MSI MS-A616 PRO 16T 7M Návod na obsluhu


Add to my manuals
35 Pages

advertisement

MSI MS-A616 PRO 16T 7M Návod na obsluhu | Manualzz

PRO 16 7M

Osobní počítač

MS-A616

ii

Obsah

Informace o autorských právech ����������������������������������������������������������������������������� iii

Ochranné známky ��������������������������������������������������������������������������������������������������� iii

Revize ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� iii

Inovace a záruka �����������������������������������������������������������������������������������������������������iv

Dostupnost náhradních dílů ������������������������������������������������������������������������������������iv

Technická podpora ��������������������������������������������������������������������������������������������������iv

Ekologické vlastnosti produktu ��������������������������������������������������������������������������������iv

Ekologická pravidla ���������������������������������������������������������������������������������������������� v

Informace o chemických látkách ����������������������������������������������������������������������������� v

Informace o baterii �������������������������������������������������������������������������������������������������� v

Bezpečnostní pokyny ����������������������������������������������������������������������������������������������vi

Prohlášení o shodě CE ����������������������������������������������������������������������������������������� viii

Prohlášení FCC o rádiovém rušení frekvencí třídy B �������������������������������������������� viii

Prohlášení WEEE ������������������������������������������������������������������������������������������������� viii

1.

Přehled

............................................................... 1-1

Obsah krabice ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1-2

Přehled systému �������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-3

Výměna a inovace součástí ��������������������������������������������������������������������������������� 1-9

2.

Začínáme

............................................................ 2-1

Tipy pro bezpečnost a pohodlí ����������������������������������������������������������������������������� 2-2

Konfigurace hardwaru ������������������������������������������������������������������������������������������ 2-3

3.

Používání systému

.............................................. 3-1

Řízení spotřeby ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 3-2

Připojení k síti (Windows 10) �������������������������������������������������������������������������������� 3-4

Obnova systému (Windows 10) ��������������������������������������������������������������������������� 3-7

A.

Řešení problémů

................................................A-1

Předmluva iii

ii

Předmluva

Informace o autorských právech

Materiál v tomto dokumentu je duševní vlastnictví společnosti MICRO-STAR

INTERNATIONAL� Přípravě tohoto dokumentu jsme věnovali maximální péči, nicméně přesnost obsahu nelze zaručit� Naše produkty jsou neustále vylepšovány a právo na provádění změn bez předchozího upozornění je vyhrazeno�

Ochranné známky

Všechny ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků�

Revize

Revize

V1�0

Datum

2017/01 iii

iv

Inovace a záruka

Upozorňujeme, že některé součásti předem nainstalované v tomto produktu, lze na žádost uživatele inovovat nebo vyměnit� Veškeré další informace o produktech zakoupených uživateli vám poskytne místní prodejce� Nejste-li autorizovaný prodejce nebo servisní středisko, nepokoušejte se inovovat nebo měnit jakoukoli součást tohoto produktu, protože by mohlo dojít k propadnutí záruky� Důrazně doporučujeme obracet se s žádostmi o inovaci nebo výměnu na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko�

Dostupnost náhradních dílů

Upozorňujeme vás, že dostupnost náhradních dílů (nebo srovnatelných) pro produkty zakoupené uživateli v určitých zemích nebo oblastech mohou být k dispozici od výrobce maximálně do 5 let od ukončení výroby produktu v závislosti na oficiálních vyhláškách platných v době zakoupení� Podrobné informace o dostupnosti náhradních dílů získáte od prodejce prostřednictvím http://www�msi�com/support/�

Technická podpora

Dojde-li k problému se systémem, který nelze odstranit podle uživatelské příručky, kontaktujte místo zakoupení nebo místního distributora� Nebo zkuste získat další pokyny z následujících zdrojů pomoci� Navštivte webové stránky společnosti MSI s častými dotazy, technickou podporou, aktualizacemi systému BIOS, aktualizacemi ovladačů a dalšími informacemi na http://www�msi�com/support/

Ekologické vlastnosti produktu

Snížená spotřeba energie během používání a v pohotovostním režimu

Omezené použití látek škodlivých pro životní prostředí a pro zdraví

Snadná demontáž a recyklace

Omezené použití přírodních zdrojů prostřednictvím podpory recyklace

Rozšířená životnost produktu prostřednictvím snadných inovacích

Omezené vytváření pevného odpadu prostřednictvím sběru použitých produktů

Předmluva v

iv

Předmluva

Ekologická pravidla

Tento produkt je zkonstruován tak, aby umožňoval opakované používání součástí a recyklaci a nesmí být vhazován do odpadu po skončení své životnosti�

Uživatelé musí kontaktovat místní autorizovanou sběrnu odpadu, která zajistí recyklaci a likvidaci jejich produktů s ukončenou životností�

Další informace o recyklaci vám poskytne nejbližší distributor, kterého lze vyhledat na webových stránkách společnosti MSI�

Uživatelé nás mohou rovněž kontaktovat na adrese gpcontdev@msi�com s žádostmi o informace ohledně řádné likvidace, sběru, recyklace a demontáže produktů MSI�

Informace o chemických látkách

V souladu s předpisy upravujícími používání chemických látek, jako jsou směrnice EU

REACH (směrnice Evropského parlamentu a Rady ES č� 1907/2006 ), poskytuje MSI informace o chemických látkách použitých ve svých produktech, na webu: http://www�msi�com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm�html

Informace o baterii

v

Evropská unie:

Baterie, sady baterií a akumulátory nepatří do běžného domovního odpadu� Využijte veřejné systémy sběru, recyklace a zpracování těchto materiálů, odpovídající místním předpisům�

Tchajwan:

Pro zajištění lepší ochrany životního prostředí musí být zajištěn samostatný sběr použitých baterií k likvidaci nebo recyklaci�

Kalifornie, USA:

Knoflíková baterie může obsahovat chloristan a při recyklaci nebo likvidaci na

území Kalifornie proto vyžaduje zvláštní zacházení�

Další informace najdete na webu: http://www�dtsc�ca�gov/hazardouswaste/perchlorate/

Nebezpečí výbuchu při chybné výměně baterie� Nahraďte pouze stejným nebo odpovídajícím typem doporučeným výrobcem�

vi

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pečlivě a důkladně tyto bezpečnostní pokyny�

Dodržujte veškerá upozornění a varování na zařízení nebo v uživatelské příručce�

Uschovejte uživatelskou příručku dodanou s krabicí pro budoucí použití�

Chraňte zařízení před vlhkostí a vysokou teplotou�

Před zapojením umístěte toto zařízení na spolehlivý rovný povrch�

Před připojením zařízení k elektrické zásuvce zkontrolujte, zda se napětí nachází v bezpečném rozsahu a zda bylo správně nastaveno na hodnotu 100

– 240 V� Nedeaktivujte ochranný uzemňovací kolík v zástrčce� Toto zařízení musí být připojeno k uzemněné elektrické zásuvce�

Před instalací rozšiřovací karty nebo modulu do zařízení vždy odpojte kabel střídavého napájení�

Nebude-li zařízení určitou dobu používáno, vždy odpojte kabel střídavého napájení nebo vypněte elektrickou zásuvku, aby se nespotřebovávala žádná elektrická energie�

Zdroj napájení

»

Vstup: 100-240V, 50-60Hz

»

Výstup: 19 V, 3,42 A

Ventilátor v plášti slouží k větrání a zabraňuje přehřátí zařízení� Tento ventilátor nezakrývejte�

Neponechávejte zařízení v nevhodném prostředí o teplotě nad 60 O pod 0 O C (32 O F) – mohlo by dojít k poškození zařízení�

C (140 O F) nebo

POZNÁMKA : Maximální provozní teplota je okolo 40 O C�

Předmluva vii

vi

Předmluva

Nikdy nelijte žádnou tekutinu do otvoru – mohlo by dojít k poškození nebo k úrazu elektrickým proudem�

Umístěte napájecí kabel tak, aby se po něm nešlapalo� Na napájecí kabel nic nepokládejte�

Při instalaci koaxiálního kabelu k TV tuneru musí být kovové stínění řádně připojeno k ochrannému uzemňovacímu systému budovy�

Kabelová přípojka musí být uzemněná (ukostřená) v souladu s částí ANSI/

NFPA 70 směrnice NEC (National Electrical Code), konkrétně s Oddílem

820�93, Uzemnění vnějšího vodivého stínění koaxiálního kabelu musí obsahovat připojení stínění koaxiálního kabelu k uzemnění na vstupu do budovy�

Vždy udržujte objekty se silným magnetickým nebo elektrickým polem mimo zařízení�

Dojde-li k některé z následujících situací, nechte zařízení zkontrolovat servisním pracovníkem:

Je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka�

Do zařízení vnikla tekutina�

Zařízení bylo vystaveno vlhkosti�

Zařízení nefunguje správně nebo podle uživatelské příručky�

Zařízení bylo vystaveno pádu a poškodilo se�

Zařízení nese zřetelnou známku poškození� vii

1� Optická paměťová zařízení jsou klasifikována jako LASEROVÉ PRODUKTY 1�

TŘÍDY� Používání jiných ovládacích prvků, upravování nebo změn funkce, které nejsou v této dokumentaci výslovně uvedeny, je zakázáno�

2� Nedotýkejte se čoček uvnitř jednotky�

viii

Prohlášení o shodě CE

Společnost Micro Star International CO�, LTD tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení evropské směrnice�

Prohlášení FCC o rádiovém rušení frekvencí třídy B

Toto zařízení bylo testováno a ověřeno, že vyhovuje parametrům pro digitální přístroj třídy B podle části 15 Pravidel FCC� Tato omezení mají poskytnout rozumnou ochranu před škodlivým rušením pro instalace v obytných prostorách� Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat elektromagnetické záření na rádiových frekvencích a při zanedbání pokynů pro instalaci a používání podle návodu na použití může způsobit nežádoucí rušení rozhlasového a televizního vysílání� Ale neexistuje žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení� Pokud k rušení rozhlasového či televizního příjmu, jehož vznik lze jednoznačně určit vypínáním a zapínáním přístroje, skutečně dojde, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení omezit některým z opatření uvedených níže:

Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu�

Zvětšete vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem�

Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač�

V případě potřeby se poraďte v místě zakoupení výrobku nebo se zkušeným televizním či rozhlasovým technikem�

Poznámka 1

V případě jakýchkoli změn nebo úprav tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, hrozí uživateli ztráta oprávnění k provozování zařízení�

Poznámka 2

Aby byly dodrženy limity vyzařování, musejí být používány stíněné kabely rozhraní a napájecí kabel (pokud jsou součástí zapojení)�

Zařízení odpovídá části 15 pravidel FCC� Provoz vyžaduje splnění následujících dvou podmínek:

1� toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé zasahování, a

2� toto zařízení musí přijmout jakoukoli interferenci, včetně interferencí, které můžou způsobovat nežádoucí funkce�

Prohlášení WEEE

Podle směrnice Evropské unie (“EU”) o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC platné od 13� srpna 2005 je zakázáno likvidovat

“elektrické a elektronické výrobky” v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti�

Předmluva

PB

1

Přehled

Tento systém je navržen pro ekologicky šetrné obchodní použití a chytrou domácnost, obraz je čitelnější díky antireflexnímu zobrazovači s LED podsvícením a snižuje únavu očí� Díky speciálně konstruované skříni a podstavci slučuje techniku a život a tím usnadňuje použití počítačů v domácnostech i ve firmách�

Obsah krabice

Univerzální počítač

Adaptér střídavého/ stejnosměrného napájení

Kabel střídavého napájení

1-2

Klávesnice (volitelně) Myš (volitelně) Disk s ovladači a nástroji

Uživatelská příručka a

Stručná příručka

* Pokud je některá z položek poškozená nebo chybí, ihned nás kontaktujte�

* Tyto obrázky jsou pouze ilustrační� Obsah vaší krabice se může nepatrně lišit v závislosti na zakoupeném modelu�

Přehled

1-3

1-2

Přehled

Přehled systému

h

Pohled zepředu

1 2 3

5

4

1

2

3

4

5

Mikrofon

Integrovaný mikrofon lze používat pro videkonverzace online�

Webová kamera

Integrovanou webovou kameru s mikrofonem lze použít k fotografování, nahrávání videa, videokonference online a s jakýmikoli dalšími interaktivními aplikacemi�

Indikátor LED

LED kontrolka signalizuje probíhající záznam� LED kontrolka musí svítit, když zařízení zaznamenává video, a zhasnout, když zařízení nezaznamenává video�

Stereofonní reproduktory

Integrované stereofonní reproduktory dosahují vysoce kvalitní stereofonní zvuk se stereofonním systémem�

Displej

15,6 palcový LED displej má optimální rozlišení 1366 X 768 pixelů a standardní

širokoúhlý poměr 16:9�

1-3

h

Pohled zezadu

1

1

4

2

1-4

3

1

2

3

4

Ventilátor

Ventilátor v plášti slouží k větrání a zabraňuje přehřátí zařízení� Tento ventilátor nezakrývejte�

Podstavec

Tento podstavec slouží k zajištění polohy systému na rovném a pevném povrchu�

Otvor pro vedení kabelů

Veďte kabely otvorem pro vedení kabelů, aby se zabránilo zamotání při připojování zařízení�

Port zámku Kensington

Tento počítač AIO PC je vybaven portem zámku Kensington, který umožňuje uživatelům zajistit počítač AIO PC na místě klíčem nebo mechanickým zařízením PIN a připevnit jej pogumovaným kovovým kabelem� Na konci kabelu je malá smyčka, která umožňuje obtočit celý kabel okolo pevného předmětu, například okolo těžkého stolu nebo jiného podobného vybavení, a tím zajistit počítač AIO PC na místě�

Přehled

1-5

1-4

Přehled h

Pohled shora a zdola

1

Volitelnì

3 5 6 7

2

4

3 5 6 7

2

4

8

8

9

1

2

3

4

5

Ventilátor

Ventilátor v plášti slouží k větrání a zabraňuje přehřátí zařízení� Tento ventilátor nezakrývejte�

Zdířka linkového výstupu

Tento konektor slouží pro sluchátka nebo reproduktory�

Zdířka pro mikrofon

Tento konektor slouží pro mikrofony�

Port USB 3�0

Port USB 3�0 je zpětně kompatibilní se zařízeními USB 2�0� Podporuje rychlost přenášení dat až 5 Gb/s (SuperSpeed)�

Port USB 2�0

Port USB (Universal Serial Bus) je určen k připojení zařízení USB, například klávesnice, myši nebo dalších zařízení kompatibilních s rozhraním USB� Podporuje rychlost přenášení dat až 480 Mb/s (Hi-Speed)�

1-5

1-6

6

RJ-45 LAN port

Standardní zdířka RJ-45 místní sítě LAN slouží k připojení k místní síti (LAN)� Do této zdířky můžete připojit síťový kabel�

Zelená/ Oranžová Žlutá

7

8

9

Indikátor LED Barva

Vpravo

Vlevo

Žlutá

Stav indikátoru LED Situace

Nesvítí Spojení s místní sítí LAN není navázáno�

Svítí (nepřerušovaně) Spojení s místní sítí LAN je navázáno�

Zelená

Svítí (jasněji a pulzuje) Počítač komunikuje s dalším počítačem v místní síti LAN�

Nesvítí Je vybrána rychlost přenosu dat 10 Mbitů/s�

Svítí

Oranžová Svítí

Je vybrána rychlost přenosu dat 100

Mbitů/s�

Je vybrána rychlost přenosu dat 1000

Mbitů/s�

Port VGA

VGA port podporuje připojení monitorů a dalších zařízení s rozhraním VGA�

Sériový port (volitelnì)

Sériový port podporuje skenery čárového kódu, tiskárny čárového kódu, tiskárny

účtenek, zařízení na kreditní karty atd�

Paralelní port (volitelně)

Paralelní port podporuje připojení tiskáren a dalších zařízení s paralelním rozhraním�

Důležité

Vysokorychlostní zařízení jsou doporučována pro porty USB 3�0, zatímco nízkorychlostní zařízení, jako například myš nebo klávesnice, mají být připojena k portům USB 2�0�

Přehled

1-7

1-6

Přehled h

Pohled ze strany

1

3

8

2

4

5

6

7

9

11

Volitelnì

10

12

1

2

3

4

5

Tlačítko napájení systému

Vypínač slouží k zapnutí nebo vypnutí systému�

Indikátor LED napájení systému

Indikátor LED napájení svítí, když je systém zapnutý, a po vypnutí systému zhasne�

Co se týče snížené spotřeby, tento indikátor LED bliká v režimu S3 (přerušený přístup k paměti RAM) a nesvítí v režimu S4 (přerušený přístup k disku)�

Indikátor LED pevného disku

Tento indikátor ukazuje stav aktivity HDD� Bliká, když systém přistupuje k datům na

HDD a nesvítí, když není rozpoznána žádná aktivita disku�

Tlačítko jasu

Tato tlačítka nastavují jas�

Čtečka paměťových karet

Integrovaná čtečka karet podporuje různé typy paměťových karet�

1-7

1-8

6

7

8

9

10

11

12

Port USB 3�0 (s technologií MSI Super Charger)

Port USB 3�0 je zpětně kompatibilní se zařízeními USB 2�0� Podporuje rychlost přenášení dat až 5 Gb/s (SuperSpeed)�

Díky technologii MSI Super Charger nefunguje pouze jako běžný port USB 3�0, ale rovněž umožňuje uživatelům nabíjet zařízení USB, i když je systém vypnutý� Uživatelé nemusí zapínat systém pouze kvůli nabíjení zařízení USB� Navíc může zkrátit dobu nabíjení až o 40 % a tím ještě více zefektivnit život�

Port USB 3�0

Port USB 3�0 je zpětně kompatibilní se zařízeními USB 2�0� Podporuje rychlost přenášení dat až 5 Gb/s (SuperSpeed)�

Zdířka napájení

Adaptér střídavého/stejnosměrného napájení (AC/CD) převádí střídavé napětí (AC) na stejnosměrné (DC) pro tuto zásuvku� Tímto vstupem je přiváděno napájení do počítače� Aby se zabránilo poškození počítače, vždy používejte dodaný napájecí adaptér�

Čtečka chytrých karet (volitelně)

Čtečka paměťových karet podporuje smart karty k identifikaci, autentizaci, ukládání dat, zpracování aplikací atd�

Optická disková jednotka (volitelnì)

Integrovaná jednotka DVD Super-Multi je určena pro vaši domácí zábavu�

Otvor pro ruční vysunutí (volitelnì)

Jestliže tlačítko pro vysunutí nefunguje, můžete otevřít optickou diskovou jednotku zasunutím tenkého a rovného předmětu (například svorky na papír) do otvoru pro ruční vysunutí�

Vysouvací tlačítko (volitelnì)

Stisknutím vysouvacího tlačítka otevřete optickou diskovou jednotku�

Důležité

1� Z bezpečnostních důvodů doporučujeme nejdříve připojit adaptér střídavého/ stejnosměrného napájení k počítači AIO PC a potom připojit kabel střídavého napájení k elektrické zásuvce

2� Vysokorychlostní zařízení jsou doporučována pro porty USB 3�0, zatímco nízkorychlostní zařízení, jako například myš nebo klávesnice, mají být připojena k portům USB 2�0�

Přehled

1-9

1-8

Přehled

Výměna a inovace součástí

Upozorňujeme, že některé součásti předem nainstalované v tomto produktu, lze na žádost uživatele inovovat nebo vyměnit v závislosti na zakoupeném modelu�

Veškeré další informace o produktech zakoupených uživateli vám poskytne místní prodejce� Nejste-li autorizovaný prodejce nebo servisní středisko, nepokoušejte se inovovat nebo měnit jakoukoli součást tohoto produktu, protože by mohlo dojít k propadnutí záruky� Důrazně doporučujeme obracet se s žádostmi o inovaci nebo výměnu na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko�

1-9

2

Začínáme

Tato kapitola obsahuje informace o postupech konfigurace hardwaru� Při připojování manipulujte s periferními zařízeními opatrně a používejte uzemněný náramek pro omezení statické elektřiny�

2-2

Tipy pro bezpečnost a pohodlí

Tento počítač AIO PC je mobilní platforma, která umožňuje pracovat téměř kdekoli�

Pokud ovšem musíte s počítačem pracovat dlouhodobě, je důležitý výběr správného pracovního místa�

1� Pracovní místo musí být dostatečně osvětlené�

2� Zvolte vhodný stůl a židli a upravte jejich výšku tak, aby vyhovovala vaší pozici při práci�

3� Na židli seďte rovně a zachovávejte správnou polohu� Upravte opěrák židle (je-li k dispozici) tak, aby pohodlně podpíral vaše záda�

4� Položte nohy naplocho a přirozeně na zem tak, aby se vaše kolena a lokty při práci nacházely ve správné poloze (přibližně 90 stupňů)�

5� Položte ruce přirozeně na stůl tak, aby jste měli opřená zápěstí�

6� Upravte úhel/polohu počítače AIO PC tak, aby jste měli optimální zobrazení�

7� Nepoužívejte počítač na nepohodlném místě (například v posteli)�

8� Tento počítač AIO PC je elektrické zařízení� Nakládejte s ním s velkou opatrností, aby nedošlo ke zranění�

1

3

4 90-120

15-20

38-76 cm

5

6

4 2

2

4

Začínáme

2-3

2-2

Začínáme

Konfigurace hardwaru

Důležité

• Obrázky jsou pouze orientační� Vzhled vašeho systému se může lišit�

• Před zapnutím napájení systému zkontrolujte, zda je uzemněn prostřednictvím síťového napájecího kabelu a elektrické zásuvky�

• Nedotýkejte se displeje ostrými předměty�

1� Nastavte vhodný úhel stojánku, dokud nebude systém bezpečně umístěn�

2-3

2� Připojte adaptér k systému a připojte síťový napájecí kabel�

2-4

3� Stisknutím vypínače zapněte napájení systému�

Začínáme

PB

Používání systému

Tato kapitola nabízí základní informace o používání systému�

Důležité

Změny veškerých informací bez předchozího upozornění vyhrazeny�

3

Řízení spotřeby

Řízení spotřeby osobních počítačů a monitorů dokáže ušetřit významné množství elektrické energie a přináší ekologické výhody�

Abyste ušetřili energii, vypínejte monitor nebo nastavte počítač tak,aby po uplynutí určitého intervalu nečinnosti uživatele přešel do režimu spánku� h

Řízení spotřeby v Windows 10

■ Funkce [Power Options] (Možnosti napájení) v operačním systému Windows umožňují ovládat funkce řízení spotřeby monitoru, pevného disku a baterie�

Klikněte pravým tlačítkem na [Start] , v seznamu vyberte položku [Control

Panel] (Ovládací panely) a potom klikněte na položku [System and Security]

(Systém a zabezpečení)�

3-2

Vyberte volbu [Power Options] (Možnosti napájení) a zvolte plán spotřeby, který vyhovuje vašim individuálním potřebám� Rovněž můžete jemně vyladit nastavení klepnutím na [Change plan settings] (Změnit nastavení plánu)�

■ Nabídka Shut Down Computer (Vypnout počítač) obsahuje možnosti Sleep

(Spánku) (S3/S4) a Shut Down (Vypnout) (S5) pro rychlou a snadnou správu napájení systému� h

Řízení spotřeby prostřednictvím monitorů splňujících standardy ENERGY STAR (volitelné)

Funkce řízení spotřeby umožňuje počítači po určité době neaktivity přejít do režimu “Spánku” s nízkou spotřebou� Když používáte externí monitor splňující standardy ENERGY STAR, lze použít také podobné funkce řízení spotřeby u monitoru� Funkce řízení spotřeby dokáže tuto potenciální úsporu energie využít a má v sobě nastaveno následující chování v situacích, kdy je systém připojen ke zdroji napájení:

■ Vypnout displej po 10 minutách

■ Přejít do režimu Spánku po 30 minutách

Používání systému

3-3

3-2

Používání systému h

Probuzení systému

Počítač musí být schopen se probudit z úsporného režimu na příkaz z některého z následujících ovládacích prvků:

■ vypínač,

■ síť (Wake On LAN),

■ klávesnice�

Tipy pro řízení spotřeby:

■ Po uplynutí určitého intervalu nečinnosti uživatele vypněte monitor stisknutím vypínače monitoru LCD�

■ Zoptimalizujte řízení spotřeby počítače vyladěním nastavení v části Power

Options (Možnosti napájení) v operačním systému Windows�

■ Nainstalujte software pro řízení spotřeby pro správu spotřeby energie počítače�

■ Nebude-li počítač určitou dobu používán, vždy odpojte kabel střídavého napájení nebo vypněte elektrickou zásuvku, aby se nespotřebovávala žádná elektrická energie�

3-3

Připojení k síti (Windows 10)

h

Drátová síť

1� Klikněte pravým tlačítkem na [Start]

Panel] (Ovládací panely)�

a v seznamu vyberte položku [Control

2� Vyberte [View network status and tasks] (Zobrazit síťový stav a úlohy) pod [Network and Internet] (Síť a Internet)�

3-4

3� Vyberte [Set up a new connection or network] (Nastavit nové připojení nebo síť)�

Používání systému

3-5

3-4

Používání systému

4� Vyberte [Connect to the Internet] (Připojit k Internetu) a klikněte na tlačítko [Next]

(Další)�

5� Výběrem [Broadband (PPPoE)] (širokopásmový (PPPoE)) se připojíte pomocí DSL nebo kabelu, což vyžaduje uživatelské jméno a heslo�

6� Zadejte informace od vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) a klepnutím na [Connect] (Připojit) navažte připojení k místní síti LAN�

3-5

h

Bezdrátová síť

1� Přejděte na [Start] , klikněte na položku [Settings] (Nastavení) a vyberte volbu

[Network and Internet] (Síť a Internet)�

2� Zobrazí se seznam dostupných připojení WLAN� Vyberte ze seznamu připojení�

3� Nové spojení vytvoříte volbou [Network and Sharing Center] (Centrum sítí a sdílení)�

3-6

4� Vyberte [Set up a new connection or network] (Nastavit nové připojení nebo síť)�

5� Potom zvolte [Manually connect to a wireless network] (Ručně připojit k bezdrátové síti) a pokračujte klepnutím na [Next] (Další)�

6� Zadejte informace pro bezdrátovou síť, kterou chcete přidat, a pokračujte klepnutím na [Next] (Další)�

7� Bude vytvořeno nové připojení WLAN�

Používání systému

3-7

3-6

Používání systému

Obnova systému (Windows 10)

System Recovery Function (Funkce obnovení systému) může být použita z některého z následujících důvodů:

■ Obnovení počátečního stavu výchozích nastavení výrobce systému�

■ Pokud došlo k chybám při používání operačního systému�

■ Pokud je operační systém napaden virem a nemůže normálně fungovat�

■ Když chcete nainstalovat operační systém s ostatními integrovanými jazyky�

Před použitím System Recovery Function (Funkce obnovení systému) zazálohujte důležitá data uložená na systémové jednotce na jiná paměťová zařízení�

Pokud následující řešení neobnoví systém, požádejte o další pomoc autorizovaného místního distributora nebo servisní středisko�

3-7

Reset this PC (Resetovat tento PC)

1� Přejděte na [Start] , klikněte na položku [Settings] (Nastavení) a vyberte volbu

[Update and security] (Aktualizace a zabezpečení)�

2� Vyberte volbu [Recovery] (Obnova) a kliknutím na [Get started] (Začínáme) v části

[Reset this PC] (Resetovat tento PC) zahajte obnovu systému�

3-8

3� Zobrazí se obrazovka [Choose an option] (Zvolte možnost)� Vyberte mezi možnostmi

[Keep my files] (Zachovat soubory) a [Remove everything] (Odebrat vše)�

Reset this PC

( R e s e t o v a t tento PC)

Keep my files (Zachovat soubory)

Remove everything

(Odebrat vše)

Only the drive where

Windows is installed

(Pouze jednotku s nainstalovaným operačním systémem

Windows)

Just remove my files (Pouze odebrat soubory)

Remove files and clean the drive

(Odebrat soubory a vyčistit disk)

All drives (Všechny disky)

Just remove my files (Pouze odebrat soubory)

Remove files and clean the drive

(Odebrat soubory a vyčistit disk)

Používání systému

3-9

3-8 h

Keep my files (Zachovat soubory)

1� Vyberte volbu [Keep my files] (Zachovat soubory)�

Používání systému

2� Zobrazí se obrazovka [Your apps will be removed] (Vaše aplikace budou odebrány) se seznamem aplikací, které bude třeba znovu nainstalovat z webu nebo z instalačních disků� Pokračujte klepnutím na tlačítko [Next] (Další)�

3-9

3� Na další obrazovce se zobrazí změny, které mají být během procesu provedeny�

Kliknutím na [Reset] (Resetovat) zahajte obnovu systému�

h

Remove everything (Odebrat vše)

1� Vyberte možnost [Remove everything] (Odebrat vše)�

3-10

2� Máte-li více pevných disků, zobrazí se obrazovka s žádostí o výběr mezi možností

[Only the drive where Windows is installed] (Pouze jednotku s nainstalovaným operačním systémem Windows) a [All drives] (Všechny disky)�

3� Potom vyberte mezi možností [Just remove my files] (Pouze odebrat soubory) a

[Remove files and clean the drive] (Odebrat soubory a vyčistit disk)�

4� Na další obrazovce se zobrazí změny, které mají být během procesu provedeny�

Kliknutím na [Reset] (Resetovat) zahajte obnovu systému�

Používání systému

PB

Řešení problémů

A

A-2

Systém se nezapne�

1� Zkontrolujte, zda je připojen k zapnuté elektrické zásuvce�

2� Zkontrolujte pevné připojení napájecího kabelu a všech ostatních kabelů�

Při zapnutí počítače se zobrazí hlášení „Operating System not found“

(Nebyl nalezen operační systém) nebo se nespustí Windows�

1� Zkontrolujte, zda v optické jednotce není CD/DVD, z něhož nelze spouštět systém� Pokud tam je, vyjměte CD/DVD a restartujte počítač�

2� Zkontrolujte nastavení priority bootování v BIOS Setup (Nastavení BIOS)�

Systém nelze vypnout�

Nejlepší je vypínat počítač přes ikonu Shut Down (Vypnout) v operačním systému�

Při použití jiných metod, včetně níže uvedených, hrozí ztráta dat� Pokud správné vypnutí nefunguje, můžete zkusit:

1� Stisknout klávesy Ctrl+Alt+Del a poté vybrat Shut Down (Vypnout)�

2� Stisknout a přidržet tlačítko napájení, až se systém vypne�

3� Odpojit napájecí kabel�

Mikrofon nefunguje�

1� V případě zabudovaného mikrofonu stiskněte tlačítko Start > Control Panel

(Ovládací panely) > Sounds and Audio Devices (Zvuky a zvuková zařízení) >

Audio (Zvuk) a zjistěte, zda zvuk není vypnut�

2� Pokud používáte externí mikrofon, zkontrolujte, zda je zapojen do zdířky mikrofonu�

Problém s internetovým připojením�

1� Pokud máte problémy s připojením k poskytovateli služeb internetu (ISP), prověřte u něj, zda nemá technické problémy�

2� Zkontrolujte nastavení sítě a připojení a zkontrolujte, zda je systém správně zkonfigurován pro přístup na Internet�

3� Rychlost přenosu dat bezdrátové LAN závisí na vzdálenosti a překážkách mezi zařízeními a přístupovými body� V zájmu maximální rychlosti přenosu dat vyberte přístupový bod, který máte nejblíže�

Řešení problémů

A-3

A-2

Řešení problémů

Systémové reproduktory nefungují�

1� Zkontrolujte nastavení hlasitosti v programu Audio Mixer�

2� Pokud používáte aplikaci, která je vybavena ovládáním hlasitosti, zkontrolujte, zda zvuk není vypnut�

3� Pokud jste ke konektoru sluchátek připojili audio kabel, odpojte jej�

4� Pokud má systém nabídku OSD, využijte ji k úpravě hlasitosti�

Nemohu přehrávat CD/DVD vložené do jednotky DVD-ROM�

1� Zkontrolujte, zda je disk CD/DVD vložen potištěnou stranou nahoru�

2� Pokud CD/DVD k přehrávání vyžaduje software, zajistěte, aby byl software správně nainstalován podle pokynů, které jsou k němu přiloženy�

3� Pokud se při přehrávání DVD objeví upozornění týkající se kódu regionu, může to být tím, že disk DVD není slučitelný s jednotkou DVD-ROM� Kód regionu je uveden na obalu disku�

4� Pokud hraje obraz, ale ne zvuk, zkontrolujte přehrávač médií� Zkontrolujte také v programu Audio Mixer nastavení hlasitosti a také, zda není reproduktor vypnut�

5� Zkontrolujte správnost instalace ovladačů� Klepněte na Start > Control Panel

(Ovládací panely) > System (Systém) > Device Manager (Správce zařízení)�

6� Znečištěný nebo poškrábaný disk může způsobit „zamrznutí“ počítače při načítání� Dle potřeby restartujte počítač, vyjměte disk a ověřte, zda není znečištěný nebo poškrábaný�

7� K přehrávání DVD využívejte software jako je PowerDVD nebo WinDVD�

Dvířka jednotky DVD-ROM se neotvírají�

1� Zkontrolujte, zda je počítač zapnut�

2� Stiskněte tlačítko Eject na jednotce DVD-ROM�

3� Pokud tlačítko Eject nefunguje, otevřete dvířka zasunutím špičatého předmětu do otvoru u tlačítka Eject�

Monitor nic nezobrazuje�

1� Zkontrolujte, zda je připojen k zapnuté elektrické zásuvce�

2� Systém je možná v pohotovostním režimu� Stiskem libovolného tlačítka aktivujte monitor�

A-3

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement