MSI MS6638 Wind Top AE1900 Instrukcja obsługi | Manualzz
Wind Top AE1900
Komputer PC AIO
(Wszystko w jednym)
System MS-6638 (V1.X)
G52-66381X3
Uwaga dotycząca praw autorskich
Materiał w tym dokumencie jest własnością intelektualną MICRO-STAR
INTERNATIONAL. Dołożyliśmy wszelkich starań w przygotowanie tego dokumentu,
jednak nie gwarantujemy prawidlłwości zawartych w nim treści. Stale staramy się
poprawiać nasze produkty i zastrzegamy siobie prawo do wykonywania zmian bez
powiadomienia.
Znaki towarowe
Wszystkie znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli.
Intel® oraz Pentium® to zastrzeżone znaki towarowe Intel Corporation.
AMD®, Athlon™, Athlon™ XP, Thoroughbred™ oraz Duron™ to zastrzeżone znaki
towarowe AMD Corporation.
NVIDIA®, logo NVIDIA, DualNet i nForce to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki
towarowe NVIDIA Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.
PS/2® i OS/2® to zastrzeżone znaki towarowe International Business Machines
Corporation.
Windows® 95/ 98/ 2000/ NT/ XP/ VISTA to zastrzeżone znaki towarowe Microsoft
Corporation.
Netware® to zastrzeżony znak towarowy Novell, Inc.
Award® to zastrzezony znak towarowy Phoenix Technologies Ltd.
AMI® to zastzreżony znak towarowy American Megatrends Inc.
Numery patentów USA
4,631,603; 4,819,098; 4,907,093; 5,315,448; i 6,516,132.
Niniejszy produkt korzysta z technologii ochrony praw autorskich, która chroniona
jest przez patenty U.S. oraz innej prawa dotyczące własności intelek tualnej.
Stosowanie technologii objętej ochroną prawa autorskiego musi być autoryzowane
przez Macrovision i jest przeznaczone na użytek domowy, nie publiczny, chyba
że Macrovision zdecyduje inaczej. Zabrania się rozmontowywania i przebudowy
urządzenia.
Historia wersji
Wersja
V1.1
Historia wersji
Wydanie pierwsze
ii
Data
Maj 2009
Aktualizacja i gwarancja
Należy pamiętać, że preinstalowane w produkcie karta LAN, dysk twardy i napęd
syków optycznychużytkownicy mogą modernizować lub wymieniać.
Aby uzyskać więcej informacji o ograniczeniach modernizacji należy sprawdzić
specyfikacje w podręczniku użytkownika. Dalsze informacje o możliwościach zakupu
produktów można uzyskać u lokalnego dostawcy.
Nie należy modernizować lub wymieniać jakiegokolwiek komponentu produktu poza
autoryzowanym dostawcą lub punktem serwisowym, ponieważ może to spowodować
unieważnienie gwarancji. Zaleca się, aby skontaktować się z dostawcą lub punktem
serwisowym w celu wykonania usługi gwarancyjnej lub wymiany.
Pomoc techniczna
Po wystąpieniu problemu z systemem i nie uzyskaniu rozwiązania w podręczniku
użytkownika należy skontaktować się z miejscem zakupu lub z lokalnym
dystrybutorem. Alternatywnie w celu uzyskania dalszych wskazówek należy
wypróbować następujące zasoby pomocy.
���������������������������������������������������������������
Należy
odwiedzić stronę sieci web MSI i uzyskać dostęp do FAQ,
instrukcji technicznych, aktualizacji BIOS, aktualizacji sterowników i innych
informacji: http://www.msi.com/index.php?func=service
Należy skontaktować się z naszym personelem technicznym, pod
�������������������������������������������������������������
adresem:http://ocss.msi.com
iii
Instrukcje bezpieczeństwa
1. Należy zawsze uważnie przeczytać instrukcje bezpieczeństwa.
2.���������������������������������������������������������������������������
Należy zachować ten podręcznik użytkownika do wykorzystania w przyszłości.
��������������������������������������������������������������������������
3. Urządzenie należy chronić przed wilgocią.
4.����������������������������������������������������������������������������
Przed wykonaniem ustawień tego urządzenia należy je usytuować na stabilnej
���������������������������������������������������������������������������
powierzchni.
5.��������������������������������������������������������������������������������
Wentylator obudowy służy do wymuszania konwekcji powietrza, aby chronić sprzęt
�������������������������������������������������������������������������������
przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy przykrywać.
6. Należy sprawdzić wejście prądu zmiennego: 100-240V~, 50-60Hz, 1,5A.
7. Sprawdź wyjście prądu stałego: 19V
3,42A.
8.���������������������������������������������������������������������������
Przed podłączeniem urządzenia do gniazda zasilania należy upewnić się, że
��������������������������������������������������������������������������
napięcie zasilania jest ustawione na bezpieczny zakres w przedziale 100~240 V.
9.�����������������������������������������������������������������������������
Umieść kabel zasilania taka by nikt przypadkiem na niego nie nadepnął i nie
����������������������������������������������������������������������������
potknął się o niego. Nie należy
nie należy niczego ustawiać na przewodzie zasilającym.
10.�������������������������������������������������������������������������������
Zawsze należy odłączyć przewód zasilający, przed przystąpieniem do instalacji
������������������������������������������������������������������������������
jakiejkolwiek dodatkowej karty lub modułu.
11.��������������������������������������������������������������������������
Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i przestróg umieszczonych na
�������������������������������������������������������������������������
urządzeniu.
12.�������������������������������������������������������������������������
Nigdy nie należy wlewać płynów do otworów w obudowie, może to uszkodzić
������������������������������������������������������������������������
urządzenie lub spowodować porażenie prądem elektrycznym.
13.�����������������������������������������������������������������������������
W razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji, urządzenie powinno
����������������������������������������������������������������������������
zostać sprawdzone przez personel serwisu.
Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka.
Do wnętrza urządzenia dostał się płyn.
Urządzenie zostało narażone na działanie wilgoci.
Sprzęt nie działa poprawnie lub nie można go uruchomić z pomocą podręcznika
����������������������������������������������������������������������������
użytkownika.
Urządzenie zostało upuszczone i uszkodzone.
Urządzenie ma wyraźne oznaki uszkodzenia.
14.�����
���� �������
NIE
NALEŻY ������������
POZOSTAWIAĆ ������������������������������������
TEGO URZĄDZENIA W NIEKLIMATYZOWANYM
MIEJSCU, TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA POWYŻEJ 40o C (102oF),
MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE URZĄDZENIA.
OSTRZEŻENIE:
1.� W przypadku konieczności zmiany przewodu zasilajacego należy używać przewodu
zasilajacego z certyfikatem o parametrach nie niższych niż H05VV-F, 3G, 0,75mm2.
2.������������������������������������������������������������������������������
Wewnętrzne elementy zawierają niebezpieczne ruchome części należy trzymać od
�����������������������������������������������������������������������������
nich z daleka palce i części ciała.
3.�����������������������������������������������������������������������������
Dla urządzeń podłączanych, w pobliżu urządzenia należy zainstalować gniazdo
����������������������������������������������������������������������������
wyjścia, które powinno być łatwo dostępne.
4.���������������������������������������������������������������������������������
Nie należy usuwać z wtyczki kołka uziemienia, urządzenie musi być podłaczone do
��������������������������������������������������������������������������������
gniazda zasilania z e sprawnym uziemieniem.
5.� ��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
Regulacja
głośności oraz inne ustawienia equalizera inne od pozycji centralnej,
mogą spowodować zwiększenie napięcia wyjścia słuchawek dousznych/nausznych
i zmianę poziomu dźwięku.
OSTRZEŻENIE:
Nieprawidłowa wymiana może spowodować eksplozję baterii. Zamianę można
wykonać wyłącznie na baterię tego samego lub równoważnego typu zalecaną przez
producenta.
廢電池請回收
Ze względu na wymagania ochrony środowiska, zużyte baterie
należy zbierać oddzielnie w celu recyklingu lub specjalnego
usuwania.
1.
Napęd optyczny jest sklasyfikowany jako produkt laserowy klasy 1.
������������������������������������������������������������������
Wykorzystuje on elementy sterowania lub regulacje albo procedury
�����������������������������������������������������������������
inne niż określone.
2.
Nie należy dotykać soczewki wewnątrz napędu.
iv
Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych
Urządzenie to zostało poddane
testom, które stwierdziły, że
jest zgodne z ograniczeniami
wyznaczonymi dla urządzeń
cyfrowych klasy B w części 15
przepisów FCC. Ograniczenia te zostały wyznaczone, aby zapewniać odpowiednie
zabezpieczenie przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.
Urządzenie generuje, wykorzystuje oraz może wytwarzać energię częstotliwości
radiowej i, jeśli nie będzie zainstalowane i używane ściśle według zaleceń instrukcji,
może powodować zakłócenia w komunika­cji radiowej. Jednakże, nie gwarantuje
się, że nie wystąpią zakłócenia w określonej instalacji. Jeśli więc urządzenie
powoduje szkodliwe zakłó­cenia w odbiorze radia lub telewizji, których przyczynę
można potwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, użytkownik może spróbować
wyeliminować zakłócenie przez zastosowanie jednej bądź wszystkich wymienionych
poniżej sposobów:
Zmiana orientacji lub miejsca montażu anteny odbiorczej.
Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
Podłączenie urządzenia do gniazdka zasilającego znajdującego się
�����������������������������������������������������������������
w innym obwodzie elektrycznym niż ten, do którego podłączony jest
odbiornik.
����������������������������������������������������
Konsultacja
z dostawcą lub doświadczonym technikiem RTV
�����������
w celu
uzyskania pomocy.
Uwaga 1
Zmiany i modyfikacje bez odpowiedniej, specjalnej akceptacji jednostek
odpowiedzialnych za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z
urządzenia.
Uwaga 2
Dla zachowania zgodności z limitami emisji należy używać wyłącznie ekranowanych
kabli i przewodów prądu zmiennego.
VOIR LA NOTICE D'INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.
Micro-Star International
Seria Wind Top
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega dwóm
następującym warunkom:
(1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
(2) to urządzenie musi być odporne na odbierane zakłócenia, w tym na zakłócenia,
które mogą powodować jego niepożądane działanie.
Oświadczenie dotyczące WEEE (Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne)
vi
vii
SPIS TREŚCI
Uwaga dotycząca praw autorskich.............................................................................ii
Znaki towarowe............................................................................................................ii
Numery patentów USA.................................................................................................ii
Historia poprawek........................................................................................................ii
Aktualizacja i gwarancja.............................................................................................iii
Pomoc techniczna.......................................................................................................iii
Instrukcje bezpieczeństwa.........................................................................................iv
Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych.............................v
Oświadczenie dotyczące WEEE (Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne)..............................................................................................................vi
Rozdział 1 Przegląd systemu...................................................................................1-1
Zawartość opakowania.............................................................................1-2
Przegląd systemu.....................................................................................1-3
Specyfikacje płyty głównej......................................................................1-10
Specyfikacje systemu.............................................................................1-11
Ustawienia sprzętu.................................................................................1-12
Rozdział 2 Wprowadzenie.........................................................................................2-1
Pierwsze ustawienia uruchamiania systemu............................................2-2
Jak utworzyć dysk przywracania systemu................................................2-3
Kalibracja panelu dotykowego..................................................................2-4
Jak używać kalwiaturę..............................................................................2-6
Połączenie z bezprzewodową siecią LAN................................................2-8
Ogólny opis systemu
Rozdział 1
Ogólny opis systemu
Gratulujemy zakupienia komputera AIO PC Wind
Top AE1900. To najlepszy wybór dla komputera PC
typu wszystko w jednym. Można go łatwo ustawić w
dowolnym miejscu. Wypełniona funkcjami platforma daje
także ekscytujące mozliwości używania komputera PC.
1-
System MS-6638
Zawartość opakowania
Wind Top AE1900
AIO PC
Adapter zasilania
Przewód zasilający
Szmatka do czyszczenia
wyświetlacza LCD
Dysk CD ze sterownikami i
programami narzędziowymi
i pusty dysk CD
Podręcznik użytkownika
i Skrócona instrukcja
Klawiatura (Opcjonalna)
Mysz (Opcjonalna)
Rysik Stylus Touch
(Opcjonalny)
N TJ
* Pusty dysk CD służy do wykonywania kopii zapasowej systemu.
* Prosimy o natychmiastowy kontakt w przypadku stwierdzenia, że jakikolwiek element
jest uszkodzony lub, jeśli czegoś brakuje.
* Ilustracja służy wyłaćznie do celów refernecyjnych, a zawartość opakowania może
być nieco inna, w zależności od zakupionego modelu.
1-
Ogólny opis systemu
Ogólny opis systemu
Widok z przodu
Mikrofon
-Wbudowany mikrofon można wykorzystać do rozmów video
online.
Kamera sieci web
- Wbudowana kamera sieci web z mikrofonem może być używana
do wykonywania zdjęć, nagrywania video, konferencji online i
innych interaktywnych aplikacji.
Wyświetlacz LCD
- Wyświetlacz TFT LCD 18,5”z optymalną rozdzielczością 1366 X
768 i standardowymi proporcjami szerokiego ekranu 16:9.
1-
System MS-6638
Głośniki stereo
- Wbudowane głośniki stereo zapewniają wysoką jakość dźwięku z
obsługą systemu stereo i funkcji Hi-Fi.
Wskaźnik zasilania
- Wskaźnik zasilania jest podświetlony zielonym światłem po
włączeniu AIO PC, podświetlony pomarańczowym światłem gdy
AIO PC znajduje się w trybie uśpienia i wyłączony, gdy komputer
AIO PC jest wyłączony.
1-
Ogólny opis systemu
Widok z tyłu
* Zalecamy, aby ze względów bezpieczeństwa najpierw podłączyć do komputera
AIO PC adpater zasilania, a następnie podłączyć przewód zasilający do gniazda
zasilania.
1-
System MS-6638
Wentylator
- Wentylator obudowy służy do wymuszania konwekcji powietrza,
aby chronić sprzęt przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy
przykrywać.
Napęd optyczny
- Napęd DVD Super-Multi jest zintegrowany w domowym systemie
rozrywki.
Czytnik kart
- Wbudowany czytnik kart może obsługiwać różne typy kart
pamięci, takich jak karty XD (eXtreme Digital), SD (Secure
Digital), SDHC (SD High Capacity), MS (Memory Stick), MS Pro
(Memory Stick Pro) lub MMC (Multi-Media Card), używane zwykle
w takich urządzeniach jak aparaty cyfrowe, odtwarzacze MP3,
telefony komórkowe i PDA. Skontaktuj się z lokalnym dostawcą w
celu uzyskania dalszych informacji i zapamiętaj, że obsługiwane
karty pamięci mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.
Wysuwana podstawa
Otwór prowadzenia kabli
- Kable należy poprowadzić przez ten otwór, aby uniknąć
poplątania kabli po podłączeniu urządzeń.
Gniazdo zasilania
- Adapter zasilania konwertuje przez to gniazdo prąd zmienny
na prąd stały. Energia dostarczana przez to gniazdo służy do
zasialnia komputera PC. Aby zapobiec uszkodzeniu komputera
PC należy zawsze używać dostarczony adapter zasilania.
Porty USB
- Port USB (Universal Serial Bus [Uniwersalna magistrala
szeregowa]) sluży do podłączania urządzeń USB takich jak mysz,
klawiatura, drukarka, skaner, aparat, PDA lub inne kompatybilne
urządzenia USB.
1-
Ogólny opis systemu
Gniazdo LAN RJ-45
- Standardowe gniazdo LAN RJ-45 służy do połączenia z siecią
LAN (Lokalna sieć komputerowa). Można do niego podłączyć
kabel sieciowy.
Wskaźnik
aktywności
LED
Lewy
Kolor
Żółty
Wskaźnik
połączenia
Dioda LED stanu
Stan
Wyłączona
Nie ustanowiono połączenia LAN.
Wyłączona (stałe)
Ustanowiono połączenie LAN.
On (Włączona) Komputer komunikuje się z innym komputerem
w (jasne i pulsujące) sieci LAN.
Prawe
Wyłączona
Zielone
Pomarańczowe
ybrano szybkość przesyłania danych 10
W
Mbit/sek.
WłączonaWybrano szybkość przesyłania danych 100
Mbit/sek.
WłączonaWybrano szybkość przesyłania danych 1000
Mbit/sek.
Gniazdo mikrofonu (Różowe)
- To złącze służy do podłączania mikrofonów.
Gniazdo słuchawek (Zielone)
-To złącze służy do podłączania słuchawek lub głośników.
1-
System MS-6638
Widok z boku
Napęd optyczny
- Napęd DVD Super-Multi jest zintegrowany w domowym systemie
rozrywki.
Przycisk wysuwania
- Naciśnij przycisk wysuwania, aby otworzyć napęd optyczny.
Otwór wysuwania
- Jeśli nie działa przycisk wysuwania włóż cienki, prosty obiekt
(taki jak spinacz do papieru) do otworu wysuwania, aby ręcznie
otworzyć napęd optyczny.
1-
Ogólny opis systemu
Czytnik kart
- Wbudowany czytnik kart może obsługiwać różne typy kart
pamięci, takich jak karty XD (eXtreme Digital), SD (Secure
Digital), SDHC (SD High Capacity), MS (Memory Stick), MS
Pro (Memory Stick Pro) lub MMC (Multi-Media Card), używane
zwykle w takich urządzeniach jak aparaty cyfrowe, odtwarzacze
MP3, telefony komórkowe i PDA. Skontaktuj się z lokalnym
dostawcą w celu uzyskania dalszych informacji i zapamiętaj,
że obsługiwane karty pamięci mogą zostać zmienione bez
uprzedzenia.
Porty USB
- Port USB (Uniwersalna magistrala szeregowa) sluży do
podłączania urządzeń USB takich jak mysz, klawiatura,
drukarka, skaner, aparat, PDA lub inne kompatybilne urządzenia
USB.
Wentylator
- Wentylator obudowy służy do wymuszania konwekcji powietrza,
aby chronić sprzęt przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy
przykrywać.
Przycisk zasilania
- Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć i wyłączyć system.
Przycisk sterowania głośnością +/- Przycisk sterowania głośnością reguluje poziom głośności.
Przycisk sterowania jasnością +/- Przycisk sterowania jasnością reguluje poziom jasności ekranu.
1-
System MS-6638
Specyfikacje płyty głównej
Procesor
- Procesor Intel® AtomTM Single/ Dual-Core 230/ 330 (Opcjonalny)
- Częstotliwość procesora 1,6 GHz
- Magistrala Front Side Bus (FSB) 533 MHz
- TDP (Thermal Design Power [Ilość ciepła które trzeba odebrać od
procesora]) 4 W/ 8 W
Chipset
- Mostek północny: Chipset Intel® 945GC
- Mostek południowy: Chpiset Intel® ICH7
Pamięć
- 1 gniazdo DDR2 SO-DIMM (Maks. 2 GB) wyłącznie na procesory
AtomTM Single/ Dual-Core
LAN
- Obsługa kontrolera Gigabit Ethernet dla aplikacji PCI ExpressTM
Realtek® RTL8111C
- Zgodność z PCI 2.3
- Obsługa zarządzania energią ACPI
Audio
- Zintegrowany chip Realtek® ALC888
- Zgodność ze specyfikacją Azalia 1.0
Współczynnik kształtu
-210 mm (S) X 197 mm (W)
1-10
Ogólny opis systemu
Specyfikacje systemu
Wyświetlacz LCD
- Wyświetlacz TFT LCD 18,5" hz optymalną rozdzielczością 1366 X
768 i standardowymi proporcjami szerokiego ekranu 16:9
I/O (Wejście/Wyjście)
- 1 gniazdo zasilania
- 4 porty USB
- 1 gniazdo LAN RJ-45
- 1 gniazdo słuchawek
- 1 gniazdo mikrofonu
Zasilacz
- Adapter zasilania 65 Wat z aktywnym PFC
- Delta/ ADP - 65HB BB
- I/P: 100-240V~, 50-60Hz, 1,5A
- O/P: 19V
3,42 A
- FSP/ FSP065-RAB
- I/P: 100-240V~, 50-60Hz, 1,5A
- O/P: 19V
3,42 A
Głośnik stereo
- 2 wewnętrzne głośniki stereo 3W
Wbudowana karta
- 1 bezprzewodowa karta sieci LAN
Wbudowany napęd
- 1 czytnik kart
- 1 napęd optyczny (Z tacą)
- 1 dysk twardy (Typ NB 2,5”)
Wymiary
- 476 mm (S) X 365 mm (W) X 49 mm (G)
1-11
System MS-6638
Ustawienia sprzętu
Rozmieszczenie komputera AIO PC
Czynność 1. Umieść komputer AIO PC na płaskiej
stabilnej powierzchni, takiej jak stół
lub biurko.
Czynność 2. Wyciągnij podstawę i przechyl wyświetlacz LCD pod kątem 14
do 24 stopni w celu dopasowania do preferencji. Pomoże to w
zmniejszeniu zmęczenia oczu i zmęczenia mięśni.
14 stopnie
1-12
24 stopnie
Ogólny opis systemu
Podłączanie urządzeń peryferyjnych
Czynność 1. Podłącz mysz i klawiaturę z interfejsem USB do portów USB na
panelu tylnym.
Czynność 2. Podłącz urządzenie sieciowe do portu LAN i podłącz niezbędne
urządzenia audio do gniazd audio.
Czynność 3. Podłącz adapter zasilania do źródła zasilania.
UWAGA: Zalecamy, aby ze względów bezpieczeństwa najpierw
podłączyć do komputera AIO PC adpater zasilania, a następnie
podłączyć przewód zasilający do gniazda zasilania.
1-13
Wprowadzenie
Rozdział 2
Wprowadzenie
Kkomputer AIO PC Wind Top AE1900 to zintegrowana
konstrukcja, do wyboru w eleganckiej czarnej lub
błyszczącej białej obudowie, co podkreśla prosty,
współczesny indywidualizm i komfort domu. Co więcej,
urządzenie dysponuje także najlepszymi cechami
komputera, takimi jak obsługa komunikatorów, niski
poziom hałasu, oszczędzanie energii i obsługę internetu
bezprzewodowego 802.11 b/g/n, co zapewnia swobodę
poruszania się w cyberprzestrzeni.
2-�
System MS-6638
Pierwsze ustawienia uruchamiania systemu
Przy pierwszym użyciu, aby rozpocząć używanie komputera AIO PC serii Wind Top
należy wykonać następujące czynności. Wykonanie pełnych ustawień zajmuje około
25 minut.
Czynność 1. Wybierz wymagany język operacji systemu.
Czynność 2. Kliknij [OK], aby potwierdzić wybraną wersję Windows.
2-�
Wprowadzenie
Czynność 3. ���������
�������� [OK], aby zapewnić zasilanie prądem zmiennym oraz, że
Kliknij
zasilanie nie wyłączy się w czasie instalacji Windows.
Czynność 4. ��������������������������������������������������������������
Nastąpi uruchomienie instalacji Windows. Zakończenie procesu
�������������������������������������������������������������
ładowania zajmie około 20 minut.
2-�
System MS-6638
Czynność 5. ��������������������������
Przejdź na główną stronę “Welcome to Microsoft Windows (Witamy
�������������������������
w Microsoft Windows)” i kliknij [Next (Dalej)] w celu kontynuacji.
Czynność 6. ������������������
Wybierz wymagany region, język i typ klawiatury. Kliknij [Next (Dalej)]
�����������������
w celu kontynuacji.
2-�
Wprowadzenie
Czynność 7. ����������������
Wybierz swoją strefę czasową i kliknij [Next (Dalej)] w celu
���������������
kontynuacji.
Czynność 8. ���������
Wybierz “Yes, I accept (Tak, akceptuję)” dla umowy licencyjnej i kliknij
��������
[Next (Dalej)] w celu kontynuacji.
2-�
System MS-6638
Czynność 9. ���������
Wybierz “Help protect my PC by turning on Automatic Updates
��������
now (Pomóż teraz w zabezpieczeniu mojego komputera PC przez
włączenie aktualizacji)” i kliknij [Next (Dalej)] w celu kontynuacji.
Czynność 10. ������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
Wprowadź
nazwę komputera i wymagane opisy komputera. Kliknij
��������
[Next (Dalej)] w celu kontynuacji.
2-�
Wprowadzenie
Czynność 11. ������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
Nie
zostało jeszcze wybrane połączenie z Internetem. Kliknij
�������� [Skip
(Pomiń)] w celu kontynuacji. Następnie, wybierz “No, not at this time.
(Nie, nie tym razem)” deklarując późniejszą rejestrację w Microsoft® i
kliknij [Next (Dalej)] w celu kontynuacji.
Czynność 12. ����������
Wprowadź nazwę użytkownika komputera i kliknij [Next (Dalej)] w
���������
celu kontynuacji.
2-�
System MS-6638
Czynność 13. Kliknij [Finish (Zakończ)] po czym pojawi się główna strona Windows.
Czynność 14. ��������������������������������������������������������������������
Nastąpi automatyczne uaktywnienie ekranu dotykowego i wyświetlenie
�������������������������������������������������������������������
głównej strony MSI Wind Touch. Komputer AIO PC serii Wind Top jest
już gotowy do pracy.
2-�
Wprowadzenie
Jak utworzyć dysk przywracania systemu
Przy pierwszym użyciu, wymagane jest utworzenie dysku przywracania systemu, jako
kopii zapasowej na wypadek wszelkich awarii. Przed przejściem dalej należy upewnić
się, że zakończona zostało uruchamianie systemu przez program instalacyjny i
wykonać następujące procedury.
Czynność 1. �������������������������
Wybierz i kliknij ikonę “MSI BurnRecovery”
������������������������
na pulpicie ekranu.
Czynność 2. ���������
�������� [Next (Dalej)], aby rozpocząć tworzenie obrazu dysku
Kliknij
przywracania.
2-�
System MS-6638
Czynność 3. ���������
Wybierz “Create and burn a recovery disk (Utwórz i nagraj dysk
��������
przywracania)” oraz kliknij [Next (Dalej)] w celu kontynuacji.
Czynność 4. ������������������������������������������������������������
Nastąpi uruchomienie paska postępu w celu utworzenia dysku
�����������������������������������������������������������
przywracania. Zakończenie procesu zajmie około 2-3 minut.
2-��
10
Wprowadzenie
Czynność 5. �Włóż pusty dysk DVD-R (znajduje się w standardowym pakiecie) i
kliknij [Next (Dalej)] w celu kontynuacji.
Czynność 6. ����������������������������������
Pojawi się interfejs użytkownika Ulead Burn. Now. Kliknij [Copy
���������������������������������
(Kopiuj)] , aby rozpocząć nagrywanie. Zakończenie procesu zajmie
około 9 minut.
2-��
11
System MS-6638
Czynność 7. ����������������������
Pojawi się komunikat “Operation successfully completed (Operacja
���������������������
zakończona powodzeniem)”. Kliknij [OK] i wyjmij dysk w celu
dokończenia tworzenia dysku przywracania.
2-��
12
Wprowadzenie
Kalibracja panela dotykowego
Komputer AIO PC serii Wind Top posiada funkcję panela dotykowego. Jeśli kursor
myszy nie odpowiada ruchom, użytkownicy mogą uruchomić narzędzie IdeaCom TSC
zainstalowane w systemie w celu regulacji dokładności panela dotykowego. W celu
wykonania wykonaj następujące czynności.
Czynność 1. ������������������
Otwórz narzędzie IdeaCom TSC klikając Start > Programy > IdeaCom
�����������������
TSC > IdeaCom TSC.
Czynność 2. ����������������������������������������
Następnie, pojawi sie pokazany poniżej program narzędziowy
���������������������������������������
instalacji kontrolera panela dotykowego IdeaCom. Kliknij
“Calibration (Kalibracja)” w celu regulacji dokładności panela
dotykowego. Dostępne są trzy tryby: 4 points (4 lunkty), 9 points (9
punktów) i 25 points (25 punktów). Do regulacji panela dotykowego
zalecamy wybór 9 points (9 punktów). Jeśli użytkownik wymaga
większej dokładności należy wybrać 25 points (25 punktów).
2-��
13
System MS-6638
Czynność 3. �������������������������������������������������������������������
Wykonaj instrukcje ekranowe w celu naciśnięcia każdego z symboli:
������������������������������������������������������������������
Naciśnij migający symbol, aż do usłyszenia sygnału lub
zatrzymania migania (ESC w celu przerwania).
Ważne
1. Nie należy dotykać ekranu bezpośrednio ostro zakończonym
obiektem.
2. Rzeczywiste specyfikacje produktu zależą od regionów.
2-��
14
Wprowadzenie
Jak używać klawiatury
Komputer AIO PC serii Wind Top jest dostarczany z przewodową klawiaturą, która
jest pomocna do sterowania systemem.
Specyfikacje
- Waga: 824 g; kabel: 150 cm
- Interfejs USB dla wszystkich systemów operacyjnych Windows®
- Niski profil z technologią drukowania na jedwabiu
- Wbudowane 103 klawisze + 6 klawiszy multimedialnych + 4 klawisze skrótu
- Wymiary: 400 mm (S) X 165 mm (W) X 31 mm (G)
Funkcje
- Spełnia standardy RoHS
- Nóżka regulacji wysokości
- Lekka konstrukcja z wykrywaniem blokady
- Wąska przewodowa klawiatura multimedialna
- Polerowana ramka klawiatury
- Żywotność klawiszy
10 milionów razy
- Regulowana jasność wyświetlacza LCD
- Niskoprofilowa struktura klawiatury zapewniająca łatwe drukowanie
- Zaledwie połowa grubości standardowej klawiatury (14 mm)
2-��
15
System MS-6638
Klawisze multimedialne
Głośność +
Zwiększenie głośności.
Głośność -
Zmniejszenie głośności.
Odtwarzaj/Pauza
Odtwarzanie i pauza.
Zatrzymaj
Zatrzymanie odtwarzania mediów.
Do przodu
Przejście do przodu do następnej ścieżki.
Do tyłu
Przejście do tyłu do poprzedneij ścieżki.
Przyciski skrótu
Strona główna WWW� U
ruchomienie domyślnej przeglądarki sieci
web i przejście do głównej strony sieci home.
E-Mail
Uruchomienie konta e-mail.
Fn + F5
Zmniejszenie jasności wyświetlacza LCD.
Fn + F6
Zwiększenie jasności wyświetlacza LCD.
* Ilustracje klawiatury służą wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywiste specyfikacje
produktu zależą od regionów.
2-��
16
Wprowadzenie
Połączenie z bezprzewodową siecią LAN
Czynność 1. ����������������������������������������
���������������������������������������
Kliknij
prawym przyciskiem ikonę stanu Ralink
��������������������������������
Wireless LAN Card (Karta
bezprzewodowej sieci LAN Ralink) w dolnym, prawym rogu, a następnie
kliknij Launch Config Utility (Uruchom narzędzie konfiguracji).
Czynność 2. ����������������������������������������������������������������
W wyświetlonym oknie pokazane są dostępne sieci bezprzewodowe.
���������������������������������������������������������������
Wybierz sieć, a następnie kliknij Connect (Połącz).
2-��
17
System MS-6638
Czynność 3. �������������������������������������������������������������������
Mogą pojawić się polecenia wprowadzenia przycisku. Wpisz przycisk
������������������������������������������������������������������
sieci, a następnie kliknij OK.
Czynność 4. Można teraz przeglądać sieć web bezprzewodowo.
2-��
18
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement