MSI MS-A616 PRO 16T 7M Brugervejledning


Add to my manuals
35 Pages

advertisement

MSI MS-A616 PRO 16T 7M Brugervejledning | Manualzz

PRO 16 7M

Personlig datamaskin

MS-A616

ii

INNHOLD

Merknad om copyright .............................................................................................iii

Varemerker .............................................................................................................iii

Revisjon ..................................................................................................................iii

Oppgradering og garanti .........................................................................................iv

Innhenting av utskiftbare deler ................................................................................iv

Teknisk støtte ..........................................................................................................iv

Miljøvennlige egenskaper ved produktet.................................................................iv

Miljøvernpolicy ........................................................................................................ v

Informasjon om kjemiske stoffer ............................................................................. v

Batteriinformasjon ................................................................................................... v

Sikkerhetsinstrukser ................................................................................................vi

CE-samsvar ..........................................................................................................viii

FCC-B radiofrekvens interferens-erklæring .......................................................... viii

WEEE-erklæring ...................................................................................................viii

1. Oversikt .............................................................. 1-1

Pakkens innhold ...................................................................................................1-2

Systemoversikt .....................................................................................................1-3

Utskifting og oppgradering av komponent............................................................ 1-9

2. Komme i gang .................................................... 2-1

Tips for sikkerhet og komfort ................................................................................ 2-2

Maskinvareoppsett ...............................................................................................2-3

3. Systemoperasjoner ............................................ 3-1

Strømstyring .........................................................................................................3-2

Nettverkstilkobling (Windows 10) ......................................................................... 3-4

Systemgjenoppretting (Windows 10) ................................................................... 3-7

A. Feilsøking ...........................................................A-1

Forord iii

ii

Forord

Merknad om copyright

Innholdet i dette dokumenter er åndsverk tilhørende MICRO-STAR INTERNATIONAL.

Vi er svært nøye med framstillingen av dokumentet, men kan ikke garantere at alt innhold er korrekt. Våre produkter utvikles kontinuerlig og vi forbeholder oss retten til å foreta endringer uten forvarsel.

Varemerker

Alle varemerker tilhører de respektive eierne.

Revisjon

Revisjon

V1.0

Dato

2017/01 iii

iv

Oppgradering og garanti

Legg merke til at enkelte komponenter som er forhåndsinstallert i produktet kan oppgraderes eller skiftes ut etter brukerens forespørsel. Vennligst ta kontakt med den lokale forhandleren for ytterligere informasjon om det kjøpte produktet. Ikke forsøk

å oppgradere eller erstatte noen komponenter i dette produktet hvis du ikke er en autorisert forhandler eller servicesenter, ettersom det kan gjøre garantien ugyldig. Det anbefales sterkt å ta kontakt med den autorisert forhandleren eller servicesenteret for enhver oppgraderings- eller erstatningstjeneste.

Innhenting av utskiftbare deler

Legg merke til at innhenting av utskiftbare deler (eller kompatible deler) for produktet brukere kjøpte i enkelte land eller områder kan utføres av fabrikanten innen maksimalt

5 år siden produktet har gått ut av produksjon, avhengig av de offisielle reguleringene som ble erklært da. Kontakt fabrikanten via http://www.msi.com/support/ for å få detaljert informasjon om anskaffelse av reservedeler.

Teknisk støtte

Hvis det oppstår et problem i systemet og du ikke finner løsningen i bruksanvisningen kan du kontakte stedet du kjøpte utstyret på eller din lokale distributør. Eller forsøk følgende hjelperessurser for mer hjelp. Besøk MSI-nettstedet for teknisk håndbok, BIOS-oppdateringer, driveroppdateringer og annen informasjon på http://www.msi.com/support/

Miljøvennlige egenskaper ved produktet

Redusert energiforbruk under bruk og standby

Begrenset bruk av stoffer som er farlige for miljøet og helsen

Enkel å demontere og resirkulere

Redusert bruk av naturlige ressurser ved oppmuntring av resirkulering

Forlenget produktlevetid gjennom enkle oppgraderinger

Mindre søppel gjennom tilbakeleveringspolicy

Forord v

iv

Forord

Miljøvernpolicy

Produktet er designet for å gjøre det mulig å gjenbruke delene og gjøre resirkulering mulig, og bør ikke kastes ved slutten av levetiden.

Brukere bør kontakte sin lokale renovasjonsanlegg for resirkulering og kasting av deres produkter ved slutten av levetiden.

Besøk MSI-websiden og finn en distributør i nærheten for mer informasjon om resirkulering.

Brukere kan også nå oss på [email protected] for informasjon om riktig deponering, retur, resirkulering og demontering av MSI-produkter.

Informasjon om kjemiske stoffer

I overensstemmelse med reguleringer om kjemiske stoffer, som EU REACHreguleringen (EC-regulering nr. 1907/2006 til det europeiske parlamentet og rådet), gir MSI informasjon om kjemiske stoffer i produkter på: http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Batteriinformasjon

Europeisk union:

Batterier, batteripakker og akkumulatorer bør ikke deponeres som usortert husholdningsavfall. Bruk offentlig innsamlingssystem for å returnere, resirkulere eller håndtere dem i henhold til lokale regler.

Taiwan:

For bedre miljøbeskyttelse bør utladede batterier samles inn for gjenbruk eller spesialhåndtering.

v

California, USA:

Knappecellebatterier kan inneholde perklorat og krever spesialbehandling når det resirkuleres eller kastes i California.

For mer informasjon er tilgjengelig på: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

Eksplosjonsfare hvis batterier blir byttet ut på feil måte. Bytt bare til samme eller tilsvarende type anbefalt av produsenten.

vi

Sikkerhetsinstrukser

Les sikkerhetsintruksene nøye og helt ut.

Legg merke til alle forsiktighetsregler og advarsler på utstyret eller i brukerveiledningen.

Behold bruksanvisningen som følger med i pakken for framtidig bruk.

Hold apparatet borte fra fuktighet og høye temperaturer.

Legg dette apparatet på et underlag med god støtte før oppsett.

Kontroller at strømspenningen er innenfor sikkerhetsområdet og er justert riktig til en verdi av 100~240 V før du kobler utstyret til strømkontakten. Ikke deaktiver den beskyttende jordkontakten i støpslet. Utstyret må være koplet til en jordet stikkontakt.

Trekk alltid strømledningen ut før du installerer et tilleggskort eller en tilleggsmodul i dette apparatet.

Alltid kople fra vekselstrømledningen eller slå av ved stikkontakten hvis PCen skal stå ubrukt for en viss periode for å unngå forbruk av strøm.

Strømforsyning

»

Inngang: 100–240 V, 50–60 Hz

»

Utgang: 19 V, 3,42A

Ventilatorkassen brukes for luftkonveksjon og for å unngå at utstyret overopphetes. Ikke dekk til viften.

Ikke la utstyret stå i et miljø uten luftsirkulering med en lagringstemperatur over

60°C (140°F) eller under 0°C (32°F), da dette kan skade utstyret.

MERK: Maksimal brukstemperatur er omtrent 40°C.

Forord vii

vi

Forord

Hell aldri væske i åpninger, siden dette kan føre til skader eller forårsake elektriske støt.

Legg strømledningen slik at folk ikke lett kan tråkke på den. Ikke plasser noe på strømkabelen.

Når du installerer den koaksiale kabelen til TV-tuneren, er det nødvendig at du kontrollerer at metallskjermen er sikkert koblet til det beskyttende jordingssystemet på bygningen.

Kabelsystemet må jordes i samsvar med ANSI/NFPA 70, National Electrical

Code (NEC), spesielt avsnitt 820.93, Grounding of Outer Conductive Shield of a Coaxial Cable (jording av en koaksialkabels ytre skjerm).

Hold alltid gjenstander med sterke magnetfelt eller elektrisk effekt borte fra apparatet.

Hvis noen av følgende situasjoner oppstår, må apparatet undersøkes av servicepersonale:

Strømledningen eller støpslet er skadet.

Væske har kommet inn i apparatet.

Apparatet har vært utsatt for fuktighet.

Apparatet virker ikke bra eller du får ikke brukt det i henhold til bruksanvisningen.

Apparatet har falt og er skadet.

Apparatet viser tegn på brudd.

vii

1. Den optiske lagringsenheten er klassifisert som et KLASSE 1 LASERPRODUKT.

Bruk av andre kontroller eller justeringer eller utførelse av andre prosedyrer enn de som er angitt er forbudt.

2. Ikke berør linsen inne i stasjonen.

viii

CE-samsvar

Micro-Star International CO., LTD erklærer herved at denne enheten er i overensstemmelse med de sentrale sikkerhetskravene og andre relevante forskrifter i det europeiske direktivet.

FCC-B radiofrekvens interferenserklæring

Dette utstyret har blitt testet og er funnet å etterkomme grensene for en digital enhet i klasse B i henhold til kapittel 15 i FCC-reglene.

Disse kravene skal gi rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser for utstyr som er installert i boliger. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi og kan, hvis det ikke installeres og brukes i henhold til bruksanvisningen, forårsake skadelig interferens i radiokommunikasjoner. Det gis imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå forstyrrelser i enkelte installasjoner. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, anbefales at brukeren forsøker å avhjelpe interferensen ved et av tiltakene nedenfor:

■ Stille inn eller flytte mottakerantennen.

■ Øk avstand mellom utstyret og mottaker.

■ Koble utstyret til en kontakt på en annen kurs enn den mottakeren er koplet til på.

■ Spørre forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjelp.

Melding 1

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar kan føre til at brukerens rett til å betjene utstyret annuleres.

Melding 2

Skjermede grensesnittkabler og vekselstrømledning, hvis noen, må brukes i samsvar med utstrålingsgrensene.

Dette utstyret samsvarer med del 15 i FCC-kravene. Driften er underlagt to betingelser:

1. denne enheten får ikke forårsake skadelig interferens, og

2. denne enheten må akseptere all mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

WEEE-erklæring

Under den europeiske unions ("EU"s) direktiv om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, direktiv 2002/96/EF, som tådde i kraft 13. august 2005, kan produkter av typen "elektrisk og elektronisk utstyr" ikke kastes som kommunalt avfall lenger, og produsenter av dekket elektronisk utstyr vil være forpliktet til å ta tilbake slike produkter på slutten av levetiden.

Forord

PB

1

Oversikt

Dette systemet er designet med grønn handel og smart digital levestil, ved hjelp av en bakgrunnsbelyst LED-skjerm med antirefleks for å øke klarheten, samtidig som den er mindre slitsom for øynene. Dette systemet, med spesialutformet kabinett og sokkel, kombinerer teknologi med liv slik at det blir enklere å behandle data – dette gjør den ideell både for privatpersoner og bedrifter.

Pakkens innhold

All-in-One PC AC/DC-adapter Vekselstrømledning

1-2

Tastatur (valgfritt) Mus (Valgfritt) Driver/verktøydisk

Bruksanvisning og

Hurtigveiviser

* Ta kontakt med oss med en gang hvis noen av delene er skadet eller mangler.

* Illustrasjonene er bare til din informasjon og pakkens innhold kan variere noe i forhold til modellen du kjøpte.

Oversikt

1-3

1-2

Oversikt

Systemoversikt

h Sett forfra

1 2 3

5

4

4

5

1

2

3

Mikrofon

Den innebygde mikrofonen kan brukes til videoprat på Internett.

Webkamera

Det innebygde webkameraet med mikrofon kan brukes til å ta bilder, spille inn video eller konferanser og alle andre interaktive applikasjoner.

LED-indikator

LED-indikatoren indikerer når den tar opp. LED-indikatoren bør være tent når enheten tar opp video eller slukket når enheten ikke tar opp video.

Stereohøyttalere

De innebygde stereohøyttalerne gir en høykvalitets soundblaster med stereosystem.

Skjerm

Den LED-baklyste skjermen på 15,6 tommers har en optimal oppløsning på 1366 x

768 piksler og standard sideforhold på 16:9 bredformat.

1-3

h Baksiden

1

1

4

2

1-4

3

1

2

3

4

Ventilator

Ventilatorkassen brukes for luftkonveksjon og for å unngå at utstyret overopphetes.

Ikke dekk til viften.

Støtte

Bruk denne foten til å plassere systemet på en flat og stabil overflate.

Åpning for kabelruting

Trekk kablene gjennom åpningen for kabelruting for å unngå kabelspagetti når du kobler til utstyr.

Kensington Lock-port

Denne AIO PC-en har en port for Kensington-lås som lar brukere sikre AIO PCen på plass med en nøkkel eller en mekanisk PIN-enhet og festes gjennom en gummibelagt metallkabel. Endestykke av kabelen har en liten løkke som gjør at hele kabelen kan festes rundt et permanent objekt, som et tungt bord eller lignende, og dermed kan AIO PC-en sikres på plass.

Oversikt

1-5

1-4

Oversikt h Sett ovenfra og nedenfra

1

Valgfritt

3 5 6 7

2

4

3 5 6 7

2

4

8

8

9

1

2

3

4

5

Ventilator

Ventilatorkassen brukes for luftkonveksjon og for å unngå at utstyret overopphetes.

Ikke dekk til viften.

Linje ut-kontakt

Denne kontakten er for tilkopling av øretelefoner eller høyttalere.

Mikrofon-kontakt

Denne kontakten er for tilkopling av en mikrofon.

USB 3.0-port

USB 3.0-porten er kompatibel med eldre USB 2.0-enheter. Den støtter en dataoverføringshastighet på opptil 5 Gbit/s (SuperSpeed).

USB 2.0-port

USB-porten (Universal Serial Bus) brukes for tilkopling av USB-enheter som tastatur, mus og andre USB-kompatible enheter. Den støtter en dataoverføringshastighet på opptil 480 Mbit/s (Hi-Speed).

1-5

1-6

6

7

8

9

RJ-45 LAN-kontakt

Standard RJ-45 LAN-jakken gir mulighet for tilkobling av LAN (Local Area Network).

Du kan kople til en nettverkskabel.

Grønn / Oransje Gul

LED

Høyre

Fargemetning LED-status

Gul Av

Tilstand

På (vedvarende) LAN-link er opprettet.

På (lysere og pulserende)

LAN-link er ikke opprettet.

Datamaskinen kommuniserer med en annen PC på lokalnettet.

Venstre Grønn

Oransje

Av

10 Mbit/sek datahastighet er valgt.

100 Mbit/sek datahastighet er valgt.

1000 Mbit/sek datahastighet er valgt.

VGA-port

VGA-kontakten støtter monitorer og andre enheter med VGA-grensesnitt.

Serieport (valgfritt)

Serieporten støtter strekkodelesere, strekkodeskrivere, kvitteringsskrivere, kredittkortmaskiner osv.

Parallellkontakt (valgfritt)

Parallellkontakten støtter skrivere og andre enheter med parallelt grensesnitt.

Viktig

Det anbefales at høyhastighetsenheter koples til USB 3.0-portene, mens lavhastighetsenheter, som mus og tastatur, kan koples til USB 2.0-portene.

Oversikt

1-7

1-6

Oversikt h Sett fra siden

1

3

8

2

4

5

6

7

9

11

Valgfritt

10

12

1

2

3

4

5

Systemstrømknapp

Trykk på strømknappen for å slå systemet på eller av.

Strøm-LED for systemet

Strøm-LED lyser når systemet er slått på, og slukkes når systemet er slått av. For strømsparing, blinker LED i S3 (Suspend to RAM)-modus og slukkes i S4 (Suspend to Disk)-modus.

LED for harddiskstasjon

Denne indikatoren viser aktivitetsstatusen til HDD. Den blinker når systemet leser av data på HDD og slukkes når ingen diskaktivitet registreres.

Lysstyrkeknapp

Disse knappene justerer lysstyrkenivået.

Minnekortleser

Den innebygde kortleseren støtter en rekke typer minnekort.

1-7

1-8

6

7

8

9

10

11

12

USB 3.0-Port (med MSI Super Charger-teknologi)

USB 3.0-porten er kompatibel med eldre USB 2.0-enheter. Den støtter en dataoverføringshastighet på opptil 5 Gbit/s (SuperSpeed).

En USB 3.0-port med MSI Super Charger-teknologi fungerer ikke bare som en normal USB 3.0-port, men lader USB-enheter selv om systemet er slått av. Med denne teknologien er det ikke lenger nødvendig å slå på systemet bare for å lade en USB-enhet. I tillegg reduserer den ladetiden med opptil 40 %, slik at du får enda bedre tid til å nyte livet.

USB 3.0-port

USB 3.0-porten er kompatibel med eldre USB 2.0-enheter. Den støtter en dataoverføringshastighet på opptil 5 Gbit/s (SuperSpeed).

Strømkontakt

AC/DC-adapteren konverter vekselstrøm til likestrøm for denne kontakten. Strøm som forsynes gjennom denne kontakten leverer strøm til datamaskinen. Bruk alltid medfølgende adapter for å unngå skade på PCen.

Smartkortleser (valgfritt)

Denne kortleseren støtter smartkort som brukes til identifikasjon, autentisering, dataoppbevaring, applikasjonsbehandling osv.

Optisk diskstasjon (valgfritt)

En DVD supermultistasjon med flere funksjoner for hjemmeunderholdning er integrert.

Utløserhull (valgfritt)

Sett inn en tynn og rett gjenstand (slik som en binders) i utløserhullet for å åpne den optiske diskstasjonen manuelt dersom utløserknappen ikke virker.

Utløsningsknapp (valgfritt)

Trykk på utløserknappen for å åpne den optiske diskstasjonen.

Viktig

1. Vi anbefaler at du av sikkerhetshensyn først kopler strømadapteren til AIOdatamaskinen, og deretter kopler strømledningen til stikkontakten.

2. Det anbefales at høyhastighetsenheter koples til USB 3.0-portene, mens lavhastighetsenheter, som mus og tastatur, kan koples til USB 2.0-portene.

Oversikt

1-9

1-8

Utskifting og oppgradering av komponent

Legg merke til at enkelte komponenter som er forhåndsinstallert i produktet kan oppgraderes eller skiftes ut etter brukerens forespørsel avhengig av modellene brukerne kjøpte.

Oversikt

Vennligst ta kontakt med den lokale forhandleren for ytterligere informasjon om det kjøpte produktet. Ikke forsøk å oppgradere eller erstatte noen komponenter i dette produktet hvis du ikke er en autorisert forhandler eller servicesenter, ettersom det kan gjøre garantien ugyldig. Det anbefales sterkt å ta kontakt med den autorisert forhandleren eller servicesenteret for enhver oppgraderings- eller erstatningstjeneste.

1-9

2

Komme i gang

Dette kapitlet gir deg informasjon om prosedyrer for maskinvareoppsett. Mens du kopler til utstyrsenheter, vær forsiktig når du holder enhetene og bruk en jordet håndleddsstropp for å unngå statisk elektrisitet.

2-2

Tips for sikkerhet og komfort

AIO PC-en er en bærbar plattform som lar deg arbeide fra hvor som helst. Valget av en god arbeidsplass er viktig hvis du må arbeide med PC-en for lengre perioder.

1. Arbeidsområdet bør ha nok lys.

2. Velg korrekt skrivebord og stol og juster høyden deres for å passe med din stilling når du arbeider.

3. Sitt rett på stolen og bevar en god holdning. Juster stolryggen (hvis dette er mulig) til den gir komfortabel støtte for ryggen.

4. Sett føttene dine flatt og naturlig på gulvet, slik at knærne dine og albuene har korrekt posisjon (omtrent 90 grader) når du arbeider.

5. Sett hendene dine på skrivebordet på en naturlig måte for å støtte håndleddene dine.

6. Juster vinkelen/posisjonen til AIO PC-en til du har en optimal synsvinkel.

7. Unngå å bruke PC-en på en plass hvor den kan føre til ubehag for deg (for eksempel på en seng).

8. AIO PC-en er en elektrisk enhet. Behandle den med omhu for å unngå personskade.

1

3

4 90-120

15-20

38-76 cm

5

6

4 2

2

4

Komme i gang

2-3

2-2

Komme i gang

Maskinvareoppsett

Viktig

• Illustrasjonene er kun ment som referanse. Systemet kan variere i utseende.

• Dørg for at systemet har blitt jordet gjennom strømledningen og stikkontakten før du slår på systemet.

• Ikke bruk skarpe gjenstander på skjermen.

1. Juster stativet til en passende vinkel til systemet er støtt.

2-3

2. Koble adapteren til systemet og koble til strømledningen.

2-4

3. Trykk på strømknappen for å slå på systemet.

Komme i gang

PB

Systemoperasjoner

Dette kapitlet gir deg viktig informasjon om systemoperasjoner.

Viktig

All informasjon kan endres uten forvarsel.

3

Strømstyring

Strømbehandling av personlige datamaskiner (PC-er) og skjermer kan spare betydelig mengder elektrisitet samt ha positive innvirkninger på miljøet.

For å være energieffektiv, slå av skjermen eller sett PC-en i dvalemodus etter en periode uten bruk.

h Strømbehandling i Windows 10

■ [Power Options] (Strømalternativer) i Windows lar deg kontrollere strømbehandlingsfunksjonene til skjermen, harddisken og batteriet. Høyreklikk

[Start] , velg [Control Panel] (Kontrollpanel) fra listen, og klikk [System and

Security] (System og sikkerhet).

3-2

Velg [Power Options] (Strømvalg), og velg en strømplan som møter dine personlige behov. Du kan også fininnstille innstillingene ved å klikke på [Change plan settings] (Endre planinnstillinger).

■ Slå av datamaskin-menyen har alternativene Dvale (S3/S4) og Slå av (S5) for rask og enkel behandling av strøm til systemet.

h Strømbehandling gjennom ENERGY STARTkvalifiserte skjermer (ekstrautstyr)

Strømbehandlingsfunksjonen lar datamaskinen starte en lavstrøms eller "dvale"-modus etter en periode uten aktivitet fra brukeren. Når den brukes med en ekstern ENERGY STARkvalifisert skjerm, støtter denne funksjonen også lignende strømbehandlingsfunksjoner på skjermen. For å ta fordel av disse strømsparingsfunksjonene, har strømbehandlingsfunksjonen blitt forhåndsinnstilt til å oppføre seg på følgende måter når systemet brukes med AC-strøm:

■ Slå av skjermen etter 10 minutter

■ Starte dvalemodus etter 30 minutter

Systemoperasjoner

3-3

3-2

Systemoperasjoner h Vekke opp systemet

Datamaskinen skal kunne vekkes opp fra strømsparingsmodus hvis det kommer en kommando fra en av følgende:

■ strømknappen,

■ musen,

■ nettverket (Wake On LAN), tastaturet.

Energisparetips:

■ Slå av skjermen ved å trykke på LCD-strømknappen etter en periode uten aktivitet.

■ Still inn innstillingenen i Power Options (Strømalternativer) under Windows for

å optimere PC-ens strømbehandling.

■ Installer strømsparingsprogramvare for å styre PC-ens energiforbruk.

■ Alltid kople fra vekselstrømledningen eller slå av ved stikkontakten hvis PC-en skal stå ubrukt for en viss periode for å unngå forbruk av strøm.

3-3

Nettverkstilkobling (Windows 10)

h Kablet nettverk

1. Høyreklikk [Start] , og velg [Control Panel] (Kontrollpanel) fra listen.

2. Velg [View network status and tasks] (Vis nettverksstats og oppgaver) under

[Network and Internet] (Nettverk og Internett).

3-4

3. Velg [Set up a new connection or network] (Sett opp en ny tilkobling eller et nettverk).

Systemoperasjoner

3-5

3-4

Systemoperasjoner

4. Velg [Connect to the Internet] (Koble til Internett), og klikk [Next] (Neste).

5. Velg [Broadband (PPPoE)] (Bredbånd (PPPoE)) for å kople til med DSL eller kabel som krever brukernavn og passord.

6. Skriv inn informasjonen fra ISP-en din og klikk på [Connect] (kople til) for å opprette

LAN-tilkoplingen.

3-5

h Trådløst nettverk

1. Gå til [Start] , klikk [Settings] (Innstillinger), og velg [Network and Internet]

(Nettverk og Internett).

2. En liste over tilgjengelige WLAN-tilkoplinger åpnes. Velg en tilkobling fra listen.

3. For å opprette en ny tilkobling, velg [Network and Sharing Center] (Nettverks- og delingssenter).

3-6

4. Velg [Set up a new connection or network] (Sett opp en ny tilkobling eller et nettverk).

5. Etterpå velger du [Manually connect to a wireless network] (Manuelt kople til et trådløst nettverk) og klikk på [Next] (Neste) for å fortsette.

6. Skriv inn informasjonen for det trådløse nettverket du vil legge til, og klikk på [Next]

(Neste) for å fortsette.

7. En ny WLAN-tilkopling er opprettet.

Systemoperasjoner

3-7

3-6

Systemoperasjoner

Systemgjenoppretting (Windows 10)

Formålene for bruk av Systemgjenoppretting-funksjonen kan inkludere:

■ Gjenopprette systemet tilbake til de opprinnelige innstillingene til fabrikanten.

■ Når noen feil har oppstått mens operativsystemet har vært i bruk.

■ Når operativsystemet påvirkes av virus og ikke kan fungere som normalt.

■ Når du ønsker å installere operativsystemet med andre innebygde språk.

Før du bruker Systemgjenopprettingsfunksjonen, må du sikkerhetskopiere viktige data som er lagret på systemstasjonen til andre lagringsenheter.

Hvis følgende løsninger ikke gjenoppretter systemet, ta kontakt med den autoriserte lokale forhandleren eller servicesenter for mer hjelp.

3-7

Nullstille PC-en

1. Gå til [Start] , klikk [Settings] (Innstillinger), og velg [Update and security]

(Oppdatering og sikkerhet).

2. Velg [Recovery] (Gjenoppretting), og klikk [Get Started] (Kom i gang) under [Reset this PC] (Tilbakestill denne PC-en) for å starte systemgjenoppretting.

3-8

3. Skjermen [Choose an option] (Velg et alternativ) vises. Velg enten [Keep my files]

(Behold filene mine) eller [Remove everything] (Fjern alt).

Behold filene mine

Nullstille PCen

Fjern alt

Bare stasjonen der

Windows er installert

Alle stasjoner

Bare fjern mine filer

Fjern filer og rengjør stasjon

Bare fjern mine filer

Fjern filer og rengjør stasjon

Systemoperasjoner

3-9

3-8

Systemoperasjoner h Behold filene mine

1. Velg [Keep my files] (Behold filene mine).

2. Skjermen [Your apps will be removed] (Appene dine vil bli fjernet) viser en liste over apper som må installeres på nytt fra nettet eller installasjonsplater. Klikk på [Next]

(Neste) for å fortsette.

3-9

3. Den neste skjermen viser endringene som skal gjøres under prosessen. Klikk [Reset]

(Tilbakestill) for å begynne å tilbakestille systemet.

h Fjern alt

1. Velg [Remove everything] (Fjern alt).

3-10

2. Hvis du har flere harddisker, vises en skjerm som ber deg velge mellom [Only the drive where Windows is installed] (Bare stasjonen der Windows er installert) og [All drives] (Alle stasjoner).

3. Deretter velger du enten [Just remove my files] (Bare fjern filene mine) eller [Remove files and clean the drive] (Fjern filer og rengjør stasjon).

4. Den neste skjermen viser endringene som skal gjøres under prosessen. Klikk [Reset]

(Tilbakestill) for å begynne å tilbakestille systemet.

Systemoperasjoner

PB

Feilsøking

A

A-2

Systemet mitt starter ikke.

1. Sjekk om systemet er koblet til en stikkontakt og om det er slått på.

2. Sjekk om strømledningen og alle kobler er godt koblet til.

Når jeg slår på datamaskinen, vises meldingen "Operating System not found" (Operativsystem ikke funnet) eller Windows starter ikke.

1. Sjekk om det er en ikke-oppstartbar CD/DVD inni den optiske diskstasjonen.

Hvis dette er tilfelle, fjerner du CD-en/DVD-en og starter datamaskinen på nytt.

2. Kontroller innstillinger for Prioritering av oppstartsenhet i BIOS-oppsettet.

Systemet kan ikke slås av.

Det er best å slå av datamaskinen din med Slå av-ikonet i operativsystemet. Bruk av andre metoder, inkludert de som er oppført under, kan føre til datafeil. Dersom avstengingsprosedyren ikke fungerer, velger du ett av de følgende trinnene:

1. Trykk på Ctrl+Alt+Del, velg deretter Slå av.

2. Trykk og hold strømknappen til systemet er av.

3. Koble strømledningen fra systemet.

Mikrofonen min fungerer ikke.

1. For innebygd mikrofon, gå til Start > Control Panel > Sounds and Audio Devices

> Audio (Start > Kontrollpanel > Lyder og lydenheter > Lyd) for å sjekke om den er dempet.

2. Hvis du bruker en ekstern mikrofon, sjekk om mikrofonen er koblet til mikrofonkontakten.

Internett-forbindelsen har problemer.

1. Hvis du har problemer med å koble til Internett-leverandøren din, sjekk om

Internett-leverandøren opplever tekniske problemer.

2. Kontroller nettverksinnstillingene og forbindelsen og sørg for at systemet er riktig konfigurert til Internett-tilgang.

3. Dataoverføringshastighet for trådløst LAN er påvirket av avstand og hindringer mellom enheter og tilgangspunkter. For å maksimere dataoverføringshastigheten, velg tilgangspunktet som er nærmest systemet ditt.

Feilsøking

A-3

A-2

Feilsøking

Systemhøyttalere fungerer ikke.

1. Kontroller hovedvoluminnstillingen i lydmikseren.

2. Hvis du bruker et program som har sin egen volumkontroll, kontroller om volumet er dempet.

3. Hvis du har koblet en lydkabel til hodetelefonkontakten, kobler du den fra.

4. Hvis systemet har OSD-funksjon, justerer du volumet i OSD-en.

Jeg kan ikke spille av en CD/DVD med DVD-ROM-en på systemet.

1. Sørg for at etiketten på CD/DVD-en vender opp.

2. Dersom CD/DVD-en krever programvaren, sørg for at programvaren er riktig installert i henhold til programinstruksene.

3. Dersom en advarsel om regionskode vises når du spiller av DVD-en, kan problemet være at DVD-en er inkompatibel med DVD-ROM-en i systemet.

Regionskoden er oppført på plateemballasjen.

4. Hvis du ser video, men ikke hører lyd, kontroller mediespilleren. Sørg også for at høyttalerne og hovedvoluminnstillingen i lydmikseren ikke er dempet.

5. Sjekk om driverne er riktig installert. Klikk Start > Kontrollpanel > System >

Enhetsbehandling.

6. En skittene eller ripete plate kan føre til at datamaskinen henger når den prøver

å lese av platen. Hvis nødvendig, start datamaskinen på nytt, fjern platen og sjekk om den er skitten eller ripete.

7. Bruk DVD-spillerprogramvare som PowerDVD eller WinDVD til å spille av DVDvideo.

Min DVD-ROM-enhetsstasjon åpnes ikke.

1. Sørg for at datamaskinen er slått på.

2. Trykk på utløserknappen på DVD-ROM-stasjonen.

3. Hvis utløserknappen ikke fungerer, åpne skuffen ved å sette inn en skarp, spiss gjenstand i hullet ved siden av utløserknappen.

Systemskjermen viser ikke noe.

1. Sjekk om systemet er koblet til en stikkontakt og om det er slått på.

2. Systemet kan være i ventemodus. Trykk på en tast for å aktivere skjermen.

A-3

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals