MSI MS-ACD1 PRO 22X 8M Návod na obsluhu

Add to My manuals
41 Pages

advertisement

MSI MS-ACD1 PRO 22X 8M Návod na obsluhu | Manualzz

Séria PRO 22X

PC All-in-One (AIO)

MS-ACD1

ii

Obsah

Oznámenie o autorských právach a ochranných známkachiii

Modernizácia a záruka iv

Zakúpenie náhradných dielov iv

Technická podpora iv

Funkcie ekologicky neškodného výrobkuiv

Environmentálna politika v

Informácie o chemických látkach v

Informácie týkajúce sa batérie v

Bezpečnostné pokyny vi

Zhoda CE viii

Prehlásenie o rádiofrekvenčnom rozhraní podľa FCC-B viii

Vyhlásenie WEEE viii

1.

Prehľad

.......................................................................................1-1

Obsah Balenia 1-2

Prehľad Systému 1-3

Výmena a Modernizácia Prvkov 1-8

2.

Začíname

....................................................................................2-1

Tipy ohľadne bezpečnosti a pohodlnej práce 2-2

Inštalácia hardvéru 2-3

3.

Systémové operácie

..................................................................3-1

Riadenie napájania 3-2

Sieťové pripojenie (Windows 10) 3-4

Obnova systému (Windows 10) 3-7

Obnova systému (obnova pomocou klávesovej skratky F3) (voliteľná) 3-11

4.

Nastavenie OSD

.........................................................................4-1

Navigačné tlačidlo 4-2

Nastavenie OSD prostredníctvom navigačného tlačidla 4-5

A.

Riešenie problémov

.................................................................A-1

Úvod

Oznámenie o autorských právach a ochranných známkach

Autorské práva © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Všetky práva vyhradené. Používané logo MSI je registrovaná ochranná známka spoločnosti Micro-Star Int’l Co., Ltd. Všetky ostatné uvádzané známky a názvy môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Žiadna záruka na presnosť nebola vyjadrená ani nie je mlčky predpokladaná. Spoločnosť

MSI si vyhradzuje robiť zmeny v rámci tohto dokumentu bez predchádzajúceho upozornenia

Prepracované vydanie

Prepracované vydanie

V1.0

Dátum

2019/ 03 iii

iv

Modernizácia a záruka

Dôležité je vedieť, že niektoré vopred nainštalované komponenty v tomto zariadení sa môžu na požiadanie používateľa rozšíriť alebo vymeniť. Ďalšie informácie o možnosti zakúpenia výrobkov si môžete vyžiadať od miestneho predajcu. Nepokúšajte sa rozširovať alebo vymieňať akýkoľvek diel tohto výrobku, ak nie ste autorizovaným predajcom alebo zástupcom servisného strediska, pretože to môže mať za následok ukončenie platnosti záruky. Pokiaľ požadujete akékoľvek služby na rozšírenie alebo výmenu tohto výrobku, odporúčame vám, aby ste sa obrátili na autorizovaného predajcu alebo servisné stredisko

Zakúpenie náhradných dielov

Berte prosím na vedomie, že zakúpenie náhradných dielov (alebo kompatibilných dielov) pre produkt, ktorý si používatelia zakúpili v niektorých krajinách alebo teritóriách, môže vykonať výrobca do 5 rokov od ukončenia výroby výrobku v závislosti od úradných predpisov, ktoré sú v tom čase platné. Podrobné informácie o nakupovaní náhradných dielov získate u výrobcu na adrese http://www.msi.com/support/

Technická podpora

Pokiaľ sa v rámci vášho systému vyskytne problém, ktorého riešenie nenájdete v návode na obsluhu, kontaktujte svoje nákupné miesto alebo miestneho obchodného zástupcu. Alebo ďalšie rady môžete tiež získať z nasledujúcich zdrojov pomoci.

Navštívte internetovú stránku spoločnosti MSI na adrese http://www.msi.com/support/, kde nájdete technický návod, aktualizácie BIOS, aktualizácie ovládačov a ďalšie informácie

Funkcie ekologicky neškodného výrobku

Znížená spotreba elektrickej energie počas používania a v pohotovostnom režime

Limitované používanie látok škodlivých pre životné prostredie a zdravie

Ľahká demontáž a recyklovanie

Predĺžená životnosť výrobku prostredníctvom jednoduchých vylepšení

Podporovaním recyklovania sa znižuje využívanie prírodných zdrojov

Politika spätného vrátenia umožňuje znižovať tvorbu tuhého odpadu

Úvod

Environmentálna politika

Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby umožňoval správne opätovné použitie dielov a recyklovanie, preto by sa na konci svojej životnosti nemal odhadzovať.

Používatelia by mali na konci životnosti výrobkov kontaktovať miestneho autorizovaného predajcu ohľadne ich zberu pre ďalšie recyklovanie a likvidáciu

Navštívte internetovú stránku MSI a vyhľadajte si najbližšieho distributéra, ktorý vám poskytne ďalšie informácie ohľadne recyklovania.

Používatelia nás môžu tiež písomne požiadať o informácie týkajúce sa správnej likvidácie, vrátenia späť, recyklovania a demontáže výrobkov MSI na adrese gpcontdev@msicom

Informácie o chemických látkach

Informácie MSI o chemických látkach vo výrobkoch v súlade s predpismi o chemických látkach, ako napríklad nariadenie EU RESEARCH (nariadenie ES č. 1907/2006 vydané Európskym parlamentom a Komisiou) si môžete pozrieť na internetovej stránke: http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Informácie týkajúce sa batérie

Európska únia:

Batérie, batériové moduly a akumulátory sa nesmú odhadzovať do netriedeného domového odpadu. Staré batérie odovzdajte do zberných surovín, recyklujte alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi

Tchajvan:

Kvôli lepšej ochrane prostredia je potrebné vykonávať separovaný zber vybitých batérií a odovzdať ich na recyklovanie alebo špeciálne zneškodnenie

Kalifornia, USA:

Gombíkové batérie môžu obsahovať chloristan a v Kalifornii sa s nimi musí pri recyklovaní a likvidovaní špeciálne manipulovať.

Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

Pri nesprávnej výmene batérie môže vzniknúť nebezpečenstvo výbuchu.

Vymeňte iba za rovnakú batériu alebo za typ batérie, ktorý odporúča výrobca.

v

vi

Bezpečnostné pokyny

Dôsledne a dôkladne si prečítajte bezpečnostné pokyny.

Musia sa dodržiavať všetky upozornenia a varovania nachádzajúce sa na zariadení a v návode na obsluhu.

Návod na obsluhu dodávaný v balení uschovajte pre budúce upotrebenie.

Toto zariadenie chráňte pred vplyvmi vlhkosti a vysokých teplôt.

Toto zariadenie pred vykonaním nastavenia umiestnite na bezpečný rovný povrch

Uistite sa, či je napájacie napätie v rámci bezpečného rozsahu a že pred pripojením zariadenia do sieťovej zásuvky bolo správne nastavené na hodnotu 100 – 240 V. Zo zástrčky sa nesmie odmontovať ochranný uzemňovací kolík. Zariadenie musí byť zapojené do uzemnenej sieťovej zásuvky

Pred zasúvaním akejkoľvek prídavnej karty alebo modulu do zariadenia vždy odpojte sieťový AC kábel zo siete.

Aby ste dosiahli nulovú spotrebu energie počas určitej doby nepoužívania zariadenia, odpojte od neho sieťový AC kábel alebo vypnite prívod prúdu do sieťovej zásuvky.

Napájanie zariadenia: f

120W: 19V 6.32A (Možnosť 1) f

150W: 19.5V

77A (Možnosť 2)

Ventilátor na kryte je určený na výmenu vzduchu a na zabránenie prehrievania zariadenia. Tento ventilátor sa nesmie zakrývať.

Nenechávajte zariadenie v neklimatizovanom prostredí, v ktorom skladovacia teplota presahuje hodnotu 60 O C (140 O spôsobiť poškodenie zariadenia.

F) alebo je pod 0 O C (32 O F), čo môže

POZNÁMKA : Maximálna prevádzková teplota je okolo 35 O C

Úvod

Do otvoru nikdy nenalievajte žiadne tekutiny, ktoré by mohli poškodiť zariadenie, alebo spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

Sieťový kábel uložte tak, aby naň nemohli ľudia stúpiť. Zabráňte tomu, aby čokoľvek ležalo na sieťovom kábli.

Počas pripájania koaxiálneho kábla k TV tuneru sa musí kovové tienenie spoľahlivo pripojiť do ochranného uzemňovacieho systému budovy.

Káblový rozvodný systém by mal byť uzemnený podľa ANSI/NFPA 70,

Národného zákona o elektroinštaláciách (NEC), a to podľa časti 820.93

Uzemnenie vonkajšieho vodivého tienenia koaxiálnych káblov.

Predmety so silným magnetickým poľom alebo elektrické predmety uschovávajte v dostatočnej vzdialenosti od zariadenia.

Ak nastane jedna z nasledujúcich situácií, nechajte zariadenie prekontrolovať v servise:

Sieťový kábel alebo zástrčka sú poškodené.

Do zariadenia sa dostala tekutina

Zariadenie bolo vystavené vplyvu vlhkosti

Zariadenie nefunguje dobre alebo nedokážete pracovať podľa návodu na obsluhu

Zariadenie spadlo a poškodilo sa

Zariadenie vykazuje bežné znaky poškodenia.

vii

1 Optické pamäťové zariadenia sú zatriedené medzi LASEROVÉ VÝROBKY

TRIEDY 1. Používanie ovládačov, úpravy alebo vykonanie postupov odlišných od tých, ktoré sú uvedené, je zakázané

2 Nedotýkajte sa šošoviek vo vnútri mechaniky

viii

Zhoda CE

Spoločnosť Micro-Star International CO., LTD týmto vyhlasuje, že toto zariadenie vyhovuje základným bezpečnostným požiadavkám a ďalším patričným ustanoveniam Európskych smerníc.

Prehlásenie o rádiofrekvenčnom rozhraní podľa FCC-B

Toto zariadenie bolo preskúšané a bolo zistené, že je v zhode s limitnými hodnotami pre digitálne zariadenia triedy B, a to v súlade s časťou 15 Pravidiel FCC. Tieto limitné hodnoty sú navrhnuté tak, aby poskytovali účinnú ochranu proti škodlivému rušeniu pri bežnej inštalácii v domácnostiach. Tento výrobok generuje, využíva a môže aj vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalovaný a nepoužíva sa v súlade s týmito pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však záruka, že v rámci určitej inštalácie sa rušenie vysielania nevyskytne. Ak toto zariadenie skutočne spôsobí škodlivé rušenie príjmu rozhlasového a televízneho vysielania, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľ sa môže pokúsiť odstrániť toto rušenie pomocou jedného alebo viacerých nasledujúcich opatrení:

Zmeňte orientáciu alebo premiestnite prijímaciu anténu.

Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.

Zariadenie pripojte do zásuvky v inom okruhu, než ten, v ktorom je pripojený prijímač.

Prekonzultujte túto náležitosť s dodávateľom alebo skúseným rádiovým alebo televíznym technikom, ktorý vám pomôže.

1 poznámka

Zmeny alebo úpravy, ktoré neboli jednoznačne schválené osobou kompetentnou pre posúdenie zhody, by mohli mať za následok zrušenie oprávnenia užívateľa prevádzkovať zariadenie.

2 poznámka

Tienené prepojovacie káble a sieťový AC kábel, ak je dodaný, sa musia používať za

účelom splnenia emisných limitov.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 Pravidiel FCC. Toto zariadenia sa môže používať po splnení nasledujúcich dvoch podmienok:

1 toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a

2 toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijímané rušenie, vrátane toho, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Vyhlásenie WEEE

Elektrické a elektronické zariadenia už nemožno likvidovať ich odhodením do komunálneho odpadu podľa smernice Európskej únie („EÚ“) č. 2002/96/

ES o elektrickom a elektronickom odpade, ktorá vstúpila do platnosti

13.8.2005, a výrobcovia elektronických zariadení musia takéto výrobky po skončení ich životnosti odobrať späť.

Prehľad

Tento systém má integrovaný dizajn; môžete si vybrať štýlový vzhľad s hladkým rámom, ktorý predstavuje jednoduchosť moderného individualizmu a pohodlie domova. Prostredníctvom dotykového displeja, bezchybných zvukových a zobrazovacích schopností ako aj intuitívneho používateľského rozhrania spája techniku so životom a používanie počítačov robí jednoduchším a zábavnejším - vhodné pre celú rodinu.

1

Obsah Balenia

PC typu všetko v jednom

Sieťový AC/DC adaptér Sieťový AC kábel

1-2

Návod na používanie

(voliteľná) a stručný návod

Klávesnica (voliteľná) Myš (voliteľná)

* Kontaktujte nás vždy, keď zistíte, že ktorákoľvek z položiek je poškodená alebo chýba

* Obrázky slúžia iba ako príklad a obsah vášho balenia sa môže mierne odlišovať v závislosti od vami zakúpeného modelu

Prehľad

1-3

1-2

Prehľad

Prehľad Systému

h

Pohľad Spredu

1

2

1

2

Displej

21,5-palcový zobrazovací panel podsvietený LED diódami poskytuje FHD rozlíšenie 1920 x 1080 v širokouhlom formáte 16:9.

Stojan

Na umiestnenie vášho systému na rovnej a stabilnej ploche používajte tento stojan

1-3

h

Pohľad zboku

2

4

1

3

1-4

1

2

3

4

Mechanika čítačky kariet

Zabudovaná čítačka kariet podporuje rôzne typy pamäťových kariet.

Port USB 3.1 Gen 1

USB 3.1 Gen 1, SuperSpeed USB, zabezpečuje vysokorýchlostný prenos

údajov až 5 Gbp pre rôzne zariadenia, ako napríklad pamäťové zariadenia, pevné disky, videokamery a podobne

Port USB 3.1 Gen 1 (typ C)

USB 3.1 Gen 1, SuperSpeed USB, zabezpečuje vysokorýchlostný prenos

údajov až 5 Gbp pre rôzne zariadenia, ako napríklad pamäťové zariadenia, pevné disky, videokamery a podobne

Tenký a elegantný konektor USB typu C umožňuje reverzibilnú orientáciu zástrčky a poskytuje maximálne napájanie 5 V/3 A pre externé zariadenia.

Hlavný vypínač

Stlačte sieťový vypínač aby ste zapli alebo vypli systém.

Prehľad

1-5

1-4

Prehľad h

Pohľad Zozadu

1

3

2

5

10

12

11

9

8

7

6

Dôležité

Z bezpečnostných dôvodov vám odporúčame, aby ste do svojho AIO PC všetko v jednom najprv pripojili AC/DC adaptér na AC a až potom pripojte sieťový kábel do elektrickej zásuvky

1-5

1-6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ventilátor

Ventilátor na kryte je určený na výmenu vzduchu a na zabránenie prehrievania zariadenia. Tento ventilátor sa nesmie zakrývať.

Navigačné tlačidlo

Zariadenie AIO PC je vybavené navigačným tlačidlom Navi Key, čo je vlastne viacsmerový ovládací prvok, ktorý umožňuje pohyb v rámci ponuky zobrazenia na obrazovke (OSD).

Otvor pre zámok Kensington

Tento PC všetko v jednom je vybavený otvorom pre zámok Kensington

Lock, ktorý používateľovi umožňuje zaistiť PC všetko v jednom na jednom mieste pomocou kľúča a mechanického zariadenia s PIN kódom a pomocou kovového pogumovaného kábla. Na konci kábla sa nachádza malá slučka, pomocou ktorej sa dá celý kábel obtočiť okolo trvalo zabudovaného predmetu, akým je ťažký stôl alebo podobné zariadenie, čím PC všetko v jednom zaistíte na svojom mieste.

Sieťový konektor

Sieťový adaptér konvertuje AC na DC, čím je možné využívať tento konektor Energiou dodávanou pomocou tohto konektora je napájaný

PC. Aby ste zabránili poškodeniu PC, vždy používajte dodávaný sieťový adaptér

Konektor na pripojenie slúchadiel

Tento konektor slúži na pripojenie slúchadiel alebo reproduktorov.

Konektor pre mikrofón

Tento konektor slúži na pripojenie mikrofónov.

Port USB 2.0

USB port (univerzálna sériová zbernica) je určený na pripojenie zariadení s podporou USB, ako je klávesnica, myš alebo ďalšie USB kompatibilné zariadenia. Podporuje rýchlosť prenosu údajov 480 Mbit/s (vysoká rýchlosť).

Port USB 3.1 Gen 1

USB 3.1 Gen 1, SuperSpeed USB, zabezpečuje vysokorýchlostný prenos

údajov až 5 Gbp pre rôzne zariadenia, ako napríklad pamäťové zariadenia, pevné disky, videokamery a podobne

Sériový port

Sériový port podporuje snímače čiarových kódov, tlačiarne čiarových kódov, tlačiarne príjmových dokladov, čítačky kreditných kariet a pod.

Prehľad

1-7

1-6

Prehľad

10 Výstupný port HDMI

Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením (HDMI) predstavuje celodigitálne zvukové/obrazové rozhranie schopné prenášať nekomprimované toky údajov. HDMI podporuje všetky TV formáty vrátane

štandardného, vylepšeného obrazu alebo obrazu s vysokým rozlíšením a multikanálový zvuk, a to v rámci jedného kábla

11

12

Vstupný port HDMI-In

(S technológiou okamžitého zobrazenia MSI – MSI Instant Display

Technology)

Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením (HDMI) predstavuje celodigitálne zvukové/obrazové rozhranie schopné prenášať nekomprimované toky údajov. HDMI podporuje všetky TV formáty vrátane

štandardného, vylepšeného obrazu alebo obrazu s vysokým rozlíšením a multikanálový zvuk, a to v rámci jedného kábla

Po úspešnom zapojení elektrickej energie do počítača AIO sa monitor pomocou technológie MSI Instant Display automaticky prepne do

„pohotovostného“ režimu bez nutnosti stlačenia sieťového vypínača. Keď sú tieto zariadenia zapojené do portu HDMI-in, monitor sa okamžite zapne.

Ak ste už zapli svoj počítač AIO, medzi režimami môžete tiež prepínať pomocou tlačidla Napájanie monitora/Tlačidlo režimu na bočnom paneli.

Táto technológia pomáha šetriť viac energie pre váš systém.

Konektor RJ-45 LAN

Štandardný konektor LAN RJ-45 slúži na pripojenie k miestnej počítačovej sieti (LAN). Do tohto konektora môžete zapojiť sieťový kábel.

Žltá Zelená/Oranžová

LED indikátor

Ľavý

Pravý

Farba

Žltá

Stav LED indikátora

Nesvieti

Stav

Spojenie siete LAN zlyhalo

Zelená

Oranžová

Svieti (neprerušovane) Spojenie siete LAN bolo zrealizované

Svieti (bliká) Počítač komunikuje s iným počítačom v rámci siete LAN

Nesvieti

Svieti

Svieti

Vybratá je rýchlosť prenosu údajov 10

Mbit/s.

Vybratá je rýchlosť prenosu údajov 100

Mbit/s.

Vybratá je rýchlosť prenosu údajov 1000

Mbit/s.

Dôležité

Vysokorýchlostné zariadenia sa odporúčajú pre porty USB 3.1, zatiaľ čo nízkorýchlostné zariadenia odporúčame pripojiť k USB 2.0 portom.

1-7

Výmena a Modernizácia Prvkov

Dôležité je vedieť, že niektoré vopred nainštalované komponenty v tomto zariadení sa môžu na požiadanie používateľa rozšíriť alebo vymeniť v závislosti na vami zakúpenom modeli

1-8

Ďalšie informácie o možnosti zakúpenia výrobkov získate u miestneho predajcu.

Nepokúšajte sa rozširovať alebo vymieňať akýkoľvek diel tohto výrobku, ak nie ste autorizovaným predajcom alebo zástupcom servisného strediska, pretože to môže mať za následok ukončenie platnosti záruky. Pokiaľ požadujete akékoľvek služby na rozšírenie alebo výmenu tohto výrobku, odporúčame vám, aby ste sa obrátili na autorizovaného predajcu alebo servisné stredisko

Prehľad

PB

2

Začíname

Táto kapitola uvádza informácie o postupoch inštalácie a nastavenia hardvéru

Počas pripájania periférnych zariadení buďte opatrní pri držaní zariadení a aby ste predišli vzniku statickej elektriny, používajte uzemnené pútko na zápästie.

2-2

Tipy ohľadne bezpečnosti a pohodlnej práce

Voľba dobrého pracovného priestoru je však veľmi dôležitá vtedy, keď musíte s PC pracovať počas dlhšej časovej doby.

1 Vaše pracovisko by malo byť dostatočne osvetlené.

2 Vyberte si správny stôl a stoličku; nastavte ich výšku tak, aby vyhovovala vašej polohe počas práce.

3 Pokiaľ sedíte na stoličke, zaujmite vzpriamený posed a dobrú polohu. Kvôli pohodlnému podopieraniu chrbta nastavte operadlovú časť stoličky (ak je nastavenie možné).

4 Nohy položte pätami rovno a pohodlne na podlahu tak, aby počas práce mali kolená a lakte správnu polohu (asi 90 stupňov).

5 Ruky položte na stôl prirodzeným spôsobom tak, aby ste mali podoprené zápästia.

6. Uhol/polohu PC všetko v jednom nastavte tak, aby ste dosiahli optimálne sledovanie

7 Vyhnite sa používaniu svojho PC na miestach, kde by ste sa cítili nepohodlne

(napríklad v posteli).

8 Tento PC všetko v jednom je elektrické zariadenie Aby ste predišli zraneniam, zaobchádzajte s ním s veľkou opatrnosťou.

Začíname

2-3

2-2

Začíname

Inštalácia hardvéru

Dôležité

• Obrázky slúžia iba ako príklad. Vzhľad vášho systému sa môže líšiť.

• Pred zapnutím systému sa uistite, že napájací kábel systému je zapojený do uzemnenej elektrickej zásuvky

• Displeja sa nedotýkajte žiadnymi ostrými predmetmi.

1. Stojan nastavte do primeraného uhla, kým systém nebude bezpečne umiestnený.

2-3

2. Adaptér pripojte k systému a napájací kábel zapojte do elektrickej zásuvky.

2-4

3. Systém zapnite stlačením hlavného vypínača.

Začíname

PB

Systémové operácie

Táto kapitola uvádza základné informácie o používaní systému.

Dôležité

Všetky informácie podliehanú zmenám bez predbežného oznámenia.

3

Riadenie napájania

Riadenie napájania osobných počítačov (PC) a monitorov má potenciál ušetriť značné množstvo elektrickej energie a je aj prínosom pre životné prostredie.

Kvôli energetickej efektívnosti po určitej dobe nečinnosti zo strany používateľa vypne displej alebo prepne PC do režimu spánku.

h

Riadenie napájania v Windows 10

■ [Power Options] (Možnosti napájania) v OS Windows vám umožňujú ovládať funkcie riadenia napájania displeja, pevnej jednotky a batérie Pravým tlačidlom kliknite na tlačidlo [Start] (Štart) , zo zoznamu vyberte položku

[Control Panel] (Ovládací panel) a potom kliknite na položku [System and

Security] (Systém a zabezpečenie).

3-2 Vyberte [Power Options] (Možnosti napájania) a potom vyberte plán napájania, ktorý vyhovuje vašim osobným potrebám. Kliknutím na možnosť

[Change plan settings] (Zmeniť nastavenia plánu) môžete tiež jemne vyladiť nastavenia

■ V ponuke Vypnúť počítač sa uvádzajú možnosti ako Spiaci režim (S3/S4) a

Vypnúť (S5) na rýchle a ľahké riadenie výkonu vášho systému.

h

Riadenie výkonu prostredníctvom monitorov s označením

ENERGY STAR (voliteľné)

Funkcia riadenia výkonu umožňuje počítaču prepínať medzi režimami s malým výkonom alebo „Sleep“ (Spiaci režim), keď používateľ dlhšiu dobu nestlačí žiadny kláves. Keď sa používa s externým monitorom s označením ENERGY STAR, táto funkcia tiež podporuje podobné funkcie monitora na riadenia výkonu. Ak chcete využiť tieto potenciálne úspory energie, funkcia riadenia výkonu je prednastavená tak, aby sa v systéme napájanom zo siete správala nasledovnými spôsobmi:

■ Vypnutie displeja po 10 minútach

■ Spustenie režimu Sleep (Spiaci režim) po 30 minútach

Systémové operácie

3-3

3-2

Systémové operácie h

Zobudenie systému

Počítač sa z režimu úspory energie zobudí v rámci reakcie na príkaz z jedného z nasledujúcich zariadení:

■ sieťový vypínač,

■ sieť (zobudiť v LAN),

■ myš,

■ klávesnica

Rady pre úsporu energie:

■ Po dobe nečinnosti zo strany používateľa vypnite monitor stlačením sieťového tlačidla na LCD.

■ Kvôli optimalizovaniu riadenia napájania PC dolaďte nastavenia v rámci

Power Options (Možnosti napájania) v operačnom systéme Windows.

■ Nainštalovaním softvéru na riadenie napájania regulujte spotrebu energie vášho PC

■ Aby ste dosiahli nulovú spotrebu energie počas určitej doby nečinnosti počítača, vždy odpojte sieťový kábel alebo vypnite stenovú zásuvku.

3-3

Sieťové pripojenie (Windows 10)

h

Káblová sieť

1. Pravým tlačidlom kliknite na tlačidlo [Start] (Štart) položku [Network Connections] (Pripojenia k sieti).

a zo zoznamu vyberte

2. Vyberte položku [Ethernet] a potom položku [Network and Sharing Center

(Stredisko siete a zdieľania)].

3-4

3. Zvoľte [Set up a new connection or network] (Nastaviť nové pripojenie alebo sieť).

Systémové operácie

3-5

3-4

Systémové operácie

4. Zvoľte [Connect to the Internet] (Pripojiť k internetu) a potom kliknite na tlačidlo

[Next] (Ďalej).

5. Na pripojenie pomocou DSL alebo kábla, pre ktoré je potrebné používateľské meno a heslo, vyberte položku [Broadband (PPPoE)] (Široké pásmo (PPPoE)).

6. Vpíšte informácie od vášho poskytovateľa internetových služieb (ISP) a kliknutím na tlačidlo [Connect] (Pripojiť) vytvorenie svoje pripojenia do LAN.

3-5

h

Bezdrôtová sieť

1. Prejdite na [Start] (Štart) , kliknite na položku [Settings] (Nastavenia) a zvoľte

[Network and Internet] (Sieť a internet).

2. Zobrazí sa zoznam dostupných pripojení WLAN. V zozname zvoľte pripojenie.

3. Na vytvorenie nového pripojenia zvoľte [Network and Sharing Center] (Centrum sietí a zdieľania).

3-6

4. Zvoľte [Set up a new connection or network] (Nastaviť nové pripojenie alebo sieť).

5. Následne vyberte možnosť [Manually connect to a wireless network] (Manuálne pripojiť do bezdrôtovej siete) a pokračujte kliknutím na tlačidlo [Next] (Ďalej).

6. Vpíšte údaje o bezdrôtovej sieti, ktorú chcete pridať, a pokračujte kliknutím na tlačidlo [Next] (Ďalej).

7 Vytvorilo sa nové pripojenie WLAN

Systémové operácie

3-7

3-6

Systémové operácie

Obnova systému (Windows 10)

Medzi dôvody na použitie Funkcia Obnova systému môže patriť:

■ Obnoviť systém späť na pôvodné štandardné nastavenia z výroby.

■ Keď sa v používanom operačnom systéme vyskytnú nejaké chyby.

■ Keď je operačný systém napadnutý vírusmi a nemôže normálne fungovať.

■ Ak chcete nainštalovať OS s inými zabudovanými jazykmi.

Pred aktivovaním Funkcia Obnova systému si vyzálohujte dôležité údaje uložené na pevnom disku vášho systému na iné pamäťové zariadenia.

Ak zlyhá nasledovné riešenie na obnovu vášho systému, o ďalšiu pomoc požiadajte miestneho autorizovaného obchodného zástupcu alebo servisné stredisko

3-7

Resetovať tento počítač

1. Prejdite na [Start] (Štart) , kliknite na položku [Settings] (Nastavenia) a zvoľte

[Update and security] (Inovovať a zabezpečenie).

2. Zvoľte možnosť [Recovery] (Obnoviť) a kliknutím na položku [Get started]

(Začíname) v možnosti [Reset this PC] (Resetovať tento počítač) spustite obnovenie systému

3-8

3. Otvrí sa obrazovka [Choose an option] (Vybrať možnosť). Môžete zvoliť buď [Keep my files] (Ponechať moje súbory), alebo [Remove everything] (Odstrániť všetko).

Resetovať tento počítač

Ponechať moje súbory

Odstrániť všetko

Iba na diskovej jednotke, kde je nainštalovaný operačný systém

Windows

Všetky diskové jednotky

Odstrániť iba moje súbory

Odstrániť súbory a vymazať diskovú jednotku

Odstrániť iba moje súbory

Odstrániť súbory a vymazať diskovú jednotku

Systémové operácie

3-9

3-8 h

Ponechať moje súbory

1. Zvoľte [Keep my files] (Ponechať moje súbory).

Systémové operácie

2. Na obrazovke [Your apps will be removed] (Vaše aplikácie budú odstránené) sa zobrazí zoznam aplikácií, ktoré bude potrebné znovu nainštalovať z webovej stránky alebo z inštalačných diskov. Pokračujte kliknutím na tlačidlo [Next] (Ďalej).

3-9

3. Na ďalšej obrazovke sa zobrazia zmeny, ktoré sa počas procesu vykonajú. Ak chcete resetovať systém, kliknite na tlačidlo [Reset] (Resetovať).

h

Odstrániť všetko

1. Zvoľte [Remove everything] (Odstrániť všetko).

3-10

2. Ak máte viac pevných diskov, zobrazí sa obrazovka s požiadavkou zvoliť si buď [Only the drive where Windows is installed] (Iba disková jednotka, kde je nainštalovaný operačný systém Windows), alebo [All drives] (Všetky diskové jednotky).

3. Potom zvoľte buď [Just remove my files] (Odstrániť iba moje súbory), alebo

[Remove files and clean the drive] (Odstrániť súbory a vymazať diskovú jednotku).

4. Na ďalšej obrazovke sa zobrazia zmeny, ktoré sa počas procesu vykonajú. Ak chcete resetovať systém, kliknite na tlačidlo [Reset] (Resetovať).

Systémové operácie

3-11

3-10

Systémové operácie

Obnova systému (obnova pomocou klávesovej skratky F3) (voliteľná)

h

Upozornenia ohľadom účelu použitia funkcie Obnovenia systému

1. Ak Váš pevný disk a systém rozpoznal neopraviteľné problémy, na vykonanie funkcie Obnovy systému použite najprv obnovenie klávesom F3 z pevného disku.

2. Pred použitím funkcie Obnovenia systému si vytvorte bezpečnostnú kópiu dôležitých dát uložených na pohonnej jednotke systému na uložte si ich na iné pamäťové zariadenia.

h

Obnovenie systému pomocou tlačidla F3

Pokračujte podľa inštrukcií nižšie:

1. Reštartujte počítač.

2. Keď sa na displeji zobrazí pozdrav spoločnosti MSI, rýchlo na klávesnici stlačte kláves F3

3. Na obrazovke „Choose an Option (Zvoliť možnosť)“ ťuknite na možnosť

„Troubleshoot (Odstraňovanie problémov)“.

4. Ak chcete systém obnoviť na predvolené nastavenia, na obrazovke „Troubleshoot

(Odstraňovanie problémov)“ ťuknite na možnosť „Restore MSI factory (Obnoviť na továrenské nastavenie MSI)“.

5. Na obrazovke „RECOVERY SYSTEM (OBNOVIŤ SYSTÉM)“ ťuknite na možnosť

„System Partition Recovery (Obnoviť systémovú oblasť)“.

6. Na pokračovanie a dokončenie funkcie obnovy postupujte podľa pokynov na obrazovke

3-11

Nastavenie OSD

Táto kapitola uvádza základné informácie o nastavení zobrazenia na obrazovke OSD

DÔLEŽITÉ

Všetky informácie podliehanú zmenám bez predbežného oznámenia.

4

4-2

Navigačné tlačidlo

Zariadenie AIO je vybavené navigačným tlačidlom, viacsmerovým ovládacím prvkom, ktorý umožňuje pohyb v rámci ponuky zobrazenia na obrazovke (OSD).

Navigačné tlačidlo

Nastavenie OSD

Predvolené nastavenia navigačného tlačidla sú nasledovné.

Vstupný zdroj: Režim PC

Menu

(Ponuka)

Úkony

■ Použite tlačidla Hore, Dole, Vľavo,

Vpravo na nastavenie položiek

Brightness ( Jas) a Volume ( Hlasitosť) vášho systému

■ Stlačením tlačidla Menu ( Ponuka) prejdete do vedľajších ponúk.

■ Opätovným stlačením tlačidla Menu

( Ponuka) sa zobrazí hlavná ponuka.

Sub-menus

(Vedľajšie ponuky)

■ Stlačením tlačidla Menu ( Ponuka) sa zobrazia vedľajšie ponuky.

■ V režime PC sú dostupné len položky

Input Source ( Vstupný zdroj) a Mode

( Režim)

Mode (Režim)

Input Source

(Vstupný zdroj)

■ Stlačením tlačidla Menu ( Ponuka) sa zobrazia vedľajšie ponuky.

■ Stlačením tlačidla Dole otvoríte funkciu

Mode ( Režim) a stlačením tlačidiel Vľavo a Vpravo upravíte príslušné nastavenie.

■ Stlačením tlačidla Menu ( Ponuka) potvrdíte voľbu a ukončíte postup.

4-3

■ Stlačením tlačidla Vľavo otvoríte funkciu

Input Source ( Vstupný zdroj) a stlačením tlačidiel Vľavo a Vpravo upravíte nastavenia

■ Stlačením tlačidla Menu ( Ponuka) potvrdíte voľbu a ukončíte postup.

Vstupný zdroj: Režim Monitor

Menu

(Ponuka)

Volume

(Hlasitosť)

Brightness

(Jas)

4-4

Mode (Režim)

Input Source

(Vstupný zdroj)

Úkony

■ Stlačením tlačidla Menu ( Ponuka) prejdete do vedľajších ponúk.

■ Opätovným stlačením tlačidla Menu

( Ponuka) prejdete do hlavnej ponuky

Hlavná ponuka.

■ Stlačením tlačidla Hore otvoríte funkciu

Volume ( Hlasitosť) a stlačením tlačidiel

Vľavo a Vpravo upravíte príslušnú hodnotu

■ Stlačením tlačidla Menu ( Ponuka) uložíte nastavenie a ukončíte postup.

■ Len režim Monitor.

■ Stlačením tlačidla Vpravo otvoríte funkciu Brightness ( Jas) a stlačením tlačidiel Vľavo a Vpravo upravíte príslušnú hodnotu.

■ Stlačením tlačidla Menu ( Ponuka) uložíte nastavenie a ukončíte postup.

■ Len režim Monitor.

■ Stlačením tlačidla Dole otvoríte funkciu

Mode ( Režim) a stlačením tlačidiel Vľavo a Vpravo upravíte príslušné nastavenie.

■ Stlačením tlačidla Menu ( Ponuka) uložíte nastavenie a ukončíte postup.

■ Stlačením tlačidla Vľavo otvoríte funkciu

Input Source ( Vstupný zdroj) a stlačením tlačidiel Vľavo a Vpravo upravíte príslušné nastavenie.

■ Stlačením tlačidla Menu ( Ponuka) uložíte nastavenie a ukončíte postup.

Nastavenie OSD

Nastavenie OSD prostredníctvom navigačného tlačidla

Stlačením stredného tlačidla navigačného tlačidla spustíte hlavnú ponuku zobrazenia na obrazovke (OSD). Pomocou tlačidiel nahor, nadol, doľava, doprava naladíte ponuky požadovanej funkcie tak, aby vyhovovali vaším osobným požiadavkám.

Stlačením tlačidla Menu (Ponuka) na 3 sekundy vypnete zobrazovací panel.

Opätovným stlačením tlačidla Menu (Ponuka) ho uvediete do prevádzkového režimu.

h

Image (Obraz)

Ponuka 1.

úrovne

Mode (Režim)

Ponuka 2./3. úrovne

User (Používateľ)

Reader (Čitateľ)

Cinema (Kino)

Designer (Dizajnér)

Eye Saver (Šetrič očí)

Brightness (Jas) 0-100

Contrast

(Kontrast)

Sharpness

(Ostrosť)

0-100

0-5

Popis

■ Predvolené nastavenie režimu Mode (Režim) je Používateľ.

■ Pomocou tlačidla nahor alebo nadol zvolíte a zobrazíte náhľad účinkov režimu.

■ Stlačením stredného tlačidla potvrdíte a použijete požadovaný typ režimu.

■ Používateľ môže upraviť nastavenie podľa vlastných preferencií.

■ Len režim Monitor.

■ Predvolené nastavenie jasu je 80.

■ Používatelia môžu použiť navigačné tlačidlo

Navi Key, ponuku OSD na úpravu jasu

Brightness v režime Používateľ, Čitateľ a Šetrič očí.

■ Predvolené nastavenie jasu je 50.

■ Používatelia môžu použiť ponuku OSD na

úpravu položky Kontrast v ktoromkoľvek režime.

■ Predvolené nastavenie ostrosti je 0.

■ Používatelia môžu použiť ponuku OSD na

úpravu položky Ostrosť v ktoromkoľvek režime.

■ Ostrosť zlepšuje jasnosť a detaily obrazového obsahu

■ K dispozícii je päť úrovní.

4-5

Color

Temperature

(Teplota farieb)

Screen Ratio

(Pomer strán obrazovky)

Cool (Studené)

Normal (Normálne)

Warm (Teplé)

Customization

(Prispôsobenie)

R (0 - 100)

G (0 - 100)

B (0 - 100)

16:9

4:3

■ Predvolené nastavenie teploty farieb Color

Temperature je Normálne

■ Normálna teplota farieb je 6500 K.

■ Studená teplota farieb je 9300 K.

■ Teplá teplota farieb je 5000 K.

■ Predvolený režim prispôsobenia R/G/B je

50/50/50.

■ Predvolené nastavenie pomeru strán obrazovky je 16:9.

■ Používatelia môžu vykonať úpravu v ktoromkoľvek režime, pri akomkoľvek rozlíšení a pri akejkoľvek obnovovacej frekvencii obrazovky h

Input Source (Vstupný zdroj)

Ponuka 1. úrovne Popis

PC

Monitor

Používatelia môžu použiť navigačné tlačidlo Navi Key, ponuku

OSD na úpravu položky Vstupný zdroj v ktoromkoľvek režime.

4-6 h

Setting (Nastavenie)

Ponuka 1.

úrovne

Language

(Jazyk)

Ponuka 2. úrovne

Transparency

(Priehľadnosť)

繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

日本語

Русский

Português

简体中文

0-5

OSD Time Out

(Vypršanie časového limitu ponuky OSD)

5-30

Volume

(Hlasitosť)

Reset

(Resetovať)

0-100

Áno

Nie

Popis

■ Predvolený jazyk je angličtina.

■ Používatelia musia stlačiť stredné tlačidlo na potvrdenie a uplatnenie nastavenia jazyka

■ Jazyk je nezávislé nastavenie. Vlastný jazyk používateľa má prednosť pred predvoleným nastavením z výroby. Keď používatelia nastavia položku Resetovať na možnosť Áno, položka Jazyk sa nezmení.

■ Predvolené nastavenie priehľadnosti je 0.

■ Používatelia môžu upraviť Priehľadnosť v ktoromkoľvek režime.

■ Predvolené nastavenie vypršania časového limitu ponuky OSD je 20.

■ Používatelia môžu upraviť vypršanie časového limitu ponuky OSD v ktoromkoľvek režime.

■ Len režim Monitor.

■ Predvolené nastavenie hlasitosti je 50.

Používatelia môžu resetovať a obnoviť nastavenia na pôvodné predvolené nastavenia OSD v ktoromkoľvek režime.

Riešenie problémov

A

A-2

Môj systém sa nespustí.

1. Skontrolujte, či je systém pripojený k elektrickej zásuvke a je zapnutý.

2. Skontrolujte, či sú sieťový napájací kábel a všetky káble pevne pripojené.

Po zapnutí počítača sa zobrazí správa „Operačný systém nebol nájdený“ alebo sa systém Windows nespustí.

1. Skontrolujte, že v optickej jednotke sa nenachádza spúšťací disk CD/DVD. Ak

áno, vyberte disk CD/DVD a reštartujte počítač.

2 V nastaveniach BIOS skontrolujte nastavenia priority zariadenia na zavedenie systému

Systém sa nedá vypnúť.

Najlepším spôsobom vypnutia počítača je vypnutie pomocou ikony Vypnutie v rámci operačného systému. Používanie iných spôsobov, vrátane spôsobov uvedených nižšie, môže mať za následok poškodenie údajov. Ak postup vypnutia pomocou ikony Vypnutie nefunguje, zvoľte jeden z nasledujúcich spôsobov:

1. Stlačte klávesy Ctrl+Alt+Del a potom zvoľte Vypnutie.

2. Stlačte a podržte hlavný vypínač, kým sa systém nevypne.

3. Odpojte sieťový napájací kábel zo systému.

Môj mikrofón nefunguje

1. Ak ide o zabudovaný mikrofón, skontrolujte, či nie je stlmený, a to v položke

Štart > Ovládací panel > Zvuky a zvukové zariadenia > Zvuk.

2. Ak používate externý mikrofón, skontrolujte jeho pripojenie ku konektoru na pripojenie mikrofónu

Internetové pripojenie má problémy

1. Ak máte problémy s pripojením k svojmu poskytovateľovi internetových služieb

(ISP), overte, či ISP nemá technické problémy.

2. Skontrolujte sieťové nastavenia a pripojenie, a skontrolujte, že systém je správne nakonfigurovaný na prístup k internetu.

3. Rýchlosť prenosu údajov v bezdrôtovej sieti LAN je ovplyvnená vzdialenosťou a prekážkami medzi zariadeniami a prístupovými bodmi. Na maximalizovanie rýchlosti prenosu údajov zvoľte prístupový bod najbližšie k svojmu systému.

Riešenie problémov

Systémové reproduktory nefungujú

1. V zmiešavači zvuku zvoľte hlavné nastavenie zvuku.

2. Ak používate aplikáciu, ktorá má vlastné ovládanie zvuku, skontrolujte stlmenie zvuku

3 Ak máte ku konektoru na pripojenie slúchadiel pripojený kábel na prenos zvukového signálu, odpojte ho

4. Ak systému obsahuje funkciu OSD, nastavte hlasitosť v OSD.

Na monitore systému sa nič nezobrazuje.

1. Skontrolujte, či je systém pripojený k elektrickej zásuvke a je zapnutý.

2. Systém je možno v pohotovostnom režime. Zobrazenie zaktivujte stlačením ktoréhokoľvek klávesu.

A-3

advertisement

Related manuals