MSI MS-AC7C Wind Top AE2282G Instrukcja obsługi

MSI MS-AC7C Wind Top AE2282G Instrukcja obsługi | Manualzz
Seria Wind Top AE2282
Komputer PC typu AIO
(wszystko w jednym)
System MS-AC7B/ AC7C
Wstęp
SPIS TREŚCI
Uwaga dotycząca praw autorskich��������������������������������������������������������������������������iii
Znaki towarowe�������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Wersja���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Uaktualnianie i gwarancja���������������������������������������������������������������������������������������iv
Zakup części wymiennych��������������������������������������������������������������������������������������iv
Pomoc techniczna���������������������������������������������������������������������������������������������������iv
Energooszczędność produktu���������������������������������������������������������������������������������iv
Polityka ochrony środowiska����������������������������������������������������������������������������������� v
Informacje o substancjach chemicznych����������������������������������������������������������������� v
Informacje o baterii�������������������������������������������������������������������������������������������������� v
Instrukcje bezpieczeństwa��������������������������������������������������������������������������������������vi
Zgodność z CE������������������������������������������������������������������������������������������������������ viii
Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych��������������������������� viii
Oświadczenie WEEE����������������������������������������������������������������������������������������������ix
1. Omówienie��������������������������������������������������������� 1-1
ii
Zawartość opakowania���������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
Ogólny opis systemu�������������������������������������������������������������������������������������������� 1-3
Specyfikacje systemu������������������������������������������������������������������������������������������� 1-9
Wymiana składników i uaktualnianie������������������������������������������������������������������ 1-11
2. Wprowadzenie���������������������������������������������������� 2-1
Porady dotyczące bezpieczeństwa i komfortu pracy������������������������������������������� 2-2
Instalacja sprzętu������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-3
3. Operacje systemowe(Windows 7)���������������������� 3-1
Pierwsza konfiguracja uruchamiania systemu����������������������������������������������������� 3-2
Połączenie sieciowe w systemie Windows���������������������������������������������������������� 3-3
THX TruStudio PRO (opcjonalnie)����������������������������������������������������������������������� 3-8
Menu ekranowe (OSD)�������������������������������������������������������������������������������������� 3-11
Zarządzanie energią������������������������������������������������������������������������������������������ 3-14
Program przywracania systemu Recovery Tool������������������������������������������������� 3-16
4. Operacje systemowe(Windows 8)���������������������� 4-1
Pierwsza konfiguracja uruchamiania systemu����������������������������������������������������� 4-2
Połączenie sieciowe w systemie Windows���������������������������������������������������������� 4-3
THX TruStudio PRO (Opcjonalnie)���������������������������������������������������������������������� 4-9
Menu ekranowe (OSD)�������������������������������������������������������������������������������������� 4-12
Zarządzanie energią������������������������������������������������������������������������������������������ 4-15
Tworzenie dysku przywracania systemu������������������������������������������������������������ 4-17
Przywracanie systemu��������������������������������������������������������������������������������������� 4-22
A. Rozwiązywanie problemów������������������������������� A-1
Seria Wind Top
Uwaga dotycząca praw autorskich
Materiał w tym dokumencie jest własnością intelektualną firmy MICRO-STAR
INTERNATIONAL. Dołożyliśmy wszelkich starań w przygotowanie tego dokumentu,
jednak nie gwarantujemy prawidłowości zawartych w nim treści. Stale staramy się
poprawiać nasze produkty i zastrzegamy sobie prawo do wykonywania zmian bez
powiadomienia.
Znaki towarowe
Wszystkie znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli.
■
■
■
■
■
MSI to zastrzeżony znak towarowy Micro-Star Int’l Co., Ltd.
Intel to zastrzeżony znak towarowy Intel Corporation.
Windows to zastrzeżony znak towarowy Microsoft Corporation.
Realtek to zastrzeżony znak towarowy Realtek Semiconductor Corporation.
THX i THX TruStudio PRO to znaki towarowe THX Ltd. , które mogą być
zastrzeżone w niektórych jurysdykcjach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wersja
Wersja
V1.0
Data
2012/ 09
iii
Wstęp
Uaktualnianie i gwarancja
Należy pamiętać, że niektóre wstępnie zainstalowane składniki produktu mogą zostać
na życzenie użytkownika uaktualnione lub wymienione. Aby uzyskać więcej informacji
o ograniczeniach uaktualniania, należy sprawdzić specyfikacje w podręczniku
użytkownika. Dalsze informacje o możliwościach zakupu produktów można uzyskać
u lokalnego dostawcy. Nie należy uaktualniać ani wymieniać jakiegokolwiek
składnika produktu inaczej niż u autoryzowanego dostawcy lub w punkcie
serwisowym, ponieważ może to spowodować unieważnienie gwarancji. Zaleca się,
aby skontaktować się z autoryzowanym dostawcą lub punktem serwisowym w celu
wykonania usługi uaktualnienia lub wymiany.
Zakup części wymiennych
Należy pamiętać, że zakup części wymiennych (lub zgodnych) do produktu
kupowanego przez użytkowników w różnych krajach lub regionach może być
realizowany przez producenta w okresie nieprzekraczającym 5 lat od zaprzestania
produkcji urządzenia, w zależności od oficjalnych regulacji ogłoszonych w
odpowiednim czasie.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania części zamiennych, można
uzyskać u producenta, pod adresem http://support.msi.com/.
iv
Pomoc techniczna
Po wystąpieniu problemu z systemem i nieuzyskaniu rozwiązania z podręcznika
użytkownika należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z lokalnym dystrybutorem.
W celu uzyskania dalszych wskazówek można także wypróbować poniższe zasoby
pomocy.
◙
◙
Odwiedź witrynę sieci web firmy MSI i uzyskaj dostęp do instrukcji
technicznych, aktualizacji BIOS, aktualizacji sterowników i innych informacji
dostępnych pod adresem http://www.msi.com/service/download/
Skontaktuj się z personelem technicznym pod adresem
http://support.msi.com/
Energooszczędność produktu
◙
◙
◙
◙
◙
◙
Zmniejszone zużycie energii podczas używania i w trybie wstrzymania
Ograniczone użycie substancji szkodliwych dla środowiska i dla zdrowia
Łatwy demontaż i recykling
Zmniejszone zużycie zasobów naturalnych poprzez zachęcanie do recyklingu
Zwiększona żywotność produktu, poprzez łatwe aktualizacje
Zmniejszona ilość trwałych odpadów, dzięki polityce zwrotów
Seria Wind Top
Polityka ochrony środowiska
◙
◙
◙
◙
Produkt został zaprojektowany tak, aby umożliwić wielokrotne
użycie części i właściwe przetwarzanie, dlatego też nie należy go
wyrzucać po zakończeniu żywotności.
Użytownicy powinni skontaktować się z lokalnym autoryzowanym
punktem zbiórki, do celów recyklingu i usuwania zużytych produktów.
W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących przetwarzania należy
przejść na strone sieci web MSI i zlokalizować najbliższego dystrybutora:
Informacje dotyczące prawidłowej utylizacji, zwrotu, przetwarzania i
demontażu produktów firmy MSI użytkownicy mogą także uzyskać,
wykorzystujac adres [email protected].
Informacje o substancjach
chemicznych
Zgodnie z przepisami dotyczącymi substancji chemicznych, takimi jak przepisy EU
REACH (Przepisy EC Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy), MSI
udostępnia informacje o substancjach chemicznych pod adresem:
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Informacje o baterii
Unia Europejska:
Baterii, zestawów baterii i akumulatorów nie należy
usuwać z nieposortowanymi odpadkami domowymi.
Należy skorzystać z publicznego systemu zbiórki w celu
ich przekazania, recyklingu lub przetworzenia zgodnie z
lokalnymi przepisami.
Tajwan:
Ze względu na wymagania ochrony środowiska zużyte
baterie należy zbierać oddzielnie w celu recyklingu lub
specjalnego usuwania.
Kalifornia, USA:
Baterie pastylkowe mogą zawierać nadchloran i ich przetwarzanie lub
usuwanie wymaga w stanie Kalifornia specjalnej obsługi.
Dalsze informacje można uzyskać pod adresem:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
Nieprawidłowa wymiana baterii może spowodować jej wybuch. Wymieniać
można wyłącznie na baterię tego samego lub równoważnego typu zalecaną
przez producenta.
Wstęp
Instrukcje bezpieczeństwa
Instrukcje bezpieczeństwa należy przeczytać uważnie i dokładnie.
Należy stosować się do wszystkich przestróg i ostrzeżeń umieszczonych
na urządzeniu lub w podręczniku użytkownika.
Należy zachować podręcznik użytkownika dostarczony w opakowaniu
do wykorzystania w przyszłości.
Urządzenie oraz jego wyposażenie należy przechowywać z dala od
wilgoci i nie narażać ich na działanie wysokiej temperatury.
Przed wykonaniem ustawień urządzenie należy umieścić na stabilnej
płaskiej powierzchni.
vi
◙
◙
◙
Przed podłączeniem urządzenia do gniazda zasilania należy
upewnić się, że napięcie zasilające jest w bezpiecznych granicach
i zostało prawidłowo ustalone w przedziale 100~240V. Nie
należy usuwać z wtyczki bolca uziemienia. Urządzenie musi być
podłączone do uziemionego gniazda zasilania.
Zawsze należy odłączyć przewód zasilający przed przystąpieniem
do instalacji jakiejkolwiek dodatkowej karty lub modułu.
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy
zawsze odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie gniazda
ściennego, aby zapewnić zerowe zużycie energii.
Wentylator na obudowie jest używany do konwekcji powietrza i
zabezpiecza sprzęt przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy
przykrywać.
Nie należy pozostawiać urządzenia w miejscu bez wentylacji przy
temperaturze przechowywania powyżej 60°C (140°F) lub poniżej 0°C
(32°F), ponieważ może to uszkodzić urządzenie.
UWAGA: Maksymalna temperature działania wynosi około 35℃.
Seria Wind Top
Nigdy nie należy wlewać płynów do otworów w obudowie, ponieważ
może to uszkodzić urządzenie lub spowodować porażenie prądem
elektrycznym.
Przewód zasilający należy umieścić tak, aby nikt przypadkiem na niego
nie nadepnął. Nie należy stawiać niczego na przewodzie zasilającym.
Przy podłączaniu koncentrycznego kabla telewizyjnego do tunera
TV należy się upewnić, że jego ekran jest prawidłowo podłączony do
systemu uziemienia budynku.
System prowadzenia kabli powinien być uziemiony zgodnie ze
standardem ANSI/NFPA 70, NEC (National Electrical Code [Krajowe
przepisy dotyczące instalacji elektrycznych]), w szczególności Część
820.93, Grounding of Outer Conductive Shield of a Coaxial Cable
(Uziemienie zewnętrznego ekranowania kabla koncentrycznego).
W pobliżu urządzenia nie mogą znajdować się obiekty o silnym polu
magnetycznym lub elektrycznym.
W razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji urządzenie
powinno zostać sprawdzone przez personel serwisu:
◙
◙
◙
◙
◙
◙
Przewód zasilający lub wtyczka uległy uszkodzeniu.
Do wnętrza urządzenia dostał się płyn.
Sprzęt był poddany działaniu wilgoci.
Sprzęt nie działa poprawnie lub nie można go uruchomić zgodnie z
podręcznikiem użytkownika.
Urządzenie zostało upuszczone i uszkodzone.
Urządzenie ma wyraźne oznaki uszkodzenia.
1� Optyczne urządzenia pamięci sklasyfikowane są jako PRODUKT LASEROWY
KLASY 1. Stosowanie elementów sterowania lub regulacji albo procedur innych
niż określone jest zabronione.
2� Nie należy dotykać soczewki wewnątrz napędu.
vii
Wstęp
Zgodność z CE
Niniejszym Micro-Star International CO., LTD deklaruje, że to urządzenie
jest zgodne z istotnymi wymaganiami bezpieczeństwa i innymi powiązanymi
postanowieniami określonymi w Dyrektywie Europejskiej.
Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach
częstotliwości radiowych
Urządzenie to zostało poddane testom, które stwierdziły, że jest
zgodne z ograniczeniami wyznaczonymi dla urządzeń cyfrowych klasy
B w części 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały wyznaczone,
aby zapewniać odpowiednie zabezpieczenie przed szkodliwymi
zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje,
wykorzystuje oraz może wytwarzać energię częstotliwości radiowej i, jeśli nie będzie
zainstalowane i używane ściśle według zaleceń instrukcji, może powodować zakłócenia
komunikacji radiowej. Jednakże, nie gwarantuje się, że nie wystąpią zakłócenia w
określonej instalacji. Jeśli więc urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze
radia lub telewizji, których przyczynę można potwierdzić wyłączając i włączając
urządzenie, użytkownik może spróbować wyeliminować zakłócenie przez zastosowanie
co najmniej jednego z wymienionych poniżej sposobów:
viii
■ Obrócenie lub przemieszczenie anteny odbiorczej.
■ Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
■ Podłączenie urządzenia do gniazdka zasilającego znajdującego się w
innym obwodzie elektrycznym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik
telewizyjny lub radiowy.
■ Konsultacja z dostawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu
uzyskania pomocy.
Uwaga 1
Zmiany i modyfikacje bez odpowiedniej, specjalnej akceptacji jednostek
odpowiedzialnych za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z
urządzenia.
Uwaga 2
Dla zachowania zgodności z limitami emisji należy używać wyłącznie ekranowanych
kabli i przewodów prądu zmiennego.
VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega
dwóm następującym warunkom:
1� to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
2� to urządzenie musi być odporne na odbierane zakłócenia, w tym na zakłócenia,
które mogą spowodować jego niepożądane działanie.
Seria Wind Top
Oświadczenie WEEE
(English) Under the European Union (“EU”) Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of “electrical and
electronic equipment” cannot be discarded as municipal waste anymore and manufacturers of
covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their
useful life.
(French) (Français) Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que
les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout
simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer
certains produits en fin de vie.
(German) (Deutsch) Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte
dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden, die
sich auf 13.August, 2005 wirken. Und der Hersteller von bedeckt Elektronik-Altgeräte gesetzlich
zur gebrachten Produkte am Ende seines Baruchbarkeitsdauer zurückzunehmen.
(Spanish) (Español) Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos
y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como “eléctricos y equipos electrónicos” no pueden ser depositados en los contenedores
habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse
cargo de dichos productos al termino de su período de vida.
(Italian) (Italiano) In base alla Direttiva dell’Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali
Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti
alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti
municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo
ciclo di vita.
(Russian) (Русский) В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по
предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и
электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа
2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не
могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного
электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока
службы.
(Turkish) (Türkçe) Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/
EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve
elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri,
cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır.
ix
Wstęp
(Greek) (Ελληνικά) Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») περί
Απόρριψης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), η οποία λαμβάνει ισχύ στις 13
Αυγούστου 2005, τα προϊόντα «ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» δεν είναι δυνατόν να
απορριφθούν πλέον ως κοινά απορρίμματα και οι κατασκευαστές κεκαλυμμένου ηλεκτρονικού
εξοπλισμού είναι υποχρεωμένοι να πάρουν πίσω αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής
τους.
(Polish) (Polski) Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej (“UE”) dotyczącą odpadów produktów
elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia
2005, tzw. “produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne “ nie mogą być traktowane
jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich
w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia.
(Hungarian) (Magyar) Az Európai Unió („EU”) 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen
elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén.
(Czech) (Čeština) Podle směrnice Evropské unie (“EU”) o likvidaci elektrických a elektronických
výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat “elektrické a elektronické
výrobky” v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato
směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti.
(Traditional Chinese ) (繁體中文) 歐盟已制訂有關廢電機電子設備法令,亦即自2005年8月13日
生效的2002/96/EC,明文規定「電機電子設備產品」不可再以都市廢棄物處理,且所有相關電
子設備製造商,均須在產品使用壽命結束後進行回收。
(Simplified Chinese ) (简体中文) 欧盟已制订有关废电机电子设备法令,亦即自2005年8月13日生
效的2002/96/EC,明文规定「电机电子设备产品」不可再以都市废弃物处理,且所有相关电子
设备制造商,均须在产品使用寿命结束后进行回收。
(Japanese) (日本語) 2005年8月13日以降にEU加盟国を流通する電気・電子製品にはWEEE指
令によりゴミ箱に×印のリサイクルマークの表示が義務づけられており、廃棄物として捨てる
ことの禁止とリサイクルが義務づけられています。
(Korean) (한국어) 2005년 8월 13일자로 시행된 폐전기전자제품에 대한 유럽연합(“EU”) 지침, 지
침 2002/96/EC에 의거하여, “전기전자제품”은 일반 쓰레기로 폐기할 수 없으며 제품의 수명이 다
하면 해당 전자제품의 제조업체가 이러한 제품을 회수할 책임이 있습니다.
(Vietnam) (Tieng Viet) Theo Hướng dẫn của Liên minh Châu Âu (“EU”) về Thiết bị điện & điện tử
đã qua sử dụng, Hướng dẫn 2002/96/EC, vốn đã có hiệu lực vào ngày 13/8/2005, các sản phẩm
thuộc “thiết bị điện và điện tử” sẽ không còn được vứt bỏ như là rác thải đô thị nữa và các nhà sản
xuất thiết bị điện tử tuân thủ hướng dẫn sẽ phải thu hồi các sản phẩm này vào cuối vòng đời.
(Thai) (ไทย) ภายใต้ข้อกำหนดของสหภาพยุโรป ("EU") เกี่ยวกับของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2002/96/EC ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2005 ผู้ใช้ไม่สามารถทิ้ง
ผลิตภัณฑ์ที่เป็น "อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์" ปะปนกับของเสีย ทั่วไปของชุมชนได้อีกต่อไป และ
ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะถูกบังคับให้นำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกลับคืนเมื่อสิ้นสุดอายุการ
ใช้งานของผลิตภัณฑ์
Seria Wind Top
(Indonesia) (Bahasa Indonesia) Sesuai dengan Regulasi Uni Eropa (“UE”) perihal WEEE (Limbah Peralatan Listrik dan Elektronik), Directive 2002/96/EC, yang berlaku sejak 13, 2005, produk
“peralatan listrik dan elektronik” tidak lagi dapat dibuang sebagai sampah umum dan pabrik
peralatan elektronik diwajibkan untuk mengambil kembali produk tersebut pada saat masa pakainya habis.
(Serbian) (Srpski) Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju
pod “elektronsku i električnu opremu” ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači
ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka
trajanja.
(Netherlands) (Nederlands) De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling
van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan
kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden
verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus.
(Romanian) (Română) În baza Directivei Uniunii Europene (“UE”) privind Evacuarea Echipamentului Electric şi Electronic, Directiva 2002/96/EC, care intră în vigoare pe 13 august, 2005,
produsele din categoria “echipament electric şi electronic” nu mai pot fi evacuate ca deşeuri
municipale, iar fabricanţii echipamentului electronic vizat vor fi obligaţi să primească înapoi produsele respective la sfârşitul duratei lor de utilizare.
(Portuguese) (Português) De acordo com a Directiva 2002/96/EC de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos da União Europeia (UE), efectiva desde o 13 de Agosto do ano
2005, os produtos de “equipamento eléctrico e electrónico” não podem ser descartados como
resíduo municipal e os fabricantes do equipamento electrónico sujeitos a esta legislação estarão
obligados a recolhar estes produtos ao finalizar sua vida útil.
(Swedish) (Svenska) Under Europeiska unionens (“EU”) Weee-direktiv (Waste Electrical and
Electronic Equipment), Direktiv 2002/96/EC, vilket trädde i kraft 13 augusti, 2005, kan inte
produkter från “elektriska och elektroniska utrustningar” kastas i den vanliga hushållssoporna
längre och tillverkare av inbyggd elektronisk utrustning kommer att tvingas att ta tillbaka sådan
produkter när de är förbrukade.
(Finnish) (Suomi) Euroopan unionin (EU) 13.8.2005 voimaan tulleen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/EY mukaisesti ”sähkö- ja elektroniikkalaitteita” ei saa
enää hävittää talousjätteiden mukana. Direktiivin alaisen sähkö- tai elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden käyttöiän päättyessä.
(Slovak) (Slovenčina) Na základe smernice Európskej únie („EU“) o elektrických a elektronických
zariadeniach číslo 2002/96/ES, ktorá vstúpila do platnosti 13. augusta 2005, výrobky, ktorými sú
„elektrické a elektronické zariadenia” nesmú byť zneškodňované spolu s komunálnym odpadom
a výrobcovia patričných elektronických zariadení sú povinní takéto výrobky na konci životnosti
prevziať naspäť.
(Slovenian) (Slovenščina) Skladno z določili direktive Evropske unije (“EU”) o odpadni električni
in elektronski opremi, Direktiva 2002/96/ES, ki je veljavna od 13. avgusta, izdelkov “električne
in elektronske opreme” ni dovoljeno odstranjevati kot običajne komunalne odpadke, proizvajalci
zadevne elektronske opreme pa so zavezani, da tovrstne izdelke na koncu njihove življenjske
dobe sprejmejo nazaj.
xi
Wstęp
(Danish) (Dansk) I henhold til direktiv fra den europæiske union (EU) vedrørende elektrisk og
elektronisk affald , Direktiv 2002/96/EC, som træder i kraft den 13. august 2005, må produkter
som “elektrisk og elektronisk udstyr” ikke mere bortskaffes som kommunalt affald. Producenter
af det pågældende, elektroniske udstyr vil være forpligtet til at tage disse produkter tilbage ved
afslutningen på produkternes levetid.
(Norwegian) (Norsk) Under den europeiske unionens (“EU”) direktiv om deponering av elektronisk og elektrisk utstyr, direktiv 2002/96/EC, som trer i effekt 13. august 2005, kan ikke produkter
av “elektronisk og elektrisk ustyr” lenger deponeres som husholdningsavfall og fabrikantene av
disse produktene er forpliktet å ta tilbake slike produkter ved slutten av produktets levetid.
(Bulgarian) (български) Според директивата на Европейския съюз относно отпадъците
от електрическо и електронно оборудване, директива 2002/96/EC, важаща от 13 август,
2005 г., електрическо и електронно оборудване не може да се изхвърля заедно с битовите
отпадъци и производителите на такова оборудване са задължени да приемат обратно
съответните продукти в края на експлоатационния им период.
(Croatian) (Hrvatski) U okviru Direktive Europske Unije (“EU”) o Otpadnim električnim i
elektroničkim uređajima, Direktiva 2002/96/EC, koja je na snazi od 13. kolovoza 2005., “električni
i elektronički uređaji” se ne smiju više bacati zajedno s kućnim otpadom i proizvođači su obvezni
zbrinuti takve proizvode na kraju njihovog životnog vijeka.
xii
(Estonia) (Eesti) Vastavalt Euroopa Liidu (“EL”) direktiivile 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta), mis jõustus 13. augustil 2005, on keelatud kodumajapidamiste
“elektri- ja elektroonikaseadmete” jäätmete hävitamine koos majapidamisjäätmetega, ja elektrija elektroonikaseadmete tootjad on kohustatud sellised tooted pärast nende kasutuselt kõrvaldamist tagasi võtma.
Rozdział 1
Omówienie
System ten charakteryzuje wzornictwo łączące stylowy
wygląd z lustrzanym ekranem, co odzwierciedla
prostotę nowoczesnego indywidualizmu i komfort domu.
Dotykowy ekran, doskonała obsługa audio/video oraz
intuicyjny interfejs użytkownika, łączą technologię z
praktycznością, sprawiając, że komputery są łatwiejsze
i przyjemniejsze w użyciu - odpowiednie dla całej
rodziny.
Omówienie
Zawartość opakowania
1-2
Seria Wind Top
Zasilacz AC/DC
Przewód zasilający
Szmatka do
czyszczenia monitora
LCD
Dysk ze sterownikami
i programami
narzędziowymi
Podręcznik użytkownika i
Skrócona instrukcja obsługi
Klawiatura
(opcjonalnie)
Mysz (opcjonalnie)
Rysik (opcjonalnie)
* Prosimy o natychmiastowy kontakt w przypadku stwierdzenia, że jakikolwiek
element jest uszkodzony lub go brakuje.
* Ilustracja służy wyłącznie do celów referencyjnych, a zawartość opakowania może
być nieco inna, w zależności od zakupionego modelu.
Seria Wind Top
Ogólny opis systemu
 Widok z przodu
1
2 3
1-3
5
1
Mikrofon
2
Kamera sieci web
3
Wskaźnik LED (opcjonalnie)
4
Monitor LCD
5
Głośniki stereo
4
5
Wbudowany mikrofon można wykorzystać do rozmów video online.
Wbudowana kamera sieci web z mikrofonem może być używana do wykonywania
zdjęć, nagrywania video, konferencji online i innych interaktywnych aplikacji.
Wskaźnik LED sygnalizuje trwające nagrywanie. Wskaźnik LED powinien być
włączony podczas nagrywania wideo i wyłączony, gdy nagrywanie nie jest aktywne.
21,5-calowy wyświetlacz TFT LCD z optymalną rozdzielczością 1920 X 1080 pikseli i
standardowymi proporcjami szerokiego ekranu 16:9.
Wbudowane głośniki stereo zapewniają wysoką jakość dźwięku z obsługą systemu
stereo.
Omówienie
 Widok z tyłu
1
1
1-4
1
2
3
4
6
8
5
9
7
Ważne
Zalecamy, aby ze względów bezpieczeństwa najpierw podłączyć zasilacz AC/DC
do komputera PC typu AIO, a następnie podłączyć przewód zasilający do gniazda
zasilania.
Seria Wind Top
1
2
3
4
5
Wentylator
Wentylator na obudowie jest używany do konwekcji powietrza i zabezpiecza sprzęt
przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy przykrywać.
Gniazdo blokady Kensington
Ten komputer PC typu AIO wyposażony jest w gniazdo blokady Kensington, które
umożliwia użytkownikom zabezpieczenie komputera PC typu AIO za pomocą klucza
lub mechanicznego urządzenia z kodem PIN, podłączonego przy użyciu gumowanej
linki metalowej. Jeden koniec linki ma małą pętlę, która umożliwia przełożenie całej
linki dookoła stałego przedmiotu, takiego jak ciężki stół lub inny podobny sprzęt, a
przez to zabezpieczenie komputera PC typu AIO.
Podstawka
Przy użyciu podstawki można dostosować położenie systemu na płaskiej i stabilnej
powierzchni.
Otwór do prowadzenia kabli
Kable należy poprowadzić przez ten otwór, aby uniknąć poplątania kabli po
podłączeniu urządzeń.
Port wejścia HDMI (Opcjonalnie)
(z technologią Instant Display MSI)
Interfejs HDMI (Multimedialny interfejs wysokiej rozdzielczości) to cyfrowy interfejs
audio-wideo umożliwiający transmisję nieskompresowanych strumieni danych.
Interfejs HDMI obsługuje wszystkie formaty TV, w tym standardowy, rozszerzony lub
wysokiej rozdzielczości sygnał wideo, a także wielokanałowy cyfrowy sygnał audio,
przesyłane za pomocą jednego kabla.
Dzięki technologii Instant Display MSI, po pomyślnym podłączeniu zasilania do
AIO PC, monitor automatycznie przechodzi do trybu “oczekiwanie” bez naciskania
przycisku zasilania. Po podłączeniu urządzeń do portu wejścia HDMI, nastąpi
natychmiastowe włączenie monitora. Przy włączonym AIO PC, tryby można także
przełączać przyciskiem Zasilanie/Tryb monitora na panelu bocznym. Taki mechanizm
pomaga zaoszczędzić więcej energii dla systemu.
Port wyjścia HDMI (Opcjonalnie)
Interfejs HDMI (Multimedialny interfejs wysokiej rozdzielczości) to cyfrowy interfejs
audio-wideo umożliwiający transmisję nieskompresowanych strumieni danych.
Interfejs HDMI obsługuje wszystkie formaty TV, w tym standardowy, rozszerzony lub
wysokiej rozdzielczości sygnał wideo, a także wielokanałowy cyfrowy sygnał audio,
przesyłane za pomocą jednego kabla.
* Ikona znajdująca się na obudowie informuje o umiejscowieniu portu wejściowego
HDMI i wyjściowego HDMI.
6
Port USB 2.0
Port USB (Uniwersalna magistrala szeregowa) służy do podłączania urządzeń USB,
takich jak klawiatura, mysz, lub inne urządzenia kompatybilne z USB. Obsługa
szybkości transferu danych do 480Mbit/s (Wysoka szybkość).
1-5
Omówienie
7
Gniazdo LAN RJ-45
Standardowe gniazdo LAN RJ-45 służy do połączenia z siecią LAN (Sieć lokalna).
Można do niego podłączyć kabel sieciowy.
Żółty
Dioda
LED
Kolor
Stan diody LED
Stan
Lewa
Żółty
Wyłączona
Nie ustanowiono połączenia
LAN.
Włączona (światło stałe)
Ustanowiono połączenie LAN.
Włączona (światło jasne
i pulsujące)
Komputer komunikuje się z
innym komputerem w sieci LAN.
Wyłączona
Wybrano szybkość przesyłania
danych 10 Mbit/s.
Włączona
Wybrano szybkość przesyłania
danych 100 Mbit/s.
Włączona
Wybrano szybkość przesyłania
danych 1000 Mbit/s.
Prawa
Zielony
Pomarańczowy
1-6
Zielony / pomarańczowy
8
Gniazzdo mikrofonu
9
Gniazdo wyjścia liniowego
Złącze to służy do podłączania mikrofonu.
Złącze to służy do podłączania słuchawek lub głośników.
Ważne
Do portów USB 3.0 zaleca się podłączanie urządzeń wysokiej szybkości, a urządzenia
niskiej szybkości, takie jak mysz lub klawiatura zaleca się podłączać do portów USB
2.0 na panelu tylnym.
Seria Wind Top
 Widok z boku
1
3
5
7
2
4
15
6
8
9
14
16
10
11
12
13
1
Dioda LED zasilania systemu
2
Dioda LED zasilania monitora
3
Dioda LED dysku twardego
4
Przycisk zasilania systemu
5
Zasilanie monitora / Przycisk trybu
6
Przycisk Menu / Enter
Dioda LED zasilania świeci się, gdy system jest włączony i gaśnie po jego wyłączeniu.
W warunkach oszczędzania energii dioda LED miga w trybie S3 (Wstrzymaj i zapisz w
pamięci), a gaśnie w trybie S4 (Wstrzymaj i zapisz na dysk).
Dioda LED zasilania świeci, gdy minitora jest włączony i gaśnie po jego wyłączeniu.
Ten wskaźnik pokazuje stan aktywności dysku twardego. Miganie oznacza dostęp
systemu do danych na dysku twardym, a wyłączenie oznacza brak aktywności dysku.
Naciśnij przycisk zasilania systemu, aby włączyć lub wyłączyć system.
Przycisk ten działa jako przycisk zasilania monitora i jako przełacznik wejścia sygnału
pomiędzy komputerem PC i HDMI.
Naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić menu OSD lub przejść do podmenu.
1-7
Omówienie
7
Przycisk W górę / Zwiększenie głośności
8
Przycisk W dół / Zmniejszenie głośności
9
Port USB 3.0 (Opcjonalnie)
10
Port USB 3.0 (z technologią MSI Super Charger Technology) (Opcjonalnie)
W trybie Menu, przycisk ten wskazuje ruch kursora lub ręczny wybór rosnących
wartości menu OSD. Poza trybem Menu, przycisk ten działa jako przycisk zwiększenia
głośności.
W trybie Menu, przycisk ten wskazuje ruch kursora lub ręczny wybór malejących
wartości menu OSD. Poza trybem Menu, przycisk ten działa jako przycisk
zmniejszenia głośności.
Port USB 3.0 jest wstecznie zgodny z urządzeniami USB 2.0. Obsługa szybkości
transferu danych do 5Gbit/s (Super szybkość).
Port USB 3.0 jest wstecznie zgodny z urządzeniami USB 2.0. Obsługa szybkości
transferu danych do 5Gbit/s (Super szybkość).
Dzięki technologii MSI Super Charger Technology, działa nie tylko jako normalny
port USB 3.0, ale także umożliwia ładowanie urządzeń USB nawet przy wyłączonym
systemie. Użytkownicy nie muszą już włączać zasilania systemu, aby załadować przez
USB urządzenia. Co więcej, czas ładowania jest skrócony o 40%, co jest znacznym
ułatwieniem.
1-8
11
Gniazdo czytnika kart B-CAS (Opcjonalne wyłącznie dla japońskiego
ISDB-T/S)
To gniazdo służy do obsługi karty B-CAS (Warunkowy system dostępu do przekazu
satelitarnego).
12
Czytnik kart
13
Gniazdo zasilania
14
Stacja dysków optycznych
15
Otwór wysuwania
16
Przycisk wysuwania
Wbudowany czytnik kart może obslugiwać różne typy kart pamięci.
Za pomocą tego gniazda zasilacz AC/DC konwertuje prąd zmienny na prąd stały.
Energia dostarczana przez to gniazdo służy do zasilania komputera PC. Aby zapobiec
uszkodzeniu komputera PC, należy zawsze używać dostarczonego zasilacza
sieciowego.
Do celów rozrywki domowej zintegrowano napęd DVD Super-Multi (napęd Blu-ray jest
opcjonalny).
Jeśli nie działa przycisk wysuwania włóż cienki, prosty przedmiot (taki jak spinacz do
papieru) do otworu wysuwania, aby ręcznie otworzyć stację dysków optycznych.
Naciśnij przycisk wysuwania, aby otworzyć stację dysków optycznych.
Seria Wind Top
Specyfikacje systemu
Procesor
■ Opcja 1:
- Procesor serii Intel® Ivy Bridge w module LGA1155
- TDP maks. 65 W
■ Opcja 2:
- Procesor serii Intel® 3rd Gen Core™ i w module LGA1155
- TDP maks. 65 W
Chipset
■ Chipset Intel® H61
Pamięć
■ 2 gniazda DDR3 SO-DIMM
■ Obsługa maksymalnie 8GB pamięci
LAN
■ Bluetooth: obsługiwane opcjonalnie przez wbudowany moduł Bluetooth
■ Bezprzewodowa sieć LAN: obsługiwana opcjonalnie przez moduł Mini PCI-E
WLAN
■ Przewodowa sieć LAN: obsługa poprzez kontroler Realtek® RTL8111E Gigabit
Ethernet
Audio
■ Kodek HDA firmy Realtek® ALC887
■ Zgodność ze specyfikacją Azalia 1.0
Wyświetlacz
■ 21,5-calowy wyświetlacz HD z podświetleniem LED
- Optymalna rozdzialczość 1920 x 1080 pikseli
- Standardowe proporcje szerokiego ekranu 16:9
Tylne wejście/wyjście
■ 1 gniazdo LAN
■ 1 gniazdo jack wyjścia liniowego
■ 1 gniazdo mikrofonu
■ 4 porty USB 2.0
■ 1 port wejścia HDMI (Opcjonalnie)
■ 1 port wyjścia HDMI (Opcjonalnie)
1-9
Omówienie
Boczne wejście/wyjście
■ 1 gniazdo zasilania
■ 2 porty USB 3.0 (Opcjonalnie)
■ 1 gniazdo czytnika kart B-CAS (opcjonalne wyłącznie dla japońskiego ISDB-T/S)
Pamięć masowa
■ Dysk twardy: 3,5”, SATAII
■ Napęd dysków optycznych: Wąski DVD Super Multi (Opcjonalnie Blu-ray)
■ Czytnik kart: 3-w-1 SD/ MS/ MMC
Głośnik stereo
■ 2 głośniki stereo
Kamera internetowa
■ Obsługa kamery internetowej z mikrofonem
Zasilanie
1-10
■ Opcja 1:
- Zasilacz AC/DC 90 W z aktywnym PFC
- Wejście: 100-240V, 1,5A, 50-60Hz
- Wyjście: 19V
4,74A
■ Opcja 2:
- Zasilacz AC/DC 120 W z aktywnym PFC
- Wejście: 100-240V, 2,0A, 50-60Hz
- Wyjście: 19V
6,32A
■ Opcja 3:
- Zasilacz AC/DC 150 W z aktywnym PFC
- Wejście: 100-240V, 2,0A, 50-60Hz
- Wyjście: 19V
7,9A
■ Opcja 4:
- Zasilacz AC/DC 180 W z aktywnym PFC
- Wejście: 100-240V, 2,25A, 50-60Hz
- Wyjście: 19,5V
9,2A
Seria Wind Top
Wymiana składników i uaktualnianie
Należy pamiętać, że niektóre wstępnie zainstalowane składniki produktu mogą zostać
na życzenie użytkownika uaktualnione lub wymienione, w zależności od zakupionego
modelu.
1-11
Aby uzyskać więcej informacji o ograniczeniach uaktualniania, należy sprawdzić
specyfikacje w podręczniku użytkownika. Dalsze informacje o możliwościach zakupu
produktów można uzyskać u lokalnego dostawcy.
Nie należy uaktualniać ani wymieniać jakiegokolwiek składnika produktu inaczej
niż u autoryzowanego dostawcy lub w punkcie serwisowym, ponieważ może
to spowodować unieważnienie gwarancji. Zaleca się, aby skontaktować się z
autoryzowanym dostawcą lub punktem serwisowym w celu wykonania usługi
uaktualnienia lub wymiany.
Rozdział 2
Wprowadzenie
W rozdziale tym zawarto informacje dotyczące procedur
konfiguracji sprzętowej. Podczas podłączania urządzeń
peryferyjnych należy ostrożnie trzymać urządzenia, a
także założyć na nadgarstek uziemiony pasek w celu
uniknięcia wystąpienia elektryczności statycznej.
Wprowadzenie
Porady dotyczące bezpieczeństwa i
komfortu pracy
Komputer PC typu AIO to przenośna platforma, która umożliwia pracę w dowolnym
miejscu. Jednakże dobór odpowiednich warunków pracy jest istotny, jeśli zamierza się
pracować z komputerem przez dłuższy czas.
1. Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone.
2. Należy wybrać odpowiedni fotel i biurko, a także dostosować ich wysokość w celu
zapewnienia właściwej postawy podczas pracy.
3. Podczas siedzenia w fotelu należy siedzieć prosto i utrzymać właściwą postawę.
Należy dopasować oparcie fotela (jeśli fotel je posiada), aby zapewniało wygodne
oparcie pleców.
4. Stopy powinny naturalnie opierać się na podłodze, tak aby kostki i kolana
znajdowały się w poprawnej pozycji (kąt 90 stopni).
5. Dłonie należy położyć na biurku tak, aby nadgarstki miały naturalne podparcie.
6. Należy dostosować kąt/położenie komputera PC typu AIO w celu uzyskania
optymalnego widoku.
7. Należy unikać używania komputera w miejscach, gdzie może to być niewygodne
(np. w łóżku).
2-2
8. Komputer PC typu AIO jest urządzeniem elektrycznym. Należy obsługiwać go
ostrożnie, aby uniknąć obrażeń ciała.
1
15-20
6
38-76 cm
3
4
90-120
5
4
2
2
4
Seria Wind Top
Instalacja sprzętu
 Ustawianie systemu
1. Umieść system na płaskiej i stabilnej powierzchni, takiej jak stół lub biurko.
2. Wysuń podstawę do pozycji otwarcia i przechyl monitor. W celu zapewnienia
stabilności systemu podstawę należy wysunąć do wyrównania znaku na zawiasie
z krawędzią pokrywy zawiasu. Właściwe ustawienie pomaga w zmniejszeniu
zmęczenia wzroku i mięśni.
2-3
Wprowadzenie
 Podłączanie zasilacza
1. Połącz zasilacz AC/DC z przewodem zasilającym.
2. Podłącz koniec prądu stałego adaptera do komputera PC AIO.
3. Podłącz męski koniec przewodu zasilającego prądu zmiennego do gniazdka
elektrycznego.
2
1
3
2-4
Ważne
Zalecamy, aby ze względów bezpieczeństwa najpierw podłączyć zasilacz AC/DC
do komputera PC typu AIO, a następnie podłączyć przewód zasilający do gniazda
zasilania.
Seria Wind Top
 Włączanie zasilania systemu
Naciśnij przycisk zasilania w celu włączenia zasilania systemu.
2-5
Rozdział 3
Operacje systemowe
(Windows 7)
W tym rozdziale zawarto informacje na temat operacji
systemowych.
Ważne
Wszystkie dane podlegają zmianie bez uprzedniego
powiadomienia.
Czynności systemowe (Windows 7)
Pierwsza konfiguracja uruchamiania
systemu
Podczas pierwszego użycia konieczne jest wykonanie poniższych czynności
umożliwiających rozpoczęcie korzystania z komputera PC typu AIO serii Wind Top.
Pełna konfiguracja uruchamiania zajmuje około 30 minut.
1. Rozpocznie się konfiguracja systemu Windows. Poczekaj aż zakończy się
ładowanie konfiguracji systemu Windows.
2. Wybierz język systemu operacyjnego i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby
kontynuować.
3. Wybierz żądane opcje dla ustawień „Country or region” (Kraj lub region), „Time
and currency” (Godzina i waluta) oraz „Keyboard layout” (Układ klawiatury). Kliknij
przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
4. Wybierz nazwę użytkownika konta i nazwij komputer, aby umożliwić jego
odróżnienie w sieci. Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
5. Wybierz hasło dla konta w celu jego zabezpieczenia przed niepożądanymi
użytkownikami. (Zostaw to pole puste, jeśli hasło nie jest potrzebne). Kliknij
przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
3-2
6. Przeczytaj postanowienia licencyjne. Zaznacz pole wyboru „I accept the license
terms” (Akceptuję postanowienia licencyjne) i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby
kontynuować.
7. Wybierz opcję [Use recommended settings] (Użyj ustawień zalecanych) dla
pozycji „Help protect your computer and improve Windows automatically” (Pomóż
automatycznie chronić komputer i ulepszyć system Windows).
8. Sprawdź ustawienia daty i godziny. Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby
kontynuować.
9. Wybierz żądaną sieć bezprzewodową z dostępnej listy sieci WLAN. Kliknij
przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować. Możesz także kliknąć przycisk [Skip]
(Pomiń), aby pominąć ten krok i skonfigurować sieć WLAN później.
10. (Opcjonanie) Następnie wyświetlony zostanie ekran oprogramowania
antywirusowego. Kliknij przycisk [Agree] (Zgadzam się), aby zaakceptować
warunki umowy licencyjnej i uaktywnić oprogramowanie antywirusowe.
Alternatywnie, wybierz [Stay Unprotected] (Pozostaw niezabezpieczony) i kliknij
[Next] (Dalej), aby kontynuować bez uaktywniania programu antywirusowego.
11. Wyświetlone zostanie okno „Software Installation Menu” (Menu instalacji
oprogramowania). Kliknij przycisk [Install] (Zainstaluj), aby kontynuować.
12. Rozpocznie się instalacja oprogramowania. Podczas trwania instalacji
oprogramowania nie wolno wyłączać komputera. Po zakończeniu ładowania
paska postępu kliknij przycisk [Finish] (Zakończ), aby kontynuować.
13. Nastąpi przejście do systemu operacyjnego Windows 7 w celu wprowadzenia
spersonalizowanych ustawień. Po wprowadzeniu spersonalizowanych ustawień
można zacząć korzystać z komputera PC typu AIO. Życzymy udanej zabawy!
Seria Wind Top
Połączenie sieciowe w systemie
Windows
 Przewodowa sieć LAN
1. Przejdź do menu [Start] > [Control Panel] (Panel sterowania).
3-3
2. Kliknij łącze [Connect to the Internet] (Połącz z Internetem) w pozycji [Network
and Internet] (Sieć i Internet).
Czynności systemowe (Windows 7)
3. Wybierz pozycję [Broadband (PPPoE)] (Połączenie szerokopasmowe (PPPoE))
w celu nawiązania połączenia przy użyciu połączenia DSL lub kablowego, które
wymaga podania nazwy użytkownika i hasła.
4. Wpisz informacje uzyskane od usługodawcy internetowego (ISP) i kliknij przycisk
[Connect] (Połącz), aby ustanowić połączenie sieci LAN.
3-4
Seria Wind Top
 Bezprzewodowa sieć LAN
1. Przejdź do menu [Start] > [Control Panel] (Panel sterowania).
2. Kliknij łącze [Connect to the Internet] (Połącz z Internetem) w pozycji [Network
and Internet] (Sieć i Internet).
3-5
Czynności systemowe (Windows 7)
3. Wybierz pozycję [Wireless] (Bezprzewodowe) w celu nawiązania połączenia przy
użyciu routera bezprzewodowego lub sieci bezprzewodowej.
4. Wyświetlona zostanie lista dostępnych połączeń sieci WLAN. Wybierz połączenie
z listy lub kliknij pozycję [Open Network and Sharing Center] (Otwórz Centrum
sieci i udostępniania) w celu nawiązania nowego połączenia.
3-6
5. Aby nawiązać nowe połączenie sieci WLAN, wybierz pozycję [Set up a new
connection or network] (Skonfiguruj nowe połączenie lub sieć) w oknie [Network
and Sharing Center] (Centrum sieci i udostępniania).
Seria Wind Top
6. Następnie wybierz pozycję [Manually connect to a wireless network] (Ręcznie
nawiąż połączenie z siecią bezprzewodową) i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby
kontynuować.
7. Wprowadź informacje dotyczące sieci bezprzewodowej, którą chcesz dodać i
kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
3-7
8. Nowe połączenie sieci WLAN zostało nawiązane. Kliknij przycisk [Close]
(Zamknij), aby wyjść lub wybierz pozycję [Change connection settings] (Zmień
ustawienia połączenia), aby zmodyfikować ustawienia sieci WLAN.
Czynności systemowe (Windows 7)
THX TruStudio PRO (opcjonalnie)
THX TruStudio PRO jest przeznaczony do zapewniania przez
komputer PC takich samych wrażeń jak podczas przedstawień
na żywo, filmów i nagrań studyjnych. THX TruStudio udostępnia
najnowsze przełomowe technologie, które udostępniają
najpełniejsze wrażenia z muzyki, filmów i gier, z zachowaniem
wierności źródła i intencji twórców.
 Używanie THX TruStudio PRO
1. Aby uruchomić THX TruStudio PRO, otwórz jego panel sterowania poprzez
Start -> Program -> Creative -> THX TruStudio PRO lub kliknij dwukrotnie ikonę
zasobnika THX w zasobniku systemowym.
2. Kliknij przycisk Menu. Przejdź do Settings and Audio Device Selection (Ustawienia
i Automatyczny wybór urządzenia) w celu wyboru i konfiguracji docelowego źródła
audio do przetwarzania dźwięku.
3-8
Przycisk Minimalizuj
Przycisk Wł/Wył
Przycisk Menu Przycisk Zakończ
Seria Wind Top
3. Wybierz wymagany efekt audio i dokładnie dopasuj wartość do preferencji. THX
TruStudio PRO przetwarza określone sygnały dźwiękowe w celu zapewnienia
lepszej jakości dźwięku.
Surround reguluje poziom głębi dźwięków
w muzyce, filmach i w grach.
Instrukcje:
1. Wybierz Surround.
2. Przeciągnij suwak w lewo lub w
prawo. Podczas przesuwania suwaka
będą słyszane zmiany.
3. Kliknij trójkąt pod suwakiem w celu
potwierdzenia regulacji.
4. Odtwórz plik audio.
Crystalizer poprawia muzykę i filmy
zapewniając bardziej żywy dźwięk.
Instrukcje:
1. Wybierz Crystalizer.
2. Przeciągnij suwak w lewo lub w
prawo. Podczas przesuwania suwaka
będą słyszane zmiany.
3. Kliknij trójkąt pod suwakiem w celu
potwierdzenia regulacji.
4. Odtwórz plik audio.
3-9
Czynności systemowe (Windows 7)
Speaker zwiększa jakość dźwięku i basów
każdego systemu głośników, zapewniając
lepsze wrażenia podczas słuchania.
Instrukcje:
1. Wybierz Speaker.
2. Przeciągnij suwak w lewo lub w
prawo. Podczas przesuwania suwaka
będą słyszane zmiany.
3. Kliknij trójkąt pod suwakiem w celu
potwierdzenia regulacji.
4. Odtwórz plik audio.
Suwak basów zostanie wyłączony dla
konfiguracji głośników 5.1 i 7.1.
Smart Volume automatycznie reguluje
głośność odtwarzania audio w celu
zminimalizowania nagłych zmian
głośności.
3-10
Instrukcje:
1. Wybierz Smart Volume.
2. Przeciągnij suwak w lewo lub w
prawo. Podczas przesuwania suwaka
będą słyszane zmiany.
3. Kliknij trójkąt pod suwakiem w celu
potwierdzenia regulacji.
4. Odtwórz plik audio.
Dialog Plus wzbogaca głos w celu
uzyskania bardziej wyraźnych dialogów.
Instrukcje:
1. Wybierz Dialog Plus.
2. Przeciągnij suwak w lewo lub w
prawo. Podczas przesuwania suwaka
będą słyszane zmiany.
3. Kliknij trójkąt pod suwakiem w celu
potwierdzenia regulacji.
4. Odtwórz plik audio z dialogami.
Seria Wind Top
Menu ekranowe (OSD)
Menu ekranowe (OSD) umożliwia dostosowywanie opcji wyświetlania monitora, takich
jak jasność, kontrast, położenie i język, itd.
Tryb /
Zasilanie monitora
W górę / Zwiększenie
głośności
Zasilanie systemu
Menu / Enter
W dół / Zmniejszenie
głośności
3-11
1. Naciśnij przycisk Menu, aby uruchomić menu główne OSD. Przyciskami strzałek
w Up and Down (górę i dół) wybierz wymagane menu funkcji i naciśnij przycisk
Menu, aby do niego przejść. Przyciskami strzałek w Up and Down (górę i dół)
wybierz lub dostosuj wartości według osobistych preferencji. Po wprowadzeniu
ustawień naciśnij przycisk Mode (Tryb) w celu zakończenia.
Dostosowywanie kontrastu i jasności
Dostosowywanie koloru
Czynności systemowe (Windows 7)
Dostosowanie fazy/ostrości i zegara/
podziałki
Regulacja pozycji ekranu
Dostosowywanie źródła sygnału
Dostosowywanie pozycji i czasu
zakończenia wyświetlania OSD
Określanie języka
Tryb Sceneria
3-12
Seria Wind Top
Resetowanie systemu
Dostosowywanie trybu
szerokoekranowego
2. Przyciskami strzałek w Up & Down (górę i dół), wyreguluj głośność systemu.
3-13
3. Naciśnij przycisk Mode (Tryb) w celu podglądu źródła sygnału. Naciśnij ponownie
w celu wyboru trybu wyłączenia PC/ HDMI/ monitor.
Ważne
W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek błędu powodującego nieprawidłowe
wyświetlanie lub problem z głośnością należy przejść do menu OSD i zresetować
monitor, aby przywrócić wszystkie domyślne ustawienia producenta w celu
zoptymalizowania wydajności.
Czynności systemowe (Windows 7)
Zarządzanie energią
Zarządzanie energią komputerów osobistych (PC) i monitorów zapewnia
znaczną oszczędność energii elektrycznej, a także niesie ze sobą wiele korzyści
środowiskowych.
W celu poprawy wydajności energetycznej należy wyłączać monitor lub przełączać
komputer w tryb uśpienia po upływie określonego czasu braku aktywności
użytkownika.
 Zarządzanie energią w systemie operacyjnym
Windows
■
Pozycja [Power Options] (Opcje zasilania) w systemie operacyjnym
Windows umożliwia sterowanie funkcjami zarządzania energią monitora,
dysku twardego i baterii. Przejdź do menu [Start] > [Control Panel] (Panel
sterowania) > [System and Security] (System i zabezpieczenia).
3-14
Następnie kliknij łącze [Power Options] (Opcje zasilania).
Wybierz żądany plan zasilania. Możesz także dostosować ustawienia, klikając
pozycję [Change plan settings] (Zmień ustawienia planu).
Seria Wind Top
■
W menu Shut Down Computer (Wyłączanie komputera) widoczne są opcje
Sleep (Uśpienie) (S3/S4) i Shut Down (Zamknij) (S5) umożliwiające szybkie i
łatwe zarządzanie zasilaniem systemu.
 Zarządzanie energią przez monitory z certyfikatem
ENERGY STAR (Opcjonalnie)
Funkcja zarządzania energią umożliwia, po pewnym okresie braku aktywności
użytkownika, zainicjowanie przez komputer trybu niskiego zużycia energii lub trybu
“Sleep” (Uśpienie). Podczas używania z zewnętrznym monitorem z certyfikatem
ENERGY STAR, funkcja ta obsługuje podobne funkcje zarządzania energią monitora.
Aby uzyskać oszczędności energii przy zasilaniu systemu prądem zmiennym, funkcja
zarządzania energią została wstępnie ustawiona na następujące działanie:
■
■
Wyłączenie wyświetlacza po 15 minutach
Zainicjowanie trybu Sleep (Uśpienie) po 30 minutach
 Wznawianie pracy systemu
Wznowienie pracy komputera z trybu oszczędzania energii powinno nastąpić w
odpowiedzi na polecenie jednego z poniższych elementów:
■
■
■
■
przycisku zasilania,
sieć (Wake On LAN [Wybudzanie przez sieć LAN]),
myszy,
klawiatury.
■
Monitor należy wyłączyć za pomocą przycisku zasilania monitora LCD, po
upływie określonego czasu braku aktywności użytkownika.
Należy dostosować ustawienia Power Options (Opcje zasilania) systemu
operacyjnego Windows w celu zoptymalizowania zarządzania energią
komputera.
Należy zainstalować oprogramowanie do oszczędzania energii w celu
zarządzania zużyciem energii przez komputer.
Jeśli komputer nie będzie używany przez dłuższy czas, należy zawsze
odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie gniazda ściennego,
aby zapewnić zerowe zużycie energii.
■
■
■
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii:
3-15
Czynności systemowe (Windows 7)
Program przywracania systemu
Recovery Tool
Ważne
Program Recovery Tool jest dostępny tylko w systemach ze wstępnie zainstalowanym
systemem operacyjnym Windows i programami narzędziowymi firmy MSI.
Cele stosowania programu Recovery Tool są następujące:
■
■
■
■
Przywrócenie systemu z powrotem do stanu początkowego oryginalnych
ustawień domyślnych producenta.
Stosowanie w przypadku wystąpienia błędów używanego systemu
operacyjnego.
Po zainfekowaniu systemu operacyjnego przez wirus, w wyniku którego
system nie działa normalnie.
Aby zainstalować system operacyjny z innymi wbudowanymi językami.
Przed użyciem narzędzia do przywracania systemu Recovery Tool należy wykonać
kopię zapasową ważnych danych z dysku systemowego na innych urządzeniach
pamięci masowej.
3-16
Jeśli za pomocą podanego poniżej rozwiązania nie uda się przywrócić systemu należy
się skontaktować z autoryzowanym lokalnym dystrybutorem lub punktem serwisowym
w celu uzyskania dalszej pomocy.
 Przywracanie systemu z przyciskiem skrótu F3
Jeśli w systemie wystąpią nienaprawialne błędy, zaleca się zawsze użycie przycisku
skrótu F3 w celu przywrócenia systemu za pomocą partycji przywracania dysku
twardego.
W celu kontynuacji należy wykonać podane poniżej instrukcje:
1. Uruchom ponownie system.
2. Po wyświetleniu na ekranie pokazanego poniżej obrazu, naciśnij na klawiaturze
przycisk skrótu F3.
Seria Wind Top
3. Przejdź do programu Recovery Tool. Narzędzie to zawiera trzy funkcje: Backup
System (Kopia zapasowa systemu), Restore System (Przywracanie systemu) i
Recover to factory default (Przywracanie do fabrycznych ustawień domyślnych).
 Kopia zapasowa systemu
Zaleca się wykonanie kopii zapasowej systemu, jako rozwiązanie na wypadek
katastrofalnej awarii dysku lub innych zdarzeń.
W celu kontynuacji należy wykonać podane poniżej instrukcje:
1. Aby przejść do funkcji wybierz [Backup System] (Kopia zapasowa systemu).
Alternatywnie, wybierz [X] lub w celu zakończenia naciśnij na klawiaturze [Esc].
3-17
Czynności systemowe (Windows 7)
2. Wybierz [BACKUP] (KOPIA ZAPASOWA) w celu natychmiastowego uruchomienia
kopii zapasowej systemu.
 Początkowa kopia zapsowa
Wykonanie początkowej kopii zapasowej może trochę potrwać. Należy pozwolić na
dokończenie, bez przerywania.
3-18
 Kolejne kopie zapasowe
Kolejne kopie zapasowe zamieniają poprzednie pliki kopii zapasowej.
Seria Wind Top
3. Trwa wykonywanie kopii zapasowej systemu. Należy pamiętać, że może to trochę
potrwać. Nie należy w tym czasie wyłączać zasilania, w przeciwnym razie może
wystąpić nieznane uszkodzenie systemu.
4. Alternatywnie, wybierz [CANCEL] (ANULUJ), aby natychmiast zatrzymać
wykonywanie kopii zapasowej systemu. Nie należy wyłączać zasilania w trakcie
anulowania wykonywania kopii zapasowej.
3-19
Czynności systemowe (Windows 7)
5. Następujący komunikat wskazuje pomyślne wykonanie kopii zapasowej systemu.
Naciśnij [OK] w celu zakończenia.
 Przywracanie systemu
3-20
Ten program narzędziowy pomaga w przywróceniu systemu do poprzedniego
stanu z plikami kopii zapasowej utworzonymi i zapisanymi na dysku twardym przez
użytkowników wcześniej. Przy braku plików kopii zapasowej, system zostanie
przywrócony do ustawień domyślnych.
W celu kontynuacji należy wykonać podane poniżej instrukcje:
1. Aby przejść do funkcji wybierz [Restore System] (Przywracanie systemu).
Alternatywnie, wybierz [X] lub w celu zakończenia naciśnij na klawiaturze [Esc].
Seria Wind Top
2. Wybierz [OK] lub [NEXT] (DALEJ), aby przywrócić system do poprzedniej kopii
zapasowej lub do ustawień domyślnych. Alternatywnie, wybierz [CANCEL]
(ANULUJ), aby natychmiast zatrzymać przywracanie systemu.
 Z plikami kopii zapasowej: przywracanie systemu do poprzednio
wykonanej kopii zapasowej
 Bez plików kopii zapasowej: przywracanie systemu do ustawień
domyślnych
3-21
Czynności systemowe (Windows 7)
3. Trwa przywracanie systemu. Należy pamiętać, że może to trochę potrwać. Nie
należy w tym czasie wyłączać zasilania, w przeciwnym razie może wystąpić
nieznane uszkodzenie systemu.
3-22
4. Następujący komunikat wskazuje pomyślne przywrócenie systemu. Naciśnij [OK]
w celu zakończenia. Uruchom ponownie system i jak zwykle przejdź do systemu
operacyjnego Windows. Jeśli proces przywracania nie powiedzie się lub zostanie
przerwany należy ponownie uruchomić całą procedurę.
Seria Wind Top
 Przywracanie systemu
To narzędzie pomaga w przywróceniu systemu, do domyślnych ustawień fabrycznych.
Wszystkie dane znajdujące się na dysku twardym zostaną usunięte, a wszystkie
ustawienia zostaną przywrócone do domyślnych ustawień fabrycznych.
W celu kontynuacji należy wykonać podane poniżej instrukcje:
1. W celu przejścia do tej funkcji, wybierz [Recover to factory default] (Przywracanie
do fabrycznych ustawień domyślnych). Alternatywnie, wybierz [X] lub w celu
zakończenia naciśnij na klawiaturze [Esc].
3-23
2. System zostanie przywrócony do ustawień fabrycznych. Wszystkie dane zostaną
utracone. Upewnij się, że wykonana została kopia zapasowa ważnych danych.
Aby kontynuować, kliknij przycisk [NEXT] (DALEJ). Alternatywnie, aby zatrzymać
działanie funkcji, można także wybrać przycisk [CANCEL] (ANULUJ).
Czynności systemowe (Windows 7)
3. Wybierz [OK], aby system mógł przywrócić ustawienia domyślne.
4. Trwa przywracanie systemu. Należy pamiętać, że może to trochę potrwać. Nie
należy w tym czasie wyłączać zasilania, w przeciwnym razie może wystąpić
nieznane uszkodzenie systemu.
3-24
Seria Wind Top
5. Następujący komunikat wskazuje pomyślne przywrócenie systemu. Naciśnij [OK]
w celu zakończenia. Uruchom ponownie system i jak zwykle przejdź do systemu
operacyjnego Windows. Jeśli proces przywracania nie powiedzie się lub zostanie
przerwany należy ponownie uruchomić całą procedurę.
3-25
Rozdział 4
Operacje systemowe
(Windows 8)
W tym rozdziale zawarto informacje na temat operacji
systemowych.
Ważne
Wszystkie dane podlegają zmianie bez uprzedniego
powiadomienia.
Czynności systemowe (Windows 8)
Pierwsza konfiguracja uruchamiania
systemu
Przy pierwszym uruchomieniu konieczne będzie wykonanie poniższych
czynności, aby rozpocząć korzystanie z komputera AIO. Pełna konfiguracja
uruchamiania zajmuje chwilę.
1. Rozpocznie się konfiguracja systemu Windows. Poczekaj aż zakończy się
ładowanie konfiguracji systemu Windows.
2. Wybierz język systemu operacyjnego i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby
kontynuować.
3. Przeczytaj postanowienia licencyjne. Zaznacz pole wyboru „I accept the
license terms” (Akceptuję warunki licencji korzystania z Windows) i kliknij
przycisk [Accept] (Akceptuję), aby przejść dalej.
4. Wybierz kolor i wpisz nazwę komputera. Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby
kontynuować.
4-2
5. Wybierz żądaną sieć bezprzewodową z dostępnej listy sieci WLAN. Kliknij
przycisk [Connect] (Połącz), aby kontynuować. Można także wybrać
opcję [Connect to a wireless network later] (Odłóż połączenie z siecią
bezprzewodową na później), aby zaczekać z konfigurowaniem sieci
bezprzewodowej.
6. Wpisz hasło dostępu do sieci i kliknij przycisk [Connect] (Połącz).
7. Po wybraniu domyślnych (ekspresowych) ustawień ten komputer będzie
od czasu do czasu wysyłał firmie Microsoft informacje pomocne w
doskonaleniu systemu Windows. Kliknij przycisk [Use express settings]
(Użyj ustawień ekspresowych), aby kontynuować.
8. Wpisz swój adres e-mail, który jest nazwą konta Microsoft przy logowaniu w
systemie Windows. Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
9. Wprowadź hasło do konta Microsoft i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby
kontynuować.
10. Wpisz swój numer telefonu i alternatywny adres e-mail, które będą
informacjami dodatkowymi, pomocnymi w zabezpieczeniu konta. Kliknij
przycisk [Next] (Dalej), aby zakończyć.
11. Nastąpi uruchomienie systemu Windows 8. Możesz zacząć korzystać z
komputera AIO. Życzymy udanej zabawy!
Seria Wind Top
Połączenie sieciowe w systemie
Windows
 Przewodowa sieć LAN
1. Przejdź do menu [Start] > [Control Panel] (Panel sterowania).
4-3
2. Wybierz opcję [View network status and tasks] (Wyświetl stan sieci i
zadania) w sekcji [Network and Internet] (Sieć i Internet).
Czynności systemowe (Windows 8)
3. Aby ustanowić nowe połączenie, wybierz opcję [Network and Sharing
Center] (Centrum sieci i udostępniania).
4. Wybierz opcję [Set up a new connection or network] (Skonfiguruj nowe
połączenie lub nową sieć).
4-4
5. Wybierz opcję [Connect to the Internet] (Połącz z Internetem).
Seria Wind Top
6. Wybierz pozycję [Broadband (PPPoE)] (Połączenie szerokopasmowe
(PPPoE)) w celu nawiązania połączenia przy użyciu połączenia DSL lub
kablowego, które wymaga podania nazwy użytkownika i hasła.
7. Wpisz informacje uzyskane od usługodawcy internetowego (ISP) i kliknij
przycisk [Connect] (Połącz), aby ustanowić połączenie sieci LAN.
4-5
Czynności systemowe (Windows 8)
 Bezprzewodowa sieć LAN
1. Wybierz opcję [Settings] (Ustawienia)
dostępnej sieci bezprzewodowej.
na pulpicie, odszukaj ikonę
2. Wyświetlona zostanie lista dostępnych połączeń sieci WLAN. Wybierz
połączenie z listy.
4-6
Seria Wind Top
3. Aby ustanowić nowe połączenie, wybierz opcję [Network and Sharing
Center] (Centrum sieci i udostępniania) w sekcji [Network and Internet]
(Sieć i Internet) w [Control Panel] (Panelu sterowania).
4. Wybierz opcję [Set up a new connection or network] (Skonfiguruj nowe
połączenie lub nową sieć).
4-7
5. Następnie wybierz pozycję [Manually connect to a wireless network]
(Ręcznie nawiąż połączenie z siecią bezprzewodową) i kliknij przycisk
[Next] (Dalej), aby kontynuować.
Czynności systemowe (Windows 8)
6. Wprowadź informacje dotyczące sieci bezprzewodowej, którą chcesz dodać
i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
4-8
7. Nowe połączenie sieci WLAN zostało nawiązane. Kliknij przycisk [Close]
(Zamknij), aby wyjść lub wybierz pozycję [Change connection settings]
(Zmień ustawienia połączenia), aby zmodyfikować ustawienia sieci WLAN.
Seria Wind Top
THX TruStudio PRO (Opcjonalnie)
THX TruStudio PRO jest przeznaczony do zapewniania
przez komputer PC takich samych wrażeń jak podczas
przedstawień na żywo, filmów i nagrań studyjnych.
THX TruStudio udostępnia najnowsze przełomowe
technologie, które udostępniają najpełniejsze wrażenia
z muzyki, filmów i gier, z zachowaniem wierności źródła i intencji twórców.
 Używanie THX TruStudio PRO
1. Aby uruchomić THX TruStudio PRO, otwórz jego panel sterowania poprzez
Start -> Program -> Creative -> THX TruStudio PRO lub kliknij dwukrotnie
ikonę zasobnika THX w zasobniku systemowym.
2. Kliknij przycisk Menu. Przejdź do Settings and Audio Device Selection
(Ustawienia i Automatyczny wybór urządzenia) w celu wyboru i konfiguracji
docelowego źródła audio do przetwarzania dźwięku.
Przycisk Minimalizuj
Przycisk Wł/Wył
Przycisk Menu Przycisk Zakończ
4-9
Czynności systemowe (Windows 8)
3. Wybierz wymagany efekt audio i dokładnie dopasuj wartość do preferencji.
THX TruStudio PRO przetwarza określone sygnały dźwiękowe w celu
zapewnienia lepszej jakości dźwięku.
Surround reguluje poziom głębi dźwięków
w muzyce, filmach i w grach.
4-10
Instrukcje:
1. Wybierz Surround.
2. Przeciągnij suwak w lewo lub w
prawo. Podczas przesuwania suwaka
będą słyszane zmiany.
3. Kliknij trójkąt pod suwakiem w celu
potwierdzenia regulacji.
4. Odtwórz plik audio.
Crystalizer poprawia muzykę i filmy
zapewniając bardziej żywy dźwięk.
Instrukcje:
1. Wybierz Crystalizer.
2. Przeciągnij suwak w lewo lub w
prawo. Podczas przesuwania suwaka
będą słyszane zmiany.
3. Kliknij trójkąt pod suwakiem w celu
potwierdzenia regulacji.
4. Odtwórz plik audio.
Seria Wind Top
Speaker zwiększa jakość dźwięku i basów
każdego systemu głośników, zapewniając
lepsze wrażenia podczas słuchania.
Instrukcje:
1. Wybierz Speaker.
2. Przeciągnij suwak w lewo lub w
prawo. Podczas przesuwania suwaka
będą słyszane zmiany.
3. Kliknij trójkąt pod suwakiem w celu
potwierdzenia regulacji.
4. Odtwórz plik audio.
Suwak basów zostanie wyłączony dla
konfiguracji głośników 5.1 i 7.1.
Smart Volume automatycznie reguluje
głośność odtwarzania audio w celu
zminimalizowania nagłych zmian
głośności.
Instrukcje:
1. Wybierz Smart Volume.
2. Przeciągnij suwak w lewo lub w
prawo. Podczas przesuwania suwaka
będą słyszane zmiany.
3. Kliknij trójkąt pod suwakiem w celu
potwierdzenia regulacji.
4. Odtwórz plik audio.
Dialog Plus wzbogaca głos w celu
uzyskania bardziej wyraźnych dialogów.
Instrukcje:
1. Wybierz Dialog Plus.
2. Przeciągnij suwak w lewo lub w
prawo. Podczas przesuwania suwaka
będą słyszane zmiany.
3. Kliknij trójkąt pod suwakiem w celu
potwierdzenia regulacji.
4. Odtwórz plik audio z dialogami.
4-11
Czynności systemowe (Windows 8)
Menu ekranowe (OSD)
Menu ekranowe (OSD) umożliwia dostosowywanie opcji wyświetlania monitora,
takich jak jasność, kontrast, położenie i język, itd.
Tryb /
Zasilanie monitora
W górę / Zwiększenie
głośności
Zasilanie systemu
Menu / Enter
W dół / Zmniejszenie
głośności
4-12
1. Naciśnij przycisk Menu, aby uruchomić menu główne OSD. Przyciskami
strzałek w Up and Down (górę i dół) wybierz wymagane menu funkcji i
naciśnij przycisk Menu, aby do niego przejść. Przyciskami strzałek w Up
and Down (górę i dół) wybierz lub dostosuj wartości według osobistych
preferencji. Po wprowadzeniu ustawień naciśnij przycisk Mode (Tryb) w celu
zakończenia.
Dostosowywanie kontrastu i jasności
Dostosowywanie koloru
Seria Wind Top
Dostosowanie fazy/ostrości i zegara/
podziałki
Regulacja pozycji ekranu
Dostosowywanie źródła sygnału
Dostosowywanie pozycji i czasu
zakończenia wyświetlania OSD
4-13
Określanie języka
Tryb Sceneria
Czynności systemowe (Windows 8)
Resetowanie systemu
Dostosowywanie trybu
szerokoekranowego
2. Przyciskami strzałek w Up & Down (górę i dół), wyreguluj głośność systemu.
4-14
3. Naciśnij przycisk Mode (Tryb) w celu podglądu źródła sygnału. Naciśnij
ponownie w celu wyboru trybu wyłączenia PC/ HDMI/ monitor.
Ważne
W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek błędu powodującego nieprawidłowe
wyświetlanie lub problem z głośnością należy przejść do menu OSD i zresetować
monitor, aby przywrócić wszystkie domyślne ustawienia producenta w celu
zoptymalizowania wydajności.
Seria Wind Top
Zarządzanie energią
Zarządzanie energią komputerów osobistych (PC) i monitorów zapewnia
znaczną oszczędność energii elektrycznej, a także niesie ze sobą wiele
korzyści środowiskowych.
W celu poprawy wydajności energetycznej należy wyłączać monitor lub
przełączać komputer w tryb uśpienia po upływie określonego czasu braku
aktywności użytkownika.
 Zarządzanie energią w systemie operacyjnym
Windows
■
Pozycja [Power Options] (Opcje zasilania) w systemie operacyjnym
Windows umożliwia sterowanie funkcjami zarządzania energią
monitora, dysku twardego i baterii. Przejdź do menu [Start] >
[Control Panel] (Panel sterowania) > [System and Security] (System i
zabezpieczenia).
4-15
Następnie kliknij łącze [Power Options] (Opcje zasilania).
Wybierz żądany plan zasilania. Możesz także dostosować ustawienia,
klikając pozycję [Change plan settings] (Zmień ustawienia planu).
Czynności systemowe (Windows 8)
■
W menu Shut Down Computer (Wyłączanie komputera) widoczne
są opcje Sleep (Uśpienie) (S3/S4) i Shut Down (Zamknij) (S5)
umożliwiające szybkie i łatwe zarządzanie zasilaniem systemu.
 Zarządzanie energią przez monitory z
certyfikatem ENERGY STAR (Opcjonalne)
Funkcja zarządzania energią umożliwia, po pewnym okresie braku aktywności
użytkownika, zainicjowanie przez komputer trybu niskiego zużycia energii
lub trybu “Sleep” (Uśpienie). Podczas używania z zewnętrznym monitorem z
certyfikatem ENERGY STAR, funkcja ta obsługuje podobne funkcje zarządzania
energią monitora. Aby uzyskać oszczędności energii przy zasilaniu systemu
prądem zmiennym, funkcja zarządzania energią została wstępnie ustawiona na
następujące działanie:
4-16
■
■
Wyłączenie wyświetlacza po 15 minutach
Zainicjowanie trybu Sleep (Uśpienie) po 30 minutach
 Wznawianie pracy systemu
Wznowienie pracy komputera z trybu oszczędzania energii powinno nastąpić w
odpowiedzi na polecenie jednego z poniższych elementów:
■
■
■
■
przycisku zasilania,
sieć (Wake On LAN [Wybudzanie przez sieć LAN]),
myszy,
klawiatury.
■
Monitor należy wyłączyć za pomocą przycisku zasilania monitora LCD,
po upływie określonego czasu braku aktywności użytkownika.
Należy dostosować ustawienia Power Options (Opcje zasilania)
systemu operacyjnego Windows w celu zoptymalizowania zarządzania
energią komputera.
Należy zainstalować oprogramowanie do oszczędzania energii w celu
zarządzania zużyciem energii przez komputer.
Jeśli komputer nie będzie używany przez dłuższy czas, należy zawsze
odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie gniazda ściennego,
aby zapewnić zerowe zużycie energii.
■
■
■
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii:
Seria Wind Top
Tworzenie dysku przywracania
systemu
Podczas pierwszego użycia zaleca się utworzenie dysku przywracania systemu,
pełniącego funkcję kopii zapasowej w przypadku katastrofalnej awarii dysku
lub innych zdarzeń. Przed przejściem dalej należy upewnić się, że konfiguracja
uruchamiania systemu została ukończona, a następnie należy wykonać
poniższą procedurę.
1. Kliknij dwukrotnie ikonę „BurnRecovery” (Nagraj dysk do odzyskiwania
systemu)
, która umieszczona jest na pulpicie, w celu uruchomienia
Recovery Disc Creation Tool (narzędzia do tworzenia dysku do
odzyskiwania). Przygotowanie przez system operacyjny plików
odzyskiwania może chwilę potrwać.
4-17
2. Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby rozpocząć tworzenie obrazu dysku
przywracania.
Czynności systemowe (Windows 8)
3. Wybierz [Create and burn a recovery disk] (Utwórz i nagraj dysk
przywracania), a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
Możesz także kliknąć przycisk [Advanced] (Zaawansowane) w celu
wyświetlenia opcji zaawansowanych.
4. Rozpocznie się tworzenie dysku przywracania. Ukończenie procesu może
chwilę potrwać.
4-18
Seria Wind Top
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i przygotuj
odpowiednią liczbę pustych dysków DVD. Włóż pusty dysk DVD do stacji
dysków optycznych i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
6. Wyświetlone zostanie okno programu Windows Disc Image Burner
(Narzędzie nagrywania obrazu dysku systemu Windows). Kliknij przycisk
[Burn] (Nagraj), aby rozpocząć proces nagrywania. Ukończenie procesu
może chwilę potrwać.
4-19
Czynności systemowe (Windows 8)
7. Po zakończeniu tworzenia dysku, kliknij [Close] (Zamknij) w celu
zakończenia i wyjmij dysk. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu utworzenia
wszystkich dysków przywracania.
8. Wszystkie dyski przywracania zostały pomyślnie utworzone. Schowaj
ostrożnie dyski i kliknij [Next] (Dalej), aby kontynuować.
4-20
Seria Wind Top
9. Zaznacz poniższe pole wyboru, jeśli chcesz usunąć pliki tymczasowe.
Kliknij [Finish] (Zakończ), aby zakończyć tworzenie dysku przywracania.
4-21
Czynności systemowe (Windows 8)
Przywracanie systemu
Ważne
System Recovery Function (Funkcji odzyskiwania systemu) jest dostępna tylko
w systemach ze wstępnie zainstalowanym systemem operacyjnym Windows i
programami narzędziowymi firmy MSI.
Cele stosowania System Recovery Function (funkcji odzyskiwania systemu)
obejmują:
■
■
■
■
Przywrócenie systemu z powrotem do stanu początkowego oryginalnych
ustawień domyślnych producenta.
Stosowanie w przypadku wystąpienia błędów używanego systemu
operacyjnego.
Po zainfekowaniu systemu operacyjnego przez wirus, w wyniku którego
system nie działa normalnie.
Aby zainstalować system operacyjny z innymi wbudowanymi językami.
Przed użyciem System Recovery Function (funkcji odzyskiwania systemu)
należy wykonać kopię zapasową ważnych danych zapisanych na dysku
systemowym, korzystając z innych urządzeń pamięci masowej.
4-22
Jeśli za pomocą podanego poniżej rozwiązania nie uda się przywrócić systemu
należy się skontaktować z autoryzowanym lokalnym dystrybutorem lub punktem
serwisowym w celu uzyskania dalszej pomocy.
Seria Wind Top
 Przywracanie systemu za pomocą dysków
przywracania
W tej sekcji opisano sposób przywracania systemu za pomocą utworzonych
wcześniej dysków odzyskiwania.
W celu kontynuacji należy wykonać podane poniżej instrukcje:
1. Włóż dysk odzyskiwania do stacji dysków optycznych.
2. Wybierz opcję [Settings] (Ustawienia)
na pulpicie, następnie wybierz
opcję „Change PC settings” (Zmień ustawienia komputera), aby przejść
na główną stronę ustawień komputera, następnie wybierz opcje General
(Ogólne) > Advanced startup (Zaawansowane uruchamianie) i kliknij opcję
[Restart now] (Uruchom ponownie teraz), aby ponownie uruchomić system.
4-23
3. Gdy po uruchomieniu ukaże się poniższy ekran, wybierz opcję [Use a
device] (Użyj urządzenia), aby kontynuować.
Czynności systemowe (Windows 8)
4. Wybierz dysk odzyskiwania jako urządzenie startowe.
5. Naciśnij dowolny klawisz, aby ponownie potwierdzić wybór po wyświetleniu
poniższego komunikatu.
6. System operacyjny Windows rozpocznie ładowanie plików.
4-24
7. Wyświetlone zostanie menu odzyskiwania systemu. Opcja [Hard Disk
Recovery] (Odzyskiwanie dysku twardego) powoduje sformatowanie całego
dysku twardego. Wszystkie dane zawarte na dysku twardym zostaną
usunięte, a wszystkie ustawienia zostaną przywrócone do domyślnych
ustawień producenta. Opcję [Hard Disk Recovery] (Odzyskiwanie dysku
twardego) należy wybrać tylko wtedy, jeśli dysk twardy został zarażony
krytycznymi wirusami i nie ma innego rozwiązania oprócz całkowitego
oczyszczenia dysku twardego.
Seria Wind Top
Opcja [System Partition Recovery] (Odzyskanie partycji dysku) spowoduje
tylko sformatowanie dysku C. Tylko dysk C zostanie przywrócony do
domyślnego stanu producenta. Inne dyski pozostaną bez zmian. Zaleca
się, aby użytkownicy przywracali system za pomocą opcji [System
Partition Recovery] (Odzyskiwanie partycji systemowej).
8. Procedura odzyskiwania systemu spowoduje sformatowanie partycji dysku
twardego. Upewnij się, że wykonano kopię zapasową ważnych danych.
Kliknij przycisk [YES] (Tak), aby kontynuować, kliknij przycisk [NO] (Nie),
aby zatrzymać odzyskiwanie systemu.
4-25
Ponownie kliknij przycisk [YES] (Tak), aby potwierdzić, kliknij przycisk [NO]
(Nie), aby zatrzymać odzyskiwanie systemu.
Czynności systemowe (Windows 8)
9. NIE wyłączaj zasilania systemu podczas wykonywania funkcji odzyskiwania
systemu, ponieważ może to spowodować nieznane uszkodzenie systemu.
10. Poniższy komunikat wskazuje pomyślne odzyskanie systemu. Naciśnij
przycisk [OK] w celu ponownego uruchomienia systemu i uzyskania
normalnego dostępu do systemu operacyjnego Windows.
4-26
11. Po przerwaniu lub niepowodzeniu procesu odzyskiwania należy
powtórzyć procedurę od początku.
Seria Wind Top
 Odzyskiwanie z systemu operacyjnego
 Refresh PC
Program Refresh PC sprawdza, czy pliki systemowe, rejestr systemu
Windows oraz inne ważne komponenty systemu działają prawidłowo. W razie
stwierdzenia nieprawidłowości z plikami Windows program podejmie próbę
naprawienia ich. Jeśli komputer nie działa prawidłowo, można go odświeżyć bez
utraty plików osobistych.
1. Wybierz opcję [Settings] (Ustawienia)
na pulpicie, następnie wybierz
opcję „Change PC settings” (Zmień ustawienia komputera), aby przejść
na główną stronę ustawień komputera, następnie wybierz opcje General
(Ogólne) > Refresh your PC without affecting your files (Odśwież komputer
bez usuwania plików) i kliknij opcję [Get started] (Zacznij teraz).
4-27
2. Na ekranie pojawi się lista zmian wprowadzanych w ramach procesu. Kliknij
przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
Czynności systemowe (Windows 8)
3. Pojawi się komunikat, że komputer jest gotowy do odświeżenia. Kliknij przycisk
[Refresh] (Odśwież), aby rozpocząć. Proces może potrwać chwilę.
4. Po zakończeniu odświeżania nastąpi powrót do ekranu startowego Windows z
domyślnym zestawem narzędzi i widgetów systemu Windows 8.
4-28
Seria Wind Top
 Reset PC
Program Reset powoduje przywrócenie fabrycznych ustawień systemu.
1. Wybierz opcję [Settings] (Ustawienia)
na pulpicie, następnie wybierz opcję
„Change PC settings” (Zmień ustawienia komputera), aby przejść na główną
stronę ustawień komputera, następnie wybierz opcje General (Ogólne) > Remove
everything and reinstall Windows (Usuń wszystko i zainstaluj ponownie Windows)
i kliknij opcję [Get started] (Zacznij teraz).
4-29
2. Na ekranie pojawi się lista zmian wprowadzanych w ramach procesu. Kliknij
przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
Czynności systemowe (Windows 8)
3. W przypadku dysku podzielonego na partycje pojawi się monit o wybranie dysku,
który ma zostać oczyszczony z plików.
4-30
4. Teraz wybierz, czy chcesz usunąć pliki, czy całkowicie oczyścić dyski, zależnie od
potrzeb.
Seria Wind Top
5. Komputer jest gotowy do przywrócenia ustawień fabrycznych. Kliknij przycisk
[Reset] (Resetuj) i wykonuj instrukcje na ekranie, aby ponownie uruchomić
komputer.
4-31
Dodatek A
Rozwiązywanie
problemów
Rozwiązywanie problemów
Nie można uruchomić systemu
1. Sprawdź, czy system jest podłączony do gniazda zasilającego i czy jest
włączony.
2. Sprawdź, czy kabel zasilający i inne przewody są prawidłowo podłączone.
Kiedy włączam komputer, pojawia się komunikat „Operating System not
found” (Nie znaleziono systemu operacyjnego) lub system Windows nie
uruchamia się.
1. Sprawdź, czy w szufladzie napędu optycznego nie znajduje się nierozruchowy
dysk CD/DVD. Jeśli tak, wyjmij dysk CD/DVD i uruchom ponownie komputer.
2. Sprawdź kolejność urządzeń rozruchowych (Boot Device Priority) w programie
konfiguracyjnym BIOSu.
Nie daje się zamknąć systemu.
Zalecaną metodą wyłączenia komputera jest użycie ikony Zamknij system. Użycie
innych metod, w tym tych opisanych poniżej, może doprowadzić do uszkodzenia
danych. Jeśli polecenie Zamknij system nie działa, wybierz jedną z poniższych
metod:
A-2
1. Naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Del i wybierz polecenie Zamknij system.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania aż do wyłączenia systemu.
3. Odłącz kabel zasilający.
Mikrofon nie działa.
1. W przypadku wbudowanego mikrofonu wybierz polecenia Start > Control Panel
(Panel sterowania) > Sounds and Audio Devices (Dźwięki i urządzenia audio) >
Audio, aby sprawdzić, czy dźwięk nie jest wyciszony.
2. Jeśli używany jest mikrofon zewnętrzny, sprawdź, czy mikrofon jest podłączony
do gniazda mikrofonowego.
Występują problemy z łączem internetowym.
1. W razie problemów z łączem internetowym sprawdź, czy nie wynikają one z
problemów technicznych dostawcy usług internetowych.
2. Sprawdź ustawienia sieciowe i połączenie i sprawdź prawidłowość konfiguracji
dostępu internetowego w systemie.
3. Szybkość transmisji w sieci bezprzewodowej zależy od odległości i barier
między urządzeniami i punktem dostępowym. Aby zwiększyć szybkość
transmisji danych, należy wybrać punkt dostępowy znajdujący się najbliżej
urządzenia.
Seria Wind Top
Głośniki nie działają.
1. Sprawdź ustawienie głośności w mikserze dźwięku.
2. Jeśli używana aplikacja ma własną regulację głośności, sprawdź, czy dźwięk nie
został wyciszony.
3. Jeśli do gniazda słuchawkowego podłączono słuchawki, odłącz je.
4. Jeśli w urządzeniu jest menu ekranowe, wyreguluj głośność w menu
ekranowym.
Nie można odtworzyć płyty CD/DVD za pomocą czytnika DVD w
urządzeniu.
1. Płyta CD/DVD musi być skierowana etykietą do góry.
2. Jeśli płyta CD/DVD wymaga specjalnego programu, upewnij się, że program jest
zainstalowany zgodnie z instrukcjami.
3. Jeśli przy odtwarzaniu płyty DVD pojawi się ostrzeżenie o kodzie regionu, może
to oznaczać, że dana płyta jest niezgodna z czytnikiem DVD w urządzeniu. Kod
regionu został oznaczony na opakowaniu płyty.
4. Jeśli widać obraz wideo, ale nie słychać dźwięku, sprawdź ustawienia w
odtwarzaczu. Sprawdź też, czy głośniki i główny regulator głośności w mikserze
dźwięku nie są wyciszone.
5. Sprawdź, czy prawidłowo zainstalowano sterowniki. Kliknij opcję Start > Control
Panel (Panel sterowania) > System > Device Manager (Menedżer urządzeń).
6. Jeśli płyta jest brudna lub zarysowana, może doprowadzić do zawieszenia
komputera w trakcie prób jej odczytu. W razie konieczności uruchom ponownie
komputer, wyjmij płytę i sprawdź, czy nie jest brudna lub zarysowana.
7. Do odtworzenia płyty wideo DVD użyj oprogramowania typu PowerDVD lub
WinDVD.
Szuflada napędu DVD nie daje się otworzyć.
1. Upewnij się, że komputer jest włączony.
2. Naciśnij przycisk wysunięcia na frontowej ścianie napędu DVD.
3. Jeśli przycisk wysunięcia szuflady nie działa, otwórz szufladę, wkładając długi,
ostro zakończony przedmiot do otworu obok przycisku wysunięcia.
Na monitorze nie ma obrazu.
1. Sprawdź, czy system jest podłączony do gniazda zasilającego i czy jest
włączony.
2. Urządzenie może być w trybie oczekiwania. Naciśnij dowolny przycisk, aby
uaktywnić ekran.
A-3
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement