MSI MS-AE03 PRO AP241 11M Brugervejledning

MSI MS-AE03 PRO AP241 11M Brugervejledning | Manualzz
PRO-Serien
All-in-One PC
PRO AP241
(MS-AE03)
Brukerveiledning
Innhold
Komme i gang................................................................................................................ 3
Pakkens innhold...................................................................................................... 3
Tips for sikkerhet og komfort................................................................................. 3
Systemoversikt........................................................................................................ 4
Maskinvareoppsett.................................................................................................. 7
Utskifting og oppgradering av komponent........................................................... 10
Systemoperasjoner..................................................................................................... 11
Strømstyring.......................................................................................................... 11
Nettverkstilkobling (Windows 10)......................................................................... 13
Systemgjenoppretting (Windows 10)..................................................................... 16
Systemgjenoppretting (F3-hurtigtastgjenoppretting).......................................... 20
Feilsøking..................................................................................................................... 21
Sikkerhetsinstrukser.................................................................................................. 23
Forskriftsmessige merknader................................................................................... 25
Revisjon
V1.0, 2021/07
2
Innhold
Komme i gang
Dette kapitlet gir deg informasjon om prosedyrer for maskinvareoppsett. Når du
kopler til andre enheter, må du vær forsiktig når du holder enhetene og bruke en
jordet håndleddsstropp for å unngå statisk elektrisitet.
Pakkens innhold
All-in-One PC
MS-AE03
Dokumentasjon
Hurtigveiledning (valgfritt)
Brukerveiledning (valgfritt)
Garantikort og garantibok (valgfritt)
Mus (valgfritt)
Tilbehør
⚠⚠Viktig
Tastatur (valgfritt)
Webkamera (valgfritt)
AC/DC-adapter
Strømledning
∙∙ Kontakt kjøpsstedet eller din lokale distributør hvis noen av elementene er skadet
eller mangler.
∙∙ Pakkens innhold kan variere fra land til land.
∙∙ Strømledningen som følger med, er utelukkende til bruk med denne PC-en. Den
skal ikke brukes med andre produkter.
Tips for sikkerhet og komfort
∙∙ Det er viktig å velge en god arbeidsplass hvis du må arbeide med PC-en over lengre
perioder.
∙∙ Arbeidsområdet bør ha nok lys.
∙∙ Velg korrekt skrivebord og stol og juster høyden deres for å passe med din stilling
når du arbeider.
∙∙ Sitt rett på stolen og bevar en god holdning. Juster stolryggen (hvis dette er mulig)
til den gir komfortabel støtte for ryggen.
∙∙ Sett føttene dine flatt og naturlig på gulvet, slik at knærne dine og albuene har
korrekt posisjon (omtrent 90 grader) når du arbeider.
∙∙ Sett hendene dine på skrivebordet på en naturlig måte for å støtte håndleddene
dine.
∙∙ Unngå å bruke PC-en på en plass hvor den kan føre til ubehag for deg (for eksempel
på en seng).
∙∙ PC-en er et elektrisk apparat. Behandle den med omhu for å unngå personskade.
Komme i gang
3
Systemoversikt
1
2
3 4
7
4
Komme i gang
8
5
5
9
10
11
6
10 12 13
1
2
3
4
5
6
7
8
USB 2.0-port
Denne kontakten er for eksterne USB-enheter. (Hastighet opptil 480 Mbps)
⚠⚠Viktig
Det anbefales at høyhastighetsenheter kobles til USB 3.2-portene, mens
lavhastighetsenheter, som mus og tastatur, kan kobles til USB 2.0-portene.
Ventilator
Strømknapp
Lysstyrkejusteringsknapp
Stereohøyttalere
Kensington-lås
Strømkontakt
HDMI 2.0a-port
Støtter en maksimal oppløsning på 4K 60 Hz.
⚠⚠Viktig
∙∙ Tilgjengelig på prosessor med integrert grafikk.
9
10
∙∙ Grafikkspesifikasjonene kan variere avhengig av prosessoren som er
installert.
Seriell port
USB 3.2 gen. 1-port
Denne kontakten er for eksterne USB-enheter. (Hastighet opptil 5 Gbps)
Komme i gang
5
11
LAN-kontakt
Det er en standard RJ-45 LAN-kontakt for å koble til lokalnett. Du kan
kople til en nettverkskabel.
LED
HASTIGHETSLED
12
13
6
KOBLING/
AKTIVITETLED
Mikrofoninngangskontakt
Linje ut
Komme i gang
Kobling-/
aktivitetsLED
HastighetsLED
Status
Beskrivelse
Gul
Koblet
Av
Blinker
Av
Grønn
Oransje
Ingen kobling
Dataaktivitet
10 Mbps
100 Mbps
1 Gbps
Maskinvareoppsett
Installere skjermstativet
1. Ta stativmonteringen og basen ut av pakken.
2. Drei stativet mot klokken og skyv det nedover til basen.
3. Drei med klokken til den låses på plass. Du hører et «klikk» når låsen er aktivert.
4. Sett stativet på linje med kontaktene på skjermsporet. Skyv stativet opp til
det klikker på plass. Sørg for at stativenheten er ferdig installert før du setter
skjermen oppreist.
2
45°
3
45°
4
Komme i gang
7
Koble til strøm
Koble adapteren til AIO PC, og koble til strømledningen.
• 90 W: 100–240 V, 19 V
• 120 W: 100–240 V, 19,5 V
4,74 A (valgfritt)
6,15 A
3
2
1
Trykk strømknappen for å slå på AIO PC.
8
Komme i gang
Justere skjermen
AIO PC er designet for maksimal visningskomfort med justeringsfunksjoner.
⚠⚠Viktig
∙∙ Illustrasjonene er kun ment som referanse. AIO PC kan variere i utseende.
∙∙ Sørg for at AIO PC er jordet gjennom vekselstrømledningen og stikkontakten før du
slår på AIO PC.
∙∙ Ikke bruk skarpe gjenstander på skjermpanelet.
∙∙ Unngå å trykke på skjermpanelet når du justerer.
-5
O
20
O
Komme i gang
9
Utskifting og oppgradering av komponent
Legg merke til at enkelte komponenter som er forhåndsinstallert i produktet kan
oppgraderes eller skiftes ut etter brukerens forespørsel avhengig av modellene
brukerne kjøpte.
Vennligst ta kontakt med den lokale forhandleren for ytterligere informasjon om
det kjøpte produktet. Ikke forsøk å oppgradere eller erstatte noen komponenter
i dette produktet hvis du ikke er en autorisert forhandler eller servicesenter,
ettersom det kan gjøre garantien ugyldig. Det anbefales sterkt å ta kontakt med
den autorisert forhandleren eller servicesenteret for enhver oppgraderings- eller
erstatningstjeneste.
10
Komme i gang
Systemoperasjoner
Dette kapitlet gir deg viktig informasjon om systemoperasjoner.
⚠⚠Viktig
All informasjon kan endres uten forvarsel.
Strømstyring
Strømbehandling av personlige datamaskiner (PC-er) og skjermer kan spare betydelig
mengder elektrisitet samt ha positive innvirkninger på miljøet.
For å være energieffektiv, slå av skjermen eller sett PC-en i dvalemodus etter en
periode uten bruk.
Strømbehandling i Windows 10
∙∙ [Power Options] (Strømalternativer) i Windows lar deg kontrollere
strømbehandlingsfunksjonene til skjermen, harddisken og batteriet. Høyreklikk
[Start] , velg [Control Panel] (Kontrollpanel) fra listen, og klikk [System and
Security] (System og sikkerhet).
∙∙ Velg [Power Options] (Strømvalg), og velg en strømplan som møter dine personlige
behov. Du kan også fininnstille innstillingene ved å klikke på [Change plan settings]
(Endre planinnstillinger).
∙∙ Slå av datamaskin-menyen har alternativene Dvale (S3/S4) og Slå av (S5) for rask og
enkel behandling av strøm til systemet.
Strømstyring
Strømbehandlingsfunksjonen lar datamaskinen starte en lavstrøms eller ”dvale”modus etter en periode uten aktivitet fra brukeren. For å ta fordel av disse
strømsparingsfunksjonene, har strømbehandlingsfunksjonen blitt forhåndsinnstilt til
å oppføre seg på følgende måter når systemet brukes med AC-strøm:
∙∙ Slå av skjermen etter 10 minutter
∙∙ Starte dvalemodus etter 30 minutter
Systemoperasjoner
11
Vekke opp systemet
Datamaskinen skal kunne vekkes opp fra strømsparingsmodus hvis det kommer en
kommando fra en av følgende:
∙∙ strømknappen,
∙∙ nettverket (Wake On LAN),
∙∙ musen,
∙∙ tastaturet.
Energisparetips:
∙∙ Slå av skjermen ved å trykke på LCD-strømknappen etter en periode uten aktivitet.
∙∙ Still inn innstillingenen i Power Options (Strømalternativer) under Windows for å
optimere PC-ens strømbehandling.
∙∙ Installer strømsparingsprogramvare for å styre PC-ens energiforbruk.
∙∙ Alltid kople fra vekselstrømledningen eller slå av ved stikkontakten hvis PC-en skal
stå ubrukt for en viss periode for å unngå forbruk av strøm.
12
Systemoperasjoner
Nettverkstilkobling (Windows 10)
Kablet nettverk
1. Høyreklikk [Start]
listen.
og velg [Network Connections] (Nettverkstilkoblinger) fra
2. Velg [Ethernet] og deretter [Network and Sharing Center] (Nettverks- og
delingssenter).
3. Velg [Set up a new connection or network] (Sett opp en ny tilkobling eller et
nettverk).
4. Velg [Connect to the Internet] (Koble til Internett), og klikk [Next] (Neste).
Systemoperasjoner
13
5. Velg [Broadband (PPPoE)] (Bredbånd (PPPoE)) for å kople til med DSL eller kabel
som krever brukernavn og passord.
6. Skriv inn informasjonen fra ISP-en din og klikk på [Connect] (kople til) for å
opprette LAN-tilkoplingen.
14
Systemoperasjoner
Trådløst nettverk
1. Gå til [Start]
, klikk [Settings] (Innstillinger), og velg [Network and Internet]
(Nettverk og Internett).
2. En liste over tilgjengelige WLAN-tilkoplinger åpnes. Velg en tilkobling fra listen.
3. For å opprette en ny tilkobling, velg [Network and Sharing Center] (Nettverks- og
delingssenter).
4. Velg [Set up a new connection or network] (Sett opp en ny tilkobling eller et
nettverk).
5. Etterpå velger du [Manually connect to a wireless network] (Manuelt kople til et
trådløst nettverk) og klikk på [Next] (Neste) for å fortsette.
6. Skriv inn informasjonen for det trådløse nettverket du vil legge til, og klikk på
[Next] (Neste) for å fortsette.

7. En ny WLAN-tilkopling er opprettet.
Systemoperasjoner
15
Systemgjenoppretting (Windows 10)
Formålene for bruk av Systemgjenoppretting-funksjonen kan inkludere:
∙∙ Gjenopprette systemet tilbake til de opprinnelige innstillingene til fabrikanten.
∙∙ Når noen feil har oppstått mens operativsystemet har vært i bruk.
∙∙ Når operativsystemet påvirkes av virus og ikke kan fungere som normalt.
∙∙ Når du ønsker å installere operativsystemet med andre innebygde språk.
Før du bruker Systemgjenopprettingsfunksjonen, må du sikkerhetskopiere viktige
data som er lagret på systemstasjonen til andre lagringsenheter.
Hvis følgende løsninger ikke gjenoppretter systemet, ta kontakt med den autoriserte
lokale forhandleren eller servicesenter for mer hjelp.
16
Systemoperasjoner
Nullstille PC-en
1. Gå til [Start]
, klikk [Settings] (Innstillinger), og velg [Update and security]
(Oppdatering og sikkerhet).
2. Velg [Recovery] (Gjenoppretting), og klikk [Get Started] (Kom i gang) under [Reset
this PC] (Tilbakestill denne PC-en) for å starte systemgjenoppretting.
3. Skjermen [Choose an option] (Velg et alternativ) vises. Velg enten [Keep my files]
(Behold filene mine) eller [Remove everything] (Fjern alt).
Nullstille
PC-en
Behold filene mine
Fjern alt
Bare stasjonen
der Windows er
installert
Alle stasjoner
Bare fjern mine filer
Fjern filer og rengjør stasjon
Bare fjern mine filer
Fjern filer og rengjør stasjon
Systemoperasjoner
17
Behold filene mine
1. Velg [Keep my files] (Behold filene mine).
2. Skjermen [Your apps will be removed] (Appene dine vil bli fjernet) viser en liste
over apper som må installeres på nytt fra nettet eller installasjonsplater. Klikk på
[Next] (Neste) for å fortsette.
3. Den neste skjermen viser endringene som skal gjøres under prosessen. Klikk
[Reset] (Tilbakestill) for å begynne å tilbakestille systemet.
18
Systemoperasjoner
Fjern alt
1. Velg [Remove everything] (Fjern alt).
2. Hvis du har flere harddisker, vises en skjerm som ber deg velge mellom [Only the
drive where Windows is installed] (Bare stasjonen der Windows er installert) og
[All drives] (Alle stasjoner).
3. Deretter velger du enten [Just remove my files] (Bare fjern filene mine) eller
[Remove files and clean the drive] (Fjern filer og rengjør stasjon).
4. Den neste skjermen viser endringene som skal gjøres under prosessen. Klikk
[Reset] (Tilbakestill) for å begynne å tilbakestille systemet.
Systemoperasjoner
19
Systemgjenoppretting (F3-hurtigtastgjenoppretting)
Forhåndsregler ved bruk av systemgjenopprettingsfunksjonen
1. Dersom det har oppstått et ugjenopprettelig problem med harddisken din, må du
bruke hurtigtasten F3 for å kjøre systemgjenopprettingsfunksjonen.
2. Ta sikkerhetskopier av viktige data på systemet ditt, og overfør det til andre
lagringsmedier før du kjører systemgjenopprettingsfunksjonen.
Gjenopprette systemet ved hjelp av hurtigtasten F3
Følg instruksjonene nedenfor:
1. Start PC-en på nytt.
2. Trykk på F3-hurtigtasten på tastaturet straks MSI-hilsningen vises på skjermen.
3. På skjermen «Choose an Option (Velg et alternativ)» trykker du «Troubleshoot
(Feilsøking)».
4. Når du er på skjermen «Troubleshoot (Feilsøking)», trykker du «Restore MSI
factory (Gjenopprett til MSI-fabrikkstandard)» for å nullstille systemet til
standardinnstillingene.
5. Når du er på skjermen «RECOVERY SYSTEM (GJENOPPRETT SYSTEM)», trykker du
«System Partition Recovery (Gjenoppretting av systempartisjon)».
6. Følg anvisningene på skjermen for å fortsette og fullføre
gjenopprettingsfunksjonen.
20
Systemoperasjoner
Feilsøking
Systemet mitt starter ikke.
• Sjekk om systemet er koblet til en stikkontakt og om det er slått på.
• Sjekk om strømledningen og alle kobler er godt koblet til.
Når jeg slår på datamaskinen, vises meldingen "Operating System
not found" (Operativsystem ikke funnet) eller Windows starter
ikke.
• Sjekk om det er en ikke-oppstartbar CD/DVD inni den optiske diskstasjonen. Hvis
dette er tilfelle, fjerner du CD-en/DVD-en og starter datamaskinen på nytt.
• Kontroller innstillinger for Prioritering av oppstartsenhet i BIOS-oppsettet.
Systemet kan ikke slås av.
Det er best å slå av datamaskinen din med Slå av-ikonet i operativsystemet. Bruk
av andre metoder, inkludert de som er oppført under, kan føre til datafeil. Dersom
avstengingsprosedyren ikke fungerer, velger du ett av de følgende trinnene:
• Trykk på Ctrl+Alt+Del, velg deretter Slå av.
• Trykk og hold strømknappen til systemet er av.
• Koble strømledningen fra systemet.
Mikrofonen min fungerer ikke.
• For innebygd mikrofon, gå til Start > Control Panel (Kontrollpanel) > Sounds and
Audio Devices (Lyder og lydenheter) > Audio (Lyd) for å sjekke om den er dempet.
• Hvis du bruker en ekstern mikrofon, sjekk om mikrofonen er koblet til
mikrofonkontakten.
Internett-forbindelsen har problemer.
• Hvis du har problemer med å koble til Internett-leverandøren din, sjekk om
Internett-leverandøren opplever tekniske problemer.
• Kontroller nettverksinnstillingene og forbindelsen og sørg for at systemet er riktig
konfigurert til Internett-tilgang.
• Dataoverføringshastighet for trådløst LAN er påvirket av avstand og hindringer
mellom enheter og tilgangspunkter. For å maksimere dataoverføringshastigheten,
velg tilgangspunktet som er nærmest systemet ditt.
Systemhøyttalere fungerer ikke.
• Kontroller hovedvoluminnstillingen i lydmikseren.
• Hvis du bruker et program som har sin egen volumkontroll, kontroller om volumet
er dempet.
• Hvis du har koblet en lydkabel til hodetelefon-kontakt, kobler du den fra.
• Hvis systemet har OSD-funksjon, justerer du volumet i OSD-en.
Feilsøking
21
Systemskjermen viser ikke noe.
• Sjekk om systemet er koblet til en stikkontakt og om det er slått på.
• Systemet kan være i ventemodus. Trykk på en tast for å aktivere skjermen.
22
Feilsøking
Sikkerhetsinstrukser
∙∙ Les sikkerhetsinstruksjonene nøye og grundig.
∙∙ Alle forsiktighetsregler og advarsler på enheten eller i Brukerveiledningen skal
bemerkes.
∙∙ Overlat vedlikehold kun til kvalifisert personell.
Strøm
∙∙ Kontroller at strømspenningen er innenfor sikkerhetsområdet og er justert riktig til
en verdi av 100–240 V før du kobler enheten til strømkontakten.
∙∙ Hvis strømledningen har et jordet støpsel, skal du ikke forbigå denne
jordbeskyttelsen. Enheten må være koplet til en jordet stikkontakt.
∙∙ Sørg for at strømfordelingsnettet på installasjonsstedet har en effektbryter på
nominelt 120/240 V, 20 A (maksimum).
∙∙ Trekk alltid strømledningen ut før du installerer et tilleggskort eller en
tilleggsmodul i enheten.
∙∙ Koble alltid strømledningen fra stikkontakten, eller slå av strømmen til
stikkontakten, hvis enheten skal stå ubrukt en stund for å unngå forbruk av strøm.
∙∙ Legg strømledningen slik at folk ikke lett kan tråkke på den. Ikke plasser noe på
strømkabelen.
∙∙ Hvis enheten leveres med en vekselstrømsadapteren fra MSI, er kun denne godkjent
for bruk med denne enheten.
Batteri
Vær spesielt forsiktig hvis enheten har et batteri.
∙∙ Eksplosjonsfare hvis batterier blir byttet ut på feil måte. Bytt bare til samme eller
tilsvarende type anbefalt av produsenten.
∙∙ Batterier skal ikke kastes i ild eller en varm ovn, knuses mekanisk eller skjæres inn
i, da det kan føre til eksplosjon.
∙∙ Batterier skal ikke legges i omgivelser med ekstremt høy temperatur eller ekstremt
lavt lufttrykk, da det kan føre til en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske
eller gass.
∙∙ Ikke spis batterier. Dersom mynt-/knappecellebatteriet svelges, kan det føre til
alvorlige indre brannskader og føre til døden. Nye og brukte batterier skal holdes
borte fra barn.
Europeisk union:
Batterier, batteripakker og akkumulatorer bør ikke deponeres som
usortert husholdningsavfall. Bruk offentlig innsamlingssystem for å
returnere, resirkulere eller håndtere dem i henhold til lokale regler.
Sikkerhetsinstrukser
23
Taiwan:
廢電池請回收
For bedre miljøbeskyttelse bør utladede batterier samles inn for gjenbruk
eller spesialhåndtering.
California, USA:
Knappecellebatterier kan inneholde perklorat og krever spesialbehandling
når det resirkuleres eller kastes i California.
For mer informasjon er tilgjengelig på: https://dtsc.ca.gov/perchlorate/
Omgivelser
∙∙ Ikke legg enheten på en myk, ustabil overflate eller dekk til luftventilatorene på
enheten, da det kan føre til varmerelaterte skader eller overoppheting av enheten.
∙∙ Plasser enheten på en hard, flat og jevn overflate.
∙∙ Forhindre at enheten velter ved å feste den til et skrivebord, en vegg eller en fast
gjenstand med en antivelt-lås, som hjelper til med å støtte enheten og holde den
trygt på plass.
∙∙ For å unngå fare for brann eller støt må enheten holdes borte fra fuktighet og høy
temperatur.
∙∙ Ikke la enheten være i omgivelser uten klimaanlegg med en temperatur over 60 ℃
eller under 0℃, da dette kan skade enheten.
∙∙ Maksimal brukstemperatur er omtrent 35°C.
∙∙ Når du skal rengjøre enheten, må du ta ut støpselet. Bruk en myk klut, og ikke
industrielle kjemikalier, til å rengjøre enheten. Hell aldri væske i åpninger, siden
dette kan føre til skader på enheten eller forårsake elektriske støt.
∙∙ Hold alltid gjenstander med sterke magnetfelt eller elektrisk effekt borte fra
enheten.
∙∙ Hvis noen av følgende situasjoner oppstår, må enheten undersøkes av
servicepersonale:
• Strømledningen eller støpslet er skadet.
• Væske har kommet inn i enheten.
• Enheten har vært utsatt for fuktighet.
• Enheten virker ikke bra eller du får ikke brukt den i henhold til
Brukerveiledningen.
• Enheten har falt og er skadet.
• Enheten viser tydelige tegn på brudd.
24
Sikkerhetsinstrukser
Forskriftsmessige merknader
CE-samsvar
Produkter med CE-merking er i samsvar med ett eller flere av følgende
EU-direktiver ettersom hva som gjelder:
∙∙ RED 2014/53/EU
∙∙ Lavspenningsdirektivet 2014/35/EU
∙∙ EMC-direktivet 2014/30/EU
∙∙ RoHS-direktivet 2011/65/EU
∙∙ ErP-direktivet 2009/125/EF
Samsvar med disse direktivene vurderes ved bruk av gjeldende europeiske
harmoniserte standarder.
Kontaktpunktet for regulatoriske forhold er MSI, MSI-NL Eindhoven 5706 5692 ER
Son.
Produkter med radiofunksjonalitet (EMF)
Dette produktet inneholder en enhet for radiosendins- og mottak. For datamaskiner
i normal bruk sørger en separasjonsavstand på 20 cm for at eksponeringsnivået
for radiofrekvens oppfyller EU-kravene. Produkter som er designet for å
brukes nærmere, for eksempel nettbrett, oppfyller gjeldende EU-krav i typiske
driftsposisjoner. Produktene kan brukes uten å opprettholde en separasjonsavstand,
med mindre annet står angitt i de spesifikke instruksjonene for produktet.
Begrensninger for produkter med radiofunksjonalitet
(kun utvalgte produkter)
VÆR VARSOM: IEEE 802.11x trådløst LAN med frekvensbånd på 5,15–5,35
GHz er begrenset til kun innendørs bruk i alle EU-land, EØS (Island,
Norge, Liechtenstein) og de fleste andre europeiske land (f.eks. Sveits,
Tyrkia, Serbia). Bruk av WLAN utendørs kan føre til problemer med
interferens med eksisterende radiotjenester.
VÆR VARSOM: Faste utendørsinstallasjoner for WiGig-bruk
(frekvensbånd på 57–66 GHz) er ekskludert i alle EU-land, EØS (Island,
Norge, Liechtenstein) og andre europeiske land (f.eks. Sveits, Tyrkia,
Republikken Serbia).
Radiofrekvensbånd og maksimale effektnivåer
Funksjoner
802.11 a/b/g/n/ac, BT
Modulering
FHSS, DSSS, OFDM
Frekvensområde
Utgangseffekt
Kanalbåndbredde
2,4 GHz, 5 GHz
10, 20, 23
1, 5, 20, 40, 80 MHz
Forskriftsmessige merknader
25
FCC-B radiofrekvens interferens-erklæring
Dette utstyret har blitt testet og er funnet å etterkomme grensene
for en digital enhet i klasse B i henhold til kapittel 15 i FCC-reglene.
Disse kravene skal gi rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser
for utstyr som er installert i boliger. Dette utstyret genererer, bruker
og kan utstråle radiofrekvent energi og kan, hvis det ikke installeres
og brukes i henhold til bruksanvisningen, forårsake skadelig
interferens i radiokommunikasjoner. Det gis imidlertid ingen garanti for at det ikke vil
oppstå forstyrrelser i enkelte installasjoner. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig
interferens på radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå utstyret av og på,
anbefales at brukeren forsøker å avhjelpe interferensen ved et av tiltakene nedenfor:
∙∙ Stille inn eller flytte mottakerantennen.
∙∙ Øk avstand mellom utstyret og mottaker.
∙∙ Koble utstyret til en kontakt på en annen kurs enn den mottakeren er koplet til på.
∙∙ Spørre forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjelp.
Melding 1
Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er
ansvarlig for samsvar kan føre til at brukerens rett til å betjene utstyret annuleres.
Melding 2
Skjermede grensesnittkabler og vekselstrømledning, hvis noen, må brukes i samsvar
med utstrålingsgrensene.
Dette utstyret samsvarer med del 15 i FCC-kravene. Driften er underlagt to
betingelser:
∙∙ denne enheten får ikke forårsake skadelig interferens, og
∙∙ denne enheten må akseptere all mottatt interferens, inkludert interferens som kan
forårsake uønsket drift.
WEEE-erklæring
Under den europeiske unions («EU»s) direktiv om avfall fra elektrisk og
elektronisk utstyr, direktiv 2012/19/EU, kan produkter av typen «elektrisk
og elektronisk utstyr» ikke lenger kastes som kommunalt avfall, og
produsenter av dekket elektronisk utstyr vil være forpliktet til å ta tilbake
slike produkter på slutten av levetiden.
Informasjon om kjemiske stoffer
I overensstemmelse med reguleringer om kjemiske stoffer, som EU REACHreguleringen (EF-regulering nr. 1907/2006 til det europeiske parlamentet og rådet),
gir MSI informasjon om kjemiske stoffer i produkter på:
https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
26
Forskriftsmessige merknader
Miljøvennlige egenskaper ved produktet
∙∙ Redusert energiforbruk under bruk og standby
∙∙ Begrenset bruk av stoffer som er farlige for miljøet og helsen
∙∙ Enkel å demontere og resirkulere
∙∙ Redusert bruk av naturlige ressurser ved oppmuntring av resirkulering
∙∙ Forlenget produktlevetid gjennom enkle oppgraderinger
∙∙ Mindre søppel gjennom tilbakeleveringspolicy
Miljøvernpolicy
∙∙ Produktet er designet for å gjøre det mulig å gjenbruke delene og
gjøre resirkulering mulig, og bør ikke kastes ved slutten av levetiden.
∙∙ Brukere bør kontakte sin lokale renovasjonsanlegg for resirkulering
og kasting av deres produkter ved slutten av levetiden.
∙∙ Besøk MSI-websiden og finn en distributør i nærheten for mer
informasjon om resirkulering.
∙∙ Brukere kan også nå oss på [email protected] for informasjon om riktig
deponering, retur, resirkulering og demontering av MSI-produkter.
Advarsel!
Overbruk av skjermer vil trolig påvirke synet.
Anbefalinger:
1. Ta en 10-minutters pause for hvert 30 minutt med skjermtid.
2. Barn under 2 år skal ikke få skjermtid. For barn over 2 år bør skjermtiden være
begrenset til mindre enn én time per dag.
Oppgradering og garanti
Legg merke til at enkelte komponenter som er forhåndsinstallert i produktet kan
oppgraderes eller skiftes ut etter brukerens forespørsel. Vennligst ta kontakt med
den lokale forhandleren for ytterligere informasjon om det kjøpte produktet. Ikke
forsøk å oppgradere eller erstatte noen komponenter i dette produktet hvis du ikke
er en autorisert forhandler eller servicesenter, ettersom det kan gjøre garantien
ugyldig. Det anbefales sterkt å ta kontakt med den autorisert forhandleren eller
servicesenteret for enhver oppgraderings- eller erstatningstjeneste.
Innhenting av utskiftbare deler
Legg merke til at innhenting av utskiftbare deler (eller kompatible deler) for produktet
brukere kjøpte i enkelte land eller områder kan utføres av fabrikanten innen
maksimalt 5 år siden produktet har gått ut av produksjon, avhengig av de offisielle
reguleringene som ble erklært da. Kontakt fabrikanten via
https://www.msi.com/support/ for å få detaljert informasjon om anskaffelse av
reservedeler.
Forskriftsmessige merknader
27
Merknad om opphavsrett og varemerker
Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Med enerett. MSI-logoen som brukes er et
registrert varemerke for Micro-Star Int'l Co., Ltd. Alle andre merker og navn som er
nevnt, kan være varemerker med sine egne eiere. Ingen garanti for nøyaktighet eller
fullstendighet er uttrykt eller underforstått. MSI forbeholder seg retten til å gjøre
endringer i dette dokumentet uten forvarsel.
Teknisk støtte
Hvis det oppstår et problem i systemet og du ikke finner løsningen i bruksanvisningen,
kan du kontakte selgeren eller den lokale distributøren. Eller forsøk følgende
hjelperessurser for mer hjelp. Besøk MSI-nettstedet for teknisk håndbok, BIOSoppdateringer, driveroppdateringer og annen informasjon.
https://www.msi.com/support/
28
Forskriftsmessige merknader
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement