MSI MS-AEC2 PRO 24X 10M Brugervejledning

MSI MS-AEC2 PRO 24X 10M Brugervejledning | Manualzz
Pro Serien
Personlig datamaskin
MS-AEC2
INNHOLD
Merknad om copyright..............................................................................................iii
Varemerker..............................................................................................................iii
Revisjon...................................................................................................................iii
Oppgradering og garanti..........................................................................................iv
Innhenting av utskiftbare deler.................................................................................iv
Teknisk støtte...........................................................................................................iv
Miljøvennlige egenskaper ved produktet.................................................................iv
Miljøvernpolicy......................................................................................................... v
Informasjon om kjemiske stoffer.............................................................................. v
Batteriinformasjon.................................................................................................... v
Sikkerhetsinstrukser.................................................................................................vi
CE-samsvar........................................................................................................... viii
FCC-B radiofrekvens interferens-erklæring........................................................... viii
WEEE-erklæring.................................................................................................... viii
Oversikt...........................................................................................1-1
Pakkens innhold.................................................................................................... 1-2
ii
Systemoversikt...................................................................................................... 1-3
Utskifting og oppgradering av komponent............................................................ 1-8
Komme i gang.................................................................................2-1
Tips for sikkerhet og komfort................................................................................. 2-2
Koble til strøm....................................................................................................... 2-3
Justere skjermen................................................................................................... 2-4
Systemoperasjoner........................................................................3-1
Strømstyring.......................................................................................................... 3-2
Nettverkstilkobling (Windows 10).......................................................................... 3-4
Systemgjenoppretting (Windows 10).................................................................... 3-7
Systemgjenoppretting (F3-hurtigtastgjenoppretting) (Valgfritt)........................... 3-11
Feilsøking.......................................................................................A-1
Forord
Merknad om copyright
Innholdet i dette dokumenter er åndsverk tilhørende MICRO-STAR INTERNATIONAL.
Vi er svært nøye med framstillingen av dokumentet, men kan ikke garantere at alt
innhold er korrekt. Våre produkter utvikles kontinuerlig og vi forbeholder oss retten til å
foreta endringer uten forvarsel.
Varemerker
Alle varemerker tilhører de respektive eierne.
Revisjon
Revisjon
V1.0
Dato
2019/ 09
iii
Oppgradering og garanti
Legg merke til at enkelte komponenter som er forhåndsinstallert i produktet kan
oppgraderes eller skiftes ut etter brukerens forespørsel. Vennligst ta kontakt med den
lokale forhandleren for ytterligere informasjon om det kjøpte produktet. Ikke forsøk
å oppgradere eller erstatte noen komponenter i dette produktet hvis du ikke er en
autorisert forhandler eller servicesenter, ettersom det kan gjøre garantien ugyldig. Det
anbefales sterkt å ta kontakt med den autorisert forhandleren eller servicesenteret for
enhver oppgraderings- eller erstatningstjeneste.
Innhenting av utskiftbare deler
Legg merke til at innhenting av utskiftbare deler (eller kompatible deler) for produktet
brukere kjøpte i enkelte land eller områder kan utføres av fabrikanten innen maksimalt
5 år siden produktet har gått ut av produksjon, avhengig av de offisielle reguleringene
som ble erklært da. Kontakt fabrikanten via http://www.msi.com/support/ for å få
detaljert informasjon om anskaffelse av reservedeler.
Teknisk støtte
iv
Hvis det oppstår et problem i systemet og du ikke finner løsningen i bruksanvisningen
kan du kontakte stedet du kjøpte utstyret på eller din lokale distributør. Eller
forsøk følgende hjelperessurser for mer hjelp. Besøk MSI-nettstedet for teknisk
håndbok, BIOS-oppdateringer, driveroppdateringer og annen informasjon på
http://www.msi.com/support/
Miljøvennlige egenskaper ved produktet
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Redusert energiforbruk under bruk og standby
Begrenset bruk av stoffer som er farlige for miljøet og helsen
Enkel å demontere og resirkulere
Redusert bruk av naturlige ressurser ved oppmuntring av resirkulering
Forlenget produktlevetid gjennom enkle oppgraderinger
Mindre søppel gjennom tilbakeleveringspolicy
Forord
Miljøvernpolicy
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Produktet er designet for å gjøre det mulig å gjenbruke delene
og gjøre resirkulering mulig, og bør ikke kastes ved slutten av
levetiden.
Brukere bør kontakte sin lokale renovasjonsanlegg for
resirkulering og kasting av deres produkter ved slutten av
levetiden.
Besøk MSI-websiden og finn en distributør i nærheten for mer informasjon om
resirkulering.
Brukere kan også nå oss på [email protected] for informasjon om riktig
deponering, retur, resirkulering og demontering av MSI-produkter.
Informasjon om kjemiske stoffer
I overensstemmelse med reguleringer om kjemiske stoffer, som EU REACHreguleringen (EC-regulering nr. 1907/2006 til det europeiske parlamentet og rådet),
gir MSI informasjon om kjemiske stoffer i produkter på:
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Batteriinformasjon
Europeisk union:
Batterier, batteripakker og akkumulatorer bør ikke
deponeres som usortert husholdningsavfall. Bruk offentlig
innsamlingssystem for å returnere, resirkulere eller håndtere
dem i henhold til lokale regler.

Taiwan:
For bedre miljøbeskyttelse bør utladede batterier samles inn
for gjenbruk eller spesialhåndtering.
California, USA:
Knappecellebatterier kan inneholde perklorat og krever spesialbehandling når
det resirkuleres eller kastes i California.
For mer informasjon er tilgjengelig på:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
Eksplosjonsfare hvis batterier blir byttet ut på feil måte. Bytt bare til samme
eller tilsvarende type anbefalt av produsenten.
v
Sikkerhetsinstrukser
◙◙
◙◙
Les sikkerhetsintruksene nøye og helt ut.
Legg merke til alle forsiktighetsregler og advarsler på utstyret eller i
brukerveiledningen.
Behold bruksanvisningen som følger med i pakken for framtidig bruk.
Hold apparatet borte fra fuktighet og høye temperaturer.
Legg dette apparatet på et underlag med god støtte før oppsett.
vi
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Kontroller at strømspenningen er innenfor sikkerhetsområdet og er justert
riktig til en verdi av 100~240 V før du kobler utstyret til strømkontakten. Ikke
deaktiver den beskyttende jordkontakten i støpslet. Utstyret må være koplet
til en jordet stikkontakt.
Trekk alltid strømledningen ut før du installerer et tilleggskort eller en
tilleggsmodul i dette apparatet.
Alltid kople fra vekselstrømledningen eller slå av ved stikkontakten hvis PCen skal stå ubrukt for en viss periode for å unngå forbruk av strøm.
Strømforsyning: (Alternativ 1) 65W, 19V
3.42A,
(Alternativ 2) 90W, 19V
4.74A.
Ventilatorkassen brukes for luftkonveksjon og for å unngå at utstyret
overopphetes. Ikke dekk til viften.
Ikke la utstyret stå i et miljø uten luftsirkulering med en lagringstemperatur over
60°C (140°F) eller under 0°C (32°F), da dette kan skade utstyret.
MERK: Maksimal brukstemperatur er omtrent 40°C.
Forord
Hell aldri væske i åpninger, siden dette kan føre til skader eller forårsake
elektriske støt.
Legg strømledningen slik at folk ikke lett kan tråkke på den. Ikke plasser noe på
strømkabelen.
◙◙
◙◙
Når du installerer den koaksiale kabelen til TV-tuneren, er det nødvendig
at du kontrollerer at metallskjermen er sikkert koblet til det beskyttende
jordingssystemet på bygningen.
Kabelsystemet må jordes i samsvar med ANSI/NFPA 70, National Electrical
Code (NEC), spesielt avsnitt 820.93, Grounding of Outer Conductive Shield
of a Coaxial Cable (jording av en koaksialkabels ytre skjerm).
Hold alltid gjenstander med sterke magnetfelt eller elektrisk effekt borte fra
apparatet.
Hvis noen av følgende situasjoner oppstår, må apparatet undersøkes av
servicepersonale:
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Strømledningen eller støpslet er skadet.
◙◙
◙◙
Apparatet har falt og er skadet.
Væske har kommet inn i apparatet.
Apparatet har vært utsatt for fuktighet.
Apparatet virker ikke bra eller du får ikke brukt det i henhold til
bruksanvisningen.
Apparatet viser tegn på brudd.
1. Den optiske lagringsenheten er klassifisert som et KLASSE 1 LASERPRODUKT.
Bruk av andre kontroller eller justeringer eller utførelse av andre prosedyrer enn
de som er angitt er forbudt.

2. Ikke berør linsen inne i stasjonen.
vii
CE-samsvar
Micro-Star International CO., LTD erklærer herved at denne enheten er i
overensstemmelse med de sentrale sikkerhetskravene og andre relevante
forskrifter i det europeiske direktivet.
FCC-B radiofrekvens interferens-erklæring
Dette utstyret har blitt testet og er funnet å etterkomme grensene
for en digital enhet i klasse B i henhold til kapittel 15 i FCC-reglene.
Disse kravene skal gi rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser
for utstyr som er installert i boliger. Dette utstyret genererer,
bruker og kan utstråle radiofrekvent energi og kan, hvis det ikke
installeres og brukes i henhold til bruksanvisningen, forårsake skadelig interferens
i radiokommunikasjoner. Det gis imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå
forstyrrelser i enkelte installasjoner. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens
på radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, anbefales at
brukeren forsøker å avhjelpe interferensen ved et av tiltakene nedenfor:
■■ Stille inn eller flytte mottakerantennen.
■■ Øk avstand mellom utstyret og mottaker.
■■ Koble utstyret til en kontakt på en annen kurs enn den mottakeren er koplet
til på.
■■ Spørre forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjelp.
viii
Melding 1
Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er
ansvarlig for samsvar kan føre til at brukerens rett til å betjene utstyret annuleres.
Melding 2
Skjermede grensesnittkabler og vekselstrømledning, hvis noen, må brukes i samsvar
med utstrålingsgrensene.
Dette utstyret samsvarer med del 15 i FCC-kravene. Driften er underlagt to
betingelser:
1. denne enheten får ikke forårsake skadelig interferens, og
2. denne enheten må akseptere all mottatt interferens, inkludert interferens som kan
forårsake uønsket drift.
WEEE-erklæring
Under den europeiske unions ("EU"s) direktiv om avfall fra elektrisk og
elektronisk utstyr, direktiv 2002/96/EF, som tådde i kraft 13. august 2005,
kan produkter av typen "elektrisk og elektronisk utstyr" ikke kastes som
kommunalt avfall lenger, og produsenter av dekket elektronisk utstyr vil være
forpliktet til å ta tilbake slike produkter på slutten av levetiden.
1
Oversikt
Dette systemet er designet for grønn handel og smart digital livsstil og har
en LED-baklyst skjerm uten gjenskinn som øker klarheten uten å slite på
øynene. Dette systemet, med sitt kompakte kabinett og fleksible sokkel/stativ,
kombinerer teknologi med liv for å forenkle å databehandle, noe som gjør det
ideelt både for privatpersoner og firmaer.
Pakkens innhold
All-in-One PC
AC/DC-adapter
Vekselstrømledning
Tastatur (valgfritt)
Mus (valgfritt)
Bruksanvisning og
Hurtigveiledning (valgfritt)
V-sokkel (valgfritt)
Løftestativ (valgfritt)
1-2
* Ta kontakt med oss med en gang hvis noen av delene er skadet eller mangler.
* Illustrasjonene er bare til din informasjon og pakkens innhold kan variere noe i
forhold til modellen du kjøpte.
Oversikt
Systemoversikt
hh Baksiden
1
5
2
1
2
3
3
4
6
7
Sokkel/stativ (valgfritt)
Bruk sokkelen/stativet til å plassere systemet på en flat og stabil overflate.
Strømkontakt
AC/DC-adapteren konverter vekselstrøm til likestrøm for denne
kontakten. Strøm som forsynes gjennom denne kontakten leverer strøm
til datamaskinen. Bruk alltid medfølgende adapter for å unngå skade på
PCen.
Kensington Lock-port
Denne AIO PC-en har en port for Kensington-lås som lar brukere sikre
AIO PC-en på plass med en nøkkel eller en mekanisk PIN-enhet og festes
gjennom en gummibelagt metallkabel. Endestykke av kabelen har en liten
løkke som gjør at hele kabelen kan festes rundt et permanent objekt, som
et tungt bord eller lignende, og dermed kan AIO PC-en sikres på plass.
1-3
4
RJ-45 LAN-kontakt (valgfritt)
Standard RJ-45 LAN-jakken gir mulighet for tilkobling av LAN (Local Area
Network). Du kan kople til en nettverkskabel.
Gul
LED
Fargemetning
LED-status
Tilstand
Høyre
Gul
Av
LAN-link er ikke opprettet.
På (vedvarende)
LAN-link er opprettet.
På (lysere og
pulserende)
Datamaskinen kommuniserer med en
annen PC på lokalnettet.
Grønn
Av
10 Mbit/sek datahastighet er valgt.
På
100 Mbit/sek datahastighet er valgt.
Oransje
På
1000 Mbit/sek datahastighet er valgt.
Venstre
5
Grønn / oransje
HDMI-utgangsport
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) er et heldigitalt lyd-/
videostandard som kan overføre ukomprimerte stream. HDMI støtter alle
TV-formater, inkludert standard, forbedret eller HD video, pluss multikanal
digital lyd på en enkel kabel.
1-4
6
7
USB 3.1 gen. 1-port (Type-A)
USB-porten (Universal Serial Bus) brukes for tilkopling av USB-enheter
som tastatur, mus og andre USB-kompatible enheter. Den støtter en
dataoverføringshastighet på opptil 5 Gbit/s (SuperSpeed). USB 3.1 gen.
1-porten er kompatibel med eldre USB 2.0-enheter.
USB 2.0-port (Type-A)
USB-porten (Universal Serial Bus) brukes for tilkopling av USB-enheter
som tastatur, mus og andre USB-kompatible enheter. Den støtter en
dataoverføringshastighet på opptil 480 Mbit/s (Hi-Speed).
Oversikt
hh Sett fra siden
1
3
5
1
2
4
6
LED for harddiskstasjon
Denne indikatoren viser aktivitetsstatusen til HDD. Den blinker når systemet
leser av data på HDD og slukkes når ingen diskaktivitet registreres.
2
3
4
USB 3.1 gen. 1-port (Type-A) (med MSI SuperCharger-teknologi) (valgfritt)
USB-porten (Universal Serial Bus) brukes for tilkopling av USB-enheter
som tastatur, mus og andre USB-kompatible enheter. Den støtter en
dataoverføringshastighet på opptil 5 Gbit/s (SuperSpeed). USB 3.1 gen.
1-porten er kompatibel med eldre USB 2.0-enheter. En USB 3.0-port med
MSI SuperCharger-teknologi fungerer ikke bare som en normal USB 3.0port, men lader USB-enheter selv om systemet er slått av.
Linje ut-kontakt
Denne kontakten er for tilkopling av øretelefoner eller høyttalere.
Mikrofon
Den innebygde mikrofonen kan brukes til videoprat på Internett.
1-5
5
6
Strømknapp/Strøm-LED
Trykk på strømknappen for å slå systemet på eller av. Strøm-LED lyser når
systemet er slått på, og slukkes når systemet er slått av. For strømsparing,
blinker LED i S3 (Suspend to RAM)-modus og slukkes i S4 (Suspend to
Disk)-modus.
Vedlikeholdsdør
Viktig
1. Vi anbefaler at du av sikkerhetshensyn først kopler strømadapteren til AIOdatamaskinen, og deretter kopler strømledningen til stikkontakten.
2. Det anbefales at høyhastighetsenheter kobles til USB 3.1-portene, mens
lavhastighetsenheter, som mus og tastatur, kan kobles til USB 2.0-portene.
1-6
Oversikt
hh Sett ovenfra og nedenfra
1
2
1
2
2
Ventilator
Ventilatorkassen brukes for luftkonveksjon og for å unngå at utstyret
overopphetes. Ikke dekk til viften.
Stereohøyttalere
De innebygde stereohøyttalerne gir høykvalitets lyd med stereosystem.
1-7
Utskifting og oppgradering av komponent
Legg merke til at enkelte komponenter som er forhåndsinstallert i produktet kan
oppgraderes eller skiftes ut etter brukerens forespørsel avhengig av modellene
brukerne kjøpte.
1-8
Vennligst ta kontakt med den lokale forhandleren for ytterligere informasjon om det
kjøpte produktet. Ikke forsøk å oppgradere eller erstatte noen komponenter i dette
produktet hvis du ikke er en autorisert forhandler eller servicesenter, ettersom det
kan gjøre garantien ugyldig. Det anbefales sterkt å ta kontakt med den autorisert
forhandleren eller servicesenteret for enhver oppgraderings- eller erstatningstjeneste.
2
Komme i gang
Dette kapitlet gir deg informasjon om prosedyrer for maskinvareoppsett. Mens
du kopler til utstyrsenheter, vær forsiktig når du holder enhetene og bruk en
jordet håndleddsstropp for å unngå statisk elektrisitet.
Tips for sikkerhet og komfort
AIO PC-en er en bærbar plattform som lar deg arbeide fra hvor som helst. Valget av
en god arbeidsplass er viktig hvis du må arbeide med PC-en for lengre perioder.
1. Arbeidsområdet bør ha nok lys.
2. Velg korrekt skrivebord og stol og juster høyden deres for å passe med din stilling
når du arbeider.
3. Sitt rett på stolen og bevar en god holdning. Juster stolryggen (hvis dette er mulig)
til den gir komfortabel støtte for ryggen.
4. Sett føttene dine flatt og naturlig på gulvet, slik at knærne dine og albuene har
korrekt posisjon (omtrent 90 grader) når du arbeider.
5. Sett hendene dine på skrivebordet på en naturlig måte for å støtte håndleddene
dine.
6. Juster vinkelen/posisjonen til AIO PC-en til du har en optimal synsvinkel.
7. Unngå å bruke PC-en på en plass hvor den kan føre til ubehag for deg (for
eksempel på en seng).
8. AIO PC-en er en elektrisk enhet. Behandle den med omhu for å unngå
personskade.
1
2-2
15-20
6
38-76 cm
3
4
90-120
5
4
2
2
4
Komme i gang
Koble til strøm
1. Koble adapteren til AIO PC, og koble til strømledningen.
2
3
1
2. Trykk strømknappen for å slå på AIO PC.
2-3
Justere skjermen
Denne skjermen er designet for maksimal visningskomfort med justeringsfunksjoner
som vipping og løfting.
Viktig
• Illustrasjonene er kun ment som referanse. AIO PC kan variere i utseende.
• Sørg for at AIO PC er jordet gjennom vekselstrømledningen og stikkontakten før du
slår på AIO PC.
• Ikke bruk skarpe gjenstander på skjermpanelet.
• Unngå å trykke på skjermpanelet når du justerer.
2-4
3
Systemoperasjoner
Dette kapitlet gir deg viktig informasjon om systemoperasjoner.
Viktig
All informasjon kan endres uten forvarsel.
Strømstyring
Strømbehandling av personlige datamaskiner (PC-er) og skjermer kan spare betydelig
mengder elektrisitet samt ha positive innvirkninger på miljøet.
For å være energieffektiv, slå av skjermen eller sett PC-en i dvalemodus etter en
periode uten bruk.
hh Strømbehandling i Windows 10
■■ [Power
Options]
(Strømalternativer)
i
Windows
lar
deg
kontrollere
strømbehandlingsfunksjonene til skjermen, harddisken og batteriet. Høyreklikk
[Start]
, velg [Control Panel] (Kontrollpanel) fra listen, og klikk [System and
Security] (System og sikkerhet).
3-2
Velg [Power Options] (Strømvalg), og velg en strømplan som møter dine
personlige behov. Du kan også fininnstille innstillingene ved å klikke på [Change
plan settings] (Endre planinnstillinger).
■■ Slå av datamaskin-menyen har alternativene Dvale (S3/S4) og Slå av (S5) for
rask og enkel behandling av strøm til systemet.
hh Strømbehandling gjennom ENERGY START-kvalifiserte
skjermer (ekstrautstyr)
Strømbehandlingsfunksjonen lar datamaskinen starte en
lavstrøms eller "dvale"-modus etter en periode uten aktivitet
fra brukeren. Når den brukes med en ekstern ENERGY STARkvalifisert skjerm, støtter denne funksjonen også lignende
strømbehandlingsfunksjoner på skjermen. For å ta fordel av disse
strømsparingsfunksjonene, har strømbehandlingsfunksjonen blitt
forhåndsinnstilt til å oppføre seg på følgende måter når systemet brukes med AC-strøm:
■■ Slå av skjermen etter 10 minutter
■■ Starte dvalemodus etter 30 minutter
Systemoperasjoner
hh Vekke opp systemet
Datamaskinen skal kunne vekkes opp fra strømsparingsmodus hvis det kommer en
kommando fra en av følgende:
■■ strømknappen,
■■ nettverket (Wake On LAN),
■■ musen,
■■ tastaturet.
Energisparetips:
■■ Slå av skjermen ved å trykke på LCD-strømknappen etter en periode uten
aktivitet.
■■ Still inn innstillingenen i Power Options (Strømalternativer) under Windows for
å optimere PC-ens strømbehandling.
■■ Installer strømsparingsprogramvare for å styre PC-ens energiforbruk.
■■ Alltid kople fra vekselstrømledningen eller slå av ved stikkontakten hvis PC-en
skal stå ubrukt for en viss periode for å unngå forbruk av strøm.
3-3
Nettverkstilkobling (Windows 10)
hh Kablet nettverk
1. Høyreklikk [Start]
listen.
og velg [Network Connections (Nettverkstilkoblinger)] fra
2. Velg [Ethernet] og deretter [Network and Sharing Center (Nettverks- og delingssenter)].
3-4
3. Velg [Set up a new connection or network] (Sett opp en ny tilkobling eller et nettverk).

Systemoperasjoner
4. Velg [Connect to the Internet] (Koble til Internett), og klikk [Next] (Neste).
5. Velg [Broadband (PPPoE)] (Bredbånd (PPPoE)) for å kople til med DSL eller kabel
som krever brukernavn og passord.

6. Skriv inn informasjonen fra ISP-en din og klikk på [Connect] (kople til) for å opprette
LAN-tilkoplingen.
3-5

hh Trådløst nettverk
1. Gå til [Start]
, klikk [Settings] (Innstillinger), og velg [Network and Internet]
(Nettverk og Internett).
2. En liste over tilgjengelige WLAN-tilkoplinger åpnes. Velg en tilkobling fra listen.
3. For å opprette en ny tilkobling, velg [Network and Sharing Center] (Nettverks- og
delingssenter).

3-6
4. Velg [Set up a new connection or network] (Sett opp en ny tilkobling eller et nettverk).
5. Etterpå velger du [Manually connect to a wireless network] (Manuelt kople til et
trådløst nettverk) og klikk på [Next] (Neste) for å fortsette.
6. Skriv inn informasjonen for det trådløse nettverket du vil legge til, og klikk på [Next]
(Neste) for å fortsette.

7. En ny WLAN-tilkopling er opprettet.
Systemoperasjoner
Systemgjenoppretting (Windows 10)
Formålene for bruk av Systemgjenoppretting-funksjonen kan inkludere:
■■
■■
■■
■■
Gjenopprette systemet tilbake til de opprinnelige innstillingene til fabrikanten.
Når noen feil har oppstått mens operativsystemet har vært i bruk.
Når operativsystemet påvirkes av virus og ikke kan fungere som normalt.
Når du ønsker å installere operativsystemet med andre innebygde språk.
Før du bruker Systemgjenopprettingsfunksjonen, må du sikkerhetskopiere viktige data
som er lagret på systemstasjonen til andre lagringsenheter.
Hvis følgende løsninger ikke gjenoppretter systemet, ta kontakt med den autoriserte
lokale forhandleren eller servicesenter for mer hjelp.
3-7
Nullstille PC-en
1. Gå til [Start]
, klikk [Settings] (Innstillinger), og velg [Update and security]
(Oppdatering og sikkerhet).
2. Velg [Recovery] (Gjenoppretting), og klikk [Get Started] (Kom i gang) under [Reset
this PC] (Tilbakestill denne PC-en) for å starte systemgjenoppretting.
3-8

3. Skjermen [Choose an option] (Velg et alternativ) vises. Velg enten [Keep my files]
(Behold filene mine) eller [Remove everything] (Fjern alt).
Behold filene mine
Nullstille PCen
Fjern alt
Bare stasjonen der
Windows er installert
Alle stasjoner
Bare fjern mine filer
Fjern filer og rengjør stasjon
Bare fjern mine filer
Fjern filer og rengjør stasjon
Systemoperasjoner
hh Behold filene mine
1. Velg [Keep my files] (Behold filene mine).

2. Skjermen [Your apps will be removed] (Appene dine vil bli fjernet) viser en liste over
apper som må installeres på nytt fra nettet eller installasjonsplater. Klikk på [Next]
(Neste) for å fortsette.
3-9

3. Den neste skjermen viser endringene som skal gjøres under prosessen. Klikk [Reset]
(Tilbakestill) for å begynne å tilbakestille systemet.

hh Fjern alt
1. Velg [Remove everything] (Fjern alt).

2. Hvis du har flere harddisker, vises en skjerm som ber deg velge mellom [Only the
drive where Windows is installed] (Bare stasjonen der Windows er installert) og [All
drives] (Alle stasjoner).
3. Deretter velger du enten [Just remove my files] (Bare fjern filene mine) eller [Remove
files and clean the drive] (Fjern filer og rengjør stasjon).
3-10
4. Den neste skjermen viser endringene som skal gjøres under prosessen. Klikk [Reset]
(Tilbakestill) for å begynne å tilbakestille systemet.

Systemoperasjoner
Systemgjenoppretting (F3hurtigtastgjenoppretting) (Valgfritt)
hh Forhåndsregler ved bruk av systemgjenopprettingsfunksjonen
1. Dersom det har oppstått et ugjenopprettelig problem med harddisken din, må du
bruke hurtigtasten F3 for å kjøre systemgjenopprettingsfunksjonen.
2. Ta sikkerhetskopier av viktige data på systemet ditt, og overfør det til andre
lagringsmedier før du kjører systemgjenopprettingsfunksjonen.
hh Gjenopprette systemet ved hjelp av hurtigtasten F3
Følg instruksjonene nedenfor:
1. Start PC-en på nytt.
2. Trykk på F3-hurtigtasten på tastaturet straks MSI-hilsningen vises på skjermen.
3. På skjermen «Choose an Option (Velg et alternativ)» trykker du «Troubleshoot
(Feilsøking)».
4. Når du er på skjermen «Troubleshoot (Feilsøking)», trykker du «Restore
MSI factory (Gjenopprett til MSI-fabrikkstandard)» for å nullstille systemet til
standardinnstillingene.
5. Når du er på skjermen «RECOVERY SYSTEM (GJENOPPRETT SYSTEM)», trykker
du «System Partition Recovery (Gjenoppretting av systempartisjon)».
6. Følg anvisningene på skjermen for å fortsette og fullføre gjenopprettingsfunksjonen.
3-11
A
Feilsøking
Systemet mitt starter ikke.
1. Sjekk om systemet er koblet til en stikkontakt og om det er slått på.
2. Sjekk om strømledningen og alle kobler er godt koblet til.
Når jeg slår på datamaskinen, vises meldingen "Operating System not
found" (Operativsystem ikke funnet) eller Windows starter ikke.
1. Sjekk om det er en ikke-oppstartbar CD/DVD inni den optiske diskstasjonen.
Hvis dette er tilfelle, fjerner du CD-en/DVD-en og starter datamaskinen på nytt.
2. Kontroller innstillinger for Prioritering av oppstartsenhet i BIOS-oppsettet.
Systemet kan ikke slås av.
Det er best å slå av datamaskinen din med Slå av-ikonet i operativsystemet. Bruk
av andre metoder, inkludert de som er oppført under, kan føre til datafeil. Dersom
avstengingsprosedyren ikke fungerer, velger du ett av de følgende trinnene:
1. Trykk på Ctrl+Alt+Del, velg deretter Slå av.
2. Trykk og hold strømknappen til systemet er av.
3. Koble strømledningen fra systemet.
A-2
Mikrofonen min fungerer ikke.
1. For innebygd mikrofon, gå til Start > Control Panel > Sounds and Audio Devices
> Audio (Start > Kontrollpanel > Lyder og lydenheter > Lyd) for å sjekke om den
er dempet.
2. Hvis du bruker en ekstern mikrofon, sjekk om mikrofonen er koblet til
mikrofonkontakten.
Internett-forbindelsen har problemer.
1. Hvis du har problemer med å koble til Internett-leverandøren din, sjekk om
Internett-leverandøren opplever tekniske problemer.
2. Kontroller nettverksinnstillingene og forbindelsen og sørg for at systemet er riktig
konfigurert til Internett-tilgang.
3. Dataoverføringshastighet for trådløst LAN er påvirket av avstand
og hindringer mellom enheter og tilgangspunkter. For å maksimere
dataoverføringshastigheten, velg tilgangspunktet som er nærmest systemet ditt.
Feilsøking
Systemhøyttalere fungerer ikke.
1. Kontroller hovedvoluminnstillingen i lydmikseren.
2. Hvis du bruker et program som har sin egen volumkontroll, kontroller om volumet
er dempet.
3. Hvis du har koblet en lydkabel til hodetelefonkontakten, kobler du den fra.
4. Hvis systemet har OSD-funksjon, justerer du volumet i OSD-en.
Systemskjermen viser ikke noe.
1. Sjekk om systemet er koblet til en stikkontakt og om det er slått på.
2. Systemet kan være i ventemodus. Trykk på en tast for å aktivere skjermen.
A-3
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement