MSI MS-AAC1 PRO 20EX 7M Korisnički priručnik | Manualzz
Pro 20EX Serija
Sve-u-jednom (AIO) PC
MS-AAC1 sistem
Sadržaj
Obaveštenje o autorskim pravima���������������������������������������������������������������������������iii
Trgovačke marke����������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Revizija��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Nadogradnja i garancija������������������������������������������������������������������������������������������iv
Nabavljanje rezervnih delova����������������������������������������������������������������������������������iv
Tehnička podrška����������������������������������������������������������������������������������������������������iv
Opcije ekoloških proizvoda�������������������������������������������������������������������������������������iv
Politika zaštite životne sredine�������������������������������������������������������������������������������� v
Informacije o hemijskim supstancama�������������������������������������������������������������������� v
Informacije o bateriji������������������������������������������������������������������������������������������������ v
Bezbednosna uputstva��������������������������������������������������������������������������������������������vi
Saglasnost sa CE�������������������������������������������������������������������������������������������������� viii
FCC-B izjava o ometanju radio frekvencije����������������������������������������������������������� viii
WEEE izjava��������������������������������������������������������������������������������������������������������� viii
1. Pregled��������������������������������������������������������������� 1-1
Sadržaj pakovanja������������������������������������������������������������������������������������������������ 1-2
ii
Pregled sistema��������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-3
Zamena i nadogradnja komponenti������������������������������������������������������������������� 1-10
2. Prvi koraci���������������������������������������������������������� 2-1
Saveti za bezbednost i udobnost������������������������������������������������������������������������� 2-2
Podešavanje hardvera����������������������������������������������������������������������������������������� 2-3
3. Sistemske operacije������������������������������������������� 3-1
Meni na ekranu (OSD)����������������������������������������������������������������������������������������� 3-2
Upravljanje energijom������������������������������������������������������������������������������������������ 3-5
Mrežna konekcija (Windows 10 sistemom)���������������������������������������������������������� 3-7
Oporavak sistema (Windows 10 sistemom) ������������������������������������������������������ 3-10
A. Rešavanje problema������������������������������������������� A-1
Predgovor
Obaveštenje o autorskim pravima
Materijal iz ovog dokumenta je intelektualna svojina kompanije MICRO-STAR
INTERNATIONAL. Mi vodimo računa prilikom pripremanja ovog dokumenta, ali ne
garantujemo ispravnost njegovog sadržaja. Naši proizvodi se stalno poboljšavaju i mi
zadržavamo pravo da obavimo promene bez prethodnog upozorenja.
Trgovačke marke
Sve trgovačke marke su svojina njihovih vlasnika.
Revizija
Revizija
V1.0
Datum
2017/ 03
iii
Nadogradnja i garancija
Imajte u vidu da određene komponente koje su unapred instalirane u proizvodu mogu
imati mogućnost nadogradnje ili zamene na zahtev korisnika. Za sve dalje informacije
o proizvodu koji su korisnici kupili kontaktirajte lokalnog prodavca. Ne pokušavajte da
nadogradite ili da zamenite bilo koju komponentu proizvoda, ukoliko niste ovlašćeni
prodajni ili servisni centar, jer to može da poništi garanciju. Izrazito preporučujemo da
kontaktirate ovlašćenog prodavca ili servisni centar za bilo koju uslugu nadogradnje ili
zamene.
Nabavljanje rezervnih delova
Uzmite u obzir da nabavljanje rezervnih delova (ili kompatibilnih delova) za proizvode
koje su korisnici kupili u određenim državama ili na određenim teritorijama, može obaviti
proizvođač u roku od najviše 5 godina od datuma kada se prestane sa proizvodnjom
proizvoda, u zavisnosti od zvaničnih propisa objavljenih u to vreme. Kontaktirajte
proizvođača preko http://www.msi.com/support/ za detaljne informacije o nabavljanju
rezervnih delova.
Tehnička podrška
iv
Ukoliko dođe do problema sa vašim sistemom i rešenje ne možete da pronađete u
uputstvu za korišćenje, molimo vas da kontaktirate mesto gde ste kupili proizvod ili
lokalnog distributera. U suprotnom, molimo vas pokušajte sledeće izvore pomoći za
dalje smernice. Posetite MSI veb lokaciju za tehnički vodič, BIOS ažuriranja, ažuriranja
drajvera i druge informacije na adresi http://www.msi.com/support/
Opcije ekoloških proizvoda
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Smanjena potrošnja energije za vreme korišćenja i u stanju pripravnosti
Ograničeno korišćenje supstanci koje su štetne po zdravlje i životnu sredinu
Lako se demontira i reciklira
Smanjena potrošnja prirodnih izvora podsticanjem recikliranja
Produženi životni vek proizvoda preko jednostavnih nadogradnji
Smanjena proizvodnja otpada preko politike vraćanja.
Predgovor
Politika zaštite životne sredine
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Ovaj proizvod je dizajniran da omogući ispravno ponovno
korišćenje delova i reciklažu i ne treba ga baciti na kraju njegovog
životnog veka.
Korisnici treba da kontaktiraju lokalnu, ovlašćenu tačku prikupljanja
radi recikliranja i odlaganja proizvoda na kraju životnog veka.
Posetite MSI veb lokaciju da biste pronašli lokalnog distributera za dalje
informacije o recikliranju.
Korisnici mogu takođe da nas pronađu na [email protected] za informacije
vezane za ispravno odlaganje, vraćanje, recikliranje i rasklapanje MSI
proizvoda.
Informacije o hemijskim supstancama
U saglasnosti sa propisima o hemijskim supstancama, kao što je EU REACH propis
(uredba EZ br. 1907/2006 doneta od strane Evropskog parlamenta i saveta), MSI je
obezbedio informacije o hemijskim supstancama sadržanim u proizvodima na adresi:
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Informacije o bateriji
Evropska unija:
Baterije, pakete baterija i akumulatore ne treba odlagati
sa nesortiranim kućnim otpadom. Koristite javna mesta za
prikupljanje otpada, reciklažu ili postupite s njima u skladu sa
lokalnim propisima.
Tajvan:
Za bolju zaštitu prirodne sredine, odbačene baterije treba da
se odvojeno prikupe radi recikliranja ili posebnog odlaganja.
Kalifornija, SAD:
Baterija u obliku dugmeta može da sadrži perhlorat i zahteva poseban postupak
prilikom reciklaže ili odlaganja u državi Kalifornija.
Radi više informacija posetite:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
Opasnost od eksplozije ukoliko se baterija nepravilno zameni. Zamenite
isključivo istom ili ekvivalentnom vrstom baterije koju preporučuje proizvođač.
v
Bezbednosna uputstva
◙◙
◙◙
Pročitajte sva bezbednosna uputstva pažljivo i u potpunosti.
Sva upozorenja na opremi ili u uputstvu za korišćenje treba imati u vidu.
Sačuvajte Uputstvo za korišćenje koje ste dobili sa paketom kao referentni
materijal za buduće korišćenje.
Držite ovu opremu dalje od vlage i visokih temperatura.
Postavite ovu opremu na stabilnu, ravnu površinu pre podešavanja.
vi
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Uverite se da je napon u okviru bezbednih granica i da je propisno podešen
na vrednost od 100~240V pre povezivanja opreme sa strujnom utičnicom.
Nemojte onemogućiti zaštitni priključak za uzemljenje iz utikača. Oprema
mora biti priključena na uzemljenu strujnu utičnicu.
Uvek isključite kabl za struju pre instalacije bilo kakve dodatne kartice ili
modula u opremu.
Uvek isključite AC kabl za napajanje ili isključite zidnu utičnicu ukoliko oprema
neće biti korištena određeno vreme, kako bi se postigla nulta potrošnja
energije.
Napajanje:
Opcija 1: 150 vati AC/DC adapter za napajanje sa aktivnim PFC
Ulaz: 100-240V, 2,0A, 50-60Hz
Izlaz: 19,5V
7,7A
Opcija 2: 120 vati AC/DC adapter za napajanje sa aktivnim PFC
Ulaz: 100-240V, 2,0A, 50-60Hz
Izlaz: 19V
6,32A
Ventilator na kućištu se koristi za transfer vazduha i da se spreči pregrevanje
opreme. Ne pokrivajte ventilator.
Predgovor
Ne ostavljajte opremu u sredini bez klimatske kontrole, sa temperaturama
skladištenja iznad 60OC (140OF) ili ispod 0OC (32OF), jer to može da ošteti opremu.
NAPOMENA: Maksimalna radna temperatura je oko 40OC.
Nikada ne sipajte tečnost u otvor koji može da dovede do oštećenja ili električnog
šoka.
Kabl za struju postavite na mesto gde ljudi neće gaziti preko njega. Ne stavljajte
ništa preko kabla za struju.
◙◙
◙◙
Kada povezujete koaksijalni kabl sa TV tjunerom, neophodno je da obezbedite
da je metalni štit dobro povezan za zaštitni sistem uzemljenja u zgradi.
Kablovski distributivni sistem treba da bude uzemljen u skladu sa ANSI/NFPA
70, Nacionalnim električnim kodom (NEC), a posebno sa Odeljkom 820.93,
Uzemljenje spoljašnjeg provodnog štita koaksijalnog kabla.
vii
Uvek držite jake magnetske ili električne objekte dalje od opreme.
Ukoliko dođe do bilo koje od sledećih situacija, opremu treba da proveri servisno
osoblje:
◙◙ Kabl za struju ili utičnica je oštećena.
◙◙ Tečnost je ušla u opremu.
◙◙ Oprema je bila izložena vlazi.
◙◙ Oprema ne radi pravilno ili ne možete da rukujete njom u skladu sa Uputstvom
za korišćenje.
◙◙ Oprema je pala ili je oštećena.
◙◙ Na opremi se vide očigledni znaci lomljenja.
1. Uređaji za optičko skladištenje su klasifikovani kao LASERSKI PROIZVOD KLASE
1. Zabranjeno je korišćenje kontrola ili podešavanja ili izvođenje procedura koje se
razlikuju od navedenih.
2. Ne dodirujte sočivo unutar drajva.
Saglasnost sa CE
Ovim, Micro-Star International CO., LTD izjavljuje da je ova usluga u
saglasnosti sa najvažnijim bezbednosnim zahtevima i drugim relevantnim
odredbama navedenim u Evropskoj direktivi.
FCC-B izjava o ometanju radio
frekvencije
Ova oprema je testirana i u saglasnosti je sa ograničenjima za Klasu
B digitalnih uređaja, u skladu sa Delom 15 FCC pravila. Ove granice
su dizajnirane da obezbede razumnu zaštitu od štetnog ometanja
u kućnoj instalaciji. Ova oprema generiše, koristi i može da emituje
energiju radio frekvencije i, ukoliko se ne instalira i ne koristi u skladu
sa uputstvom za korišćenje, može da dovede do štetnog ometanja radio komunikacija.
Međutim, nema garancija da do ometanja neće doći u određenoj instalaciji. Ukoliko ova
oprema dovede do štetnog ometanja radio ili televizijskog prijema, što se može odrediti
isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da otkloni smetnje
korišćenjem jedne ili više mera navedenih u nastavku:
■■ Okrenite ili premestite antenu za prijem signala.
■■ Povećajte rastojanje između opreme i prijemnika.
■■ Povežite opremu u električnu utičnicu koja je povezana na električno kolo
viii
različito od onog na koje je povezan prijemnik.
■■ Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV tehničarem za pomoć.
Obaveštenje 1
Promene ili modifikacije koje nije posebno odobrila strana odgovorna za saglasnost
mogu da ponište pravo vlasnika da koristi opremu.
Obaveštenje 2
Kablovi za sprečavanje ometanja i kabl za struju, ukoliko postoje, moraju da se koriste
da bi se ostvarila usaglašenost sa granicama do kojih je ometanje dozvoljeno.
Ovaj uređaj u saglasnosti je sa Delom 15 FCC pravila. Rad zavisi od sledeća dva uslova:
1. ovaj uređaj ne sme da izazove štetno ometanje, i
2. ovaj uređaj mora da prihvati bilo koje ometanje koje primi, uključujući ometanje
koje može da izazove neželjeni rad.
WEEE izjava
Po Direktivi Evropske unije (EU) o otpadu električne i elektronske opreme,
Direktiva 2002/96/EC, koja je na snazi od 13. avgusta 2005, proizvodi koji
spadaju pod „električnu i elektronsku opremu” ne mogu više biti odlagani kao
komunalni otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag
ove proizvode na kraju njihovog korisnog veka trajanja.
1
Pregled
Ovaj sistem poseduje integrisani dizajn, sa stilskim izgledom i ekranomogledalom, što ukazuje na jednostavnost modernog individualizma i
udobnost doma. Sa ekranom osetljivim na dodir, besprekornim audio/video
mogućnostima i intuitivnim korisničkim interfejsom, spaja tehnologiju sa
životom čineći računare jednostavnijim i zabavnijim za korišćenje – prikladnim
za celu porodicu.
Sadržaj pakovanja
Sve-u-jednom PC
Disk sa upravljačkim/
pomoćnim programima
1-2
AC/DC adapter
AC kabl za struju
Korisničko uputstvo i
Vodič za brzo korišćenje
Tastatura (opcionalno)
Miš (opcionalno)
* Odmah nas kontaktirajte ako je bilo koja stavka oštećena ili nedostaje.
* Ilustracije su prikazane samo kao reference i sadržaj pakovanja se može blago
razlikovati u zavisnosti od kupljenog modela.
Pregled
Pregled sistema
hh Pogled spreda
1
2
3
4
6
1-3
5
1
Mikrofon
2
Internet (web) kamera
3
LED indikator (opciono)
4
Ekran
Ugrađeni mikrofon može se koristiti za video razgovore preko interneta.
Ugrađena web kamera samikrofonom može se koristiti za snimanje slika, video zapisa,
konferencije preko interneta kao i za bilo koje druge interaktivne aplikacije.
LED indikator naznačava kada je snimanje u toku. LED indikator treba da bude upaljen
kada uređaj snima video i isključen kada ne snima.
Ekran od 19,5 inča sa LED pozadinskim osvetljenjem ima optimalnu rezoluciju od
1600×900 HD+ piksela i standardne proporcije za široki ekran od 16:9.
1-4
5
Postolje
6
Svetleća dioda za napajanje sistema
Koristite ovo postolje da postavite svoj sistem na ravnu i stabilnu površinu.
Svetleća dioda za napajanje svetli kada je sistem uključen i isključuje se kada
je sistem isključen. Kada se radi o štednji energije, svetleća dioda treperi u S3
(suspenduj u RAM) režimu i isključuje se u S4 (suspenduj na disk) režimu.
Pregled
hh Pogled straga
1
2
1-5
6
9
3
4
7
5
8
6
Važno
Predlažemo da povežete AC/DC adapter najpre za svoj AIO PC a da potom povežete
AC kabl za struju za priključak za struju iz bezbednosnih razloga.
1
Ventilator
2
Port za kensington bravu
3
Ventilator na kućištu se koristi za transfer vazduha i da se spreči pregrevanje opreme.
Ne pokrivajte ventilator.
Ovaj AIO PC obezbeđuje port za Kensington bravu, koja omogućava korisnicima da
zaključaju AIO PC bravicom ili nekim uređajem sa mehaničkim PIN-om i prikače ga uz
pomoć gumom obloženog metalnog kabla. Kraj kabla ima malu omču koja dozvoljava
da celi kabl bude obmotan oko pričvršćenog objekta, poput teškog stola ili druge slične
opreme i na taj način obezbeđuje da AIO PC bude pričvršćen za mesto.
Izlazni HDMI port (opcionalno)
Multimedijski interfejs visoke definicije (HDMI) je sve digitalni audio/video interfejs
kabl sposoban za prebacivanje nekompresovanih strimova. HDMI podržava sve TV
formate, uključujući standardni video, poboljšani video ili video visoke definicije, uz
višekanalni digitalni audio, sve preko jednog kabla.
4
HDMI-in Port (Opciono)
(sa tehnologijom MSI Instant Display)
Multimedijski interfejs visoke definicije (HDMI) je sve digitalni audio/video interfejs
kabl sposoban za prebacivanje nekompresovanih strimova. HDMI podržava sve TV
formate, uključujući standardni video, poboljšani video ili video visoke definicije, uz
višekanalni digitalni audio, sve preko jednog kabla.
1-6
Sa tehnologijom MSI Instant Display, kada uspešno povežete napajanje sa AIO
PC sistemom, monitor će automatski ući u režim čekanja bez pritiskanja tastera
za napajanje. Kada su uređaji povezani putem ulaznog HDMI porta, monitor će se
automatski upaliti. Takođe, ako ste već upalili vaš AIO PC, režim možete da promenite
pritiskom na taster za napajanje monitora / izbor režima, koji se nalazi na bočnom
panelu. Ova tehnologija pomaže vašem sistemu u čuvanju energije.
* Tačnu poziciju ulaznog i izlaznog HDMI porta potražite na odštampanoj ikoni na
kućištu.
5
VGA Port
6
Serijski port (Opciono)
VGA port podržava monitore i druge uređaje sa VGA interfejsom.
Serijski port podržava skenere bar koda, bar kod štampače, štampače računa, mašinu
za čitanje kreditnih kartica itd.
Pregled
Priključak za mikrofon
RJ-45 LAN priključak
7
Ovaj konektor je obezbeđen za mikrofone.
Standardni RJ-45 LAN priključak je obezbeđen za konekciju sa lokalnom mrežom
(LAN-om). Možete da povežete mrežni kabl sa njim.
Priključak linijskog izlaza
Žuto
Ovaj konektor je obezbeđen za slušalice
ili zvučnike. Zeleno/narandžasto
S v e t l e ć a Boja
dioda
Levo
Žuto
Desno
Zeleno
Narandžasto
Status svetleće diode
Stanje
Isključeno
LAN veza nije uspostavljena.
Uključeno (stabilno
stanje)
Uključeno (trepćuće)
LAN veza je uspostavljena.
Isključeno
Uključeno
Uključeno
8
USB 2.0 Port
9
USB 3.1 Gen 1 port (tip A)
Računar komunicira s drugim računarom
na lokalnoj mreži.
Izabrana je brzina prenosa od 10 Mb/s.
Izabrana je brzina prenosa od 100 Mb/s.
Izabrana je brzina prenosa od 1000 Mb/s.
USB (Universal Serial Bus) port služi za priključivanje USB uređaja poput tastature,
miša ili drugih USB kompatibilnih uređaja. On podržava brzine prenosa podataka do
480 Mb/s (Hi-Speed).
USB (Universal Serial Bus) port služi za priključivanje USB uređaja poput tastature,
miša ili drugih USB kompatibilnih uređaja.
Važno
Za USB 3.1 portove preporučuje se korišćenje uređaja velike brzine, dok se za uređaje
male brzine, poput miša ili tastature, preporučuje da ih priključite za USB 2.0 portove
na zadnjem panelu.
1-7
hh Pogled sa strane
1
3
5
7
9
11
13
1-8
2
4
6
8
10
16
12
14
1
Svetleća dioda monitora
2
Svetleća dioda za čvrsti disk
3
Taster za napajanje sistema
4
Taster za napajanje monitora / režim
5
Taster za Meni / Enter
6
Taster za naviše / povećavanje tona
15
17
Svetleća dioda za napajanje svetli kada je monitor uključen i isključuje se kada je
monitor isključen.
Ovaj indikator pokazuje status aktivnosti čvrstog diska. Treperi kada sistem pristupa
podacima na čvrstom disku i ostaje ugašen kada se ne detektuje aktivnost diska.
Pritisnite taster za napajanje sistema da biste uključili ili isključili sistem.
Ovaj taster funkcioniše kao taster za napajanje monitora i kao prekidač za
prebacivanje ulaznog signala između PC i HDMI ulaza.
Pritisnite taster da pregledate meni na ekranu ili da uđete u podmenije.
U režimu za meni, ovaj taster ukazuje na pokretanje kursora ili manuelno odabiranje
menija na ekranu u vrednostima koje se postepeno povećavaju. Iz režima za meni,
radi kao taster za pojačavanje tona.
Pregled
7
Taster za naniže / smanjivanje tona
8
USB 3.1 Gen 1 port (tip A)
9
USB 3.1 Gen 1 port (tip A) (s tehnologijom MSI Super Charger)
U režimu menija, ovo dugme označava kretanje kursora ili ručni izbor menija na
ekranu u postepenim vrednostima. Iz režima za meni, radi kao taster za smanjivanje
tona.
USB (Universal Serial Bus) port služi za priključivanje USB uređaja poput tastature,
miša ili drugih USB kompatibilnih uređaja.
USB (Universal Serial Bus) port služi za priključivanje USB uređaja poput tastature,
miša ili drugih USB kompatibilnih uređaja.
Uz MSI Super Charger tehnologiju, on ne samo da funkcioniše kao normalan USB
port, već takođe omogućava korisnicima da pune USB uređaje čak i kada je sistem
isključen. Korisnici više neće morati da uključuju sistem samo da bi napunili USB
uređaje.
10
USB 3.1 Gen 1 port (tip C)
11
Drajv za čitač kartice
12
Priključak linijskog izlaza
13
Priključak za mikrofon
14
Priključak za napajanje
15
Rupica za izbacivanje
16
Taster za izbacivanje
17
Optička disk jedinica
USB tip C port dozvoljava obrnutu orijentaciju priključka.
Ugrađeni čitač kartice može da podržava različite tipove memorijskih kartica.
Ovaj konektor je obezbeđen za slušalice ili zvučnike.
Ovaj konektor je obezbeđen za mikrofone.
Strujni adapter konvertuje naizmeničnu u jednosmernu struju za ovaj priključak.
Napajanje koje se dobija preko ovog priključka dostavlja napajanje za PC. Da se
spreči oštećenje PC-ja uvek koristite dostavljeni adapter za struju.
Ako taster za izbacivanje ne funkcioniše, ubacite tanak, prav predmet (poput spajalice)
u otvor za izbacivanje da biste ručno otvorili optički disk.
Pritisnite dugme za izbacivanje da biste otvorili optički disk.
DVD Super-multi drajv je integrisan za vašu kućnu zabavu (Blu-ray je opcionalan).
1-9
Zamena i nadogradnja komponenti
Imajte u vidu da određene komponente koje su unapred instalirane u proizvodu mogu
imati mogućnost nadogradnje ili zamene na zahtev korisnika u zavisnosti od kupljenog
modela.
1-10
Za sve dalje informacije o proizvodu koji su korisnici kupili, kontaktirate lokalnog
prodavca. Ne pokušavajte da nadogradite ili da zamenite bilo koju komponentu
proizvoda, ukoliko niste ovlašćeni prodajni ili servisni centar, jer to može da poništi
garanciju. Izrazito preporučujemo da kontaktirate ovlašćenog prodavca ili servisni
centar za bilo koju uslugu nadogradnje ili zamene.
2
Prvi koraci
Ovo poglavlje obezbeđuje informacije vezane za proceduru podešavanja
hardvera. Dok povezujete periferne uređaje, budite pažljivi dok držite uređaje i
koristite uzemljenu traku za zglob da izbegnete statički elektricitet.
Saveti za bezbednost i udobnost
AIO PC je portabilna platforma koja vam omogućava da radite bilo gde. Međutim,
odabiranje dobrog radnog mesta je važno ukoliko planirate da na PC-ju radite tokom
dužeg vremenskog perioda.
1. Vaš radni prostor treba da ima dovoljno osvetljenja.
2. Odaberite odgovarajući sto i stolicu i podesite njihovu visinu da bi odgovarala
vašem položaju tela prilikom rada.
3. Kada sedite na stolici, sedite uspravno i sa pravilnim stavom. Podesite naslon
stolice (ukoliko je dostupan) tako da udobno podržava vaša leđa.
4. Postavite svoja stopala ravno i prirodno na pod, tako da su vaša kolena i laktovi u
ispravnom položaju (oko 90 stepeni) dok radite.
5. Stavite svoje ruke na sto prirodno da bi vaši zglobovi na rukama bili podržani.
6. Prilagodite ugao/položaj AIO PC-ja tako da imate optimalan vizuelni pregled.
7. Izbegavajte da koristite svoj PC u prostoru gde možete da se neugodno osećate
(na primer na krevetu).
8. AIO PC je električni uređaj. Molimo vas da sa njim rukujete izuzetno pažljivo, kako
bi izbegli telesne povrede.
2-2
Prvi koraci
Podešavanje hardvera
Važno
• Ilustracije su prikazane samo kao reference. Izgled vašeg sistema može da se
razlikuje.
• Uverite se da je sistem uzemljen putem kabla za power napajanje naizmeničnom
strujom i strujne utičnice pre uključivanja sistema.
• Ne koristite oštre predmete na ekranu.
1. Podesite postolje na odgovarajući ugao tako da sistem bude u stabilnom položaju.
2-3
2. Priključite adapter u sistem i priključite kabl za napajanje.
3. Pritisnite taster za napajanje da uključite sistem.
2-4
3
Sistemske operacije
Ovo poglavlje vam pruža neophodne informacije vezane za rad sistema.
Važno
Sve informacije se mogu promeniti bez prethodnog upozorenja.
Meni na ekranu (OSD)
Meni na ekranu (OSD) dozvoljava vam da podesite opcije za pregled monitora, poput
osvetljenja, kontrasta, pozicioniranja, jezika itd.
Napajanje sistema
Meni / Enter
Taster za naniže / smanjivanje tona
3-2
Režim / Napajanje monitora
Taster za naviše / povećavanje tona
1. Pritisnite taster Meni da bi se pojavio glavni meni na ekranu. Upotrebite tastere
strelice za Up and Down (Gore i Dole) da odaberete željeni funkcijski meni i
pritisnite taster Meni da uđete. Upotrebite tastere strelice za Up and Down (Gore
i Dole) da odaberete ili da podesite vrednosti kako bi one odgovarale vašim ličnim
preferiranjima.
Osvetljenost (funkcija dostupna u
režimu Monitor): Podešavanje opšte
osvetljenosti ekrana.
Kontrast: Podešavanje razlike između
svetlih i tamnih područja.
Sistemske operacije
Informacije: Prikaz rezolucije,
frekvencije osvežavanja i detalja o
proizvodu.
Jezik menija (funkcija dostupna u
režimu Monitor): Promena jezika
menija.
Fabrički podrazumevano: Vraćanje
monitora na originalna podešavanja.
Skaliranje: Širenje slike na ceo ekran.
3-3
Nakon što se podešavanja obave, pritisnite taster Mode (režim) da izađete.
2. Pritisnite dugmad za gore i dole da biste podesili jačinu tona sistema u okviru režima
monitora.
3. Pritisnite taster za režim da vidite izvor signala. Pritisnite ga ponovo da izaberete
režim PC / ekran isključen / HDMI.
Važno
3-4
Kada god dođe do bilo kakve greške i to dovede do abnormalnog prikaza ili kvara
tona, uđite u meni na ekranu i resetujte svoj monitor da vratite sva podešavanja na
podrazumevana podešavanja proizvođača, za optimalan rad.
Sistemske operacije
Upravljanje energijom
Upravljanje energijom personalnim kompjutera (PC) i monitora potencijalno može da
uštedi značajne količine električne energije, kao i da donese beneficije prirodnoj sredini.
Da biste bili energetski efikasni, isključite svoj ekran ili podesite svoj PC na režim
spavanja nakon određenog perioda neaktivnosti od strane korisnika.
hh Upravljanje energijom u Windows 10
■■ Opcije za napajanje [Power Options] (Opcije napajanja) u Windows OS
dozvoljavaju vam da kontrolišete opcije štednje energije za vaš ekran, hard
drajv i bateriju. Kliknite desnim tasterom miša na [Start]
, u listi izaberite
[Control Panel (Kontrolna tabla)] i zatim kliknite na [System and Security
(Sistem i bezbednost)].
Izaberite [Power Options (Opcije napajanja)] i odaberite plan napajanja koji
odgovara vašim ličnim potrebama. Možete i fino da podesite parametre klikom
na [Change plan settings (Promenite postavke plana)].
■■ Meni „Shut Down Computer (Isključivanje računara)” pruža opcije „Sleep
(Spavanje)” (S3/S4) i „Shut Down (Isključivanje)” (S5) za brzo i jednostavno
upravljanje napajanjem sistema.
hh Štednja energije preko monitora sa ENERGY STAR
oznakom
Opcija za štednju energije dozvoljava kompjuterima da iniciraju
režim male potrošnje ili „Sleep (Spavanja)“ nakon perioda
korisničke neaktivnosti. Kada se koristi sa eksternim monitorom
koji ima ENERGY STAR oznaku, ova opcija takođe podržava
slične opcije štednje energije samog monitora. Da biste iskoristili
ovu potencijalnu štednju energije, opcija za štednju energije je unapred postavljena na
sledeći način, kada sistem radi preko AC napajanja.
■■ Ekran se isključuje nakon 10 minuta
■■ Sleep (Spavanje) se uključuje nakon 30 minuta
3-5
hh Buđenje sistema
Kompjuter će se moći probuditi iz režima za štednju energije kao odgovor na komandu
bilo čega od sledećeg:
■■ taster za napajanje,
■■ mreža (aktivan LAN),
■■ miš,
■■ tastatura.
Saveti za štednju energije:
■■ Isključite monitor pritiskom na taster za napajanje monitora nakon perioda
korisničke neaktivnosti.
■■ Podesite podešavanja u Power Options (Opcijama za napajanje) u Windows
OS da biste optimizovali upravljanje energijom PC-ja.
■■ Instalirajte softver za štednju energije da biste upravljali potrošnjom energije
svog PC-ja.
■■ Uvek isključite AC kabl za napajanje ili isključite priključak na zidu ukoliko PC
neće biti korišten određeno vreme, kako bi se postigla nulta potrošnja energije.
3-6
Sistemske operacije
Mrežna konekcija (Windows 10 sistemom)
hh Ožičena mreža
1. Kliknite desnim tasterom miša na [Start]
(Kontrolna tabla)].
i sa liste izaberite [Control Panel
2. Pod [Network and Internet (Mreža i internet)] izaberite [View network status and tasks
(Prikaz statusa mreže i zadataka)].
3-7
3. Izaberite [Set up a new connection or network (Podešavanje nove veze ili mreže)].
4. Odaberite [Connect to the Internet (Povezivanje sa Internetom)] i kliknite na [Next
(Dalje)].
5. Izaberite [Broadband (PPPoE) (Veza širokog propusnog opsega (PPPoE))] da biste
se povezali pomoću DSL-a ili kablovske veze koja zahteva korisničko ime i lozinku.
6. Unesite informacije dobijene od dobavljača internet usluga i kliknite na [Connect
(Poveži se)] da biste uspostavili LAN vezu.
3-8
Sistemske operacije
hh Bežična mreža
1. Idite na [Start]
, kliknite na [Settings (Postavke)] i izaberite [Network and Internet
(Mreža i Internet)].
2. Iskočiće lista dostupnih WLAN veza. Odaberite vezu sa liste.
3. Da biste uspostavili novu vezu, izaberite [Network and Sharing Center (Centar za
mrežu i deljenje)].
4. Izaberite [Set up a new connection or network (Podešavanje nove veze ili mreže)].
5. Zatim odaberite [Manually connect to a wireless network (Ručno povezivanje sa
bežičnom mrežom)] i kliknite na [Next (Dalje)] da biste nastavili.
6. Unesite informacije za bežičnu mrežu koju nameravate da dodate i kliknite na [Next
(Dalje)] da biste nastavili.
7. Nova WLAN veza je napravljena.
3-9
Oporavak sistema (Windows 10 sistemom)
Ciljevi korišćenja funkcije oporavka sistema mogu da uključuju:
■■
■■
■■
■■
Vraćanje sistema na početni status podrazumevanih podešavanja proizvođača.
Kada dođe do nekih grešaka u operativnom sistemu koji se koristi.
Uticaj virusa na operativni sistem usled koga sistem ne može da radi normalno.
Kada želite da instalirate operativni sistem sa drugim ugrađenim jezicima.
Pre korišćenja funkcije oporavka sistema, napravite rezervnu kopiju važnih podataka
sačuvanih na sistemskom disku na druge uređaje za skladištenje.
Ukoliko sledeće rešenje ne uspe da oporavi vaš sistem, kontaktirajte ovlašćenog
lokalnog distributera ili servisni centar za dalju pomoć.
3-10
Sistemske operacije
Uspostavljanje početnih vrednosti računara
1. Idite na [Start]
, kliknite na [Settings (Postavke)] i izaberite [Update and security
(Ažuriranje i bezbednost)].
2. Izaberite [Recovery (Oporavak)] i kliknite na [Get started (Prvi koraci)] pod [Reset
this PC (Uspostavljanje početnih vrednosti računara)] da biste započeli oporavak
sistema.
3-11
3. Pojaviće se ekran [Choose an option (Izbor opcije)]. Odaberite [Keep my files (Zadrži
moje datoteke)] ili [Remove everything (Ukloni sve)].
Zadrži moje datoteke
Uspostavljanje
početnih vrednosti
računara
Uklanjanje svega
Samo disk jedinica
na kojoj je instaliran
Windows
Sve disk jedinice
Samo ukloni moje datoteke
Ukloni datoteke i očisti disk
jedinicu
Samo ukloni moje datoteke
Ukloni datoteke i očisti disk
jedinicu
hh Zadrži moje datoteke
1. Izaberite [Keep my files (Zadrži moje datoteke)].
2. Ekran [Your apps will be removed (Vaše aplikacije će biti uklonjenje)] će prikazati listu
aplikacija koje će morati ponovo da budu instalirane sa veba ili instalacionih diskova.
Kliknite na [Next (Dalje)] da biste nastavili.
3-12
3. Sledeći ekran će prikazati promene koje će biti načinjene tokom postupka. Kliknite na
[Reset (Resetuj)] da biste započeli resetovanje sistema.
Sistemske operacije
hh Uklanjanje svega
1. Izaberite [Remove everything (Ukloni sve)].
2. Ako imate više čvrstih diskova, pojaviće se ekran na kom treba da odaberete [Only
the drive where Windows is installed (Samo disk jedinica na kojoj je instaliran
Windows)] ili [All drives (Sve disk jedinice)].
3. Zatim izaberite [Just remove my files (Samo ukloni moje datoteke)] ili [Remove files
and clean the drive (Ukloni datoteke i očisti disk jedinicu)].
3-13
4. Sledeći ekran će prikazati promene koje će biti načinjene tokom postupka. Kliknite na
[Reset (Resetuj)] da biste započeli resetovanje sistema.
A
Rešavanje problema
Sistem se ne pokreće.
1. Proverite da li je sistem povezan sa strujnom utičnicom i da li je uključen.
2. Proverite da li su kabl za napajanje i drugi kablovi dobro povezani.
Kada uključim računar, pojavi se poruka „Operating System not found”
(Operativni sistem nije pronađen) i Windows se ne pokreće.
1. Proverite da li se u optičkoj disk jedinici nalazi CD/DVD disk koji nije sposoban
za podizanje sistema. Ukoliko se nalazi, uklonite CD/DVD disk i ponovo
pokrenite računar.
2. Proverite podešavanja prioriteta uređaja za podizanje sistema u okviru
podešavanja BIOS-a.
Sistem nije moguće isključiti.
Najbolji način za isključivanje računara je pomoću ikone Shut Down (Isključi)
u operativnom sistemu. Korišćenje drugih metoda, uključujući one navedene
u nastavku, može izazvati kvar podataka. Ukoliko postupak isključivanja ne
funkcioniše, odaberite neki od sledeća dva koraka:
A-2
1. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+Del, a zatim odaberite Shut Down
(Isključi).
2. Pritisnite i držite taster za napajanje dok se sistem ne isključi.
3. Izvucite kabl za napajanje iz sistema.
Mikrofon ne radi.
1. Ukoliko je u pitanju ugrađeni mikrofon, idite na Start > Control Panel (Kontrolna
tabla) > Sounds and Audio Devices (Zvučni i audio uređaji) > Audio (Zvuk) i
proverite da slučajno nije prigušen.
2. Ako koristite eksterni mikrofon, proverite da li je mikrofon priključen u priključak
za mikrofon.
Imam problema sa vezom sa Internetom.
1. Ukoliko imate problema sa povezivanjem sa svojim dobavljačem internet usluga
(ISP), proverite da li kod ISP-a postoje tehničke smetnje.
2. Proverite mrežne parametre i vezu i uverite se da je sistem pravilno konfigurisan
za pristup Itnernetu.
3. Na brzinu prenosa podataka putem bežične LAN mreže utiče daljina uređaja i
pristupnih tačaka, kao i to da li se između njih nalaze neke prepreke. Da biste
ostvarili maksimalnu brzinu prenosa podataka, odaberite pristupnu tačku koja je
najbliža vašem sistemu.
Rešavanje problema
Sistemski zvučnici ne rade.
1. Proverite postavku opšte jačine zvuka u audio mikseru.
2. Ako koristite aplikaciju koja poseduje sopstvenu kontrolu jačine zvuka, proverite
da li je zvuk prigušen.
3. Ako ste priključili audio kabl u priključak za slušalice, izvucite ga.
4. Ako sistem poseduje funkciju ekranskog prikaza, podesite jačinu zvuka putem
njega.
Ne mogu da reprodukujem CD/DVD pomoću sistemskog DVD-ROM
uređaja.
1. Uverite se da je nalepnica na CD/DVD disku okrenuta ka gore.
2. Ukoliko je za pokretanje CD/DVD diska potreban softver, uverite se da je taj
softver instaliran prema uputstvima u programu.
3. Ukoliko se prilikom reprodukcije DVD diska prikazuje upozorenje o kodu regiona,
moguće je da problem u tome što je DVD disk nekompatibilan sa DVD-ROM
uređajem u sistemu. Kôd regiona se nalazi na omotu diska.
4. Ako vidite sliku ali ne čujete zvuk, proverite podešavanja plejera. Takođe, uverite
se da zvučnici i opšta jačina zvuka nisu prigušeni u audio mikseru.
5. Proverite da li su upravljački programi pravilno instalirani. Kliknite na Start >
Control Panel (Kontrolna tabla) > System (Sistem) > Device Manager (Upravljač
uređajima).
6. Zaprljan ili izgreban disk može izazvati prestanak reagovanja sistema prilikom
čitanja diska. Ukoliko je potrebno, ponovo pokrenite računar, uklonite disk i
proverite da li je zaprljan ili izgreban.
7. Koristite softver za reprodukciju DVD diskova kao što je PowerDVD ili WinDVD
da biste reprodukovali DVD video.
Ležište mog DVD-ROM uređaja neće da se otvori.
1. Uverite se da je računar uključen.
2. Pritisnite taster za izbacivanje diska na DVD-ROM uređaju.
3. Ukoliko taster za izbacivanje diska ne funkcioniše, otvorite ležište umetanjem
oštrog, zašiljenog predmeta u rupicu koja se nalazi pored tastera za izbacivanje.
Sistemski monitor ne prikazuje sliku.
1. Proverite da li je sistem povezan sa strujnom utičnicom i da li je uključen.
2. Sistem je možda u stanju pripravnosti. Pritisnite bilo koji taster da biste aktivirali
ekran.
A-3
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement