MSI MS-AC75 Wind Top AE2211G Instrukcja obsługi

MSI MS-AC75 Wind Top AE2211G Instrukcja obsługi | Manualzz
Seria Wind Top AE2211
Komputer PC typu AIO
(wszystko w jednym)
System MS-AC73/ MS-AC75
Wstęp
Spis treści
Uwaga dotycząca praw autorskich�����������������������������������������������������������������iii
Znaki towarowe����������������������������������������������������������������������������������������������iii
Wersja������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Uaktualnianie i gwarancja����������������������������������������������������������������������������� iv
Zakup części wymiennych���������������������������������������������������������������������������� iv
Pomoc techniczna����������������������������������������������������������������������������������������� iv
Energooszczędność produktu������������������������������������������������������������������������ v
Polityka ochrony środowiska�������������������������������������������������������������������������� v
Instrukcje bezpieczeństwa���������������������������������������������������������������������������� vi
Zgodność z CE���������������������������������������������������������������������������������������������viii
Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych������������������viii
Oświadczenie WEEE������������������������������������������������������������������������������������ ix
1. Omówienie��������������������������������������������������� 1-1
Zawartość opakowania�������������������������������������������������������������������������������1-2
Ogólny opis systemu�����������������������������������������������������������������������������������1-3
ii
Specyfikacje systemu��������������������������������������������������������������������������������1-10
Wymiana składników i uaktualnianie���������������������������������������������������������1-12
2. Wprowadzenie���������������������������������������������� 2-1
Porady dotyczące bezpieczeństwa i komfortu pracy����������������������������������2-2
Instalacja sprzętu����������������������������������������������������������������������������������������2-3
3. Obsługa systemu������������������������������������������ 3-1
Pierwsza konfiguracja uruchamiania systemu��������������������������������������������3-2
Tworzenie dysku przywracania systemu�����������������������������������������������������3-3
Połączenie sieciowe w systemie Windows�������������������������������������������������3-8
THX TruStudio PRO (opcjonalnie)������������������������������������������������������������3-13
Menu ekranowe (OSD)�����������������������������������������������������������������������������3-16
Zarządzanie energią���������������������������������������������������������������������������������3-19
Odzyskiwanie systemu������������������������������������������������������������������������������3-21
Seria Wind Top AE2211
Uwaga dotycząca praw autorskich
Materiał w tym dokumencie jest własnością intelektualną firmy MICRO-STAR
INTERNATIONAL. Dołożyliśmy wszelkich starań w przygotowanie tego
dokumentu, jednak nie gwarantujemy prawidłowości zawartych w nim treści.
Stale staramy się poprawiać nasze produkty i zastrzegamy sobie prawo do
wykonywania zmian bez powiadomienia.
Znaki towarowe
Wszystkie znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli.
■
■
■
■
■
MSI to zastrzeżony znak towarowy Micro-Star Int’l Co., Ltd.
Intel to zastrzeżony znak towarowy Intel Corporation.
Realtek to zastrzeżony znak towarowy Realtek Semiconductor Corporation.
Windows to zastrzeżony znak towarowy Microsoft Corporation.
THX i THX TruStudio PRO to znaki towarowe THX Ltd. , które mogą być
zastrzeżone w niektórych jurysdykcjach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wersja
Wersja
V1.0
Data
2011/04
iii
Wstęp
Uaktualnianie i gwarancja
Należy pamiętać, że niektóre wstępnie zainstalowane składniki produktu mogą
zostać na życzenie użytkownika uaktualnione lub wymienione. Aby uzyskać
więcej informacji o ograniczeniach uaktualniania, należy sprawdzić specyfikacje
w podręczniku użytkownika. Dalsze informacje o możliwościach zakupu
produktów można uzyskać u lokalnego dostawcy. Nie należy uaktualniać ani
wymieniać jakiegokolwiek składnika produktu inaczej niż u autoryzowanego
dostawcy lub w punkcie serwisowym, ponieważ może to spowodować
unieważnienie gwarancji. Zaleca się, aby skontaktować się z autoryzowanym
dostawcą lub punktem serwisowym w celu wykonania usługi uaktualnienia lub
wymiany.
Zakup części wymiennych
Należy pamiętać, że zakup części wymiennych (lub zgodnych) do produktu
kupowanego przez użytkowników w różnych krajach lub regionach może
być realizowany przez producenta w okresie nieprzekraczającym 5 lat od
zaprzestania produkcji urządzenia, w zależności od oficjalnych regulacji
ogłoszonych w odpowiednim czasie.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania części zamiennych,
można uzyskać u producenta, pod adresem http://support.msi.com/.
iv
Pomoc techniczna
Po wystąpieniu problemu z systemem i nieuzyskaniu rozwiązania z podręcznika
użytkownika należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z lokalnym
dystrybutorem. W celu uzyskania dalszych wskazówek można także wypróbować
poniższe zasoby pomocy.
◙
◙
Odwiedź witrynę sieci web firmy MSI i uzyskaj dostęp do instrukcji
technicznych, aktualizacji BIOS, aktualizacji sterowników i innych
informacji dostępnych pod adresem http://www.msi.com/service/
download/
Skontaktuj się z personelem technicznym, pod adresem
http://support.msi.com/
Seria Wind Top AE2211
Energooszczędność produktu
◙
◙
◙
◙
◙
◙
Zmniejszone zużycie energii podczas używania i w trybie wstrzymania
Ograniczone użycie substancji szkodliwych dla środowiska i dla zdrowia
Łatwy demontaż i recykling
Zmniejszone zużycie zasobów naturalnych poprzez zachęcanie do
recyklingu
Zwiększona żywotność produktu, poprzez łatwe aktualizacje
Zmniejszona ilość trwałych odpadów, dzięki polityce zwrotów
Polityka ochrony środowiska
◙
◙
◙
◙
Produkt został zaprojektowany tak, aby umożliwić
wielokrotne użycie części i właściwe przetwarzanie,
dlatego też nie należy go wyrzucać po zakończeniu
żywotności.
Użytownicy powinni skontaktować się z lokalnym
autoryzowanym punktem zbiórki, do celów recyklingu i usuwania
zużytych produktów.
W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących przetwarzania
należy przejść na strone sieci web MSI i zlokalizować najbliższego
dystrybutora:
Informacje dotyczące prawidłowej utylizacji, zwrotu, przetwarzania i
demontażu produktów firmy MSI użytkownicy mogą także uzyskać,
korzystając z adresu e-mail [email protected].
Wstęp
Instrukcje bezpieczeństwa
Instrukcje bezpieczeństwa należy przeczytać uważnie i dokładnie.
Należy stosować się do wszystkich przestróg i ostrzeżeń umieszczonych
na urządzeniu lub w podręczniku użytkownika.
Należy zachować podręcznik użytkownika dostarczony w opakowaniu
do wykorzystania w przyszłości.
Urządzenie oraz jego wyposażenie należy przechowywać z dala od
wilgoci i nie narażać ich na działanie wysokiej temperatury.
Przed wykonaniem ustawień urządzenie należy umieścić na stabilnej
płaskiej powierzchni.
vi
◙
◙
◙
Przed podłączeniem urządzenia do gniazda zasilania należy
upewnić się, że napięcie zasilające jest w bezpiecznych granicach
i zostało prawidłowo ustalone w przedziale 100~240 V. Nie
należy usuwać z wtyczki bolca uziemienia. Urządzenie musi być
podłączone do uziemionego gniazda zasilania.
Zawsze należy odłączyć przewód zasilający przed przystąpieniem
do instalacji jakiejkolwiek dodatkowej karty lub modułu.
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy
zawsze odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie gniazda
ściennego, aby zapewnić zerowe zużycie energii.
Wentylator na obudowie jest używany do konwekcji powietrza i
zabezpiecza sprzęt przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy
przykrywać.
Nie należy pozostawiać urządzenia w miejscu bez wentylacji przy
temperaturze przechowywania powyżej 60°C (140°F) lub poniżej 0°C
(32°F), ponieważ może to uszkodzić urządzenie.
UWAGA: Maksymalna temperature działania wynosi około 40°C.
Seria Wind Top AE2211
Nigdy nie należy wlewać płynów do otworów w obudowie, ponieważ
może to uszkodzić urządzenie lub spowodować porażenie prądem
elektrycznym.
Przewód zasilający należy umieścić tak, aby nikt przypadkiem na niego
nie nadepnął. Nie należy stawiać niczego na przewodzie zasilającym.
Przy podłączaniu koncentrycznego kabla telewizyjnego do tunera
TV należy się upewnić, że jego ekran jest prawidłowo podłączony do
systemu uziemienia budynku.
System prowadzenia kabli powinien być uziemiony zgodnie ze
standardem ANSI/NFPA 70, NEC (National Electrical Code [Krajowe
przepisy dotyczące instalacji elektrycznych]), w szczególności Część
820.93, Grounding of Outer Conductive Shield of a Coaxial Cable
(Uziemienie zewnętrznego ekranowania kabla koncentrycznego).
W pobliżu urządzenia nie mogą znajdować się obiekty o silnym polu
magnetycznym lub elektrycznym.
vii
W razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji urządzenie
powinno zostać sprawdzone przez personel serwisu:
◙ Przewód zasilający lub wtyczka uległy uszkodzeniu.
◙
◙
◙
Do wnętrza urządzenia dostał się płyn.
◙
◙
Urządzenie zostało upuszczone i uszkodzone.
Sprzęt był poddany działaniu wilgoci.
Sprzęt nie działa poprawnie lub nie można go uruchomić zgodnie z
podręcznikiem użytkownika.
Urządzenie ma wyraźne oznaki uszkodzenia.
1� Optyczne urządzenia pamięci sklasyfikowane są jako PRODUKT LASEROWY
KLASY 1. Stosowanie elementów sterowania lub regulacji albo procedur innych
niż określone jest zabronione.
2� Nie należy dotykać soczewki wewnątrz napędu.
廢電池請回收
For better environmental protection, waste batteries should be collected
separately for recycling or special disposal.
OSTRZEŻENIE:
Nieprawidłowa wymiana baterii może spowodować jej wybuch. Wymieniać
można wyłącznie na baterię tego samego lub równoważnego typu zalecaną
przez producenta.
Wstęp
Zgodność z CE
Niniejszym Micro-Star International CO., LTD deklaruje, że to
urządzenie jest zgodne z istotnymi wymaganiami bezpieczeństwa
i innymi powiązanymi postanowieniami określonymi w Dyrektywie
Europejskiej.
Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach
częstotliwości radiowych
viii
Urządzenie to zostało poddane testom, które stwierdziły,
że jest zgodne z ograniczeniami wyznaczonymi dla
urządzeń cyfrowych klasy B w części 15 przepisów FCC.
Ograniczenia te zostały wyznaczone, aby zapewniać
odpowiednie zabezpieczenie przed szkodliwymi zakłóceniami
w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje oraz może
wytwarzać energię częstotliwości radiowej i, jeśli nie będzie zainstalowane
i używane ściśle według zaleceń instrukcji, może powodować zakłócenia
komunikacji radiowej. Jednakże, nie gwarantuje się, że nie wystąpią zakłócenia
w określonej instalacji. Jeśli więc urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w
odbiorze radia lub telewizji, których przyczynę można potwierdzić wyłączając i
włączając urządzenie, użytkownik może spróbować wyeliminować zakłócenie
przez zastosowanie co najmniej jednego z wymienionych poniżej sposobów:
■ Obrócenie lub przemieszczenie anteny odbiorczej.
■ Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
■ Podłączenie urządzenia do gniazdka zasilającego znajdującego się
w innym obwodzie elektrycznym niż ten, do którego podłączony jest
odbiornik telewizyjny lub radiowy.
■ Konsultacja z dostawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu
uzyskania pomocy.
Uwaga 1
Zmiany i modyfikacje bez odpowiedniej, specjalnej akceptacji jednostek
odpowiedzialnych za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do
korzystania z urządzenia.
Uwaga 2
Dla zachowania zgodności z limitami emisji należy używać wyłącznie
ekranowanych kabli i przewodów prądu zmiennego.
VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega
dwóm następującym warunkom:
1� to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
2� to urządzenie musi być odporne na odbierane zakłócenia, w tym na
zakłócenia, które mogą spowodować jego niepożądane działanie.
Seria Wind Top AE2211
Oświadczenie WEEE
(English) Under the European Union (“EU”) Directive on Waste Electrical and Electronic
Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of
“electrical and electronic equipment” cannot be discarded as municipal waste anymore
and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such
products at the end of their useful life.
(French) (Français) Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des
équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août
2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les
décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements
seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie.
(German) (Deutsch) Gemäß der Europäischen Union (“EU”) Richtlinie über Elektro-und
Elektronik-Altgeräte (Richtlinie 2002/96/EG) mit Wirkung vom 13. August 2005, dürfen
Elektro- und Elektronikgeräten nicht mehr als Hausmüll entsorgt werden. Der Hersteller
verpflichtet sich zur Rücknahme solcher Produkte am Ende ihrer Nutzungsdauer.
(Spanish) (Español) Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de
desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los
productos clasificados como “eléctricos y equipos electrónicos” no pueden ser depositados
en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos,
están obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida.
(Italian) (Italiano) In base alla Direttiva dell’Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei
Materiali Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti
appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere
eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni
prodotto alla fine del suo ciclo di vita.
(Russian) (Русский) В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по
предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим
и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу
13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному
оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители
вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для
переработки по окончании срока службы.
(Turkish) (Türkçe) Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı,
2002/96/EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere,
elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılamayacak ve bu elektonik
cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla
yükümlü olacaktır.
ix
Wstęp
(Greek) (Ελληνικά) Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ»)
περί Απόρριψης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), η οποία λαμβάνει
ισχύ στις 13 Αυγούστου 2005, τα προϊόντα «ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού»
δεν είναι δυνατόν να απορριφθούν πλέον ως κοινά απορρίμματα και οι κατασκευαστές
κεκαλυμμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι υποχρεωμένοι να πάρουν πίσω αυτά τα
προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους.
(Polish) (Polski) Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej (“UE”) dotyczącą odpadów
produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w
życie 13 sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne “ nie
mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą
zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia.
(Hungarian) (Magyar) Az Európai Unió („EU”) 2005. augusztus 13-án hatályba lépő,
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve
szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági
hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen
termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén.
(Czech) (Čeština) Podle směrnice Evropské unie (“EU”) o likvidaci elektrických a
elektronických výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat
“elektrické a elektronické výrobky” v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických
výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět
po skončení jejich životnosti.
(Traditional Chinese ) (繁體中文) 歐盟已制訂有關廢電機電子設備法令,亦即自2005年8月
13日生效的2002/96/EC,明文規定「電機電子設備產品」不可再以都市廢棄物處理,且所
有相關電子設備製造商,均須在產品使用壽命結束後進行回收。
(Simplified Chinese ) (简体中文) 欧盟已制订有关废电机电子设备法令,亦即自2005年8月
13日生效的2002/96/EC,明文规定「电机电子设备产品」不可再以都市废弃物处理,且所
有相关电子设备制造商,均须在产品使用寿命结束后进行回收。
(Japanese) (日本語) 2005年8月13日以降にEU加盟国を流通する電気・電子製品には
WEEE指令によりゴミ箱に×印のリサイクルマークの表示が義務づけられており、廃棄
物として捨てることの禁止とリサイクルが義務づけられています。
(Korean) (한국어) 2005년 8월 13일자로 시행된 폐전기전자제품에 대한 유럽연합(“EU”) 지
침, 지침 2002/96/EC에 의거하여, “전기전자제품”은 일반 쓰레기로 폐기할 수 없으며 제품
의 수명이 다하면 해당 전자제품의 제조업체가 이러한 제품을 회수할 책임이 있습니다.
(Vietnam) (Tieng Viet) Theo Hướng dẫn của Liên minh Châu Âu (“EU”) về Thiết bị điện &
điện tử đã qua sử dụng, Hướng dẫn 2002/96/EC, vốn đã có hiệu lực vào ngày 13/8/2005,
các sản phẩm thuộc “thiết bị điện và điện tử” sẽ không còn được vứt bỏ như là rác thải đô
thị nữa và các nhà sản xuất thiết bị điện tử tuân thủ hướng dẫn sẽ phải thu hồi các sản
phẩm này vào cuối vòng đời.
(Thai) (ไทย) ภายใต้ข้อกำหนดของสหภาพยุโรป (“EU”) เกี่ยวกับของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2002/96/EC ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2005 ผู้ใช้ไม่สามา
รถทิ้งผลิตภัณฑ์ที่เป็น “อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” ปะปนกับของเสียทั่วไปของชุมชนได้อีกต่อ
ไป และผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะถูกบังคับให้นำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกลับคืนเมื่อ
สิ้นสุดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
Seria Wind Top AE2211
(Indonesia) (Bahasa Indonesia) Sesuai dengan Regulasi Uni Eropa (“UE”) perihal WEEE
(Limbah Peralatan Listrik dan Elektronik), Directive 2002/96/EC, yang berlaku sejak 13,
2005, produk “peralatan listrik dan elektronik” tidak lagi dapat dibuang sebagai sampah
umum dan pabrik peralatan elektronik diwajibkan untuk mengambil kembali produk
tersebut pada saat masa pakainya habis.
(Serbian) (Srpski) Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbačenoj ekektronskoj i električnoj
opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji
spadaju pod “elektronsku i električnu opremu” ne mogu više biti odbačeni kao običan
otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju
njihovog uobičajenog veka trajanja.
(Netherlands) (Nederlands) De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot
Vervuiling van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus
2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van
dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun
levenscyclus.
(Romanian) (Română) În baza Directivei Uniunii Europene (“UE”) privind Evacuarea
Echipamentului Electric şi Electronic, Directiva 2002/96/EC, care intră în vigoare pe 13
august, 2005, produsele din categoria “echipament electric şi electronic” nu mai pot fi
evacuate ca deşeuri municipale, iar fabricanţii echipamentului electronic vizat vor fi obligaţi
să primească înapoi produsele respective la sfârşitul duratei lor de utilizare.
(Portuguese) (Português) De acordo com a Directiva 2002/96/EC de Resíduos de
Equipamentos Eléctricos e Electrónicos da União Europeia (UE), efectiva desde o 13 de
Agosto do ano 2005, os produtos de “equipamento eléctrico e electrónico” não podem ser
descartados como resíduo municipal e os fabricantes do equipamento electrónico sujeitos
a esta legislação estarão obligados a recolhar estes produtos ao finalizar sua vida útil.
(Swedish) (Svenska) Under Europeiska unionens (“EU”) Weee-direktiv (Waste Electrical
and Electronic Equipment), Direktiv 2002/96/EC, vilket trädde i kraft 13 augusti, 2005,
kan inte produkter från “elektriska och elektroniska utrustningar” kastas i den vanliga
hushållssoporna längre och tillverkare av inbyggd elektronisk utrustning kommer att
tvingas att ta tillbaka sådan produkter när de är förbrukade.
(Finnish) (Suomi) Euroopan unionin (EU) 13.8.2005 voimaan tulleen sähkö- ja
elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/EY mukaisesti ”sähkö- ja
elektroniikkalaitteita” ei saa enää hävittää talousjätteiden mukana. Direktiivin alaisen
sähkö- tai elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden käyttöiän
päättyessä.
(Slovak) (Slovenčina) Na základe smernice Európskej únie („EU“) o elektrických a
elektronických zariadeniach číslo 2002/96/ES, ktorá vstúpila do platnosti 13. augusta 2005,
výrobky, ktorými sú „elektrické a elektronické zariadenia” nesmú byť zneškodňované spolu
s komunálnym odpadom a výrobcovia patričných elektronických zariadení sú povinní
takéto výrobky na konci životnosti prevziať naspäť.
(Slovenian) (Slovenščina) Skladno z določili direktive Evropske unije (“EU”) o odpadni
električni in elektronski opremi, Direktiva 2002/96/ES, ki je veljavna od 13. avgusta, izdelkov
“električne in elektronske opreme” ni dovoljeno odstranjevati kot običajne komunalne
odpadke, proizvajalci zadevne elektronske opreme pa so zavezani, da tovrstne izdelke na
koncu njihove življenjske dobe sprejmejo nazaj.
xi
Wstęp
(Danish) (Dansk) I henhold til direktiv fra den europæiske union (EU) vedrørende elektrisk
og elektronisk affald , Direktiv 2002/96/EC, som træder i kraft den 13. august 2005, må
produkter som “elektrisk og elektronisk udstyr” ikke mere bortskaffes som kommunalt
affald. Producenter af det pågældende, elektroniske udstyr vil være forpligtet til at tage
disse produkter tilbage ved afslutningen på produkternes levetid.
(Norwegian) (Norsk) Under den europeiske unionens (“EU”) direktiv om deponering av
elektronisk og elektrisk utstyr, direktiv 2002/96/EC, som trer i effekt 13. august 2005, kan
ikke produkter av “elektronisk og elektrisk ustyr” lenger deponeres som husholdningsavfall
og fabrikantene av disse produktene er forpliktet å ta tilbake slike produkter ved slutten av
produktets levetid.
(Bulgarian) (български) Според директивата на Европейския съюз относно отпадъците
от електрическо и електронно оборудване, директива 2002/96/EC, важаща от 13
август, 2005 г., електрическо и електронно оборудване не може да се изхвърля
заедно с битовите отпадъци и производителите на такова оборудване са задължени
да приемат обратно съответните продукти в края на експлоатационния им период.
(Croatian) (Hrvatski) U okviru Direktive Europske Unije (“EU”) o Otpadnim električnim i
elektroničkim uređajima, Direktiva 2002/96/EC, koja je na snazi od 13. kolovoza 2005.,
“električni i elektronički uređaji” se ne smiju više bacati zajedno s kućnim otpadom i
proizvođači su obvezni zbrinuti takve proizvode na kraju njihovog životnog vijeka.
xii
(Estonia) (Eesti) Vastavalt Euroopa Liidu (“EL”) direktiivile 2002/96/EÜ (elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmete kohta), mis jõustus 13. augustil 2005, on keelatud
kodumajapidamiste “elektri- ja elektroonikaseadmete” jäätmete hävitamine koos
majapidamisjäätmetega, ja elektri- ja elektroonikaseadmete tootjad on kohustatud sellised
tooted pärast nende kasutuselt kõrvaldamist tagasi võtma.
Rozdział 1
Omówienie
System ten charakteryzuje wzornictwo łączące stylowy
wygląd z lustrzanym ekranem, co odzwierciedla
prostotę nowoczesnego indywidualizmu i komfort domu.
Dotykowy ekran, doskonała obsługa audio/video oraz
intuicyjny interfejs użytkownika, łączą technologię z
praktycznością, sprawiając, że komputery są łatwiejsze
i przyjemniejsze w użyciu - odpowiednie dla całej
rodziny.
Omówienie
Zawartość opakowania
1-2
Seria Wind Top
Zasilacz AC/DC
Przewód zasilający
Szmatka do czyszczenia
monitora LCD
Dysk ze sterownikami
i programami
narzędziowymi
Podręcznik użytkownika i
skrócona instrukcja
Klawiatura (opcjonalnie)
Mysz (opcjonalnie)
Rysik (opcjonalnie)
* Prosimy o natychmiastowy kontakt w przypadku stwierdzenia, że jakikolwiek
element jest uszkodzony lub go brakuje.
* Ilustracja służy wyłącznie do celów referencyjnych, a zawartość opakowania może
być nieco inna, w zależności od zakupionego modelu.
Seria Wind Top AE2211
Ogólny opis systemu
 Widok z przodu
1
2
3
1-3
4
1
Mikrofon
2
Kamera sieci web
3
Monitor LCD
4
Głośniki stereo
4
Wbudowany mikrofon można wykorzystać do rozmów video online.
Wbudowana kamera sieci web z mikrofonem może być używana do
wykonywania zdjęć, nagrywania video, konferencji online i innych
interaktywnych aplikacji.
21,5-calowy wyświetlacz TFT LCD z optymalną rozdzielczością 1920 X 1080
pikseli i standardowymi proporcjami szerokiego ekranu 16:9.
Wbudowane głośniki stereo zapewniają wysoką jakość dźwięku z obsługą
systemu stereo.
Omówienie
 Widok z tyłu
1
1
1
3
4
1-4
2
4
9
11
8
5
6
7
10
12
Ważne
Zalecamy, aby ze względów bezpieczeństwa najpierw podłączyć zasilacz
AC/DC do komputera PC typu AIO, a następnie podłączyć przewód zasilający
do gniazda zasilania.
Seria Wind Top AE2211
1
Wentylator
2
Podstawka
3
Otwór do prowadzenia kabli
4
Głośniki stereo
5
Złącze antenowe tunera TV (Opcjonalnie)
6
Port wyjścia HDMI (Opcjonalnie)
7
Port wejścia HDMI (Opcjonalnie)
8
Port szeregowy (Opcjonalnie)
9
Port USB 2.0
Wentylator na obudowie jest używany do konwekcji powietrza i zabezpiecza
sprzęt przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy przykrywać.
Przy użyciu podstawki można dostosować położenie systemu na płaskiej i
stabilnej powierzchni.
Kable należy poprowadzić przez ten otwór, aby uniknąć poplątania kabli po
podłączeniu urządzeń.
Wbudowane głośniki stereo zapewniają wysoką jakość dźwięku z obsługą
systemu stereo.
To złącze służy do anteny cyfrowego tunera telewizora.
Interfejs HDMI [High-Definition Multimedia Interface (Multimedialny interfejs
wysokiej rozdzielczości)] to cyfrowy interfejs audio-wideo umożliwiający
transmisję nieskompresowanych strumieni danych. Interfejs HDMI obsługuje
wszystkie formaty TV, w tym standardowy, rozszerzony lub wysokiej
rozdzielczości sygnał wideo, a także wielokanałowy cyfrowy sygnał audio,
przesyłane za pomocą jednego kabla.
Interfejs HDMI [High-Definition Multimedia Interface (Multimedialny interfejs
wysokiej rozdzielczości)] to cyfrowy interfejs audio-wideo umożliwiający
transmisję nieskompresowanych strumieni danych. Interfejs HDMI obsługuje
wszystkie formaty TV, w tym standardowy, rozszerzony lub wysokiej
rozdzielczości sygnał wideo, a także wielokanałowy cyfrowy sygnał audio,
przesyłane za pomocą jednego kabla.
Port szeregowy obsługuje skanery kodu paskowego, drukarki kodu
paskowego, drukarki do rachunków, urządzenia do kart kredytowych, itd.
Port USB [Universal Serial Bus (Uniwersalna magistrala szeregowa)] służy do
podłączania urządzeń USB, takich jak klawiatura, mysz, lub inne urządzenia
kompatybilne z USB. Obsługa szybkości transferu danych do 480Mbit/s
(Wysoka szybkość).
1-5
Omówienie
10
Gniazdo LAN RJ-45
Standardowe gniazdo LAN RJ-45 służy do połączenia z siecią LAN [Local
Area Network (Sieć lokalna)]. Można do niego podłączyć kabel sieciowy.
Żółty
Dioda
LED
Kolor
Stan diody LED
Stan
Lewa
Żółty
Wyłączona
Nie ustanowiono połączenia LAN.
Włączona (światło
stałe)
Ustanowiono połączenie LAN.
Włączona (światło
jasne i pulsujące)
Komputer komunikuje się z innym
komputerem w sieci LAN.
Wyłączona
Wybrano szybkość przesyłania danych
10 Mbit/s.
Włączona
Wybrano szybkość przesyłania danych
100 Mbit/s.
Włączona
Wybrano szybkość przesyłania danych
1000 Mbit/s.
Prawa
Zielony
Pomarańczowy
1-6
Zielony�������������
/ Pomarańczow
�����������
11
Gniazzdo mikrofonu
12
Gniazdo wyjścia liniowego
Złącze to służy do podłączania mikrofonu.
Złącze to służy do podłączania słuchawek lub głośników.
Seria Wind Top AE2211
 Widok z boku
1
3
5
7
2
9
4
6
8
10
11
12
13
15
17
14
16
18
1-7
1
Dioda LED zasilania systemu
2
Dioda LED zasilania monitora
3
Dioda LED dysku twardego
4
Przycisk zasilania systemu
Dioda LED zasilania świeci się, gdy system jest włączony i gaśnie po jego
wyłączeniu. W warunkach oszczędzania energii dioda LED miga w trybie S3
(Wstrzymaj i zapisz w pamięci), a gaśnie w trybie S4 (Wstrzymaj i zapisz na
dysk).
Dioda LED zasilania świeci, gdy minitora jest włączony i gaśnie po jego
wyłączeniu.
Ten wskaźnik pokazuje stan aktywności dysku twardego. Miganie oznacza
dostęp systemu do danych na dysku twardym, a wyłączenie oznacza brak
aktywności dysku.
Naciśnij przycisk zasilania systemu, aby włączyć lub wyłączyć system.
Omówienie
1-8
5
Zasilanie monitora / Przycisk trybu
6
Przycisk Menu / Enter
7
Przycisk W górę/Zwiększenie głośności
8
Przycisk W dół/Zmniejszenie głośności
9
Port USB 3.0 (Opcjonalnie)
10
Przycisk ten działa jako przycisk zasilania monitora i jako przełacznik wejścia
sygnału pomiędzy komputerem PC i HDMI.
Naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić menu OSD lub przejść do podmenu.
W trybie Menu, przycisk ten wskazuje ruch kursora lub ręczny wybór
rosnących wartości menu OSD. Poza trybem Menu, przycisk ten działa jako
przycisk zwiększenia głośności.
W trybie Menu, przycisk ten wskazuje ruch kursora lub ręczny wybór
malejących wartości menu OSD. Poza trybem Menu, przycisk ten działa jako
przycisk zmniejszenia głośności.
Port USB 3.0 jest wstecznie zgodny z urządzeniami USB 2.0. Obsługa
szybkości transferu danych do 5Gbit/s (Super szybkość).
Port USB 3.0 (z technologią MSI Super Charger Technology)
(Opcjonalnie)
Port USB 3.0 jest wstecznie zgodny z urządzeniami USB 2.0. Obsługa
szybkości transferu danych do 5Gbit/s (Super szybkość).
Dzięki technologii MSI Super Charger Technology, działa nie tylko jako
normalny port USB 3.0, ale także umożliwia ładowanie urządzeń USB nawet
przy wyłączonym systemie. Użytkownicy nie muszą już włączać zasilania
systemu, aby załadować przez USB urządzenia. Co więcej, czas ładowania
jest skrócony o 40%, co jest znacznym ułatwieniem.
11
Gniazdo czytnika kart B-CAS
(Opcjonalne wyłącznie dla japońskiego ISDB-T/S)
To gniazdo służy do obsługi karty B-CAS (Broadcast Satellite Conditional
Access System [Warunkowy system dostępu do przekazu satelitarnego]).
12
Czytnik kart
13
Gniazdo zasilania
Wbudowany czytnik kart może obslugiwać różne typy kart pamięci.
Za pomocą tego gniazda zasilacz AC/DC konwertuje prąd zmienny na prąd
stały. Energia dostarczana przez to gniazdo służy do zasilania komputera
PC. Aby zapobiec uszkodzeniu komputera PC, należy zawsze używać
dostarczonego zasilacza sieciowego.
Seria Wind Top AE2211
14
Stacja dysków optycznych
15
Otwór wysuwania
16
Przycisk wysuwania
17
Dioda LED napędu optycznego
18
Wentylator
Do celów rozrywki domowej zintegrowano napęd DVD Super-Multi (napęd
Blu-ray jest opcjonalny).
Jeśli nie działa przycisk wysuwania włóż cienki, prosty przedmiot (taki jak
spinacz do papieru) do otworu wysuwania, aby ręcznie otworzyć stację
dysków optycznych.
Naciśnij przycisk wysuwania, aby otworzyć stację dysków optycznych.
Jeśli dioda LED napędu optycznego jest włączona, oznacza to, że system
odczytuje lub zapisuje dane na dysk CD lubr DVD.
Wentylator na obudowie jest używany do konwekcji powietrza i zabezpiecza
sprzęt przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy przykrywać.
1-9
Ważne
Do portów USB 3.0 zaleca się podłączanie urządzeń wysokiej szybkości, a
urządzenia niskiej szybkości, takie jak mysz lub klawiatura zaleca się podłączać
do portów USB 2.0 na panelu tylnym.
Omówienie
Specyfikacje systemu
Procesor
■ Procesor serii Intel® Core™ i
Chipset
■ Chipset Intel® H61
Pamięć
■ 2 gniazda DDR3 SO-DIMM
■ Obsługa maksymalnie 8GB pamięci
LAN
■ Przewodowa sieć LAN: obsługa poprzez kontroler Realtek® RTL8111E
Gigabit Ethernet
■ Bezprzewodowa sieć LAN: obsługiwana opcjonalnie przez moduł Mini
PCI-E WLAN
Audio
1-10
■ Kodek HDA firmy Realtek® ALC887
■ Zgodność ze specyfikacją Azalia 1.0
Grafuka (dla AC75, opcjonalnie)
■ Seria NVIDIA GeForce
■ Pamięć VRAM: DDR3, do 1GB
Wyświetlacz
■ Wyświetlacz 21,5-cala full-HD
- Optymalna rozdzialczość 1920 x 1080 pikseli
- Standardowe proporcje szerokiego ekranu 16:9
Tylne wejście/wyjście
■ 1 złącze anteny tunera telewizora (opcjonalnie)
■ 1 port wyjścia HDMI (opcjonalnie)
■ 1 port wejścia HDMI (opcjonalnie)
■ 1 port szeregowy (opcjonalnie)
■ 4 porty USB 2.0
■ 1 gniazdo LAN RJ-45
■ 1 gniazdo mikrofonu
■ 1 gniazdo liniowego wyjścia audio
Seria Wind Top AE2211
Boczne wejście/wyjście
■ 2 porty USB 3.0 (opcjonalnie)
■ 1 gniazdo czytnika kart B-CAS (opcjonalne wyłącznie dla japońskiego
ISDB-T/S)
■ 1 czytnik kart
■ 1 gniazdo zasilania prądem stałym
Pamięć masowa
■ Dysk twardy: 3,5”, SATAII
■ Napęd dysków optycznych: Wąski DVD Super Multi (Opcjonalnie Blu-ray)
■ Czytnik kart: Czytnik kart XD/ SD/ mini SD/ Micro SD/ MMC/ MS
Głośnik stereo
■ 2 głośniki stereo
Kamera internetowa
■ Kamera internetowa 1,3MP mikrofonem
Zasilanie
■ Dla AC73 - Opcja 1:
- Zasilacz AC/DC 120 W z aktywnym PFC
- Wejście: 100-240V, 2,0A, 50-60Hz
- Wyjście: 19V
6,32A
■ Dla AC73 - Opcja 2:
- Zasilacz AC/DC 90 W z aktywnym PFC
- Wejście: 100-240V, 1,5A, 50-60Hz
- Wyjście: 19V
4,74A
■ Dla AC75 - Opcja 1:
- Zasilacz AC/DC 120 W z aktywnym PFC
- Wejście: 100-240V, 2,0A, 50-60Hz
- Wyjście: 19V
6,32A
■ Dla AC75 - Opcja 2:
- Zasilacz AC/DC 135 W z aktywnym PFC
- Wejście: 100-240V, 2,0A, 50-60Hz
- Wyjście: 19V
7,1A
■ Dla AC75 - Opcja 3:
- Zasilacz AC/DC 150 W z aktywnym PFC
- Wejście: 100-240V, 2,0A, 50-60Hz
- Wyjście: 19,5V
7,7A
1-11
Omówienie
Wymiana składników i
uaktualnianie
Należy pamiętać, że niektóre wstępnie zainstalowane składniki produktu mogą
zostać na życzenie użytkownika uaktualnione lub wymienione, w zależności od
zakupionego modelu.
1-12
Aby uzyskać więcej informacji o ograniczeniach uaktualniania, należy sprawdzić
specyfikacje w podręczniku użytkownika. Dalsze informacje o możliwościach
zakupu produktów można uzyskać u lokalnego dostawcy.
Nie należy uaktualniać ani wymieniać jakiegokolwiek składnika produktu inaczej
niż u autoryzowanego dostawcy lub w punkcie serwisowym, ponieważ może
to spowodować unieważnienie gwarancji. Zaleca się, aby skontaktować się z
autoryzowanym dostawcą lub punktem serwisowym w celu wykonania usługi
uaktualnienia lub wymiany.
Rozdział 2
Wprowadzenie
W rozdziale tym zawarto informacje dotyczące procedur
konfiguracji sprzętowej. Podczas podłączania urządzeń
peryferyjnych należy ostrożnie trzymać urządzenia, a
także założyć na nadgarstek uziemiony pasek w celu
uniknięcia wystąpienia elektryczności statycznej.
Wprowadzenie
Porady dotyczące bezpieczeństwa i
komfortu pracy
Komputer PC typu AIO to przenośna platforma, która umożliwia pracę w
dowolnym miejscu. Jednakże dobór odpowiednich warunków pracy jest istotny,
jeśli zamierza się pracować z komputerem przez dłuższy czas.
1� Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone.
2� Należy wybrać odpowiedni fotel i biurko, a także dostosować ich wysokość
w celu zapewnienia właściwej postawy podczas pracy.
3� Podczas siedzenia w fotelu należy siedzieć prosto i utrzymać właściwą
postawę. Należy dopasować oparcie fotela (jeśli fotel je posiada), aby
zapewniało wygodne oparcie pleców.
4� Stopy powinny naturalnie opierać się na podłodze, tak aby kostki i kolana
znajdowały się w poprawnej pozycji (kąt 90 stopni).
5� Dłonie należy położyć na biurku tak, aby nadgarstki miały naturalne
podparcie.
6� Należy dostosować kąt/położenie komputera PC typu AIO w celu uzyskania
optymalnego widoku.
2-2
7� Należy unikać używania komputera w miejscach, gdzie może to być
niewygodne (np. w łóżku).
8� Komputer PC typu AIO jest urządzeniem elektrycznym. Należy obsługiwać
go ostrożnie, aby uniknąć obrażeń ciała.
1
15-20
6
38-76 cm
3
4
90-120
5
4
2
2
4
Seria Wind Top AE2211
Instalacja sprzętu
 Ustawianie systemu
1. Umieść system na płaskiej i stabilnej powierzchni, takiej jak stół lub biurko.
2. Wysuń podstawę do pozycji otwarcia i przechyl monitor. W celu zapewnienia
stabilności systemu podstawę należy wysunąć do momentu zrównania
oznaczenia na jej zawiasie z tylną częścią systemu. Właściwe ustawienie
pomaga w zmniejszeniu zmęczenia wzroku i mięśni.
2-3
Wprowadzenie
 Podłączanie zasilacza
1. Połącz zasilacz AC/DC z przewodem zasilającym.
2. Podłącz koniec prądu stałego adaptera do komputera PC AIO.
3. Podłącz męski koniec przewodu zasilającego prądu zmiennego do gniazdka
elektrycznego.
Ważne
Zalecamy, aby ze względów bezpieczeństwa najpierw podłączyć zasilacz
AC/DC do komputera PC typu AIO, a następnie podłączyć przewód zasilający
do gniazda zasilania.
2-4
2
1
3
Seria Wind Top AE2211
 Włączanie zasilania systemu
Naciśnij przycisk zasilania w celu włączenia zasilania systemu.
2-5
Rozdział 3
Obsługa systemu
W rozdziale tym zawarto podstawowe informacje
dotyczące obsługi systemu, takie jak konfiguracja
uruchamiania systemu, tworzenie dysku odzyskiwania,
połączenie sieciowe, itp.
Ważne
• Zaleca się utworzenie dysku odzyskiwania systemu,
pełniącego funkcję kopii zapasowej w przypadku
katastrofalnej awarii dysku lub innych zdarzeń.
• Wszystkie dane podlegają zmianie bez uprzedniego
powiadomienia.
Obsługa systemu
Pierwsza konfiguracja
uruchamiania systemu
Podczas pierwszego użycia konieczne jest wykonanie poniższych czynności
umożliwiających rozpoczęcie korzystania z komputera PC typu AIO serii Wind
Top. Pełna konfiguracja uruchamiania zajmuje około 30 minut.
1.
Rozpocznie się konfiguracja systemu Windows. Poczekaj aż zakończy się
ładowanie konfiguracji systemu Windows.
2.
Wybierz język systemu operacyjnego i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby
kontynuować.
3.
Wybierz żądane opcje dla ustawień „Country or region” (Kraj lub region),
„Time and currency” (Godzina i waluta) oraz „Keyboard layout” (Układ
klawiatury). Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
4.
Wybierz nazwę użytkownika konta i nazwij komputer, aby umożliwić jego
odróżnienie w sieci. Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
5.
Wybierz hasło dla konta w celu jego zabezpieczenia przed niepożądanymi
użytkownikami. (Zostaw to pole puste, jeśli hasło nie jest potrzebne). Kliknij
przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
6.
Przeczytaj postanowienia licencyjne. Zaznacz pole wyboru „I accept the
license terms” (Akceptuję postanowienia licencyjne) i kliknij przycisk [Next]
(Dalej), aby kontynuować.
7.
Wybierz opcję [Use recommended settings] (Użyj ustawień zalecanych) dla
pozycji „Help protect your computer and improve Windows automatically”
(Pomóż automatycznie chronić komputer i ulepszyć system Windows).
8.
Sprawdź ustawienia daty i godziny. Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby
kontynuować.
9.
Wybierz żądaną sieć bezprzewodową z dostępnej listy sieci WLAN. Kliknij
przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować. Możesz także kliknąć przycisk
[Skip] (Pomiń), aby pominąć ten krok i skonfigurować sieć WLAN później.
3-2
10. (Opcjonalnie) Następnie wyświetlony zostanie ekran oprogramowania
antywirusowego. Kliknij przycisk [Agree] (Zgadzam się), aby zaakceptować
warunki umowy licencyjnej i uaktywnić oprogramowanie antywirusowe.
Alternatywnie, wybierz [Stay Unprotected] (Pozostaw niezabezpieczony)
i kliknij [Next] (Dalej), aby kontynuować bez uaktywniania programu
antywirusowego.
11. Wyświetlone zostanie okno „Software Installation Menu” (Menu instalacji
oprogramowania). Kliknij przycisk [Install] (Zainstaluj), aby kontynuować.
12. Rozpocznie się instalacja oprogramowania. Podczas trwania instalacji
oprogramowania nie wolno wyłączać komputera. Po zakończeniu
ładowania paska postępu kliknij przycisk [Finish] (Zakończ), aby
kontynuować.
13. Nastąpi przejście do systemu operacyjnego Windows 7 w celu
wprowadzenia spersonalizowanych ustawień. Po wprowadzeniu
spersonalizowanych ustawień można zacząć korzystać z komputera PC
typu AIO. Życzymy udanej zabawy!
Seria Wind Top AE2211
Tworzenie dysku przywracania
systemu
Podczas pierwszego użycia zaleca się utworzenie dysku przywracania systemu,
pełniącego funkcję kopii zapasowej w przypadku katastrofalnej awarii dysku
lub innych zdarzeń. Przed przejściem dalej należy upewnić się, że konfiguracja
uruchamiania systemu została ukończona, a następnie należy wykonać
poniższą procedurę.
1. Kliknij dwukrotnie znajdującą się na pulpicie ikonę „BurnRecovery”
w celu uruchomienia narzędzia do tworzenia dysku odzyskiwania.
Przygotowanie przez system operacyjny plików odzyskiwania może chwilę
potrwać.
3-3
2. Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby rozpocząć tworzenie obrazu dysku
przywracania.
Obsługa systemu
3. Wybierz [Create and burn a recovery disk] (Utwórz i nagraj dysk
przywracania), a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
Możesz także kliknąć przycisk [Advanced] (Zaawansowane) w celu
wyświetlenia opcji zaawansowanych.
4. Rozpocznie się tworzenie dysku przywracania. Ukończenie procesu może
chwilę potrwać.
3-4
Seria Wind Top AE2211
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i przygotuj
odpowiednią liczbę pustych dysków DVD. Włóż pusty dysk DVD do stacji
dysków optycznych i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
6. Wyświetlone zostanie okno programu Windows Disc Image Burner. Kliknij
przycisk [Burn] (Nagraj), aby rozpocząć proces nagrywania. Ukończenie
procesu może chwilę potrwać.
3-5
Obsługa systemu
7. Po zakończeniu tworzenia dysku, kliknij [Close] (Zamknij) w celu
zakończenia i wyjmij dysk. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu utworzenia
wszystkich dysków przywracania.
8. Wszystkie dyski przywracania zostały pomyślnie utworzone. Schowaj
ostrożnie dyski i kliknij [Next] (Dalej), aby kontynuować.
3-6
Seria Wind Top AE2211
9. Zaznacz poniższe pole wyboru, jeśli chcesz usunąć pliki tymczasowe. Kliknij
[Finish] (Zakończ), aby zakończyć tworzenie dysku przywracania.
3-7
Obsługa systemu
Połączenie sieciowe w systemie
Windows
 Przewodowa sieć LAN
1. Przejdź do menu [Start] > [Control Panel] (Panel sterowania).
3-8
2. Kliknij łącze [Connect to the Internet] (Połącz z Internetem) w pozycji
[Network and Internet] (Sieć i Internet).
Seria Wind Top AE2211
3. Wybierz pozycję [Broadband (PPPoE)] (Połączenie szerokopasmowe
(PPPoE)) w celu nawiązania połączenia przy użyciu połączenia DSL lub
kablowego, które wymaga podania nazwy użytkownika i hasła.
4. Wprowadź informacje uzyskane od usługodawcy internetowego (ISP) i kliknij
przycisk [Connect] (Połącz), aby ustanowić połączenie sieci LAN.
3-9
Obsługa systemu
 Bezprzewodowa sieć LAN
1. Przejdź do menu [Start] > [Control Panel] (Panel sterowania).
3-10
2. Kliknij łącze [Connect to the Internet] (Połącz z Internetem) w pozycji
[Network and Internet] (Sieć i Internet).
Seria Wind Top AE2211
3. Wybierz pozycję [Wireless] (Bezprzewodowe) w celu nawiązania połączenia
przy użyciu routera bezprzewodowego lub sieci bezprzewodowej.
4. Wyświetlona zostanie lista dostępnych połączeń sieci WLAN. Wybierz
połączenie z listy lub kliknij pozycję [Open Network and Sharing Center]
(Otwórz Centrum sieci i udostępniania) w celu nawiązania nowego
połączenia.
3-11
5. Aby nawiązać nowe połączenie sieci WLAN, wybierz pozycję [Set up a
new connection or network] (Skonfiguruj nowe połączenie lub sieć) w oknie
[Network and Sharing Center] (Centrum sieci i udostępniania).
Obsługa systemu
6. Następnie wybierz pozycję [Manually connect to a wireless network]
(Ręcznie nawiąż połączenie z siecią bezprzewodową) i kliknij przycisk [Next]
(Dalej), aby kontynuować.
7. Wprowadź informacje dotyczące sieci bezprzewodowej, którą chcesz dodać i
kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
3-12
8. Nowe połączenie sieci WLAN zostało nawiązane. Kliknij przycisk [Close]
(Zamknij), aby wyjść lub wybierz pozycję [Change connection settings]
(Zmień ustawienia połączenia), aby zmodyfikować ustawienia sieci WLAN.
Seria Wind Top AE2211
THX TruStudio PRO (opcjonalnie)
THX TruStudio PRO jest przeznaczony do
zapewniania przez komputer PC takich samych
wrażeń jak podczas przedstawień na żywo, filmów
i nagrań studyjnych. THX TruStudio udostępnia
najnowsze przełomowe technologie, które
udostępniają najpełniejsze wrażenia z muzyki, filmów i gier, z zachowaniem
wierności źródła i intencji twórców.
 Używanie THX TruStudio PRO
1. Aby uruchomić THX TruStudio PRO, otwórz jego panel sterowania poprzez
Start -> Program -> Creative -> THX TruStudio PRO lub kliknij dwukrotnie
ikonę zasobnika THX w zasobniku systemowym.
2. Kliknij przycisk Menu. Przejdź do Settings (Ustawienia) i Audio Device
Selection (Automatyczny wybór urządzenia) w celu wyboru i konfiguracji
docelowego źródła audio do przetwarzania dźwięku.
Przycisk Minimalizuj
Przycisk Wł/Wył
Przycisk Menu
Przycisk Zakończ
3-13
Obsługa systemu
3. Wybierz wymagany efekt audio i dokładnie dopasuj wartość do preferencji.
THX TruStudio PRO przetwarza określone sygnały dźwiękowe w celu
zapewnienia lepszej jakości dźwięku.
Surround reguluje poziom głębi dźwięków
w muzyce, filmach i w grach.
3-14
Instrukcje:
1� Wybierz Surround.
2� Przeciągnij suwak w lewo lub w
prawo. Podczas przesuwania suwaka
będą słyszane zmiany.
3� Kliknij trójkąt pod suwakiem w celu
potwierdzenia regulacji.
4� Odtwórz plik audio.
Crystalizer poprawia muzykę i filmy
zapewniając bardziej żywy dźwięk.
Instrukcje:
1� Wybierz Crystalizer.
2� Przeciągnij suwak w lewo lub w
prawo. Podczas przesuwania suwaka
będą słyszane zmiany.
3� Kliknij trójkąt pod suwakiem w celu
potwierdzenia regulacji.
4� Odtwórz plik audio.
Seria Wind Top AE2211
Speaker zwiększa jakość dźwięku i basów
każdego systemu głośników, zapewniając
lepsze wrażenia podczas słuchania.
Instrukcje:
1� Wybierz Speaker.
2� Przeciągnij suwak w lewo lub w
prawo. Podczas przesuwania suwaka
będą słyszane zmiany.
3� Kliknij trójkąt pod suwakiem w celu
potwierdzenia regulacji.
4� Odtwórz plik audio.
Suwak basów zostanie wyłączony dla
konfiguracji głośników 5.1 i 7.1.
Smart Volume automatycznie reguluje
głośność odtwarzania audio w celu
zminimalizowania nagłych zmian
głośności.
Instrukcje:
1� Wybierz Smart Volume.
2� Przeciągnij suwak w lewo lub w
prawo. Podczas przesuwania suwaka
będą słyszane zmiany.
3� Kliknij trójkąt pod suwakiem w celu
potwierdzenia regulacji.
4� Odtwórz plik audio.
Dialog Plus wzbogaca głos w celu
uzyskania bardziej wyraźnych dialogów.
Instrukcje:
1� Wybierz Dialog Plus.
2� Przeciągnij suwak w lewo lub w
prawo. Podczas przesuwania suwaka
będą słyszane zmiany.
3� Kliknij trójkąt pod suwakiem w celu
potwierdzenia regulacji.
4� Odtwórz plik audio z dialogami.
3-15
Obsługa systemu
Menu ekranowe (OSD)
Menu ekranowe (OSD) umożliwia dostosowywanie opcji wyświetlania monitora,
takich jak jasność, kontrast, położenie i język, itd.
Tryb /
Zasialnie monitora
W górę / Zwiększenie
głośności
Zasilanie systemu
Menu / Enter
W dół / Zmniejszenie
głośności
3-16
1. Naciśnij przycisk Menu, aby uruchomić menu główne OSD. Przyciskami
strzałek w górę i w dół wybierz wymagane menu funkcji i naciśnij przycisk
Menu, aby do niego przejść. Przyciskami strzałek w górę i w dół wybierz lub
dostosuj wartości według osobistych preferencji. Po wprowadzeniu ustawień
naciśnij przycisk Tryb w celu zakończenia.
Dostosowywanie kontrastu i jasności
Dostosowywanie koloru
Seria Wind Top AE2211
Dostosowanie fazy/ostrości i zegara/
podziałki
Regulacja pozycji ekranu
Dostosowywanie źródła sygnału
Dostosowywanie pozycji i czasu
zakończenia wyświetlania OSD
3-17
Określanie języka
Tryb Sceneria
Obsługa systemu
Resetowanie systemu
Dostosowywanie trybu
szerokoekranowego
2. Przyciskami strzałek w górę i w dół, wyreguluj głośność systemu.
3-18
3. Naciśnij przycisk Tryb w celu podglądu źródła sygnału. Naciśnij ponownie w
celu wyboru trybu wyłączenia PC/ HDMI/ monitor.
Ważne
W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek błędu powodującego nieprawidłowe
wyświetlanie lub problem z głośnością należy przejść do menu OSD i zresetować
monitor, aby przywrócić wszystkie domyślne ustawienia producenta w celu
zoptymalizowania wydajności.
Seria Wind Top AE2211
Zarządzanie energią
Zarządzanie energią komputerów osobistych (PC) i monitorów zapewnia
znaczną oszczędność energii elektrycznej, a także niesie ze sobą wiele
korzyści środowiskowych.
W celu poprawy wydajności energetycznej należy wyłączać monitor lub
przełączać komputer w tryb uśpienia po upływie określonego czasu braku
aktywności użytkownika.
 Zarządzanie energią w systemie operacyjnym
Windows
■
Pozycja [Power Options] (Opcje zasilania) w systemie operacyjnym
Windows umożliwia sterowanie funkcjami zarządzania energią
monitora, dysku twardego i baterii. Przejdź do menu [Start] >
[Control Panel] (Panel sterowania) > [System and Security] (System i
zabezpieczenia).
3-19
Następnie kliknij łącze [Power Options] (Opcje zasilania).
Wybierz żądany plan zasilania. Możesz także dostosować ustawienia,
klikając pozycję [Change plan settings] (Zmień ustawienia planu).
Obsługa systemu
■
W menu Shut Down Computer (Wyłączanie komputera) widoczne
są opcje Sleep (Wstrzymaj) (S3/S4) i Shut Down (Zamknij) (S5)
umożliwiające szybkie i łatwe zarządzanie zasilaniem systemu.
 Wznawianie pracy systemu
Wznowienie pracy komputera z trybu oszczędzania energii powinno nastąpić w
odpowiedzi na polecenie jednego z poniższych elementów:
3-20
■
■
■
przycisku zasilania,
myszy,
klawiatury.
■
Monitor należy wyłączyć za pomocą przycisku zasilania monitora LCD,
po upływie określonego czasu braku aktywności użytkownika.
Należy dostosować ustawienia Power Options (Opcje zasilania)
systemu operacyjnego Windows w celu zoptymalizowania zarządzania
energią komputera.
Należy zainstalować oprogramowanie do oszczędzania energii w celu
zarządzania zużyciem energii przez komputer.
Jeśli komputer nie będzie używany przez dłuższy czas, należy zawsze
odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie gniazda ściennego,
aby zapewnić zerowe zużycie energii.
■
■
■
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii:
Seria Wind Top AE2211
Odzyskiwanie systemu
Ważne
Funkcja odzyskiwania systemu jest dostępna tylko w systemach ze wstępnie
zainstalowanym systemem operacyjnym Windows i programami narzędziowymi
firmy MSI.
Cele stosowania funkcji odzyskiwania systemu obejmują:
■
■
■
■
Przywrócenie systemu z powrotem do stanu początkowego
oryginalnych ustawień domyślnych producenta.
Stosowanie w przypadku wystąpienia błędów używanego systemu
operacyjnego.
Po zainfekowaniu systemu operacyjnego przez wirus, w wyniku którego
system nie działa normalnie.
Kiedy zainstalować system operacyjny z innymi wbudowanymi
językami.
Przed użyciem funkcji odzyskiwania systemu należy wykonać kopię zapasową
ważnych danych zapisanych na dysku systemowym, korzystając z innych
urządzeń pamięci masowej.
Jeśli za pomocą poniższego rozwiązania nie uda się odzyskać systemu, należy
skontaktować się z autoryzowanym lokalnym dystrybutorem lub punktem
serwisowym w celu uzyskania dalszej pomocy.
 Przywracanie systemu za przyciskiem skrótu F3
Jeśli w systemie wystąpią nienaprawialne błędy, w każdym przypadku zalecane
jest najpierw użycie klawisza skrótu F3 w celu odzyskania systemu za pomocą
partycji odzyskiwania dysku twardego.
Należy wykonać poniższe instrukcje w celu kontynuacji:
1. Uruchom ponownie system.
2. Po wyświetleniu na ekranie poniższego obrazu naciśnij znajdujący się na
klawiaturze klawisz skrótu F3.
3-21
Obsługa systemu
3. Wybierz pozycję [MSI Recovery Manager] (Menedżer odzyskiwania MSI) w
celu uruchomienia funkcji odzyskiwania systemu; lub wybierz pozycję [EXIT]
(Zakończ) w celu ponownego uruchomienia systemu.
4. Za pomocą funkcji odzyskiwania systemu zostaną przywrócone ustawienia
domyślne. Naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić.
5. Naciśnij przycisk [OK], aby ponownie potwierdzić i rozpocząć działanie
funkcji odzyskiwania systemu. Możesz także nacisnąć przycisk [Cancel]
(Anuluj), aby zatrzymać działanie funkcji.
3-22
6. Nastąpi teraz uruchomienie funkcji odzyskiwania systemu.
7. Poniższy komunikat wskazuje pomyślne odzyskanie systemu. Naciśnij
przycisk [OK] w celu ponownego uruchomienia systemu i uzyskania
normalnego dostępu do systemu operacyjnego Windows.
Seria Wind Top AE2211
 Przywracanie systemu za pomocą dysków
przywracania
Jeśli procedura odzyskiwania za pomocą klawisza skrótu F3 nie działa, należy
spróbować przywrócić system przy użyciu utworzonych uprzednio dysków
przywracania.
Należy wykonać poniższe instrukcje w celu kontynuacji:
1. Włóż dysk przywracania do stacji dysków optycznych i uruchom ponownie
system.
2. Po wyświetleniu na ekranie poniższego obrazu naciśnij znajdujący się na
klawiaturze klawisz skrótu F11.
3-23
3. Wybierz urządzenie [CD/DVD] jako urządzenie rozruchowe i naciśnij klawisz
[Enter], aby potwierdzić wybór.
Naciśnij dowolny klawisz, aby ponownie potwierdzić wybór po wyświetleniu
poniższego komunikatu.
4. System operacyjny Windows rozpocznie ładowanie plików.
Obsługa systemu
5. Wyświetlone zostanie menu odzyskiwania systemu. Opcja [Hard Disk
Recovery] (Odzyskiwanie dysku twardego) powoduje sformatowanie całego
dysku twardego. Wszystkie dane zawarte na dysku twardym zostaną
usunięte, a wszystkie ustawienia zostaną przywrócone do domyślnych
ustawień producenta. Opcję [Hard Disk Recovery] (Odzyskiwanie dysku
twardego) należy wybrać tylko, jeśli dysk twardy został zarażony krytycznymi
wirusami i nie można znaleźć żadnego rozwiązania oprócz całkowitego
oczyszczenia dysku twardego.
Opcja [System Partition Recovery] (Odzyskiwanie partycji systemowej)
powoduje sformatowanie tylko dysku C. Tylko dysk C zostanie przywrócony
do domyślnego stanu producenta. Inne dyski pozostaną bez zmian. Zaleca
się, aby użytkownicy przywracali system za pomocą opcji [System Partition
Recovery] (Odzyskiwanie partycji systemowej).
3-24
6. Procedura odzyskiwania systemu spowoduje sformatowanie partycji dysku
twardego. Upewnij się, że wykonano kopię zapasową ważnych danych.
Kliknij przycisk [YES] (TAK), aby kontynuować; kliknij przycisk [NO] (NIE),
aby zatrzymać odzyskiwanie systemu.
Ponownie kliknij przycisk [YES] (TAK), aby potwierdzić; kliknij przycisk [NO]
(NIE), aby zatrzymać odzyskiwanie systemu.
Seria Wind Top AE2211
7. NIE wyłączaj zasilania systemu podczas wykonywania funkcji odzyskiwania
systemu, ponieważ może to spowodować nieznane uszkodzenie systemu.
8. Poniższy komunikat wskazuje pomyślne odzyskanie systemu. Naciśnij
przycisk [OK] w celu ponownego uruchomienia systemu i uzyskania
normalnego dostępu do systemu operacyjnego Windows.
9. Po przerwaniu lub niepowodzeniu procesu odzyskiwania należy powtórzyć
procedurę od początku.
3-25
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement