MSI MS-ACD3 PRO 22XT 10M Brugervejledning

MSI MS-ACD3 PRO 22XT 10M Brugervejledning | Manualzz
PRO 22X-serien
Alt-i-En (AIO) pc
MS-ACD3-system
Indhold
Ophavsret og varemærker��������������������������������������������������������������������������������������iii
Revision������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Opgradering og garanti�������������������������������������������������������������������������������������������iv
Anskaffelse af udskiftelige dele�������������������������������������������������������������������������������iv
Teknisk support�������������������������������������������������������������������������������������������������������iv
Oplysninger om kemiske stoffer������������������������������������������������������������������������������iv
Oplysninger om batteriet����������������������������������������������������������������������������������������� v
Sikkerhedsvejledninger�������������������������������������������������������������������������������������������vi
CE overholdelse���������������������������������������������������������������������������������������������������� viii
Erklæring om FCC-B radiofrekvens-interferens���������������������������������������������������� viii
WEEE erklæring���������������������������������������������������������������������������������������������������� viii
Oversigt������������������������������������������������������������������������������������������1-1
Pakkens indhold��������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
Systemoversigt����������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-3
Udskiftning af Dele og Opgradering��������������������������������������������������������������������� 1-8
ii
Sådan kommer du i gang��������������������������������������������������������������2-1
Tip vedrørende sikkerhed og behagelighed��������������������������������������������������������� 2-2
Hardware-installation������������������������������������������������������������������������������������������� 2-3
System Drift�����������������������������������������������������������������������������������3-1
Energistyring�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3-2
Netværksforbindelse (Windows 10)��������������������������������������������������������������������� 3-3
Systemgenopretning (Windows 10)��������������������������������������������������������������������� 3-6
Systemgendannelse (F3 genvejstast til gendannelse) (valgfri)������������������������� 3-10
OSD opsætning�����������������������������������������������������������������������������4-1
Navy Keys (Navigationstast)�������������������������������������������������������������������������������� 4-2
Indstilling af skærmmenuen med navigationsknappen���������������������������������������� 4-5
Fejlfinding�������������������������������������������������������������������������������������A-1
Forord
Ophavsret og varemærker
Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Det anvendte MSIlogo er et registreret varemærke tilhørende Micro-Star Int'l Co., Ltd. Alle andre nævnte
mærker og navne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Der er
ingen garanti med hensyn til nøjagtighed eller fuldstændighed, hvad enten udtrykt eller
underforstået. MSI forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette dokument uden
forudgående varsel.
Revision
Revisions
V1.0
Dato
2020/07
iii
Opgradering og garanti
Bemærk venligst at visse komponenter, der er forudindstillet på dette produkt, kan
opgraderes eller erstattes efter brugerens anmodning. For alle yderligere oplysninger
vedrørende produktet, som brugeren har købt, kontakt venligst den lokale forhandler.x
Forsøg ikke at opgradere eller udskifte nogen dele af produktet, hvis du ikke er en
auatoriseret forhandler eller et autoriseret servicecenter, idet dette kan annullere
garantien. Det anbefales stærkt at kontakte den autoriserede forhandler eller det
autoriserede servicecenter vedrørende enhver opgradering eller udskiftning.
Anskaffelse af udskiftelige dele
Vær opmærksom på, at levering af udskiftelige dele (eller kompatible dele) til
produktet, som brugere har købt i bestemte lande eller områder, kan foretages af
producenten inden for højst fem år efter, at produktet er ophørt med at virke, afhængigt
af de officielle regulativer på det pågældende tidspunkt. Kontakt producenten via
https://www.msi.com/support/ for yderligere oplysninger om anskaffelsen af reservedele.
Teknisk support
iv
Hvis der opstår et problem med systemet, og der ikke kan findes en løsning i
brugermanualen, skal du kontakte købsstedet eller forhandleren. Alternativt kan du
også forsøge med følgende hjælpe-ressourcer for at få yderligere hjælp. Besøg MSI's
netsted for ofte stillede spørgsmål, BIOS-opdateringer, driveropdateringer og andre
oplysninger via https://www.msi.com/support/
Oplysninger om kemiske stoffer
I overensstemmelse med reglerne om kemiske stoffer, så som EU REACH forordningern
(Europa-paralamentets og Rådets forordning EC Nr. 1907/2006), MSI giver oplysninger
om kemiske stoffer på følgende side:
https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Forord
Oplysninger om batteriet
EU:
Batterier, batteripakker og akkumulatorer må ikke bortskaffes
som usortert husholdningsaffald. Brug venligst de offentlige
indsamlingssystem til at genbrug eller behandle dem i
overensstemmelse med de lokale love.
Taiwan:
For at beskytte miljøet, skal brugte batterier indsamles separat til
genbrug eller særlig bortskaffelse.
California, USA:
Knapbatteriet kan indeholde perchlorat materiale og kræver særlig håndtering, når det
genbruges eller bortskaffes i Californien.
For yderligere oplysninger bedes du venligst besøge: https://dtsc.ca.gov/perchlorate/
v
Sikkerhedsvejledninger
◙◙
◙◙
Læs omhyggeligt sikkerhedsvejledningerne helt igennem.
◙◙
Kontroller, at spændingen er inden for sikkerhedsmarginalen, og er indstillet
korrekt til den stedlige spænding på 100-240 V, inden computeren sluttes til
en stikkontakt.
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
vi
Alle forsigtighedsforanstaltninger og advarsler i computerens brugervejledning
skal overholdes.
Hvis ledningen leveres med et 3-benet stik, må jordforbindelsesbenet
ikke tages af stikket. Computeren skal forbindes til en stikkontakt med
jordforbindelse.
Du skal altid trække ledningen ud af stikkontakten, inden du isætter kort eller
moduler til computeren.
For at opnå nul energiforbrug, skal du altid fjerne ledningen fra stikkontakten
eller slukke for denne, hvis computeren ikke skal bruges i en given tid.
Anbring el-ledningen således, at der ikke trædes på den. Anbring ikke andre
genstande ovenpå ledningen.
Hvis denne computer leveres med en adapter, skal du kun bruge den
medfølgende MSI-vekselstrømsadapter, der er godkendt til brug med denne
computer.
Strømklassificering: 120W: 19,5V
6,15A
Vær særlig forsigtig, hvis denne computer leveres med et batteri.
◙◙ Batteriet kan eksplodere, hvis det isættes forkert. Må kun udskiftes med den
samme eller en lignende type, som anbefalet af producenten.
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Undgå bortskaffelse af et batteri i ild eller i en varm ovn eller mekanisk
knusing eller opskæring af et batteri, hvilket kan føre til en eksplosion.
Undgå, at efterlade et batteri, der udsættes for ekstremt lavt lufttryk, kan det
føre til en eksplosion eller lækage af brændbart væske eller gas.
Batterier må ikke sluges. Hvis mønt/knapcellebatteriet sluges, kan det
forårsage alvorlige indre forbrændinger og kan det kan være livsfarligt. Hold
nye og brugte batterier væk fra børn.
For ikke at reducere muligheden for varmerelaterede kvæstelser eller
overophedning af computeren, må du ikke placere computeren på en blød,
ustabil overflade eller forhindre computerens luftventilatorer.
Brug kun denne computer på en hård, flad og stabil overflade.
◙◙
◙◙
Computeren må ikke komme nær fugt og høje temperaturer.
◙◙
Den maksimale arbejdstemperatur er cirka 35℃.
Lad ikke computeren stå i omgivelser med en opbevaringstemperatur over
60℃ eller under 0℃, da dette kan beskadige computeren.
Forord
Hæld aldrig nogen form for væske i åbningerne, da det kan forårsage skade eller
elektrisk stød.
Hold altid stærkt magnetiske eller elektriske ting væk fra computeren.
Skulle nogle af de følgende situationer opstå, skal computeren efterses af
autoriserede servicefolk:
◙◙ El-ledningen eller -stikket er blevet beskadiget.
◙◙
◙◙
◙◙
Der er trængt væske ind i computeren.
◙◙
◙◙
Computeren har været tabt og er beskadiget.
Computeren har været udsat for fugt.
Computeren virker ikke rigtigt, eller den virker ikke i overensstemmelse med
anvisningerne i brugervejledningen.
Computeren har tydelige tegn på beskadigelser.
Grønt produkt egenskaber
◙◙ Nedsat strømforbrug under brug og standby
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Begrænset brug af materialer, der skader miljøet og sundheden
Nemt at skille ad og genbruges
Nedsat brug af naturlige resurser ved tilskyndelse til genbrug
Forlænget produktlevetid via nemme opgraderinger
Nedsat affaldsproduktion via returpolitik
Miljøpolitik
◙◙ Produktet er designet til genbrug af dele og må derfor ikke bortskaffes ved
levetidens udløb.
◙◙
◙◙
◙◙
Ved produktlevetidens udløb skal brugere kontakte de lokale, autoriserede
steder for indsamling og genbrug.
Gå til MSI webstedet og find en distributør i nærheden med hensyn til
yderligere oplysninger om genbrug.
Brugere kan også kontakte os på [email protected] for oplysninger
vedrørende korrekt bortskaffelse, returnering, genbrug og afmontering af
MSI-produkter.
★ Advarsel! Overanvendelse af skærme påvirker sandsynligvis synet.
★ Anbefalinger:
1. Tag en 10 minutters pause fra skærmen hver halve time.
2. Børn under 2 år må ikke have nogen skærmtid. For børn i alderen 2 år og derover,
skal skærmtiden begrænses til mindre end en time om dagen.
vii
CE overholdelse
Micro-Star International CO., LTD erklærer herved, at denne enhed
overholder essentielle sikkerhedskrav og andre relevante bestemmelser
i det europæiske direktiv.
Erklæring om FCC-B radiofrekvensinterferens
Dette udstyr er testet og fundet at opfylde grænserne for klasse B digitalt udstyr
i henhold til FCC reglernes afsnit 15. Disse grænser har til formål at skabe rimelige
beskyttelse mod skadelig interferens i private installationer. Dette udstyr skaber,
bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, som, hvis det ikke installeres og bruges
i overensstemmelse med instruktionerne, kan forårsage skadelig interferens med
radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens
i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- og
fjernsynsmodtagelse, hvilket kan afgøres ved at slå udstyret til og fra, skal brugeren
prøve at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder, angivet nedenfor:
■■ Drej eller flyt på modtagerantennen.
■■ Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
■■ Forbind udstyret til en anden kontakt i et andet kredsløb end det, modtageren
er forbundet til.
viii
■■ Ret henvendelse til forhandleren eller en erfaren radio- og tv-tekniker for
nærmere assistance.
Bemærkning 1
Ændringer eller modifikationer, som ikke er udtrykkeligt godkendt af parten ansvarlig for
overholdelse, kan annullere brugerens ret til at bruge udstyret.
Bemærkning 2
Der skal bruges afskærmede kabler og ledning til vekselstrøm for at overholde
emissionsbegrænsningerne.
Udstyret er i overensstemmelse med FCC reglerne, afsnit 15. Drift er underlagt følgende
to betingelser:
1. dette udstyr må ikke forårsage skadelig interferens, og
2. dette udstyr skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, som
forårsager en uønsket virkning.
WEEE erklæring
Iht. Den Europæiske Unions ("EU") direktiv om affald af elektrisk og
elektronisk udstyr, direktiv 2002/96/EC, som træder i kraft den 13. august
2005, kan produkter af "elektrisk og elektronisk udstyr" ikke kasseres
som husholdningsaffald længere, og producenterne af det pågældende
elektroniske udstyr vil være forpligtet til at modtage sådanne produkter retur
ved slutningen af ​​deres levetid.
1
Oversigt
Dette system er integreret i design, og vælger et stilfuldt udseende med en
spejlskærm, som viser enkelheden ved moderne individualisme og komfort i
hjemmet. Med sin touchscreen skærm, problemfri lyd/video egenskaber og
intuitive bruger-interface blander den teknologi med liv og gør computere
nemmere og morsommere at bruge – passer til hele familien.
Pakkens indhold
PRO 22X/ 22XT
Jævnstrøm/
Vekselstrøm adapteren
Vekselstrøm el-ledning
Brugervejledning
(valgfri)
Hurtig-vejledning
Garantibevis /
garantihæfte
Mus (valgfri)
Tastatur (valgfri)
1-2
* Du bedes venligst kontakte os, hvis nogle af delene er beskadigede eller mangler.
* Billederne er kun til reference, og pakkens indhold kan være en smule forskelligt fra
billedet, afhængigt af den købte model.
Oversigt
Systemoversigt
hh Set forfra
1
2
1-3
1
Skærm
2
Stativ
Den LED-baggrundsbelyste 21,5"-skærm leverer 1920 x 1080 Fuld HD
opløsning i 16:9 widescreen-format.
Brug dette stativ til at opstille dit system på en flad og stabil overflade.
hh Set fra siden
2
1
3
4
1-4
1
Kortlæserdrev
2
USB 3.2 Gen 1-port
3
USB 3.2 Gen 1-port (Type-C)
4
Tænd/sluk-knap
Den indbyggede kortlæser understøtter forskellige hukommelseskorttyper.
USB 3.2 Gen 1, SuperSpeed USB med overførselshastigheder på op til 5
Gbps til forskellige enheder, såsom lagerenheder, harddiske, videokameraer
mv.
USB 3.2 Gen 1, SuperSpeed USB med overførselshastigheder op til 5 gbps
på forskellige enheder, såsom lagerenheder, harddrev, videokameraer osv.
Dette tynde og stilfulde USB Type-C-stik kan tilslutte i begge retninger og
forsyner strøm op til 5 V/3 A til eksterne enheder.
Tryk på strømknappen for at tænde og slukke for systemet.
Oversigt
hh Set bagfra
1
2
3
1-5
4
5
6
7
8
9
10
12
11
Vigtigt
Vi anbefaler, at du af sikkerhedsmæssige årsager først tilslutter strømadapteren til din
pc og derefter tilslutter el-ledningen til stikkontakten.
1
Ventilator
2
Navigationstast
3
Kensington låsport
4
HDMI Ud port
5
HDMI-indgang (med teknologien MSI Instant Display)
1-6
Ventilatoren i kabinettet bruges til luftkonvektion og til at forhindre, at udstyret
overophedes. Tildæk ikke ventilatoren.
AIO pc’en er udstyret med en navigationstast, som er en flerretningstast, der
bruges til at navigere i skærmmenuen.
Denne AIO pc har en Kensington låsport, som brugeren kan bruge til at låse
AOI pc’en med, enten ved brug af en nøgle eller en mekanisk PIN-kodeenhed, samt et gummiovertrukket metalkabel. Kablets ende har en lille løkke,
med hvilken hele kablet kan vikles rundt om et fast objekt, f.eks. et tungt bord
eller lignende og således låse AIO pc'en.
HDMI’et (dvs. High-Definition Multimedia Interface) er en fulddigital lyd- og
videogrænseflade, som kan transmittere ikke-komprimerede streams. HDMI
understøtter alle tv-formater, inklusive standard, udvidet eller HD-video, plus
flerkanals digital lyd via ét enkelt kabel.
HDMI’et (dvs. High-Definition Multimedia Interface) er en fulddigital lyd- og
videogrænseflade, som kan transmittere ikke-komprimerede streams. HDMI
understøtter alle tv-formater, inklusive standard, udvidet eller HD-video, plus
flerkanals digital lyd via ét enkelt kabel.
Med MSI Instant Display Techonology, vil skærmen, når du slutter strøm
til din AIO pc, automatisk gå i standby, uden at du trykker på tænd/slukknappen. Når du tilslutter enheder til HDMI-indgangsstikket, tænder
skærmen automatisk sig selv. Du har også mulighed for, at skifte mellem
indstillingerne via tænd/sluk og funktionsknappen på siden af skærmen, hvis
du allerede har tændt for din AIO pc. Denne teknologi hjælper med at spare
på strømmen på dit system.
6
Serielle porte
7
USB 3.2 Gen 1-port
Den serielle port understøtter stregkode-scannere, stregkode-printere,
faktura-printere, kreditkort-maskine osv.
USB 3.2 Gen 1, SuperSpeed USB med overførselshastigheder på op til 5
Gbps til forskellige enheder, såsom lagerenheder, harddiske, videokameraer
mv.
Oversigt
8
RJ-45 LAN stik
Standard RJ-45 LAN stikket er beregnet til tilslutning til et lokalt områdenetværk
(LAN). Du kan bruge det til at tilslutte et netværkskabel.
Gul
LED
Farve
LED tilstand
Betingelse
Venstre
Gul
Slukket
LAN link er ikke etableret.
Tændt (fast tilstand)
LAN link er etableret.
Tændt (blinker)
Computeren kommunikerer med en anden
computer på LAN.
Slukket
Datahastigheden 10 Mbit/sek. er valgt.
Tændt
Datahastigheden 100 Mbit/sek. er valgt.
Tændt
Datahastigheden 1000 Mbit/sek. er valgt.
Højre
Grøn
Orange
9
Grøn/ Orange
USB 2.0-port
USB (Universal Serial Bus) porten er beregnet til tilslutning af USB enheder
såsom mus, tastatur og andre USB-kompatible enheder. Den understøtter
dataoverførelseshastigheder op til 480Mbit/s (Hi-Speed).
10
Hovedtelefonstik
11
Mikrofonstik
12
Strømstik
Dette stik er til hovedtelefoner og højtalere.
Dette stik er til mikrofoner.
Strømadapteren omformer vekselstrøm til jævnstrøm for dette stik. Strøm fra
dette stik leverer strøm til pc'en. For at undgå, at pc'en beskadiges, skal du
altid bruge den medfølgende strømadapter.
Vigtigt
Højhastighedsenheder anbefales til USB 3.2 porte, hvorimod det anbefales at forbinde
lavhastighedsenheder så som mus eller tastatur til USB 2.0 porte på bagpanelet.
1-7
Udskiftning af Dele og Opgradering
Bemærk venligst at visse komponenter, der er forudindstillet på dette produkt, kan
opgraderes eller erstattes efter brugerens anmodning, alt afhængig af hvilken model
brugeren har købt.
1-8
For alle yderligere oplysninger vedrørende produktet, som brugeren har købt, kontakt
venligst den lokale forhandler. Forsøg ikke at opgradere eller udskifte nogen dele af
produktet, hvis du ikke er en auatoriseret forhandler eller et autoriseret servicecenter,
idet dette kan annullere garantien. Det anbefales stærkt at kontakte den autoriserede
forhandler eller det autoriserede servicecenter vedrørende enhver opgradering eller
udskiftning.
2
Sådan kommer du i gang
Dette kapitel indeholder yderligere oplysninger vedrørende installationsprocedurer
for hardware. Når du tilslutter perifere enheder skal du holde enhederne forsigtigt
og bruge en jordforbundet strop om håndleddet for at undgå statisk elektricitet.
Tip vedrørende sikkerhed og behagelighed
AIO pc'en er en bærbar enhed, med hvilken du kan arbejde hvorsomhelst. Det er
imidlertid vigtigt at vælge et godt arbejdssted, hvis du skal arbejde med pc'en i længere
tid.
1. Arbejdsstedet skal være tilstrækkeligt oplyst.
2. Vælg et rigtigt bord og en rigtig stol, og indstil begges højde, så den passer til din
arbejdsstilling.
3. Når du sidder på stolen, så et ryggen og bevar en god kropsholdning. Juster stolens
ryg (hvis den findes) for at støtte din ryg på en komfortabel måde.
4. Anbring dine fødder fladt og naturligt på gulvet, så knæene og albuerne befinder sig
i korrekt stilling (ca 90 grader), når du arbejder.
5. Anbring dine hænder naturligt på bordet, så håndleddene understøttes.
6. Indstil AIO pc'ens vinkel/position for at kunne se bedst muligt.
7. Undgå at bruge pc'en på et ukomfortabelt sted (f.eks. på en seng).
8. AIO pc'en er en elektrisk enhed. Behandl den forsigtigt, så du ikke kommer til skade.
2-2
Sådan kommer du i gang
Hardware-installation
Vigtigt
• Alle billederne i dette afsnit er kun til reference. Dit system kan se anderledes ud.
• Sørg for at systemet er jordforbundet via stikkontakten og at den anvendte gruppe i
el-tavlen.
• Brug ikke skarpe genstande på skærmen.
1. Justér foden til en passende vinkel, så systemet står godt og stabilt.
2-3
2. Slut adapteren til systemet og sæt netledningen i.
3. Tryk på tænd/sluk knappen for at tænde for systemet.
2-4
3
System Drift
Dette kapitel giver dig vigtige oplysninger om operativsystemer.
Vigtigt
Samtlige oplysninger kan ændres uden varsel.
Energistyring
Strømstyring af personlige computere (pc'er) og skærme har potentiale til at spare
betydelige mængder elektricitet samt levere miljømæssige fordele. For at være
energieffektiv, så sluk for skærmen eller indstil din pc til dvaletilstand efter en periode
med inaktivitet.
hh Strømstyring i Windows 10
■■ Med Windows OS's [Power Options] (Strømstyring) kan du kontrollere
skærmens, harddiskdrevets og batteriets energistyringsfunktioner. Højreklik på
[Start]
, vælg [Control Panel] (Kontrolpanel) på listen og klik derefter på
[System and Security] (System og sikkerhed).
3-2
Vælg [Power Options] (Strømstyring), og vælg en strømstyringsmodel, der
passer til dine personlige behov. Du kan også finindstille indstillingerne ved at
klikke på [Change plan settings] (Skift energisystem).
■■ Menuen Nedluk computer viser funktionerne Gå til hvile (S3/S4) og Luk Ned
(S5) til hurtig og nem styring af strømmen på dit system.
hh Vækning af systemet
Computeren skal kunne vågne fra energisparetilstanden ved en kommando fra enhver
af følgende:
■■ strømknappen,
■■ netværket (Wake On LAN),
■■ musen,
■■ tastaturet.
Energispareråd:
■■ Sluk for skærmen ved at trykke på tænd/sluk-knappen efter et stykke tids
inaktivitet.
■■ Indstil indstillingerne i Strømstyring i Windows OS til optimering af pc'ens
energistyring.
■■ Installer energibesparelses-softwaret for at kunne styre pc'ens energiforbrug.
■■ For at opnå nul energiforbrug, skal du altid fjerne el-ledningen fra stikkontakten
eller slukke for denne, hvis pc'en ikke skal bruges i en given tid.
System Drift
Netværksforbindelse (Windows 10)
hh Kabelforbundet netværk
1. Højreklik på [Start]
på listen.
og vælg [Network Connections] (Netværksforbindelser)
2. Vælg [Ethernet] og derefter [Network and Sharing Center] (Netværk og
delingscenter).
3-3
3. Vælg [Set up a new connection or network] (Opret en ny forbindelse eller et nyt
netværk).
4. Vælg [Connect to the Internet] (Opret forbindelse til internettet), og klik på [Next]
(Næste).
5. Vælg [Broadband (PPPoE)] (Bredbånd (PPPoE)) for at forbinde ved brug af DSL
eller kabel, som kræver et brugernavn eller adgangskode.
6. Indtast oplysningerne fra din internetudbyder (ISP) og klik på [Connect] (Opret
forbindelse) for at oprette din LAN forbindelse.
3-4
System Drift
hh Trådløst netværk
1. Gå til [Start]
, klik på [Settings] (Indstillinger) og vælg [Network and Internet]
(Netværk og internet).
2. En oversigt over tilgængelige WLAN forbindelser kommer frem. Vælg en forbindelse
på listen.
3. For at oprette en ny forbindelse, skal du vælge [Network and Sharing Center]
(Netværk og delingscenter).
4. Vælg [Set up a new connection or network] (Opret en ny forbindelse eller et nyt
netværk).
5. Herefter skal du vælge [Manually connect to a wireless network] (Opret forbindelsen
til et trådløs netværk manuelt) og klik på [Next] (Næste) for at fortsætte.
6. Indtast oplysningerne til det trådløse netværk, som du vil tilføje og klik på [Next]
(Næste) for at fortsætte.
7. En ny WLAN forbindelse er nu oprettet.
3-5
Systemgenopretning (Windows 10)
Mulige grunde for at benytte Systemgendannelsesfunktionen kan være:
■■
■■
■■
■■
Gendanner systemet til dets første status med de originale fabriksindstillinger.
Når der er opstået nogle fejl i operativsystemet.
Når der er kommet en virus i operativsystemet, så det ikke virker normalt.
Hvis du ønsker at installere et operativsystem med andre indbyggede sprog.
Før du bruger systemgendannelsen, skal du sikkerhedskopiere vigtige data, som du har
på dit system eller andre lagringsenheder.
Hvis følgende løsning ikke kan genoprette dit system, bedes du venligst kontakte en
autoriseret forhandler eller et servicecenter for yderligere assistance.
3-6
System Drift
Nulstilling af denne pc
1. Gå til [Start]
, klik på [Settings] (Indstillinger) og vælge [Update and security]
(Opdatering og sikkerhed).
2. Vælg [Recovery] (Genoprettelse), og klik på [Get started] (Introduktion) under
[Reset this PC] (Nulstil denne PC) for at starte systemgenoprettelsen.
3. Herefter vises skærmen [Choose an option] (Vælg en indstilling). Vælg mellem
[Keep my files] (Behold mine filer) og [Remove everything] (Fjern alt).
Keep my files (Behold mine filer)
Reset this PC
(Nulstilling af
denne pc)
Keep my files
(Fjern alt)
Kun drevet, hvorpå
Windows er installeret
Alle drev
Fjern kun mine filer
Fjern filer og ryd drevet
Fjern kun mine filer
Fjern filer og ryd drevet
3-7
hh Behold mine filer
1. Vælg [Keep my files] (Behold mine filer).
2. På skærmen [Your apps will be removed] (Dine apps fjernes) vises en liste over
apps, der skal geninstalleres fra internettet eller fra en installations-disk. Klik på
[Next] (Næste) for at fortsætte.
3-8
3. På efterfølgende skærm vises de ændringer, der foretages i løbet af processen. Klik
på [Reset] (Nulstil), for at starte nulstillingen af systemet.
System Drift
hh Fjern alt
1. Vælg [Remove everything] (Fjern alt).
2. Hvis du har flere harddiske, vises en skærm hvorpå du skal vælge mellem [Only the
drive where Windows is installed] (Kun det drev, hvorpå Windows er installeret) og
[All drives] (Alle drev).
3. Vælg derefter mellem [Just remove my files] (Fjern kun mine filer) og [Remove files
and clean the drive] (Fjern filer og ryd drevet).
3-9
4. På efterfølgende skærm vises de ændringer, der foretages i løbet af processen. Klik
på [Reset] (Nulstil), for at starte nulstillingen af systemet.
Systemgendannelse (F3 genvejstast til
gendannelse) (valgfri)
hh Forholdsregler ved brug af systemgendannelsesfunktionen
1. Hvis du oplever problemer med din harddisk og dit system, der ikke kan løses,
kan du bruge genvejstasten F3 til gendannelse fra harddisken til at bruge
gendannelsesfunktionen.
2. Før du bruger System Recovery Function (Systemgendannelsesfunktionen),
bedes du venligst sikkerhedskopier vigtige data, som du har på dit system eller
andre lagringsenheder.
hh Genopret systemet ved brug af F3 Hot-tasten
Følg vejledningerne nedenfor for at fortsætte:
1. Genstart pc'en.
2. Tryk på genvejstasten F3 på tastaturet, når MSI-velkomstbilledet vises.
3. På skærmen “Choose an Option” (Vælg en indstilling), skal du trykke på
“Troubleshoot” (Fejlfinding).
3-10
4. På skærmen “Troubleshoot” (Fejlfinding) skal du trykke på “Restore MSI
factory” (Gendan til MSI-fabriksindstillingerne) for at nulstille systemet til
standardindstillingerne.
5. På skærmen “RECOVERY SYSTEM” (GENDAN SYSTEM), skal du trykke på
“System Partition Recovery” (Gendan systempartition).
6. Følg instruktionerne på skærmen, for at fortsætte og gennemføre
gendannelsesfunktionen.
4
OSD opsætning
Dette kapitel giver dig vigtige oplysninger om skærmindstillingerne.
VIGTIGT
Samtlige oplysninger kan ændres uden varsel.
Navy Keys (Navigationstast)
AIO er udstyret med en navigationstast, som er en flerretningstast, der bruges til at
navigere i skærmmenuen.
Navigationstast
4-2
OSD opsætning
Navigationsknappens standardindstillinger er som følger.
Indgangskilde: PC-funktion
Handlinger
Menu
■■ Tryk på knapperne op, ned, venstre
og højre for at indstille Lysstyrke og
Lydstyrke for systemet.
■■ Tryk på Menu for at vælge undermenu.
■■ Tryk på Menu igen for at gå til
hovedmenuen.
Sub-menus
(Undermenuer)
■■ Tryk på Menu for at vise undermenuerne.
■■ Kun Indgangskilde og Funktion er
tilgængelige i PC-funktion.
Mode
(Funktion)
■■ Tryk på Menu for at vise undermenuerne.
■■ Tryk på Ned for at vælge Funktion
og Venstre og Højre for at ændre
indstillingen.
■■ Tryk på Menu for at bekræfte valget og
afslutte.
Input Source
(Indgangskilde)
■■ Tryk på Venstre for at vælge
Indgangskilde og Venstre og Højre for at
ændre indstillingerne.
■■ Tryk på Menu for at bekræfte valget og
afslutte.
4-3
Indgangskilde: Monitor-funktion
Handlinger
Menu
■■ Tryk på Menu for at vælge undermenu.
■■ Tryk på Menu igen for at gå til
hovedmenuen.
Volume
(Lydstyrke)
■■ Tryk på Op for at vælge Lydstyrke og
Venstre og Højre -for at ændre værdien.
■■ Tryk på Menu for at gemme og forlade.
■■ Kun Monitor-funktion
Brightness
(Lysstyrke)
■■ Tryk på Højre for at vælge Lysstyrke
og Venstre og Højre for at ændre
værdierne.
■■ Tryk på Menu for at gemme og forlade.
■■ Kun Monitor-funktion
Mode
(Funktion)
■■ Tryk på Ned for at vælge Funktion
og Venstre og Højre for at ændre
indstillingen.
■■ Tryk på Menu for at gemme og forlade.
Input Source
(Indgangskilde)
■■ Tryk på Venstre for at vælge
Indgangskilde og Venstre og Højre for at
ændre indstillingen.
■■ Tryk på Menu for at gemme og forlade.
4-4
OSD opsætning
Indstilling af skærmmenuen med
navigationsknappen
Tryk på midterknappen på navigationsknappen for, at åbne hovedmenuen i
skærmmenuen. Brug op, ned, venstre og højre knap til, at indstille funktionsmenuerne
efter eget ønske. Hold Menu nede i 3 sekunder for at slukke for panelet. Tryk på Menu
igen for at vække panelet igen.
4-5
hh Image (Billede)
1. niveau i menuen 2. og 3. niveau i menuen
Beskrivelse
Mode (Funktion)
■■ Standard er Bruger
■■ Når sRGB-funktionen vælges, ænders
farveområdet til standard sRGB fra
skærmens originale farveskala.
User (Bruger)
Reader (Læser)
Cinema (Biograf)
Designer
sRGB
Brightness
(Lysstyrke)
0-100
■■ Standard er 80.
■■ Lysstyrken er skrevet med gråt på pcfunktionen.
Contrast (Kontrast)
0-100
■■ Standard er 80.
Sharpness
(Skarphed)
0-5
■■ Standard er 0.
Eye Saver
(Øjenskåner)
(OFF) (FRA)
(ON) (TIL)
■■ Er som standard slået fra.
■■ Øjenskåner slås til på Læsning
funktionen.
Color Temperature
(Farvetemperatur)
Cool (Kold)
Normal
Warm (Varm)
Customization
(Tilpasning)
R (0-100)
G (0-100)
B (0-100)
Screen Size
(Skærmstørrelse)
4:3
■■ Standard er Normal
■■ Kold er 9300 K; Normal er 6500 K; Varm
er 5000 K.
■■ Som standard står tilpasningsfunktionen
R/G/B på 50/50/50.
■■ Farvetemperatur er skrevet med gråt, når
sRGB er valgt.
■■ Standard er 16:9.
16:9
hh Input Source (Indgangskilde)
1. niveau i menuen Beskrivelse
PC
HDMI
Brugeren kan bruges navigationstasten og skærmmenu til at vælge
Indgangskilde på alle funktionerne.
hh Setting (Indstilling)
1. niveau i menuen 2. niveau i menuen
Beskrivelse
Language (Sprog)
■■ Standard er Engelsk.
■■ Sproget kan indstilles af brugeren. Brugernes
egen sprogindstilling overskrives af
fabriksindstillingen. Når brugerne vælger ja til
nulstilling, ændres sproget ikke.
4-6
English
繁體中文
简体中文
Italiano
Español
Français
Português
Deutsch
日本語
Русский
Transparency
(Gennemsigtighed)
0-5
■■ Standard er 0.
OSD Time Out
(Menuens
tidsudløb)
5-30
■■ Standard er 20 sek.
Audio Volume
(Lydstyrke)
0-100
■■ Standard er 50.
Reset (Nulstil)
YES (JA)
■■ Brugeren kan nulstille indstillingerne til
skærmmenuens standardindstillinger på alle
funktionerne.
NO (NEJ)
A
Fejlfinding
Mit system starter ikke.
1. Kontroller om systemet er forbundet til en stikkontakt, og at det er tændt.
2. Kontroller om ledningen og alle kablerne er ordentligt tilsluttet.
Når jeg tænder for min computer kommer beskeden "Operating system
not found" (Operativsystemet blev ikke fundet) frem, eller Windows vil ikke
starte.
1. Kontroller om der sidder en ikke-genstartlig cd/dvd i cd-drevet. Hvis der gør, så
skal du fjerne cd'en/dvd'en og genstarte din computer.
2. Kontroller opstartsprioriteten i BIOS-indstillingerne.
Systemet vil ikke lukke ned.
A-2
Det er bedst at lukke din computer ved brug af Shut Down (Luk Ned)-ikonet i selve
operativsystemet. Bruges andre metoder, herunder nedestående, kan det føre til
datafejl. Hvis Shut Down (Luk Ned)-procedueren ikke virker, skal du vælge en af
følgende trin:
1. Tryk på Ctrl+Alt+Del, og vælg herefter Shut Down (Luk Ned).
2. Hold tænd/sluk-knappen nede indtil systemet lukker ned.
3. Træk stikket ud af stikkontakten.
Min mikrofon virker ikke.
1. For den indbyggede mikrofon, bedes du venligst gå til Start > Control Panel
(Kontrolpanel) > Sounds and Audio Devices (Lyde og lydenheder) > Audio (Lyd)
og kontroller om lyden er slået fra.
2. Hvis du bruger en ekstern mikrofon, skal du kontrollere om mikrofonen er sluttet
til mikrofonstikket.
Der er problemer med internetforbindelsen.
1. Hvis du oplever problemer med, at oprette forbindele til din internetudbyder (ISP),
skal du forhøre dig om udbyderen oplever problemer.
2. Kontroller netværksindstillingerne og forbindelsen, og sørg for at indstillingerne
står rigtigt, for at kunne få internetadgang.
3. Overførselshastigheden på din trådløse LAN-forbindelse påvirkes af afstanden
og eventuelle genstande mellem enhederne og adgangspunktet. For at optimere
hastigheden på dataoverførslen, skal du vælge det adgangspunkt, der er tætteste
på dit system.
Fejlfinding
Systemhøjttalerne virker ikke.
1. Kontroller lydstyrken i lydmixeren.
2. Hvis du bruger et program, der har sin egen lydstyrkejustering, skal du kontrollere
om lyden er slået fra på denne.
3. Hvis du har sluttet et lydkabel til høretelefonstikket, skal du trække det ud.
4. Hvis systemet er en skærmmenu, bedes du venligst justere lyden i denne.
Systemskærmen viser ikke noget.
1. Kontroller om systemet er forbundet til en stikkontakt, og at det er tændt.
2. Systemet er muligvis i standby. Tryk på en vilkårlig tast for, at aktivere skærmen.
A-3
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement