MSI MS-3BA2 PRO MP221 Lietotāja rokasgrāmata

MSI MS-3BA2 PRO MP221 Lietotāja rokasgrāmata | Manualzz
PRO sērija
LCD monitors
PRO MP221 (3BA2)
Saturs
Paziņojums par autortiesībām un preču zīmēm������������������������������������������������������iii
Pārskatīšana�����������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Tehniskais atbalsts��������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Drošības instrukcijas�����������������������������������������������������������������������������������������������iv
CE atbilstība������������������������������������������������������������������������������������������������������������vi
FCC-B Radiofrekvences traucējumu paziņojums���������������������������������������������������vi
WEEE (EEIA - elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi) paziņojums����������������vii
Informācija par ķīmiskajām vielām�������������������������������������������������������������������������vii
RoHS paziņojums��������������������������������������������������������������������������������������������������vii
Darba uzsākšana���������������������������������������������������������������������������1-1
Komplekta saturs������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
Monitora statīva uzstādīšana�������������������������������������������������������������������������������� 1-3
Monitora noregulēšana ��������������������������������������������������������������������������������������� 1-4
Monitora pārskats������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-5
Monitora pievienošana datoram��������������������������������������������������������������������������� 1-6
ii
Ekrāna izvēlnes iestatīšana����������������������������������������������������������2-1
Ekrāna izvēlnes taustiņš�������������������������������������������������������������������������������������� 2-2
Ekrāna izvēlnes iestatīšanas izvēlne�������������������������������������������������������������������� 2-3
Pielikums���������������������������������������������������������������������������������������A-1
Specifikācijas�������������������������������������������������������������������������������������������������������A-2
Iepriekš iestatītie displeja režīmi���������������������������������������������������������������������������A-3
Kļūdu novēršana��������������������������������������������������������������������������������������������������A-4
Priekšvārds
Paziņojums par autortiesībām un preču
zīmēm
Autortiesības © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Visas tiesības paturētas. Izmantotais MSI
logotips ir Micro-Star Int 'l Co., Ltd. reģistrēta preču zīme. Visas citas minētās preču
zīmes un nosaukumi var būt attiecīgo īpašnieku preču zīmes. Netiek izteikta vai
netieši norādīta garantija attiecībā uz precizitāti vai pabeigtību. MSI patur tiesības veikt
izmaiņas šajā dokumentā bez iepriekšēja brīdinājuma.
Pārskatīšana
Pārskatīšana
V1.0
Datums
2019/08
Tehniskais atbalsts
Ja rodas problēmas ar produktu un, izmantojot lietotāja rokasgrāmatu, nav iespējams
rast risinājumu, lūdzu, sazinieties ar savu iegādes vietu vai vietējo izplatītāju. Vai arī,
lūdzu, apmeklējiet https://www.msi.com/support/, lai saņemtu papildu norādījumus.
iii
Drošības instrukcijas
◙◙
◙◙
◙◙
Rūpīgi un pilnībā izlasiet drošības norādījumus.
Jāievēro visi drošības pasākumi un brīdinājumi, kas norādīti uz ierīces vai
lietotāja rokasgrāmatā.
Apkopi uzticiet kvalificētam personālam.
Saglabājiet iepakojumā iekļauto lietotāja rokasgrāmatu turpmākai atsaucei.
Lai novērstu ugunsgrēka vai strāvas trieciena risku, neturiet ierīci mitrumā un
augstā temperatūrā.
Pirms ierīces uzstādīšanas novietojiet to uz drošas plakanas virsmas.
iv
◙◙
◙◙
Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārliecinieties, vai strāvas
spriegums ir drošības robežās un ir pareizi noregulēts līdz 100 - 240V
vērtībai. Neatspējojiet kontaktdakšas aizsargzemējuma kontaktu. Ierīcei
jābūt savienotai ar iezemētu strāvas kontaktligzdu.
Vienmēr atvienojiet strāvas vadu vai izslēdziet sienas kontaktligzdu, ja ierīce
noteiktu laiku netiek izmantota, lai sasniegtu nulles enerģijas patēriņu.
Ierīces ventilatoru izmanto gaisa konvekcijai un ierīces pārkaršanas novēršanai.
Nenosedziet ventilatoru.
Neatstājiet ierīci nekondicionētā vidē ar uzglabāšanas temperatūru augstāku par
60OC vai zemāku par -20OC, kas var sabojāt ierīci.
PIEZĪME. Maksimālā darbības temperatūra ir aptuveni 40OC.
Tīrot ierīci, izņemiet kontaktdakšu. Ierīces tīrīšanai izmantojiet mīkstu drāniņu,
nevis rūpniecisku ķīmisku vielu. Nekad nelejiet atverē šķidrumu, jo tas var
sabojāt ierīci vai izraisīt elektrošoku.
Priekšvārds
Novietojiet strāvas vadu tā, lai cilvēki tam nekāptu virsū. Nenovietojiet jebkādus
priekšmetus uz strāvas vada.
Nekad neturiet ierīces tuvumā spēcīgus magnētiskos vai elektriskos objektus.
Ja rodas kāda no tālāk norādītajām situācijām, lūdziet ierīci pārbaudīt servisa
personālam.
◙◙ Ir bojāts strāvas vads vai kontaktdakša.
◙◙ Ierīcē ir iekļuvis šķidrums.
◙◙ Ierīce ir tikusi pakļauta mitruma iedarbībai.
◙◙ Ierīce nedarbojas labi vai arī to nevar izmantot atbilstoši lietotāja rokasgrāmatai.
◙◙ Ierīce ir nokritusi un bojāta.
◙◙ Ierīcei ir acīmredzami salūzusi.
Zaļā produkta raksturojums
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Samazināts enerģijas patēriņš darba un gaidstāves režīmos
Ierobežots videi un veselībai kaitīgo vielu pielietojums
Viegli demontējama un pārstrādājama
Samazināta dabas resursu izmantošana, izmantojot izejvielu otrreizējo
pārstrādi
Ilgāks produkta kalpošanas laiks, ņemot vērā vienkāršu atjaunināšanas
procesu
Samazināts cieto atkritumu daudzums, īstenojot atpakaļpieņemšanas
politiku.
Vides politika
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Šis produkts ir izstrādāts, lai nodrošinātu atbilstošu detaļu atkārtotu
izmantošanu un pārstrādi, un to nevajadzētu izmest kalpošanas laika
beigās.
Lietotājiem jāsazinās ar vietējo autorizēto savākšanas punktu otrreizējai
pārstrādei un jāiznīcina nolietotie produkti.
Apmeklējiet MSI tīmekļa vietni un atrodiet tuvumā esošu izplatītāju, lai iegūtu
papildinformāciju par otrreizējo pārstrādi.
Lietotāji var ar mums sazināties pa e-pastu [email protected], lai iegūtu
informāciju par MSI produktu pareizu likvidēšanu, atpakaļpieņemšanu,
otrreizēju pārstrādi un izjaukšanu.
★ Brīdinājums. Pārmērīga ekrānu izmantošana var ietekmēt redzi.
★ Ieteikumi.
1. Paņemiet 10 minūšu pārtraukumu katrās 30 ekrāna laika minūtēs.
2. Bērniem, kas jaunāki par 2 gadiem, nedrīkst izmantot ekrānu. Bērniem no 2 gadu
vecuma ekrāna laiks ir jāierobežo līdz mazāk nekā vienai stundai dienā.
v
CE atbilstība
Šī ierīce atbilst prasībām, kas noteiktas Padomes Direktīvā par
dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz elektromagnētisko
savietojamību (2014/30/ES), Zemsprieguma Direktīvā (2014/35/ES), EP
direktīvā (2009/125/EK) un RoHS Direktīvā (Direktīvā par dažu bīstamu
vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās) (2011/65/ES).
Šis produkts ir pārbaudīts un atzīts par atbilstīgu saskaņotajiem standartiem attiecībā
uz informācijas tehnoloģiju iekārtām, kas publicēti saskaņā ar Eiropas Savienības
Oficiālā Vēstneša direktīvām.
FCC-B Radiofrekvences traucējumu
paziņojums
Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atbilst B. kategorijas digitālo ierīču ierobežojumiem
saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir noteikti, lai nodrošinātu
saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamo māju instalācijās.
Šis aprīkojums rada, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju un, ja tas
netiek uzstādīts un lietots saskaņā ar instrukciju rokasgrāmatu, tas var radīt kaitīgus
radiosakaru traucējumus. Tomēr nav nekādu garantiju, ka traucējumi nradīsies kādā
noteiktā instalācijā. Ja šī ierīce patiešām rada kaitīgus traucējumus radio un televīzijas
uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam jāmēģina novērst
šos kaitējumus kādā no tālāk norādītajiem veidiem.
vi
■■ Pagrieziet vai pārvietojiet uztverošo antenu.
■■ Palieliniet attālumu starp ierīci un uztvērēju.
■■ Pievienojiet ierīci citas elektriskās ķēdes kontaktligzdā, kurā nav pieslēgts
uztvērējs.
■■ Problēmu atrisināšanai sazinieties ar pārdevēju vai pieredzējušu radio/
televīzijas speciālistu.
1. paziņojums
Veicot izmaiņas vai modifikācijas, ko nav pienācīgi apstiprinājušas atbildīgās iestādes,
kas atbildīgas par atbilstības noteikumu ievērošanu, var tikt atņemtas lietotāja tiesības
ekspluatēt šo ierīci.
2. paziņojums
Lai ievērotu emisijas robežvērtības, jāizmanto ekranēti saskarnes kabeļi un
maiņstrāvas vads, ja tāds ir.
Ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Lietošanai ir noteikti divi tālāk norādīti
nosacījumi:
1. šī ierīce nedrīkst radīt būtiskus traucējumus, un
2. šai ierīcei jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var
radīt nevēlamas darbības.
MSI Computer Corp.
901 Canada Court, City of Industry, CA 91748, USA
(626)913-0828
www.msi.com
Priekšvārds
WEEE (EEIA - elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumi) paziņojums
Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) Direktīvu par elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumiem (Direktīva 2012/19/EK), kas stājas spēkā
2005. gada 13. augustā, “elektrisko un elektronisko iekārtu” produktus
vairs nevar izmest kā sadzīves atkritumus, un aptverto elektronisko iekārtu
ražotājiem ir pienākums pieņemt atpakaļ šādus produktus to derīguma laika beigās.
Informācija par ķīmiskajām vielām
Saskaņā ar ķīmisko vielu noteikumiem, piemēram, ES REACH regulu (kas attiecas uz
ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu) (Eiropas Parlamenta
un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006), MSI sniedz informāciju par ķīmiskajām
vielām produktos vietnē:
https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
RoHS paziņojums
Japānas JIS C 0950 materiālu deklarācija
Japānas normatīva prasība, kas definēta JIS C 0950 specifikācijā, pilnvaro ražotājus
sniegt materiālu deklarācijas par noteiktām elektronisko produktu kategorijām, ko
piedāvā pārdošanai pēc 2006. gada 1. jūlija.
https://www.msi.com/html/popup/csr/cemm_jp.html
https://tw.msi.com/html/popup/csr_tw/cemm_jp.html
Indijas RoHS
Šis produkts atbilst “2011. gada noteikumiem par Indijas e-atkritumiem
(apsaimniekošana un apstrāde)” un aizliedz izmantot svinu, dzīvsudrabu, sešvērtīgo
hromu, polibrombifenilus vai polibromēta difenilēteri koncentrācijās, kas pārsniedz
0,1 % no masas un 0,01 % no masas kadmijam, izņemot noteikumu 2. punktā
noteiktos atbrīvojumus.
Turcijas EEI (elektriskās un elektroniskās iekārtas)
regula
Atbilst Turcijas Republikas noteikumiem par EEI (elektriskās un elektroniskās iekārtas)
Bīstamo vielu ierobežojumi Ukrainā
Iekārta atbilst Tehnisko noteikumu prasībām, kas apstiprināti ar Ukrainas Ministru
kabineta 2008. gada 3. decembra rezolūciju Nr. 1057 attiecībā uz dažu bīstamu vielu
lietošanas ierobežojumiem elektriskās un elektroniskās iekārtās.
Vjetnamas RoHS
No 2012. gada 1. decembra visi MSI ražotie produkti atbilst cirkulāra 30/2011/TTBCT, ar ko uz laiku regulē vairāku bīstamu vielu pieļaujamās robežas elektroniskos un
elektriskos produktos.
vii
1
Darba uzsākšana
Šajā nodaļā sniegta informācija par aparatūras uzstādīšanas procedūrām.
Savienojot ierīces, uzmanīgi turiet ierīces, un izmantojiet zemētu rokas
locītavas siksnu, lai izvairītos no statiskās elektrības.
SVARĪGI!
Attēli ir norādīti tikai kā atsauces. Monitora izskats var atšķirties.
Komplekta saturs
1. Monitors
2. Statīvs ar pamatni
3. Strāvas vads
4. HDMI kabelis
5. D-Sub kabelis
6. Īsā lietošanas pamācība
7. Garantijas karte
* Sazinieties ar savu iegādes vietu vai vietējo izplatītāju, ja kāds no elementiem ir bojāts
vai iztrūkst.
* Iepakojuma saturs var atšķirties dažādās valstīs.
1-2
Darba uzsākšana
Monitora statīva uzstādīšana
SVARĪGI!
Novietojiet monitoru uz mīkstas, aizsargātas virsmas, lai nesaskrāpētu displeja paneli.
1. Novietojiet statīva fiksatoru ar pamatni pie monitora un nospiediet to.
2. Kad statīvs ar pamatni ir nostiprināts pie monitora, ir dzirdama klikšķa skaņa.
3.
2
1
1-3
4.
5.
SVARĪGI!
Statīva uzstādīšanas atveres var izmantot arī piestiprināšanai pie sienas. Sazinieties
ar izplatītāju, lai saņemtu atbilstošu komplektu piestiprināšanai pie sienas.
Monitora noregulēšana
Šis monitors ir veidots tā, lai palielinātu skatīšanās komfortu, nodrošinot regulēšanas
iespējas.
SVARĪGI!
Regulējot monitoru, nepieskarieties displeja panelim.
-2
1-4
O
O
21
Darba uzsākšana
Monitora pārskats
1
2
3
D-SUB
1-5
4
5
1
Strāvas ligzda
2
HDMI pieslēgvieta
3
D-Sub pieslēgvieta
4
Ekrāna izvēlnes taustiņi
5
Barošanas gaismas diode
6
Kensington slēdzene
6
Monitora pievienošana datoram
1. Izslēdziet datoru.
2. Savienojiet monitora HDMI/DisplayPort kabeli ar datoru.
3. Pievienojiet strāvas vadu monitora strāvas ligzdai. (A attēls)
4. Pievienojiet strāvas vadu strāvas kontaktligzdai. (B attēls)
5. Ieslēdziet monitoru. (C attēls)
6. Ieslēdziet datoru un pēc tam monitors automātiski nosaka signāla avotu.
C
1-6
A
B
2
Ekrāna izvēlnes
iestatīšana
Šajā nodaļā sniegta svarīga informācija par ekrāna izvēlnes iestatīšanu.
SVARĪGI!
Visa informācija var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma.
Ekrāna izvēlnes taustiņš
Monitoram ir ekrāna izvēlnes taustiņu komplekts, kas palīdz kontrolēt ekrāna izvēlni.
2-2
Neieejot ekrāna izvēlnē, šos ekrāna izvēlnes taustiņus var izmantot kā karstos
taustiņus ātrajiem iestatījumiem.
Ekrāna izvēlnes
taustiņš
Funkcija
Pamatdarbības
Ievadsignāla izvēle
■■ Nospiediet pogu
iestatījumu.
, lai ievadītu šo
■■ Vēlreiz nospiediet pogu
■■ Nospiediet pogu
un izietu.
ECO režīma atlase
■■ Nospiediet pogu
iestatījumu.
■■ Nospiediet pogu
, lai ievadītu šo
vai
■■ Nospiediet pogu
izietu.
Attēla attiecības atlase
■■ Nospiediet pogu
iestatījumu.
■■ Nospiediet pogu
■■ Nospiediet pogu
izietu.
, lai atlasītu.
, lai apstiprinātu
, lai atlasītu.
, lai apstiprinātu un
, lai ievadītu šo
vai
, lai atlasītu.
, lai apstiprinātu un
Ekrāna izvēlnes iestatīšana
Ekrāna izvēlnes iestatīšanas izvēlne
Nospiediet pogu
, lai palaistu ekrāna izvēlnes galveno izvēlni. Ekrāna izvēlnes
ekrānā izmantojiet pogas
, lai noregulētu vajadzīgo funkciju
atbilstoši savām personiskajām preferencēm.
Ekrāna izvēlnes taustiņu darbības ir norādītas tālāk.
Ekrāna izvēlnes
taustiņš
Pamatdarbības
■■ Ieiešana apakšizvēlnēs
■■ Atlases vai iestatījumu apstiprināšana
■■ Funkciju izvēlņu un vienumu atlase
■■ Funkciju vērtību augšupvērsta regulēšana
■■ Funkciju izvēlņu un vienumu atlase
■■ Funkciju vērtību lejupvērsta regulēšana
■■ Iziešana no pašreizējās izvēlnes
2-3
hh Luminance (Spilgtums)
1. līmeņa izvēlne
2./3. līmeņa izvēlne
Apraksts
Contrast
(Kontrasts)
0-100
Pielāgojiet kontrastu. Šī funkcija ir pieejama
Standarta režīmos.
Brightness
(Spilgtums)
0-100
Pielāgojiet spilgtumu. Šī funkcija ir pieejama
Standarta režīmos.
ECO Mode
(ECO režīms)
Standard (Standarts)
Text (Teksts)
Internet (Internets)
Game (Spēle)
Movie (Filma)
Sports
DCR
On (Ieslēgts)
Off (Izslēgts)
DCR uzlabo attēla kvalitāti, palielinot attēlu
kontrastu.
hh Image Setup (Attēla iestatīšana)
2-4
1. līmeņa izvēlne
2./3. līmeņa izvēlne
Apraksts
Clock (Pulkstenis)
0-100
Pielāgojiet fāzi, lai samazinātu vertikālās līnijas
troksni.
Phase (Fāze)
0-100
Pielāgojiet fāzi, lai samazinātu horizontālās līnijas
troksni.
H. Position
(Horizontālais
novietojums)
0-100
Pielāgojiet attēla horizontālo novietojumu.
V. Position
(Vertikālais
novietojums)
0-100
Pielāgojiet attēla vertikālo novietojumu.
Image Ratio
(Attēla attiecība)
Wide (Plats)
Atlasiet rādīšanas formātu.
4:3
hh Color Temp. (Krāsu temperatūra)
1. līmeņa izvēlne
2./3. līmeņa izvēlne
Warm (Silts)
(6500K)
Atlasiet un priekšskatiet režīma efektus.
Normal (Normāls)
(7300K)
Cool (Vēss)
(9300K)
User (Lietotājs)
R(0-100)
G(0-100)
B(0-100)
sRGB
Apraksts
Ekrāna izvēlnes iestatīšana
hh OSD Setup (Ekrāna izvēlnes iestatīšana)
1. līmeņa izvēlne
2./3. līmeņa izvēlne
Apraksts
H. Position
(Horizontālais
novietojums)
0-100
Pielāgojiet ekrāna izvēlnes horizontālo novietojumu.
V. Position
(Vertikālais
novietojums)
0-100
Pielāgojiet ekrāna izvēlnes vertikālo novietojumu.
Timeout (Noilgums) 5-100
Pielāgojiet ekrāna izvēlnes noilgumu.
Language (Valoda)
Valoda ir neatkarīgs iestatījums. Lietotāja valodas
iestatījums ignorē rūpnīcas noklusējumu. Kad
lietotāji iestatījuši Atiestatīt uz Jā, valoda netiek
mainīta.
English
Español
Français
Português
Русский
简体中文
繁體中文
한국어
(Drīz būs vairāk valodu)
hh Extra (Papildu)
2-5
1. līmeņa izvēlne
2./3. līmeņa izvēlne
Apraksts
Input Select
(Ievadsignāla
izvēle)
D-Sub
Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Ievades avotu.
DDC/CI
On (Ieslēgts)
HDMI
Auto (Automātiski)
Iespējojiet vai atspējojiet DDC/CI funkciju.
Off (Izslēgts)
Reset (Atiestatīt)
YES (JĀ)
NO (NĒ)
Information
(Informācija)
Resolution
(Izšķirtspēja):
H. Frequency
(H. frekvence):
V. Frequency
(V. frekvence):
Lietotāji var atiestatīt un atjaunot sākotnējos ekrāna
izvēlnes noklusējuma iestatījumus.
Parādiet izšķirtspēju un frekvenci. Tikai lasāms.
2-6
A
Pielikums
SVARĪGI!
Visa informācija var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma.
Specifikācijas
Modelis
PRO MP221(3BA2)
Izmērs
54,61 cm
Paneļa veids
TN
Izšķirtspēja
1920 x 1080 @60Hz
Attēla attiecība
16:9
Spilgtums (niti)
250 cd/m2 (TYP)
Kontrasta attiecība
1000:1
Atsvaidzināšanas intensitāte
60Hz
Atbildes laiks
5ms
Ievades interfeiss
■■ HDMI pieslēgvieta x1
■■ D-Sub pieslēgvieta x1
Skatīšanās leņķi
170°(H) , 160°(V)
sRGB / DCI-P3 *
97,3% / 76,6%
Virsmas apstrāde
Pretapžilbes, dūmaka 25%
Displeja krāsas
A-2
16,7 miljoni
Barošanas veids
Iekšējais strāvas adapteris
Ieejošā strāva
100-240VAC, 50/60Hz
Strāvas patēriņš (parasti)
Ieslēgts < 40W
Gaidstāve < 0,5W
Izslēgts < 0,5W
Regulēšana (noliekšana)
-2° ~ 21°
Kensington slēdzene
VESA stiprinājums
Izmēri (Pl x A x Dz)
Jā
■■
■■
■■
■■
■■
Plāksnes veids: 100 X 100 mm
Skrūves veids: M4 x 10 mm
Pavediena diametrs: 4mm
Pavediena solis: 0,7mm
Pavediena garums: 10 mm
504,8 x 374,5 x 181,9mm
Svars
Vide
2,6kg
Darbības
režīms
Temperatūra: no 0℃ līdz 40℃
Mitrums: 10% līdz 85%, nerada kondensātu
Augstums: 0 - 5000 m
Uzglabāšana
Temperatūra: no -20°C līdz 60°C
Mitrums: 10% līdz 90%, nerada kondensātu
* Pamatojoties uz CIE1976 testēšanas standartiem.
Pielikums
Iepriekš iestatītie displeja režīmi
Standarts
VGA
Izšķirtspēja
PRO MP221(3BA2)
HDMI
D-Sub
640x480 @60Hz
V
640x480 @67Hz
V
640x480 @72Hz
V
640x480 @75Hz
V
DOS vide
720x400 @70Hz
V
SVGA
800x600 @56Hz
V
800x600 @60Hz
V
800x600 @72Hz
V
800x600 @75Hz
V
1024x768 @60Hz
V
1024x768 @70Hz
V
1024x768 @75Hz
V
1152x864 @75Hz
V
1280x1024 @60Hz
V
1280x1024 @75Hz
V
WXGA+
1440x900 @60Hz
V
WSXGA+
1680x1050 @60Hz
V
Full HD
1920x1080 @60Hz
XGA
SXGA
V
Video laika 480P
izšķirtspēja 576P
V
720P
V
1080i
V
1080P
V
V
A-3
Kļūdu novēršana
Barošanas gaismas diode ir izslēgta.
■■ Vēlreiz nospiediet monitora barošanas pogu.
■■ Pārbaudiet, vai monitora strāvas kabelis ir pareizi pievienots.
Nav attēla.
■■ Pārbaudiet, vai datora grafikas karte ir pareizi instalēta.
■■ Pārbaudiet, vai dators un monitors ir pieslēgti strāvas kontaktligzdām un ir
ieslēgti.
■■ Pārbaudiet, vai monitora signāla kabelis ir pareizi pievienots.
■■ Iespējams, ka dators ir gaidīšanas režīmā. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai
aktivizētu monitoru.
Ekrāna attēls nav pareiza izmēra vai ir nepareizi centrēts.
Skatiet iepriekš iestatītos displeja režīmus, lai iestatītu datorā tādu iestatījumu, kas
ir piemērots monitora attēlošanai.
A-4
Nav standarta Plug & Play.
■■ Pārbaudiet, vai monitora strāvas kabelis ir pareizi pievienots.
■■ Pārbaudiet, vai monitora signāla kabelis ir pareizi pievienots.
■■ Pārbaudiet, vai dators un grafikas karte ir saderīgi ar standartu Plug &
Play.
Ikonas, fonts vai ekrāns ir izplūduši, neskaidri vai ir problēmas ar
krāsām.
■■
■■
■■
■■
■■
Neizmantojiet video paplašinājuma kabeļus.
Pielāgojiet spilgtumu un kontrastu.
Pielāgojiet RGB krāsu vai regulējiet krāsu temperatūru.
Pārbaudiet, vai monitora signāla kabelis ir pareizi pievienots.
Pārbaudiet, vai signāla kabeļa savienotāja ligzdas nav saliekušās.
Monitors sāk mirgot vai rāda viļņus.
■■ Mainiet atsvaidzināšanas intensitāti, lai tā atbilstu monitora iespējām.
■■ Atjauniniet grafikas kartes draiverus.
■■ Nenovietojiet monitoru blakus elektroierīcēm, kas var izraisīt
elektromagnētiskos traucējumus (EMI).
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement