MSI MS-AA78 Pro 20 7NC Manualul proprietarului

Add to My manuals
35 Pages

advertisement

MSI MS-AA78 Pro 20 7NC Manualul proprietarului | Manualzz

Pro 20/ 20T Series

All-in-One (AIO) PC

Sistem MS-AA78

ii

Cuprins

Notificare privind drepturile de autor �����������������������������������������������������������������������iii

Mărci comerciale �����������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Revizuiri ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Upgrade şi garanţie ������������������������������������������������������������������������������������������������� iv

Achiziţia pieselor de schimb ������������������������������������������������������������������������������������ iv

Asistenţă tehnică ����������������������������������������������������������������������������������������������������� iv

Caracteristici produs ecologic ��������������������������������������������������������������������������������� iv

Politica de mediu �������������������������������������������������������������������������������������������������� v

Informaţii privind substanţele chimice ��������������������������������������������������������������������� v

Informaţii privind bateria ������������������������������������������������������������������������������������������ v

Instrucţiuni privind siguranţa ����������������������������������������������������������������������������������� vi

Conformitate CE ���������������������������������������������������������������������������������������������������� viii

Declaraţia FCC privind interferenţele frecvenţelor radio de clasă B ��������������������� viii

Declaraţia WEEE �������������������������������������������������������������������������������������������������� viii

1. Prezentare generală ........................................... 1-1

Conţinutul Pachetului ������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2

Prezentare Generală a Sistemului ����������������������������������������������������������������������� 1-3

Înlocuirea Componentelor şi Upgrade ������������������������������������������������������������������ 1-9

2. Noţiuni de bază .................................................. 2-1

Sfaturi pentru siguranţă şi confort ������������������������������������������������������������������������ 2-2

Instalare hardware ����������������������������������������������������������������������������������������������� 2-3

3. Operaţii de sistem .............................................. 3-1

Gestionarea energiei �������������������������������������������������������������������������������������������� 3-2

Conexiunea de reţea (Windows 10) ��������������������������������������������������������������������� 3-4

Recuperarea sistemului (Windows 10) ��������������������������������������������������������������� 3-7

A. Depanare ...........................................................A-1

Prefaţă iii

ii

Prefaţă

Notificare privind drepturile de autor

Conţinutul acestui document este proprietatea intelectuală a MICRO-STAR

INTERNATIONAL. Am pregătit cu minuţiozitate acest document, dar nu oferim nicio garanţie privind corectitudinea conţinutului său. Produsele noastre se află în continuă perfecţionare şi ne rezervăm dreptul de a face modificări fără o notificare prealabilă.

Mărci comerciale

Toate mărcile comerciale sunt proprietatea respectivilor deţinători.

Revizuiri

Revizuiri

V1.1

Dată

2017/03 iii

iv

Upgrade şi garanţie

Reţineţi că anumite componente preinstalate în produs au posibilitate de upgrade sau pot fi înlocuite la solicitarea utilizatorului. Pentru informaţii suplimentare despre produsul achiziţionat de utilizator, contactaţi distribuitorul local. Nu încercaţi să efectuaţi upgrade sau să înlocuiţi componente ale produsului dacă nu sunteţi distribuitor autorizat sau centru de service, deoarece acest lucru poate duce la pierderea garanţiei. Vă recomandăm insistent să contactaţi distribuitorul autorizat sau centrul de service pentru orice upgrade sau înlocuire.

Achiziţia pieselor de schimb

Vă rugăm să reţineţi că achiziţia pieselor de schimb (sau a celor compatibile) efectuată de utilizatorii produsului în anumite ţări sau teritorii poate fi asigurată de producător

în termen de maxim 5 ani de la întreruperea fabricaţiei produsului, în funcţie de reglementările oficiale existente în momentul respectiv. Contactaţi producătorul la adresa http://www.msi.com/support/ pentru a obţine informaţii detaliate privind achiziţia pieselor de schimb.

Asistenţă tehnică

Dacă apare o problemă la sistemul dvs. şi nu există o soluţie în manualul de utilizare, contactaţi locul achiziţionării sau distribuitorul local. Ca alternativă, puteţi apela la următoarele resurse de ajutor pentru îndrumări suplimentare. Vizitaţi site-ul Web MSI pentru întrebări frecvente, ghid tehnic, actualizări de BIOS, de driver şi alte informaţii, la adresa http://www.msi.com/support/

Caracteristici produs ecologic

Consum redus de energie în timpul utilizării şi în repaus

Utilizare limitată de substanţe nocive mediului şi sănătăţii

Se demontează şi reciclează cu uşurinţă

Utilizare redusă a resurselor naturale prin încurajarea reciclării

Durată extinsă de utilizare datorată upgrade-urilor simplu de efectuat

Producere redusă de deşeuri solide datorată politicii de recuperare

Prefaţă v

iv

Prefaţă

Politica de mediu

Produsul a fost conceput astfel încât să permită reutilizarea adecvată a părţilor componente şi reciclarea şi nu trebuie aruncat la gunoiul menajer după uzare.

Utilizatorii trebuie să contacteze punctul local autorizat de colectare a deşeurilor în vederea reciclării şi să depună aici produsele uzate.

Vizitaţi site-ul Web MSI pentru a găsi cel mai apropiat furnizor de servicii în vederea obţinerii informaţiilor referitoare la reciclare.

De asemenea, utilizatorii ne pot contacta la [email protected] pentru informaţii referitoare la eliminarea, recuperarea şi dezasamblarea adecvată produselor MSI.

Informaţii privind substanţele chimice

În conformitate cu reglementările privind substanţele chimice, cum ar fi Regulamentul UE

REACH (Regulamentul CE nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului),

MSI furnizează informaţiile privind substanţele chimice la adresa: http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Informaţii privind bateria

v

Uniunea Europeană:

Bateriile, seturile de baterii şi acumulatorii nu trebuie eliminaţi ca deşeuri menajere nesortate. Utilizaţi sistemul de colectare publică pentru a le returna, a le recicla sau a le trata în conformitate cu reglementările locale.

Taiwan:

Pentru o mai bună protecţie a mediului, bateriile uzate trebuie colectate separat pentru reciclare sau eliminare specială.

California, SUA:

Bateria tip „nasture” poate conţine perclorat şi necesită manipulare specială când se reciclează sau se elimină în California.

Pentru informaţii suplimentare vizitaţi adresa: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiţi bateria numai cu un tip identic sau echivalent, recomandat de producător.

vi

Instrucţiuni privind siguranţa

Citiţi instrucţiunile cu atenţie şi în întregime.

Toate precauţiile şi avertismentele de pe echipament sau din manualul de utilizare trebuie reţinute.

Păstraţi ghidul de utilizare care este livrat în pachet pentru referinţe viitoare.

Feriţi echipamentul de umiditate şi de temperaturi ridicate.

Aşezaţi echipamentul pe o suprafaţă stabilă înainte de a-l seta.

Asiguraţi-vă că tensiunea de alimentare se încadrează în intervalul de siguranţă şi a fost reglată corespunzător la valoarea de 100-240 V înainte de conectarea echipamentului la priza electrică. Nu dezactivaţi pinul de legare la masă din fişa de alimentare. Echipamentul trebuie conectat la o priză de alimentare cu împământare.

Deconectaţi întotdeauna cablul de alimentare înainte de introducerea unei cartele sau a unui modul suplimentar.

Deconectaţi întotdeauna cablul de alimentare c.a. sau scoateţi din funcţiune priza de perete dacă echipamentul urmează a fi lăsat neutilizat pentru un timp, astfel încât să obţineţi un consum de energie zero.

Ventilatorul de pe incintă este utilizat pentru convecţia aerului şi pentru a preveni supraîncălzirea echipamentului. Nu acoperiţi ventilatorul.

Nu lăsaţi echipamentul într-un mediu fără instalaţie de aer condiţionat, la o temperatură de depozitare de peste 60 deteriora echipamentul.

O C (140 O F) sau sub 0 O C (32 O F), care poate

NOTĂ: Temperatura maximă de funcţionare este în jur de 40 O C�

Prefaţă vii

vi

Prefaţă

Nu turnaţi niciodată substanţe lichide în fantele din carcasă, deoarece acestea pot cauza deteriorări ale echipamentului sau şocuri electrice.

Amplasaţi cablul de alimentare astfel încât să nu se poată călca pe el. Nu aşezaţi niciun obiect pe cablul de alimentare.

Când montaţi cablul coaxial la tunerul TV, este necesar să vă asiguraţi că ecranul din metal este conectat adecvat la sistemul de împământare de protecţie al clădirii.

Sistemul de distribuţie prin cablu trebuie să fie legat la pământ (împământat), conform ANSI/NFPA 70 - Codului electric naţional (NEC), în special paragrafului 820.93, Împământarea scutului extern conductiv al unui cablu coaxial.

Feriţi întotdeauna echipamentul de obiecte aflate sub tensiune sau cu un câmp magnetic puternic.

În cazul apariţiei oricăreia din următoarele situaţii, solicitaţi verificarea echipamentului de către personalul de service:

Fişa sau cablul de alimentare este deteriorat.

A pătruns lichid în echipament.

Echipamentul a fost expus la umezeală.

Echipamentul nu funcţionează corespunzător sau în conformitate cu manualul de utilizare.

Echipamentul a căzut şi s-a stricat.

Echipamentul prezintă semne evidente de deteriorare.

vii

1� Dispozitivele de stocare optice sunt clasificate ca fiind produse laser de clasă 1.

Utilizarea controalelor sau efectuarea de modificări sau de proceduri altele decât cele specificate este interzisă.

2� Nu atingeţi lentila din interiorul unităţii.

viii

Conformitate CE

Prin prezenta Micro-Star International CO., LTD declară că acest dispozitiv se conformează cerinţelor principale de siguranţă şi altor dispoziţii semnificative stabilite în Directiva europeană.

Declaraţia FCC privind interferenţele frecvenţelor radio de clasă B

Acest echipament a fost testat şi s-a constatat că se încadrează în limitele pentru un dispozitiv digital de Clasă B, în conformitate cu

Capitolul 15 al Regulilor FCC. Aceste limite sunt proiectate pentru a asigura o protecţie rezonabilă împotriva interferenţelor nedorite într-o instalare rezidenţială. Acest echipament generează, utilizează şi poate radia energie cu frecvenţă radio şi, dacă nu este instalat şi utilizat în conformitate cu manualul de instrucţiuni, poate produce interferenţe nedorite comunicaţiilor radio.

Cu toate acestea, nu există nicio garanţie că interferenţa nu va apărea într-o anumită instalare. În cazul în care acest echipament produce interferenţe nedorite recepţiei radio sau TV, care poate fi determinată prin oprirea şi pornirea echipamentului, utilizatorul este sfătuit să încerce să corecteze interferenţa luând una sau mai multe dintre măsurile de mai jos:

Reorientaţi sau reamplasaţi antena receptoare.

Măriţi distanţa dintre echipament şi receptor.

Conectaţi echipamentul la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.

Pentru asistenţă, consultaţi furnizorul sau un tehnician radio/TV cu experienţă.

Notificarea 1

Modificările sau înlocuirile care nu sunt explicit aprobate de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

Notificarea 2

Trebuie utilizate cabluri de interfaţă şi cabluri de alimentare c.a. ecranate, dacă există, pentru respectarea limitelor de emisii.

Dispozitivul se conformează Capitolului 15 al Regulilor FCC. Funcţionarea este supusă următoarelor două condiţii:

1� acest dispozitiv nu poate produce interferenţe nedorite şi

2� acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă primită, inclusiv interferenţe care pot produce o funcţionare nedorită.

Declaraţia WEEE

În conformitate cu Directiva Uniunii Europene („UE”) privind deşeurile de produse electrice şi electronice, Directiva 2002/96/EC, care intră în vigoare pe 13 august 2005, produsele de „echipamente electrice şi electronice” nu mai pot fi eliminate ca deşeuri comunitare şi producătorii echipamentelor electronice acoperite de directivă sunt obligaţi să preia astfel de produse la sfârşitul duratei de funcţionare utilă.

Prefaţă

PB

1

Prezentare generală

Acest sistem este proiectat pentru comerţ ecologic şi un stil de viaţă digital inteligent, utilizând un afişaj LED antireflex cu iluminare de fundal pentru a creşte claritatea, reducând în acelaşi timp gradul de solicitare a ochilor. Cu carcasa ultraîngustă şi baza cu utilizare flexibilă proiectată special, acesta

îmbină tehnologia cu viaţa, făcând computerele mai uşor de utilizat - adecvat atât pentru utilizatori rezidenţiali, cât şi pentru întreprinderi.

Conţinutul Pachetului

All-in-One PC Adaptor c.a./c.c.

Cablu de alimentare de c.a.

1-2

Disc cu drivere/utilitare

Manualul utilizatorului

Ghid rapid Tastatură (opţional)

Mouse (opţional)

* Vă rugăm să ne contactaţi imediat în cazul în care unul dintre aceste articole este deteriorat sau lipseşte.

* Ilustraţiile sunt doar orientative şi conţinutul pachetului dvs. poate varia în funcţie de modelul pe care l-aţi achiziţionat.

Prezentare generală

1-3

1-2

Prezentare generală

Prezentare Generală a Sistemului

h

Vedere din faţă

1 2 3

1

2

3

4

5

5 4 5

Microfon

Microfonul integrat poate fi utilizat pentru conversaţii video online.

Cameră Web

Camera Web încorporată poate fi utilizată pentru fotografiere, înregistrare sau conferinţe video şi pentru orice alte aplicaţii interactive.

Indicator cu LED (opţional)

Indicatorul cu LED arată când unitatea înregistrează. Indicatorul cu LED ar trebui să fie aprins când dispozitivul înregistrează un flux video şi stins când când dispozitivul nu

înregistrează un flux video.

Afişaj

Afişaj de 20” HD+ cu o rezoluţie optimă de 1600 x 900 pixeli şi un aspect standard de

16:9 ecran lat.

Difuzoarele stereo

Difuzoarele stereo încorporate asigură un sunet de calitate sound blaster cu recunoaşterea sistemului stereo.

1-3

h

Vedere din spate

1

1-4

2 3 4

5

6

8

7

8

10

9 11

12

13

Prezentare generală

1-5

1-4

Prezentare generală

1

2

3

4

Ventilator

Ventilatorul de pe incintă este utilizat pentru convecţia aerului şi pentru a preveni supraîncălzirea echipamentului. Nu acoperiţi ventilatorul.

Suport

Utilizaţi suportul pentru a amplasa sistemul pe o suprafaţă plată şi stabilă.

Orificiu pentru direcţionarea cablurilor

Direcţionează cablurile prin orificiul de direcţionare cablu pentru a evita încurcarea cablurilor când sunt conectate diverse dispozitive.

Port încuietoare Kensington

Acest PC AIO oferă un port de încuietoare Kensington, care permite utilizatorilor să fixeze PC-ul AIO în poziţie cu o cheie sau un dispozitiv PIN mecanic ataşat printr-un cablu de metal cauciucat. Capătul cablului are o mică buclă care permite ancorarea cablului în jurul unui obiect imobil, cum ar fi o masă grea sau un alt echipament similar, fixând astfel PC-ul AIO în poziţie.

5 Port ieşire HDMI (opţional)

Interfaţa multimedia cu definiţie înaltă (HDMI) este o interfaţă audio/video complet digitală, capabilă să transmită fluxuri necomprimate. HDMI acceptă toate formatele TV, inclusiv formatele video standard, îmbunătăţite sau de înaltă definiţie, plus audio digital multicanal printr-un singur cablu.

* Consultaţi pictograma imprimată pe carcasă pentru poziţia exactă a portului de intrare

HDMI şi a portului de ieşire HDMI.

6

7

8

Port de intrare HDMI (opţional)

(cu tehnologia de afişare instantanee MSI)

Interfaţa multimedia cu definiţie înaltă (HDMI) este o interfaţă audio/video complet digitală, capabilă să transmită fluxuri necomprimate. HDMI acceptă toate formatele TV, inclusiv formatele video standard, îmbunătăţite sau de înaltă definiţie, plus audio digital multicanal printr-un singur cablu.

Cu tehnologia de afişare instantanee MSI, când conectaţi cu succes alimentarea la sistemul AIO PC, monitorul intră automat în modul „repaus” fără a apăsa pe butonul de alimentare. Când dispozitivele sunt conectate la portul de intrare HDMI, monitorul porneşte imediat. De asemenea, puteţi comuta modurile prin butonul de alimentare/mod monitor de pe panoul lateral dacă aţi pornit deja sistemul AIO PC. Această tehnologie vă ajută să economisiţi mai multă energie pentru sistem.

* Consultaţi pictograma imprimată pe carcasă pentru poziţia exactă a portului de intrare

HDMI şi a portului de ieşire HDMI.

Port VGA

Portul mamă DB cu 15 pini este furnizat pentru monitor.

Port serial

Portul serial acceptă scanere pentru coduri de bare, imprimante pentru coduri de bare, imprimante pentru bonuri, dispozitive pentru cărţi de credit etc..

1-5

1-6

9

10

11

12

13

Mufă RJ-45 LAN

Mufa standard LAN RJ-45 este furnizată pentru conectarea la reţeaua locală (LAN).

Puteţi conecta un cablu de reţea la aceasta.

Verde/Portocaliu Galben

LED Culoare

Stânga Galben

Stare LED

Stins

Aprins (continuu)

Aprins (mai luminos şi intermitent)

Stins Dreapta Verde

Aprins

Portocaliu Aprins

Condiţie

Legătura LAN nu este stabilită.

Legătura LAN este stabilită.

Computerul comunică cu un alt computer din reţeaua LAN.

Este selectată rata de date de 10 Mbit/s.

Este selectată rata de date de 100 Mbit/s.

Este selectată rata de date de 1000 Mbit/s.

Port USB 3.0

Portul USB 3.0 este retrocompatibil cu dispozitivele USB 2.0. Acesta acceptă o rată de transfer al datelor de până la 5 Gbit/s (SuperSpeed).

Port USB 2.0

Portul USB (Magistrală serială universală) este oferit pentru ataşarea dispozitivelor

USB, cum ar fi o tastatură, un mouse sau alte dispozitive compatibile USB. Acesta acceptă o rată maximă de transfer de date de 480 Mbit/s (viteză ridicată).

Mufă microfon

Acest conector este destinat microfoanelor.

Mufă de ieşire

Acest conector este destinat căştilor sau difuzoarelor.

Prezentare generală

1-7

1-6

Prezentare generală h

Vedere laterală

1

3

5

7

9

12

6

8

2

4

10

11

13

15

14

16

5

6

1

2

3

4

LED de alimentare sistem

LED-ul de alimentare iluminează când sistemul este pornit şi se stinge când sistemul este oprit. Din punct de vedere al economisirii energiei, LED-ul iluminează intermitent în modul S3 (Suspendare la RAM) şi se stinge în modul S4 (Suspendare la disc).

LED de alimentare monitor

LED-ul de alimentare luminează când monitorul este pornit şi se stinge când monitorul este oprit.

LED unitate hard disk

Acest indicator indică starea activităţii unităţii HDD. Indicatorul pâlpâie atunci când sistemul accesează date de pe unitatea HDD şi rămâne stins dacă nu se detectează nicio activitate a discului.

Buton de alimentare sistem

Apăsaţi pe butonul de alimentare pentru a porni sau opri sistemul.

Buton de alimentare monitor

Apăsaţi pe butonul de alimentare a monitorului pentru a porni sau opri monitorul.

Buton Meniu

Apăsaţi pe acest buton pentru a vizualiza şi a comuta între meniurile Luminozitate şi

Volum.

1-7

1-8

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Buton Creştere luminozitate / Creştere volum

Apăsaţi pe acest buton pentru a regla creşterea de luminozitate/volum.

Buton Reducere luminozitate / Reducere volum

Apăsaţi pe acest buton pentru a regla reducerea de luminozitate/volum.

Port USB 3.0

Portul USB 3.0 este retrocompatibil cu dispozitivele USB 2.0. Acesta acceptă o rată maximă de transfer de date de 5Gbit/s (super viteză)

Port USB 3.0 (cu tehnologia de super-încărcător MSI) (opţional)

Cu tehnologia super-încărcător MSI, nu numai că aceasta funcţionează ca un port USB

3.0 normal, dar de asemenea, permite utilizatorilor să încarce dispozitivele USB chiar şi atunci când sistemul este oprit. Utilizatorii nu vor mai trebui să pornească sistemul doar pentru a încărca dispozitive USB. În plus, acesta poate reduce timpul de încărcare cu până la 40%, ceea ce face viata mai eficientă decât oricând.

Unitate cititor de carduri

Cititorul de carduri încorporat poate accepta diferite tipuri de carduri de memorie.

Mufă de alimentare

Adaptorul c.a./c.c. converteşte curentul alternativ în curent continuu pentru această mufă. Energia furnizată cu ajutorul acestei mufe asigură alimentarea PC-ului. Pentru a preveni deteriorarea PC-ului, utilizaţi întotdeauna adaptorul furnizat.

Unitate de disc optic

Pentru divertismentul de acasă s-a integrat o unitate DVD Super-Multi (opţional Bluray).

Fantă de scoatere

Introduceţi un obiect drept şi subţire (cum ar fi o agrafă) în fanta de scoatere pentru a deschide manual discul optic dacă butonul de scoatere nu funcţionează.

Butonul de scoatere

Apăsaţi pe butonul de evacuare pentru a deschide unitatea de disc optic.

LED unitate de disc optic

Dacă LED-ul ODD este pornit, înseamnă că sistemul citeşte date de pe sau scrie pe un CD sau DVD.

Important

• Din motive de siguranţă, vă sugerăm ca mai întâi să conectaţi adaptorul c.a./c.c. la sistemul dvs. AIO PC şi apoi să conectaţi cablul de alimentare la priză.

• Dispozitivele de înaltă viteză sunt recomandate pentru porturi USB 3.0, în timp ce dispozitivele de mică viteză, cum ar fi mouse-ul sau tastatura, se recomandă să fie conectate la porturile USB 2.0 de pe panoul din spate.

Prezentare generală

1-9

1-8

Prezentare generală

Înlocuirea Componentelor şi Upgrade

Reţineţi că anumite componente preinstalate în produs au posibilitate de upgrade sau pot fi înlocuite la solicitarea utilizatorului, în funcţie de modelele achiziţionate de utilizatori.

Pentru informaţii suplimentare despre produsul achiziţionat de utilizator, contactaţi distribuitorul local. Nu încercaţi să efectuaţi upgrade sau să înlocuiţi componente ale produsului dacă nu sunteţi distribuitor autorizat sau centru de service, deoarece acest lucru poate duce la pierderea garanţiei. Vă recomandăm insistent să contactaţi distribuitorul autorizat sau centrul de service pentru orice upgrade sau înlocuire.

1-9

2

Noţiuni de bază

Acest capitol furnizează informaţii privind procedurile de configurare hardware.

La conectarea dispozitivelor periferice, ţineţi-le cu atenţie şi utilizaţi o brăţară de mână legată la masă pentru evitarea electricităţii statice.

2-2

Sfaturi pentru siguranţă şi confort

AIO PC este o platformă portabilă care vă permite să lucraţi oriunde. Cu toate acestea, alegerea unui spaţiu de lucru bun este importantă dacă trebuie să lucraţi cu PC-ul o perioadă lungă de timp.

1� Spaţiul de lucru trebuie să aibă o iluminare suficientă.

2� Alegeţi un birou şi un scaun adecvat şi reglaţi-le înălţimea, pentru a se potrivi poziţiei dvs. în timpul lucrului.

3� Staţi drept pe scaun şi menţineţi-vă o poziţie dreaptă. Reglaţi spătarul scaunului

(dacă este posibil) pentru ca spatele să stea confortabil.

4� Aşezaţi-vă picioarele direct şi natural pe podea, astfel încât genunchii şi coatele să aibă o poziţie adecvată (circa 90 de grade) în timpul funcţionării.

5. Aşezaţi-vă mâinile în mod natural pe birou, pentru a susţine încheieturile.

6. Reglaţi unghiul/poziţia dispozitivului AIO PC pentru o vizualizare optimă.

7� Evitaţi utilizarea PC-ului într-un spaţiu care poate cauza disconfort (de exemplu,

în pat).

8� AIO PC este un dispozitiv electric. Trataţi-l cu mare grijă, pentru a preveni accidentarea personală.

1

3

4 90-120

15-20

38-76 cm

5

6

4 2

2

4

Noţiuni de bază

2-3

2-2

Noţiuni de bază

Instalare hardware

Important

• Ilustraţiile au scop numai pentru referinţă. Este posibil ca aspectul sistemului dvs. să difere.

• Asiguraţi-vă că sistemul dvs. a fost legat la masă prin intermediul cablului de alimentare cu a.c. şi al prizei electrice înainte de a porni alimentarea sistemului.

• Nu zgâriaţi afişajul cu obiecte ascuţite.

1. Reglaţi stativul la un unghi corespunzător până când poziţionaţi sistemul în siguranţă.

2-3

2. Conectaţi adaptorul la sistem şi conectaţi cablul de alimentare.

2-4

3. Apăsaţi pe butonul de alimentare pentru a porni sistemul.

Noţiuni de bază

PB

3

Operaţii de sistem

Acest capitol vă oferă informaţii esenţiale cu privire la operaţiile disponibile ale sistemului.

Important

Toate informaţiile pot fi modificate fără înştiinţare prealabilă.

Gestionarea energiei

Gestionarea energiei computerelor personale (PC-uri) şi a monitoarelor are potenţialul de a economisi cantităţi semnificative de electricitate, precum şi de a oferi beneficii semnificative din punct de vedere ecologic.

Pentru a utiliza eficient energia, deconectaţi monitorul de la sursa de alimentare sau treceţi PC-ul în modul Repaus după o perioadă de inactivitate a utilizatorului.

h

Gestionarea energiei în sistemul Windows 10

■ Meniul [Power Options] (Opţiuni de alimentare) din sistemul de operare

Windows permite controlul caracteristicilor de gestionare a energiei pentru monitor, unitatea de hard disk şi baterie. Faceţi clic dreapta pe [Start]

, selectaţi [Control Panel] (Panou de control) din listă şi apoi faceţi clic pe

[System and Security] (Sistem şi securitate).

3-2

Selectaţi [Power Options] (Opţiuni de alimentare) şi alegeţi un plan de alimentare care corespunde nevoilor dvs. personale. De asemenea, puteţi configura precis setările, făcând clic pe [Change plan settings] (Modificare setări plan).

■ Meniul Shut Down Computer (Închidere computer) prezintă opţiunile Sleep

(Repaus) (S3/S4) şi Shut Down (Închidere) (S5) pentru o gestionare rapidă şi uşoară a alimentării sistemului dvs.

h

Gestionarea energiei prin monitoare cu certificare

ENERGY STAR (opţional)

Caracteristica de gestionare a energiei permite computerului să iniţieze un mod de alimentare redusă sau „Repaus” după o perioadă de inactivitate a utilizatorului. Când se utilizează cu un monitor extern cu certificare ENERGY STAR, această caracteristică acceptă şi caracteristici similare de gestionare a energiei ale monitorului. Pentru a beneficia de aceste economii potenţiale de energie, caracteristica de gestionare a energiei a fost prestabilită să se comporte în următoarele moduri atunci când sistemul funcţionează pe alimentare de c.a.:

■ Oprire afişaj după 10 de minute

■ Iniţiere Repaus după 30 de minute

Operaţii de sistem

3-3

3-2

Operaţii de sistem h

Reactivarea sistemului

Computerul va putea reveni din modul economisire energie ca răspuns la o comandă provenită de la una din următoarele surse:

■ butonul de alimentare,

■ reţea (Wake On LAN - Activare în LAN),

■ tastatura.

Sfaturi pentru economisirea energiei:

■ Opriţi monitorul apăsând pe butonul de alimentare al LCD-ului după o perioadă de inactivitate a utilizatorului.

■ Reglaţi setările din Power Options (Opţiuni alimentare) în sistemul de operare

Windows pentru a optimiza administrarea alimentării PC-ului.

■ Instalaţi software de economisire a consumului de energie pentru a administra consumul de energie al PC-ului.

■ Deconectaţi întotdeauna cablul de alimentare c.a. sau scoateţi din funcţiune priza de perete dacă PC-ul este lăsat neutilizat pentru un timp, pentru a obţine un consum de energie zero.

3-3

Conexiunea de reţea (Windows 10)

h

Reţea cu fir

1. Faceţi clic dreapta pe [Start] listă.

şi selectaţi [Control Panel] (Panou de control) din

2. Selectaţi [View network status and tasks] (Vizualizare stare şi sarcini de reţea) sub

[Network and Internet] (Reţea şi internet).

3-4

3. Selectaţi [Set up a new connection or network] (Configurare conexiune sau reţea nouă).

Operaţii de sistem

3-5

3-4

Operaţii de sistem

4. Alegeţi opţiunea [Connect to the Internet] (Conectare la internet) şi faceţi clic pe

[Next] (Următorul).

5. Selectaţi [Broadband (PPPoE)] (Bandă largă (PPPoE)) pentru a vă conecta utilizând

DSL sau cablu care necesită un nume de utilizator şi o parolă.

6. Tastaţi informaţiile de la furnizorul de servicii Internet (ISP) şi faceţi clic pe [Connect]

(Conectare) pentru a stabili conexiunea LAN.

3-5

h

Reţea fără fir

1� Mergeţi la [Start] , faceţi clic pe [Settings] (Setări) şi selectaţi [Network and

Internet] (Reţea şi Internet).

2. Pe ecran va apărea o listă a conexiunilor WLAN disponibile. Alegeţi o conexiune din listă.

3. Pentru a stabili o nouă conexiune, selectaţi [Network and Sharing Center] (Reţea şi centru de partajare).

3-6

4. Selectaţi [Set up a new connection or network] (Configurare conexiune sau reţea nouă).

5. În continuare, alegeţi [Manually connect to a wireless network] (Conectare manuală la o reţea fără fir) şi faceţi clic pe [Next] (Următorul) pentru a continua.

6. Introduceţi informaţii pentru reţeaua fără fir pe care doriţi să o adăugaţi şi faceţi clic pe [Next] (Următorul) pentru a continua.

7. A fost creată o conexiune WLAN nouă.

Operaţii de sistem

3-7

3-6

Operaţii de sistem

Recuperarea sistemului (Windows 10)

Printre scopurile utilizării funcţiei System Recovery (Recuperare sistem) se poate număra:

■ Restabileşte sistemul la starea iniţială a setărilor implicite ale producătorului original.

■ Când survin unele erori la sistemul de operare aflat în uz.

■ Când sistemul de operare este afectat de un virus şi nu poate funcţiona normal.

■ Când doriţi să instalaţi sistemul de operare cu alte limbi integrate.

Înainte de a utiliza funcţia System Recovery (Recuperare sistem), faceţi copii de rezervă pentru datele salvate în unitatea sistemului dvs. pe alte dispozitive de stocare.

Dacă soluţia următoare nu reuşeşte să vă recupereze sistemul, contactaţi distribuitorul local autorizat sau un centru de service pentru asistenţă suplimentară.

3-7

Resetaţi acest PC

1. Mergeţi la [Start] , faceţi clic pe [Settings] (Setări) şi selectaţi [Update and security] (Actualizare şi securitate).

2. Selectaţi [Recovery] (Recuperare) şi faceţi clic pe [Get started] (Introducere) de sub [Reset this PC] (Resetaţi acest PC) pentru a iniţia procesul de recuperare a sistemului.

3-8

3. Va apărea ecranul [Choose an option] (Alegeţi o opţiune). Alegeţi între [Keep my files] (Păstrează fişierele personale) şi [Remove everything] (Elimină totul).

Resetaţi acest PC

Păstrează fişierele personale

Doar unitatea pe care este instalat Windows

Elimină totul

Toate unităţile

Elimină numai fişierele mele

Elimină fişierele şi curăţă unitatea

Elimină numai fişierele mele

Elimină fişierele şi curăţă unitatea

Operaţii de sistem

3-9

3-8 h

Păstrează fişierele personale

1. Selectaţi [Keep my files] (Păstrează fişierele personale).

Operaţii de sistem

2. Ecranul [Your apps will be removed] (Aplicaţiile dvs. vor fi eliminate) afişează o listă de aplicaţii care vor trebui reinstalate de pe web sau de pe discurile de instalare.

Faceţi clic pe [Next] (Următorul) pentru a continua.

3-9

3. În următorul ecran vor fi afişate modificările care vor fi efectuate în timpul procesului.

Faceţi clic pe [Reset] (Resetare) pentru a iniţia resetarea sistemului.

h

Elimină totul

1. Selectaţi [Remove everything] (Elimină totul).

3-10

2. Dacă aveţi mai multe unităţi hard disk, va apărea un ecran în care vi se solicită să alegeţi între [Only the drive where Windows is installed] (Doar unitatea pe care este instalat Windows) şi [All drives] (Toate unităţile).

3. Apoi, selectaţi între [Just remove my files] (Elimină numai fişierele mele) şi [Remove files and clean the drive] (Elimină fişierele şi curăţă unitatea).

4. În următorul ecran vor fi afişate modificările care vor fi efectuate în timpul procesului.

Faceţi clic pe [Reset] (Resetare) pentru a iniţia resetarea sistemului.

Operaţii de sistem

PB

Depanare

A

A-2

Sistemul meu nu porneşte.

1. Verificaţi dacă sistemul este conectat la o priză de alimentare şi dacă este pornit.

2. Verificaţi dacă aţi conectat ferm cablul de alimentare şi toate celelalte cabluri.

Când pornesc computerul, mesajul „Operating System not found”

(Sistemul de operare nu a fost găsit) apare sau sistemul de operare

Windows nu porneşte.

1. Verificaţi dacă există un CD/DVD de pe care nu se poate instala sistemul

în unitatea de isc optică. În acest caz, scoateţi CD-ul/DVD-ul şi reporniţi computerul.

2. Verificaţi setările cu privire la prioritatea dispozitivelor de pornire a sistemului de operare, din secţiunea de configurare BIOS.

Sistemul nu poate fi oprit.

Se recomandă oprirea computerului folosind pictograma Shut Down (Oprire) a sistemului de operare. Utilizarea altor metode, printre care şi cele enumerate mai jos, poate conduce la coruperea datelor. Dacă procedura de oprire recomandată nu funcţionează, alegeţi una din următoarele variante:

1. Apăsaţi concomitent tastele Ctrl+Alt+Del, după care alegeţi opţiunea Shut Down

(Oprire).

2. Ţineţi apăsat butonul de oprire până când sistemul se opreşte.

3. Deconectaţi cablul de alimentare de la sistem.

Microfonul meu nu funcţionează.

1. În cazul unui microfon încorporat, mergeţi la Start (Start) > Control Panel (Panou de control) > Sounds and Audio Devices (Sunete şi dispozitive audio) > Audio

(Audio) pentru a verifica dacă volumul microfonului a fost dezactivat.

2. Dacă utilizaţi un microfon extern, verificaţi dacă acesta este conectat la mufa

Microphone (Microfon).

Conexiunea la internet are probleme.

1. Dacă întâmpinaţi probleme când încercaţi să vă conectaţi la furnizorul de servicii internet (Internet Service Provider - ISP), verificaţi dacă acesta se confruntă cu dificultăţi tehnice.

2. Verificaţi setările de reţea şi conexiunea pentru a vă asigura că sistemul este configurat în mod corect pentru a avea acces la internet.

3. Viteza de transfer a datelor prin reţeaua LAN fără fir este afectată de distanţă şi de obstacolele dintre dispozitive şi punctele de acces. Pentru a maximiza viteza transferului de date, alegeţi punctul de acces cel mai apropiat de sistemul dvs.

Depanare

A-3

A-2

Depanare

Difuzoarele sistemului nu funcţionează.

1. Verificaţi setarea principală a volumului, în Audio Mixer.

2. Dacă utilizaţi o aplicaţie care are propriile comenzi pentru volum, verificaţi dacă volumul este dezactivat din aceste comenzi.

3. Dacă aţi conectat un cablu audio la mufa Heaphone (Căşti), deconectaţi-l.

4. Dacă sistemul are o funcţie OSD (afişaj pe ecran), reglaţi volumul pentru aceasta.

Nu pot reda un CD/DVD cu ajutorul unităţii DVD-ROM a sistemului.

1. Asiguraţi-vă că eticheta CD-ului/DVD-ului este orientată în sus.

2. Dacă CD-ul/DVD-ul necesită software, asiguraţi-vă că acest software este corect instalat, în conformitate cu instrucţiunile programului.

3. Dacă apare un avertisment privind codul de regiune când redaţi DVD-ul, problema ar putea fi reprezentată de faptul că DVD-ul este incompatibil cu unitatea DVD-ROM a sistemului dvs. Codul de regiune este afişat pe ambalajul discului.

4. Dacă puteţi vedea imaginile video, dar fără a auzi sunetul, verificaţi playerul media. De asemenea, verificaţi dacă difuzoarele şi setarea principală pentru sunet din Audio Mixer nu indică o dezactivare a sunetului.

5. Verificaţi dacă driverele sunt instalate corespunzător. Faceţi clic pe Start (Start)

> Control Panel (Panou de control) > System (Sistem) > Device Manager

(Manager dispozitive).

6. Un disc murdar sau zgâriat poate cauza blocarea sistemului când se încearcă citirea discului. Dacă este necesar, reporniţi computerul, scoateţi discul şi verificaţi dacă acesta este murdar sau zgâriat.

7. Utilizaţi un software de player DVD precum PowerDVD sau WinDVD pentru a reda materiale video în format DVD.

Tava unităţii DVD-ROM nu se deschide.

1. Asiguraţi-vă aţi pornit computerul.

2. Apăsaţi pe butonul Eject al unităţii DVD-ROM.

3. Dacă acest buton nu funcţionează, deschideţi tava prin introducerea unui obiect ascuţit în orificiul de lângă butonul Eject.

Monitorul sistemului nu afişează nimic.

1. Verificaţi dacă sistemul este conectat la o priză de alimentare şi dacă este pornit.

2. Este posibil ca sistemul să se afle în modul de aşteptare. Apăsaţi orice tastă pentru a activa afişajul.

A-3

advertisement

Related manuals