MSI MS-B023 Wind Box DC100 Instrukcja obsługi

MSI MS-B023 Wind Box DC100 Instrukcja obsługi | Manualzz
Wind Box DC100
Komputer osobisty
System MS-B023 (V1.X)
Wstęp
Spis treści
Uwaga dotycząca praw autorskich�����������������������������������������������������������������iii
Znaki towarowe����������������������������������������������������������������������������������������������iii
Wersja������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Uaktualnianie i gwarancja����������������������������������������������������������������������������� iv
Zakup części wymiennych���������������������������������������������������������������������������� iv
Pomoc techniczna����������������������������������������������������������������������������������������� iv
Energooszczędność produktu������������������������������������������������������������������������ v
Polityka ochrony środowiska�������������������������������������������������������������������������� v
Instrukcje bezpieczeństwa���������������������������������������������������������������������������� vi
Zgodność z CE���������������������������������������������������������������������������������������������viii
Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych������������������viii
Oświadczenie WEEE������������������������������������������������������������������������������������ ix
1. Omówienie��������������������������������������������������� 1-1
Zawartość opakowania�������������������������������������������������������������������������������1-2
Ogólny opis systemu�����������������������������������������������������������������������������������1-3
ii
Specyfikacje systemu����������������������������������������������������������������������������������1-8
Wymiana składników i uaktualnianie���������������������������������������������������������1-10
2. Wprowadzenie���������������������������������������������� 2-1
Porady dotyczące bezpieczeństwa i komfortu pracy����������������������������������2-2
Podłączanie urządzeń peryferyjnych����������������������������������������������������������2-3
Instalacja sprzętu����������������������������������������������������������������������������������������2-7
3. Obsługa systemu������������������������������������������ 3-1
Pierwsza konfiguracja uruchamiania systemu��������������������������������������������3-2
Tworzenie dysku przywracania systemu�����������������������������������������������������3-3
Połączenie sieciowe w systemie Windows�������������������������������������������������3-8
Zarządzanie energią���������������������������������������������������������������������������������3-13
Odzyskiwanie systemu������������������������������������������������������������������������������3-15
Wind Box DC100
Uwaga dotycząca praw autorskich
Materiał w tym dokumencie jest własnością intelektualną firmy MICRO-STAR
INTERNATIONAL. Dołożyliśmy wszelkich starań w przygotowanie tego
dokumentu, jednak nie gwarantujemy prawidłowości zawartych w nim treści.
Stale staramy się poprawiać nasze produkty i zastrzegamy sobie prawo do
wykonywania zmian bez powiadomienia.
Znaki towarowe
Wszystkie znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli.
■
■
■
■
MSI to zastrzeżony znak towarowy Micro-Star Int’l Co., Ltd.
AMD to zastrzeżony znak towarowy firmy Advanced Micro Devices, Inc.
Realtek to zastrzeżony znak towarowy Realtek Semiconductor Corporation.
Windows to zastrzeżony znak towarowy Microsoft Corporation.
Wersja
Wersja
V1.0
Data
2011/ 05
iii
Wstęp
Uaktualnianie i gwarancja
Należy pamiętać, że niektóre wstępnie zainstalowane składniki produktu mogą
zostać na życzenie użytkownika uaktualnione lub wymienione. Aby uzyskać
więcej informacji o ograniczeniach uaktualniania, należy sprawdzić specyfikacje
w podręczniku użytkownika. Dalsze informacje o możliwościach zakupu
produktów można uzyskać u lokalnego dostawcy. Nie należy uaktualniać ani
wymieniać jakiegokolwiek składnika produktu inaczej niż u autoryzowanego
dostawcy lub w punkcie serwisowym, ponieważ może to spowodować
unieważnienie gwarancji. Zaleca się, aby skontaktować się z autoryzowanym
dostawcą lub punktem serwisowym w celu wykonania usługi uaktualnienia lub
wymiany.
Zakup części wymiennych
Należy pamiętać, że zakup części wymiennych (lub zgodnych) do produktu
kupowanego przez użytkowników w różnych krajach lub regionach może
być realizowany przez producenta w okresie nieprzekraczającym 5 lat od
zaprzestania produkcji urządzenia, w zależności od oficjalnych regulacji
ogłoszonych w odpowiednim czasie.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania części zamiennych,
można uzyskać u producenta, pod adresem http://support.msi.com/.
iv
Pomoc techniczna
Po wystąpieniu problemu z systemem i nieuzyskaniu rozwiązania z podręcznika
użytkownika należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z lokalnym
dystrybutorem. W celu uzyskania dalszych wskazówek można także wypróbować
poniższe zasoby pomocy.
◙
◙
Odwiedź witrynę sieci web firmy MSI i uzyskaj dostęp do instrukcji
technicznych, aktualizacji BIOS, aktualizacji sterowników i innych
informacji dostępnych pod adresem http://www.msi.com/service/
download/
Skontaktuj się z personelem technicznym, pod adresem
http://support.msi.com/
Wind Box DC100
Energooszczędność produktu
◙
◙
◙
◙
◙
◙
Zmniejszone zużycie energii podczas używania i w trybie wstrzymania
Ograniczone użycie substancji szkodliwych dla środowiska i dla zdrowia
Łatwy demontaż i recykling
Zmniejszone zużycie zasobów naturalnych poprzez zachęcanie do
recyklingu
Zwiększona żywotność produktu, poprzez łatwe aktualizacje
Zmniejszona ilość trwałych odpadów, dzięki polityce zwrotów
Polityka ochrony środowiska
◙
◙
◙
◙
Produkt został zaprojektowany tak, aby umożliwić
wielokrotne użycie części i właściwe przetwarzanie, dlatego
też nie należy go wyrzucać po zakończeniu żywotności.
Użytownicy powinni skontaktować się z lokalnym
autoryzowanym punktem zbiórki, do celów recyklingu i usuwania zużytych
produktów.
W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących przetwarzania
należy przejść na strone sieci web MSI i zlokalizować najbliższego
dystrybutora:
Informacje dotyczące prawidłowej utylizacji, zwrotu, przetwarzania i
demontażu produktów firmy MSI użytkownicy mogą także uzyskać,
korzystając z adresu e-mail [email protected].
Wstęp
Instrukcje bezpieczeństwa
Instrukcje bezpieczeństwa należy przeczytać uważnie i dokładnie.
Należy stosować się do wszystkich przestróg i ostrzeżeń umieszczonych
na urządzeniu lub w podręczniku użytkownika.
Należy zachować podręcznik użytkownika dostarczony w opakowaniu
do wykorzystania w przyszłości.
Urządzenie oraz jego wyposażenie należy przechowywać z dala od
wilgoci i nie narażać ich na działanie wysokiej temperatury.
Przed wykonaniem ustawień urządzenie należy umieścić na stabilnej
płaskiej powierzchni.
vi
◙
◙
◙
Przed podłączeniem urządzenia do gniazda zasilania należy
upewnić się, że napięcie zasilające jest w bezpiecznych granicach
i zostało prawidłowo ustalone w przedziale 100~240 V. Nie
należy usuwać z wtyczki bolca uziemienia. Urządzenie musi być
podłączone do uziemionego gniazda zasilania.
Zawsze należy odłączyć przewód zasilający przed przystąpieniem
do instalacji jakiejkolwiek dodatkowej karty lub modułu.
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy
zawsze odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie gniazda
ściennego, aby zapewnić zerowe zużycie energii.
Wentylator na obudowie jest używany do konwekcji powietrza i
zabezpiecza sprzęt przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy
przykrywać.
Nie należy pozostawiać urządzenia w miejscu bez wentylacji przy
temperaturze przechowywania powyżej 60°C (140°F) lub poniżej 0°C
(32°F), ponieważ może to uszkodzić urządzenie.
UWAGA: Maksymalna temperature działania wynosi około 35°C.
Wind Box DC100
Nigdy nie należy wlewać płynów do otworów w obudowie, ponieważ
może to uszkodzić urządzenie lub spowodować porażenie prądem
elektrycznym.
Przewód zasilający należy umieścić tak, aby nikt przypadkiem na niego
nie nadepnął. Nie należy stawiać niczego na przewodzie zasilającym.
Przy podłączaniu koncentrycznego kabla telewizyjnego do tunera
TV należy się upewnić, że jego ekran jest prawidłowo podłączony do
systemu uziemienia budynku.
System prowadzenia kabli powinien być uziemiony zgodnie ze
standardem ANSI/NFPA 70, NEC (National Electrical Code [Krajowe
przepisy dotyczące instalacji elektrycznych]), w szczególności Część
820.93, Grounding of Outer Conductive Shield of a Coaxial Cable
(Uziemienie zewnętrznego ekranowania kabla koncentrycznego).
W pobliżu urządzenia nie mogą znajdować się obiekty o silnym polu
magnetycznym lub elektrycznym.
vii
W razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji urządzenie
powinno zostać sprawdzone przez personel serwisu:
◙ Przewód zasilający lub wtyczka uległy uszkodzeniu.
◙
◙
◙
Do wnętrza urządzenia dostał się płyn.
◙
◙
Urządzenie zostało upuszczone i uszkodzone.
Sprzęt był poddany działaniu wilgoci.
Sprzęt nie działa poprawnie lub nie można go uruchomić zgodnie z
podręcznikiem użytkownika.
Urządzenie ma wyraźne oznaki uszkodzenia.
1. Optyczne urządzenia pamięci sklasyfikowane są jako PRODUKT LASEROWY
KLASY 1. Stosowanie elementów sterowania lub regulacji albo procedur innych
niż określone jest zabronione.
2. Nie należy dotykać soczewki wewnątrz napędu.
廢電池請回收
For better environmental protection, waste batteries should be collected
separately for recycling or special disposal.
OSTRZEŻENIE:
Nieprawidłowa wymiana baterii może spowodować jej wybuch. Wymieniać
można wyłącznie na baterię tego samego lub równoważnego typu zalecaną
przez producenta.
Wstęp
Zgodność z CE
Niniejszym Micro-Star International CO., LTD deklaruje, że to
urządzenie jest zgodne z istotnymi wymaganiami bezpieczeństwa
i innymi powiązanymi postanowieniami określonymi w Dyrektywie
Europejskiej.
Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach
częstotliwości radiowych
viii
Urządzenie to zostało poddane testom, które stwierdziły, że
jest zgodne z ograniczeniami wyznaczonymi dla urządzeń
cyfrowych klasy B w części 15 przepisów FCC. Ograniczenia
te zostały wyznaczone, aby zapewniać odpowiednie
zabezpieczenie przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach
domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje oraz może wytwarzać energię
częstotliwości radiowej i, jeśli nie będzie zainstalowane i używane ściśle według
zaleceń instrukcji, może powodować zakłócenia komunikacji radiowej. Jednakże,
nie gwarantuje się, że nie wystąpią zakłócenia w określonej instalacji. Jeśli więc
urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, których
przyczynę można potwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, użytkownik może
spróbować wyeliminować zakłócenie przez zastosowanie co najmniej jednego z
wymienionych poniżej sposobów:
■ Obrócenie lub przemieszczenie anteny odbiorczej.
■ Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
■ Podłączenie urządzenia do gniazdka zasilającego znajdującego się
w innym obwodzie elektrycznym niż ten, do którego podłączony jest
odbiornik telewizyjny lub radiowy.
■ Konsultacja z dostawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu
uzyskania pomocy.
Uwaga 1
Zmiany i modyfikacje bez odpowiedniej, specjalnej akceptacji jednostek
odpowiedzialnych za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do
korzystania z urządzenia.
Uwaga 2
Dla zachowania zgodności z limitami emisji należy używać wyłącznie
ekranowanych kabli i przewodów prądu zmiennego.
VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega
dwóm następującym warunkom:
1. to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
2. to urządzenie musi być odporne na odbierane zakłócenia, w tym na
zakłócenia, które mogą spowodować jego niepożądane działanie.
Wind Box DC100
Oświadczenie WEEE
(English) Under the European Union (“EU”) Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of “electrical and
electronic equipment” cannot be discarded as municipal waste anymore and manufacturers of
covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their
useful life.
(French) (Français) Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que
les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout
simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer
certains produits en fin de vie.
(German) (Deutsch) Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte
dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden, die
sich auf 13.August, 2005 wirken. Und der Hersteller von bedeckt Elektronik-Altgeräte gesetzlich
zur gebrachten Produkte am Ende seines Baruchbarkeitsdauer zurückzunehmen.
(Spanish) (Español) Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos
y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como “eléctricos y equipos electrónicos” no pueden ser depositados en los contenedores
habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse
cargo de dichos productos al termino de su período de vida.
(Italian) (Italiano) In base alla Direttiva dell’Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali
Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti
alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti
municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo
ciclo di vita.
(Russian) (Русский) В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по
предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и
электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа
2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не
могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного
электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока
службы.
(Turkish) (Türkçe) Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/
EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve
elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri,
cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır.
ix
Wstęp
(Greek) (Ελληνικά) Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») περί
Απόρριψης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), η οποία λαμβάνει ισχύ στις 13
Αυγούστου 2005, τα προϊόντα «ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» δεν είναι δυνατόν να
απορριφθούν πλέον ως κοινά απορρίμματα και οι κατασκευαστές κεκαλυμμένου ηλεκτρονικού
εξοπλισμού είναι υποχρεωμένοι να πάρουν πίσω αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής
τους.
(Polish) (Polski) Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej (“UE”) dotyczącą odpadów produktów
elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia
2005, tzw. “produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne “ nie mogą być traktowane
jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich
w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia.
(Hungarian) (Magyar) Az Európai Unió („EU”) 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen
elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén.
(Czech) (Čeština) Podle směrnice Evropské unie (“EU”) o likvidaci elektrických a elektronických
výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat “elektrické a elektronické
výrobky” v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato
směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti.
(Traditional Chinese ) (繁體中文) 歐盟已制訂有關廢電機電子設備法令,亦即自2005年8月13日
生效的2002/96/EC,明文規定「電機電子設備產品」不可再以都市廢棄物處理,且所有相關電
子設備製造商,均須在產品使用壽命結束後進行回收。
(Simplified Chinese ) (简体中文) 欧盟已制订有关废电机电子设备法令,亦即自2005年8月13日生
效的2002/96/EC,明文规定「电机电子设备产品」不可再以都市废弃物处理,且所有相关电子
设备制造商,均须在产品使用寿命结束后进行回收。
(Japanese) (日本語) 2005年8月13日以降にEU加盟国を流通する電気・電子製品にはWEEE指
令によりゴミ箱に×印のリサイクルマークの表示が義務づけられており、廃棄物として捨てる
ことの禁止とリサイクルが義務づけられています。
(Korean) (한국어) 2005년 8월 13일자로 시행된 폐전기전자제품에 대한 유럽연합(“EU”) 지침, 지
침 2002/96/EC에 의거하여, “전기전자제품”은 일반 쓰레기로 폐기할 수 없으며 제품의 수명이 다
하면 해당 전자제품의 제조업체가 이러한 제품을 회수할 책임이 있습니다.
(Vietnam) (Tieng Viet) Theo Hướng dẫn của Liên minh Châu Âu (“EU”) về Thiết bị điện & điện tử
đã qua sử dụng, Hướng dẫn 2002/96/EC, vốn đã có hiệu lực vào ngày 13/8/2005, các sản phẩm
thuộc “thiết bị điện và điện tử” sẽ không còn được vứt bỏ như là rác thải đô thị nữa và các nhà sản
xuất thiết bị điện tử tuân thủ hướng dẫn sẽ phải thu hồi các sản phẩm này vào cuối vòng đời.
(Thai) (ไทย) ภายใต้ข้อกำหนดของสหภาพยุโรป ("EU") เกี่ยวกับของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2002/96/EC ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2005 ผู้ใช้ไม่สามารถทิ้ง
ผลิตภัณฑ์ที่เป็น "อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์" ปะปนกับของเสีย ทั่วไปของชุมชนได้อีกต่อไป และ
ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะถูกบังคับให้นำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกลับคืนเมื่อสิ้นสุดอายุการ
ใช้งานของผลิตภัณฑ์
Wind Box DC100
(Indonesia) (Bahasa Indonesia) Sesuai dengan Regulasi Uni Eropa (“UE”) perihal WEEE (Limbah Peralatan Listrik dan Elektronik), Directive 2002/96/EC, yang berlaku sejak 13, 2005, produk
“peralatan listrik dan elektronik” tidak lagi dapat dibuang sebagai sampah umum dan pabrik
peralatan elektronik diwajibkan untuk mengambil kembali produk tersebut pada saat masa pakainya habis.
(Serbian) (Srpski) Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju
pod “elektronsku i električnu opremu” ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači
ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka
trajanja.
(Netherlands) (Nederlands) De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling
van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan
kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden
verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus.
(Romanian) (Română) În baza Directivei Uniunii Europene (“UE”) privind Evacuarea Echipamentului Electric şi Electronic, Directiva 2002/96/EC, care intră în vigoare pe 13 august, 2005,
produsele din categoria “echipament electric şi electronic” nu mai pot fi evacuate ca deşeuri
municipale, iar fabricanţii echipamentului electronic vizat vor fi obligaţi să primească înapoi produsele respective la sfârşitul duratei lor de utilizare.
(Portuguese) (Português) De acordo com a Directiva 2002/96/EC de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos da União Europeia (UE), efectiva desde o 13 de Agosto do ano
2005, os produtos de “equipamento eléctrico e electrónico” não podem ser descartados como
resíduo municipal e os fabricantes do equipamento electrónico sujeitos a esta legislação estarão
obligados a recolhar estes produtos ao finalizar sua vida útil.
(Swedish) (Svenska) Under Europeiska unionens (“EU”) Weee-direktiv (Waste Electrical and
Electronic Equipment), Direktiv 2002/96/EC, vilket trädde i kraft 13 augusti, 2005, kan inte
produkter från “elektriska och elektroniska utrustningar” kastas i den vanliga hushållssoporna
längre och tillverkare av inbyggd elektronisk utrustning kommer att tvingas att ta tillbaka sådan
produkter när de är förbrukade.
(Finnish) (Suomi) Euroopan unionin (EU) 13.8.2005 voimaan tulleen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/EY mukaisesti ”sähkö- ja elektroniikkalaitteita” ei saa
enää hävittää talousjätteiden mukana. Direktiivin alaisen sähkö- tai elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden käyttöiän päättyessä.
(Slovak) (Slovenčina) Na základe smernice Európskej únie („EU“) o elektrických a elektronických
zariadeniach číslo 2002/96/ES, ktorá vstúpila do platnosti 13. augusta 2005, výrobky, ktorými sú
„elektrické a elektronické zariadenia” nesmú byť zneškodňované spolu s komunálnym odpadom
a výrobcovia patričných elektronických zariadení sú povinní takéto výrobky na konci životnosti
prevziať naspäť.
(Slovenian) (Slovenščina) Skladno z določili direktive Evropske unije (“EU”) o odpadni električni
in elektronski opremi, Direktiva 2002/96/ES, ki je veljavna od 13. avgusta, izdelkov “električne
in elektronske opreme” ni dovoljeno odstranjevati kot običajne komunalne odpadke, proizvajalci
zadevne elektronske opreme pa so zavezani, da tovrstne izdelke na koncu njihove življenjske
dobe sprejmejo nazaj.
xi
Wstęp
(Danish) (Dansk) I henhold til direktiv fra den europæiske union (EU) vedrørende elektrisk og
elektronisk affald , Direktiv 2002/96/EC, som træder i kraft den 13. august 2005, må produkter
som “elektrisk og elektronisk udstyr” ikke mere bortskaffes som kommunalt affald. Producenter
af det pågældende, elektroniske udstyr vil være forpligtet til at tage disse produkter tilbage ved
afslutningen på produkternes levetid.
(Norwegian) (Norsk) Under den europeiske unionens (“EU”) direktiv om deponering av elektronisk og elektrisk utstyr, direktiv 2002/96/EC, som trer i effekt 13. august 2005, kan ikke produkter
av “elektronisk og elektrisk ustyr” lenger deponeres som husholdningsavfall og fabrikantene av
disse produktene er forpliktet å ta tilbake slike produkter ved slutten av produktets levetid.
(Bulgarian) (български) Според директивата на Европейския съюз относно отпадъците
от електрическо и електронно оборудване, директива 2002/96/EC, важаща от 13 август,
2005 г., електрическо и електронно оборудване не може да се изхвърля заедно с битовите
отпадъци и производителите на такова оборудване са задължени да приемат обратно
съответните продукти в края на експлоатационния им период.
(Croatian) (Hrvatski) U okviru Direktive Europske Unije (“EU”) o Otpadnim električnim i
elektroničkim uređajima, Direktiva 2002/96/EC, koja je na snazi od 13. kolovoza 2005., “električni
i elektronički uređaji” se ne smiju više bacati zajedno s kućnim otpadom i proizvođači su obvezni
zbrinuti takve proizvode na kraju njihovog životnog vijeka.
xii
(Estonia) (Eesti) Vastavalt Euroopa Liidu (“EL”) direktiivile 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta), mis jõustus 13. augustil 2005, on keelatud kodumajapidamiste
“elektri- ja elektroonikaseadmete” jäätmete hävitamine koos majapidamisjäätmetega, ja elektrija elektroonikaseadmete tootjad on kohustatud sellised tooted pärast nende kasutuselt kõrvaldamist tagasi võtma.
Rozdział 1
Omówienie
Gratulujemy zakupu systemu Wind Box DC100 (MSB023). System ten jest najlepszym wyborem w zakresie
płaskich komputerów osobistych. Dzięki fantastycznemu
wyglądowi oraz ultra małej wielkości, komputer ten
może być swobodnie ustawiony w dowolnym miejscu.
Ta bogata funkcjonalnie platforma zapewnia także
użytkownikowi niesamowite doznania komputerowe.
Omówienie
Zawartość opakowania
Seria Wind Box
Zasilacz AC/DC
Przewód zasilający
Dysk ze sterownikami i
programami narzędziowymi
Podręcznik użytkownika i
Skrócona instrukcja obsługi
Podstawka
1-2
* Prosimy o natychmiastowy kontakt w przypadku stwierdzenia, że jakikolwiek element
jest uszkodzony lub go brakuje.
* Ilustracja służy wyłącznie do celów referencyjnych, a zawartość opakowania może
być nieco inna, w zależności od zakupionego modelu.
Wind Box DC100
Ogólny opis systemu
 Widok z przodu
1
2
3
4
1
5
6
7
8
9
1
1
Wentylator
Wentylator na obudowie jest używany do konwekcji powietrza i
zabezpiecza sprzęt przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy
przykrywać.
2
Czytnik kart
Wbudowany czytnik kart może obslugiwać różne typy kart pamięci.
3
Przycisk Power (Zasilanie)/ dioda LED
Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć i wyłączyć system. Dioda LED
zasilania świeci się, gdy system jest włączony i gaśnie po jego wyłączeniu.
W warunkach oszczędzania energii dioda LED miga w trybie S3
(Wstrzymaj i zapisz w pamięci), a gaśnie w trybie S4 (Wstrzymaj i zapisz
na dysk). Naciśnięcie przycisku zasilania systemu powoduje wznowienie
pracy systemu z trybu oszczędzania energii.
1-3
Omówienie
4
Port USB 2.0
Port USB [Universal Serial Bus (Uniwersalna magistrala szeregowa)]
służy do podłączania urządzeń USB, takich jak klawiatura, mysz, lub inne
urządzenia kompatybilne z USB. Obsługa szybkości transferu danych do
480Mbit/s (Wysoka szybkość).
5
Gniazdo słuchawek
To jest gniazdo do podłączenia słuchawek.
6
Gniazzdo mikrofonu
To jest gniazdo do podłączenia mikrofonu.
7
DIODA LED SIECI WLAN
Wskaźnik ten świeci się na zielono, gdy funkcja WLAN jest włączona oraz
na niebiesko, gdy włączona jest funkcja WiMax. Wskaźnik nie świeci się,
gdy nastąpi wyłączenie tej funkcji.
8
Dioda LED dysku twardego
Ten wskaźnik pokazuje stan aktywności dysku twardego. Miganie oznacza
dostęp systemu do danych na dysku twardym, a wyłączenie oznacza brak
aktywności dysku.
9
Podstawka
Przy użyciu podstawki można dostosować położenie systemu na płaskiej
i stabilnej powierzchni. Innym sposobem, aby ustawić system bez użycia
stojaka, jest położenie go poziomo na powierzchni z przyciskiem Power
(Zasilanie) skierowanym do góry.
1-4
Wind Box DC100
 Widok z tyłu
1
2
3
4
3
5
6
7
8
9
10
3
11
1-5
1
Czytnik kart
Wbudowany czytnik kart może obslugiwać różne typy kart pamięci.
2
Przycisk Power (Zasilanie)/ dioda LED
Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć i wyłączyć system. Dioda LED
zasilania świeci się, gdy system jest włączony i gaśnie po jego wyłączeniu.
W warunkach oszczędzania energii dioda LED miga w trybie S3
(Wstrzymaj i zapisz w pamięci), a gaśnie w trybie S4 (Wstrzymaj i zapisz
na dysk). Naciśnięcie przycisku zasilania systemu powoduje wznowienie
pracy systemu z trybu oszczędzania energii.
3
Wentylator
Wentylator na obudowie jest używany do konwekcji powietrza i
zabezpiecza sprzęt przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy
przykrywać.
4
Port wyjścia VGA
15-pinowe złącze żeńskie DB służy do podłączania monitora.
Omówienie
5
Złącze HDMI-Out
Interfejs HDMI [High-Definition Multimedia Interface (Multimedialny
interfejs wysokiej rozdzielczości)] to cyfrowy interfejs audio-wideo
umożliwiający transmisję nieskompresowanych strumieni danych. Interfejs
HDMI obsługuje wszystkie formaty TV, w tym standardowy, rozszerzony
lub wysokiej rozdzielczości sygnał wideo, a także wielokanałowy cyfrowy
sygnał audio, przesyłane za pomocą jednego kabla.
6
Port USB 2.0
Port USB [Universal Serial Bus (Uniwersalna magistrala szeregowa)]
służy do podłączania urządzeń USB, takich jak klawiatura, mysz, lub inne
urządzenia kompatybilne z USB. Obsługa szybkości transferu danych do
480Mbit/s (Wysoka szybkość).
7
Gniazdo LAN RJ-45
Standardowe gniazdo LAN RJ-45 służy do połączenia z siecią LAN [Local
Area Network (Sieć lokalna)]. Można do niego podłączyć kabel sieciowy.
Zielony/ Pomarańczowy
1-6
Żółty
Dioda
LED
Kolor
Stan diody LED
Stan
Prawa
Żółty
Wyłączona
Nie ustanowiono połączenia LAN.
Włączona (światło
stałe)
Ustanowiono połączenie LAN.
Włączona (światło
jasne i pulsujące)
Komputer komunikuje się z innym
komputerem w sieci LAN.
Wyłączona
Wybrano szybkość przesyłania danych
10 Mbit/s.
Włączona
Wybrano szybkość przesyłania danych
100 Mbit/s.
Włączona
Wybrano szybkość przesyłania danych
1000 Mbit/s.
Lewa
Zielony
Pomarańczowy
8
Gniazdo głośnikowe
To jest gniazdo służące do podłączenia głośników.
9
Optyczne złącze wyjściowe S/PDIF
Złącze S/PDIF [Sony & Philips Digital Interconnect Format (Cyfrowy
interfejs opracowany przez firmy Sony i Philips)] zapewnia transmisję
cyfrowego audio do głośników zewnętrznych przez kabel światłowodowy.
Wind Box DC100
10
Gniazdo zasilania
Za pomocą tego gniazda zasilacz AC/DC konwertuje prąd zmienny na
prąd stały. Energia elektryczna dostarczana poprzez to gniazdo służy do
zasilania komputera osobistego. Aby zapobiec uszkodzeniu komputera
PC, należy zawsze używać dostarczonego zasilacza sieciowego.
11
Podstawka
Przy użyciu podstawki można dostosować położenie systemu na płaskiej
i stabilnej powierzchni. Innym sposobem, aby ustawić system bez użycia
stojaka, jest położenie go poziomo na powierzchni z przyciskiem Power
(Zasilanie) skierowanym do góry.
Ważne
Zalecamy, aby ze względów bezpieczeństwa najpierw podłączyć zasilacz AC/DC do
systemu, a następnie podłączyć przewód zasilający AC do gniazdka elektrycznego.
1-7
Omówienie
Specyfikacje systemu
Procesor
■ AMD® Brazos Fusion APU (Accelerated Processing Unit [Przyspieszona
jednostka przetwarzania])
Chipset
■ Chipset AMD® Hudson-M1
Pamięć
■ 1 gniazdo pamięci SO-DIMM DDR3 1066
■ Obsługa maksymalnie 4GB pamięci
LAN
■ Przewodowa sieć LAN: obsługa poprzez kontroler Realtek® RTL8111E Gigabit
Ethernet
■ Bezprzewodowa sieć LAN: opcjonalnie obsługiwane poprzez moduł USB WLAN
Audio
■ Kodek HDA ALC662 firmy Realtek®
1-8
■ Elastyczny system audio 5.1. z wykrywaniem gniazda
■ Zgodność ze specyfikacją Azalia 1.0
Wejście/wyjście (We/Wy)
■ 6 porty USB 2.0
■ 1 gniazdo zasilania prądem stałym
■ 1 gniazdo LAN RJ-45
■ 1 gniazdo głośnikowe
■ 1 gniazdo słuchawek
■ 1 gniazdo mikrofonu
■ 1 złącze VGA-out
■ 1 złącze HDMI-out
■ 1 gniazdo optyczne S/PDIF-out
Pamięć masowa
■ Dysk twardy: 2,5”, SATAII
■ Czytnik kart: czytnik kart wszystko-w-jednym
Wind Box DC100
Zasilanie
■ Zasilacz AC/DC z aktywnym PFC
■ Wejście: 100–240 V~, 50–60 Hz, 1,2A
■ Wyjście: 19V
Wymiary
2,1A
■ 186 mm (S) x 222 mm (W) x 76 mm (G) (ze stojakiem)
■ 150 mm (S) x 191 mm (W) x 36 mm (G) (bez stojaka)
1-9
Omówienie
Wymiana składników i uaktualnianie
Należy pamiętać, że niektóre wstępnie zainstalowane składniki produktu mogą zostać
na życzenie użytkownika uaktualnione lub wymienione, w zależności od zakupionego
modelu.
1-10
Aby uzyskać więcej informacji o ograniczeniach uaktualniania, należy sprawdzić
specyfikacje w podręczniku użytkownika. Dalsze informacje o możliwościach zakupu
produktów można uzyskać u lokalnego dostawcy.
Nie należy uaktualniać ani wymieniać jakiegokolwiek składnika produktu inaczej
niż u autoryzowanego dostawcy lub w punkcie serwisowym, ponieważ może
to spowodować unieważnienie gwarancji. Zaleca się, aby skontaktować się z
autoryzowanym dostawcą lub punktem serwisowym w celu wykonania usługi
uaktualnienia lub wymiany.
Rozdział 2
Wprowadzenie
W rozdziale tym zawarto informacje dotyczące procedur
konfiguracji sprzętowej. Podczas podłączania urządzeń
peryferyjnych należy ostrożnie trzymać urządzenia, a
także założyć na nadgarstek uziemiony pasek w celu
uniknięcia wystąpienia elektryczności statycznej.
Wprowadzenie
Porady dotyczące bezpieczeństwa i
komfortu pracy
Wind Box DC100 to przenośna platforma, która umożliwia pracę w dowolnym miejscu.
Jednakże dobór odpowiednich warunków pracy jest istotny, jeśli zamierza się
pracować z komputerem przez dłuższy czas.
1. Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone.
2. Należy wybrać odpowiedni fotel i biurko, a także dostosować ich wysokość w celu
zapewnienia właściwej postawy podczas pracy.
3. Podczas siedzenia w fotelu należy siedzieć prosto i utrzymać właściwą postawę.
Należy dopasować oparcie fotela (jeśli fotel je posiada), aby zapewniało wygodne
oparcie pleców.
4. Stopy powinny naturalnie opierać się na podłodze, tak aby kostki i kolana
znajdowały się w poprawnej pozycji (kąt 90 stopni).
5. Dłonie należy położyć na biurku tak, aby nadgarstki miały naturalne podparcie.
6. Należy unikać używania komputera w miejscach, gdzie może to być niewygodne
(np. w łóżku).
2-2
7. Wind Box DC100 jest urządzeniem elektronicznym. Należy obsługiwać go
ostrożnie, aby uniknąć obrażeń ciała.
Wind Box DC100
Podłączanie urządzeń peryferyjnych
Gniazda We/Wy (wejścia/wyjścia) na tylnym panelu umożliwiają podłączanie urządzeń
peryferyjnych. Wszystkie wymienione tu urządzenia służą wyłącznie jako odniesienie.
 P
odłączanie urządzeń przy użyciu złączy VGA-Out i
HDMI-Out
System Wind Box DC100 wyposażony jest w złącza VGA i HDMI, które służą
do podłączania zewnętrznych monitorów, projektorów, dekoderów satelitarnych,
odtwarzaczy DVD, kamer cyfrowych, netbooków, aparatów cyfrowych, itp.
VGA (Video Graphics Array) to system wyświetlania grafiki dla komputerów PC.
Złącza VGA i ich okablowanie są zawsze używane do obsługi analogowych sygnałów
video z zegarem cyfrowym i danymi.
HDMI [High Definition Multimedia Interface (Wysokiej jakości interfejs multimedialny)]
to nowy standard interfejsu dla komputerów PC, wyświetlaczy i sprzętu
elektronicznego, który za pomocą jednego kabla obsługuje standardowy, rozszerzony
i wysokiej rozdzielczości sygnał wideo, a także wielokanałowy cyfrowy sygnał audio.
2-3
Aby podłączyć urządzenie VGA/ HDMI, w pierwszej kolejności należy sprawdzić,
czy wyłączone jest zasilanie systemu Wind Box DC100 i urządzenia docelowego,
a następnie podłączyć kabel urządzenia do złącza VGA/ HDMI systemu Wind Box
DC100.
Wprowadzenie
 Podłączanie urządzeń USB
System Wind Box DC100 wyposażony jest w złącze USB, które służy do podłączania
różnych urządzeń USB, np. mysz, klawiaturę, aparat cyfrowy, kamerę internetową,
drukarkę, zewnętrzne optyczne urządzenie pamięci masowych, itd. W celu
podłączenia tych urządzeń, należy w razie potrzeby zainstalować najpierw sterowniki
dla każdego urządzenia, a następnie podłączyć urządzenie do systemu Wind Box
DC100. Ten system Wind Box DC100 posiada funkcję automatycznego wykrywania
zainstalowanych urządzeń USB. Jeśli urządzenia nie zostaną wykryte, należy
włączyć je ręcznie, przechodząc do Start Menu (Menu Start) / Control Panel (Panel
sterowania) / Add Hardwarde (Dodaj sprzęt) w celu dodania nowego urządzenia.
2-4
Wind Box DC100
 Podłączanie urządzenia sieciowego
Złącze RJ-45 w systemie Wind Box DC100 umożliwia podłączenie urządzeń sieci LAN
(sieci lokalnej), np. koncentrator, switch, czy bramę sieciową, w celu ustanowienia
połączenia sieciowego.
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub szczegółowych instrukcji dotyczących
podłączania do sieci LAN, należy skontaktować się z pracownikiem firmy MIS lub
administratorem sieci.
2-5
Wprowadzenie
 Bezprzewodowa sieć LAN (opcjonalna)
System Wind Box DC100 wyposażony jest w moduł bezprzewodowej sieci LAN,
który umożliwia użytkownikom szybkie przesyłanie danych przy użyciu standardowej
technologii IEEE 802.11 stosownej w przypadku bezprzewodowej sieci LAN.
Zapewnia to użytkownikom możliwość przemieszczania się w ramach rozległego
obszaru zasięgu bez utraty połączenia z siecią.
Dzięki zastosowaniu technologii 64-bitowego/128-bitowego szyfrowania WEP (Wired
Equivalent Privacy) i standardu Wi-Fi Protected Access opcjonalna wbudowana
bezprzewodowa sieć LAN może zapewnić bardziej wydajne i bezpieczniejsze
rozwiązanie w zakresie łączności bezprzewodowej.
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub szczegółowych instrukcji dotyczących
podłączania do bezprzewodowej sieci LAN, należy skontaktować się z pracownikiem
firmy MIS lub administratorem sieci.
2-6
(Punkt dostępu)
Wind Box DC100
Instalacja sprzętu
 Podłączanie zasilacza
1. Połącz zasilacz AC/DC z przewodem zasilającym.
2. Podłączanie wtyku zasilacza DC do systemu Wind Box DC100.
3. Podłącz męski koniec przewodu zasilającego prądu zmiennego do gniazdka
elektrycznego.
1
2
3
Ważne
Zalecamy, aby ze względów bezpieczeństwa najpierw podłączyć zasilacz AC/DC do
systemu Win Box DC100, a następnie podłączyć przewód zasilający AC do gniazdka
elektrycznego.
 Włączanie zasilania systemu
Naciśnij przycisk zasilania w celu włączenia zasilania systemu.
2-7
Rozdział 3
Obsługa systemu
W rozdziale tym zawarto podstawowe informacje
dotyczące obsługi systemu, takie jak konfiguracja
uruchamiania systemu, tworzenie dysku odzyskiwania,
połączenie sieciowe, itp.
Ważne
• Zaleca się utworzenie dysku odzyskiwania systemu,
pełniącego funkcję kopii zapasowej w przypadku
katastrofalnej awarii dysku lub innych zdarzeń.
• Wszystkie dane podlegają zmianie bez uprzedniego
powiadomienia.
Obsługa systemu
Pierwsza konfiguracja
uruchamiania systemu
Podczas pierwszego użycia konieczne jest wykonanie poniższych czynności
umożliwiających rozpoczęcie korzystania z komputera Seria Wind Box. Pełna
konfiguracja uruchamiania zajmuje około 30 minut.
1.
Rozpocznie się konfiguracja systemu Windows. Poczekaj aż zakończy się
ładowanie konfiguracji systemu Windows.
2.
Wybierz język systemu operacyjnego i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby
kontynuować.
3.
Wybierz żądane opcje dla ustawień „Country or region” (Kraj lub region),
„Time and currency” (Godzina i waluta) oraz „Keyboard layout” (Układ
klawiatury). Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
4.
Wybierz nazwę użytkownika konta i nazwij komputer, aby umożliwić jego
odróżnienie w sieci. Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
5.
Wybierz hasło dla konta w celu jego zabezpieczenia przed niepożądanymi
użytkownikami. (Zostaw to pole puste, jeśli hasło nie jest potrzebne). Kliknij
przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
6.
Przeczytaj postanowienia licencyjne. Zaznacz pole wyboru „I accept the
license terms” (Akceptuję postanowienia licencyjne) i kliknij przycisk [Next]
(Dalej), aby kontynuować.
7.
Wybierz opcję [Use recommended settings] (Użyj ustawień zalecanych) dla
pozycji „Help protect your computer and improve Windows automatically”
(Pomóż automatycznie chronić komputer i ulepszyć system Windows).
8.
Sprawdź ustawienia daty i godziny. Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby
kontynuować.
9.
Wybierz żądaną sieć bezprzewodową z dostępnej listy sieci WLAN. Kliknij
przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować. Możesz także kliknąć przycisk
[Skip] (Pomiń), aby pominąć ten krok i skonfigurować sieć WLAN później.
3-2
10. (Opcjonalnie) Następnie wyświetlony zostanie ekran oprogramowania
antywirusowego. Kliknij przycisk [Agree] (Zgadzam się), aby zaakceptować
warunki umowy licencyjnej i uaktywnić oprogramowanie antywirusowe.
Alternatywnie, wybierz [Stay Unprotected] (Pozostaw niezabezpieczony)
i kliknij [Next] (Dalej), aby kontynuować bez uaktywniania programu
antywirusowego.
11. Wyświetlone zostanie okno „Software Installation Menu” (Menu instalacji
oprogramowania). Kliknij przycisk [Install] (Zainstaluj), aby kontynuować.
12. Rozpocznie się instalacja oprogramowania. Podczas trwania instalacji
oprogramowania nie wolno wyłączać komputera. Po zakończeniu
ładowania paska postępu kliknij przycisk [Finish] (Zakończ), aby
kontynuować.
13. Nastąpi przejście do systemu operacyjnego Windows 7 w celu
wprowadzenia spersonalizowanych ustawień. Po wprowadzeniu
spersonalizowanych ustawień można zacząć korzystać z komputera Seria
Wind Box. Życzymy udanej zabawy!
Wind Box DC100
Tworzenie dysku przywracania
systemu
Podczas pierwszego użycia zaleca się utworzenie dysku przywracania systemu,
pełniącego funkcję kopii zapasowej w przypadku katastrofalnej awarii dysku
lub innych zdarzeń. Przed przejściem dalej należy upewnić się, że konfiguracja
uruchamiania systemu została ukończona, a następnie należy wykonać
poniższą procedurę.
1. Kliknij dwukrotnie znajdującą się na pulpicie ikonę „BurnRecovery” (Nagraj
dysk przywracania systemu)
w celu uruchomienia Recovery Disc
Creation Tool (Narzędzia do tworzenia dysku przywracania systemu).
Przygotowanie przez system operacyjny plików odzyskiwania może chwilę
potrwać.
3-3
2. Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby rozpocząć tworzenie obrazu dysku
przywracania.
Obsługa systemu
3. Wybierz [Create and burn a recovery disk] (Utwórz i nagraj dysk
przywracania), a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
Możesz także kliknąć przycisk [Advanced] (Zaawansowane) w celu
wyświetlenia opcji zaawansowanych.
4. Rozpocznie się tworzenie dysku przywracania. Ukończenie procesu może
chwilę potrwać.
3-4
Wind Box DC100
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i przygotuj
odpowiednią liczbę pustych dysków DVD. Włóż pusty dysk DVD do stacji
dysków optycznych i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
6. Wyświetlone zostanie okno programu Windows Disc Image Burner. Kliknij
przycisk [Burn] (Nagraj), aby rozpocząć proces nagrywania. Ukończenie
procesu może chwilę potrwać.
3-5
Obsługa systemu
7. Po zakończeniu tworzenia dysku, kliknij [Close] (Zamknij) w celu
zakończenia i wyjmij dysk. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu utworzenia
wszystkich dysków przywracania.
8. Wszystkie dyski przywracania zostały pomyślnie utworzone. Schowaj
ostrożnie dyski i kliknij [Next] (Dalej), aby kontynuować.
3-6
Wind Box DC100
9. Zaznacz poniższe pole wyboru, jeśli chcesz usunąć pliki tymczasowe. Kliknij
[Finish] (Zakończ), aby zakończyć tworzenie dysku przywracania.
3-7
Obsługa systemu
Połączenie sieciowe w systemie
Windows
 Przewodowa sieć LAN
1. Przejdź do menu [Start] > [Control Panel] (Panel sterowania).
3-8
2. Kliknij łącze [Connect to the Internet] (Połącz z Internetem) w pozycji
[Network and Internet] (Sieć i Internet).
Wind Box DC100
3. Wybierz pozycję [Broadband (PPPoE)] (Połączenie szerokopasmowe
(PPPoE)) w celu nawiązania połączenia przy użyciu połączenia DSL lub
kablowego, które wymaga podania nazwy użytkownika i hasła.
4. Wprowadź informacje uzyskane od usługodawcy internetowego (ISP) i kliknij
przycisk [Connect] (Połącz), aby ustanowić połączenie sieci LAN.
3-9
Obsługa systemu
 Bezprzewodowa sieć LAN
1. Przejdź do menu [Start] > [Control Panel] (Panel sterowania).
3-10
2. Kliknij łącze [Connect to the Internet] (Połącz z Internetem) w pozycji
[Network and Internet] (Sieć i Internet).
Wind Box DC100
3. Wybierz pozycję [Wireless] (Bezprzewodowe) w celu nawiązania połączenia
przy użyciu routera bezprzewodowego lub sieci bezprzewodowej.
4. Wyświetlona zostanie lista dostępnych połączeń sieci WLAN. Wybierz
połączenie z listy lub kliknij pozycję [Open Network and Sharing Center]
(Otwórz Centrum sieci i udostępniania) w celu nawiązania nowego
połączenia.
3-11
5. Aby nawiązać nowe połączenie sieci WLAN, wybierz pozycję [Set up a
new connection or network] (Skonfiguruj nowe połączenie lub sieć) w oknie
[Network and Sharing Center] (Centrum sieci i udostępniania).
Obsługa systemu
6. Następnie wybierz pozycję [Manually connect to a wireless network]
(Ręcznie nawiąż połączenie z siecią bezprzewodową) i kliknij przycisk [Next]
(Dalej), aby kontynuować.
7. Wprowadź informacje dotyczące sieci bezprzewodowej, którą chcesz dodać i
kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
3-12
8. Nowe połączenie sieci WLAN zostało nawiązane. Kliknij przycisk [Close]
(Zamknij), aby wyjść lub wybierz pozycję [Change connection settings]
(Zmień ustawienia połączenia), aby zmodyfikować ustawienia sieci WLAN.
Wind Box DC100
Zarządzanie energią
Zarządzanie energią komputerów osobistych (PC) i monitorów zapewnia
znaczną oszczędność energii elektrycznej, a także niesie ze sobą wiele
korzyści środowiskowych.
W celu poprawy wydajności energetycznej należy wyłączać monitor lub
przełączać komputer w tryb uśpienia po upływie określonego czasu braku
aktywności użytkownika.
 Zarządzanie energią w systemie operacyjnym
Windows
■
Pozycja [Power Options] (Opcje zasilania) w systemie operacyjnym
Windows umożliwia sterowanie funkcjami zarządzania energią
monitora, dysku twardego i baterii. Przejdź do menu [Start] >
[Control Panel] (Panel sterowania) > [System and Security] (System i
zabezpieczenia).
3-13
Następnie kliknij łącze [Power Options] (Opcje zasilania).
Wybierz żądany plan zasilania. Możesz także dostosować ustawienia,
klikając pozycję [Change plan settings] (Zmień ustawienia planu).
Obsługa systemu
■
W menu Shut Down Computer (Wyłączanie komputera) widoczne
są opcje Sleep (Wstrzymaj) (S3/S4) i Shut Down (Zamknij) (S5)
umożliwiające szybkie i łatwe zarządzanie zasilaniem systemu.
 Wznawianie pracy systemu
Wznowienie pracy komputera z trybu oszczędzania energii powinno nastąpić w
odpowiedzi na polecenie jednego z poniższych elementów:
3-14
■
■
■
przycisku zasilania,
myszy,
klawiatury.
■
Monitor należy wyłączyć za pomocą przycisku zasilania monitora LCD,
po upływie określonego czasu braku aktywności użytkownika.
Należy dostosować ustawienia Power Options (Opcje zasilania)
systemu operacyjnego Windows w celu zoptymalizowania zarządzania
energią komputera.
Należy zainstalować oprogramowanie do oszczędzania energii w celu
zarządzania zużyciem energii przez komputer.
Jeśli komputer nie będzie używany przez dłuższy czas, należy zawsze
odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie gniazda ściennego,
aby zapewnić zerowe zużycie energii.
■
■
■
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii:
Wind Box DC100
Odzyskiwanie systemu
Ważne
Funkcja odzyskiwania systemu jest dostępna tylko w systemach ze wstępnie
zainstalowanym systemem operacyjnym Windows i programami narzędziowymi
firmy MSI.
Cele stosowania funkcji odzyskiwania systemu obejmują:
■
■
■
■
Przywrócenie systemu z powrotem do stanu początkowego
oryginalnych ustawień domyślnych producenta.
Stosowanie w przypadku wystąpienia błędów używanego systemu
operacyjnego.
Po zainfekowaniu systemu operacyjnego przez wirus, w wyniku którego
system nie działa normalnie.
Kiedy zainstalować system operacyjny z innymi wbudowanymi
językami.
Przed użyciem funkcji odzyskiwania systemu należy wykonać kopię zapasową
ważnych danych zapisanych na dysku systemowym, korzystając z innych
urządzeń pamięci masowej.
Jeśli za pomocą poniższego rozwiązania nie uda się odzyskać systemu, należy
skontaktować się z autoryzowanym lokalnym dystrybutorem lub punktem
serwisowym w celu uzyskania dalszej pomocy.
 Przywracanie systemu za przyciskiem skrótu F3
Jeśli w systemie wystąpią nienaprawialne błędy, w każdym przypadku zalecane
jest najpierw użycie klawisza skrótu F3 w celu odzyskania systemu za pomocą
partycji odzyskiwania dysku twardego.
Należy wykonać poniższe instrukcje w celu kontynuacji:
1. Uruchom ponownie system.
2. Po wyświetleniu na ekranie poniższego obrazu naciśnij znajdujący się na
klawiaturze klawisz skrótu F3.
3-15
Obsługa systemu
3. Wybierz pozycję [MSI Recovery Manager] (Menedżer odzyskiwania MSI) w
celu uruchomienia funkcji odzyskiwania systemu; lub wybierz pozycję [EXIT]
(Zakończ) w celu ponownego uruchomienia systemu.
4. Za pomocą funkcji odzyskiwania systemu zostaną przywrócone ustawienia
domyślne. Naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić.
5. Naciśnij przycisk [OK], aby ponownie potwierdzić i rozpocząć działanie
funkcji odzyskiwania systemu. Możesz także nacisnąć przycisk [Cancel]
(Anuluj), aby zatrzymać działanie funkcji.
3-16
6. Nastąpi teraz uruchomienie funkcji odzyskiwania systemu.
7. Poniższy komunikat wskazuje pomyślne odzyskanie systemu. Naciśnij
przycisk [OK] w celu ponownego uruchomienia systemu i uzyskania
normalnego dostępu do systemu operacyjnego Windows.
Wind Box DC100
 Przywracanie systemu za pomocą dysków
przywracania
Jeśli procedura odzyskiwania za pomocą klawisza skrótu F3 nie działa, należy
spróbować przywrócić system przy użyciu utworzonych uprzednio dysków
przywracania.
Należy wykonać poniższe instrukcje w celu kontynuacji:
1. Włóż dysk przywracania do stacji dysków optycznych i uruchom ponownie
system.
2. Po wyświetleniu na ekranie poniższego obrazu naciśnij znajdujący się na
klawiaturze klawisz skrótu F11.
3-17
3. Wybierz urządzenie [CD/DVD] jako urządzenie rozruchowe i naciśnij klawisz
[Enter], aby potwierdzić wybór.
Naciśnij dowolny klawisz, aby ponownie potwierdzić wybór po wyświetleniu
poniższego komunikatu.
4. System operacyjny Windows rozpocznie ładowanie plików.
Obsługa systemu
5. Wyświetlone zostanie menu odzyskiwania systemu. Opcja [Hard Disk
Recovery] (Odzyskiwanie dysku twardego) powoduje sformatowanie całego
dysku twardego. Wszystkie dane zawarte na dysku twardym zostaną
usunięte, a wszystkie ustawienia zostaną przywrócone do domyślnych
ustawień producenta. Opcję [Hard Disk Recovery] (Odzyskiwanie dysku
twardego) należy wybrać tylko, jeśli dysk twardy został zarażony krytycznymi
wirusami i nie można znaleźć żadnego rozwiązania oprócz całkowitego
oczyszczenia dysku twardego.
Opcja [System Partition Recovery] (Odzyskiwanie partycji systemowej)
powoduje sformatowanie tylko dysku C. Tylko dysk C zostanie przywrócony
do domyślnego stanu producenta. Inne dyski pozostaną bez zmian. Zaleca
się, aby użytkownicy przywracali system za pomocą opcji [System Partition
Recovery] (Odzyskiwanie partycji systemowej).
3-18
6. Procedura odzyskiwania systemu spowoduje sformatowanie partycji dysku
twardego. Upewnij się, że wykonano kopię zapasową ważnych danych.
Kliknij przycisk [YES] (TAK), aby kontynuować; kliknij przycisk [NO] (NIE),
aby zatrzymać odzyskiwanie systemu.
Ponownie kliknij przycisk [YES] (TAK), aby potwierdzić; kliknij przycisk [NO]
(NIE), aby zatrzymać odzyskiwanie systemu.
Wind Box DC100
7. NIE wyłączaj zasilania systemu podczas wykonywania funkcji odzyskiwania
systemu, ponieważ może to spowodować nieznane uszkodzenie systemu.
8. Poniższy komunikat wskazuje pomyślne odzyskanie systemu. Naciśnij
przycisk [OK] w celu ponownego uruchomienia systemu i uzyskania
normalnego dostępu do systemu operacyjnego Windows.
9. Po przerwaniu lub niepowodzeniu procesu odzyskiwania należy powtórzyć
procedurę od początku.
3-19
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement