MSI MS-ACD2 PRO 22XT AM Brugervejledning

MSI MS-ACD2 PRO 22XT AM Brugervejledning | Manualzz
PRO 22X-Serien
Alt-i-En (AIO) pc
MS-ACD2
Indhold
Bemærkninger vedr. copyright og varemærker�������������������������������������������������������iii
Revision������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Opgradering og garanti�������������������������������������������������������������������������������������������iv
Anskaffelse af udskiftelige dele�������������������������������������������������������������������������������iv
Teknisk support�������������������������������������������������������������������������������������������������������iv
Grønt produkt egenskaber��������������������������������������������������������������������������������������iv
Miljøpolitik��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� v
Oplysninger om kemiske stoffer������������������������������������������������������������������������������ v
Oplysninger om batteriet����������������������������������������������������������������������������������������� v
Sikkerhedsvejledninger�������������������������������������������������������������������������������������������vi
CE overholdelse���������������������������������������������������������������������������������������������������� viii
Erklæring om FCC-B radiofrekvens-interferens���������������������������������������������������� viii
WEEE erklæring���������������������������������������������������������������������������������������������������� viii
1. Oversigt��������������������������������������������������������������������������������������1-1
Pakkens indhold��������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
Systemoversigt����������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-3
ii
Udskiftning af Dele og Opgradering��������������������������������������������������������������������� 1-8
2. Sådan kommer du i gang����������������������������������������������������������2-1
Tip vedrørende sikkerhed og behagelighed��������������������������������������������������������� 2-2
Hardware-installation������������������������������������������������������������������������������������������� 2-3
3. System Drift�������������������������������������������������������������������������������3-1
Energistyring�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3-2
Netværksforbindelse (Windows 10)��������������������������������������������������������������������� 3-4
Systemgenopretning (Windows 10) �������������������������������������������������������������������� 3-7
Systemgendannelse (F3 genvejstast for gendannelse) (valgfri)������������������������ 3-11
4. OSD opsætning�������������������������������������������������������������������������4-1
Navigationstast����������������������������������������������������������������������������������������������������� 4-2
Indstilling af skærmmenuen med navigationsknappen���������������������������������������� 4-5
A. Fejlfinding���������������������������������������������������������������������������������A-1
Forord
Bemærkninger vedr. copyright og
varemærker
Copyright © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. MSI-logoet brugt i et
registreret varemærke tilhørende Micro-Star Int’l Co., Ltd. Alle andre mærker og navne
der er nævnt, kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.Ingen garanti med
hensyn til nøjagtighed eller fuldstændighed er udtrykt eller antydet. MSI forbeholder
sig ret til at foretage ændringer i dette dokument uden forudgående varsel.
Revision
Revision
V1.0
Dato
2019/ 11
iii
Opgradering og garanti
Bemærk venligst at visse komponenter, der er forudindstillet på dette produkt, kan
opgraderes eller erstattes efter brugerens anmodning. For alle yderligere oplysninger
vedrørende produktet, som brugeren har købt, kontakt venligst den lokale forhandler.x
Forsøg ikke at opgradere eller udskifte nogen dele af produktet, hvis du ikke er en
auatoriseret forhandler eller et autoriseret servicecenter, idet dette kan annullere
garantien. Det anbefales stærkt at kontakte den autoriserede forhandler eller det
autoriserede servicecenter vedrørende enhver opgradering eller udskiftning.
Anskaffelse af udskiftelige dele
Vær opmærksom på, at levering af udskiftelige dele (eller kompatible dele) til
produktet, som brugere har købt i bestemte lande eller områder, kan foretages
af producenten inden for højst fem år efter, at produktet er ophørt med at virke,
afhængigt af de officielle regulativer på det pågældende tidspunkt. Kontakt
producenten via http://www.msi.com/support/ for yderligere oplysninger om
anskaffelsen af reservedele.
Teknisk support
iv
Hvis der opstår et problem med systemet, og der ikke kan findes en løsning i
brugermanualen, skal du kontakte købsstedet eller forhandleren. Alternativt kan du
også forsøge med følgende hjælpe-ressourcer for at få yderligere hjælp. Besøg MSI's
netsted for ofte stillede spørgsmål, BIOS-opdateringer, driveropdateringer og andre
oplysninger via http://www.msi.com/support/
Grønt produkt egenskaber
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Nedsat strømforbrug under brug og standby
Begrænset brug af materialer, der skader miljøet og sundheden
Nemt at skille ad og genbruges
Nedsat brug af naturlige resurser ved tilskyndelse til genbrug
Forlænget produktlevetid via nemme opgraderinger
Nedsat affaldsproduktion via returpolitik
Forord
Miljøpolitik
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Produktet er designet til genbrug af dele og må derfor ikke
bortskaffes ved levetidens udløb.
Ved produktlevetidens udløb skal brugere kontakte de lokale,
autoriserede steder for indsamling og genbrug.
Gå til MSI webstedet og find en distributør i nærheden med hensyn til
yderligere oplysninger om genbrug.
Brugere kan også kontakte os på [email protected] for oplysninger
vedrørende korrekt afskaffelse, returnering, genbrug og demontering af MSI
produkter.
Oplysninger om kemiske stoffer
I overensstemmelse med reglerne om kemiske stoffer, så som EU REACH
forordningern (Europa-paralamentets og Rådets forordning EC Nr. 1907/2006), MSI
giver oplysninger om kemiske stoffer på følgende side:
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Oplysninger om batteriet
v
EU:
Batterier, batteripakker og akkumulatorer må ikke
bortskaffes som usortert husholdningsaffald. Brug venligst
de offentlige indsamlingssystem til at genbrug eller
behandle dem i overensstemmelse med de lokale love.
Taiwan:
For at beskytte miljøet, skal brugte batterier indsamles
separat til genbrug eller særlig bortskaffelse.
California, USA:
Knapbatteriet kan indeholde perchlorat materiale og kræver særlig håndtering,
når det genbruges eller bortskaffes i Californien.
For yderligere oplysninger bedes du venligst besøge:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
Batteriet kan eksplodere, hvis det isættes forkert. Må kun udskiftes med den
samme eller en lignende type, som anbefalet af producenten.
Sikkerhedsvejledninger
◙◙
◙◙
Læs omhyggeligt sikkerhedsvejledningerne helt igennem.
Alle forsigtighedsforanstaltninger og advarsler skal overholdes.
Behold den medfølgende brugermanual til senere reference.
Udstyret må ikke komme nær fugt og høje temperaturer.
Læg udstyret på en fast, flad overflade, inden det stilles op.
vi
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Kontroller, at spændingen er inden for sikkerhedsmarginalen og er stillet
korrekt til den stedlige spænding på 100-240 V, inden udstyret sættes til
en stikkontakt. Deaktiver ikke stikkets beskyttende jordforbindelsesben.
Udstyret skal forbindes til en stikkontakt med jordforbindelse.
Du skal altid trække elledningen ud af stikkontakten, inden du isætter kort
eller moduler.
For at opnå nul energiforbrug, skal du altid fjerne el-ledningen fra
stikkontakten eller slukke for denne, hvis udstyret ikke skal bruges i en given
tid.
Strømforsyning
»» 120W: 19V 6.32A
Ventilatoren i kabinettet bruges til luftkonvektion og til at forhindre, at udstyret
overophedes. Tildæk ikke ventilatoren.
Opbevar ikke udstyret i omgivelser med en opbevaringstemperatur på over 60OC
(140OF) eller under 0OC (32OF). Det kan skade udstyret.
BEMÆRK: Den maksimale arbejdstemperatur er cirka 35OC.
Forord
Hæld aldrig nogen form for væske i åbningerne, da det kan forårsage skade eller
elektrisk stød.
Anbring el-ledningen således, at der ikke trædes på den. Anbring ikke andre
genstande ovenpå ledningen.
◙◙
◙◙
Når koaksialkablet til tv-tuneren monteres, skal det sikres, at
metalafskærmningen er forsvarligt forbundet til det beskyttende
jordforbindelsessystem i bygningen.
Kabeldistributionssystem skal jordforbindes i overensstemmelse med
ANSI/NFPA 70, National Electrical Code (NEC), afsnit 820.93 vedrørende
jordforbindelse af et koaksialkabels ydre, ledende afskærmning.
Hold altid stærkt magnetiske eller elektriske ting væk fra udstyret.
Skulle nogle af de følgende situationer opstå, skal udstyres efterses af
autoriserede servicefolk:
◙◙ El-ledningen eller -stikket er blevet beskadiget.
◙◙ Der er trængt væske ind i udstyret.
◙◙ Udstyret har været udsat for fugt.
◙◙ Udstyret virker ikke rigtigt, eller det virker ikke i overensstemmelse med
anvisningerne i brugermanualen.
◙◙ Udstyret har været tabt og er beskadiget.
◙◙ Udstyret har tydelige tegn på beskadigelser.
1. Det optiske lagerudstyr er klassificeret som KLASSE 1 LASERPRODUKT.
Benyttelse af reguleringer eller indstillinger eller udførelse af procedurer andre end
de angivne forbydes.
2. Rør ikke linsen inde i drevet.
vii
CE overholdelse
Micro-Star International CO., LTD erklærer herved, at denne enhed
overholder essentielle sikkerhedskrav og andre relevante bestemmelser i
det europæiske direktiv.
Erklæring om FCC-B radiofrekvensinterferens
Dette udstyr er testet og fundet at opfylde grænserne for klasse B
digitalt udstyr i henhold til FCC reglernes afsnit 15. Disse grænser
har til formål at skabe rimelige beskyttelse mod skadelig interferens
i private installationer. Dette udstyr skaber, bruger og kan udstråle
radiofrekvensenergi, som, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med
instruktionerne, kan forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er
imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en given installation. Hvis
dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- og fjernsynsmodtagelse, hvilket
kan afgøres ved at slå udstyret til og fra, skal brugeren prøve at afhjælpe interferensen
på en eller flere af følgende måder, angivet nedenfor:
■■ Drej eller flyt på modtagerantennen.
■■ Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
■■ Forbind udstyret til en anden kontakt i et andet kredsløb end det,
viii
modtageren er forbundet til.
■■ Ret henvendelse til forhandleren eller en erfaren radio- og tv-tekniker for
nærmere assistance.
Bemærkning 1
Ændringer eller modifikationer, som ikke er udtrykkeligt godkendt af parten ansvarlig
for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at bruge udstyret.
Bemærkning 2
Der skal bruges afskærmede kabler og ledning til vekselstrøm for at overholde
emissionsbegrænsningerne.
Udstyret er i overensstemmelse med FCC reglerne, afsnit 15. Drift er underlagt
følgende to betingelser:
1. dette udstyr må ikke forårsage skadelig interferens, og
2. dette udstyr skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens,
som forårsager en uønsket virkning.
WEEE erklæring
Iht. Den Europæiske Unions ("EU") direktiv om affald af elektrisk og
elektronisk udstyr, direktiv 2002/96/EF, som træder i kraft den 13. august
2005, kan produkter af "elektrisk og elektronisk udstyr" ikke kasseres
som husholdningsaffald længere, og producenterne af det pågældende
elektroniske udstyr vil være forpligtet til at modtage sådanne produkter
retur ved slutningen af ​​deres levetid.
1
Oversigt
Dette system er integreret i design, og vælger et stilfuldt udseende med en
spejlskærm, som viser enkelheden ved moderne individualisme og komfort i
hjemmet. Med sin touchscreen skærm, problemfri lyd/video egenskaber og
intuitive bruger-interface blander den teknologi med liv og gør computere
nemmere og morsommere at bruge – passer til hele familien.
Pakkens indhold
Alt-i-En pc
Jævnstrøm/
Vekselstrøm adapteren
Vekselstrøm el-ledning
Brugervejledning (valgfri)
& Hurtig-vejledning
Tastatur (valgfri)
Mus (valgfri)
1-2
* Du bedes venligst kontakte os, hvis nogle af delene er beskadigede eller mangler.
* Billederne er kun til reference, og pakkens indhold kan være en smule forskelligt fra
billedet, afhængigt af den købte model.
Oversigt
Systemoversigt
hh Set forfra
1
2
1-3
1
Skærm
2
Fod
Den LED-baggrundsbelyste 21,5"-skærm leverer 1920 x 1080 Full HD
opløsning i 16:9 widescreen-format.
Brug dette stativ til at opstille dit system på en flad og stabil overflade.
hh Set fra siden
2
1
3
4
1-4
1
Kortlæserdrev
2
USB 3.1 Gen 1-port
3
USB 3.1 Gen 1-port (Type-C)
Den indbyggede kortlæser understøtter forskellige hukommelseskorttyper.
USB 3.1 Gen 1, SuperSpeed USB med overførselshastigheder på
op til 5 Gbps til forskellige enheder, såsom lagerenheder, harddiske,
videokameraer mv.
USB 3.1 Gen 1, SuperSpeed USB med overførselshastigheder på
op til 5 Gbps til forskellige enheder, såsom lagerenheder, harddiske,
videokameraer mv.
Det tynde og smalle USB Type C-stik kan vendes begge veje, og det kan
strømforsyne eksterne enheder med op til 5 V/3 A.
4
Strømknap
Tryk på strømknappen for at tænde og slukke for systemet.
Oversigt
hh Set bagfra
1
2
3
1-5
5
4
10
12
11
9
8
7
6
Vigtigt
Vi anbefaler, at du af sikkerhedsmæssige årsager først tilslutter strømadapteren til din
pc og derefter tilslutter el-ledningen til stikkontakten.
1-6
1
Ventilator
2
Navigationstast
3
Kensington låsport
4
Strømstik
5
Hovedtelefonstik
6
Mikrofonstik
7
USB 2.0-port
8
USB 3.1 Gen 1-port
9
Serielle porte
Ventilatoren i kabinettet bruges til luftkonvektion og til at forhindre, at
udstyret overophedes. Tildæk ikke ventilatoren.
AIO PC'en er udstyret med en navigationstast, som er en flerretningstast,
der bruges til at navigere i skærmmenuen.
Denne AIO pc har en Kensington låsport, som brugeren kan bruge til at låse
AOI pc’en med, enten ved brug af en nøgle eller en mekanisk PIN-kodeenhed, samt et gummiovertrukket metalkabel. Kablets ende har en lille
løkke, med hvilken hele kablet kan vikles rundt om et fast objekt, f.eks. et
tungt bord eller lignende og således låse AIO pc'en.
Strømadapteren omformer vekselstrøm til jævnstrøm for dette stik. Strøm
fra dette stik leverer strøm til pc'en. For at undgå, at pc'en beskadiges, skal
du altid bruge den medfølgende strømadapter.
Dette stik er til hovedtelefoner og højtalere.
Dette stik er til mikrofoner.
USB (Universal Serial Bus) porten er beregnet til tilslutning af USB enheder
såsom mus, tastatur og andre USB-kompatible enheder. Den understøtter
dataoverførelseshastigheder op til 480Mbit/s (Hi-Speed).
USB 3.1 Gen 1, SuperSpeed USB med overførselshastigheder på
op til 5 Gbps til forskellige enheder, såsom lagerenheder, harddiske,
videokameraer mv.
Den serielle port understøtter stregkode-scannere, stregkode-printere,
faktura-printere, kreditkort-maskine osv.
Oversigt
10
HDMI-Ud port
11
HDMI-Ind port
HDMI’et (dvs. High-Definition Multimedia Interface) er en fulddigital lyd- og
videogrænseflade, som kan transmittere ikke-komprimerede streams. HDMI
understøtter alle tv-formater, inklusive standard, udvidet eller HD-video,
plus flerkanals digital lyd via ét enkelt kabel.
(med MSI Instant Display Technology)
HDMI’et (dvs. High-Definition Multimedia Interface) er en fulddigital lyd- og
videogrænseflade, som kan transmittere ikke-komprimerede streams. HDMI
understøtter alle tv-formater, inklusive standard, udvidet eller HD-video,
plus flerkanals digital lyd via ét enkelt kabel.
Med MSI Instant Display Techonology, vil skærmen, når du slutter strøm
til din AIO pc, automatisk gå i standby, uden at du trykker på tænd/
sluk-knappen. Når du tilslutter enheder til HDMI-indgangsstikket, tænder
skærmen automatisk sig selv. Du har også mulighed for, at skifte mellem
indstillingerne via tænd/sluk og funktionsknappen på sden af skærmen, hvis
du allerede har tændt for din AIO pc. Denne teknologi hjælper med at spare
på strømmen på dit system.
12
1-7
RJ-45 LAN stik
Standard RJ-45 LAN stikket er beregnet til tilslutning til et lokalt
områdenetværk (LAN). Du kan bruge det til at tilslutte et netværkskabel.
Gul
LED
Venstre
Højre
Farve
Gul
Grøn
Orange
Grøn/ Orange
LED tilstand
Slukket
Betingelse
LAN link er ikke etableret.
Tændt (fast tilstand)
Tændt (blinker)
LAN link er etableret.
Computeren kommunikerer med en
anden computer på LAN.
Datahastigheden 10 Mbit/sek. er valgt.
Datahastigheden 100 Mbit/sek. er valgt.
Datahastigheden 1000 Mbit/sek. er valgt.
Slukket
Tændt
Tændt
Vigtigt
Højhastighedsenheder anbefales til USB 3.1 porte, hvorimod det anbefales at forbinde
lavhastighedsenheder så som mus eller tastatur til USB 2.0 porte på bagpanelet.
Udskiftning af Dele og Opgradering
Bemærk venligst at visse komponenter, der er forudindstillet på dette produkt, kan
opgraderes eller erstattes efter brugerens anmodning, alt afhængig af hvilken model
brugeren har købt.
1-8
For alle yderligere oplysninger vedrørende produktet, som brugeren har købt, kontakt
venligst den lokale forhandler. Forsøg ikke at opgradere eller udskifte nogen dele af
produktet, hvis du ikke er en auatoriseret forhandler eller et autoriseret servicecenter,
idet dette kan annullere garantien. Det anbefales stærkt at kontakte den autoriserede
forhandler eller det autoriserede servicecenter vedrørende enhver opgradering eller
udskiftning.
2
Sådan kommer du i
gang
Dette kapitel indeholder yderligere oplysninger vedrørende
installationsprocedurer for hardware. Når du tilslutter perifere enheder skal du
holde enhederne forsigtigt og bruge en jordforbundet strop om håndleddet for
at undgå statisk elektricitet.
Tip vedrørende sikkerhed og behagelighed
Det er imidlertid vigtigt at vælge et godt arbejdssted, hvis du skal arbejde med pc'en i
længere tid.
1. Arbejdsstedet skal være tilstrækkeligt oplyst.
2. Vælg et rigtigt bord og en rigtig stol, og indstil begges højde, så den passer til din
arbejdsstilling.
3. Når du sidder på stolen, så et ryggen og bevar en god kropsholdning. Juster
stolens ryg (hvis den findes) for at støtte din ryg på en komfortabel måde.
4. Anbring dine fødder fladt og naturligt på gulvet, så knæene og albuerne befinder
sig i korrekt stilling (ca 90 grader), når du arbejder.
5. Anbring dine hænder naturligt på bordet, så håndleddene understøttes.
6. Indstil AIO pc'ens vinkel/position for at kunne se bedst muligt.
7. Undgå at bruge pc'en på et ukomfortabelt sted (f.eks. på en seng).
8. AIO pc'en er en elektrisk enhed. Behandl den forsigtigt, så du ikke kommer til skade.

2-2
Sådan kommer du i gang
Hardware-installation
Vigtigt
• Alle billederne i dette afsnit er kun til reference. Dit system kan se anderledes ud.
• Sørg for at systemet er jordforbundet via stikkontakten og at den anvendte gruppe i
el-tavlen.
• Brug ikke skarpe genstande på skærmen.
1. Justér foden til en passende vinkel, så systemet står godt og stabilt.
2-3
2. Slut adapteren til systemet og sæt netledningen i.
3. Tryk på tænd/sluk knappen for at tænde for systemet.
2-4
3
System Drift
Dette kapitel giver dig vigtige oplysninger om operativsystemer.
Vigtigt
Samtlige oplysninger kan ændres uden varsel.
Energistyring
Strømstyring af personlige computere (pc'er) og skærme har potentiale til at spare
betydelige mængder elektricitet samt levere miljømæssige fordele.
For at være energieffektiv, så sluk for skærmen eller indstil din pc til dvaletilstand efter
en periode med inaktivitet.
hh Strømstyring i Windows 10
■■ Med Windows OS’s [Power Options] (Strømstyring) kan du kontrollere
skærmens, harddiskdrevets og batteriets energistyringsfunktioner. Højreklik
på [Start]
, vælg [Control Panel] (Kontrolpanel) på listen og klik derefter
på [System and Security] (System og sikkerhed).
3-2
Vælg [Power Options] (Strømstyring), og vælg en strømstyringsmodel, der
passer til dine personlige behov. Du kan også finindstille indstillingerne ved at
klikke på [Change plan settings] (Skift energisystem).
■■ Menuen Nedluk computer viser funktionerne Gå til hvile (S3/S4) og Luk Ned
(S5) til hurtig og nem styring af strømmen på dit system.
hh Strømstyring via ENERGISTJERNE kvalificerede skærme
(tilbehør)
Strømstyringen gør det muligt for computeren, at gå i lavenergi eller "dvale" tilstand, efter et bestemt stykke tid uden
brug. Når systemet bruges med en ekstern ENERGISTJERNE
kvalificeret skærm, understøtter denne funktion og lignende
strømstyringsfunktion, som findes på selve skærmen. For at
udnytte disse potentielle energibesparelsesfunktioner, er strømstyringen blevet
forudindstillet til at opføre sig på følgende måder, når systemet kører på vekselstrøm:
■■ Slukker for skærmen efter 10 minutter
■■ Går i dvale efter 30 minutter
System Drift
hh Vækning af systemet
Computeren skal kunne vågne fra energisparetilstanden ved en kommando fra enhver
af følgende:
■■ strømknappen,
■■ netværket (Wake On LAN),
■■ musen,
■■ tastaturet.
Energispareråd:
■■ Sluk for skærmen ved at trykke på LCD strømknappen efter et stykke tids
inaktivitet.
■■ Indstil indstillingerne i Power Options (Strømstyring) i Windows OS til
optimering af pc'ens energistyring.
■■ Installer energibesparelses-softwaret for at kunne styre pc'ens energiforbrug.
■■ For at opnå nul energiforbrug, skal du altid fjerne el-ledningen fra
stikkontakten eller slukke for denne, hvis pc'en ikke skal bruges i en given tid.
3-3
Netværksforbindelse (Windows 10)
hh Kabelforbundet netværk
1. Højreklik på [Start]
og vælg [Netværksforbindelser] på listen.
2. Vælg [Ethernet] og derefter [Netværk og delingscenter].
3-4
3.Vælg [Set up a new connection or network] (Opret en ny forbindelse eller et nyt
netværk).
System Drift
4.Vælg [Connect to the Internet] (Opret forbindelse til internettet), og klik på [Next]
(Næste).
5.Vælg [Broadband (PPPoE)] (Bredbånd (PPPoE)) for at forbinde ved brug af DSL
eller kabel, som kræver et brugernavn eller adgangskode.
6.Indtast oplysningerne fra din internetudbyder (ISP) og klik på [Connect] (Opret
forbindelse) for at oprette din LAN forbindelse.
3-5
hh Trådløst netværk
1.Gå til [Start]
, klik på [Settings] (Indstillinger) og vælg [Network and Internet]
(Netværk og internet).
2.En oversigt over tilgængelige WLAN forbindelser kommer frem. Vælg en
forbindelse på listen.
3.For at oprette en ny forbindelse, skal du vælge [Network and Sharing Center]
(Netværk og delingscenter).
3-6
4.Vælg [Set up a new connection or network] (Opret en ny forbindelse eller et nyt
netværk).
5.Herefter skal du vælge [Manually connect to a wireless network] (Opret
forbindelsen til et trådløs netværk manuelt) og klik på [Next] (Næste) for at
fortsætte.
6.Indtast oplysningerne til det trådløse netværk, som du vil tilføje og klik på [Next]
(Næste) for at fortsætte.
7.En ny WLAN forbindelse er nu oprettet.
System Drift
Systemgenopretning (Windows 10)
Mulige grunde for at benytte Systemgendannelsesfunktionen kan være:
■■
■■
■■
■■
Gendanner systemet til dets første status med de originale fabriksindstillinger.
Når der er opstået nogle fejl i operativsystemet.
Når der er kommet en virus i operativsystemet, så det ikke virker normalt.
Hvis du ønsker at installere et operativsystem med andre indbyggede sprog.
Før du bruger systemgendannelsen, skal du sikkerhedskopiere vigtige data, som du
har på dit system eller andre lagringsenheder.
Hvis følgende løsning ikke kan genoprette dit system, bedes du venligst kontakte en
autoriseret forhandler eller et servicecenter for yderligere assistance.
3-7
Nulstilling af denne pc
1.Gå til [Start]
, klik på [Settings] (Indstillinger) og vælge [Update and security]
(Opdatering og sikkerhed).
2.Vælg [Recovery] (Genoprettelse), og klik på [Get started] (Introduktion) under
[Reset this PC] (Nulstil denne PC) for at starte systemgenoprettelsen.
3-8
3.Herefter vises skærmen [Choose an option] (Vælg en indstilling). Vælg mellem
[Keep my files] (Behold mine filer) og [Remove everything] (Fjern alt).
Behold mine filer
Nulstilling af
denne pc
Fjern alt
Kun drevet, hvorpå
Windows er installeret
Alle drev
Fjern kun mine filer
Fjern filer og ryd drevet
Fjern kun mine filer
Fjern filer og ryd drevet
System Drift
hh Behold mine filer
1.Vælg [Keep my files] (Behold mine filer).
2.På skærmen [Your apps will be removed] (Dine apps fjernes) vises en liste over
apps, der skal geninstalleres fra internettet eller fra en installations-disk. Klik på
[Next] (Næste) for at fortsætte.
3-9
3.På efterfølgende skærm vises de ændringer, der foretages i løbet af processen.
Klik på [Reset] (Nulstil), for at starte nulstillingen af systemet.
hh Fjern alt
1.Vælg [Remove everything] (Fjern alt).
2.Hvis du har flere harddiske, vises en skærm hvorpå du skal vælge mellem [Only the
drive where Windows is installed] (Kun det drev, hvorpå Windows er installeret) og
[All drives] (Alle drev).
3.Vælg derefter mellem [Just remove my files] (Fjern kun mine filer) og [Remove files
and clean the drive] (Fjern filer og ryd drevet).
3-10
4.På efterfølgende skærm vises de ændringer, der foretages i løbet af processen.
Klik på [Reset] (Nulstil), for at starte nulstillingen af systemet.
System Drift
Systemgendannelse (F3 genvejstast for
gendannelse) (valgfri)
hh Forholdsregler før brug af systemgendannelsesfunktionen
1. Hvis din harddisk og dit system er ramt af problemer, der ikke kan gendannes, skal
du først benytte gendannelse med F3-genvejstasten fra harddisken for at udføre
systemgendannelsesfunktionen.
2. Før du bruger systemgendannelsesfunktionen, bør du lave en sikkerhedskopi af de
vigtige data, der er gemt på dit system, på andre lagerenheder.
hh Gendanne systemet med F3-genvejstasten
Følg instruktionerne nedenfor for at forsætte:
1. Genstart pc’en.
2. Tryk på genvejstasten F3 på tastaturet, når MSI-velkomstskærmen vises.
3. På skærmen "Choose an Option (Vælg en indstilling)", skal du trykke på
"Troubleshoot (Fejlfinding)"
4. På skærmen "Troubleshoot (Fejlfinding)", skal du trykke på "Restore MSI
factory (Gendan MSI til fabriksindstillingerne)", for at nulstille systemet til
standardindstillingerne.
5. På skærmen "RECOVERY SYSTEM (GENDANNELSESSYSTEM)", skal du trykke
på "System Partition Recovery (Gendan system-partition)".
6. Følg skærminstruktioner for at fortsætte og udføre genoprettelsesfunktionen.
3-11
4
OSD opsætning
Dette kapitel giver dig vigtige oplysninger om skærmindstillingerne.
VIGTIGT
Samtlige oplysninger kan ændres uden varsel.
Navigationstast
AIO er udstyret med en navigationstast, som er en flerretningstast, der bruges til at
navigere i skærmmenuen.
Navigationstast
4-2
OSD opsætning
Navigationsknappens standardindstillinger er som følger.
Indgangskilde: PC-funktion
Handlinger
Menu
■■ Tryk på knapperne op, ned, venstre
og højre for at indstille Brightness
(Lysstyrke) og Volume (Lydstyrke) for
systemet.
■■ Tryk på Menu for at vælge undermenu.
■■ Tryk på Menu igen for at gå til
hovedmenuen.
Sub-menus
(Undermenuer)
■■ Tryk på Menu for at vise
undermenuerne.
■■ Kun Input Source (Indgangskilde) og
Mode (Funktion) er tilgængelige i PCfunktion.
Mode
(Funktion)
■■ Tryk på Menu for at vise
undermenuerne.
■■ Tryk på Ned for at vælge Mode
(Funktion) og Venstre og Højre for at
ændre indstillingen.
■■ Tryk på Menu for at bekræfte valget og
afslutte.
Input Source
(Indgangskilde)
■■ Tryk på Venstre for at vælge Input
Source (Indgangskilde) og Venstre og
Højre for at ændre indstillingerne.
■■ Tryk på Menu for at bekræfte valget og
afslutte.
4-3
Indgangskilde: Monitor-funktion
Handlinger
Menu
■■ Tryk på Menu for at vælge undermenu.
■■ Tryk på Menu igen for at gå til
hovedmenuen.
Volume
(Lydstyrke)
■■ Tryk på Op for at vælge Volume
(Lydstyrke) og Venstre og Højre -for at
ændre værdien.
■■ Tryk på Menu for at gemme og forlade.
■■ Kun Monitor-funktion
Brightness
(Lysstyrke)
■■ Tryk på Højre for at vælge Brightness
(Lysstyrke) og Venstre og Højre for at
ændre værdierne.
■■ Tryk på Menu for at gemme og forlade.
■■ Kun Monitor-funktion
Mode
(Funktion)
■■ Tryk på Ned for at vælge Mode
(Funktion) og Venstre og Højre for at
ændre indstillingen.
■■ Tryk på Menu for at gemme og forlade.
Input Source
(Indgangskilde)
■■ Tryk på Venstre for at vælge Input
Source (Indgangskilde) og Venstre og
Højre for at ændre indstillingen.
■■ Tryk på Menu for at gemme og forlade.
4-4
OSD opsætning
Indstilling af skærmmenuen med
navigationsknappen
Tryk på midterknappen på navigationsknappen for, at åbne hovedmenuen i
skærmmenuen. Brug op, ned, venstre og højre knap til, at indstille funktionsmenuerne
efter eget ønske. Hold Menu nede i 3 sekunder for at slukke for panelet. Tryk på Menu
igen for at vække panelet igen.
4-5
hh Image (Billede)
1. niveau i
menuen
2. og 3. niveau i menuen Beskrivelse
Mode (Funktion)
User (Bruger)
Reader (Læser)
Cinema (Biograf)
Designer
Eye Saver (Øjenskåner)
Brightness
(Lysstyrke)
■■ Standard-Mode (Funktion) er bruger.
■■ Brug op eller ned-knappen til, at vælge
og forhåndsvise funktionseffekterne.
■■ Tryk på midterknappen for, at bekræfte
og anvende din funktionstype.
■■ Du kan tilpasse indstillingen efter behov.
0-100
■■ Kun Monitor-funktion
■■ Som standard står lydstyrken på 80.
■■ Du kan bruge navigationstasten og
skærmmenuen til at justere Lysstyrke i
funktionerne Bruger, Læser, Øjenskåner.
Contrast (Kontrast) 0-100
■■ Standardværdien for kontrast er 50.
■■ Du kan bruge skærmmenuen til at justere
kontrasten i alle funktioner.
Sharpness
(Skarphed)
■■ Som standard står skarpheden på 0.
■■ Du kan bruge skærmmenuen til at justere
skarphed i alle funktioner.
■■ Skarpheden forbedrer billedets klarhed
og detaljer.
■■ 5 niveauer er tilgængelige.
0-5
Color Temperature Cool (Kold)
(Farvetemperatur) Normal
■■ Som standard står farvetemperaturen på
normal.
■■ Normal farvetemperatur er 6500K.
Warm (Varm)
■■ Kølig farvetemperatur er 9300K.
Customization R (0-100)
■■ Varm farvetemperatur er 5000K.
(Tilpasning)
G (0-100)
■■ Som standard står tilpasningsfunktionen
B (0-100)
R/G/B på 50/50/50.
Screen Ratio
(Skærmformat)
16:9
■■ Standard skærmformat er 16:9.
■■ Du kan justere skærmopløsning og
opdateringshastighed i alle funktioner.
4:3
hh Input Source (Indgangskilde)
1. niveau i menuen Beskrivelse
PC
Monitor (Skærm)
Du kan bruges navigationstast, skærmmenu til at
vælge Indgangskilde for alle funktioner.
hh Setting (Indstilling)
4-6
1. niveau i menuen
2. niveau i menuen
Beskrivelse
Language (Sprog)
繁體中文
■■ Som standard er Sprog sat til engelsk.
■■ Brugerne skal trykke på midterknappen for,
at bekræfte og anvende sprogindstillingen.
■■ Sproget kan indstilles af brugeren.
Brugernes egen sprogindstilling overskrives
af fabriksindstillingen. Når brugerne vælger
ja til nulstilling, ændres sproget ikke.
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
日本語
Русский
Português
简体中文
Transparency
(Gennemsigtighed)
0-5
■■ Som standard står gennemsigtigheden
på 0.
■■ Brugerne kan justere gennemsigtigheden
på alle funktionerne.
OSD Time Out
5-30
(Menuens tidsudløb)
■■ Menuens tidsudløb er som standard 20.
■■ Brugere kan justere menuens tidsudløb på
alle funktionerne.
Volume (Lydstyrke)
0-100
■■ Kun Monitor-funktion
■■ Standardværdien for lydstyrke er 50.
Reset (Tilbagestil)
JA
Du kan nulstille og gendanne indstillinger til
skærmmenuens standardindstillinger på alle
funktioner.
NEJ
A
Fejlfinding
Mit system starter ikke.
1. Kontroller om systemet er forbundet til en stikkontakt, og at det er tændt.
2. Kontroller om ledningen og alle kablerne er ordentligt tilsluttet.
Når jeg tænder for min computer kommer beskeden "Operativsystemet
blev ikke fundet" frem, eller Windows vil ikke starte.
1. Kontroller om der sidder en ikke-genstartlig cd/dvd i cd-drevet. Hvis der gør, så
skal du fjerne cd'en/dvd'en og genstarte din computer.
2. Kontroller opstartsprioriteten i BIOS-indstillingerne.
Systemet vil ikke lukke ned.
Det er bedst at lukke din computer ved brug af Luk Ned-ikonet i selve
operativsystemet. Bruges andre metoder, herunder nedestående, kan det føre til
datafejl. Hvis Luk Ned-procedueren ikke virker, skal du vælge en af følgende trin:
1. Tryk på Ctrl+Alt+Del, og vælg herefter Luk Ned.
2. Hold tænd/sluk-knappen nede indtil systemet lukker ned.
3. Træk stikket ud af stikkontakten.
A-2
Min mikrofon virker ikke.
1. For den indbyggede mikrofon, bedes du venligst gå til Start > Kontrolpanel >
Lyde og lydenheder > Lyd og kontroller om lyden er slået fra.
2. Hvis du bruger en ekstern mikrofon, skal du kontrollere om mikrofonen er sluttet
til mikrofonstikket.
Der er problemer med internetforbindelsen.
1. Hvis du oplever problemer med, at oprette forbindele til din internetudbyder
(ISP), skal du forhøre dig om udbyderen oplever problemer.
2. Kontroller netværksindstillingerne og forbindelsen, og sørg for at indstillingerne
står rigtigt, for at kunne få internetadgang.
3. Overførselshastigheden på din trådløse LAN-forbindelse påvirkes af afstanden
og eventuelle genstande mellem enhederne og adgangspunktet. For at optimere
hastigheden på dataoverførslen, skal du vælge det adgangspunkt, der er
tætteste på dit system.
Fejlfinding
Systemhøjttalerne virker ikke.
1. Kontroller lydstyrken i lydmixeren.
2. Hvis du bruger et program, der har sin egen lydstyrkejustering, skal du
kontrollere om lyden er slået fra på denne.
3. Hvis du har sluttet et lydkabel til høretelefonstikket, skal du trække det ud.
4. Hvis systemet er en skærmmenu, bedes du venligst justere lyden i denne.
Systemskærmen viser ikke noget.
1. Kontroller om systemet er forbundet til en stikkontakt, og at det er tændt.
2. Systemet er muligvis i standby. Tryk på en vilkårlig tast for, at aktivere skærmen.
A-3
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement