MSI MS-A625 PRO 16 Flex 8GL Brugervejledning

Add to my manuals
37 Pages

advertisement

MSI MS-A625 PRO 16 Flex 8GL Brugervejledning | Manualzz

Pro 16 Flex

Alt-i-En (AIO) pc

MS-A625

ii

INDHOLD

Oplysninger om ophavsret ��������������������������������������������������������������������������������������iii

Varemærker ������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Revision ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Opgradering og garanti �������������������������������������������������������������������������������������������iv

Anskaffelse af udskiftelige dele �������������������������������������������������������������������������������iv

Teknisk support �������������������������������������������������������������������������������������������������������iv

Grønt produkt egenskaber ��������������������������������������������������������������������������������������iv

Miljøpolitik ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ v

Oplysninger om kemiske stoffer ������������������������������������������������������������������������������ v

Oplysninger om batteriet ����������������������������������������������������������������������������������������� v

Sikkerhedsvejledninger �������������������������������������������������������������������������������������������vi

CE overholdelse ���������������������������������������������������������������������������������������������������� viii

Erklæring om FCC-B radiofrekvens-interferens ���������������������������������������������������� viii

WEEE erklæring ���������������������������������������������������������������������������������������������������� viii

Oversigt ������������������������������������������������������������������������������������������1-1

Pakkens Indhold ���������������������������������������������������������������������������������������������������1-2

Systemoversigt �����������������������������������������������������������������������������������������������������1-3

Udskiftning af Dele og Opgradering ��������������������������������������������������������������������� 1-9

Sådan kommer du i gang ��������������������������������������������������������������2-1

Tip vedrørende sikkerhed og behagelighed ��������������������������������������������������������� 2-2

Hardware-installation ������������������������������������������������������������������������������������������� 2-3

System Drift �����������������������������������������������������������������������������������3-1

Energistyring ��������������������������������������������������������������������������������������������������������3-2

Netværksforbindelse (Windows 10) ��������������������������������������������������������������������� 3-4

Systemgenopretning (Windows 10) �������������������������������������������������������������������� 3-7

Systemgendannelse (F3 genvejstast for gendannelse) (valgfri) ������������������������ 3-11

Fejlfinding

�������������������������������������������������������������������������������������A-1

Forord iii

ii

Forord

Oplysninger om ophavsret

Materialet i dette dokument er intellektuel ejendom tilhørende MICRO-STAR

INTERNATIONAL. Vi har taget alle forholdsregler under forberedelsen af dette dokument, men der er dog ingen garanti for, at indholdet er korrekt. Vores produkter er under stadig forbedring, og vi forbeholder os retten til at foretage ændringer uden varsel�

Varemærker

Alle varemærker tilhører deres respektive ejere�

Revision

Revision

V1.0

Dato

2018/08 iii

iv

Opgradering og garanti

Bemærk venligst at visse komponenter, der er forudindstillet på dette produkt, kan opgraderes eller erstattes efter brugerens anmodning. For alle yderligere oplysninger vedrørende produktet, som brugeren har købt, kontakt venligst den lokale forhandler.x

Forsøg ikke at opgradere eller udskifte nogen dele af produktet, hvis du ikke er en auatoriseret forhandler eller et autoriseret servicecenter, idet dette kan annullere garantien. Det anbefales stærkt at kontakte den autoriserede forhandler eller det autoriserede servicecenter vedrørende enhver opgradering eller udskiftning.

Anskaffelse af udskiftelige dele

Vær opmærksom på, at levering af udskiftelige dele (eller kompatible dele) til produktet, som brugere har købt i bestemte lande eller områder, kan foretages af producenten inden for højst fem år efter, at produktet er ophørt med at virke, afhængigt af de officielle regulativer på det pågældende tidspunkt. Kontakt producenten via http://www.msi.com/support/ for yderligere oplysninger om anskaffelsen af reservedele.

Teknisk support

Hvis der opstår et problem med systemet, og der ikke kan findes en løsning i brugermanualen, skal du kontakte købsstedet eller forhandleren. Alternativt kan du også forsøge med følgende hjælpe-ressourcer for at få yderligere hjælp. Besøg MSI's netsted for ofte stillede spørgsmål, BIOS-opdateringer, driveropdateringer og andre oplysninger via http://www.msi.com/support/

Grønt produkt egenskaber

Nedsat strømforbrug under brug og standby

Begrænset brug af materialer, der skader miljøet og sundheden

Nemt at skille ad og genbruges

Nedsat brug af naturlige resurser ved tilskyndelse til genbrug

Forlænget produktlevetid via nemme opgraderinger

Nedsat affaldsproduktion via returpolitik

Forord v

iv

Forord

Miljøpolitik

Produktet er designet til genbrug af dele og må derfor ikke bortskaffes ved levetidens udløb.

Ved produktlevetidens udløb skal brugere kontakte de lokale, autoriserede steder for indsamling og genbrug.

Gå til MSI webstedet og find en distributør i nærheden med hensyn til yderligere oplysninger om genbrug.

Brugere kan også kontakte os på [email protected] for oplysninger vedrørende korrekt afskaffelse, returnering, genbrug og demontering af MSI produkter.

Oplysninger om kemiske stoffer

I overensstemmelse med reglerne om kemiske stoffer, så som EU REACH forordningern (Europa-paralamentets og Rådets forordning EC Nr. 1907/2006), MSI giver oplysninger om kemiske stoffer på følgende side: http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Oplysninger om batteriet

EU:

Batterier, batteripakker og akkumulatorer må ikke bortskaffes som usortert husholdningsaffald. Brug venligst de offentlige indsamlingssystem til at genbrug eller behandle dem i overensstemmelse med de lokale love�

Taiwan:

For at beskytte miljøet, skal brugte batterier indsamles separat til genbrug eller særlig bortskaffelse.

v

California, USA:

Knapbatteriet kan indeholde perchlorat materiale og kræver særlig håndtering, når det genbruges eller bortskaffes i Californien.

For yderligere oplysninger bedes du venligst besøge: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

Batteriet kan eksplodere, hvis det isættes forkert. Må kun udskiftes med den samme eller en lignende type, som anbefalet af producenten.

vi

Sikkerhedsvejledninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsvejledningerne helt igennem�

Alle forsigtighedsforanstaltninger og advarsler skal overholdes.

Behold den medfølgende brugermanual til senere reference.

Udstyret må ikke komme nær fugt og høje temperaturer.

Læg udstyret på en fast, flad overflade, inden det stilles op.

Kontroller, at spændingen er inden for sikkerhedsmarginalen og er stillet korrekt til den stedlige spænding på 100-240 V, inden udstyret sættes til en stikkontakt. Deaktiver ikke stikkets beskyttende jordforbindelsesben.

Udstyret skal forbindes til en stikkontakt med jordforbindelse.

Du skal altid trække elledningen ud af stikkontakten, inden du isætter kort eller moduler.

For at opnå nul energiforbrug, skal du altid fjerne el-ledningen fra stikkontakten eller slukke for denne, hvis udstyret ikke skal bruges i en given tid�

Strømforsyning: 65W, 19V 3�42A

Ventilatoren i kabinettet bruges til luftkonvektion og til at forhindre, at udstyret overophedes� Tildæk ikke ventilatoren�

Opbevar ikke udstyret i omgivelser med en opbevaringstemperatur på over 60 eller under 0 O C . Det kan skade udstyret.

O C

BEMÆRK: Den maksimale arbejdstemperatur er cirka 40 O C�

Forord vii

vi

Forord

Hæld aldrig nogen form for væske i åbningerne, da det kan forårsage skade eller elektrisk stød�

Anbring el-ledningen således, at der ikke trædes på den. Anbring ikke andre genstande ovenpå ledningen.

Når koaksialkablet til tv-tuneren monteres, skal det sikres, at metalafskærmningen er forsvarligt forbundet til det beskyttende jordforbindelsessystem i bygningen.

Kabeldistributionssystem skal jordforbindes i overensstemmelse med

ANSI/NFPA 70, National Electrical Code (NEC), afsnit 820.93 vedrørende jordforbindelse af et koaksialkabels ydre, ledende afskærmning.

Hold altid stærkt magnetiske eller elektriske ting væk fra udstyret.

Skulle nogle af de følgende situationer opstå, skal udstyres efterses af autoriserede servicefolk:

El-ledningen eller -stikket er blevet beskadiget.

Der er trængt væske ind i udstyret.

Udstyret har været udsat for fugt.

Udstyret virker ikke rigtigt, eller det virker ikke i overensstemmelse med anvisningerne i brugermanualen.

Udstyret har været tabt og er beskadiget.

Udstyret har tydelige tegn på beskadigelser.

vii

1� Det optiske lagerudstyr er klassificeret som KLASSE 1 LASERPRODUKT.

Benyttelse af reguleringer eller indstillinger eller udførelse af procedurer andre end de angivne forbydes.

2� Rør ikke linsen inde i drevet�

viii

CE overholdelse

Micro-Star International CO., LTD erklærer herved, at denne enhed overholder essentielle sikkerhedskrav og andre relevante bestemmelser i det europæiske direktiv.

Erklæring om FCC-B radiofrekvensinterferens

Dette udstyr er testet og fundet at opfylde grænserne for klasse B digitalt udstyr i henhold til FCC reglernes afsnit 15. Disse grænser har til formål at skabe rimelige beskyttelse mod skadelig interferens i private installationer. Dette udstyr skaber, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, som, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- og fjernsynsmodtagelse, hvilket kan afgøres ved at slå udstyret til og fra, skal brugeren prøve at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder, angivet nedenfor:

Drej eller flyt på modtagerantennen.

Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.

Forbind udstyret til en anden kontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er forbundet til.

Ret henvendelse til forhandleren eller en erfaren radio- og tv-tekniker for nærmere assistance.

Bemærkning 1

Ændringer eller modifikationer, som ikke er udtrykkeligt godkendt af parten ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at bruge udstyret.

Bemærkning 2

Der skal bruges afskærmede kabler og ledning til vekselstrøm for at overholde emissionsbegrænsningerne.

Udstyret er i overensstemmelse med FCC reglerne, afsnit 15. Drift er underlagt følgende to betingelser:

1� Dette udstyr må ikke forårsage skadelig interferens, og

2� dette udstyr skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, som forårsager en uønsket virkning.

WEEE erklæring

Iht. Den Europæiske Unions ("EU") direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr, direktiv 2002/96/EF, som træder i kraft den 13. august

2005, kan produkter af "elektrisk og elektronisk udstyr" ikke kasseres som husholdningsaffald længere, og producenterne af det pågældende elektroniske udstyr vil være forpligtet til at modtage sådanne produkter retur ved slutningen af deres levetid.

Forord

PB

1

Oversigt

Dette system er designet med miljøvenlighed og smart digital livsstil for

øje, med en blændfri baggrundsbelyst LED-skærm, som giver øget klarhed og som samtidigt nedsætter øjentrætheden. Med det ultra-tynde kabinet og specialdesignet fleksible fod, fusioneres teknologien med dagligdagen, hvorved computerne bliver nemmere at bruge - egnet både til enkeltpersoner som til virksomheder�

Pakkens Indhold

Alt-i-En pc

Jævnstrøm/

Vekselstrøm adapteren

Vekselstrøm el-ledning

1-2

Tastatur (valgfri) Mus (valgfri)

Brugervejledning &

Startvejledning (valgfri)

RJ45 til COM-kabel

(valgfri)

* Kontakt os straks, hvis nogle af tingene er beskadigede eller mangler.

* Billederne er kun til reference, og pakkens indhold kan være en smule forskelligt fra billedet, afhængigt af den købte model.

Oversigt

1-3

1-2

Systemoversigt

h

Set forfra

1

2

3

1

Oversigt

4

1

2

3

4

Mikrofon (Valgfri)

Den indbyggede mikrofon kan bruges til video-samtaler online.

Videokamera

Det indbyggede videokamera med mikrofon kan bruges til at tage billeder med, til optagelse af video, til konferencer online og til andre interaktive aktiviteter�

LED-indikator

Lysindikatoren viser når enheden optager. Lysdiode-indikatoren skal være tændt når enheden optager video, og den skal være slukket når enheden ikke optager video�

Skærm

Denne 15,6” fuld HD+ skærm har en optisk opløsning på 1366 X 768 pixels og standard 16:9 widescreen.

1-3

h

Set bagfra

1-4

3 1 2 3

1

2

3

Stativ

Brug dette stativ til at opstille dit system på en flad og stabil overflade.

Ventilator

Ventilatoren i kabinettet bruges til luftkonvektion og til at forhindre, at ud styret overophedes� Tildæk ikke ventilatoren�

Stereohøjtalere

De indbyggede stereohøjtalere giver en god stereolyd af høj kvalitet.

Oversigt

1-5

1-4

Oversigt h

Set fra siden

2

4

6

3

5

1

1

2

3

Kensington låsport

Denne AIO pc har en Kensington låsport, som brugeren kan bruge til at låse

AOI pc’en med, enten ved brug af en nøgle eller en mekanisk PIN-kode-en hed, samt et gummiovertrukket metalkabel. Kablets ende har en lille løkke, med hvilken hele kablet kan vikles rundt om et fast objekt, f.eks. et tungt bord eller lignende og således låse AIO pc'en.

Kortlæserdrev

Den indbyggede kortlæser understøtter forskellige hukommelseskorttyper.

USB 3.1 Gen1-port (Type-A) (med teknologien MSI SuperCharger) (valgfri)

USB (Universal Serial Bus) porten er beregnet til tilslutning af USB enheder såsom mus, tastatur og andre USB-kompatible enheder. Understøtter op til 5 Gbit/s (SuperSpeed) dataoverførselshastighed. USB 3.1 Gen1 porten er tilbagekompatibel med USB 2.0 enheder.

Med MSI SuperChargerteknologien virker systemet ikke kun som en normal USB 3.0 port, men den giver også brugeren mulighed for at oplade USB-enheder, selv når systemet er slukket.

1-5

1-6

4

USB 3.1 Gen1-port (Type-A)

USB (Universal Serial Bus) porten er beregnet til tilslutning af USB enheder såsom mus, tastatur og andre USB-kompatible enheder. Understøtter op til

5 Gbit/s (SuperSpeed) dataoverførselshastighed. USB 3.1 Gen1 porten er tilbagekompatibel med USB 2.0 enheder �

5

6

HDMI-udgangsport (valgfri)

HDMI’et (dvs. High-Definition Multimedia Interface) er en fulddigital lyd- og videogrænseflade, som kan transmittere ikke-komprimerede streams. HDMI understøtter alle tv-formater, inklusive standard, udvidet eller HD-video, plus flerkanals digital lyd via ét enkelt kabel.

Linje-ud stik

Dette stik er til hovedtelefoner og højtalere.

Oversigt

1-7

1-6

Oversigt h

Set fra oven og fra neden

1 3 5

6 8

2 4

7

7

1

2

3

4

5

6

Lydstyrke-ned knap

Tryk på denne knap for at skrue ned for lysstyrken.

Lysstyrke-op knap

Tryk på denne knap for at skrue op for lysstyrken.

Harddiskdrev LED

Denne indikator viser HDD's aktivitetsstatus. Den blinker, når systemet tilgår data på HDD, og er slukket, når der ikke er nogen aktivitet.

Skærm strøm LED

Strøm LED'et lyser op når skærmen tændes, og går ud når den slukkes.

Strømknap

Tryk på strømknappen for at tænde og slukke for systemet.

Strømstik

Strømadapteren omformer vekselstrøm (AC) til jævnstrøm (DC) for dette stik. Strøm fra dette stik leverer strøm til pc’en. For at undgå, at pc’en bes kadiges, skal du altid bruge den medfølgende strømadapter.

1-7

1-8

7

8

USB 2,0 Port (Valgfri)

USB ("Universal Serial Bus") porten er beregnet til tilslutning af USB enhe der såsom mus, tastatur og andre USB-kompatible enheder. Den understøt ter dataoverførelseshastigheder op til 480Mbit/s (Hi-Speed).

Serieport (8-bens RJ45) (Valgfri)

Den serielle port understøtter stregkode-scannere, stregkode-printere, faktura-printere, kreditkort-maskine osv.

RJ-45 LAN stik

Standard RJ-45 LAN stikket er beregnet til tilslutning til et LAN (Local Area

Network). Du kan bruge det til at tilslutte et netværkskabel.

Gul Grøn /Orange

LED

Venstre

Højre

Farve

Gul

LED tilstand

Slukket

Tændt (fast tilstand)

Tændt (blinker)

Grøn Slukket

Tændt

Orange Tændt

Betingelse

LAN link er ikke etableret.

LAN link er etableret.

Computeren kommunikerer med en anden computer på LAN.

Datahastigheden 10 Mbit/sek. er valgt.

Datahastigheden 100 Mbit/sek. er valgt.

Datahastigheden 1000 Mbit/sek. er valgt.

Vigtigt

1. Vi anbefaler, at du af sikkerhedsmæssige årsager først tilslutter strømadapteren til din pc og derefter tilslutter el-ledningen til stikkontakten.

2. Højhastighedsenheder anbefales til USB 3,1 porte, hvorimod det anbefales at forbinde lavhastighedsenheder så som mus eller tastatur til USB 2.0 porte på bagpanelet.

Oversigt

1-9

1-8

Oversigt

Udskiftning af Dele og Opgradering

Bemærk venligst at visse komponenter, der er forudindstillet på dette produkt, kan opgraderes eller erstattes efter brugerens anmodning, alt afhængig af hvilken model brugeren har købt.

For alle yderligere oplysninger vedrørende produktet, som brugeren har købt, kontakt venligst den lokale forhandler. Forsøg ikke at opgradere eller udskifte nogen dele af produktet, hvis du ikke er en auatoriseret forhandler eller et autoriseret servicecenter, idet dette kan annullere garantien. Det anbefales stærkt at kontakte den autoriserede forhandler eller det autoriserede servicecenter vedrørende enhver opgradering eller udskiftning.

1-9

2

Sådan kommer du i gang

Dette kapitel indeholder yderligere oplysninger vedrørende installationsprocedurer for hardware. Når du tilslutter perifere enheder skal du holde enhederne forsigtigt og bruge en jordforbundet strop om håndleddet for at undgå statisk elektricitet.

2-2

Tip vedrørende sikkerhed og behagelighed

AIO pc'en er en bærbar enhed, med hvilken du kan arbejde hvorsomhelst. Det er imidlertid vigtigt at vælge et godt arbejdssted, hvis du skal arbejde med pc'en i længere tid�

1� Arbejdsstedet skal være tilstrækkeligt oplyst.

2� Vælg et rigtigt bord og en rigtig stol, og indstil begges højde, så den passer til din arbejdsstilling.

3� Når du sidder på stolen, så et ryggen og bevar en god kropsholdning. Juster stolens ryg (hvis den findes) for at støtte din ryg på en komfortabel måde.

4� Placer dine fødder fladt og naturligt på gulvet, så knæene og albuerne befinder sig i korrekt stilling (ca. 90 grader), når du arbejder.

5� Anbring dine hænder naturligt på bordet, så håndleddene understøttes.

6� Indstil AIO pc'ens vinkel/position for at kunne se bedst muligt.

7� Undgå at bruge pc'en på et ukomfortabelt sted (f.eks. på en seng).

8. AIO pc'en er en elektrisk enhed. Behandl den forsigtigt, så du ikke kommer til skade�

1

3

4 90-120

15-20

38-76 cm

5

6

4 2

2

4

Sådan kommer du i gang

2-3

2-2

Sådan kommer du i gang

Hardware-installation

Vigtigt

• Alle billederne i dette afsnit er kun til reference. Dit system kan se anderledes ud.

• Sørg for at systemet er jordforbundet via stikkontakten og at den anvendte gruppe i el-tavlen�

• Brug ikke skarpe genstande på skærmen.

1� Træk støttebenet ud, og vip skærmen. For at stabilisere systemet, skal du sørge for at støttebenet er trukket helt ud, indtil mærket på hængslet passer med bagsi den af systemet.

2� Korrekt anbringelse er også med til at reducere øjenanstrengele og muskeltræt hed�

2-3

3� Slut adapteren til systemet og sæt netledningen i.

2-4

4� Tryk på tænd/sluk knappen for at tænde for systemet.

Sådan kommer du i gang

PB

System Drift

Dette kapitel giver dig vigtige oplysninger om operativsystemer.

Vigtigt

Samtlige oplysninger kan ændres uden varsel.

3

Energistyring

Strømstyring af personlige computere (pc'er) og skærme har potentiale til at spare betydelige mængder elektricitet samt levere miljømæssige fordele.

For at være energieffektiv, så sluk for skærmen eller indstil din pc til dvaletilstand efter en periode med inaktivitet� h Strømstyring i Windows 10

■ Med Windows OS’s [Power Options] (Strømstyring) kan du kontrollere skærmens, harddiskdrevets og batteriets energistyringsfunktioner. Højreklik på [Start] , vælg [Control Panel] (Kontrolpanel) på listen og klik derefter på [System and Security] (System og sikkerhed).

3-2

Vælg [Power Options] (Strømstyring), og vælg en strømstyringsmodel, der passer til dine personlige behov. Du kan også finindstille indstillingerne ved at klikke på [Change plan settings] (Skift energisystem).

■ Menuen Nedluk computer viser funktionerne Gå til hvile (S3/S4) og Luk Ned

(S5) til hurtig og nem styring af strømmen på dit system.

h

Strømstyring via ENERGISTJERNE kvalificerede skærme

(tilbehør)

Strømstyringen gør det muligt for computeren, at gå i lavenergi eller "dvale" tilstand, efter et bestemt stykke tid uden brug. Når systemet bruges med en ekstern ENERGISTJERNE kvalificeret skærm, understøtter denne funktion og lignende strømstyringsfunktion, som findes på selve skærmen. For at udnytte disse potentielle energibesparelsesfunktioner, er strømstyringen blevet forudindstillet til at opføre sig på følgende måder, når systemet kører på vekselstrøm:

■ Slukker for skærmen efter 10 minutter

■ Går i dvale efter 30 minutter

System Drift

3-3

3-2

System Drift h Vækning af systemet

Computeren skal kunne vågne fra energisparetilstanden ved en kommando fra enhver af følgende:

■ strømknappen,

■ netværket (Wake On LAN),

■ tastaturet.

Energispareråd:

■ Sluk for skærmen ved at trykke på LCD strømknappen efter et stykke tids inaktivitet�

■ Indstil indstillingerne i Power Options (Strømstyring) i Windows OS til optimering af pc'ens energistyring.

■ Installer energibesparelses-softwaret for at kunne styre pc'ens energiforbrug.

■ For at opnå nul energiforbrug, skal du altid fjerne el-ledningen fra stikkontakten eller slukke for denne, hvis pc'en ikke skal bruges i en given tid.

3-3

Netværksforbindelse (Windows 10)

h Kabelforbundet netværk

1. Højreklik på [Start] og vælg [Netværksforbindelser] på listen.

2. Vælg [Ethernet] og derefter [Netværk og delingscenter].

3-4

3. Vælg [Set up a new connection or network] (Opret en ny forbindelse eller et nyt netværk).

System Drift

3-5

3-4

System Drift

4. Vælg [Connect to the Internet] (Opret forbindelse til internettet), og klik på [Next]

(Næste).

5. Vælg [Broadband (PPPoE)] (Bredbånd (PPPoE)) for at forbinde ved brug af DSL eller kabel, som kræver et brugernavn eller adgangskode.

6. Indtast oplysningerne fra din internetudbyder (ISP) og klik på [Connect] (Opret forbindelse) for at oprette din LAN forbindelse.

3-5

h Trådløst netværk

1. Gå til [Start] , klik på [Settings] (Indstillinger) og vælg [Network and Internet]

(Netværk og internet).

2. En oversigt over tilgængelige WLAN forbindelser kommer frem. Vælg en forbindelse på listen.

3. For at oprette en ny forbindelse, skal du vælge [Network and Sharing Center]

(Netværk og delingscenter).

3-6 4. Vælg [Set up a new connection or network] (Opret en ny forbindelse eller et nyt netværk).

5. Herefter skal du vælge [Manually connect to a wireless network] (Opret forbindelsen til et trådløs netværk manuelt) og klik på [Next] (Næste) for at fortsætte.

6. Indtast oplysningerne til det trådløse netværk, som du vil tilføje og klik på [Next]

(Næste) for at fortsætte.

7. En ny WLAN forbindelse er nu oprettet.

System Drift

3-7

3-6

System Drift

Systemgenopretning (Windows 10)

Mulige grunde for at benytte Systemgendannelsesfunktionen kan være:

■ Gendanner systemet til dets første status med de originale fabriksindstillinger.

■ Når der er opstået nogle fejl i operativsystemet.

■ Når der er kommet en virus i operativsystemet, så det ikke virker normalt.

■ Hvis du ønsker at installere et operativsystem med andre indbyggede sprog.

Før du bruger systemgendannelsen, skal du sikkerhedskopiere vigtige data, som du har på dit system eller andre lagringsenheder.

Hvis følgende løsning ikke kan genoprette dit system, bedes du venligst kontakte en autoriseret forhandler eller et servicecenter for yderligere assistance.

3-7

Nulstilling af denne pc

1. Gå til [Start] , klik på [Settings] (Indstillinger) og vælge [Update and security]

(Opdatering og sikkerhed).

2. Vælg [Recovery] (Genoprettelse), og klik på [Get started] (Introduktion) under

[Reset this PC] (Nulstil denne PC) for at starte systemgenoprettelsen.

3-8 3. Herefter vises skærmen [Choose an option] (Vælg en indstilling). Vælg mellem

[Keep my files] (Behold mine filer) og [Remove everything] (Fjern alt).

Behold mine filer

Nulstilling af denne pc

Fjern alt

Kun drevet, hvorpå

Windows er installeret

Alle drev

Fjern kun mine filer

Fjern filer og ryd drevet

Fjern kun mine filer

Fjern filer og ryd drevet

System Drift

3-9

3-8

System Drift h

Behold mine filer

1. Vælg [Keep my files] (Behold mine filer).

2. På skærmen [Your apps will be removed] (Dine apps fjernes) vises en liste over apps, der skal geninstalleres fra internettet eller fra en installations-disk. Klik på

[Next] (Næste) for at fortsætte.

3-9

3. På efterfølgende skærm vises de ændringer, der foretages i løbet af processen.

Klik på [Reset] (Nulstil), for at starte nulstillingen af systemet.

h Fjern alt

1. Vælg [Remove everything] (Fjern alt).

3-10

2. Hvis du har flere harddiske, vises en skærm hvorpå du skal vælge mellem [Only the drive where Windows is installed] (Kun det drev, hvorpå Windows er installeret) og

[All drives] (Alle drev).

3. Vælg derefter mellem [Just remove my files] (Fjern kun mine filer) og [Remove files and clean the drive] (Fjern filer og ryd drevet).

4. På efterfølgende skærm vises de ændringer, der foretages i løbet af processen.

Klik på [Reset] (Nulstil), for at starte nulstillingen af systemet.

System Drift

3-11

3-10

System Drift

Systemgendannelse (F3 genvejstast for gendannelse) (valgfri)

h Forholdsregler før brug af systemgendannelsesfunktionen

1. Hvis din harddisk og dit system er ramt af problemer, der ikke kan gendannes, skal du først benytte gendannelse med F3-genvejstasten fra harddisken for at udføre systemgendannelsesfunktionen.

2. Før du bruger systemgendannelsesfunktionen, bør du lave en sikkerhedskopi af de vigtige data, der er gemt på dit system, på andre lagerenheder.

h Gendanne systemet med F3-genvejstasten

Følg instruktionerne nedenfor for at forsætte:

1. Genstart pc’en.

2. Tryk på genvejstasten F3 på tastaturet, når MSI-velkomstskærmen vises.

3. På skærmen "Choose an Option (Vælg en indstilling)", skal du trykke på

"Troubleshoot (Fejlfinding)"

4. På skærmen "Troubleshoot (Fejlfinding)", skal du trykke på "Restore MSI factory (Gendan MSI til fabriksindstillingerne)", for at nulstille systemet til standardindstillingerne�

5. På skærmen "RECOVERY SYSTEM (GENDANNELSESSYSTEM)", skal du trykke på "System Partition Recovery (Gendan system-partition)".

6. Følg skærminstruktioner for at fortsætte og udføre genoprettelsesfunktionen.

3-11

Fejlfinding

A

A-2

Mit system starter ikke�

1. Kontroller om systemet er forbundet til en stikkontakt, og at det er tændt.

2. Kontroller om ledningen og alle kablerne er ordentligt tilsluttet.

Når jeg tænder for min computer kommer beskeden "Operativsystemet blev ikke fundet" frem, eller Windows vil ikke starte.

1. Kontroller om der sidder en ikke-genstartlig cd/dvd i cd-drevet. Hvis der gør, så skal du fjerne cd'en/dvd'en og genstarte din computer.

2. Kontroller opstartsprioriteten i BIOS-indstillingerne.

Systemet vil ikke lukke ned.

Det er bedst at lukke din computer ved brug af Luk Ned-ikonet i selve operativsystemet. Bruges andre metoder, herunder nedestående, kan det føre til datafejl. Hvis Luk Ned-procedueren ikke virker, skal du vælge en af følgende trin:

1. Tryk på Ctrl+Alt+Del, og vælg herefter Luk Ned.

2. Hold tænd/sluk-knappen nede indtil systemet lukker ned.

3. Træk stikket ud af stikkontakten.

Min mikrofon virker ikke.

1. For den indbyggede mikrofon, bedes du venligst gå til Start > Kontrolpanel >

Lyde og lydenheder > Lyd og kontroller om lyden er slået fra.

2. Hvis du bruger en ekstern mikrofon, skal du kontrollere om mikrofonen er sluttet til mikrofonstikket.

Der er problemer med internetforbindelsen.

1. Hvis du oplever problemer med, at oprette forbindele til din internetudbyder

(ISP), skal du forhøre dig om udbyderen oplever problemer.

2. Kontroller netværksindstillingerne og forbindelsen, og sørg for at indstillingerne står rigtigt, for at kunne få internetadgang.

3. Overførselshastigheden på din trådløse LAN-forbindelse påvirkes af afstanden og eventuelle genstande mellem enhederne og adgangspunktet. For at optimere hastigheden på dataoverførslen, skal du vælge det adgangspunkt, der er tætteste på dit system.

Fejlfinding

A-3

A-2

Fejlfinding

Systemhøjttalerne virker ikke�

1. Kontroller lydstyrken i lydmixeren.

2. Hvis du bruger et program, der har sin egen lydstyrkejustering, skal du kontrollere om lyden er slået fra på denne.

3. Hvis du har sluttet et lydkabel til høretelefonstikket, skal du trække det ud.

4. Hvis systemet er en skærmmenu, bedes du venligst justere lyden i denne.

Systemskærmen viser ikke noget�

1. Kontroller om systemet er forbundet til en stikkontakt, og at det er tændt.

2. Systemet er muligvis i standby. Tryk på en vilkårlig tast for, at aktivere skærmen.

A-3

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals