MSI MS-3BA2 PRO MP221 Savininko vadovas

MSI MS-3BA2 PRO MP221 Savininko vadovas | Manualzz
„PRO“ serija
Skystųjų kristalų monitorius
PRO MP221 (3BA2)
Turinys
Autorių teisės ir prekių ženklai��������������������������������������������������������������������������������iii
Peržiūrėtas ir pataisytas leidimas����������������������������������������������������������������������������iii
Techninė pagalba����������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Saugos taisyklės�����������������������������������������������������������������������������������������������������iv
CE atitiktis���������������������������������������������������������������������������������������������������������������vi
Pareiškimas dėl FKK-B radijo dažnių trikdžių���������������������������������������������������������vi
WEEE Pareiškimas������������������������������������������������������������������������������������������������vii
Informacija apie chemines medžiagas�������������������������������������������������������������������vii
RoHS pareiškimas�������������������������������������������������������������������������������������������������vii
Trumpasis žinynas������������������������������������������������������������������������1-1
Pakuotės turinys��������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
Monitoriaus stovo montavimas����������������������������������������������������������������������������� 1-3
Monitoriaus sureguliavimas ��������������������������������������������������������������������������������� 1-4
Monitoriaus apžvalga������������������������������������������������������������������������������������������� 1-5
Kaip prijungti monitorių prie kompiuterio�������������������������������������������������������������� 1-6
ii
OSD sąranka����������������������������������������������������������������������������������2-1
OSD klavišas�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-2
OSD sąrankos meniu������������������������������������������������������������������������������������������� 2-3
Priedas������������������������������������������������������������������������������������������A-1
Specifikacijos�������������������������������������������������������������������������������������������������������A-2
Iš anksto nustatyti ekrano režimai������������������������������������������������������������������������A-3
Trikčių šalinimas���������������������������������������������������������������������������������������������������A-4
Pratarmė
Autorių teisės ir prekių ženklai
Autorių teisės © „Micro-Star Int’l Co., Ltd.“ Visos teisės saugomos. Naudojamas MSI
logotipas yra „Micro-Star Int’l Co., Ltd.“ prekės ženklas. Visi kiti paminėti ženklai ir
pavadinimai gali būti jų atitinkamų savininkų prekių ženklai. Jokia garantija tikslumo
ar išsamumo atžvilgiu neformuluojama ir netaikoma. MSI pasilieka teisę keisti šį
dokumentą be išankstinio pranešimo.
Peržiūrėtas ir pataisytas leidimas
Peržiūrėtas ir pataisytas leidimas
V1.0
Data
2019/08.
Techninė pagalba
Jei kiltų problemų dėl gaminio, o naudojimo instrukcijoje nerandate tinkamo sprendimo,
kreipkitės į parduotuvę arba artimiausią atstovą. Arba, prireikus papildomos pagalbos,
apsilankykite tinklavietėje https://www.msi.com/support/.
iii
Saugos taisyklės
◙◙
◙◙
◙◙
Atidžiai ir iki galo perskaitykite saugos nuorodas.
Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus ir atsargumo nurodymus, esančius ant
įrenginio arba minimus naudojimo instrukcijoje.
Techninės priežiūros darbus patikėkite tik kvalifikuotiems specialistams.
Saugokite kartu su pakuote pristatytą naudojimo instrukciją, kad prireikus
galėtumėte ja pasinaudoti.
Saugokite šį įrenginį nuo drėgmės ir aukštos temperatūros, kad išvengtumėte
gaisro ar elektros smūgio pavojaus.
Prieš surinkdami paguldykite šį įrenginį ant tvirto plokščio paviršiaus.
iv
◙◙
◙◙
Prieš prijungdami įrenginį prie elektros lizdo įsitikinkite, ar maitinimo įtampa
yra tinkamai sureguliuota ir atitinka 100–240 V vertę. Neatjunkite apsauginio
įžeminimo kaiščio nuo kištuko. Įrenginys privalo būti prijungtas prie įžeminto
elektros lizdo.
Visada atjunkite maitinimo laidą arba išjunkite sieninį elektros lizdą, jeigu
įrenginį ilgesniam laikui paliekate be priežiūros, kad nebūtų eikvojama
elektros energija.
Ant įrenginio esantis ventiliatorius naudojamas orui varinėti ir įrenginiui vėsinti, kad
jis neperkaistų. Neuždenkite ventiliatoriaus.
Nelaikykite įrenginio nevėdinamoje patalpoje, kai sandėliavimo temperatūra yra
aukštesnė nei 60OC arba žemesnė nei -20OC, nes įrenginys gali būti sugadintas.
PASTABA. Maksimali darbo aplinkos temperatūra yra maždaug 40OC.
Prieš valydami įrenginį, ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo. Įrenginį
valykite minkšta šluoste – nenaudokite pramoninių cheminių valymo medžiagų.
Niekada nepilkite į angas jokių skysčių, nes jie gali sugadinti įrenginį arba sukelti
elektros smūgį.
Pratarmė
Padėkite maitinimo laidą taip, kad žmonės ant jo negalėtų užminti. Nieko nedėkite
ant maitinimo laido.
Stiprų magnetinį lauką sukeliančius arba elektrinius prietaisus visada laikykite
atokiai nuo įrenginio.
Atiduokite įrenginį patikrinti techninės priežiūros darbuotojui toliau nurodytais
atvejais:
◙◙ Maitinimo laidas arba kištukas yra pažeistas.
◙◙ Į įrenginį pateko skysčio.
◙◙ Įrenginys buvo paveiktas drėgmės.
◙◙ Įrenginys veikia netinkamai arba neveikia taip, kaip nurodyta naudojimo
instrukcijoje.
◙◙ Įrenginys buvo numestas ir sugadintas.
◙◙ Įrenginys akivaizdžiai sudaužytas.
Žalio produkto savybės
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Mažina elektros energijos sunaudojimą naudojimo ir budėjimo metu
Ribotas kiekis aplinkai ir sveikatai pavojingų medžiagų naudojimas
Lengvai išardomas ir perdirbamas
Sumažintas natūralių resursų panaudojimas skatinant perdirbimą
Pratęstas produkto eksploatacijos laikas paprastų atnaujinimų dėka
Sumažintas kietųjų atliekų atsiradimas taikant atidavimo atgal nuostatas
Aplinkos apsaugos politika
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Produktas buvo sukurtas su galimybe tinkamai panaudoti iš naujo dalis ir
perdirbti ir turi būti išmetamas pasibaigus jo eksploatacijos laikui.
Vartotojai turi susisiekti su vietiniu atliekų surinkimo punktu dėl savo
pasibaigusios eksploatacijos gaminių perdirbimo ir likvidavimo.
Apsilankykite MSI tinklavietėje ir susisiekite su artimiausiu platintoju, jei
reikia daugiau informacijos apie perdirbimą.
Naudotojai taip pat gali rašyti mums adresu [email protected], jei reikia
informacijos, kaip tinkamai išmesti, grąžinti, atiduoti į surinkimo ir perdirbimo
punktus ar išardyti senus MSI gaminius.
★ Įspėjimas! Per ilgai žiūrint į ekraną, gali suprastėti regėjimas.
★ Rekomendacijos
1. Jei privalote ilgai žiūrėti į ekraną, darykite 10 minučių pertraukas kas 30 minučių.
2. Vaikams iki 2 metų nereikėtų žiūrėti į ekraną. 2 metų amžiaus ir vyresni vaikai
turėtų žiūrėti į ekraną ne ilgiau nei vieną valandą per dieną.
v
CE atitiktis
Šis įrenginys atitinka reikalavimus, išdėstytus Tarybos direktyvoje dėl
valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu,
suderinimo (2014/30/ES), Žemos įtampos prietaisų direktyvoje (2014/35/
ES), Europos Parlamento Direktyvoje (2009/125/EB) ir RoHS direktyvoje
(2011/65/ES). Šis gaminys yra patikrintas ir atitinka darniuosius informacinių
technologijų įrangos standartus, paskelbtus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Pareiškimas dėl FKK-B radijo
dažnių trikdžių
Šis įrenginys yra išbandytas ir atitinka B klasės skaitmeniniams
aparatams nustatytus apribojimus pagal Federalinės komunikacijų komisijos (FKK)
taisyklių 15 dalį. Šie apribojimai turi užtikrinti pagrįstą apsaugą nuo žalingų trukdžių
gyvenamojoje aplinkoje. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo
dažnių energiją, todėl gali sukelti žalingus radijo ryšiui trikdžius, jei sumontuota ir
naudojama ne pagal šį naudojimo vadovą. Tačiau negarantuojama, kad tam tikras
įdiegimas nesukels trukdžių. Jei ši įranga trikdo radijo ar televizijos signalo gavimą, tai
nustatysite įjungdami ir išjungdami įrangą, rekomenduojame pašalinti trukdžius vienu
iš toliau išvardintų būdų:
vi
■■ kitaip nukreipkite arba perstatykite priėmimo anteną;
■■ padidinkite atstumą tarp įrenginio ir imtuvo;
■■ įjunkite įrenginį į elektros lizdą kitoje elektros grandinėje nei ta, prie kurios yra
prijungtas imtuvas;
■■ pasikonsultuokite su atstovu arba patyrusiu radijo/televizijos įrangos meistru.
1 pastaba
Keitimai arba modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino šalys, atsakingos už atitiktį, gali
atšaukti teisę dirbti su įranga.
2 pastaba
Norint atitikti emisijos ribas, jei tokių yra, reikia naudoti ekranuotus sąsajos ir
kintamosios srovės laidus.
Šis įrenginys atitinka FKK taisyklių 15 dalį. Veikimas priklauso nuo šių dviejų sąlygų:
1. šis prietaisas gali nesukelti trukdžių ir
2. šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trikdžius, tame tarpe ir galinčius
sukelti nepageidaujamą veikimą.
„MSI Computer Corp.“
901 Canada Court, City of Industry, CA 91748, USA
(626)913-0828
www.msi.com
Pratarmė
WEEE Pareiškimas
Pagal 2005 m. rugpjūčio 13 d. įsigaliojusią Europos Sąjungos (ES)
Direktyvą 2012/19/ES dėl elektrinių ir elektroninių prietaisų, „elektrinių
ir elektroninių prietaisų“ gaminių daugiau nebegalima išmesti kaip
komunalinių atliekų, o elektroninių prietaisų, kuriems taikoma ši direktyva,
gamintojai yra įpareigoti priimti tuos gaminius pasibaigus jų gyvavimo laikui.
Informacija apie chemines medžiagas
Laikydamasi cheminių medžiagų reglamentų, kaip antai ES REACH reglamento
(Europos Parlamento ir Tarybos reglamento EB Nr. 1907/2006) reikalavimų, MSI
pateikia informaciją apie chemines medžiagas gaminiuose:
https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
RoHS pareiškimas
Japonijos JIS C 0950 medžiagų deklaracija
Pagal japonų norminių dokumentų reikalavimus, išdėstytus specifikacijoje JIS C 0950,
gamintojai privalo pateikti tam tikrų kategorijų elektronikos gaminių, parduodamų po
2006 m. liepos 1 d., medžiagų deklaracijas.
https://www.msi.com/html/popup/csr/cemm_jp.html
https://tw.msi.com/html/popup/csr_tw/cemm_jp.html
Indijos RoHS
Šis gaminys atitinka „2011 m. Indijos senų elektroninių įrenginių (tvarkymo ir išmetimo)
reglamentą“, pagal kurį draudžiama naudoti šviną, gyvsidabrį, šešiavalentį chromą,
polibromintus bifenilus arba polibromintus difenilo eterius didesne koncentracija nei
0,1 % masės, o kadmį – didesne koncentracija nei 0,01 % masės, išskyrus išimtis,
nustatytas reglamento 2 priede.
Turkijos EEE reglamentas
Atitinka Turkijos Respublikos EEE reglamentus
Ukrainos kenksmingų medžiagų naudojimo
aribojimai
Šis įrenginys atitinka techninio reglamento, patvirtinto 2008 m. gruodžio 3 d.
Ukrainos Ministrų kabineto rezoliucija Nr. 1057, reikalavimus dėl tam tikrų konkrečių
kenksmingų medžiagų, esančių elektronikos įrenginiuose, naudojimo apribojimo.
Vietnamo RoHS
Nuo 2012 m. gruodžio 1 d. visi MSI pagaminti gaminiai atitinka Cirkuliarą 30/2011/
TT-BCT, kuriuo laikinai nustatomi kai kurių pavojingų medžiagų, leidžiamų naudoti
elektronikos ir elektros įrenginiuose, apribojimai.
vii
1
Trumpasis žinynas
Šiame skyriuje aprašomos aparatinės įrangos sąrankos procedūros.
Prijungdami įrenginius laikykite juos atsargiai ir naudokite įžemintą riešo raištį
apsaugai nuo statinio elektros krūvio.
SVARU!
Paveikslėliai tėra informacinio pobūdžio. Jūsų įsigyto monitoriaus išvaizda gali
skirtis.
Pakuotės turinys
1. Monitorius
2. Stovas su pagrindu
3. Maitinimo kabelis
4. HDMI kabelis
5. „D-Sub“ kabelis
6. Trumpasis vadovas
7. Garantijos kortelė
* Jei kurio nors iš nurodytų elementų nėra arba jis yra pažeistas, kreipkitės į pardavėją
arba artimiausią atstovą.
* Skirtingose šalyse pakuotės turinys gali skirtis.
1-2
Trumpasis žinynas
Monitoriaus stovo montavimas
SVARU!
Paguldykite monitorių ant minkšto apsaugoto paviršiaus, kad nesubraižytumėte
ekrano plokštės.
1. Sulygiuokite stovo su pagrindu skląstį su monitoriumi ir užspauskite jį.
2. Pritvirtinus stovą su pagrindu prie monitoriaus pasigirs spragtelėjimas.
3.
2
1
1-3
4.
5.
SVARU!
Skyles stovui montuoti taip pat galima naudoti monitoriui prie sienos tvirtinti. Kreipkitės
į prekybos atstovą, kad įsigytumėte tinkamą sieninio laikiklio komplektą.
Monitoriaus sureguliavimas
Į šio reguliuojamo monitoriaus ekraną patogu žiūrėti.
SVARU!
Reguliuojami monitorių stenkitės neliesti ekrano plokštės.
-2
1-4
O
O
21
Trumpasis žinynas
Monitoriaus apžvalga
1
2
3
D-SUB
1-5
4
5
1
Maitinimo lizdas
2
HDMI prievadas
3
„D-Sub“ prievadas
4
OSD klavišas
5
Maitinimo šviesos diodas
6
„Kensington“ užraktas
6
Kaip prijungti monitorių prie kompiuterio
1. Išjunkite kompiuterį.
2. Prijunkite monitorių prie kompiuterio HDMI / „DisplayPort“ kabeliu.
3. Prijunkite maitinimo laidą prie monitoriaus maitinimo lizdo. (A paveikslėlis)
4. Įjunkite maitinimo laidą į elektros lizdą. (B paveikslėlis)
5. Įjunkite monitorių. (C paveikslėlis)
6. Įjunkite kompiuterį ir monitorius automatiškai aptiks signalų šaltinį.
C
1-6
A
B
2
OSD sąranka
Šiame skyriuje pateikiama svarbiausia informacija apie OSD sąranką.
SVARU!
Bet kokia informacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.
OSD klavišas
Monitorius turi OSD klavišų komplektą, kurie padeda valdyti virtualiojo ekrano (OSD)
meniu.
2-2
Jei OSD meniu neatidarysite, šiuos OSD klavišus galite naudoti vietoj nuostatų
sparčiųjų klavišų.
OSD klavišas
Funkcija
Įvesties
pasirinkimas
Pagrindiniai veiksmai
■■ Paspauskite mygtuką
šią nuostatą.
, jei norite atidaryti
■■ Dar kartą paspauskite mygtuką
pasirinktumėte nuostatą.
, kad
■■ Paspauskite mygtuką
, kad patvirtintumėte
pasirinkimą ir uždarytumėte meniu.
Taupymo režimo
pasirinkimas
■■ Paspauskite mygtuką
nuostatą.
, jei norite atidaryti šią
■■ Paspauskite mygtuką
arba
pasirinktumėte nuostatą.
, kad
■■ Paspauskite mygtuką
, kad patvirtintumėte
pasirinkimą ir uždarytumėte meniu.
Vaizdo formato
pasirinkimas
■■ Paspauskite mygtuką
nuostatą.
, jei norite atidaryti šią
■■ Paspauskite mygtuką
arba
pasirinktumėte nuostatą.
, kad
■■ Paspauskite mygtuką
, kad patvirtintumėte
pasirinkimą ir uždarytumėte meniu.
OSD sąranka
OSD sąrankos meniu
Paspauskite mygtuką
, jei norite atidaryti pagrindinį virtualiojo ekrano (OSD)
meniu. OSD ekrane naudodami mygtukus
savo nuožiūra
nustatykite norimą funkciją.
Šie OSD klavišai atlieka toliau nurodytas funkcijas.
OSD klavišas
Pagrindiniai veiksmai
■■ Papildomų meniu atidarymas
■■ Pasirinkimo arba nuostatos patvirtinimas
■■ Funkcijų meniu ir elementų pasirinkimas
■■ Leidžia nustatyti aukštesnes funkcijų vertes
■■ Funkcijų meniu ir elementų pasirinkimas
■■ Leidžia nustatyti žemesnes funkcijų vertes
■■ Rodomo meniu uždarymas
2-3
hh Luminance (Skaistis)
1-o lygio meniu
2-o / 3-io lygio meniu Aprašas
Contrast
(Kontrastas)
0-100
Reguliuoja kontrastą. Ši funkcija yra standartiniuose
režimuose.
Brightness
(Šviesumas)
0-100
Reguliuoja šviesumą. Ši funkcija yra standartiniuose
režimuose.
Eco Mode
(Taupymo režimas)
Standard
(Standartinis)
Text (Tekstas)
Internet (Internetas)
Game (Žaidimas)
Movie (Filmas)
Sports (Sportas)
DCR
On (Įjungta)
Off (Išjungta)
DCR funkcija gerina vaizdo kokybę didindama
vaizdų kontrastingumą.
hh Image Setup (Vaizdo nustatymas)
2-4
1-o lygio meniu
2-o / 3-io lygio meniu
Aprašas
Clock
(Sinchronizatorius)
0-100
Sureguliuokite sinchronizatorių, kad sumažėtų
vertikalių linijų trukdžių.
Phase (Fazė)
0-100
Sureguliuokite fazę, kad sumažėtų horizontalių linijų
trukdžių.
H. Position
(H. padėtis)
0-100
Nustatoma horizontali vaizdo padėtis.
V. Position
(V. padėtis)
0-100
Nustatoma vertikali vaizdo padėtis.
Image Ratio
(Vaizdo formatas)
Wide (Platusis)
Pasirinkite ekrano formatą.
4:3
hh Color Temp. (Spalvų temp.)
1-o lygio meniu
2-o / 3-io lygio meniu
Warm (Šiltas)
(6 500)
Pasirinkite ir peržiūrėkite režimų efektus.
Normal (Normalus)
(7 300)
Cool (Šaltas)
(9 300)
User
(Naudotojo
nustatytas)
sRGB
Aprašas
R(0-100)
G(0-100)
B(0-100)
OSD sąranka
hh OSD Setup (OSD sąranka)
1-o lygio meniu
2-o / 3-io lygio meniu
Aprašas
H. Position
(H. padėtis)
0-100
Nustatoma horizontali OSD padėtis.
V. Position
(V. padėtis)
0-100
Nustatoma vertikali OSD padėtis.
Timeout
(Skirtasis laikas)
5-100
Reguliuojama OSD delsa.
Language (Kalba)
English
Kalba yra atskira nuostata. Naudotojo nustatyta
kalba pakeis gamyklos nuostatą. Jei naudotojas
nustatys funkcijos Atkurti parinktį Taip, Kalba nebus
pakeista.
Español
Français
Português
Русский
简体中文
繁體中文
한국어
(Netrukus bus daugiau
kalbų)
hh Extra (Papildomai)
2-5
1-o lygio meniu
2-o / 3-io lygio meniu
Aprašas
Input Select
(Įvesties
pasirinkimas)
„D-Sub“
Naudotojas gali nustatyti įvesties šaltinį veikiant bet
kuriam režimui.
DDC/CI
On (Įjungta)
HDMI
Auto (Automatinis)
įjungiama arba išjungiama DDC/CI funkcija.
Off (Išjungta)
Reset (Atkurti)
YES (TAIP)
NO (Ne)
Information
(Informacija)
Resolution
(Skiriamoji geba):
H. Frequency
(H. dažnis):
V. Frequency
(V. dažnis):
Naudotojas gali pasirinkti atkūrimo funkciją ir atkurti
numatytąsias OSD nuostatas.
Rodomi skiriamoji geba ir dažnis. Tik skaityti.
2-6
A
Priedas
SVARU!
Bet kokia informacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.
Specifikacijos
Modelis
PRO MP221(3BA2)
Dydis
54,61 cm
Plokštės tipas
TN
Skiriamoji geba
1920 x 1080, 60Hz
Kraštinių santykis
16:9
Šviesumas (nitais)
250 cd/m2 (tipinis)
Kontrastingumo santykis
1000:1
Atnaujinimo dažnis
60Hz
Reakcijos laikas
Įvesties sąsaja
5 ms
■■ 1 HDMI Prievadas
■■ 1 „D-Sub“ prievadas
Regėjimo kampai
170°(H), 160°(V)
sRGB / DCI-P3 *
97,3% / 76,6%
Paviršiaus danga
A-2
Apsauga nuo atspindžių, 25 % aptemdymas
Ekrano spalvos
16,7 mln.
Maitinimo tipas
Vidinis maitinimo blokas
Maitinimas
100–240 VAC, 50 / 60 Hz
Energijos sunaudojimas
(tipinis)
Prietaisui veikiant: < 40 W
Prietaisui veikiant budėjimo režimu: < 0,5 W
Prietaisui neveikiant: < 0,5 W
Reguliavimas (pakreipimas)
-2° ~ 21°
„Kensington“ užraktas
„VESA“ stovas
Taip
■■
■■
■■
■■
■■
Plokštės tipas: 100 × 100 mm
Varžtų rūšis: M4 x 10 mm
Sriegio skersmuo: 4mm
Sriegio žingsnis: 0,7mm
Sriegio ilgis: 10 mm
Matmenys (P x A x G)
504,8 × 374,5 × 181,9mm
Svoris
2,6kg
Aplinkosauga Eksploatuojant Temperatūra: nuo 0℃ iki 40℃
Drėgnumas: nuo 10 % iki 85%, be kondensacijos
Saugojimo
sąlygos
Aukštis virš jūros lygio: 0 – 5 000 m
Temperatūra: nuo -20°C iki 60°C
Drėgnumas: nuo 10 % iki 90 %, be kondensacijos
* Atsižvelgiant į CIE1976 bandymų standartus.
Priedas
Iš anksto nustatyti ekrano režimai
Standartinis
VGA
Skiriamoji geba
PRO MP221(3BA2)
HDMI
D-Sub
640×480, 60Hz
V
640×480, 67Hz
V
640×480, 72Hz
V
640×480, 75 Hz
V
Dos režimas
720×400, 70Hz
V
SVGA
800×600, 56Hz
V
800×600, 60Hz
V
800×600, 72Hz
V
800×600, 75 Hz
V
1024×768, 60Hz
V
1024×768, 70Hz
V
1024×768, 75 Hz
V
1152×864, 75 Hz
V
1280×1024, 60 Hz
V
1280×1024, 75Hz
V
WXGA+
1440×900, 60 Hz
V
WSXGA+
1680×1050, 60 Hz
V
Full HD
1920×1080, 60 Hz
Vaizdo įrašų
sinchronizavimo
skiriamoji geba
480P
V
576P
V
720P
V
1080i
V
1080P
V
XGA
SXGA
V
A-3
Trikčių šalinimas
Nešviečia kontrolinė maitinimo lemputė.
■■ Dar kartą paspauskite monitoriaus maitinimo mygtuką.
■■ Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas monitoriaus maitinimo kabelis.
Nėra vaizdo.
■■ Patikrinkite, ar tinkamai įdiegta kompiuterio vaizdo plokštė.
■■ Patikrinkite, ar kompiuteris ir monitorius prijungti pire elektros lizdų, ir ar jie
yra įjungti.
■■ Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas monitoriaus signalų perdavimo kabelis.
■■ Galbūt kompiuteris veikia budėjimo režimu. Norėdami pažadinti monitorių,
paspauskite bet kurį mygtuką.
Ekrano vaizdas netinkamo dydžio arba netinkamai sucentruotas.
Žr. skyrių „Iš anksto nustatyti ekrano režimai“, kad nustatytumėte reikiamą nuostatą
ir monitorius tinkamai rodytų vaizdą.
A-4
Neveikia funkcija „Plug & Play“.
■■ Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas monitoriaus maitinimo kabelis.
■■ Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas monitoriaus signalų perdavimo kabelis.
■■ Patikrinkite, ar kompiuteris ir vaizdo plokštė turi funkciją „Plug & Play“.
Neryškios, išsilieję arba netinkamų spalvų piktogramos, šriftas arba
ekranas.
■■
■■
■■
■■
■■
Stenkitės nenaudoti jokių vaizdo signalų perdavimo ilginamųjų kabelių.
Sureguliuokite šviesumą ir kontrastingumą.
Sureguliuokite RGB spalvas arba pakoreguokite spalvų temperatūrą.
Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas monitoriaus signalų perdavimo kabelis.
Patikrinkite, ar nesulankstyti signalų perdavimo kabelio jungties kontaktai.
Monitorius pradeda mirgėti arba banguoti.
■■ Pakeiskite atnaujinimo dažnį, kad jis atitiktų jūsų kompiuterio technines
savybes.
■■ Atnaujinkite vaizdo plokštės tvarkykles.
■■ Patraukite monitorių atokiau nuo elektros prietaisų, kurių gali kelti
elektromagnetinių trukdžių (EMT).
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement