MSI MS-A616 PRO 16T 7M Omaniku manuaal


Add to my manuals
35 Pages

advertisement

MSI MS-A616 PRO 16T 7M Omaniku manuaal | Manualzz

PRO 16 7M

Henkilökohtainen tietokone

MS-A616

ii

SISÄLTÖ

Huomautus tekijänoikeudesta ���������������������������������������������������������������������������������iii

Tavaramerkit �����������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Revisio ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Päivitys ja takuu ������������������������������������������������������������������������������������������������������iv

Vaihdettavien osien hankkiminen����������������������������������������������������������������������������iv

Tekninen tuki �����������������������������������������������������������������������������������������������������������iv

Vihreän tuotteen ominaisuudet �������������������������������������������������������������������������������iv

Ympäristöpolitiikka ����������������������������������������������������������������������������������������������� v

Kemikaaliyhdisteiden tiedot ������������������������������������������������������������������������������������� v

Paristotiedot ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ v

Turvallisuusohjeet ���������������������������������������������������������������������������������������������������vi

CE-vaatimustenmukaisuus ����������������������������������������������������������������������������������� viii

FCC-B; radiotaajuushäiriöitä koskeva lausunto ���������������������������������������������������� viii

WEEE-lausunto ����������������������������������������������������������������������������������������������������� viii

1. Yleiskatsaus ....................................................... 1-1

Pakkauksen Sisältö ���������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2

Järjestelmän Yleiskatsaus ������������������������������������������������������������������������������������ 1-3

Komponenttien Vaihto ja Päivitys ������������������������������������������������������������������������� 1-9

2. Näin pääset alkuun ............................................. 2-1

Turvallisuus- ja käyttömukavuusohjeita ��������������������������������������������������������������� 2-2

Laitteiston asennus ���������������������������������������������������������������������������������������������� 2-3

3. Järjestelmän toiminnot ...................................... 3-1

Virranhallinta ��������������������������������������������������������������������������������������������������������3-2

Verkkoyhteys (Windows 10) ��������������������������������������������������������������������������������� 3-4

Järjestelmän palautus (Windows 10) ������������������������������������������������������������������� 3-7

A. Vianetsintä .........................................................A-1

Johdanto iii

ii

Johdanto

Huomautus tekijänoikeudesta

Tämän asiakirjan tiedot ovat MICRO-STAR INTERNATIONALin omaisuutta� Olemme valmistaneet tämän asiakirjan huolella, mutta emme takaa sen sisällön oikeutta�

Tuotteitamme parannetaan jatkuvasti ja pidätämme oikeudet muutoksiin ilman erillistä huomautusta�

Tavaramerkit

Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta�

Revisio

Revisio

V1�0

Päivämäärä

2017/01 iii

iv

Päivitys ja takuu

Huomaa, että tietyt esiasetetut komponentit tuotteessa eivät ehkä ole päivitettävissä tai vaihdettavissa käyttäjän pyynnöstä� Lisätietoja tuotteesta voit kysyä paikalliselta jälleenmyyjältä� Älä yritä päivittää tai vaihtaa mitään tuotteen osaa, jos et ole valtuutettu jälleenmyyjä tai huoltotyöntekijä, koska se voi mitätöidä takuun� On erittäin suositeltavaa ottaa yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen päivitys- tai vaihtopalvelua varten�

Vaihdettavien osien hankkiminen

Huomaa, että käyttäjien ostaessa tietyissä maissa tai tietyillä alueilla laitteen vaihdettavia osia (tai yhteensopivia osia), ne ovat saattaneet viimeistään 5 vuoden kuluessa valmistajalta loppua, koska tuote on lopetettu, tuolloin annetuista virallisista päätöksistä riippuen� Ota yhteyttä valmistajaan osoitteessa http://www�msi�com/ support/ saadaksesi tarkempia tietoja varaosien hankinnasta�

Tekninen tuki

Jos järjestelmässä esiintyy virhe, jota et saa ratkaistuksi ohjekirjan avulla, ota yhteyttä ostopaikkaan tai paikalliseen jälleenmyyjään� Voit myös kokeilla seuraavia ohjeita lisäopastusta varten� Siirry MSI-web-sivustolle osoitteessa http://www�msi�com/support/ saadaksesi teknisiä oppaita, BIOS-päivityksiä, ohjainpäivityksiä ja muita tietoja�

Vihreän tuotteen ominaisuudet

Pienentynyt energiankulutus käytössä ja valmiustilassa

Ympäristölle ja terveydelle haitallisten aineiden rajoitettu käyttö

Helposti purettavissa ja kierrätettävissä

Luonnonvarojen pienentynyt käyttö kierrätystä rohkaisemalla

Pidentynyt tuotteen elinkaari helppojen päivitysten avulla

Vähentynyt kiinteän jätteen tuotanto takaisinottokäytännön ansiosta

Johdanto v

iv

Johdanto

Ympäristöpolitiikka

Tuote on suunniteltu mahdollistamaan osien uudelleen käytön ja kierrätyksen, jolloin laitetta ei tarvitse heittää pois sen käyttöiän päätyttyä�

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun paikalliseen keräyspisteeseen käyttöiän lopun saavuttaneiden tuotteiden kierrättämiseksi ja hävittämiseksi�

Vieraile MSI:n web-sivustolla paikallistaaksesi lähimmän jakelijan, jolta saat lisätietoja kierrätyksestä�

Käyttäjät voivat myös ottaa yhteyttä meihin sähköpostitse osoitteessa gpcontdev@msi�com saadakseen lisätietoja MSI-tuotteiden oikeasta hävittämisestä, takaisinotosta, kierrätyksestä ja hajottamisesta�

Kemikaaliyhdisteiden tiedot

Kemikaaliyhdisteasetusten, kuten EU:n REACH-asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) nro 1907/2006), mukaisesti MSI kertoo tietoja tuotteissa olevista kemikaaliyhdisteistä osoitteessa: http://www�msi�com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm�html

Paristotiedot

Euroopan unioni:

Paristoja, akkuja ja varaajia ei tule hävittää lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana� Käytä julkista keräysjärjestelmää niiden palauttamiseen, kierrättämiseen tai hävittämiseen paikallisten säännösten mukaisesti�

Taiwan:

Parempaa ympäristön suojelemista varten käytetyt paristot tulisi kerätä erikseen kierrätykseen tai erityiseen hävitykseen�

Kalifornia, USA:

Nappiparisto saattaa sisältää perkloraattia ja vaatii erityisen käsittelyn, kun se kierrätetään tai hävitetään Kaliforniassa�

Lisätietoja voit katsoa osoitteesta: http://www�dtsc�ca�gov/hazardouswaste/perchlorate/

Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan virheellisesti� Korvaa vain valmistajan suosittelemalla vastaavalla tai samalla tyypillä� v

vi

Turvallisuusohjeet

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti läpi�

Ota huomioon kaikki laitteessa ja käyttöohjeessa mainitut varoitukset�

Säilytä toimitukseen sisältyvä käyttöohje�

Älä altista laitetta kosteudelle tai korkeille lämpötiloille�

Aseta laite tasaiselle ja vakaalle pinnalle ennen asennusta�

Varmista, että virran jännite on turvarajojen sisäpuolella ja 100~240 V:n rajoissa, ennen kuin kytket laitteen virtapistokerasiaan� Älä ota pistokkeesta suojamaadoitusnastaa pois käytöstä� Laite tulee kytkeä maadoitettuun verkkopistokerasiaan�

Irrota virtajohto aina pistorasiasta, ennen kuin asennat mitään lisäkortteja tai

-moduuleja laitteeseen�

Irrota virtajohto aina pistorasiasta, jos laitetta ei käytetä tiettynä aikana virrankulutuksen säästämiseksi�

Virtalähde

»

Tulo: 100-240 V, 50-60 Hz

»

Lähtö: 19V, 3,42A

Kotelon aukot ovat tuuletusilman kiertoa varten, ja ne estävät järjestelmää ylikuumenemasta� Älä peitä tuuletusaukkoja�

Älä jätä laitetta ilmastoimattomaan ympäristöön, jossa säilytyslämpötila on yli

60 O C (140 O F) tai alle 0 O C (32 O F), koska se saattaa vaurioittaa laitteistoa�

HUOMAUTUS: Maksimikäyttölämpötila on noin 40 O C�

Johdanto vii

vi

Johdanto

Älä milloinkaan kaada laitteelle nestettä� Seurauksena voi olla laitteen vaurioituminen tai sähköisku�

Aseta virtajohto siten, ettei se aiheuta kompastumisvaaraa� Älä aseta mitään virtajohdon päälle�

Kun TV-virittimeen asennetaan koaksaalijohto, on varmistettava, että metallisuoja on oikein liitetty rakennukseen suojamaadoitusjärjestelmään�

Kaapelijakelujärjestelmän tulee olla maadoitettu ANSI/NFPA 70:n, National

Electrical Code (NEC):n, erityisesti osan 820�93:n, koaksiaalikaapelin ulkoisen johtavan suojan maadoituksen mukaisesti�

Pidä vahvasti magneettiset tai sähköiset esineet pois laitteen läheisyydestä�

Anna seuraavassa kuvatuissa tilanteissa laite huoltohenkilöstön tarkastettavaksi:

Virtajohto tai pistoke on vahingoittunut�

Laitteen sisään on päässyt nestettä�

Laite on altistunut kosteudelle�

Laite ei toimi oikein tai et saa laitetta toimimaan käyttöohjeessa kuvatun mukaisesti�

Laite on pudonnut ja vahingoittunut�

Laitteessa on näkyviä murtumisen merkkejä� vii

1� Optiset muistilaitteet on luokiteltu LUOKAN 1 LASERTUOTTEIKSI� Muiden kuin tässä ohjekirjassa määritettyjen säätimien tai säätöjen käyttö tai menetelmien suorittaminen on kielletty�

2� Älä kosketa levyaseman sisällä olevaa linssiä�

viii

CE-vaatimustenmukaisuus

Micro-Star International CO�, LTD ilmoittaa täten, että tämä laita on olennaisten turvallisuusvaatimusten ja muiden asiaankuuluvien Euroopan unionin direktiivin ehtojen mukainen�

FCC-B; radiotaajuushäiriöitä koskeva lausunto

Tämä laite on testattu ja sen on havaittu täyttävän Class B -luokan digitaalisen laitteen rajat FCC:n määräysten osan 15 mukaisesti� Nämä raja-arvot on tarkoitettu turvaamaan riittävä häiriösuojaus asutussa ympäristössä� Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häirintää radioliikenteelle� Kuitenkaan mitään takuita ei ole sille, ettei laite aiheuttaisi häiriöitä radion tai television vastaanottamiseen�

Jos laite todistettavasti on häiriöiden aiheuttaja, opastetaan laitteen käyttäjää ryhtymään seuraaviin toimiin häiriöiden ehkäisemiseksi:

■ Aseta vastaanottava antenni eri paikkaan tai asentoon�

■ Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä�

■ Kytke laite eri virransyöttöön kuin vastaanottava laite on kytketty�

■ Pyydä apua jälleenmyyjältä tai asiantuntevalta radio- ja tv-asentajalta�

Huomautus 1

Laitteen muuttaminen ilman valmistajan hyväksyntää saattaa mitätöidä käyttäjän valtuudet käyttää tätä laitetta�

Huomautus 2

Suojattuja liitäntäjohtoja ja AC-virtajohtoa on käytettävä sallittujen häiriönpäästörajojen puitteissa�

Tämä laite noudattaa FCC-säännösten osaa 15� Käytölle on kaksi seuraavaa ehtoa:

1� tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja

2� tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan luettuna häiriö, joka saattaa aiheuttaa epätoivottavaa toimintaa�

WEEE-lausunto

Euroopan unionin (EU) 13�8�2005 voimaan tulleen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/EY mukaisesti "sähkö- ja elektroniikkalaitteita" ei saa enää hävittää talousjätteiden mukana�

Direktiivin alaisen sähkö- tai elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden käyttöiän päättyessä�

Johdanto

PB

1

Yleiskatsaus

Tämä järjestelmä on suunniteltu ekologisesti älykästä digitaalista elämäntyyliä varten� Se käyttää heijastamatonta, taustavalaistua LED-näyttöä, joka lisää selkeyttä ja vähentää silmien rasittumista� Erikoismuotoiltu kotelo ja alusta yhdistävät teknologian elämään ja ne tekevät tietokoneista helppoja käyttää – sopii sekä yksityiskäyttöön että työkäyttöön�

Pakkauksen Sisältö

Monitoimi PC AC/DC-adapteri AC-virtajohto

1-2

Näppäimistö

(valinnainen)

Hiiri (valinnainen)

Laiteohjain/

Apuohjelma -levy

Käyttöopas ja

Pikaopas

* Jos jotakin puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi�

* Kuvat ovat vain viitteellisiä ja pakkauksen sisältö voi poiketa ostamastasi mallista riippuen�

Yleiskatsaus

1-3

1-2

Yleiskatsaus

Järjestelmän Yleiskatsaus

h

Näkymä edestä

1 2 3

5

4

1

2

3

4

5

Mikrofoni

Sisäistä mikrofonia voidaan käyttää videokeskusteluun verkossa�

Web-kamera

Tällä sisäänrakennetulla web-kameralla, jossa on mikrofoni, otetaan valokuvia, tallennetaan videokuvaa, käydään videoneuvotteluja sekä käytetään muita interaktiivisia sovelluksia�

LED-merkkivalo

LED-merkkivalo ilmaisee tallennuksen olevan käynnissä� LED-merkkivalon tulee olla päällä, kun laite kaappaa videota ja pois päältä, kun laite ei sieppaa videota�

Stereokaiuttimet

Sisäiset stereokaiuttimet tarjoavat loistavan äänenlaadun stereojärjestelmästä�

Näyttö

15,6 tuuman LED-taustavalaistun näytön optimiresoluutio on 1366 X 768 pikseliä ja kuvasuhde tavallinen 16:9-laajakuva�

1-3

h

Taustanäkymä

1

1

4

2

1-4

3

1

2

3

4

Tuuletin

Kotelon aukot ovat tuuletusilman kiertoa varten, ja ne estävät järjestelmää ylikuumenemasta� Älä peitä tuuletusaukkoja�

Jalusta

Aseta järjestelmä tasaiselle ja vakaalle pinnalle tätä jalustaa käyttäen�

Johdon reititysaukko

Reititä johdot reititysaukosta, jotta vältyt johtosotkulta laitteita kytkettäessä�

Kensington-lukon aukko

Tässä AIO PC -tietokoneessa on aukko Kensington-lukolle, jolla tietokone suojataan varkaudelta lukitsemalla se paikalleen avaimella tai mekaanisella PIN-laitteella kumipäällystetyn metallijohdon avulla� Johdon päässä on pieni lenkki, jolla koko johto voidaan kiertää esineen, esim� raskaan pöydän, tai muun samanlaisen laitteen ympäri ja näin lukita AIO PC paikalleen�

Yleiskatsaus

1-5

1-4

Yleiskatsaus h

Näkymä päältä ja alta

1

Valinnainen

3 5 6 7

2

4

3 5 6 7

2

4

8

8

9

1

2

3

4

5

Tuuletin

Kotelon aukot ovat tuuletusilman kiertoa varten, ja ne estävät järjestelmää ylikuumenemasta� Älä peitä tuuletusaukkoja�

Linjalähtöliitäntä

This connector is provided for headphones or speakers�

Mikrofonijakki

Tämä liitin on mikrofoneille�

USB 3�0-portti

USB 3�0 -portti on taaksepäin yhteensopiva USB 2�0 -laitteiden kanssa� Se tukee enintään 5 Gbittiä/s (SuperSpeed) datansiirtonopeutta�

USB 2�0-portti

USB (Universal Serial Bus) -porttiin voi liittää USB-laitteita, kuten näppäimistön, hiiren tai muita USB-yhteensopivia laitteita� Se tukee enintään 480 Mbittiä/s (Hi-Speed) datansiirtonopeutta�

1-5

1-6

6

RJ-45 LAN -liitäntä

Tavallinen RJ-45-liitäntä, jolla voidaan luoda yhteys paikallisverkkoon (LAN)� Voit kytkeä siihen verkkokaapelin�

Vihreä/ Oranssi Keltainen

7

8

9

Merkkivalo Väri

Oikea

Merkkivalon tila

Keltainen Pois

Päällä

(pysyvässä tilassa)

Vasen Vihreä

Oranssi

Päällä

(kirkkaampi ja vilkkuva)

Pois

Päällä

Päällä

Tila

LAN-linkkiä ei ole muodostettu�

LAN-linkki on muodostettu�

Tietokone pitää yhteyttä lähiverkon toiseen tietokoneeseen�

10 Mbit/s -tiedonsiirtonopeus on valittu�

100 Mbit/s -tiedonsiirtonopeus on valittu�

1000 Mbit/s -tiedonsiirtonopeus on valittu�

VGA-portti

VGA-portti tukee monitoreja ja muita VGA-liittymälaitteita�

Sarjaportti (valinnainen)

Sarjaportti tukee viivakoodinlukijoita, viivakoodintulostimia, laskuntulostimia, luottokorttikoneita, jne�

Rinnakkaisportti (valinnainen)

Rinnakkaisportti tukee tulostimia ja muita rinnakkaisliittymälaitteita�

Tärkeää

High-speed-laitteita suositellaan käytettäväksi USB 3�0 -porteissa kun taas low-speedlaitteet, kuten hiiri tai näppäimistö, kannattaa liittää takapaneelin USB 2�0 -porttiin�

Yleiskatsaus

1-7

1-6

Yleiskatsaus h

Näkymä sivulta

1

3

8

2

4

5

6

7

9

Valinnainen

11

10

12

1

2

3

4

5

Järjestelmän virtapainike

Paina järjestelmän virtapainiketta järjestelmän kytkemiseksi päälle tai pois päältä�

Järjestelmän virran LED-merkkivalo

Virran LED palaa, kun järjestelmä on päällekytkettynä ja sammuu, kun järjestelmä sammutetaan� Virransäästöä koskien LED vilkkuu S3 (RAM lepotilassa) -tilassa ja sammuu S4 (levy lepotilassa) -tilassa�

Kovalevyasema-LED

Tämä merkkivalo näyttää kovalevyaseman aktiivisuustason� Se vilkkuu, kun järjestelmä käyttää kovalevyaseman tietoja ja on sammuksissa, kun levytoimintaa ei havaita�

Kirkkauspainike

Näillä painikkeilla säädetään kirkkaustasoa

Muistikortinlukija

Sisäänrakennettu kortinlukija tukee erityyppisiä muistikortteja�

1-7

1-8

6

7

8

9

10

11

12

USB 3�0 -portti (MSI Super Charger -teknologian kanssa)

USB 3�0 -portti on taaksepäin yhteensopiva USB 2�0 -laitteiden kanssa� Se tukee enintään 5 Gbittiä/s (SuperSpeed) datansiirtonopeutta�

MSI Super Charger -teknologia ei pelkästään toimi normaalina USB 3�0 -porttina, vaan myös tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden ladata USB-laitteita, vaikka järjestelmä olisi sammutettu� Käyttäjien ei enää tarvitse käynnistää järjestelmää vain ladatakseen

USB-laitetta� Ja mikä parasta, se voi vähentää latausaikaa jopa 40 %, mikä todella tehostaa toimintaasi�

USB 3�0-portti

USB 3�0 -portti on taaksepäin yhteensopiva USB 2�0 -laitteiden kanssa� Se tukee enintään 5 Gbittiä/s (SuperSpeed) datansiirtonopeutta�

Virtaliitäntä

Mukana tullut adapteria muuttaa vaihtovirran tasavirraksi tätä liitäntää varten� Tämän liitännän kautta tuleva virta antaa virtaa tietokoneelle� Voit välttää tietokoneen vahingoittumisen käyttämällä aina mukana tulevaa virta-adapteria�

Älykorttien lukulaite (valinnainen)

Tämä kortinlukija tukee älykortteja tarjotakseen tunnistuksen, todentamisen, tietojen tallennuksen, sovelluksen käsittelyn jne�

Optinen levyasema (valinnainen)

Laitteessa on sisäinen DVD Super-Multi -asema kotiviihdettä varten�

Avauskolo (valinnainen)

Työnnä avauskoloon ohut, suora esine (kuten paperiliitin), jos avauspainike ei toimi ja sinun tarvitsee avata optinen levyasema manuaalisesti�

Eject-painike (ulostyöntöpainike) (valinnainen)

Avaa optinen levyasema painamalla avauspainiketta�

Tärkeää

1� Suosittelemme, että turvallisuussyistä liität ensin AC/DC-adapterin AIO PC:hesi ja sen jälkeen liitä AC-virtajohto pistorasiaan�

2� High-speed-laitteita suositellaan käytettäväksi USB 3�0 -porteissa kun taas lowspeed-laitteet, kuten hiiri tai näppäimistö, kannattaa liittää takapaneelin USB 2�0

-porttiin�

Yleiskatsaus

1-9

1-8

Yleiskatsaus

Komponenttien Vaihto ja Päivitys

Huomaa, että tietyt esiasetetut komponentit tuotteessa eivät ehkä ole päivitettävissä tai vaihdettavissa käyttäjän pyynnöstä käyttäjän ostamasta mallista riippuen�

Lisätietoja tuotteesta voit kysyä paikalliselta jälleenmyyjältä� Älä yritä päivittää tai vaihtaa mitään tuotteen osaa, jos et ole valtuutettu jälleenmyyjä tai huoltotyöntekijä, koska se voi mitätöidä takuun� On erittäin suositeltavaa ottaa yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen päivitys- tai vaihtopalvelua varten�

1-9

Näin pääset alkuun

Tästä kappaleesta löydät tiedot kiintolevyn asetustoimenpiteistä� Kun liität oheislaitteita, ole varovainen laitteiden kanssa ja käytä maadoitettua rannehihnaa staattisen sähkön välttämiseksi�

2

2-2

Turvallisuus- ja käyttömukavuusohjeita

Kannettavalla AIO-tietokoneella voit työskennellä missä vain� Hyvän työtilan valinta on kuitenkin tärkeää, jos työskentelet pidempiä aikoja tietokoneen kanssa�

1� Työtilan valaistuksen on oltava riittävä�

2� Valitse sopiva pöytä ja tuoli� Säädä niiden korkeus itsellesi sopiviksi�

3� Istuessasi tuolissa, istu suorana ja säilytä ryhtisi hyvänä� Säädä tuolin selkämystä

(jos mahdollista), jotta tuoli tukee selkääsi mukavasti�

4� Aseta jalat luonnolliseen asentoon jalkapohjat lattiaa vasten siten, että polvien ja kyynärpäiden asento pysyy mukavana (noin 90 asteen kulmassa) työskentelyn aikana�

5� Aseta kädet pöydälle tukemaan ranteita�

6� Säädä AIO PC:n kulma/asento sopivaksi�

7� Älä käytä tietokonetta tilassa, jossa työskentelyasento on epämukava (esim� sängyssä)�

8� AIO PC on sähkölaite� Käsittele sitä huolellisesti tapaturmien välttämiseksi�

1

3

4 90-120

15-20

38-76 cm

5

6

4 2

2

4

Näin pääset alkuun

2-3

2-2

Näin pääset alkuun

Laitteiston asennus

Tärkeää

• Kuvat ovat vain viitteellisiä� Järjestelmän ulkoasu voi poiketa niistä�

• Varmista, että järjestelmä on maadoitettu verkkojohdon ja pistorasian avulla ennen kuin kytket järjestelmään virran�

• Älä kosketa näyttöä terävillä esineillä�

1� Säädä jalusta sopivaan kulmaan niin, että järjestelmä on tukevasti paikallaan�

2-3

2� Kytke verkkolaite järjestelmään ja kytke virtajohto�

2-4

3� Käynnistä järjestelmä painamalla virtapainiketta�

Näin pääset alkuun

PB

Järjestelmän toiminnot

Tässä kappaleessa kerrotaan oleelliset tiedot järjestelmän toiminnoista�

Tärkeää

Kaikki tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta�

3

Virranhallinta

Henkilökohtaisten tietokoneiden ja näyttöjen virranhallinnalla voidaan säästää huomattavia määriä sähköä ja myös tuottaa ympäristöhyötyjä�

Jotta säästät energiaa, sammuta näyttö tai aseta tietokone lepotilaan, kun et käytä sitä hetkeen� h

Virranhallinta Windows 10 käyttöjärjestelmässä

■ Windows-käyttöjärjestelmän virtavaihtoehtojen [Power Options]

(Virtavaihtoehdot) avulla valvot näytön, kiintolevy ja akun virranhallintaominaisuuksia� Napsauta oikealla painikkeella [Start] (Käynnistä)

,valitse luettelosta [Control Panel] (Ohjauspaneeli) ja napsauta sitten[System and Security] (Järjestelmä ja suojaus)�

3-2

Valitse sen jälkeen [Power Options] (Virranhallinta-asetukset) ja virtasuunnitelma, joka vastaa tarpeitasi� Voit myös hienosäätää asetuksia napsauttamalla [Change plan settings] (Muuta suunnitelman asetuksia)�

■ Shut Down Computer (Sammuta tietokone) -valikossa on asetukset koskien torkkutilaa Sleep (Lepotilan) (S3/S4) ja sulkemista Shut Down (Sammuta) (S5) järjestelmän virran hallitsemiseksi nopeasti ja helposti� h

Virranhallinta ENERGY STAR -näyttöjen avulla

Virranhallintatoiminta sallii tietokoneen aloittavan vähävirtaisen tilan tai lepotilan, kun laitetta ei ole käytetty tiettyyn aikaan� Kun laitetta käytetään ENERGY STAR -yhteensopivan näytön kanssa, tämä toiminto tukee vastaavia virranhallintatoimia näytön kanssa�

Jotta hyötyisit tästä virransäästöstä, virranhallintatoiminto on asetettu käyttäytymään seuraavalla tavalla, kun järjestelmä käyttää verkkovirtaa:

■ Näytön sammutus 10 minuutin kuluttua

■ Lepotilan aloittaminen 30 minuutin kuluttua

Järjestelmän toiminnot

3-3

3-2

Järjestelmän toiminnot h

Järjestelmän herättäminen

Tietokone voi herätä virransäästötilasta painamalla mitä tahansa seuraavista vaihtoehdoista:

■ virtapainike,

■ hiiri,

■ verkko (Wake on LAN), näppäimistö�

Virransäästöohjeet:

■ Sammuta näyttö painamalla Näytön virtapainike, kun et hetkeen ole käyttänyt tietokonetta�

■ Aseta Power Options (Virranhallinta-asetukset) Windows-käyttöjärjestelmässä tietokoneen virranhallinnan optimoimiseksi�

■ Asenna virransäästöohjelmisto tietokoneen energiankulutuksen hallitsemiseksi�

■ Irrota AC-virtajohto aina pistorasiasta, jos laitetta ei käytetä tiettynä aikana virrankulutuksen säästämiseksi�

3-3

Verkkoyhteys (Windows 10)

h

Langallinen verkko

1� Napsauta oikealla painikkeella [Start] (Käynnistä)

[Control Panel] (Ohjauspaneeli)�

ja valitse sitten luettelosta

2� Valitse [View network status and tasks] (Näytä verkon tila ja tehtävät) [Network and

Internet] (Verkko ja Internet) -kohdassa�

3-4

3� Valitse [Set up a new connection or network] (Määritä uusi yhteys tai verkko)�

Järjestelmän toiminnot

3-5

3-4

Järjestelmän toiminnot

4� Valitse [Connect to the Internet] (Muodosta Internet-yhteys) ja valitse [Next]

(Seuraava)�

5� Valitse yhdistämiseen [Broadband (PPPoE)] (Laajakaista (PPPoE)) käyttäessäsi

DSL:ää tai kaapeliliitäntää, johon tarvitaan käyttäjänimi ja salasana�

6� Kirjoita Internet-palveluntarjoajan (ISP) tiedot ja luo lähiverkkoyhteys valitsemalla

[Connect] (Yhdistä)�

3-5

h

Langaton verkko

1� Valitse [Start] (Käynnistä) , napsauta [Settings] (Asetukset) ja valitse [Network and Internet] (Verkko ja Internet)�

2� Esiin ponnahtaa käytettävissä olevien WLAN-yhteyksien luettelo� Valitse luettelosta yhteys�

3� Muodosta uusi yhteys valitsemalla [Network and Sharing Center] (Verkko- ja jakamiskeskus)�

3-6

4� Valitse [Set up a new connection or network] (Määritä uusi yhteys tai verkko)�

5� Valitse seuraavaksi [Manually connect to a wireless network] (Yhdistä manuaalisesti langattomaan verkkoon) ja jatka napsauttamalla [Next] (Seuraava)�

6� Anna lisättävät langatonta verkkoa koskevat tiedot ja jatka napsauttamalla [Next]

(Seuraava)�

7� Uudet WLAN-yhteydet on luotu�

Järjestelmän toiminnot

3-7

3-6

Järjestelmän toiminnot

Järjestelmän palautus (Windows 10)

System Recovery Function (Järjestelmän palautustoiminnon) käyttötarkoituksiin voivat lukeutua:

■ Palauttaa järjestelmän takaisin valmistajan alkuperäisten oletusasetusten tilaan�

■ Kun on tullut käyttöjärjestelmään käytettäessä virheitä�

■ Kun käyttöjärjestelmässä on virus eikä se toimi normaalisti�

■ Kun haluat asentaa käyttöjärjestelmän muulla ohjelmistoon sisältyvällä kielellä�

Ennen kuin käytät System Recovery Function (Järjestelmän palautustoiminnon) varmuuskopioi järjestelmän levyasemaan tallennetut tärkeät tiedot toisille muistilaitteille�

Jos seuravaalla toimenpiteellä et saa palautettua järjestelmää, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai asiakaspalvelupisteeseen lisäohjeiden saamiseksi�

3-7

Palauta tämä tietokone

1� Valitse [Start] (Käynnistä) security] (Päivitys ja suojaus)�

, napsauta [Settings] (Asetukset) ja valitse [Update and

2� Valitse [Recovery] (Palautus) ja aloita järjestelmän palautus napsauttamalla [Get started]

(Aloittaminen) kohdasta [Reset this PC] (Palauta tietokoneen oletusasetukset)�

3-8

3� [Choose an option] (Valitse asetus) -näyttö tulee näkyviin� Valitse asetuksista [Keep my files] (Säilytä tiedostot) ja [Remove everything] (Poista kaikki).

Säilytä tiedostot

Palauta tämä tietokone

Poista kaikki

Vain asema, johon

Windows on asennettu

Kaikki asemat

Poista vain tiedostot

Poista tiedostot ja puhdista asema

Poista vain tiedostot

Poista tiedostot ja puhdista asema

Järjestelmän toiminnot

3-9

3-8

Järjestelmän toiminnot h

Säilytä tiedostot

1. Valitse [Keep my files] (Säilytä tiedostot).

2� [Your apps will be removed] (Sovellukset poistetaan) -näyttö näyttää luettelon sovelluksista, jotka on asennettava uudelleen verkosta tai asennuslevyltä� Jatka napsauttamalla [Next]

(Seuraava)�

3� Seuraava näyttö näyttää prosessin aikana tehtävät muutokset� Aloita järjestelmän palautus napsauttamalla [Reset] (Palauta)�

3-9

h

Poista kaikki

1� Valitse [Remove everything] (Poista kaikki)�

3-10

2� Jos sinulla on useita kiintolevyasemia, näkyviin tulee näyttö, joka pyytää sinua valitsemaan vaihtoehtojen [Only the drive where Windows is installed] (Vain asema, johon Windows on asennettu) ja [All drives] (Kaikki asemat) väliltä�

3. Valitse sitten asetuksista [Just remove my files] (Poista vain tiedostot) ja [Remove files and clean the drive] (Poista tiedostot ja puhdista asema)�

4� Seuraava näyttö näyttää prosessin aikana tehtävät muutokset� Aloita järjestelmän palautus napsauttamalla [Reset] (Palauta)�

Järjestelmän toiminnot

PB

Vianetsintä

A

A-2

Järjestelmä ei käynnisty�

1� Tarkista, onko järjestelmä liitetty pistorasiaan ja kytketty päälle�

2� Tarkista, onko virtajohto ja kaikki kaapelit liitetty lujasti�

Kun käynnistän tietokoneen, viesti "Operating System not found

(Käyttöjärjestelmää ei löydy)" tulee näkyviin tai Windows ei käynnisty�

1� Varmista, ettei optisessa levyasemassa ole CD/DVD-levyä, jolla ei ole käynnistysohjelmaa� Jos on, poista CD/DVD-levy ja käynnistä tietokone uudelleen�

2� Tarkista BIOS-asetuksista Käynnistyslaitteen ensisijaisuusasetukset�

Järjestelmää ei voi sammuttaa�

Tietokone on paras sammuttaa käyttämällä käyttöjärjestelmän Sammutakuvakkeella� Muiden tapojen käyttö, mukaan lukien alla luetellut, voivat johtaa tietojen vioittumiseen� Jos sammutus ei toimi, valitse jokin seuraavista toimenpiteistä:

1� Paina näppäinyhdistelmä Ctrl+Alt+Del ja valitse Shut Down (Sammuta)�

2� Pidä virtapainiketta painettuna, kunnes järjestelmä sammuu�

3� Irrota virtakaapeli järjestelmästä�

Mikrofoni ei toimi�

1� Siirry kohtaan Start (Käynnistä) > Control Panel (Ohjauspaneeli) > Sounds and Audio Devices (Äänen ja audiolaitteet) > Audio (Ääni) ja tarkista onko sisäänrakennettu mikrofoni mykistetty�

2� Jos käytät ulkoista mikrofonia, tarkista onko mikrofoni liitetty mikrofoniliitäntään�

Internet-yhteydessä on ongelmia�

1� Jos ilmenee ongelmia yhdistettäessä internet-palveluntarjoajaan (ISP), tarkista onko ISP:llä teknisiä ongelmia�

2� Tarkista Verkko-asetukset ja yhteys ja varmista, että järjestelmän internet-käyttö on määritetty oikein�

3� Langattoman LAN-datan siirtonopeuteen vaikuttaa etäisyys ja esteet laitteiden ja tukiasemien välillä� Maksimoidaksesi tiedonsiirtonopeuden, valitse järjestelmääsi lähinnä oleva tukiasema�

Vianetsintä

A-3

A-2

Vianetsintä

Järjestelmän kaiutin ei toimi�

1� Tarkista audiomikserin master-äänenvoimakkuusasetus�

2� Jos käytät sovellusta, jolla on oma äänenvoimakkuuden säätönsä, varmista, ettei ääntä ole mykistetty�

3� Jos olet liittänyt audiokaapelin kuulokeliitäntään, irrota se�

4� Jos järjestelmässä on OSD-järjestelmä, säädä OSD:n äänenvoimakkuutta�

En voi toistaa CD/DVD-levyä järjestelmän DVD-ROM-asemalla

1� Varmista, että CD/ DVD-levyn nimiöpuoli on ylöspäin�

2� Jos CD/DVD-levy vaatii ohjelmiston, varmista, että ohjelmisto on asennettu ohjelman ohjeiden mukaisesti�

3� Jos näkyviin tulee aluekoodivaroitus, kun toistat DVD-levyä, ongelma voi olla, että DVD-levy ei ole yhteensopiva järjestelmäsi DVD-ROM-aseman kanssa�

Aluekoodi on merkitty levyn pakkaukseen�

4� Jos video näkyy, mutta ääntä ei kuulu, tarkasta mediasoitin� Varmista myös, että kaiuttimia eikä audiomikserin äänenvoimakkuusasetusta ole mykistetty�

5� Tarkista onko ajurit asennettu oikein� Napsauta Start (Käynnistä) > Control

Panel (Ohjauspaneeli) > System (Järjestelmä) > Device Manager (Laitehallinta)�

6� Likainen tai naarmuuntunut levy voi saada tietokoneen jumiin sen yrittäessä lukea levyä� Jos on tarpeen, käynnistä tietokone uudelleen, vaihda levytä ja tarkista onko levy likainen tai naarmuuntunut�

7� Käytä DVD-videon toistamiseen DVD-soitinohjelmistoa, kuten PowerDVD tai

WinDVD�

DVD-ROM-aseman levykelkka ei avaudu�

1� Varmista, että tietokone on kytketty päälle�

2� Paina DVD-ROM-aseman avauspainiketta�

3� Jos avauspainike ei toimi, avaa levykelkka asettamalla neulamainen esine avauspainikkeen vieressä olevaan reikään�

Järjestelmän näytössä ei näy mitään�

1� Tarkista, onko järjestelmä liitetty pistorasiaan ja kytketty päälle�

2� Järjestelmä voi olla valmiustilassa� Paina jotakin näppäintä näytön aktivoimiseksi�

A-3

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals