MSI MS-AE92 Pro 24 4BW Bruksanvisning

Add to My manuals
35 Pages

advertisement

MSI MS-AE92 Pro 24 4BW Bruksanvisning | Manualzz

Pro 24/ 24T 4BW

Allt-i-ett-dator (AIO)

MS-AE92 System

ii

Innehåll

Upphovsrättsmeddelande ���������������������������������������������������������������������������������������iii

Varumärken �������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Granskning ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Uppgradering och garanti ����������������������������������������������������������������������������������������iv

Förvärv av utbytbara delar ��������������������������������������������������������������������������������������iv

Teknisk support �������������������������������������������������������������������������������������������������������iv

Grön produktegensksaper ���������������������������������������������������������������������������������������iv

Miljöpolicy ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� v

Information om kemiska substanser ����������������������������������������������������������������������� v

Batteriinformation ���������������������������������������������������������������������������������������������������� v

Säkerhetsinstruktioner ��������������������������������������������������������������������������������������������vi

CE-överensstämmelse ������������������������������������������������������������������������������������������ viii

FCC-B-uttalande om radiofrekvensenergi ������������������������������������������������������������� viii

WEEE-deklaration ������������������������������������������������������������������������������������������������� viii

1. Översikt .............................................................. 1-1

Förpackningens innehåll �������������������������������������������������������������������������������������� 1-2

Systemöversikt �����������������������������������������������������������������������������������������������������1-3

Komponentutbyte och uppgradering ������������������������������������������������������������������ 1-10

2. Komma igång ..................................................... 2-1

Tips om säkerhet och bekvämlighet ��������������������������������������������������������������������� 2-2

Hårdvaruinställning ���������������������������������������������������������������������������������������������� 2-3

3. Systemhantering ................................................ 3-1

Energisparfunktioner �������������������������������������������������������������������������������������������� 3-2

Nätverksanslutning (Windows 10) ������������������������������������������������������������������������ 3-4

Systemåterställning (Windows 10) ����������������������������������������������������������������������� 3-7

A. Felsökning ..........................................................A-1

Förord

Upphovsrättsmeddelande

Materialet i detta dokument är den immateriella egendomen tillhörande MICRO-STAR

INTERNATIONAL� Vi är mycket noggranna vid färdigställandet av detta dokument men inga garantier kan lämnas om korrektheten av dess innehåll� Våra produkter genomgår kontinuerliga förbättringar och vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan vidare meddelanden�

Varumärken

Alla varumärken tillhör deras respektive ägare�

Granskning

Granskning Datum

V1�0 2015/12 iii

iv

Uppgradering och garanti

Observera att vissa komponenter som är förinstallerade kan uppgraderas eller bytas ut på användarens begäran� För ytterligare information om den köpta produkten kontakta din lokala återförsäljare� Försök inte att uppgradera eller byta ut någon komponent i produkten såvida inte du är en auktoriserad återförsäljare eller servicecenter eftersom det kan göra att garantin blir ogiltig� Det rekommenderas starkt att du kontaktar den auktoriserade återförsäljaren eller servicecenter för alla uppgraderingar eller bytesservice�

Förvärv av utbytbara delar

Notera att begäran om reservdelar (eller kompatibla delar) till produkten som köpts av användare i vissa länder eller territorier kan uppfyllas av tillverkaren upp till 5 år som mest efter att produkten slutat tillverkas, beroende på allmänna bestämmelser som uttalats vid den tidpunkten� Kontakta tillverkaren via http://www�msi�com/support/ för detaljerad information om begäran av reservdelar�

Teknisk support

Om det uppstår problem med ditt system och ingen lösning hittas i bruksanvisningen, kontakta platsen där du köpte produkten eller den lokala distributören� Alternativt, försök med följande hjälpresurser för ytterligare vägledning� Besök MSI webbsida för teknisk guide, BIOS-uppdateringar, drivrutiner och annan information via http://www�msi�com/support/

Grön produktegensksaper

Minskad energiförbrukning vid drift och i viloläge

Begränsad användning av hälso- och miljöskadliga ämnen

Lätt att ta isär och återvinna

Minskad användning av naturresurser genom uppmuntran till återanvändning

Förlängd produktlivslängd genom enkla uppgraderingar

Mindre mängd avfall genom inlämningspolicy

Förord

Miljöpolicy

Produkten har formgivits för att möjliggöra ordentlig

återvinning och återanvändning av delar och bör inte slängas vid slutet av produktlivslängden�

Användare bör kontakta godkänd lokal uppsamlingsplats för

återvinning och deponering av produkter som nått slutet av produktlivslängden�

Besök MSI:s webbplats för att hitta en närliggande distributör för ytterligare information om återvinning�

Användare kan också nå oss på gpcontdev@msi�com för information rörande deponering, inlämning, återvinning och isärtagning av MSI-produkter�

Information om kemiska substanser

I enlighet med regelverk för kemiska substanser som t�ex� EU REACH Regulation

(Regulation EC nr� 1907/2006 från Europaparlamentet och Europarådet) tillhandahåller MSI information om kemiska substanser på: http://www�msi�com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm�html

Batteriinformation

EU:

Batterier, batteripaket och ackumulatorer får inte kastas i hushållssoporna� Lämna in dem på närmaste

återvinningscentral enligt gällande miljölagstiftning�

Taiwan:

För bättre miljöskydd bör förbrukade batterier samlas in separat för återvinning eller speciell kassering� v

Kalifornien, USA:

Knappcellsbatteriet kan innehålla perkloratmaterial och måste hanteras på ett speciellt sätt vid kassering i Kalifornien�

För mer information, besök: http://www�dtsc�ca�gov/hazardouswaste/perchlorate/

Explosionsrisk förekommer om batteriet inte sätts i korrekt� Ersätt endast med samma eller likvärdig sort som rekommenderas av tillverkaren�

vi

Säkerhetsinstruktioner

Läs igenom säkerhetsinstruktionerna noggrant och ordentligt�

Alla Uppmaningar och varningar på utrustningen eller i användarhandboken bör noteras�

Behåll den medföljande användarhandboken för framtida referens�

Håll utrustningen avskild från fuktighet och höga temperaturer�

Placera utrustningen på en stadig yta före installation�

Se till att spänningen ligger inom säkerhetsbegränsningarna och har ställts in på området 100 V-240 V innan utrustningen ansluts till eluttaget� Ta inte bort skyddsjorden på kontakten� Utrustningen måste anslutas till ett skyddsjordat uttag�

Dra alltid ut strömkabeln innan några expansionskort eller moduler installeras i utrustningen�

Koppla alltid ifrån strömkabeln eller stäng av vägguttaget om utrustningen inte kommer att användas under en längre period för att minska energiförbrukningen�

Ventilationsöppningarna i höljet är till för luftbyte för att förhindra att utrustningen

överhettas� Täck inte över ventilationshålen�

Lämna inte utrustningen i en oventilerad miljö med en lagringstemperatur över

60 O C (140 O F) eller under 0 O C (32 O F), eftersom utrustningen kan skadas�

OBS: Högsta drifttemperatur är cirka 40 O C�

Förord

Häll aldrig vätska i öppningarna� Det kan skada utrustningen eller ge elektriska stötar�

Placera nätsladden så att man inte kan trampa på den� Placera ingenting ovanpå nätsladden�

När koaxialkabeln ansluts till TV:n måste metallskärmen vara ordentligt ansluten till byggnadens jordningssystem�

Kabeldistributionssystemet måste jordas i enlighet med ANSI/NFPA 70,

National Electrical Code (NEC), i synnerhet avsnitt 820�93, Grounding of

Outer Conductive Shield of a Coaxial Cable (jordning av yttre avskärmning för koaxialkabel)

Håll alltid starkt magnetiska eller elektriska föremål undan från utrustningen�

Om någon av följande situationer uppstår, låt servicepersonal kontrollera utrustningen:

Strömsladden eller kontakten är skadad�

Vätska har kommit in i utrustningen�

Utrustningen har utsatts för fukt�

Utrustningen fungerar inte bra eller så kan du inte få den att fungera enligt bruksanvisningen�

Utrustningen har tappats eller skadats�

Utrustningen har tydliga tecken på sprickor� vii

1� Den optiska lagringsenheten är klassificerad som en Klass 1 laserprodukt. Använd inga andra kontroller eller justeringar eller genomför procedurer annat än de som specificeras.

2� Vidrör inte linsen på enhetens insida�

viii

CE-överensstämmelse

Micro-Star International CO�, LTD tillkännager härmed att denna apparat uppfyller de väsentliga säkerhetskraven och andra relevanta bestämmelser i EU-direktivet�

FCC-B-uttalande om radiofrekvensenergi

Denna utrustning har testats och funnits uppfylla begränsningarna för en Klass B digital enhet enligt avsnitt 15 i FCC reglerna� Dessa begränsningar är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i heminstallationer� Denna utrustning genererar, använder och kan utsända radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används enligt bruksanvisningen kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer�

Det finns dock inga garantier för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation.

Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och slås på, uppmanas användaren att försöka rätta till störningarna genom ett vidta en eller fler av följande åtgärder:

■ Rikta om eller omplacera mottagarantennen�

■ Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren�

■ Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till�

■ Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker�

Notering 1

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för uppfyllande kan upphäva användarens behörighet att använda denna utrustning�

Notering 2

Skärmade gränssnittskablar och strömsladd, om sådan finns, måste användas för att uppfylla strålningsgränsvärdena�

VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU�

Denna enhet uppfyller Del 15 av FCCs regler� Hantering gäller under följande två villkor:

1� Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och

2� Denna enhet måste acceptera all mottagen störning, inklusive störning som kan orsaka bristfällig funktion�

WEEE-deklaration

Under Europeiska Unionens ("EU") direktiv om avfall från elektriska och elektroniska produkter, direktiv 2002/96/EC, som träder i kraft 13 augusti,

2005, får inte "elektrisk och elektronisk utrustning" längre kasseras som kommunalt avfall, och tillverkare av täckt elektronisk utrustning är skyldiga att ta tillbaka sådana produkter vid slutet av deras användbara livslängd�

1

Översikt

Detta system är designat med omtanke om mijön och smart digital livsstil och använder en bakgrundsbelyst LED-display med antiblänk för att öka tydligheten och minska ögontröttheten� Det specialdesignade chassit och basen blandar teknik och verklighet och gör datorn enklare att använda - bra för både privatpersoner och företag�

Förpackningens innehåll

Allt-i-ett-dator Nätadapter Nätkabel

1-2

Tangentbord (tillval) Mus (tillval)

Skiva med drivrutiner/ verktyg

Bruksanvisning och

Snabbstartguide

* Kontakta oss omedelbart om någon av ovanstående artiklar är skadade eller saknas�

* Bilderna är enbart avsedda som referens, och innehållet i din förpackning kan skilja sig något beroende på vilken modell du köpt�

Översikt

Systemöversikt

h Frontvy

1

3

1

2

1

2

3

4

5

4 5 4

Mikrofon

Den inbyggda mikrofonen kan användas vid videochattning online�

Webbkamera

Den inbyggda webbkameran kan användas för fotografering, videoinspelning eller vid konferenssamtal online och med andra interaktiva tillämpningar�

LED-indikator

LED-indikationen anger när den spelar in� LED-indikationen ska vara på när enheten spelar in video och av när enheten inte spelar in video�

Stereohögtalare

De inbyggda högtalarna ger högkvalitatit sound blaster med stereosystemet�

Bildskärm

Den bakgrundsbelysta 24-tumsskärmen har 1920 x 1080 Full HD upplösning i ett 16:9 bredbildsformat�

1-3

1-4 h Vy bakifrån

1 2

3

4

5 6

7

8

9

10

11

13

12

Översikt

1

Handtag

Använd detta handtag för att håla och flytta systemet.

2 Underhållslucka

3

4

5

6

Fläkt

Ventilationsöppningarna i höljet är till för luftbyte för att förhindra att utrustningen

överhettas� Täck inte över ventilationshålen�

Stativ

Använd stativet till att placera datorn på ett jämnt och stabilt underlag�

Kabeldragningshål

Dra kablarna genom kabeldragningshålet för att undvika kabeltrassel när enheter ansluts�

Uttag för Kensington-lås

Denna AIO-dator har ett Kensington låshål som gör det möjligt att låsa AIO-dator på plats med en nyckel eller mekanisk PIN-enhet ansluten via metallkabel med gummi�

På kabelns ände finns en liten ögla som gör att det kabeln kan läggas runt ett fast föremål, t�ex� ett tungt bord och därmed låsa AIO-datorn på plats�

7 HDMI-utgång

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) är ett okomprimerat alldigitalt ljud-/ videogränssnitt som kan sända okomprimerade strömmar� HDMI stödjer alla TVformat, inklusive standard, förbättrad eller högdefinitionsvideo, plus flerkanaligt digitalt ljud i en enda kabel�

8

Seriell port (tillval)

Den seriella porten stöder streckkodsscannrar, streckkodsskrivare, fakturaskrivare, kreditkortsmaskiner etc�

1-5

1-6

9

RJ-45 LAN uttag

Standard RJ-45 LAN uttaget är till för anslutning till det lokala nätverket (Local Area

Network/LAN)� Du kan ansluta en nätverkskabel till det�

Gul Grön / Orange

LED Färg

Vänster Gul

Höger Grön Av

Orange På

LED Status

Av

Förhållande

LAN länk är inte etablerad�

På (stationärt tillstånd) LAN länk är etablerad�

På (blinkar) Datorn kommunicerar med en annan dator i LAN�

10 Mbit/ sek datahastighet är valt�

100 Mbit/ sek datahastighet är valt�

1000 Mbit/ sek datahastighet är valt�

10

USB 2�0 Port

USB-porten (Universal Serial Bus) är till för anslutning av USB-enheter såsom tangentbord, mus och andra USB-kompatibla enheter� Den stöder upp till 480Mbit/s

(Hi-Speed) dataöverföringshastighet�

11

Mikrofonuttag

Denna kontakt är till för mikrofoner�

12

Linjeutgång

Detta är en kontakt för hörlurar eller högtalare�

13

Antennkontakt till TV-mottagare (tillval)

Denna kontakt är till för anslutning av digital TV-mottagarantenn�

Översikt h Vy från sidan

1

3

5

7

9

2

4

6

8

10

11

13

14

12

1

2

3

4

5

6

7

Monitor Strömlysdiod

Strömlysdioden tänds när monitorn slås på och släcks när monitorn stängs av�

Hårddisklysdiod

Denna indikator anger hårddiskens aktivitetsstatus� Den blinkar när systemet läser data på hårddisken och är släckt när ingen hårddiskaktivitet känns av�

Monitorström / lägesknapp

Denna knapp arbetar både som monitorströmknapp och som signalinmatningsväxlare mellan dator och HDMI�

Menyknapp

Tryck på denna knapp för att visa och växla mellan menyerna Brightness (Ljusstyrka) och Volume (Volym)�

Ljusstyrka/Volymhöjning

Tryck på denna knapp för att öka ljusstyrkan/volymen�

Ljusstyrka/Volymsäkning

Tryck på denna knapp för att sänka ljusstyrkan/volymen�

USB 3�0 Portar

USB 3�0 porten är bakåtkompatibel med USB 2�0 enheter� Den stöder upp till 5 Gbit/s

(SuperSpeed) dataöverföringshastighet�

1-7

1-8

8

9

USB 3�0 port (med MSI Superladdningsteknik)

USB 3�0 porten är bakåtkompatibel med USB 2�0 enheter� Den stöder upp till 5 Gbit/s

(SuperSpeed) dataöverföringshastighet�

Med MSI superladdningsteknik fungerar den inte enbart som en normal USB 3�0 port utan möjliggör för användare att ladda USB-enheter även när systemet är avstängt�

Användare behöver inte längre slå på systemet för att ladda USB-enheter� Ännu bättre, den kan reducera laddningstiden med upp till 40 % och göra livet ännu mer effektivt.

Kortläsarenhet

Den inbyggda kortläsaren stöder olika typer av minneskort�

10

Strömkontakt

Strömadaptern konverterar växelström till likström för användning i detta uttag� Ström som levereras genom detta uttag förser datorn med ström� För att förhindra skador på datorn ska alltid den medföljande nätadaptern användas�

11

Utmatningsöppning

Sätt in ett tunt rakt föremål (såsom ett gem) i utmatningshålet för att öppna den optiska enheten manuellt om utmatningsknappen inte fungerar�

12

Utmatningsknapp

Tryck på utmatningsknappen för att öppna den optiska skivenheten�

13

UDDA-indiator

Om den optiska enhetens UDDA-indiator är på betyder det att systemet läser data från eller skriver data till en CD eller DVD�

14

Optisk skivenhet

En DVD-multienhet är integrerad för din hemmaunderhållning (Blu-ray är tillval)�

Viktigt

1� Vi föreslår att du av säkerhetsskäl först ansluter strömadaptern till AIO datorn och sedan ansluter strömkabeln till vägguttaget�

2� Höghastighetsenheter rekommenderas för USB 3�0 portar medan låghastighetsenheter, såsom mus eller tangentbord föreslås anslutas till USB 2�0 portarna på baksidan�

Översikt h Vy över- och undersida

1 2

3 4

1

2

3

4

Strömbrytare/ LED

Tryck på strömbrytaren för att stänga av eller starta systemet�

Strömindikatorn tänds när systemet är på och släcks när systemet stängs av� För att spara ström, blinkar lampan i läget S3 (Suspend to RAM) och stängs av i läget S4

(Suspend to Disk)�

Lock webbkamera

Använd detta webbkameraskydd för att skydda dig från spioneri från potentiella hackare�

Fläkt

Ventilationsöppningarna i höljet är till för luftbyte för att förhindra att utrustningen

överhettas� Täck inte över ventilationshålen�

Stativ

Använd stativet till att placera datorn på ett jämnt och stabilt underlag�

1-9

Komponentutbyte och uppgradering

Observera att vissa komponenter som är förinstallerade i produkten kan uppgraderas eller bytas ut på användarens begäran beroende på modellen användaren köpt�

1-10

För ytterligare information om den köpta produkten kontakta din lokala återförsäljare�

Försök inte att uppgradera eller byta ut någon komponent i produkten såvida inte du är en auktoriserad återförsäljare eller servicecenter eftersom det kan göra att garantin blir ogiltig� Det rekommenderas starkt att du kontaktar den auktoriserade återförsäljaren eller servicecenter för alla uppgraderingar eller bytesservice�

Komma igång

Detta kapitel ger information om hur man ställer in maskinvaran� Var försiktig vid anslutning av kringutrustning och håller i enheterna� Använd en jordansluten handledsrem för att undvika statisk elektricitet�

2

2-2

Tips om säkerhet och bekvämlighet

AIO-datorn är en bärbar plattform som låter dig arbeta var som helst� Det är dock viktigt att välja en bra arbetsplats om du skall arbeta med datorn under en längre tid�

1� Arbetsplatsen bör vara tillräckligt upplyst�

2� Välj lämpligt bord och stol och justera höjden så att den passar din arbetsställning�

3� När du sitter på en stol, sitt rakt och har en god hållning Justera stolens ryggstöd

(om möjligt) för att stödja ryggen på ett bekvämt sätt�

4� Sätt fötterna jämnt och naturligt på golvet så att knän och armbågar har rätt position (ungefär 90 grader) vid arbete�

5� Lägg händerna på bordet på ett naturligt sätt så att handlederna har stöd�

6� Justera AIO-datorn:s vinkel/placering för optimal visning�

7� Undvik att använda datorn på obekväma platser (såsom i sängen)�

8� AIO-datorn är en elektrisk apparat� Hantera den försiktigt för att undvika personskador�

1

3

4 90-120

15-20

38-76 cm

5

6

4 2

2

4

Komma igång

Hårdvaruinställning

Viktigt

• Illustrationerna är enbart som referens� Ditt system kan se annorlunda ut�

• Kontrollera att systemet har jordats genom nätkabeln och eluttaget innan du sätter på systemet�

• Använd inte vassa föremål på skärmen�

1� Justera stället till en passande vinkel tills systemet är säkert placerat�

2-3

2� Anslut adaptern till systemet och anslut elkabeln�

3

1

2-4

3� Tryck på strömknappen för att starta systemet�

2

Systemhantering

Detta kapitel behandlar väsentlig information om systemhantering�

Viktigt

All information kan ändras utan föregående meddelande�

3

Energisparfunktioner

Energisparfunktioner för persondatorer (PC) och monitorer har potentialen att spara betydelsefulla mängder av elektricitet samtidigt som det ger miljöfördelar�

För att bli energieffektiv bör du stänga av skärmen eller ställa in dator att gå in i viloläge efter en period med inaktivitet� h Energihantering i Windows 10

■ [Power Options] (Energialternativ) i Windows OS låter dig kontrollera energihanteringsfunktionen för din skärm, hårddisken och batteriet� Högerklick på [Start] , välj [Control Panel] (Kontrollpanel) ur listan och klicka sedan på [System and Security] (System och säkerhet)�

3-2

Välj [Power Options] (Strömalternativ) och välj ett energischema som uppfyller dina personliga behov. Du kan även finjustera inställningarna genom att klicka på [Change plan settings] (Ändra schemainställningar)�

■ Menyn Shut Down Computer (Stäng av datorn) ger alternativ till Sleep

(Viloläge) (S3/S4) och Shut Down (Stäng av) (S5) för snabb och enkel hantering av systemets ström� h

Strömhantering genom ENERGY STAR kvalificerade

monitorer

Strömhanteringsfunktionen låter datorn initiera ett lågenergi- eller "vilo" -läge efter en period av inaktivitet av användaren� Vid användning med en extern ENERGY STAR kvalificerad monitor stöder också denna funktion liknande strömhanteringsfunktioner hos monitorn� Utnyttja dessa potentiella energibesparingar, energibesparingsfunktionen har förinställts för att uppträda på följande sätt när systemet arbetar med strömanslutning:

■ Stänger av skärmen efter 15 minuter

■ Initierar vila efter 30 minuter

Systemhantering h Väcka systemet

Datorn kommer att kunna väckas från energisparläge genom att svara på ett kommando från något av följande:

■ strömbrytaren,

■ nätvekret (Vaknar vid LAN),

■ musen,

■ tangentbordet�

Energispartips:

■ Stäng av monitorn genom att trycka på monitorn strömbrytaren efter en period med inaktivitet�

■ Justera inställningarna i Energialternativ under Windows OS för att optimera din dators energihantering�

■ Installera energisparprogram för att hantera din dators energiförbrukning�

■ Ta alltid ut nätkabeln eller stäng av vägguttaget om datorn inte kommer att användas under en längre period för att minska energiförbrukningen�

3-3

Nätverksanslutning (Windows 10)

h Kabelanslutet nätverk

1� Högerklicka på [Start] och välj [Control Panel] (Kontrollpanel) ur listan�

2� Välj [View network status and tasks] (visa nätverksstatus och uppgifter) under

[Network and Internet] (nätverk och internet)�

3-4

3� Välj [Set up a new connection or network] (skapa en ny anslutning eller nätverk)�

Systemhantering

4� Välj [Connect to the Internet] (Anslut till internet) och klicka på [Next] (Nästa)�

5� Välj [Broadband (PPPoE)] (Bredbandsanslutning (PPPoE)) för att ansluta med DSL eller kabel som kräver ett användarnamn och ett lösenord�

6� Ange den information du fått av Internetleverantören (ISP) och klicka på [Connect]

(Anslut) för göra en LAN-anslutning�

3-5

h Trådlöst nätverk

1� Gå till [Start] , klicka på [Settings] (Inställningar) och välj [Network and Internet]

(Nätverk och Internet)�

2� En lista med tillgängliga WLAN-anslutningar öppnas� Välj en anslutning från listan�

3� För att etablera en ny anslutning välj [Network and Sharing Center] (nätverks- och delningscenter)�

3-6

4� Välj [Set up a new connection or network] (skapa en ny anslutning eller nätverk)�

5� Välj sedan [Manually connect to a wireless network] (Anslut till ett trådlöst nätverk manuellt) och klicka på [Next] (Nästa) för att fortsätta�

6� Ange information för det trådlösa nätverk du vill lägga till och klicka på [Next]

(Nästa) för att fortsätta�

7� En ny WLAN-anslutning har gjorts�

Systemhantering

Systemåterställning (Windows 10)

Syftet med att använda systemåterställningsfunktionen kan vara:

■ Återställ systemet till de ursprungliga inställningarna med vilken datorn levererades�

■ När fel har inträffat i operativsystemet du använder.

■ När operativsystemet påverkas av virus och inte fungerar normalt�

■ När du vill installera OS med andra inbyggda språk�

Innan du använder systemåterställningsfunktionen, säkerhetskopiera viktiga data på hårddisken till andra lagringsenheter�

Om följande lösning inte återställer ditt system, kontakta en auktoriserad återförsäljare eller servicecenter för ytterligare hjälp�

3-7

Återställ denna dator

1� Gå till [Start] , klicka på [Settings] (Inställningar) och välj [Update and security]

(Uppdatering och säkerhet)�

2� Välj [Recovery] (Återställning) och klicka på [Get started] (Kom igång) under

[Reset this PC] (Återställ denna dator) för att påbörja återställningen av systemet�

3-8

3. Fönstret för [Choose an option] (Välj ett alternativ) visas. Välj mellan [Keep my files]

(Behåll mina filer) och [Remove everything] (Ta bort allt).

Återställ denna dator

Behåll mina filer

Ta bort allt

Endast drivrutinen som Windows är installerad på

Alla drivenheter

Ta bara bort mina filer

Ta bort filer och rensa drivenheten

Ta bara bort mina filer

Ta bort filer och rensa drivenheten

Systemhantering h

Behåll mina filer

1. Välj [Keep my files] (Behåll mina filer).

2� Skärmen [Your apps will be removed] (Dina appar kommer att tas bort) visar en lista över appar som kommer att behöva ominstalleras från webben eller installationsskivor� Klicka på [Next] (Nästa) för att fortsätta�

3-9

3� Nästa fönster kommer att visa ändringarna som görs under processen� Klicka på

[Reset] (Återställ) för att påbörja återställningen av systemet�

h Ta bort allt

1� Välj [Remove everything] (Ta bort allt)�

3-10

2. Om du har flera drivrutiner kommer ett fönster att visas och be dig välja mellan

[Only the drive where Windows is installed] (Endast drivrutinen som Windows är installerad på) och [All drives] (Alla drivenheter)�

3. Välj sedan mellan [Just remove my files] (Ta bara bort mina filer) och [Remove files and clean the drive] (Ta bort filer och rensa drivrutinen).

4� Nästa fönster kommer att visa ändringarna som görs under processen� Klicka på

[Reset] (Återställ) för att påbörja återställningen av systemet�

Felsökning

A

A-2

Systemet startar inte

1� Kontrollera om systemet är anslutet till ett eluttag och är påslagen�

2� Kontrollera om elsladden och alla sladdar sitter ordentligt på plats�

När jag slår på datorn visas meddelandet "Operating System not found"

(Operativsystemet hittas inte) eller Windows startar inte�

1� Kontrollera om det sitter en icke-starbar CD/DVD i den optiska diskenheten� Ta i så fall bort CD:n/ DVD:n och starta om datorn�

2� Kontrollera systemstartenhetens inställning för prioritet i BIOS-inställningarna�

Systemet kan inte stängas av�

Det är bäst att stänga av datorn med avstängningsikonen i operativsystemet�

Andra metoder, inklusive de som nämns nedan, kan resultera i inläsningsfel� Om inte avstängningsproceduren fungerar, välj något av följande:

1� Tryck på knapparna Ctrl+Alt+Del, och välj avstängning�

2� Håll strömbrytaren intryckt tills systemet är avstängt�

3� Ta ut elkabeln från systemet�

Mikrofonen fungerar inte�

1� För inbyggd mikrofon, gå till Start > Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud >

Ljud, för att kontrollera om ljudet stängts av�

2� Om du använder en extern mikrofon, kontrollera att mikrofonen är ansluten till mikrofonuttaget�

Internetanslutningen har problem�

1� Om du har problem med att ansluta till din Internettjänstleverantör (ISP), kontrollera om ISP:en har tekniska problem�

2� Kontrollera nätverksinställningarna och anslutningen som se till att systemet är rätt konfigurerat för Internetanslutning.

3� Den trådlösa LAN-funktionens dataöverföringshastighet påverkas av avstånd och hinder mellan enheter och åtkomstpunkter� Välj den åtkomstpunkt som är närmast ditt system för att maximera dataöverföringshastigheten�

Felsökning

Systemhögtalare fungerar inte�

1� Kontrollera huvudvolyminställningen i ljudmixern�

2� Om du använder en applikation som har en egen volymkontroll, kontrollera om volymen är avstängd�

3� Om du har anslutit en ljudkabel till hörlursuttaget, ta bort den�

4� Om systemet har OSD-funktion, justera OSD-volymen�

Det går inte att spela någon CD/DVD med systemets DVD-ROM�

1� Kontrollera att CD-/DVD-etiketten är vänd uppåt�

2� Om CD:n/DVD:n kräver programvara, kontrollera att programvaran är ordentligt installerad enligt programinstruktionerna�

3� Om en regionkodsvarning visas när du spelar DVD:n, kan problemet vara att

DVD:n är inkompatibel med systemets DVD-ROM� Regionkoden är angiven på skivans förpackning�

4� Om du ser videon men inte kan höra ljudet, kontrollera mediaspelaren�

Kontrolera också att högtalarna och inställningen av huvudvolyemen inte är avstängda i ljudmixern�

5� Kontrollera om drivenheterna är riktigt installerade� Klicka på Start >

Kontrollpanel > System > Enhetshanteraren�

6� En smutsig eller repad skiva kan orsaka att datorn hänger sig när den försöker läsa skivan� Starta om datorn vid behov, och kontrollera om skivan är smutsig eller repad�

7� Använd DVD-spelarprogramvara som PowerDVD eller WinDVD för att spela

DVD-videon�

DVD-ROM-enhetens bricka öppnas inte�

1� Se till att datorn är påslagen�

2� Tryck på DVD-ROM-enhetens utmatningsknapp�

3� Om inte utmatningsknappen fungerar, öppna brickan genom att föra in ett vasst, spetsigt föremål i hålet intill utmatningsknappen�

Systemets skärm visar inget�

1� Kontrollera om systemet är anslutet till ett eluttag och är påslagen�

2� Systemet kan vara i viloläge� Tryck på en valfri knapp för att aktivera displayen�

A-3

advertisement

Related manuals