MSI MS-B930 MAG META 5 Instrukcja obsługi

Add to My manuals
32 Pages

advertisement

MSI MS-B930 MAG META 5 Instrukcja obsługi | Manualzz

Seria MAG Codex/

MAG META

Komputer osobisty

MS-B930

ii

Spis treści

Prawa autorskie i informacje na temat znaków towarowych �����������������������������������iii

Wersja ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Uaktualnianie i gwarancja ���������������������������������������������������������������������������������������iv

Zakup części wymiennych ��������������������������������������������������������������������������������������iv

Pomoc techniczna ���������������������������������������������������������������������������������������������������iv

Informacje o substancjach chemicznych �����������������������������������������������������������������iv

Informacje o baterii �������������������������������������������������������������������������������������������������� v

Instrukcje bezpieczeństwa ��������������������������������������������������������������������������������������vi

Zgodność z CE ������������������������������������������������������������������������������������������������������ viii

Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych ��������������������������� viii

Oświadczenie WEEE �������������������������������������������������������������������������������������������� viii

Omówienie �������������������������������������������������������������������������������������1-1

Zawartość opakowania ���������������������������������������������������������������������������������������� 1-2

Ogólny opis systemu �������������������������������������������������������������������������������������������� 1-3

Wymiana składników i uaktualnianie �������������������������������������������������������������������� 1-8

Wprowadzenie �������������������������������������������������������������������������������2-1

Porady dotyczące bezpieczeństwa i komfortu pracy ������������������������������������������� 2-2

Instalacja sprzętu �������������������������������������������������������������������������������������������������2-3

Operacje systemowe

���������������������������������������������������������������������3-1

Zarządzanie energią �������������������������������������������������������������������������������������������� 3-2

Połączenia sieciowe (Windows 10) ���������������������������������������������������������������������� 3-4

Odzyskiwanie systemu (Windows 10) ������������������������������������������������������������������ 3-7

Odzyskiwanie systemu (odzyskiwanie za pomocą klawisza skrótu F3) ������������� 3-11

Wstęp iii

ii

Wstęp

Prawa autorskie i informacje na temat znaków towarowych

Copyright © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Logo MSI to zastrzeżony znak towarowy firmy Micro-Star Int’l Co., Ltd. Wszystkie pozostałe wspomniane znaki i nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Firma nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych ani dorozumianych, odnośnie dokładności lub kompletności. Firma MSI zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

Wersja

Wersja

V1�1

Data

2020/04 iii

iv

Uaktualnianie i gwarancja

Należy pamiętać, że niektóre wstępnie zainstalowane składniki produktu mogą zostać na życzenie użytkownika uaktualnione lub wymienione. Dalsze informacje o możliwościach zakupu produktów można uzyskać u lokalnego dostawcy. Nie należy uaktualniać ani wymieniać jakiegokolwiek składnika produktu inaczej niż u autoryzowanego dostawcy lub w punkcie serwisowym, ponieważ może to spowodować unieważnienie gwarancji.

Zaleca się, aby skontaktować się z autoryzowanym dostawcą lub punktem serwisowym w celu wykonania usługi uaktualnienia lub wymiany.

Zakup części wymiennych

Należy pamiętać, że zakup części wymiennych (lub zgodnych) do produktu kupowanego przez użytkowników w różnych krajach lub regionach może być realizowany przez producenta w okresie nieprzekraczającym 5 lat od zaprzestania produkcji urządzenia, w zależności od oficjalnych regulacji ogłoszonych w odpowiednim czasie. Szczegółowe informacje dotyczące dostępności części zamiennych można uzyskać u producenta pod adresem https://www.msi.com/support/.

Pomoc techniczna

Po wystąpieniu problemu z systemem i nieuzyskaniu rozwiązania z podręcznika użytkownika należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z lokalnym dystrybutorem.

W celu uzyskania dalszych wskazówek można także wypróbować poniższe zasoby pomocy. Witryna firmy MSI pod adresem https://www.msi.com/support/ zawiera dokumentację techniczną, aktualizacje BIOS, aktualne sterowniki i inne informacje.

Informacje o substancjach chemicznych

Zgodnie z przepisami dotyczącymi substancji chemicznych, takimi jak przepisy UE

REACH (Przepisy WE Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy), MSI udostępnia informacje o substancjach chemicznych pod adresem: https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Wstęp v

iv

Wstęp

Informacje o baterii

Unia Europejska:

Baterii, zestawów baterii i akumulatorów nie należy usuwać z nieposortowanymi odpadkami domowymi. Należy skorzystać z publicznego systemu zbiórki w celu ich przekazania, recyklingu lub przetworzenia zgodnie z lokalnymi przepisami.

Tajwan:

Ze względu na wymagania ochrony środowiska zużyte baterie należy zbierać oddzielnie w celu recyklingu lub specjalnego usuwania�

Kalifornia, USA:

Baterie pastylkowe mogą zawierać nadchloran i ich przetwarzanie lub usuwanie wymaga w stanie Kalifornia specjalnej obsługi.

Dalsze informacje można uzyskać pod adresem: https://dtsc.ca.gov/perchlorate/ v

vi

Instrukcje bezpieczeństwa

Przeczytaj starannie i gruntownie instrukcje bezpieczeństwa.

Należy stosować się do wszystkich przestróg i ostrzeżeń umieszczonych na komputerze lub w podręczniku użytkownika.

Przed podłączeniem komputera do gniazda zasilania należy upewnić się, że napięcie zasilające jest w bezpiecznych granicach i zostało prawidłowo ustalone w przedziale 100~240 V.

Jeśli przewód zasilający jest wyposażony we wtyczkę 3-bolcową, nie wolno usuwać bolca uziemiającego. Komputer musi być podłączony do uziemionego gniazda zasilania�

Zawsze należy odłączyć przewód zasilający przed przystąpieniem do instalacji jakiejkolwiek dodatkowej karty lub modułu komputera.

Jeśli komputer nie będzie używany przez dłuższy czas, należy zawsze odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie gniazda ściennego, aby zapewnić zerowe zużycie energii.

Przewód zasilający należy tak poprowadzić, aby nikt przypadkiem na niego nie nadepnął i nie potknął się o niego. Nie należy stawiać niczego na przewodzie zasilającym.

Jeśli komputer jest używany z zasilaczem, należy korzystać wyłącznie z zasilacza dostarczonego przez firmę MSI i zatwierdzonego do użytku z tym komputerem.

Wartości znamionowe: f 500W: AC 100-240V, 50-60Hz, 7-3A (MAG Codex 5 B930/ MAG META

5 B930).

f 750W: AC 100-240V, 50-60Hz, 10-5A (MAG META 5 B930).

Jeśli komputer jest wyposażony w baterię, należy zastosować specjalne środki

Nieprawidłowa wymiana baterii może spowodować jej wybuch. Wymieniać można wyłącznie na baterię tego samego lub równoważnego typu zalecaną przez producenta.

Baterii nie wolno wrzucać do ognia ani gorącego pieca, a także nie wolno jej mechanicznie zgniatać ani dzielić na części, ponieważ mogłoby to być przyczyną wybuchu.

Baterii nie wolno zostawiać w miejscach o bardzo wysokiej temperaturze lub bardzo niskim ciśnieniu atmosferycznym, ponieważ mogłoby to doprowadzić do wybuchu albo wycieku łatwopalnego płynu lub gazu.

Nie wolno dopuścić do połknięcia baterii. Połknięcie baterii pastylkowej grozi poważnymi oparzeniami wewnętrznymi, a nawet śmiercią. Nowe i zużyte baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia obrażeń związanych z wysokimi temperaturami lub przegrzania komputera, nie wolno umieszczać komputera na miękkiej, niestabilnej powierzchni, a także blokować jego otworów wentylacyjnych�

Z komputera należy korzystać wyłącznie na twardej, płaskiej i stabilnej powierzchni.

Wstęp vii

vi

Wstęp

Komputera nie wolno wystawiać na działanie wilgoci ani wysokiej temperatury.

Nie należy pozostawiać komputera w miejscu bez wentylacji przy temperaturze przechowywania powyżej 60℃ lub poniżej 0℃, ponieważ może to uszkodzić komputer.

Maksymalna temperature działania wynosi około 35℃.

Nigdy nie należy wlewać płynów do otworów w obudowie, ponieważ może to uszkodzić urządzenie lub spowodować porażenie prądem elektrycznym.

W pobliżu komputera nie mogą znajdować się obiekty o silnym polu magnetycznym lub elektrycznym�

W razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji komputer powinien zostać sprawdzony przez personel serwisu:

Przewód zasilający lub wtyczka uległy uszkodzeniu.

Do wnętrza komputera dostał się płyn.

Komputer został poddany działaniu wilgoci.

Komputer nie działa poprawnie lub nie można go uruchomić zgodnie z podręcznikiem użytkownika.

Komputer został upuszczony i uszkodzony.

Komputer ma wyraźne oznaki uszkodzenia.

Zmniejszone zużycie energii podczas używania i w trybie wstrzymania

Ograniczone użycie substancji szkodliwych dla środowiska i dla zdrowia

Łatwy demontaż i recykling

Zmniejszone zużycie zasobów naturalnych poprzez zachęcanie do recyklingu

Zwiększona żywotność produktu, poprzez łatwe aktualizacje

Zmniejszona ilość trwałych odpadów, dzięki polityce zwrotów

Produkt został zaprojektowany tak, aby umożliwić wielokrotne użycie części i właściwe przetwarzanie, dlatego też nie należy go wyrzucać po zakończeniu żywotności.

Użytkownicy powinni skontaktować się z lokalnym autoryzowanym punktem zbiórki do celów recyklingu i usuwania zużytych produktów.

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących przetwarzania należy przejść do witryny firmy MSI i zlokalizować najbliższego dystrybutora.

Informacje dotyczące prawidłowej utylizacji, zwrotu, przetwarzania i demontażu produktów firmy MSI użytkownicy mogą też uzyskać pod adresem [email protected].

vii

viii

Zgodność z CE

Niniejszym Micro-Star International CO., LTD deklaruje, że to urządzenie jest zgodne z istotnymi wymaganiami bezpieczeństwa i innymi powiązanymi postanowieniami określonymi w Dyrektywie Europejskiej.

Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych

Urządzenie to zostało poddane testom, które stwierdziły, że jest zgodne z ograniczeniami wyznaczonymi dla urządzeń cyfrowych klasy B w części 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały wyznaczone, aby zapewniać odpowiednie zabezpieczenie przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje oraz może wytwarzać energię częstotliwości radiowej i, jeśli nie będzie zainstalowane i używane ściśle według zaleceń instrukcji, może powodować zakłócenia komunikacji radiowej.

Jednakże, nie gwarantuje się, że nie wystąpią zakłócenia w określonej instalacji.

Jeśli więc urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, których przyczynę można potwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, użytkownik może spróbować wyeliminować zakłócenie przez zastosowanie co najmniej jednego z wymienionych poniżej sposobów:

■ Obrócenie lub przemieszczenie anteny odbiorczej.

■ Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.

■ Podłączenie urządzenia do gniazdka zasilającego znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik telewizyjny lub radiowy�

■ Konsultacja z dostawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.

Uwaga 1

Zmiany i modyfikacje bez odpowiedniej, specjalnej akceptacji jednostek odpowiedzialnych za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Uwaga 2

Dla zachowania zgodności z limitami emisji należy używać wyłącznie ekranowanych kabli i przewodów prądu zmiennego.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega dwóm następującym warunkom:

1� to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i

2� to urządzenie musi być odporne na odbierane zakłócenia, w tym na zakłócenia, które mogą spowodować jego niepożądane działanie.

Oświadczenie WEEE

Z mocy unijnej dyrektywy o zużytym sprzęcie elektronicznym i elektronicznym

2002/96/WE, obowiązującej od 13 sierpnia 2005 roku, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być utylizowany jako część odpadów komunalnych. W związku z tym producenci takiego sprzętu mają obowiązek go odbierać po zakończeniu okresu eksploatacji.

Wstęp

PB

1

Omówienie

Gratulujemy zakupu komputera osobistego MAG Codex MAG Series. System ten jest najlepszym wyborem, jeśli chodzi o komputery osobiste. Dzięki fantastycznemu wyglądowi komputer ten może być swobodnie ustawiony w dowolnym miejscu. Ta bogata funkcjonalnie platforma zapewnia także użytkownikowi niesamowite doznania komputerowe.

Zawartość opakowania

System Przewód zasilający

Podręcznik użytkownika i skrócona instrukcja

(opcjonalnie)

1-2

Karta gwarancyjna i książka gwarancyjna

Mysz (opcjonalnie) Klawiatura (opcjonalnie)

* Prosimy o natychmiastowy kontakt w przypadku stwierdzenia, że jakikolwiek element jest uszkodzony lub go brakuje�

* Ilustracje służą wyłącznie do celów referencyjnych, a zawartość opakowania może być nieco inna w zależności od zakupionego modelu.

Omówienie

1-3

1-2

Ogólny opis systemu

5 4 3 2 1

Omówienie

6

7

9 8

MAG Codex 5 B930

(H310M PRO-M2 PLUS)

3

12

10

11

13

14

3

18

17

15

16

1-3

5 4 3 2 1

6

1-4

7

9 8

MAG META 5 B930

(B450M PRO-VDH MAX)

3

12

10

11

13 3

14

18

17

1 5

16

Omówienie

1-5

1-4

Omówienie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dioda LED dysku twardego

Ten wskaźnik pokazuje stan aktywności dysku twardego. Miganie oznacza dostęp systemu do danych na dysku twardym, a wyłączenie oznacza brak aktywności dysku.

Port USB 3.2 Gen 1 (typu C)

USB 3.2 Gen 1, SuperSpeed USB, zapewnia wyższe szybkości interfejsu przy podłączaniu różnych urządzeń, takich jak urządzenia pamięci masowej, dyski twarde lub kamery video i oferuje więcej korzyści z wysokiej szybkości transferu danych.

Płaskie złącze USB typu C umożliwia podłączanie kabla i wtyczki w dowolnej orientacji oraz zapewnia ładowanie urządzeń przenośnych o parametrach 5 V/3 A po podłączeniu zasilania AC. W przypadku podłączenia bateryjnego zasilania DC maksymalne parametry ładowania urządzeń przenośnych mogą zostać ograniczone do wartości 5 V/1,5 A.

Port USB 2.0 (typu A)

Port USB [Universal Serial Bus (Uniwersalna magistrala szeregowa)] służy do podłączania urządzeń USB, takich jak klawiatura, mysz, lub inne urządzenia kompatybilne z USB. Obsługa szybkości transferu danych do

480Mbit/s (Wysoka szybkość).

Gniazdo słuchawek

Złącze to służy do podłączania słuchawek lub głośników.

Gniazdo mikrofonu

Złącze to służy do podłączania mikrofonu.

Przycisk zasilania

Naciśnij włącznik, aby włączyć lub wyłączyć komputer.

Wentylator

Wentylator na obudowie jest używany do konwekcji powietrza i zabezpiecza sprzęt przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy przykrywać.

Gniazdo zasilania

Energia dostarczana poprzez to gniazdo służy do zasilania systemu.

Włącznik zasilania

Przełączenie do pozycji I umożliwia włączenie zasilania. Przełączenie do pozycji 0 odcina zasilanie�

Port myszy / klawiatury PS/2 ®

Złącze DIN PS/2 ® do podłączania klawiatury lub myszy PS/2 ® �

1-5

1-6

11

12

13

14

15

Port VGA

Port VGA obsługuje monitory i inne urządzenia interfejsu VGA.

Port DVI-D

Złącze DVI-D (Cyfrowy interfejs wizualny) umożliwia podłączenie monitora

LCD. Udostępnia wysokiej szybkości cyfrowe połączenie, pomiędzy komputerem, a urządzeniem wyświetlania. W celu połączenia z monitorem

LCD wystarczy podłączyć kabel monitora do złącza DVI-D i upewnić się, że drugi koniec kabla jest prawidłowo podłączony do monitora (dalsze informacje znajdują się w podręczniku monitora).

Port wyjścia HDMI

Interfejs HDMI [High-Definition Multimedia Interface (Multimedialny interfejs wysokiej rozdzielczości)] to cyfrowy interfejs audio-wideo umożliwiający transmisję nieskompresowanych strumieni danych. Interfejs HDMI obsługuje wszystkie formaty TV, w tym standardowy, rozszerzony lub wysokiej rozdzielczości sygnał wideo, a także wielokanałowy cyfrowy sygnał audio, przesyłane za pomocą jednego kabla.

Port USB 3.2 Gen 1

USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 10 Gbps, zapewnia wysokie szybkości transmisji danych przy podłączaniu różnych urządzeń, takich jak nośniki pamięci masowej, dyski twarde, kamery wideo itp.

Gniazdo LAN

Standardowe gniazdo LAN RJ-45 służy do połączenia z siecią LAN [Local

Area Network (Sieć lokalna)]. Można do niego podłączyć kabel sieciowy.

Żółty Zielony / pomarańczowy

16

LED (Dioda

LED)

W lewo

W prawo

Kolor

Żółty

Stan diody LED

Wyłączona

Włączona (światło stałe)

Włączona (miga)

Zielony Wyłączona

Włączona

Pomarańczowy Włączona

Stan

Nie ustanowiono połączenia LAN.

Ustanowiono połączenie LAN.

Komputer komunikuje się z innym komputerem w sieci LAN.

Wybrano szybkość przesyłania danych

10 Mbit/s�

Wybrano szybkość przesyłania danych

100 Mbit/s�

Wybrano szybkość przesyłania danych

1000 Mbit/s�

Gniazdo wejścia liniowego

Używane do podłączenia zewnętrznych urządzeń audio.

Omówienie

1-7

1-6

Omówienie

17

18

Gniazdo wyjścia liniowego

Używane do podłączania głośników lub słuchawek.

Gniazdo mikrofonu

Złącze to służy do podłączania mikrofonu.

Ważne

Do portów USB 3.2 zaleca się podłączanie urządzeń wysokiej szybkości, a urządzenia niskiej szybkości, takie jak mysz lub klawiatura zaleca się podłączać do portów USB

2�0�

1-7

Wymiana składników i uaktualnianie

Należy pamiętać, że niektóre wstępnie zainstalowane składniki produktu mogą zostać na życzenie użytkownika uaktualnione lub wymienione, w zależności od zakupionego modelu�

1-8

Dalsze informacje o możliwościach zakupu produktów można uzyskać u lokalnego dostawcy. Nie należy uaktualniać ani wymieniać jakiegokolwiek składnika produktu inaczej niż u autoryzowanego dostawcy lub w punkcie serwisowym, ponieważ może to spowodować unieważnienie gwarancji. Zaleca się, aby skontaktować się z autoryzowanym dostawcą lub punktem serwisowym w celu wykonania usługi uaktualnienia lub wymiany�

Omówienie

PB

Wprowadzenie

W rozdziale tym zawarto informacje dotyczące procedur konfiguracji sprzętowej. Podczas podłączania urządzeń peryferyjnych należy ostrożnie trzymać urządzenia, a także założyć na nadgarstek uziemiony pasek w celu uniknięcia wystąpienia elektryczności statycznej.

2

2-2

Porady dotyczące bezpieczeństwa i komfortu pracy

Komputer osobisty to przenośna platforma, która umożliwia pracę w dowolnym miejscu.

Jednakże dobór odpowiednich warunków pracy jest istotny, jeśli zamierza się pracować z komputerem przez dłuższy czas.

1� Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone.

2� Należy wybrać odpowiedni fotel i biurko, a także dostosować ich wysokość w celu zapewnienia właściwej postawy podczas pracy.

3� Podczas siedzenia w fotelu należy siedzieć prosto i utrzymać właściwą postawę.

Należy dopasować oparcie fotela (jeśli fotel je posiada), aby zapewniało wygodne oparcie pleców.

4� Stopy powinny naturalnie opierać się na podłodze, tak aby kostki i kolana znajdowały się w poprawnej pozycji (kąt 90 stopni).

5. Dłonie należy położyć na biurku tak, aby nadgarstki miały naturalne podparcie.

6. Należy unikać używania komputera w miejscach, gdzie może to być niewygodne

(np. w łóżku).

7� Komputer osobisty jest urządzeniem elektrycznym. Należy obsługiwać go ostrożnie, aby uniknąć obrażeń ciała.

Wprowadzenie

2-3

2-2

Wprowadzenie

Instalacja sprzętu

h

Podłączanie zasilacza

1. Rozpakuj opakowanie i odszukaj przewód zasilający prądu zmiennego. Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do komputera osobistego.

2. Podłącz koniec z męskim złączem do gniazda elektrycznego.

h

Odłączanie zasilacza sieciowego

3. Odłącz najpierw wtyczkę przewodu zasilającego prądem zmiennym od gniazdka elektrycznego�

4. Odłącz przewód zasilający prądu zmiennego od komputera osobistego.

2-3

1

2

4

Ważne

3

Podczas odłączania przewodu zasilającego należy zawsze przytrzymywać wtyczkę przewodu. Nigdy nie należy ciągnąć bezpośrednio za przewód.

h

Włączanie zasilania systemu

Naciśnij przycisk zasilania w celu włączenia zasilania systemu.

2-4

Wprowadzenie

PB

Operacje systemowe

W tym rozdziale zawarto informacje na temat operacji systemowych.

Ważne

Wszystkie dane podlegają zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

3

Zarządzanie energią

Zarządzanie energią komputerów osobistych (PC) i monitorów zapewnia znaczną oszczędność energii elektrycznej, a także niesie ze sobą wiele korzyści środowiskowych.

W celu poprawy wydajności energetycznej należy wyłączać monitor lub przełączać komputer w tryb uśpienia po upływie określonego czasu braku aktywności użytkownika.

h

Zarządzanie energią w systemie Windows 10

■ Pozycja [Power Options] (Opcje zasilania) w systemie operacyjnym Windows umożliwia sterowanie funkcjami zarządzania energią monitora, dysku twardego i baterii. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [Start] , z listy wybierz

[Control Panel] (Panel sterowania) i kliknij opcję [System and Security] (System i zabezpieczenia).

3-2

Wybierz pozycję [Power Options] (Opcje zasilania) i wybierz plan zasilania pasujący do potrzeb. Możesz także dostosować ustawienia, klikając pozycję

[Change plan settings] (Zmień ustawienia planu).

■ W menu Wyłączanie komputera widoczne są opcje Uśpienie (S3/S4) i Zamknij

(S5) umożliwiające szybkie i łatwe zarządzanie zasilaniem systemu.

h

Zarządzanie energią przez monitory z certyfikatem ENERGY

STAR (Opcjonalne)

Funkcja zarządzania energią umożliwia, po pewnym okresie braku aktywności użytkownika, zainicjowanie przez komputer trybu niskiego zużycia energii lub trybu “Uśpienie”. Podczas używania z zewnętrznym monitorem z certyfikatem ENERGY STAR, funkcja ta obsługuje podobne funkcje zarządzania energią monitora. Aby uzyskać oszczędności energii przy zasilaniu systemu prądem zmiennym, funkcja zarządzania energią została wstępnie ustawiona na następujące działanie:

■ Wyłączenie wyświetlacza po 10 minutach

■ Zainicjowanie trybu Uśpienie po 30 minutach

Operacje systemowe

3-3

3-2

Operacje systemowe h

Wznawianie pracy systemu

Wznowienie pracy komputera z trybu oszczędzania energii powinno nastąpić w odpowiedzi na polecenie jednego z poniższych elementów:

■ przycisku zasilania,

■ sieć (Wybudzanie przez sieć LAN),

■ myszy,

■ klawiatury�

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii:

■ Monitor należy wyłączyć za pomocą przycisku zasilania monitora LCD, po upływie określonego czasu braku aktywności użytkownika.

■ Należy dostosować ustawienia Power Options (Opcje zasilania) systemu operacyjnego Windows w celu zoptymalizowania zarządzania energią komputera.

■ Należy zainstalować oprogramowanie do oszczędzania energii w celu zarządzania zużyciem energii przez komputer.

■ Jeśli komputer nie będzie używany przez dłuższy czas, należy zawsze odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie gniazda ściennego, aby zapewnić zerowe zużycie energii.

3-3

Połączenia sieciowe (Windows 10)

h

Sieć przewodowa

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [Start]

[Network Connections] (Połączenia sieciowe).

i wybierz z listy pozycję

2. Wybierz pozycję [Ethernet], a następnie [Network and Sharing Center] (Centrum sieci i udostępniania).

3-4

3. Wybierz opcję [Set up a new connection or network] (Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć).

Operacje systemowe

3-5

3-4

Operacje systemowe

4. Wybierz opcję [Connect to the Internet] (Połącz z Internetem) i kliknij przycisk [Next]

(Dalej).

5. Wybierz pozycję [Broadband (PPPoE)] (Połączenie szerokopasmowe (PPPoE)) w celu nawiązania połączenia przy użyciu połączenia DSL lub kablowego, które wymaga podania nazwy użytkownika i hasła.

6. Wpisz informacje uzyskane od usługodawcy internetowego (ISP) i kliknij przycisk

[Connect] (Połącz), aby ustanowić połączenie sieci LAN.

3-5

h

Sieć bezprzewodowa

1� Przejdź do menu [Start] , kliknij opcję [Settings] (Ustawienia) i wybierz opcję

[Network and Internet] (Sieć i Internet).

2. Wyświetlona zostanie lista dostępnych połączeń sieci WLAN. Wybierz połączenie z listy�

3. Aby ustanowić nowe połączenie, wybierz opcję [Network and Sharing Center]

(Centrum sieci i udostępniania).

3-6

4. Wybierz opcję [Set up a new connection or network] (Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć).

5. Następnie wybierz pozycję [Manually connect to a wireless network] (Ręcznie nawiąż połączenie z siecią bezprzewodową) i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.

6. Wprowadź informacje dotyczące sieci bezprzewodowej, którą chcesz dodać i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.

7. Nowe połączenie sieci WLAN zostało nawiązane.

Operacje systemowe

3-7

3-6

Operacje systemowe

Odzyskiwanie systemu (Windows 10)

Cele stosowania funkcji odzyskiwania systemu obejmują:

■ Przywrócenie systemu z powrotem do stanu początkowego oryginalnych ustawień domyślnych producenta.

■ Stosowanie w przypadku wystąpienia błędów używanego systemu operacyjnego.

■ Po zainfekowaniu systemu operacyjnego przez wirus, w wyniku którego system nie działa normalnie.

■ Aby zainstalować system operacyjny z innymi wbudowanymi językami.

Przed użyciem funkcji odzyskiwania systemu należy wykonać kopię zapasową ważnych danych z dysku komputera, korzystając z innych nośników pamięci masowej.

Jeśli za pomocą podanego poniżej rozwiązania nie uda się przywrócić systemu należy się skontaktować z autoryzowanym lokalnym dystrybutorem lub punktem serwisowym w celu uzyskania dalszej pomocy.

3-7

Resetowanie komputera

1� P rzejdź do menu [Start] , kliknij opcję [Settings] (Ustawienia) i wybierz opcję

[Update and security] (Aktualizacja i zabezpieczenia).

2. Wybierz opcję [Recovery] (Odzyskiwanie) i kliknij opcję [Get started] (Rozpocznij) w sekcji [Reset this PC] (Resetowanie ustawień do stanu początkowego), aby rozpocząć odzyskiwanie systemu.

3-8

3. Pojawi się ekran [Choose an option] (Wybierz opcję). Wybierz między [Keep my files] (Zachowaj moje pliki) i [Remove everything] (Usuń wszystko).

Resetowanie komputera

Zachowaj moje pliki

Usuń wszystko

Tylko dysk, na którym jest zainstalowany system Windows

Wszystkie dyski

Usuń tylko moje pliki

Usuń pliki i oczyść dysk

Usuń tylko moje pliki

Usuń pliki i oczyść dysk

Operacje systemowe

3-9

3-8 h

Zachowaj moje pliki

1. Wybierz opcję [Keep my files] (Zachowaj moje pliki).

Operacje systemowe

2. Pojawi się ekran [Your apps will be removed] (Aplikacje zostaną usunięte) z listą aplikacji, które trzeba będzie zainstalować ponownie z dysków lub z Internetu. Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.

3-9

3. Na kolejnym ekranie pojawi się lista zmian wprowadzanych w ramach procesu.

Kliknij przycisk [Reset] (Resetuj), aby rozpocząć proces resetowania systemu.

h

Usuń wszystko

1. Wybierz opcję [Remove everything] (Usuń wszystko).

3-10

2. Jeśli jest kilka dysków twardych, pojawi się ekran z pytaniem o wybór między opcjami: [Only the drive where Windows is installed] (Tylko dysk, na którym jest zainstalowany system Windows) lub [All drives] (Wszystkie dyski).

3. Następnie wybierz jedną z opcji [Just remove my files] (Usuń tylko moje pliki) lub

[Remove files and clean the drive] (Usuń pliki i oczyść dysk).

4. Na kolejnym ekranie pojawi się lista zmian wprowadzanych w ramach procesu.

Kliknij przycisk [Reset] (Resetuj), aby rozpocząć proces resetowania systemu.

Operacje systemowe

3-11

3-10

Operacje systemowe

Odzyskiwanie systemu (odzyskiwanie za pomocą klawisza skrótu F3)

h

Środki ostrożności dotyczące stosowania funkcji przywracania

systemu

1� Po wystąpieniu nieodwracalnych problemów dotyczących dysku twardego i systemu należy w celu uruchomienia funkcji przywracania systemu najpierw użyć przycisku skrótu F3 .

2� Przed użyciem funkcji przywracania systemu należy wykonać kopię zapasową ważnych danych zapisanych w napędzie systemowym na inne urządzenia pamięci masowej� h

Przywrócenie systemu poprzez użycie przycisku skrótu F3

Wykonaj podane instrukcje celu kontynuacji:

1� Uruchom ponownie komputer.

2� Naciśnij klawisz dostępu F3 na klawiaturze natychmiast po pojawieniu się na ekranie powitania MSI.

3� Na ekranie "Choose an Option (Wybierz opcję)" stuknij "Troubleshoot

(Rozwiązywanie probl.)".

4� Na ekranie "Troubleshoot (Rozwiązywanie probl.)" stuknij opcję "Restore MSI factory (Przywróć MSI factory)", aby przywrócić ustawienia fabryczne systemu.

5. Na ekranie "RECOVERY SYSTEM (ODZYSKIWANIE SYSTEMU)" stuknij opcję

"System Partition Recovery (Odzyskiwanie partycji systemu)".

6. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu kontynuowania i dokończenia funkcji odzyskiwania�

3-11

advertisement

Related manuals