MSI MS-A623 Pro 16B Flex Korisnički priručnik

Add to My manuals
35 Pages

advertisement

MSI MS-A623 Pro 16B Flex  Korisnički priručnik | Manualzz

Pro 16(B) Flex

Sve-u-jednom (AIO) PC

MS-A623 sistem

ii

SADRŽAJ

Obaveštenje o autorskim pravima ���������������������������������������������������������������������������iii

Trgovačke marke ����������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Revizija ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Naodradnja i garancija ��������������������������������������������������������������������������������������������iv

Nabavljanje rezervnih delova ����������������������������������������������������������������������������������iv

Tehnička podrška ����������������������������������������������������������������������������������������������������iv

Opcije ekoloških proizvoda �������������������������������������������������������������������������������������iv

Politika zaštite prirodne sredine ��������������������������������������������������������������������������� v

Informcije o hemijskim supstancama ���������������������������������������������������������������������� v

Bezbednosna uputstva ��������������������������������������������������������������������������������������������vi

Saglasnost sa CE �������������������������������������������������������������������������������������������������� viii

FCC-B izjava o ometanju radio frekvencije ����������������������������������������������������������� viii

WEEE izjava ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� viii

1. Pregled ............................................................... 1-1

Sadržaj pakovanja ������������������������������������������������������������������������������������������������ 1-2

Pregled Sistema ���������������������������������������������������������������������������������������������������1-3

Zamena i Nadogradnja Komponenti �������������������������������������������������������������������� 1-9

2. Prvi koraci .......................................................... 2-1

Saveti za bezbednost i udobnost ������������������������������������������������������������������������� 2-2

Podešavanje hardvera ����������������������������������������������������������������������������������������� 2-3

3. Sistemske operacije ........................................... 3-1

Upravljanje energijom ������������������������������������������������������������������������������������������ 3-2

Mrežna konekcija (Windows 10 sistemom) ���������������������������������������������������������� 3-4

Oporavak sistema (Windows 10 sistemom) �������������������������������������������������������� 3-7

A. Rešavanje problema ...........................................A-1

Predgovor iii

ii

Predgovor

Obaveštenje o autorskim pravima

Materijal iz ovog dokumenta je intelektualna svojina kompanije MICRO-STAR

INTERNATIONAL. Mi vodimo računa prilikom pripremanja ovog dokumenta ali ne garantujemo ispravnost sadržaja. Naši proizvodi se stalno poboljšavaju i mi zadržavamo pravo da obavimo promene bez prethodnog upozorenja�

Trgovačke marke

Sve trgovačke marke su svojina njihovih vlasnika.

Revizija

Revizija

V1.0

Datum

2016/01 iii

iv

Naodradnja i garancija

Molimo vas imajte u vidu da određene komponente koje su instalirane u proizvodu mogu da se nadograde ili zamene na zahtev korisnika� Za bilo koje dalje informacije o proizvodu koji su korisnici kupili, molimo vas da kontaktirate lokalnog prodavca� Ne pokušavajte da nadogradite ili da zamenite bilo koju komponentu proizvoda, ukoliko niste ovlašćeni prodajni ili servisni centar, jer to može da poništi garanciju. Izrazito preporučujemo da kontaktirate ovlašćenog prodavca ili servisni centar za bilo koju uslugu nadogradnje ili zamene�

Nabavljanje rezervnih delova

Molimo vas budite obavešteni da nabavljanje rezervnih delova (ili kompatibilnih delova) za proizvode koje su korisnici kupili u određenim državama ili na određenim teritorijama, može obaviti proizvođač u roku od 5 godina od datuma kada se prestane sa proizvodnjom proizvoda, u zavisnosti od zvaničnih regulacija objavljenih u to vreme.

Kontaktirajte proizvođača preko http://www.msi.com/support/ za detaljne informacije o nabavljanju rezervnih delova�

Tehnička podrška

Ukoliko dođe do problema sa vašim sistemom i rešenje ne možete da pronađete u uputstvu za korišćenje, molimo vas da kontaktirate mesto gde ste kupili proizvod ili lokalnog distributera. U suprotnom, molimo vas pokušajte sledeće izvore pomoći za dalje smernice. Posetite MSI internet prezentaciju za tehnički vodič, BIOS ažuriranja, ažuriranja drajvera i druge informacije na adresi http://www.msi.com/support/

Opcije ekoloških proizvoda

Smanjena potrošnja energije tokom vemena čekanja

Ograničeno korišćenje substanci koje su štetne za prirodnu okolinu i zdravlje

Lako se demontira i reciklira

Smanjena potrošnja prirodnih izvora ohrabrivanjem recikliranja

Produženi životni vek proizvoda preko jednostavnih nadogradnji

Smanjeno kreiranje otpada preko politike vraćanja.

Predgovor v

iv

Predgovor

Politika zaštite prirodne sredine

Proizvod je dizajniran da omogući ispravno ponovno korišćenje delova i da se reciklira, i ne treba ga baciti na kraju njegovog životnog veka.

Korisnici treba da kontaktiraju lokalnu, ovlaštenu tačku prikupljanja radi recikliranja i odbacivanja proizvoda na kraju životnog veka.

Posetite MSI internet prezentaciju da pronađete lokalnog distributera za više informacija o recikliranju�

Korisnici mogu takođe da nas pronađu na [email protected] za informacije vezane za ispravno odbacivanje, vraćanje, recikliranje i rasklapanje MSI proizvoda�

Informcije o hemijskim supstancama

U saglasnosti sa propisima o hemijskim supstancama, kao što je EU REACH propis

(uredba EC br. 1907/2006 doneta od strane Evropskog parlamenta i Saveta), MSI je obezbedio informacije o hemijskim supstancama sadržanim u svojim proizvodima na adresi: http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Informacije o bateriji

Evropska unija:

Baterije, pakete baterija i akumulatore ne treba odbacivati sa nesortiranim kućnim otpadom. Koristite javna mesta za prikupljanje otpada, reciklirajte, ili ih tretirajte u skladu sa lokalnim propisima�

Tajvan:

Za bolju zaštitu prirodne sredine, odbačene baterije treba da se odvojeno prikupe radi recikliranja ili posebnog odbacivanja� v

Kalifornija, SAD:

Baterija u obliku dugmeta može da sadrži perhlorat i zahteva poseban postupak prilikom reciklaže ili odbacivanja u državi Kalifornija.

Radi više informacija posetite: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

Opasnost od eksplozije ukoliko se baterija ne postavi kako treba� Zamenite isključivo istom ili ekvivalentnom vrstom baterije koju preporučuje proizvođač.

vi

Bezbednosna uputstva

Pročitajte sva bezbednosna uputstva pažljivo i u potpunosti.

Sva upozorenja na opremi ili u uputstvu za korišćenje treba imati u vidu.

Sačuvajte Uputstvo za korišćenje koje ste dobili sa paketom kao refrentni materijal za buduće korišćenje.

Čuvajte ovu opremu daleko od vlažnosti i visokih temperatura.

Postavite ovu opremu na stabilnu, ravnu površinu pre podešavanja�

Proverite da je napon u okviru bezbednih granica i da je propisno podešen na vrednost od 100~240V pre povezivanja opreme za priključak struje. Ne onemogućavajte zaštitni priključak za uzemljenje iz priključka. Oprema mora biti povezana za uzemljeni priključak za struju.

Uvek isključite kabl za struju pre ubacivanja bilo kakve dodatne kartice ili modula�

Uvek isključite AC kabl za napajanje ili isključite priključak na zidu ukoliko oprema neće biti korištena određeno vreme, kako bi se postigla nulta potrošnja energije�

Ventilator na kućištu se koristi za transfer vazduha i da se spreči pregrevanje opreme� Ne pokrivajte ventilator�

Ne ostavljajte opremu u sredini bez klimatske kontrole, sa temperaturama skladištenja iznad 60 O C (140 O F) ili ispod 0 O C (32 O F), što može da ošteti opremu.

NAPOMENA : Maksimalna radna temperatura je oko 40 O C�

Predgovor vii

vi

Predgovor

Nikada ne sipajte bilo kakvu tečnost u otvor koji može da dovede do oštećenja ili električnog šoka.

Kabl za struju postavite na mesto gde ljudi neće gaziti preko njega. Ne stavljajte ništa preko kabla za struju�

Kada povezujete koaksijalni kabl na TV tjuner, neophodno je da obezbedite da je metalni štit dobro povezan za zaštitni sistem uzemljenja u zgradi�

SIstem za distribuciju kablova treba da bude uzemljen u skladu sa ANSI/

NFPA 70, nacionalnim električnim kodom (NEC), a posebno sa Odeljkom

820.93, Uzemljenje spoljašnjeg provodnog štita koaksijalnog kabla.

Uvek držite jake magnetske ili električne objekte dalje od opreme.

Ukoliko dođe do bilo koje od sledećih situacija, opremu treba da proveri servisno osoblje:

Kabl za struju ili utičnica je oštećena.

Tečnost je ušla u opremu.

Oprema je bila izložena vlazi.

Oprema nije dobro radila ili je ne možete naterati da radi koristeći Uputstvo za korišćenje.

Oprema je pala ili je oštećena.

Na opremi se vide očigledni znaci lomljenja.

vii

1� Uređaji za optičko skladištenje su klasifikovani kao PROIZVODI KASERI KLASE 1.

Korišenje kontrola ili podešavanje ili rad procedura koje se razlikuju od određenih.

2� Ne dodirujte sočivo unutar drajva.

viii

Saglasnost sa CE

Ovim, Micro-Star International CO�, LTD izjavljuje da je ova usluga u saglasnosti sa esencijalnim bezbednosnim zahtevima i drugim relevantnim provizijama postavljenim u Evropskoj Direktivi�

FCC-B izjava o ometanju radio frekvencije

Ova oprema je testirana i u saglasnosti je sa ograničenjima za

Klasu B digitalnih uređaja, u skladu sa Delom 15 FCC pravila. Ove granice su dizajnirane da obezbede razumnu zaštitu od štetnog ometanja u rezidencionoj instalaciji� Ova oprema generiše, koristi i može da emituje energiju radio frekvencije i, ukoliko se ne instalira i ne koristi u skladu sa uputstvom za korišćenje, može da dovede do štetnog ometanja radio komunikacija. Međutim, nema garancija da do ometanja neće doći u određenoj instalaciji� Ukoliko ova oprema dovede do štetnog ometanja radio ili televizijskog prijema, što se može odrediti isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik treba da popravi ometanje korišćenjem jedne ili više mera navedenih ispod:

Okrenite antenu za prijem signala�

Povećajte rastojanje između opreme i resivera.

Povežite opremu u električnu priključnicu koja je povezana na električno kolo različito od onog na koje je povezan resiver.

Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV tehničarem za pomoć.

Obaveštenje 1

Promene ili modifikacije koje nije posebno odobrila strana odgovorna za saglasnost mogu da ponište pravo vlasnika da koristi opremu�

Obaveštenje 2

Kablovi za sprečavanje ometanja i kabl za struju, ukoliko ih ima, moraju da se koriste da bi se ostvarila usaglašenost sa granicama do kojih je ometanje dozvoljeno�

VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU�

Ovaj uređaj u saglasnosti je sa Delom 15 FCC pravila. Rad zavisi od sledeća dva uslova:

1� ovaj uređaj ne sme da izazove štetno ometanje, i

2� ovaj uređaj mora da prihvati bilo koje ometanje koje primi, uključujuči ometanje koje može da izazove neželjeni rad.

WEEE izjava

Po Direktivi Evropske unije ("EU") o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod "elektronsku i električnu opremu" ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja.

Predgovor

PB

1

Pregled

Ovaj sistem je dizajniran vodeći računa o zelenoj trgovini i pametnim digitalnim načinom života, koristeći LED pozadinsko osvetljenje protiv odsjaja kako bi se povećala jasnoća, uz manje opterećenje očiju. Sa ultra-tankim kućištem i specijalno dizajniranom osnovom koja se prilagođava načinu korišćenja, spaja tehnologiju sa životom čineći kompjutere jednostavnijim za korišćenje - prikladne za pojedince i za poslovno okruženje.

Sadrћaj Paketa

Sve-u-jednom PC AC/DC Adapter AC kabl za struju

1-2

Disk sa upravljačkim/ uslužnim programom

Korisničko uputstvo &

Vodič za brzo korišćenje

Tastatura (opciono)

Miš (opciono)

* Molimo vas kontaktirajte nas odmah ukoliko je bilo koji deo oštećen ili nedostaje.

* Ilustracije služe samo kao primer i sadržaj vašeg paketa može se u maloj meri razlikovati, u zavisnosti od kupljenog modela�

Pregled

1-3

1-2

Pregled

Pregled Sistema

h Pogled spreda

1

2

3

1

4

1

2

3

4

Mikrofon (opciono)

Ugrađeni mikrofon može se koristiti za video razgovore preko interneta.

Internet (web) kamera

Ugrađena web kamera samikrofonom može se koristiti za snimanje slika, video zapisa, konferencije preko interneta kao i za bilo koje druge interaktivne aplikacije�

LED indikator

LED indikator naznačava kada je snimanje u toku. LED indikator treba da bude upaljen kada uređaj snima video i isključen kada ne snima.

Ekran

HD+ ekran od 15,6 inča je optimalne rezolucije od 1366 X 768 piksela i standardnih proporcija širokog ekrana od 16:9.

1-3

h Pogled straga

1-4

3 1 2 3

1

2

3

Držač

Koristite ovaj držač da biste postavili sistem na ravnu i stabilnu površinu.

Ventilator

Ventilator na kućištu se koristi za transfer vazduha i da se spreči pregrevanje opreme.

Ne pokrivajte ventilator�

Stereo zvučnici

Ugrađeni stereo zvučnici pružaju zvuk visokog kvaliteta sa stereo sistemom.

Pregled

1-5

1-4

Pregled h Pogled sa strane

2

4

6

3

5

1

1

2

3

4

Port za kensington bravu

Ovaj AIO PC obezbeđuje port za Kensington bravu, koja omogućava korisnicima da zaključaju AIO PC bravicom ili nekim uređajem sa mehaničkim PIN-om i prikače ga uz pomoć gumom obloženog metalnog kabla. Kraj kabla ima malu omču koja dozvoljava da celi kabl bude obmotan oko pričvršćenog objekta, poput teškog stola ili druge slične opreme i na taj način obezbeđuje da AIO PC bude pričvršćen za mesto.

Drajv za čitač kartice

Ugrađeni čitač kartice može da podržava različite tipove memorijskih kartica.

USB 3.0 port (sa tehnologijom MSI Super Charger)

USB 3.0 port je takođe kompatibilan sa starijim USB 2.0 uređajima. On podržava prenos podataka do 5Gbit/s (super brzine).

Uz MSI Super Charger tehnologiju, on ne samo da funkcioniše kao normalan USB 3.0 port, već takođe omogućava korisnicima da pune USB uređaje čak i kada je sistem isključen. Korisnici više neće morati da uključuju sistem samo da bi napunili USB uređaje. Što je još bolje, može da smanji vreme punjenja do 40%, čineći život efikasnijim nego ikada�

USB 3.0 Port

USB 3.0 port je takođe kompatibilan sa starijim USB 2.0 uređajima. On podržava prenos podataka do 5Gbit/s (super brzine).

1-5

1-6

5

6

Izlazni HDMI Port (opciono)

Multimedijski interfejs visoke definicije (HDMI) je sve digitalni audio/video interfejs kabl sposoban za prebacivanje nekompresovanih strimova. HDMI podržava sve TV formate, uključujući video koji je standardan, poboljšan ili visoke definicije, uz višekanalni digitalni audio, sve preko jednog kabla�

Line-Out priključak

Ovaj konektor je obezbeđen za slušalice ili mikrofone.

Pregled

1-7

1-6

Pregled h Pogled odozgo i odozdo

1 3 5

6 8

2 4

7

7

1

2

3

4

5

6

Taster za smanjivanje osvetljenosti

Pritisnite ovaj taster da biste smanjili osvetljenost�

Taster za povećavanje osvetljenosti

Pritisnite ovaj taster da biste povećali osvetljenost.

Svetleća dioda za hard disk drajv

Ovaj indikator pokazuje status aktivnosti HDD-a� Treperi kada sistem pristupa podacima na HDD-u i ostaje ugašen kada se ne detektuje aktivnost diska�

Svetleća dioda monitora

Svetleća dioda za napajanje svetli kada je monitor uključen i isključuje se kada je monitor isključen.

Taster za napajanje sistema

Pritisnite taster za uključivanje sistema da uključite ili da isključite sistem.

Priključak za napajanje

Adapter za struju konvertuje AC struju u DC struju za ovaj priključak. Napajanje koje se dobija preko ovog priključka dostavlja napajanje za PC. Da se spreči oštećenje PC-ja uvek koristite dostavljeni adapter za struju�

1-7

1-8

7

8

USB 2.0 Port (Opciono)

USB (Universal Serial Bus) port služi za priključivanje USB uređaja poput tastature, miša ili drugih USB kompatibilnih uređaja. On podržava prenos podataka do 480Mbit/s

(velike brzine).

Serijski port (8-pinski RJ45) (Opciono)

Serijski port podržava skenere bar koda, bar kod štampače, štampače računa, mašinu za čitanje kreditnih kartica itd.

RJ-45 LAN priključak

Standardni RJ-45 LAN priključak je obezbeđen za konekciju sa lokalnom mrežom (LANom). Možete da povežete mrežni kabl za nju.

Žuto Zeleno / Narandžasto

Svetleća dioda

Levo

Desno

Boja

Žuto

Status svetleće diode Stanje

Isključeno LAN veza nije uspostavljena�

Uključeno

(stabilno stanje)

LAN veza je uspostavljena�

Zeleno

Uključeno (Trepćuće) Kompjuter komunicira sa drugim kompjuterom preko LAN-a�

Isključeno 10 Mbit/ sec opseg podataka je izabran.

Uključeno

Narandžasto Uključeno

100 Mbit/ sec opseg podataka je izabran.

1000 Mbit/ sec opseg podataka je izabran.

Važno

• Predlažemo da povežete AC/DC adapter najpre za svoj AIO PC a da potom povežete AC kabl za struju za priključak za struju iz bezbednosnih razloga.

• Za USB 3.0 portove preporučuje se korišćenje uređaja velike brzine, dok se za uređaje male brzine, poput miša ili tastature, preporučuje da ih priključite za USB

2.0 portove.

Pregled

1-9

1-8

Zamena i Nadogradnja Komponenti

Molimo vas imajte u vidu da određene komponente koje su instalirane u proizvodu mogu da se nadograde ili zamene na zahtev korisnika, u zavisnosti od kupljenog modela�

Pregled

Za bilo koje dalje informacije o proizvodu koji su korisnici kupili, molimo vas da kontaktirate lokalnog prodavca� Ne pokušavajte da nadogradite ili da zamenite bilo koju komponentu proizvoda, ukoliko niste ovlašćeni prodajni ili servisni centar, jer to može da poništi garanciju. Izrazito preporučujemo da kontaktirate ovlašćenog prodavca ili servisni centar za bilo koju uslugu nadogradnje ili zamene�

1-9

2

Prvi koraci

Ovo poglavlje obezbeđuje informacije vezane za proceduru podešavanja hardvera. Dok povezujete periferne uređaje, budite pažljivi dok držite uređaje i koristite uzemljenu traku za zglob da izbegnete statički elektricitet.

2-2

Saveti za bezbednost i udobnost

AIO PC je portabilna platforma koja vam omogućava da radite bilo gde. Međutim, odabiranje dobrog radnog mesta je važno ukoliko planirate da na PC-ju radite tokom dužeg vremenskog perioda.

1� Vaš radni prostor treba da ima dovoljno osvetljenja�

2� Odaberite odgovarajući sto i stolicu i podesite njihovu visinu da bi odgovarala vašem položaju tela prilikom rada.

3� Kada sedite na stolici, sedite uspravno i sa pravilnim stavom� Podesite naslon stolice (ukoliko je dostupan) tako da udobno podržava vaša leđa.

4� Postavite stopala ravno i prirodno na pod, tako da vam kolena i laktovi budu u odgovarajućem položaju (pod oko 90 stepeni) dok radite.

5. Stavite svoje ruke na sto prirodno da bi vaši zglobovi na rukama bili podržani.

6� Prilagodite ugao/položaj AIO PC-ja tako da imate optimalan vizuelni pregled.

7� Izbegavajte da koristite svoj PC u prostoru gde možete da se neugodno osećate

(na primer na krevetu).

8� AIO PC je električni uređaj. Molimo vas da sa njim rukujete izuzetno pažljivo, kako bi izbegli telesne povrede�

1

3

4 90-120

15-20

38-76 cm

5

6

4 2

2

4

Prvi koraci

2-3

2-2

Prvi koraci

Podešavanje hardvera

Važno

• Ilustracije su prikazane samo kao reference. Izgled vašeg sistema može da se razlikuje�

• Uverite se da je sistem uzemljen putem kabla za power napajanje naizmeničnom strujom i strujne utičnice pre uključivanja sistema.

• Ne koristite oštre predmete na ekranu�

1� Otvorite držač i nagnite monitor. Da biste stabilizovali sistem, povucite držač tako da se oznaka na šarki poravna sa podnožjem sistema.

2-3

2� Ispravno postavljanje pomaže da se smanji zamor očiju i umor mišića.

3� Priključite adapter u sistem i priključite kabl za napajanje.

2-4

4� Pritisnite taster za napajanje da uključite sistem.

Prvi koraci

PB

Sistemske operacije

Ovo poglavlje vam pruža neophodne informacije vezane za rad sistema.

Važno

Sve informacije se mogu promeniti bez prethodnog upozorenja�

3

Upravljanje energijom

Upravljanje energijom personalnim kompjutera (PC) i monitora potencijalno može da uštedi značajne količine električne energije, kao i da donese beneficije prirodnoj sredini.

Da biste bili energetski efikasni, isključite svoj ekran ili podesite svoj PC na režim spavanja nakon određenog perioda neaktivnosti od strane korisnika.

h Upravljanje energijom u Windows 10

■ Opcije za napajanje [Power Options] (Opcije napajanja) u Windows OS dozvoljavaju vam da kontrolišete opcije štednje energije za vaš ekran, hard drajv i bateriju. Kliknite desnim tasterom miša na [Start] , u listi izaberite

[Control Panel (Kontrolna tabla)] i zatim kliknite na [System and Security

(Sistem i bezbednost)].

3-2

Izaberite [Power Options (Opcije napajanja)] i odaberite plan napajanja koji odgovara vašim ličnim potrebama. Možete i fino da podesite parametre klikom na [Change plan settings (Promenite postavke plana)].

■ Meni „Shut Down Computer (Isključivanje računara)” pruža opcije „Sleep

(Spavanje)” (S3/S4) i „Shut Down (Isključivanje)” (S5) za brzo i jednostavno upravljanje napajanjem sistema� h Štednja energije preko monitora sa ENERGY STAR oznakom

Opcija za štednju energije dozvoljava kompjuterima da iniciraju režim male potrošnje ili „Sleep (Spavanja)“ nakon perioda korisničke neaktivnosti. Kada se koristi sa eksternim monitorom koji ima ENERGY STAR oznaku, ova opcija takođe podržava slične opcije štednje energije samog monitora. Da biste iskoristili ovu potencijalnu štednju energije, opcija za štednju energije je unapred postavljena na sledeći način, kada sistem radi preko AC napajanja.

■ Ekran se isključuje nakon 15 minuta

■ Sleep (Spavanje) se uključuje nakon 30 minuta

Sistemske operacije

3-3

3-2

Sistemske operacije h

Buđenje sistema

Kompjuter će se moći probuditi iz režima za štednju energije kao odgovor na komandu bilo čega od sledećeg:

■ taster za napajanje,

■ mreža (aktivan LAN),

■ miš,

■ tastatura�

Saveti za štednju energije:

■ Isključite monitor pritiskom na taster za napajanje monitora nakon perioda korisničke neaktivnosti.

■ Podesite podešavanja u Power Options (Opcijama za napajanje) u Windows

OS da biste optimizovali upravljanje energijom PC-ja�

■ Instalirajte softver za štednju energije da biste upravljali potrošnjom energije svog PC-ja�

■ Uvek isključite AC kabl za napajanje ili isključite priključak na zidu ukoliko PC neće biti korišten određeno vreme, kako bi se postigla nulta potrošnja energije.

3-3

Mrežna konekcija (Windows 10 sistemom)

h

Ožičena mreža

1. Kliknite desnim tasterom miša na [Start]

(Kontrolna tabla)].

i sa liste izaberite [Control Panel

2. Pod [Network and Internet (Mreža i internet)] izaberite [View network status and tasks

(Prikaz statusa mreže i zadataka)].

3-4

3. Izaberite [Set up a new connection or network (Podešavanje nove veze ili mreže)].

Sistemske operacije

3-5

3-4

Sistemske operacije

4. Odaberite [Connect to the Internet (Povezivanje sa Internetom)] i kliknite na [Next

(Dalje)].

5. Izaberite [Broadband (PPPoE) (Veza širokog propusnog opsega (PPPoE))] da biste se povezali pomoću DSL-a ili kablovske veze koja zahteva korisničko ime i lozinku.

6. Unesite informacije dobijene od dobavljača internet usluga i kliknite na [Connect

(Poveži se)] da biste uspostavili LAN vezu.

3-5

h

Bežična mreža

1. Idite na [Start]

(Mreža i Internet)].

, kliknite na [Settings (Postavke)] i izaberite [Network and Internet

2. Iskočiće lista dostupnih WLAN veza. Odaberite vezu sa liste.

3. Da biste uspostavili novu vezu, izaberite [Network and Sharing Center (Centar za mrežu i deljenje)].

3-6

4. Izaberite [Set up a new connection or network (Podešavanje nove veze ili mreže)].

5. Zatim odaberite [Manually connect to a wireless network (Ručno povezivanje sa bežičnom mrežom)] i kliknite na [Next (Dalje)] da biste nastavili.

6. Unesite informacije za bežičnu mrežu koju nameravate da dodate i kliknite na [Next

(Dalje)] da biste nastavili.

7� Nova WLAN veza je napravljena�

Sistemske operacije

3-7

3-6

Sistemske operacije

Oporavak sistema (Windows 10 sistemom)

Ciljevi korišćenja funkcije oporavka sistema mogu da uključuju:

■ Vraćanje sistema na početni status podrazumevanih podešavanja proizvođača.

■ Kada dođe do nekih grešaka u operativnom sistemu koji se koristi.

■ Uticaj virusa na operativni sistem usled koga sistem ne može da radi normalno.

■ Kada želite da instalirate operativni sistem sa drugim ugrađenim jezicima.

Pre korišćenja funkcije oporavka sistema, napravite rezervnu kopiju važnih podataka sačuvanih na sistemskom disku na druge uređaje za skladištenje.

Ukoliko sledeće rešenje ne uspe da oporavi vaš sistem, kontaktirajte ovlašćenog lokalnog distributera ili servisni centar za dalju pomoć.

3-7

Uspostavljanje početnih vrednosti računara

1. Idite na [Start] , kliknite na [Settings (Postavke)] i izaberite [Update and security

(Ažuriranje i bezbednost)].

2. Izaberite [Recovery (Oporavak)] i kliknite na [Get started (Prvi koraci)] pod [Reset this PC (Uspostavljanje početnih vrednosti računara)] da biste započeli oporavak sistema�

3-8

3. Pojaviće se ekran [Choose an option (Izbor opcije)]. Odaberite [Keep my files (Zadrži moje datoteke)] ili [Remove everything (Ukloni sve)].

Uspostavljanje početnih vrednosti računara

Zadrži moje datoteke

Samo disk jedinica na kojoj je instaliran

Windows

Uklanjanje svega

Sve disk jedinice

Samo ukloni moje datoteke

Ukloni datoteke i očisti disk jedinicu

Samo ukloni moje datoteke

Ukloni datoteke i očisti disk jedinicu

Sistemske operacije

3-9

3-8 h

Zadrži moje datoteke

1. Izaberite [Keep my files (Zadrži moje datoteke)].

Sistemske operacije

2. Ekran [Your apps will be removed (Vaše aplikacije će biti uklonjenje)] će prikazati listu aplikacija koje će morati ponovo da budu instalirane sa veba ili instalacionih diskova.

Kliknite na [Next (Dalje)] da biste nastavili.

3-9

3. Sledeći ekran će prikazati promene koje će biti načinjene tokom postupka. Kliknite na

[Reset (Resetuj)] da biste započeli resetovanje sistema.

h Uklanjanje svega

1. Izaberite [Remove everything (Ukloni sve)].

3-10

2. Ako imate više čvrstih diskova, pojaviće se ekran na kom treba da odaberete [Only the drive where Windows is installed (Samo disk jedinica na kojoj je instaliran

Windows)] ili [All drives (Sve disk jedinice)].

3. Zatim izaberite [Just remove my files (Samo ukloni moje datoteke)] ili [Remove files and clean the drive (Ukloni datoteke i očisti disk jedinicu)].

4. Sledeći ekran će prikazati promene koje će biti načinjene tokom postupka. Kliknite na

[Reset (Resetuj)] da biste započeli resetovanje sistema.

Sistemske operacije

PB

A

Rešavanje problema

A-2

Sistem se ne pokreće.

1. Proverite da li je sistem povezan sa strujnom utičnicom i da li je uključen.

2� Proverite da li su kabl za napajanje i drugi kablovi dobro povezani�

Kada uključim računar, pojavi se poruka „Operating System not found”

(Operativni sistem nije pronađen) i Windows se ne pokreće.

1. Proverite da li se u optičkoj disk jedinici nalazi CD/DVD disk koji nije sposoban za podizanje sistema. Ukoliko se nalazi, uklonite CD/DVD disk i ponovo pokrenite računar.

2. Proverite podešavanja prioriteta uređaja za podizanje sistema u okviru podešavanja BIOS-a�

Sistem nije moguće isključiti.

Najbolji način za isključivanje računara je pomoću ikone Shut Down (Isključi) u operativnom sistemu. Korišćenje drugih metoda, uključujući one navedene u nastavku, može izazvati kvar podataka. Ukoliko postupak isključivanja ne funkcioniše, odaberite neki od sledeća dva koraka:

1. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+Del, a zatim odaberite Shut Down

(Isključi).

2. Pritisnite i držite taster za napajanje dok se sistem ne isključi.

3� Izvucite kabl za napajanje iz sistema�

Mikrofon ne radi�

1. Ukoliko je u pitanju ugrađeni mikrofon, idite na Start > Control Panel (Kontrolna tabla) > Sounds and Audio Devices (Zvučni i audio uređaji) > Audio (Zvuk) i proverite da slučajno nije prigušen.

2. Ako koristite eksterni mikrofon, proverite da li je mikrofon priključen u priključak za mikrofon�

Imam problema sa vezom sa Internetom�

1. Ukoliko imate problema sa povezivanjem sa svojim dobavljačem internet usluga

(ISP), proverite da li kod ISP-a postoje tehničke smetnje.

2. Proverite mrežne parametre i vezu i uverite se da je sistem pravilno konfigurisan za pristup Itnernetu�

3. Na brzinu prenosa podataka putem bežične LAN mreže utiče daljina uređaja i pristupnih tačaka, kao i to da li se između njih nalaze neke prepreke. Da biste ostvarili maksimalnu brzinu prenosa podataka, odaberite pristupnu tačku koja je najbliža vašem sistemu.

Rešavanje problema

A-3

A-2

Rešavanje problema

Sistemski zvučnici ne rade.

1. Proverite postavku opšte jačine zvuka u audio mikseru.

2. Ako koristite aplikaciju koja poseduje sopstvenu kontrolu jačine zvuka, proverite da li je zvuk prigušen�

3. Ako ste priključili audio kabl u priključak za slušalice, izvucite ga.

4. Ako sistem poseduje funkciju ekranskog prikaza, podesite jačinu zvuka putem njega�

Ne mogu da reprodukujem CD/DVD pomoću sistemskog DVD-ROM uređaja.

1. Uverite se da je nalepnica na CD/DVD disku okrenuta ka gore.

2. Ukoliko je za pokretanje CD/DVD diska potreban softver, uverite se da je taj softver instaliran prema uputstvima u programu�

3� Ukoliko se prilikom reprodukcije DVD diska prikazuje upozorenje o kodu regiona, moguće je da problem u tome što je DVD disk nekompatibilan sa DVD-ROM uređajem u sistemu. Kôd regiona se nalazi na omotu diska.

4. Ako vidite sliku ali ne čujete zvuk, proverite podešavanja plejera. Takođe, uverite se da zvučnici i opšta jačina zvuka nisu prigušeni u audio mikseru.

5. Proverite da li su upravljački programi pravilno instalirani. Kliknite na Start >

Control Panel (Kontrolna tabla) > System (Sistem) > Device Manager (Upravljač uređajima).

6. Zaprljan ili izgreban disk može izazvati prestanak reagovanja sistema prilikom čitanja diska. Ukoliko je potrebno, ponovo pokrenite računar, uklonite disk i proverite da li je zaprljan ili izgreban�

7. Koristite softver za reprodukciju DVD diskova kao što je PowerDVD ili WinDVD da biste reprodukovali DVD video�

Ležište mog DVD-ROM uređaja neće da se otvori.

1. Uverite se da je računar uključen.

2. Pritisnite taster za izbacivanje diska na DVD-ROM uređaju.

3. Ukoliko taster za izbacivanje diska ne funkcioniše, otvorite ležište umetanjem oštrog, zašiljenog predmeta u rupicu koja se nalazi pored tastera za izbacivanje�

Sistemski monitor ne prikazuje sliku�

1. Proverite da li je sistem povezan sa strujnom utičnicom i da li je uključen.

2. Sistem je možda u stanju pripravnosti. Pritisnite bilo koji taster da biste aktivirali ekran�

A-3

advertisement

Related manuals