MSI MS-AC77 Wind Top AE2281G Instrukcja obsługi

Add to my manuals
55 Pages

advertisement

MSI MS-AC77 Wind Top AE2281G Instrukcja obsługi | Manualzz

Wind Top AE2281G

Komputer PC typu AIO

(wszystko w jednym)

System MS-AC77

Spis treści

Uwaga dotycząca praw autorskich �����������������������������������������������������������������iii

Znaki towarowe ����������������������������������������������������������������������������������������������iii

Wersja ������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Uaktualnianie i gwarancja ����������������������������������������������������������������������������� iv

Zakup części wymiennych ���������������������������������������������������������������������������� iv

Pomoc techniczna ����������������������������������������������������������������������������������������� iv

Energooszczędność produktu ������������������������������������������������������������������������ v

Polityka ochrony środowiska �������������������������������������������������������������������������� v

Instrukcje bezpieczeństwa ���������������������������������������������������������������������������� vi

Zgodność z CE ���������������������������������������������������������������������������������������������viii

Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych ������������������viii

Oświadczenie WEEE ������������������������������������������������������������������������������������ ix

1. Omówienie ................................................... 1-1

Zawartość opakowania �������������������������������������������������������������������������������1-2

Ogólny opis systemu �����������������������������������������������������������������������������������1-3

Specyfikacje systemu ��������������������������������������������������������������������������������1-10

Wymiana składników i uaktualnianie ���������������������������������������������������������1-12

2. Wprowadzenie .............................................. 2-1

Porady dotyczące bezpieczeństwa i komfortu pracy ����������������������������������2-2

Instalacja sprzętu ����������������������������������������������������������������������������������������2-3

3. Obsługa systemu .......................................... 3-1

Pierwsza konfiguracja uruchamiania systemu ��������������������������������������������3-2

Połączenie sieciowe w systemie Windows �������������������������������������������������3-3

THX TruStudio PRO (opcjonalnie) ��������������������������������������������������������������3-8

Menu ekranowe (OSD) �����������������������������������������������������������������������������3-11

Zarządzanie energią ���������������������������������������������������������������������������������3-14

Odzyskiwanie systemu ������������������������������������������������������������������������������3-16

Uwaga dotycząca praw autorskich

Materiał w tym dokumencie jest własnością intelektualną firmy MICRO-STAR

INTERNATIONAL� Dołożyliśmy wszelkich starań w przygotowanie tego dokumentu, jednak nie gwarantujemy prawidłowości zawartych w nim treści�

Stale staramy się poprawiać nasze produkty i zastrzegamy sobie prawo do wykonywania zmian bez powiadomienia�

Znaki towarowe

Wszystkie znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli�

MSI to zastrzeżony znak towarowy Micro-Star Int’l Co�, Ltd�

Intel to zastrzeżony znak towarowy Intel Corporation�

Realtek to zastrzeżony znak towarowy Realtek Semiconductor Corporation�

Windows to zastrzeżony znak towarowy Microsoft Corporation�

THX i THX TruStudio PRO to znaki towarowe THX Ltd� , które mogą być zastrzeżone w niektórych jurysdykcjach� Wszelkie prawa zastrzeżone�

Wersja

Wersja

V1�0

Data

2012/02

Uaktualnianie i gwarancja

Należy pamiętać, że niektóre wstępnie zainstalowane składniki produktu mogą zostać na życzenie użytkownika uaktualnione lub wymienione� Aby uzyskać więcej informacji o ograniczeniach uaktualniania, należy sprawdzić specyfikacje w podręczniku użytkownika� Dalsze informacje o możliwościach zakupu produktów można uzyskać u lokalnego dostawcy� Nie należy uaktualniać ani wymieniać jakiegokolwiek składnika produktu inaczej niż u autoryzowanego dostawcy lub w punkcie serwisowym, ponieważ może to spowodować unieważnienie gwarancji� Zaleca się, aby skontaktować się z autoryzowanym dostawcą lub punktem serwisowym w celu wykonania usługi uaktualnienia lub wymiany�

Zakup części wymiennych

Należy pamiętać, że zakup części wymiennych (lub zgodnych) do produktu kupowanego przez użytkowników w różnych krajach lub regionach może być realizowany przez producenta w okresie nieprzekraczającym 5 lat od zaprzestania produkcji urządzenia, w zależności od oficjalnych regulacji ogłoszonych w odpowiednim czasie�

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania części zamiennych, można uzyskać u producenta, pod adresem http://support�msi�com/�

Pomoc techniczna

Po wystąpieniu problemu z systemem i nieuzyskaniu rozwiązania z podręcznika użytkownika należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z lokalnym dystrybutorem� W celu uzyskania dalszych wskazówek można także wypróbować poniższe zasoby pomocy�

Odwiedź witrynę sieci web firmy MSI i uzyskaj dostęp do instrukcji technicznych, aktualizacji BIOS, aktualizacji sterowników i innych informacji dostępnych pod adresem http://www�msi�com/service/ download/

Skontaktuj się z personelem technicznym, pod adresem http://support�msi�com/

Energooszczędność produktu

Zmniejszone zużycie energii podczas używania i w trybie wstrzymania

Ograniczone użycie substancji szkodliwych dla środowiska i dla zdrowia

Łatwy demontaż i recykling

Zmniejszone zużycie zasobów naturalnych poprzez zachęcanie do recyklingu

Zwiększona żywotność produktu, poprzez łatwe aktualizacje

Zmniejszona ilość trwałych odpadów, dzięki polityce zwrotów

Polityka ochrony środowiska

Produkt został zaprojektowany tak, aby umożliwić wielokrotne użycie części i właściwe przetwarzanie, dlatego też nie należy go wyrzucać po zakończeniu żywotności�

Użytownicy powinni skontaktować się z lokalnym autoryzowanym punktem zbiórki, do celów recyklingu i usuwania zużytych produktów�

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących przetwarzania należy przejść na strone sieci web MSI i zlokalizować najbliższego dystrybutora:

Informacje dotyczące prawidłowej utylizacji, zwrotu, przetwarzania i demontażu produktów firmy MSI użytkownicy mogą także uzyskać, korzystając z adresu e-mail cso@msi�com�

Informacje dotyczące substancji chemicznych

Zgodnie z przepisami dotyczącymi substancji chemicznych, takimi jak przepisy

EU REACH (Przepisy EC Nr 1907/2006 Parlamentu Unii Europejskiej i Rady

Europy), MSI udostępnia informacje o substancjach chemicznych w swoich produktach pod adresem: http://www�msi�com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm�html

Informacje o baterii

Unia Europejska:

Baterii, zestawów baterii i akumulatorów nie należy usuwać z nieposortowanymi śmieciami domowymi�

Należy wykorzystać publiczny system zbiórki w celu zwrotu, przetwarzania lub usunąć je zgodnie z lokalnymi przepisami�

Tajwan:

Ze względu na wymagania ochrony środowiska zużyte baterie należy zbierać oddzielnie w celu recyklingu lub specjalnego usuwania�

Kalifornia, USA:

Bateria pastylkowa może zawierać nadchloran i wymaga spejalnej obsługi podczas recyklingu lub usuwania w stanie Kalifornia�

Dalsze informacje można uzyskać pod adresem: http://www�dtsc�ca�gov/hazardouswaste/perchlorate/

Nieprawidłowa wymiana baterii może spowodować jej wybuch� Wymieniać można wyłącznie na baterię tego samego lub równoważnego typu zalecaną przez producenta�

Instrukcje bezpieczeństwa

Instrukcje bezpieczeństwa należy przeczytać uważnie i dokładnie�

Należy stosować się do wszystkich przestróg i ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu lub w podręczniku użytkownika�

Należy zachować podręcznik użytkownika dostarczony w opakowaniu do wykorzystania w przyszłości�

Urządzenie oraz jego wyposażenie należy przechowywać z dala od wilgoci i nie narażać ich na działanie wysokiej temperatury�

Przed wykonaniem ustawień urządzenie należy umieścić na stabilnej płaskiej powierzchni�

Przed podłączeniem urządzenia do gniazda zasilania należy upewnić się, że napięcie zasilające jest w bezpiecznych granicach i zostało prawidłowo ustalone w przedziale 100~240 V� Nie należy usuwać z wtyczki bolca uziemienia� Urządzenie musi być podłączone do uziemionego gniazda zasilania�

Zawsze należy odłączyć przewód zasilający przed przystąpieniem do instalacji jakiejkolwiek dodatkowej karty lub modułu�

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy zawsze odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie gniazda ściennego, aby zapewnić zerowe zużycie energii�

Wentylator na obudowie jest używany do konwekcji powietrza i zabezpiecza sprzęt przed przegrzaniem� Wentylatora nie należy przykrywać�

Nie należy pozostawiać urządzenia w miejscu bez wentylacji przy temperaturze przechowywania powyżej 60°C (140°F) lub poniżej 0°C

(32°F), ponieważ może to uszkodzić urządzenie�

UWAGA: Maksymalna temperature działania wynosi około 40°C�

Nigdy nie należy wlewać płynów do otworów w obudowie, ponieważ może to uszkodzić urządzenie lub spowodować porażenie prądem elektrycznym�

Przewód zasilający należy umieścić tak, aby nikt przypadkiem na niego nie nadepnął� Nie należy stawiać niczego na przewodzie zasilającym�

Przy podłączaniu koncentrycznego kabla telewizyjnego do tunera

TV należy się upewnić, że jego ekran jest prawidłowo podłączony do systemu uziemienia budynku�

System prowadzenia kabli powinien być uziemiony zgodnie ze standardem ANSI/NFPA 70, NEC (National Electrical Code [Krajowe przepisy dotyczące instalacji elektrycznych]), w szczególności Część

820�93, Grounding of Outer Conductive Shield of a Coaxial Cable

(Uziemienie zewnętrznego ekranowania kabla koncentrycznego)�

W pobliżu urządzenia nie mogą znajdować się obiekty o silnym polu magnetycznym lub elektrycznym�

W razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji urządzenie powinno zostać sprawdzone przez personel serwisu:

Przewód zasilający lub wtyczka uległy uszkodzeniu�

Do wnętrza urządzenia dostał się płyn�

Sprzęt był poddany działaniu wilgoci�

Sprzęt nie działa poprawnie lub nie można go uruchomić zgodnie z podręcznikiem użytkownika�

Urządzenie zostało upuszczone i uszkodzone�

Urządzenie ma wyraźne oznaki uszkodzenia�

1�

2�

Optyczne urządzenia pamięci sklasyfikowane są jako PRODUKT LASEROWY

KLASY 1� Stosowanie elementów sterowania lub regulacji albo procedur innych niż określone jest zabronione�

Nie należy dotykać soczewki wewnątrz napędu�

Zgodność z CE

Niniejszym Micro-Star International CO�, LTD deklaruje, że to urządzenie jest zgodne z istotnymi wymaganiami bezpieczeństwa i innymi powiązanymi postanowieniami określonymi w Dyrektywie

Europejskiej�

Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych

Urządzenie to zostało poddane testom, które stwierdziły, że jest zgodne z ograniczeniami wyznaczonymi dla urządzeń cyfrowych klasy B w części 15 przepisów FCC�

Ograniczenia te zostały wyznaczone, aby zapewniać odpowiednie zabezpieczenie przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych� Urządzenie generuje, wykorzystuje oraz może wytwarzać energię częstotliwości radiowej i, jeśli nie będzie zainstalowane i używane ściśle według zaleceń instrukcji, może powodować zakłócenia komunikacji radiowej� Jednakże, nie gwarantuje się, że nie wystąpią zakłócenia w określonej instalacji� Jeśli więc urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, których przyczynę można potwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, użytkownik może spróbować wyeliminować zakłócenie przez zastosowanie co najmniej jednego z wymienionych poniżej sposobów:

Obrócenie lub przemieszczenie anteny odbiorczej�

Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem�

Podłączenie urządzenia do gniazdka zasilającego znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik telewizyjny lub radiowy�

Konsultacja z dostawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy�

Uwaga 1

Zmiany i modyfikacje bez odpowiedniej, specjalnej akceptacji jednostek odpowiedzialnych za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia�

Uwaga 2

Dla zachowania zgodności z limitami emisji należy używać wyłącznie ekranowanych kabli i przewodów prądu zmiennego�

VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU�

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC� Jego działanie podlega dwóm następującym warunkom:

1�

2� to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i to urządzenie musi być odporne na odbierane zakłócenia, w tym na zakłócenia, które mogą spowodować jego niepożądane działanie�

Oświadczenie WEEE

( English ) Under the European Union (“EU”) Directive on Waste Electrical and Electronic

Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of

“electrical and electronic equipment” cannot be discarded as municipal waste anymore and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life�

(French) ( Français ) Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des

équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août

2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle� Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie�

(German) ( Deutsch ) Gemäß der Europäischen Union (“EU”) Richtlinie über Elektro-und

Elektronik-Altgeräte (Richtlinie 2002/96/EG) mit Wirkung vom 13� August 2005, dürfen

Elektro- und Elektronikgeräten nicht mehr als Hausmüll entsorgt werden� Der Hersteller verpflichtet sich zur Rücknahme solcher Produkte am Ende ihrer Nutzungsdauer�

(Spanish) ( Español ) Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como “eléctricos y equipos electrónicos” no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida�

(Italian) ( Italiano ) In base alla Direttiva dell’Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei

Materiali Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita�

(Russian) ( Русский ) В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу

13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы�

(Turkish) ( Türkçe ) Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı,

2002/96/EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır�

(Greek) ( Ελληνικά ) Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ»)

περί Απόρριψης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), η οποία λαμβάνει

ισχύ στις 13 Αυγούστου 2005, τα προϊόντα «ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού»

δεν είναι δυνατόν να απορριφθούν πλέον ως κοινά απορρίμματα και οι κατασκευαστές

κεκαλυμμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι υποχρεωμένοι να πάρουν πίσω αυτά τα

προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους�

(Polish) ( Polski ) Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej (“UE”) dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw� “produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne “ nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia�

(Hungarian) ( Magyar ) Az Európai Unió („EU”) 2005� augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén�

(Czech) ( Čeština ) Podle směrnice Evropské unie (“EU”) o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC platné od 13� srpna 2005 je zakázáno likvidovat

“elektrické a elektronické výrobky” v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti�

(Traditional Chinese ) ( 繁體中文 ) 歐盟已制訂有關廢電機電子設備法令,亦即自2005年8月

13日生效的2002/96/EC,明文規定「電機電子設備產品」不可再以都市廢棄物處理,且所

有相關電子設備製造商,均須在產品使用壽命結束後進行回收。

(Simplified Chinese ) ( 简体中文 ) 欧盟已制订有关废电机电子设备法令,亦即自2005年8月

13日生效的2002/96/EC,明文规定「电机电子设备产品」不可再以都市废弃物处理,且所

有相关电子设备制造商,均须在产品使用寿命结束后进行回收。

(Japanese) ( 日本語 ) 2005年8月13日以降にEU加盟国を流通する電気・電子製品には

WEEE指令によりゴミ箱に×印のリサイクルマークの表示が義務づけられており、廃棄

物として捨てることの禁止とリサイクルが義務づけられています。

(Korean) ( 한국어 ) 2005년 8월 13일자로 시행된 폐전기전자제품에 대한 유럽연합(“EU”) 지

침, 지침 2002/96/EC에 의거하여, “전기전자제품”은 일반 쓰레기로 폐기할 수 없으며 제품

의 수명이 다하면 해당 전자제품의 제조업체가 이러한 제품을 회수할 책임이 있습니다�

(Vietnam) ( Tieng Viet ) Theo Hướng dẫn của Liên minh Châu Âu (“EU”) về Thiết bị điện & điện tử đã qua sử dụng, Hướng dẫn 2002/96/EC, vốn đã có hiệu lực vào ngày 13/8/2005, các sản phẩm thuộc “thiết bị điện và điện tử” sẽ không còn được vứt bỏ như là rác thải đô thị nữa và các nhà sản xuất thiết bị điện tử tuân thủ hướng dẫn sẽ phải thu hồi các sản phẩm này vào cuối vòng đời�

(Thai) ( ไทย ) ภายใต้ข้อกำหนดของสหภาพยุโรป (“EU”) เกี่ยวกับของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2002/96/EC ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2005 ผู้ใช้ไม่สามา

รถทิ้งผลิตภัณฑ์ที่เป็น “อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” ปะปนกับของเสียทั่วไปของชุมชนได้อีกต่อ

ไป และผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะถูกบังคับให้นำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกลับคืนเมื่อ

สิ้นสุดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์

(Indonesia) ( Bahasa Indonesia ) Sesuai dengan Regulasi Uni Eropa (“UE”) perihal WEEE

(Limbah Peralatan Listrik dan Elektronik), Directive 2002/96/EC, yang berlaku sejak 13,

2005, produk “peralatan listrik dan elektronik” tidak lagi dapat dibuang sebagai sampah umum dan pabrik peralatan elektronik diwajibkan untuk mengambil kembali produk tersebut pada saat masa pakainya habis�

(Serbian) ( Srpski ) Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13� Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod “elektronsku i električnu opremu” ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja�

(Netherlands) ( Nederlands ) De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot

Vervuiling van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus

2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling� Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus�

(Romanian) ( Română ) În baza Directivei Uniunii Europene (“UE”) privind Evacuarea

Echipamentului Electric şi Electronic, Directiva 2002/96/EC, care intră în vigoare pe 13 august, 2005, produsele din categoria “echipament electric şi electronic” nu mai pot fi evacuate ca deşeuri municipale, iar fabricanţii echipamentului electronic vizat vor fi obligaţi să primească înapoi produsele respective la sfârşitul duratei lor de utilizare�

(Portuguese) ( Português ) De acordo com a Directiva 2002/96/EC de Resíduos de

Equipamentos Eléctricos e Electrónicos da União Europeia (UE), efectiva desde o 13 de

Agosto do ano 2005, os produtos de “equipamento eléctrico e electrónico” não podem ser descartados como resíduo municipal e os fabricantes do equipamento electrónico sujeitos a esta legislação estarão obligados a recolhar estes produtos ao finalizar sua vida útil�

(Swedish) ( Svenska ) Under Europeiska unionens (“EU”) Weee-direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment), Direktiv 2002/96/EC, vilket trädde i kraft 13 augusti, 2005, kan inte produkter från “elektriska och elektroniska utrustningar” kastas i den vanliga hushållssoporna längre och tillverkare av inbyggd elektronisk utrustning kommer att tvingas att ta tillbaka sådan produkter när de är förbrukade�

(Finnish) ( Suomi ) Euroopan unionin (EU) 13�8�2005 voimaan tulleen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/EY mukaisesti ”sähkö- ja elektroniikkalaitteita” ei saa enää hävittää talousjätteiden mukana� Direktiivin alaisen sähkö- tai elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden käyttöiän päättyessä�

(Slovak) ( Slovenčina ) Na základe smernice Európskej únie („EU“) o elektrických a elektronických zariadeniach číslo 2002/96/ES, ktorá vstúpila do platnosti 13� augusta 2005, výrobky, ktorými sú „elektrické a elektronické zariadenia” nesmú byť zneškodňované spolu s komunálnym odpadom a výrobcovia patričných elektronických zariadení sú povinní takéto výrobky na konci životnosti prevziať naspäť�

(Slovenian) ( Slovenščina ) Skladno z določili direktive Evropske unije (“EU”) o odpadni električni in elektronski opremi, Direktiva 2002/96/ES, ki je veljavna od 13� avgusta, izdelkov

“električne in elektronske opreme” ni dovoljeno odstranjevati kot običajne komunalne odpadke, proizvajalci zadevne elektronske opreme pa so zavezani, da tovrstne izdelke na koncu njihove življenjske dobe sprejmejo nazaj�

xii

Wstęp

(Danish) ( Dansk ) I henhold til direktiv fra den europæiske union (EU) vedrørende elektrisk og elektronisk affald , Direktiv 2002/96/EC, som træder i kraft den 13� august 2005, må produkter som “elektrisk og elektronisk udstyr” ikke mere bortskaffes som kommunalt affald� Producenter af det pågældende, elektroniske udstyr vil være forpligtet til at tage disse produkter tilbage ved afslutningen på produkternes levetid�

(Norwegian) ( Norsk ) Under den europeiske unionens (“EU”) direktiv om deponering av elektronisk og elektrisk utstyr, direktiv 2002/96/EC, som trer i effekt 13� august 2005, kan ikke produkter av “elektronisk og elektrisk ustyr” lenger deponeres som husholdningsavfall og fabrikantene av disse produktene er forpliktet å ta tilbake slike produkter ved slutten av produktets levetid�

(Bulgarian) ( български ) Според директивата на Европейския съюз относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване, директива 2002/96/EC, важаща от 13 август, 2005 г�, електрическо и електронно оборудване не може да се изхвърля заедно с битовите отпадъци и производителите на такова оборудване са задължени да приемат обратно съответните продукти в края на експлоатационния им период�

(Croatian) ( Hrvatski ) U okviru Direktive Europske Unije (“EU”) o Otpadnim električnim i elektroničkim uređajima, Direktiva 2002/96/EC, koja je na snazi od 13� kolovoza 2005�,

“električni i elektronički uređaji” se ne smiju više bacati zajedno s kućnim otpadom i proizvođači su obvezni zbrinuti takve proizvode na kraju njihovog životnog vijeka�

(Estonia) ( Eesti ) Vastavalt Euroopa Liidu (“EL”) direktiivile 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta), mis jõustus 13� augustil 2005, on keelatud kodumajapidamiste “elektri- ja elektroonikaseadmete” jäätmete hävitamine koos majapidamisjäätmetega, ja elektri- ja elektroonikaseadmete tootjad on kohustatud sellised tooted pärast nende kasutuselt kõrvaldamist tagasi võtma�

Wind Top AE2281G

PB

Rozdział 1

Omówienie

System ten charakteryzuje wzornictwo łączące stylowy wygląd z lustrzanym ekranem, co odzwierciedla prostotę nowoczesnego indywidualizmu i komfort domu�

Dotykowy ekran, doskonała obsługa audio/video oraz intuicyjny interfejs użytkownika, łączą technologię z praktycznością, sprawiając, że komputery są łatwiejsze i przyjemniejsze w użyciu - odpowiednie dla całej rodziny�

Zawartość opakowania

Seria Wind Top Zasilacz AC/DC Przewód zasilający

Szmatka do czyszczenia monitora LCD

Dysk ze sterownikami i programami narzędziowymi

Podręcznik użytkownika i skrócona instrukcja

Klawiatura (opcjonalnie) Mysz (opcjonalnie) Rysik (opcjonalnie)

* Prosimy o natychmiastowy kontakt w przypadku stwierdzenia, że jakikolwiek element jest uszkodzony lub go brakuje�

* Ilustracja służy wyłącznie do celów referencyjnych, a zawartość opakowania może być nieco inna, w zależności od zakupionego modelu�

Ogólny opis systemu

Widok z przodu

1 2

3

4 4

1

2

3

4

Mikrofon

Wbudowany mikrofon można wykorzystać do rozmów video online�

Kamera sieci web

Wbudowana kamera sieci web z mikrofonem może być używana do wykonywania zdjęć, nagrywania video, konferencji online i innych interaktywnych aplikacji�

Monitor LCD

21,5-calowy wyświetlacz TFT LCD z optymalną rozdzielczością 1920 X 1080 pikseli i standardowymi proporcjami szerokiego ekranu 16:9�

Głośniki stereo

Wbudowane głośniki stereo zapewniają wysoką jakość dźwięku z obsługą systemu stereo�

Widok z tyłu

1

1

1

3

4 2

5

6

7

8

10

9

11

12

4

Ważne

Zalecamy, aby ze względów bezpieczeństwa najpierw podłączyć zasilacz

AC/DC do komputera PC typu AIO, a następnie podłączyć przewód zasilający do gniazda zasilania�

1

2

3

4

5

6

Port wejścia HDMI (Opcjonalnie)

(Dzięki technologii Instant Display MSI)

Interfejs HDMI [High-Definition Multimedia Interface (Multimedialny interfejs wysokiej rozdzielczości)] to cyfrowy interfejs audio-wideo umożliwiający transmisję nieskompresowanych strumieni danych� Interfejs HDMI obsługuje wszystkie formaty TV, w tym standardowy, rozszerzony lub wysokiej rozdzielczości sygnał wideo, a także wielokanałowy cyfrowy sygnał audio, przesyłane za pomocą jednego kabla�

Dzięki technologii Instant Display MSI, po pomyślnym podłączeniu zasilania do AIO PC, monitor automatycznie przechodzi do trybu “oczekiwanie” bez naciskania przycisku zasilania� Po podłączeniu urządzeń do portu wejścia

HDMI, nastąpi natychmiastowe włączenie monitora� Przy włączonym AIO PC, tryby można także przełączać przyciskiem Zasilanie/Tryb monitora na panelu bocznym� Ta technologia pomaga zaoszczędzić więcej energii dla systemu�

7

Wentylator

Wentylator na obudowie jest używany do konwekcji powietrza i zabezpiecza sprzęt przed przegrzaniem� Wentylatora nie należy przykrywać�

Podstawka

Przy użyciu podstawki można dostosować położenie systemu na płaskiej i stabilnej powierzchni�

Otwór do prowadzenia kabli

Kable należy poprowadzić przez ten otwór, aby uniknąć poplątania kabli po podłączeniu urządzeń�

Głośniki stereo

Wbudowane głośniki stereo zapewniają wysoką jakość dźwięku z obsługą systemu stereo�

Złącze antenowe tunera TV (Opcjonalnie)

To złącze służy do anteny cyfrowego tunera telewizora�

8

Port wyjścia HDMI (Opcjonalnie)

Interfejs HDMI [High-Definition Multimedia Interface (Multimedialny interfejs wysokiej rozdzielczości)] to cyfrowy interfejs audio-wideo umożliwiający transmisję nieskompresowanych strumieni danych� Interfejs HDMI obsługuje wszystkie formaty TV, w tym standardowy, rozszerzony lub wysokiej rozdzielczości sygnał wideo, a także wielokanałowy cyfrowy sygnał audio, przesyłane za pomocą jednego kabla�

Port szeregowy (Opcjonalnie)

Port szeregowy obsługuje skanery kodu paskowego, drukarki kodu paskowego, drukarki do rachunków, urządzenia do kart kredytowych, itd�

9

10

Port USB 2�0

Port USB [Universal Serial Bus (Uniwersalna magistrala szeregowa)] służy do podłączania urządzeń USB, takich jak klawiatura, mysz, lub inne urządzenia kompatybilne z USB� Obsługa szybkości transferu danych do 480Mbit/s

(Wysoka szybkość)�

Gniazdo LAN RJ-45

Standardowe gniazdo LAN RJ-45 służy do połączenia z siecią LAN [Local

Area Network (Sieć lokalna)]� Można do niego podłączyć kabel sieciowy�

Żółty Zielony/ Pomarańczow

Dioda

LED

Lewa

Prawa

Kolor

Żółty

Zielony

Stan diody LED

Wyłączona

Włączona (światło stałe)

Włączona (światło jasne i pulsujące)

Wyłączona

Włączona

Pomarańczowy Włączona

Stan

Nie ustanowiono połączenia LAN�

Ustanowiono połączenie LAN�

Komputer komunikuje się z innym komputerem w sieci LAN�

Wybrano szybkość przesyłania danych

10 Mbit/s�

Wybrano szybkość przesyłania danych

100 Mbit/s�

Wybrano szybkość przesyłania danych

1000 Mbit/s�

11

12

Gniazzdo mikrofonu

Złącze to służy do podłączania mikrofonu�

Gniazdo wyjścia liniowego

Złącze to służy do podłączania słuchawek lub głośników�

Widok z boku

9

11

5

7

1

3

2

4

6

8

10

12

13

15

17

18

14

16

1

2

3

4

Dioda LED zasilania systemu

Dioda LED zasilania świeci się, gdy system jest włączony i gaśnie po jego wyłączeniu� W warunkach oszczędzania energii dioda LED miga w trybie S3

(Wstrzymaj i zapisz w pamięci), a gaśnie w trybie S4 (Wstrzymaj i zapisz na dysk)�

Dioda LED zasilania monitora

Dioda LED zasilania świeci, gdy minitora jest włączony i gaśnie po jego wyłączeniu�

Dioda LED dysku twardego

Ten wskaźnik pokazuje stan aktywności dysku twardego� Miganie oznacza dostęp systemu do danych na dysku twardym, a wyłączenie oznacza brak aktywności dysku�

Przycisk zasilania systemu

Naciśnij przycisk zasilania systemu, aby włączyć lub wyłączyć system�

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Zasilanie monitora / Przycisk trybu

Przycisk ten działa jako przycisk zasilania monitora i jako przełacznik wejścia sygnału pomiędzy komputerem PC i HDMI�

Przycisk Menu / Enter

Naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić menu OSD lub przejść do podmenu�

Przycisk W górę/Zwiększenie głośności

W trybie Menu, przycisk ten wskazuje ruch kursora lub ręczny wybór rosnących wartości menu OSD� Poza trybem Menu, przycisk ten działa jako przycisk zwiększenia głośności�

Przycisk W dół/Zmniejszenie głośności

W trybie Menu, przycisk ten wskazuje ruch kursora lub ręczny wybór malejących wartości menu OSD� Poza trybem Menu, przycisk ten działa jako przycisk zmniejszenia głośności�

Port USB 3�0 (Opcjonalnie)

Port USB 3�0 jest wstecznie zgodny z urządzeniami USB 2�0� Obsługa szybkości transferu danych do 5Gbit/s (Super szybkość)�

Port USB 3�0 (z technologią MSI Super Charger Technology)

(Opcjonalnie)

Port USB 3�0 jest wstecznie zgodny z urządzeniami USB 2�0� Obsługa szybkości transferu danych do 5Gbit/s (Super szybkość)�

Dzięki technologii MSI Super Charger Technology, działa nie tylko jako normalny port USB 3�0, ale także umożliwia ładowanie urządzeń USB nawet przy wyłączonym systemie� Użytkownicy nie muszą już włączać zasilania systemu, aby załadować przez USB urządzenia� Co więcej, czas ładowania jest skrócony o 40%, co jest znacznym ułatwieniem�

Gniazdo czytnika kart B-CAS

(Opcjonalne wyłącznie dla japońskiego ISDB-T/S)

To gniazdo służy do obsługi karty B-CAS (Broadcast Satellite Conditional

Access System [Warunkowy system dostępu do przekazu satelitarnego])�

Czytnik kart

Wbudowany czytnik kart może obslugiwać różne typy kart pamięci�

Gniazdo zasilania

Za pomocą tego gniazda zasilacz AC/DC konwertuje prąd zmienny na prąd stały� Energia dostarczana przez to gniazdo służy do zasilania komputera

PC� Aby zapobiec uszkodzeniu komputera PC, należy zawsze używać dostarczonego zasilacza sieciowego�

14

15

16

17

18

Stacja dysków optycznych

Do celów rozrywki domowej zintegrowano napęd DVD Super-Multi (napęd

Blu-ray jest opcjonalny)�

Otwór wysuwania

Jeśli nie działa przycisk wysuwania włóż cienki, prosty przedmiot (taki jak spinacz do papieru) do otworu wysuwania, aby ręcznie otworzyć stację dysków optycznych�

Przycisk wysuwania

Naciśnij przycisk wysuwania, aby otworzyć stację dysków optycznych�

Dioda LED napędu optycznego

Jeśli dioda LED napędu optycznego jest włączona, oznacza to, że system odczytuje lub zapisuje dane na dysk CD lubr DVD�

Wentylator

Wentylator na obudowie jest używany do konwekcji powietrza i zabezpiecza sprzęt przed przegrzaniem� Wentylatora nie należy przykrywać�

Ważne

Do portów USB 3�0 zaleca się podłączanie urządzeń wysokiej szybkości, a urządzenia niskiej szybkości, takie jak mysz lub klawiatura zaleca się podłączać do portów USB 2�0 na panelu tylnym�

Specyfikacje systemu

Procesor

■ Procesor serii Intel ® 3rd generation Core™ i

Chipset

■ Chipset Intel ® H61

Pamięć

2 gniazda DDR3 SO-DIMM

Obsługa maksymalnie 8GB pamięci

LAN

Przewodowa sieć LAN: obsługa poprzez kontroler Realtek ® RTL8111E

Gigabit Ethernet

Bezprzewodowa sieć LAN: obsługiwana opcjonalnie przez moduł Mini

PCI-E WLAN

Audio

Kodek HDA firmy Realtek ® ALC887

Zgodność ze specyfikacją Azalia 1�0

Grafuka

Seria NVIDIA GeForce

Pamięć VRAM: DDR3, do 1GB

Wyświetlacz

-

-

Wyświetlacz 21,5-cala full-HD z podświetleniem LED

Optymalna rozdzialczość 1920 x 1080 pikseli

Standardowe proporcje szerokiego ekranu 16:9

Tylne wejście/wyjście

1 złącze anteny tunera telewizora (opcjonalnie)

1 port wejścia HDMI (opcjonalnie)

1 port wyjścia HDMI (opcjonalnie)

1 port szeregowy (opcjonalnie)

4 porty USB 2�0

1 gniazdo LAN RJ-45

1 gniazdo mikrofonu

1 gniazdo liniowego wyjścia audio

Boczne wejście/wyjście

2 porty USB 3�0 (opcjonalnie)

1 gniazdo czytnika kart B-CAS (opcjonalne wyłącznie dla japońskiego

ISDB-T/S)

1 czytnik kart

1 gniazdo zasilania prądem stałym

Pamięć masowa

Dysk twardy: 3,5”, SATAII

Napęd dysków optycznych: Wąski DVD Super Multi (Opcjonalnie Blu-ray)

Czytnik kart: Czytnik kart XD/ SD/ mini SD/ Micro SD/ MMC/ MS

Głośnik stereo

■ 2 głośniki stereo

Kamera internetowa

■ Kamera internetowa 1,3MP mikrofonem

Zasilanie

-

-

-

Opcja 1:

Zasilacz AC/DC 120 W z aktywnym PFC

Wejście: 100-240V, 2,0A, 50-60Hz

Wyjście: 19V 6,32A

-

-

-

Opcja 2:

Zasilacz AC/DC 135 W z aktywnym PFC

Wejście: 100-240V, 2,0A, 50-60Hz

Wyjście: 19V 7,1A

-

-

-

Opcja 3:

Zasilacz AC/DC 150 W z aktywnym PFC

Wejście: 100-240V, 2,0A, 50-60Hz

Wyjście: 19,5V 7,7A

1-12

Omówienie

Wymiana składników i uaktualnianie

Należy pamiętać, że niektóre wstępnie zainstalowane składniki produktu mogą zostać na życzenie użytkownika uaktualnione lub wymienione, w zależności od zakupionego modelu�

Aby uzyskać więcej informacji o ograniczeniach uaktualniania, należy sprawdzić specyfikacje w podręczniku użytkownika� Dalsze informacje o możliwościach zakupu produktów można uzyskać u lokalnego dostawcy�

Nie należy uaktualniać ani wymieniać jakiegokolwiek składnika produktu inaczej niż u autoryzowanego dostawcy lub w punkcie serwisowym, ponieważ może to spowodować unieważnienie gwarancji� Zaleca się, aby skontaktować się z autoryzowanym dostawcą lub punktem serwisowym w celu wykonania usługi uaktualnienia lub wymiany�

Wind Top AE2281G

PB

Rozdział 2

Wprowadzenie

W rozdziale tym zawarto informacje dotyczące procedur konfiguracji sprzętowej� Podczas podłączania urządzeń peryferyjnych należy ostrożnie trzymać urządzenia, a także założyć na nadgarstek uziemiony pasek w celu uniknięcia wystąpienia elektryczności statycznej�

Porady dotyczące bezpieczeństwa i komfortu pracy

Komputer PC typu AIO to przenośna platforma, która umożliwia pracę w dowolnym miejscu� Jednakże dobór odpowiednich warunków pracy jest istotny, jeśli zamierza się pracować z komputerem przez dłuższy czas�

1�

2�

3�

4�

5�

6�

7�

8�

Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone�

Należy wybrać odpowiedni fotel i biurko, a także dostosować ich wysokość w celu zapewnienia właściwej postawy podczas pracy�

Podczas siedzenia w fotelu należy siedzieć prosto i utrzymać właściwą postawę� Należy dopasować oparcie fotela (jeśli fotel je posiada), aby zapewniało wygodne oparcie pleców�

Stopy powinny naturalnie opierać się na podłodze, tak aby kostki i kolana znajdowały się w poprawnej pozycji (kąt 90 stopni)�

Dłonie należy położyć na biurku tak, aby nadgarstki miały naturalne podparcie�

Należy dostosować kąt/położenie komputera PC typu AIO w celu uzyskania optymalnego widoku�

Należy unikać używania komputera w miejscach, gdzie może to być niewygodne (np� w łóżku)�

Komputer PC typu AIO jest urządzeniem elektrycznym� Należy obsługiwać go ostrożnie, aby uniknąć obrażeń ciała�

1

3

4 90-120

15-20

38-76 cm

5

6

4 2

2

4

Instalacja sprzętu

Ustawianie systemu

1� Umieść system na płaskiej i stabilnej powierzchni, takiej jak stół lub biurko�

2� Wysuń podstawę do pozycji otwarcia i przechyl monitor� W celu zapewnienia stabilności systemu podstawę należy wysunąć do momentu zrównania oznaczenia na jej zawiasie z tylną częścią systemu� Właściwe ustawienie pomaga w zmniejszeniu zmęczenia wzroku i mięśni�

Podłączanie zasilacza

1� Połącz zasilacz AC/DC z przewodem zasilającym�

2� Podłącz koniec prądu stałego adaptera do komputera PC AIO�

3� Podłącz męski koniec przewodu zasilającego prądu zmiennego do gniazdka elektrycznego�

Ważne

Zalecamy, aby ze względów bezpieczeństwa najpierw podłączyć zasilacz

AC/DC do komputera PC typu AIO, a następnie podłączyć przewód zasilający do gniazda zasilania�

2

1 3

Włączanie zasilania systemu

Naciśnij przycisk zasilania w celu włączenia zasilania systemu�

Rozdział 3

Obsługa systemu

W rozdziale tym zawarto podstawowe informacje dotyczące obsługi systemu, takie jak konfiguracja uruchamiania systemu, połączenie sieciowe, itp�

Ważne

Wszystkie dane podlegają zmianie bez uprzedniego powiadomienia�

Pierwsza konfiguracja uruchamiania systemu

Podczas pierwszego użycia konieczne jest wykonanie poniższych czynności umożliwiających rozpoczęcie korzystania z komputera PC typu AIO serii Wind

Top� Pełna konfiguracja uruchamiania zajmuje około 30 minut�

1� Rozpocznie się konfiguracja systemu Windows� Poczekaj aż zakończy się ładowanie konfiguracji systemu Windows�

2� Wybierz język systemu operacyjnego i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować�

3� Wybierz żądane opcje dla ustawień „Country or region” (Kraj lub region),

„Time and currency” (Godzina i waluta) oraz „Keyboard layout” (Układ klawiatury)� Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować�

4� Wybierz nazwę użytkownika konta i nazwij komputer, aby umożliwić jego odróżnienie w sieci� Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować�

5� Wybierz hasło dla konta w celu jego zabezpieczenia przed niepożądanymi użytkownikami� (Zostaw to pole puste, jeśli hasło nie jest potrzebne)� Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować�

6� Przeczytaj postanowienia licencyjne� Zaznacz pole wyboru „I accept the license terms” (Akceptuję postanowienia licencyjne) i kliknij przycisk [Next]

(Dalej), aby kontynuować�

7� Wybierz opcję [Use recommended settings] (Użyj ustawień zalecanych) dla pozycji „Help protect your computer and improve Windows automatically”

(Pomóż automatycznie chronić komputer i ulepszyć system Windows)�

8� Sprawdź ustawienia daty i godziny� Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować�

9� Wybierz żądaną sieć bezprzewodową z dostępnej listy sieci WLAN� Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować� Możesz także kliknąć przycisk

[Skip] (Pomiń), aby pominąć ten krok i skonfigurować sieć WLAN później�

10� (Opcjonalnie) Następnie wyświetlony zostanie ekran oprogramowania antywirusowego� Kliknij przycisk [Agree] (Zgadzam się), aby zaakceptować warunki umowy licencyjnej i uaktywnić oprogramowanie antywirusowe�

Alternatywnie, wybierz [Stay Unprotected] (Pozostaw niezabezpieczony) i kliknij [Next] (Dalej), aby kontynuować bez uaktywniania programu antywirusowego�

11� Wyświetlone zostanie okno „Software Installation Menu” (Menu instalacji oprogramowania)� Kliknij przycisk [Install] (Zainstaluj), aby kontynuować�

12� Rozpocznie się instalacja oprogramowania� Podczas trwania instalacji oprogramowania nie wolno wyłączać komputera� Po zakończeniu ładowania paska postępu kliknij przycisk [Finish] (Zakończ), aby kontynuować�

13� Nastąpi przejście do systemu operacyjnego Windows 7 w celu wprowadzenia spersonalizowanych ustawień� Po wprowadzeniu spersonalizowanych ustawień można zacząć korzystać z komputera PC typu AIO� Życzymy udanej zabawy!

Połączenie sieciowe w systemie

Windows

Przewodowa sieć LAN

1� Przejdź do menu [Start] > [Control Panel] (Panel sterowania)�

2� Kliknij łącze [Connect to the Internet] (Połącz z Internetem) w pozycji

[Network and Internet] (Sieć i Internet)�

3� Wybierz pozycję [Broadband (PPPoE)] (Połączenie szerokopasmowe

(PPPoE)) w celu nawiązania połączenia przy użyciu połączenia DSL lub kablowego, które wymaga podania nazwy użytkownika i hasła�

4� Wprowadź informacje uzyskane od usługodawcy internetowego (ISP) i kliknij przycisk [Connect] (Połącz), aby ustanowić połączenie sieci LAN�

Bezprzewodowa sieć LAN

1� Przejdź do menu [Start] > [Control Panel] (Panel sterowania)�

2� Kliknij łącze [Connect to the Internet] (Połącz z Internetem) w pozycji

[Network and Internet] (Sieć i Internet)�

3� Wybierz pozycję [Wireless] (Bezprzewodowe) w celu nawiązania połączenia przy użyciu routera bezprzewodowego lub sieci bezprzewodowej�

4� Wyświetlona zostanie lista dostępnych połączeń sieci WLAN� Wybierz połączenie z listy lub kliknij pozycję [Open Network and Sharing Center]

(Otwórz Centrum sieci i udostępniania) w celu nawiązania nowego połączenia�

5� Aby nawiązać nowe połączenie sieci WLAN, wybierz pozycję [Set up a new connection or network] (Skonfiguruj nowe połączenie lub sieć) w oknie

[Network and Sharing Center] (Centrum sieci i udostępniania)�

6� Następnie wybierz pozycję [Manually connect to a wireless network]

(Ręcznie nawiąż połączenie z siecią bezprzewodową) i kliknij przycisk [Next]

(Dalej), aby kontynuować�

7� Wprowadź informacje dotyczące sieci bezprzewodowej, którą chcesz dodać i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować�

8� Nowe połączenie sieci WLAN zostało nawiązane� Kliknij przycisk [Close]

(Zamknij), aby wyjść lub wybierz pozycję [Change connection settings]

(Zmień ustawienia połączenia), aby zmodyfikować ustawienia sieci WLAN�

THX TruStudio PRO (opcjonalnie)

THX TruStudio PRO jest przeznaczony do zapewniania przez komputer PC takich samych wrażeń jak podczas przedstawień na żywo, filmów i nagrań studyjnych� THX TruStudio udostępnia najnowsze przełomowe technologie, które udostępniają najpełniejsze wrażenia z muzyki, filmów i gier, z zachowaniem wierności źródła i intencji twórców�

Używanie THX TruStudio PRO

1� Aby uruchomić THX TruStudio PRO, otwórz jego panel sterowania poprzez

Start -> Program -> Creative -> THX TruStudio PRO lub kliknij dwukrotnie ikonę zasobnika THX w zasobniku systemowym�

2� Kliknij przycisk Menu� Przejdź do Settings (Ustawienia) i Audio Device

Selection (Automatyczny wybór urządzenia) w celu wyboru i konfiguracji docelowego źródła audio do przetwarzania dźwięku�

Przycisk Wł/Wył

Przycisk Minimalizuj

Przycisk Menu Przycisk Zakończ

3� Wybierz wymagany efekt audio i dokładnie dopasuj wartość do preferencji�

THX TruStudio PRO przetwarza określone sygnały dźwiękowe w celu zapewnienia lepszej jakości dźwięku�

Surround reguluje poziom głębi dźwięków w muzyce, filmach i w grach�

Instrukcje:

1� Wybierz Surround�

2� Przeciągnij suwak w lewo lub w prawo� Podczas przesuwania suwaka będą słyszane zmiany�

3�

4�

Kliknij trójkąt pod suwakiem w celu potwierdzenia regulacji�

Odtwórz plik audio�

Crystalizer poprawia muzykę i filmy zapewniając bardziej żywy dźwięk�

Instrukcje:

1� Wybierz Crystalizer�

2�

3�

4�

Przeciągnij suwak w lewo lub w prawo� Podczas przesuwania suwaka będą słyszane zmiany�

Kliknij trójkąt pod suwakiem w celu potwierdzenia regulacji�

Odtwórz plik audio�

Speaker zwiększa jakość dźwięku i basów każdego systemu głośników, zapewniając lepsze wrażenia podczas słuchania�

Instrukcje:

1� Wybierz Speaker�

2� Przeciągnij suwak w lewo lub w prawo� Podczas przesuwania suwaka będą słyszane zmiany�

3�

4�

Kliknij trójkąt pod suwakiem w celu potwierdzenia regulacji�

Odtwórz plik audio�

Suwak basów zostanie wyłączony dla konfiguracji głośników 5�1 i 7�1�

Smart Volume automatycznie reguluje głośność odtwarzania audio w celu zminimalizowania nagłych zmian głośności�

Instrukcje:

1� Wybierz Smart Volume�

2� Przeciągnij suwak w lewo lub w prawo� Podczas przesuwania suwaka będą słyszane zmiany�

3�

4�

Kliknij trójkąt pod suwakiem w celu potwierdzenia regulacji�

Odtwórz plik audio�

Dialog Plus wzbogaca głos w celu uzyskania bardziej wyraźnych dialogów�

Instrukcje:

1� Wybierz Dialog Plus�

2� Przeciągnij suwak w lewo lub w prawo� Podczas przesuwania suwaka będą słyszane zmiany�

3�

4�

Kliknij trójkąt pod suwakiem w celu potwierdzenia regulacji�

Odtwórz plik audio z dialogami�

Menu ekranowe (OSD)

Menu ekranowe (OSD) umożliwia dostosowywanie opcji wyświetlania monitora, takich jak jasność, kontrast, położenie i język, itd�

Tryb /

Zasialnie monitora

W górę / Zwiększenie głośności

Zasilanie systemu

Menu / Enter

W dół / Zmniejszenie głośności

1� Naciśnij przycisk Menu, aby uruchomić menu główne OSD� Przyciskami strzałek w górę i w dół wybierz wymagane menu funkcji i naciśnij przycisk

Menu, aby do niego przejść� Przyciskami strzałek w górę i w dół wybierz lub dostosuj wartości według osobistych preferencji� Po wprowadzeniu ustawień naciśnij przycisk Tryb w celu zakończenia�

Dostosowywanie kontrastu i jasności Dostosowywanie koloru

Dostosowanie fazy/ostrości i zegara/ podziałki

Regulacja pozycji ekranu

Dostosowywanie źródła sygnału

Dostosowywanie pozycji i czasu zakończenia wyświetlania OSD

Określanie języka Tryb Sceneria

Resetowanie systemu

Dostosowywanie trybu szerokoekranowego

2� Przyciskami strzałek w górę i w dół, wyreguluj głośność systemu�

3� Naciśnij przycisk Tryb w celu podglądu źródła sygnału� Naciśnij ponownie w celu wyboru trybu wyłączenia PC/ HDMI/ monitor�

Ważne

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek błędu powodującego nieprawidłowe wyświetlanie lub problem z głośnością należy przejść do menu OSD i zresetować monitor, aby przywrócić wszystkie domyślne ustawienia producenta w celu zoptymalizowania wydajności�

Zarządzanie energią

Zarządzanie energią komputerów osobistych (PC) i monitorów zapewnia znaczną oszczędność energii elektrycznej, a także niesie ze sobą wiele korzyści środowiskowych�

W celu poprawy wydajności energetycznej należy wyłączać monitor lub przełączać komputer w tryb uśpienia po upływie określonego czasu braku aktywności użytkownika�

Zarządzanie energią w systemie operacyjnym

Windows

■ Pozycja [Power Options] (Opcje zasilania) w systemie operacyjnym

Windows umożliwia sterowanie funkcjami zarządzania energią monitora, dysku twardego i baterii� Przejdź do menu [Start] >

[Control Panel] (Panel sterowania) > [System and Security] (System i zabezpieczenia)�

Następnie kliknij łącze [Power Options] (Opcje zasilania)�

Wybierz żądany plan zasilania� Możesz także dostosować ustawienia, klikając pozycję [Change plan settings] (Zmień ustawienia planu)�

■ W menu Shut Down Computer (Wyłączanie komputera) widoczne są opcje Sleep (Wstrzymaj) (S3/S4) i Shut Down (Zamknij) (S5) umożliwiające szybkie i łatwe zarządzanie zasilaniem systemu�

Zarządzanie energią przez monitory z certyfikatem ENERGY STAR (Opcjonalne)

Funkcja zarządzania energią umożliwia, po pewnym okresie braku aktywności użytkownika, zainicjowanie przez komputer trybu niskiego zużycia energii lub trybu “Sleep (Uśpienie)”� Podczas używania z zewnętrznym monitorem z certyfikatem ENERGY STAR, funkcja ta obsługuje podobne funkcje zarządzania energią monitora� Aby uzyskać oszczędności energii przy zasilaniu systemu prądem zmiennym, funkcja zarządzania energią została wstępnie ustawiona na następujące działanie:

Wyłączenie wyświetlacza po 15 minutach

Zainicjowanie trybu Uśpienie po 30 minutach

Wznawianie pracy systemu

Wznowienie pracy komputera z trybu oszczędzania energii powinno nastąpić w odpowiedzi na polecenie jednego z poniższych elementów:

■ przycisku zasilania, sieć (Wybudzanie przez sieć LAN), myszy,

■ klawiatury�

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii:

Monitor należy wyłączyć za pomocą przycisku zasilania monitora LCD, po upływie określonego czasu braku aktywności użytkownika�

Należy dostosować ustawienia Power Options (Opcje zasilania) systemu operacyjnego Windows w celu zoptymalizowania zarządzania energią komputera�

Należy zainstalować oprogramowanie do oszczędzania energii w celu zarządzania zużyciem energii przez komputer�

Jeśli komputer nie będzie używany przez dłuższy czas, należy zawsze odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie gniazda ściennego, aby zapewnić zerowe zużycie energii�

Program przywracania systemu

Recovery Tool

Ważne

Program Recovery Tool jest dostępny tylko w systemach ze wstępnie zainstalowanym systemem operacyjnym Windows i programami narzędziowymi firmy MSI�

Cele stosowania programu Recovery Tool są następujące:

Przywrócenie systemu z powrotem do stanu początkowego oryginalnych ustawień domyślnych producenta�

Stosowanie w przypadku wystąpienia błędów używanego systemu operacyjnego�

Po zainfekowaniu systemu operacyjnego przez wirus, w wyniku którego system nie działa normalnie�

Aby zainstalować system operacyjny z innymi wbudowanymi językami�

Przed użyciem programu przywracania systemu Recovery Tool należy wykonać kopię zapasową ważnych danych zapisanych na dysku systemowym w innych urządzeniach pamięci masowej�

Jeśli za pomocą podanego poniżej rozwiązania nie uda się przywrócić systemu należy się skontaktować z autoryzowanym lokalnym dystrybutorem lub punktem serwisowym w celu uzyskania dalszej pomocy�

Przywracanie systemu z przyciskiem skrótu F3

Jeśli w systemie wystąpią nienaprawialne błędy, zaleca się zawsze użycie przycisku skrótu F3 w celu przywrócenia systemu za pomocą partycji przywracania dysku twardego�

W celu kontynuacji należy wykonać podane poniżej instrukcje:

1� Uruchom ponownie system�

2� Po wyświetleniu na ekranie pokazanego poniżej obrazu, naciśnij na klawiaturze przycisk skrótu F3�

3� Przejdź do programu Recovery Tool� Narzędzie to zawiera trzy funkcje: Kopia zapasowa systemu, Przywracanie systemu i Przywracanie do fabrycznych ustawień domyślnych�

Kopia zapasowa systemu

Zaleca się wykonanie kopii zapasowej systemu, jako rozwiązanie na wypadek katastrofalnej awarii dysku lub innych zdarzeń�

W celu kontynuacji należy wykonać podane poniżej instrukcje:

1� Aby przejść do funkcji wybierz [Backup System (Kopia zapasowa systemu)]�

Alternatywnie, wybierz [X] lub w celu zakończenia naciśnij na klawiaturze

[Esc]�

2� Wybierz [BACKUP (KOPIA ZAPASOWA)] w celu natychmiastowego uruchomienia kopii zapasowej systemu�

 Początkowa kopia zapsowa

Wykonanie początkowej kopii zapasowej może trochę potrwać� Należy pozwolić na dokończenie, bez przerywania�

 Kolejne kopie zapasowe

Kolejne kopie zapasowe zamieniają poprzednie pliki kopii zapasowej�

3� Trwa wykonywanie kopii zapasowej systemu� Należy pamiętać, że może to trochę potrwać� Nie należy w tym czasie wyłączać zasilania, w przeciwnym razie może wystąpić nieznane uszkodzenie systemu�

4� Alternatywnie, wybierz [CANCEL (ANULUJ)], aby natychmiast zatrzymać wykonywanie kopii zapasowej systemu� Nie należy wyłączać zasilania w trakcie anulowania wykonywania kopii zapasowej�

5� Następujący komunikat wskazuje pomyślne wykonanie kopii zapasowej systemu� Naciśnij [OK] w celu zakończenia�

Przywracanie systemu

Ten program narzędziowy pomaga w przywróceniu systemu do poprzedniego stanu z plikami kopii zapasowej utworzonymi i zapisanymi na dysku twardym przez użytkowników wcześniej� Przy braku plików kopii zapasowej, system zostanie przywrócony do ustawień domyślnych�

W celu kontynuacji należy wykonać podane poniżej instrukcje:

1� Aby przejść do funkcji wybierz [Restore System (Przywracanie systemu)]�

Alternatywnie, wybierz [X] lub w celu zakończenia naciśnij na klawiaturze

[Esc]�

2� Wybierz [OK] lub [NEXT (DALEJ)], aby przywrócić system do poprzedniej kopii zapasowej lub do ustawień domyślnych� Alternatywnie, wybierz [CANCEL

(ANULUJ)], aby natychmiast zatrzymać przywracanie systemu�

 Z plikami kopii zapasowej: przywracanie systemu do poprzednio wykonanej kopii zapasowej

 Bez plików kopii zapasowej: przywracanie systemu do ustawień domyślnych

3� Trwa przywracanie systemu� Należy pamiętać, że może to trochę potrwać�

Nie należy w tym czasie wyłączać zasilania, w przeciwnym razie może wystąpić nieznane uszkodzenie systemu�

4� Następujący komunikat wskazuje pomyślne przywrócenie systemu� Naciśnij

[OK] w celu zakończenia� Uruchom ponownie system i jak zwykle przejdź do systemu operacyjnego Windows� Jeśli proces przywracania nie powiedzie się lub zostanie przerwany należy ponownie uruchomić całą procedurę�

Przywracanie systemu

To narzędzie pomaga w przywróceniu systemu, do domyślnych ustawień fabrycznych� Wszystkie dane znajdujące się na dysku twardym zostaną usunięte, a wszystkie ustawienia zostaną przywrócone do domyślnych ustawień fabrycznych�

W celu kontynuacji należy wykonać podane poniżej instrukcje:

1� W celu przejścia do tej funkcji, wybierz [Recover to factory default

(Przywracanie do fabrycznych ustawień domyślnych)]� Alternatywnie, wybierz

[X] lub w celu zakończenia naciśnij na klawiaturze [Esc]�

2� System zostanie przywrócony do ustawień fabrycznych� Wszystkie dane zostaną utracone� Upewnij się, że wykonana została kopia zapasowa ważnych danych� Aby kontynuować, kliknij przycisk [Next (Dalej)]�

Alternatywnie, aby zatrzymać działanie funkcji, można także wybrać przycisk

[CANCEL (ANULUJ)]�

3� Wybierz [OK], aby system mógł przywrócić ustawienia domyślne�

4� Trwa przywracanie systemu� Należy pamiętać, że może to trochę potrwać�

Nie należy w tym czasie wyłączać zasilania, w przeciwnym razie może wystąpić nieznane uszkodzenie systemu�

5� Następujący komunikat wskazuje pomyślne przywrócenie systemu� Naciśnij

[OK] w celu zakończenia� Uruchom ponownie system i jak zwykle przejdź do systemu operacyjnego Windows� Jeśli proces przywracania nie powiedzie się lub zostanie przerwany należy ponownie uruchomić całą procedurę�

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals