izmantotie akumulatori ir jāsavāc
atsevišķi pārstrādei vai speciāla veida izmešanai.
Drošības instrukcijas
Kalifornija, ASV:
Vide
Pogu šūnu baterija var saturēt perhlorātu, un Kalifornijā to ir īpaši
jāapstrādā vai jāutilizē.
Plašāku informāciju skatiet šeit: https://dtsc.ca.gov/perchlorate/
∙∙ Lai samazinātu ar karstumu saistīto traumu vai pārkarsušas baterijas iespējamību,
nenovietojiet ierīci uz mīkstas, nestabilas virsmas un neaizsedziet ventilācijas
atveres.
∙∙ Lietojiet ierīci tikai uz cietas, līdzenas un stabilas virsmas.
∙∙ Lai novērstu ierīces apgāšanos, nostipriniet ierīci uz galda, sienas vai fiksēta
objekta, izmantojot pretapgāšanās stiprinājumu, kas palīdz pareizi atbalstīt ierīci un
noturēt drošā vietā.
∙∙ Lai novērstu ugunsgrēka vai strāvas trieciena risku, neturiet ierīci mitrumā un
augstā temperatūrā.
∙∙ Neatstājiet ierīci nekondicionētā vidē ar uzglabāšanas temperatūru augstāku par
60℃ vai zemāku par -20℃, kas var sabojāt ierīci.
∙∙ Maksimālā darbības temperatūra ir aptuveni 40℃.
∙∙ Tīrot ierīci, izņemiet kontaktdakšu. Ierīces tīrīšanai izmantojiet mīkstu drāniņu,
nevis rūpniecisku ķīmisku vielu. Nekad nelejiet atverē šķidrumu, jo tas var sabojāt
ierīci vai izraisīt elektrošoku.
∙∙ Nekad neturiet ierīces tuvumā spēcīgus magnētiskos vai elektriskos objektus.
∙∙ Ja rodas kāda no tālāk norādītajām situācijām, lūdziet ierīci pārbaudīt servisa
personālam.
• Ir bojāts strāvas vads vai kontaktdakša.
• Ierīcē ir iekļuvis šķidrums.
• Ierīce ir tikusi pakļauta mitruma iedarbībai.
• Ierīce nedarbojas pareizi vai nevar to lietot atbilstoši lietotāja rokasgrāmatā
norādītajam.
• Ierīce ir nokritusi un bojāta.
• Ierīcei ir acīmredzami salūzusi.
Drošības instrukcijas
21
TÜV Rheinland sertifikācija
TÜV Rheinland Low Blue Light (Zema Zilās Gaismas
Līmeņa) sertifikācija
Zilā gaisma rada acu nogurumu un diskomfortu. MSI
tagad nodrošina monitorus ar TÜV Rheinland zema
zilās gaismas līmeņa sertifikāciju, lai nodrošinātu
lietotājiem acu komfortu un labsajūtu. Ievērojiet
tālāk norādītās instrukcijas, lai samazinātu ekrāna
un zilās gaismas iedarbības simptomus.
∙∙ Novietojiet ekrānu 20–28 collu (50–70 cm) attālumā no acīm un nedaudz zem acu
līmeņa.
∙∙ Ik pa brīdim apzināta acu mirkšķināšana palīdzēs samazināt acu slodzi pēc ilgstošas
skatīšanās ekrānā.
∙∙ Ik pēc 2 stundām paņemiet 20 minūšu atpūtu.
∙∙ Šo pārtraukumu laikā skatieties prom no ekrāna un vismaz 20 sekundes skatieties
uz attālākiem objektiem.
∙∙ Pārtraukumu laikā izstaipieties, lai atvieglotu ķermeņa nogurumu vai sāpes.
∙∙ Izmantojiet lasīšanas/pretzilo režīmu vai ieslēdziet zema zilās gaismas līmeņa
funkciju.
TÜV Rheinland Flicker Free (Bez mirgoņas) tehnoloģijas
sertifikācija
∙∙ TÜV Rheinland pārbaudīja šo izstrādājumu, lai
pārliecinātos, vai displejs izdala redzamas un
neredzamas mirgoņas, tādējādi radot lietotāju acu
nogurumu.
∙∙ TÜV Rheinland ir noteicis pārbaužu katalogu, kas
nosaka minimālos standartus dažādos frekvenču
diapazonos. Pārbaužu katalogs ir balstīts uz starptautiski pieejamiem standartiem
vai industrijā biežāk sastopamiem standartiem un pārsniedz šīs prasības.
∙∙ Izstrādājums ir pārbaudīts laboratorijā atbilstoši šiem kritērijiem.
∙∙ Atslēgvārds “Bez mirgoņas” apstiprina, ka ierīcei nav redzama un neredzama
mirgoņa, kas definēta šajā standartā diapazonā no 0 līdz 3000 Hz dažādos spilgtuma
iestatījumos.
∙∙ Displejs neatbalstīs Flicker Free tehnoloģiju, kad iespējota funkcija Anti Motion Blur
(Pretkustības kontūra)/MPRT. (Funkcijas Anti Motion Blur (Pretkustības kontūra)/
MPRT pieejamība atšķiras atkarībā no izstrādājumiem.)
22
TÜV Rheinland sertifikācija
Reglamentējošie paziņojumi
CE atbilstība
Šī ierīce atbilst prasībām, kas noteiktas Padomes Direktīvā par
dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz elektromagnētisko
savietojamību (2014/30/ES), Zemsprieguma Direktīvā (2014/35/ES), EP
direktīvā (2009/125/EK) un RoHS Direktīvā (Direktīvā par dažu bīstamu
vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās) (2011/65/ES).
Šis produkts ir pārbaudīts un atzīts par atbilstīgu saskaņotajiem standartiem attiecībā
uz informācijas tehnoloģiju iekārtām, kas publicēti saskaņā ar Eiropas Savienības
Oficiālā Vēstneša direktīvām.
FCC-B Radiofrekvences traucējumu paziņojums
Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atbilst B. kategorijas digitālo ierīču
ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi
ir noteikti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem
traucējumiem dzīvojamo māju instalācijās. Šis aprīkojums rada,
izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju un, ja tas netiek
uzstādīts un lietots saskaņā ar instrukciju rokasgrāmatu, tas var
radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav nekādu garantiju, ka traucējumi
nradīsies kādā noteiktā instalācijā. Ja šī ierīce patiešām rada kaitīgus traucējumus
radio un televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam
jāmēģina novērst šos kaitējumus kādā no tālāk norādītajiem veidiem.
∙∙ Pagrieziet vai pārvietojiet uztverošo antenu.
∙∙ Palieliniet attālumu starp ierīci un uztvērēju.
∙∙ Pievienojiet ierīci citas elektriskās ķēdes kontaktligzdā, kurā nav pieslēgts uztvērējs.
∙∙ Problēmu atrisināšanai sazinieties ar pārdevēju vai pieredzējušu radio/televīzijas
speciālistu.
1. paziņojums
Veicot izmaiņas vai modifikācijas, ko nav pienācīgi apstiprinājušas atbildīgās iestādes,
kas atbildīgas par atbilstības noteikumu ievērošanu, var tikt atņemtas lietotāja
tiesības ekspluatēt šo ierīci.
2. paziņojums
Lai ievērotu emisijas robežvērtības, jāizmanto ekranēti saskarnes kabeļi un
maiņstrāvas vads, ja tāds ir.
Ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Lietošanai ir noteikti divi tālāk norādīti
nosacījumi:
1. šī ierīce nedrīkst radīt būtiskus traucējumus, un
2. šai ierīcei jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var
radīt nevēlamas darbības.
Reglamentējošie paziņojumi
23
WEEE (EEIA - elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumi) paziņojums
Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) Direktīvu par elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumiem (Direktīva 2012/19/EK), augustā, “elektrisko un
elektronisko iekārtu” produktus vairs nevar izmest kā sadzīves atkritumus,
un aptverto elektronisko iekārtu ražotājiem ir pienākums pieņemt atpakaļ
šādus produktus to derīguma laika beigās.
Informācija par ķīmiskajām vielām
Saskaņā ar ķīmisko vielu noteikumiem, piemēram, ES REACH regulu (kas attiecas uz
ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu) (Eiropas Parlamenta
un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006), MSI sniedz informāciju par ķīmiskajām
vielām produktos vietnē:
https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Zaļā produkta raksturojums
∙∙ Samazināts enerģijas patēriņš darba un gaidstāves režīmos
∙∙ Ierobežots videi un veselībai kaitīgo vielu pielietojums
∙∙ Viegli demontējama un pārstrādājama
∙∙ Samazināta dabas resursu izmantošana, izmantojot izejvielu otrreizējo pārstrādi
∙∙ Ilgāks produkta kalpošanas laiks, ņemot vērā vienkāršu atjaunināšanas procesu
∙∙ Samazināts cieto atkritumu daudzums, īstenojot atpakaļpieņemšanas politiku.
Vides politika
∙∙ Šis produkts ir izstrādāts, lai nodrošinātu atbilstošu detaļu atkārtotu
izmantošanu un pārstrādi, un to nevajadzētu izmest kalpošanas laika
beigās.
∙∙ Lietotājiem jāsazinās ar vietējo autorizēto savākšanas punktu
otrreizējai pārstrādei un jāiznīcina nolietotie produkti.
∙∙ Apmeklējiet MSI tīmekļa vietni un atrodiet tuvumā esošu izplatītāju, lai iegūtu
papildinformāciju par otrreizējo pārstrādi.
∙∙ Lietotāji var ar mums sazināties pa e-pastu [email protected], lai iegūtu
informāciju par MSI produktu pareizu likvidēšanu, atpakaļpieņemšanu, otrreizēju
pārstrādi un izjaukšanu.
Brīdinājums.
Pārmērīga ekrānu izmantošana var ietekmēt redzi.
Ieteikumi.
1. Paņemiet 10 minūšu pārtraukumu katrās 30 ekrāna laika minūtēs.
2. Bērniem, kas jaunāki par 2 gadiem, nedrīkst izmantot ekrānu. Bērniem no 2 gadu
vecuma ekrāna laiks ir jāierobežo līdz mazāk nekā vienai stundai dienā.
24
Reglamentējošie paziņojumi
Paziņojums par autortiesībām un preču zīmēm
Autortiesības © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Visas tiesības paturētas. Izmantotais MSI
logotips ir Micro-Star Int ‘l Co., Ltd. reģistrēta preču zīme. Visas citas minētās preču
zīmes un nosaukumi var būt attiecīgo īpašnieku preču zīmes. Netiek izteikta vai
netieši norādīta garantija attiecībā uz precizitāti vai pabeigtību. MSI patur tiesības veikt
izmaiņas šajā dokumentā bez iepriekšēja brīdinājuma.
Tehniskais atbalsts
Ja rodas problēmas ar produktu un, izmantojot lietotāja rokasgrāmatu, nav iespējams
rast risinājumu, lūdzu, sazinieties ar savu iegādes vietu vai vietējo izplatītāju. Vai arī,
lūdzu, apmeklējiet https://www.msi.com/support/, lai saņemtu papildu norādījumus.
Reglamentējošie paziņojumi
25
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement