MSI MS-AE31 3D Wind Top AE2420 3D Instrukcja obsługi

Add to my manuals
71 Pages

advertisement

MSI MS-AE31 3D Wind Top AE2420 3D Instrukcja obsługi | Manualzz

Seria Wind Top AE2420

Komputer PC typu AIO

(wszystko w jednym)

System MS-AE31 (V1.X)

Wstęp

▍ SPIS TREŚCI

Uwaga dotycząca praw autorskich .............................................................iii

Znaki towarowe ..........................................................................................iii

Numery patentów USA ...............................................................................iii

Historia wersji .............................................................................................iii

Aktualizacja i gwarancja .............................................................................iv

Zakup części wymiennych ..........................................................................iv

Pomoc techniczna ......................................................................................iv

Energooszczędność produktu .....................................................................v

Polityka ochrony środowiska .......................................................................v

Instrukcje bezpieczeństwa..........................................................................vi

Zgodność z CE ......................................................................................... viii

Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych .............. viii

Oświadczenie WEEE..................................................................................ix

1. Omówienie........................................................................................... 1-1

Zawartość opakowania ....................................................................................1-2

Ogólny opis systemu ........................................................................................1-3

Specyfikacje systemu .....................................................................................1-12

Wymiana składników i aktualizacja ................................................................1-14

2. Wprowadzenie ..................................................................................... 2-1

Porady dotyczące bezpieczeństwa i komfortu pracy .......................................2-2

Dobre nawyki podczas pracy ...........................................................................2-3

Informacje dotyczące klawiatury (Opcjonalny) .................................................2-4

Pozycjonowanie systemu .................................................................................2-6

Podłączanie urządzeń peryferyjnych ...............................................................2-7

Podłączanie zasilania .....................................................................................2-13

3. Obsługa systemu ................................................................................. 3-1

Pierwsza konfiguracja uruchamiania systemu .................................................3-2

Tworzenie dysku odzyskiwania systemu .........................................................3-3

Połączenie sieciowe w systemie Windows ......................................................3-9

THX TruStudio PRO (Opcjonalny) .................................................................3-14

Przełączanei trybu 2D/3D (Wyłącznie dla modelu 3D) ..................................3-17

Menu ekranowe OSD (Wyłącznie w trybie 2D) ..............................................3-19

Zarządzanie energią ......................................................................................3-22

Przywracanie systemu ...................................................................................3-24

ii

Uwaga dotycząca praw autorskich

Materiał w tym dokumencie jest własnością intelektualną firmy MICRO-STAR

INTERNATIONAL. Dołożyliśmy wszelkich starań w przygotowanie tego dokumentu, jednak nie gwarantujemy prawidłowości zawartych w nim treści. Stale staramy się poprawiać nasze produkty i zastrzegamy sobie prawo do wykonywania zmian bez powiadomienia.

Znaki towarowe

Wszystkie znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli.

MSI to zastrzeżony znak towarowy Micro-Star Int’l Co., Ltd.

Intel to zastrzeżony znak towarowy Intel Corporation.

Realtek to zastrzeżony znak towarowy Realtek Semiconductor Corporation.

Windows to zastrzeżony znak towarowy Microsoft Corporation.

THX i THX TruStudio PRO to znaki towarowe THX Ltd. , które mogą być zastrzeżone w niektórych jurysdykcjach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Numery patentów USA

4,631,603; 4,819,098; 4,907,093; 5,315,448 i 6,516,132.

Niniejszy produkt korzysta z technologii ochrony praw autorskich, która chroniona jest przez patenty USA oraz inne prawa dotyczące własności intelektualnej.

Stosowanie technologii ochrony praw autorskich musi być autoryzowane przez firmę Macrovision i jest przeznaczone na użytek domowy, nie publiczny, chyba że firma Macrovision zdecyduje inaczej. Inżynieria wsteczna i deasemblacja są zabronione.

Historia wersji

Wersja

V1.0

Historia wersji

Wydanie pierwsze

Data

Czerwiec 2010 iii

Wstęp

Aktualizacja i gwarancja

Należy pamiętać, że niektóre wstępnie zainstalowane składniki produktu mogą zostać na życzenie użytkownika uaktualnione lub wymienione. Aby uzyskać więcej informacji o ograniczeniach uaktualniania, należy sprawdzić specyfikacje w podręczniku użytkownika. Dalsze informacje o możliwościach zakupu produktów można uzyskać u lokalnego dostawcy. Nie należy uaktualniać ani wymieniać jakiegokolwiek składnika produktu inaczej niż u autoryzowanego dostawcy lub w punkcie serwisowym, ponieważ może to spowodować unieważnienie gwarancji. Zaleca się, aby skontaktować się z autoryzowanym dostawcą lub punktem serwisowym w celu wykonania usługi uaktualnienia lub wymiany.

Zakup części wymiennych

Należy pamiętać, że zakup części wymiennych (lub zgodnych) do produktu kupowanego przez użytkowników w różnych krajach lub regionach może być realizowany przez producenta w okresie nieprzekraczającym 5 lat od zaprzestania produkcji urządzenia, w zależności od oficjalnych regulacji ogłoszonych w odpowiednim czasie.

■ W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zakupu części wymiennych należy skontaktować się z producentem, korzystając z łącza http://www.msicomputer.com/msi_user/msi_rma/.

Pomoc techniczna

Po wystąpieniu problemu z systemem i nieuzyskaniu rozwiązania z podręcznika użytkownika należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z lokalnym dystrybutorem. W celu uzyskania dalszych wskazówek można także wypróbować poniższe zasoby pomocy.

Odwiedź witrynę sieci Web firmy MSI i uzyskaj dostęp do sekcji

FAQ, instrukcji technicznych, aktualizacji systemu BIOS, aktualizacji sterowników i innych informacji dostępnych pod adresem http://www.msi.com/index.php?func=service

Skontaktuj się z naszym personelem technicznym pod adresem http://ocss.msi.com/ iv

Energooszczędność produktu

Zmniejszone zużycie energii podczas używania i w trybie wstrzymania

Ograniczone użycie substancji szkodliwych dla środowiska i dla zdrowia

Łatwy demontaż i recykling

Zmniejszone zużycie zasobów naturalnych poprzez zachęcanie do recyklingu

Zwiększona żywotność produktu, poprzez łatwe aktualizacje

Zmniejszona ilość trwałych odpadów, dzięki polityce zwrotów

Polityka ochrony środowiska

Konstrukcja produktu umożliwia prawidłowe, ponowne wykorzystanie części i recykling, dlatego po zakończeniu przydatności nie należy go wyrzucać.

Użytownicy powinni skontaktować się z lokalnym autoryzowanym punktem zbiórki w celu recyklingu i usunięcia zużytych produktów.

W celu uzyskania dalszych informacji o recyklingu należy sprawdzić stronę sieci web MSI i zlokalizować najbliższego dystrybutora: http://www.msi.com/index.php?func=html&name=service_worldwide.

Użytkownicy mogą także sprawdzić informacje dotyczące prawidłowego usuwania, zwrotu, recyklingu i demontażu produktów MSI na stronie [email protected].

v

Wstęp

Instrukcje bezpieczeństwa

Instrukcje bezpieczeństwa należy przeczytać uważnie i dokładnie.

Należy stosować się do wszystkich przestróg i ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu lub w podręczniku użytkownika.

Należy zachować podręcznik użytkownika dostarczony w opakowaniu do wykorzystania w przyszłości.

Urządzenie oraz jego wyposażenie należy przechowywać z dala od wilgoci i nie narażać ich na działanie wysokiej temperatury.

Przed wykonaniem ustawień urządzenie należy umieścić na stabilnej płaskiej powierzchni.

Przed podłączeniem urządzenia do gniazda zasilania należy upewnić się, że napięcie zasilające jest w bezpiecznych granicach i zostało prawidłowo ustalone w przedziale 100~240 V. Nie należy usuwać z wtyczki bolca uziemienia. Urządzenie musi być podłączone do uziemionego gniazda zasilania.

Zawsze należy odłączyć przewód zasilający przed przystąpieniem do instalacji jakiejkolwiek dodatkowej karty lub modułu.

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy zawsze odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie gniazda ściennego, aby zapewnić zerowe zużycie energii.

Wentylator na obudowie jest używany do konwekcji powietrza i zabezpiecza sprzęt przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy przykrywać.

Nie należy pozostawiać urządzenia w miejscu bez wentylacji przy temperaturze przechowywania powyżej 60°C (140°F) lub poniżej 0°C

(32°F), ponieważ może to uszkodzić urządzenie.

UWAGA: Maksymalna temperatura działania wynosi około 40°C.

vi

Nigdy nie należy wlewać płynów do otworów w obudowie, ponieważ może to uszkodzić urządzenie lub spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Przewód zasilający należy umieścić tak, aby nikt przypadkiem na niego nie nadepnął. Nie należy stawiać niczego na przewodzie zasilającym.

Przy podłączaniu koncentrycznego kabla telewizyjnego do tunera TV należy się upewnić, że jego ekran jest prawidłowo podłączony do systemu uziemienia budynku.

System prowadzenia kabli powinien być uziemiony zgodnie ze standardem

ANSI/NFPA 70, NEC (National Electrical Code [Krajowe przepisy dotyczące instalacji elektrycznych]), w szczególności Część 820.93,

Grounding of Outer Conductive Shield of a Coaxial Cable (Uziemienie zewnętrznego ekranowania kabla koncentrycznego).

W pobliżu urządzenia nie mogą znajdować się obiekty o silnym polu magnetycznym lub elektrycznym.

W razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji urządzenie powinno zostać sprawdzone przez personel serwisu:

Przewód zasilający lub wtyczka uległy uszkodzeniu.

Do wnętrza urządzenia dostał się płyn.

Sprzęt był poddany działaniu wilgoci.

Sprzęt nie działa poprawnie lub nie można go uruchomić zgodnie z podręcznikiem użytkownika.

Urządzenie zostało upuszczone i uszkodzone.

Urządzenie ma wyraźne oznaki uszkodzenia.

1.

2.

Optyczne urządzenia pamięci sklasyfikowane są jako PRODUKT LASEROWY

KLASY 1. Stosowanie elementów sterowania lub regulacji albo procedur innych niż określone jest zabronione.

Nie należy dotykać soczewki wewnątrz napędu.

OSTRZEŻENIE:

Nieprawidłowa wymiana baterii może spowodować jej wybuch. Wymieniać można wyłącznie na baterię tego samego lub równoważnego typu zalecaną przez producenta.

vii

Wstęp

Zgodność z CE

Niniejszym, Micro Star International CO., LTD deklaruje, że to urządzenie jest zgodne z istotnymi wymaganiami bezpieczeństwa i innymi powiązanymi postanowieniami określonymi w Dyrektywie

Europejskiej.

Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych

Urządzenie to zostało poddane testom, które stwierdziły, że jest zgodne z ograniczeniami wyznaczonymi dla urządzeń cyfrowych klasy B w części 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały wyznaczone, aby zapewniać odpowiednie zabezpieczenie przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje oraz może wytwarzać energię częstotliwości radiowej i, jeśli nie będzie zainstalowane i używane ściśle według zaleceń instrukcji, może powodować zakłócenia komunikacji radiowej. Jednakże, nie gwarantuje się, że nie wystąpią zakłócenia w określonej instalacji. Jeśli więc urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, których przyczynę można potwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, użytkownik może spróbować wyeliminować zakłócenie przez zastosowanie co najmniej jednego z wymienionych poniżej sposobów:

Obrócenie lub przemieszczenie anteny odbiorczej.

Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.

Podłączenie urządzenia do gniazdka zasilającego znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik telewizyjny lub radiowy.

Konsultacja z dostawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.

Uwaga 1

Zmiany i modyfikacje bez odpowiedniej, specjalnej akceptacji jednostek odpowiedzialnych za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Uwaga 2

Dla zachowania zgodności z limitami emisji należy używać wyłącznie ekranowanych kabli i przewodów prądu zmiennego.

VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega dwóm następującym warunkom:

1.

2.

to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i to urządzenie musi być odporne na odbierane zakłócenia, w tym na zakłócenia, które mogą spowodować jego niepożądane działanie.

viii

Oświadczenie WEEE

( English ) Under the European Union (“EU”) Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of “electrical and electronic equipment” cannot be discarded as municipal waste anymore and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life.

(French) ( Français ) Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie.

(German) ( Deutsch ) Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden, die sich auf 13.August, 2005 wirken. Und der Hersteller von bedeckt Elektronik-Altgeräte gesetzlich zur gebrachten Produkte am Ende seines Baruchbarkeitsdauer zurückzunehmen.

(Spanish) ( Español ) Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como “eléctricos y equipos electrónicos” no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida.

(Italian) ( Italiano ) In base alla Direttiva dell’Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali

Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita.

(Russian) ( Русский ) В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа

2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы.

(Turkish) ( Türkçe ) Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/

EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır.

ix

Wstęp

(Greek) ( Ελληνικά ) Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») περί

Απόρριψης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), η οποία λαμβάνει ισχύ στις 13

Αυγούστου 2005, τα προϊόντα «ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» δεν είναι δυνατόν να

απορριφθούν πλέον ως κοινά απορρίμματα και οι κατασκευαστές κεκαλυμμένου ηλεκτρονικού

εξοπλισμού είναι υποχρεωμένοι να πάρουν πίσω αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής

τους.

(Polish) ( Polski ) Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej (“UE”) dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia

2005, tzw. “produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne “ nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia.

(Hungarian) ( Magyar ) Az Európai Unió („EU”) 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén.

(Czech) ( Čeština ) Podle směrnice Evropské unie (“EU”) o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat “elektrické a elektronické výrobky” v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti.

(Traditional Chinese ) ( 繁體中文 ) 歐盟已制訂有關廢電機電子設備法令,亦即自2005年8月13日

生效的2002/96/EC,明文規定「電機電子設備產品」不可再以都市廢棄物處理,且所有相關電

子設備製造商,均須在產品使用壽命結束後進行回收。

(Simplified Chinese ) ( 简体中文 ) 欧盟已制订有关废电机电子设备法令,亦即自2005年8月13日生

效的2002/96/EC,明文规定「电机电子设备产品」不可再以都市废弃物处理,且所有相关电子

设备制造商,均须在产品使用寿命结束后进行回收。

(Japanese) ( 日本語 ) 2005年8月13日以降にEU加盟国を流通する電気・電子製品にはWEEE指

令によりゴミ箱に×印のリサイクルマークの表示が義務づけられており、廃棄物として捨てる

ことの禁止とリサイクルが義務づけられています。

(Korean) ( 한국어 ) 2005년 8월 13일자로 시행된 폐전기전자제품에 대한 유럽연합(“EU”) 지침, 지

침 2002/96/EC에 의거하여, “전기전자제품”은 일반 쓰레기로 폐기할 수 없으며 제품의 수명이 다

하면 해당 전자제품의 제조업체가 이러한 제품을 회수할 책임이 있습니다.

(Vietnam) ( Tieng Viet ) Theo Hướng dẫn của Liên minh Châu Âu (“EU”) về Thiết bị điện & điện tử đã qua sử dụng, Hướng dẫn 2002/96/EC, vốn đã có hiệu lực vào ngày 13/8/2005, các sản phẩm thuộc “thiết bị điện và điện tử” sẽ không còn được vứt bỏ như là rác thải đô thị nữa và các nhà sản xuất thiết bị điện tử tuân thủ hướng dẫn sẽ phải thu hồi các sản phẩm này vào cuối vòng đời.

(Thai) ( ไทย ) ภายใต้ข้อกำหนดของสหภาพยุโรป (“EU”) เกี่ยวกับของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2002/96/EC ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2005 ผู้ใช้ไม่สามารถทิ้งผลิ

ตภัณฑ์ที่เป็น “อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” ปะปนกับของเสียทั่วไปของชุมชนได้อีกต่อไป และผู้ผลิตอุป

กรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะถูกบังคับให้นำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกลับคืนเมื่อ

สิ้นสุดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ x

(Indonesia) ( Bahasa Indonesia ) Sesuai dengan Regulasi Uni Eropa (“UE”) perihal WEEE (Limbah Peralatan Listrik dan Elektronik), Directive 2002/96/EC, yang berlaku sejak 13, 2005, produk

“peralatan listrik dan elektronik” tidak lagi dapat dibuang sebagai sampah umum dan pabrik peralatan elektronik diwajibkan untuk mengambil kembali produk tersebut pada saat masa pakainya habis.

(Serbian) ( Srpski ) Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod “elektronsku i električnu opremu” ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja.

(Netherlands) ( Nederlands ) De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus.

(Romanian) ( Română ) În baza Directivei Uniunii Europene (“UE”) privind Evacuarea Echipamentului Electric şi Electronic, Directiva 2002/96/EC, care intră în vigoare pe 13 august, 2005, produsele din categoria “echipament electric şi electronic” nu mai pot fi evacuate ca deşeuri municipale, iar fabricanţii echipamentului electronic vizat vor fi obligaţi să primească înapoi produsele respective la sfârşitul duratei lor de utilizare.

(Portuguese) ( Português ) De acordo com a Directiva 2002/96/EC de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos da União Europeia (UE), efectiva desde o 13 de Agosto do ano

2005, os produtos de “equipamento eléctrico e electrónico” não podem ser descartados como resíduo municipal e os fabricantes do equipamento electrónico sujeitos a esta legislação estarão obligados a recolhar estes produtos ao finalizar sua vida útil.

(Swedish) ( Svenska ) Under Europeiska unionens (“EU”) Weee-direktiv (Waste Electrical and

Electronic Equipment), Direktiv 2002/96/EC, vilket trädde i kraft 13 augusti, 2005, kan inte produkter från “elektriska och elektroniska utrustningar” kastas i den vanliga hushållssoporna längre och tillverkare av inbyggd elektronisk utrustning kommer att tvingas att ta tillbaka sådan produkter när de är förbrukade.

(Finnish) ( Suomi ) Euroopan unionin (EU) 13.8.2005 voimaan tulleen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/EY mukaisesti ”sähkö- ja elektroniikkalaitteita” ei saa enää hävittää talousjätteiden mukana. Direktiivin alaisen sähkö- tai elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden käyttöiän päättyessä.

(Slovak) ( Slovenčina ) Na základe smernice Európskej únie („EU“) o elektrických a elektronických zariadeniach číslo 2002/96/ES, ktorá vstúpila do platnosti 13. augusta 2005, výrobky, ktorými sú

„elektrické a elektronické zariadenia” nesmú byť zneškodňované spolu s komunálnym odpadom a výrobcovia patričných elektronických zariadení sú povinní takéto výrobky na konci životnosti prevziať naspäť.

(Slovenian) ( Slovenščina ) Skladno z določili direktive Evropske unije (“EU”) o odpadni električni in elektronski opremi, Direktiva 2002/96/ES, ki je veljavna od 13. avgusta, izdelkov “električne in elektronske opreme” ni dovoljeno odstranjevati kot običajne komunalne odpadke, proizvajalci zadevne elektronske opreme pa so zavezani, da tovrstne izdelke na koncu njihove življenjske dobe sprejmejo nazaj.

xi

Wstęp

(Danish) ( Dansk ) I henhold til direktiv fra den europæiske union (EU) vedrørende elektrisk og elektronisk affald , Direktiv 2002/96/EC, som træder i kraft den 13. august 2005, må produkter som “elektrisk og elektronisk udstyr” ikke mere bortskaffes som kommunalt affald. Producenter af det pågældende, elektroniske udstyr vil være forpligtet til at tage disse produkter tilbage ved afslutningen på produkternes levetid.

(Norwegian) ( Norsk ) Under den europeiske unionens (“EU”) direktiv om deponering av elektronisk og elektrisk utstyr, direktiv 2002/96/EC, som trer i effekt 13. august 2005, kan ikke produkter av “elektronisk og elektrisk ustyr” lenger deponeres som husholdningsavfall og fabrikantene av disse produktene er forpliktet å ta tilbake slike produkter ved slutten av produktets levetid.

(Bulgarian) ( български ) Според директивата на Европейския съюз относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване, директива 2002/96/EC, важаща от 13 август,

2005 г., електрическо и електронно оборудване не може да се изхвърля заедно с битовите отпадъци и производителите на такова оборудване са задължени да приемат обратно съответните продукти в края на експлоатационния им период.

(Croatian) ( Hrvatski ) U okviru Direktive Europske Unije (“EU”) o Otpadnim električnim i elektroničkim uređajima, Direktiva 2002/96/EC, koja je na snazi od 13. kolovoza 2005., “električni i elektronički uređaji” se ne smiju više bacati zajedno s kućnim otpadom i proizvođači su obvezni zbrinuti takve proizvode na kraju njihovog životnog vijeka.

(Estonia) ( Eesti ) Vastavalt Euroopa Liidu (“EL”) direktiivile 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta), mis jõustus 13. augustil 2005, on keelatud kodumajapidamiste

“elektri- ja elektroonikaseadmete” jäätmete hävitamine koos majapidamisjäätmetega, ja elektri- ja elektroonikaseadmete tootjad on kohustatud sellised tooted pärast nende kasutuselt kõrvaldamist tagasi võtma.

xii

MS-AE31

Rozdział 1

Omówienie

Komputer Wind Top AE2420 charakteryzuje zintegrowana konstrukcja, łącząca stylowy wygląd z lustrzanym ekranem, co odzwierciedla prostotę nowoczesnego indywidualizmu i komfort domu. Dotykowy ekran wyświetlacza, doskonałe możliwości audio/video oraz intuicyjny interfejs użytkownika, wnoszą technologię, sprawiając, że komputery stają się łatwiejsze i przyjemniejsze w użyciu - odpowiednie dla całej rodziny.

Omówienie

Z awartość opakowania

Seria Wind Top Adapter prąd zmienny/prąd stały

Przewód zasilający prądu zmiennego

Dysk ze sterownikami i programami narzędziowymi

Podręcznik użytkownika i skrócona instrukcja

Szmatka do czyszczenia wyświetlacza LCD

Klawiatura (opcjonalny)

Rysik (opcjonalny)

Mysz (opcjonalny)

* Prosimy o natychmiastowy kontakt w przypadku stwierdzenia, że jakikolwiek element jest uszkodzony lub go brakuje.

* Ilustracje służą wyłącznie do celów referencyjnych, a zawartość opakowania może być nieco inna, w zależności od zakupionego modelu.

1-2

3

4 o gólny opis systemu

Widok z przodu

1

2

4

12 11 10 9 8 7 6 5

1-3

Omówienie

1

2

3

4

5

6

7

8

Mikrofon

- Wbudowany mikrofon można używać do rozmów wideo w trybie online.

Kamera internetowa

- Wbudowana kamera internetowa z mikrofonem może być używana do wykonywania zdjęć, nagrywania klipów wideo, prowadzenia rozmów konferencyjnych w trybie online i innych interaktywnych zastosowań.

Monitor LCD

- Wyświetlacz full HD 23,6-cala o rozdzielczości 1920 x 1080, szerokoekranowy 16:9 i z funkcją Multi-Touch

Nadajnik podczerwieni

- Nadajnik podczerwieni jest przeznaczony do synchronizacji okularów 3D z wyświetlaczem, aby zapewnić wizualizację 3D.

Przycisk zasilania systemu

- Dotknij ten przycisk w celu włączenia zasilania, wyłączenia zasilania lub wstrzymania systemu (zależy od ustawień systemu operacyjnego).

Przycisk zasilania wyświetlacza

- Dotknij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć zasilanie monitora.

Przycisk ECO

- Dotknij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć tryb oszczędzania energii ECO. Praca w trybie ECO zwiększa efektywność wykorzystania energii.

Przycisk Video / Auto

- W trybie Menu, dotknięcie tego przycisku uruchamia automatyczną regulację jakości obrazu. Poza trybem Menu, działa jako przełącznik wejścia sygnału, pomiędzy komputerem

PC i HDMI.

1-4

9

10

11

12

Przycisk TV / Exit (TV/Zakończ)

- W trybie Menu, dotknięcie tego przycisku powoduje przejście do poprzedniego poziomu OSD. Poza trybem Menu, uaktywnia programy dla funkcji TV.

Przycisk Menu / Enter

- Naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić menu OSD lub przejść do podmenu.

Przycisk Right / Volume Up (W prawo/Zwiększenie głośności)

- W trybie Menu, przycisk ten wskazuje kierunek ruchu kursora lub ręczny wybór rosnących wartości menu OSD. Poza trybem Menu, działa jako przycisk Volume Up (Zwiększenie głośności).

Przycisk Left / Volume Down (W lewo/Zmniejszenie głośności)

- W trybie Menu, przycisk ten wskazuje kierunek ruchu kursora lub ręczny wybór malejących wartości menu OSD. Poza trybem Menu, działa jako przycisk Volume Down (Zmniejszenie głośności).

1-5

1

6

Omówienie

Widok z tyłu

7

9

8

13 12 15 16

18

1

2

3

4

5

10 11 12 14 17

Ważne

Zalecamy, aby ze względów bezpieczeństwa najpierw podłączyć adapter prąd zmienny/prąd stały do komputera PC AIO, a następnie podłączyć przewód zasilający prądu zmiennego do gniazda zasilania.

1-6

1

2

3

4

5

6

7

Wentylator

- Wentylator na obudowie jest używany do konwekcji powietrza i zabezpiecza sprzęt przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy przykrywać.

Napęd dysków optycznych

- Dla celów rozrywki domowej zintegrowano stację dysków DVD

Super-Multi. (Napęd Blu-ray jest opcjonalny).

Czytnik kart

- Wbudowany czytnik kart może obsługiwać różne typy kart pamięci, takich jak karty XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC

(SD High Capacity), MS (Memory Stick), MS Pro (Memory Stick

Pro) lub MMC (Multi-Media Card), używane zwykle w takich urządzeniach, jak aparaty cyfrowe, odtwarzacze MP3, telefony komórkowe i komputery typu PDA. Należy skontaktować się z lokalnym dostawcą w celu uzyskania dalszych informacji, a także należy pamiętać, że obsługiwane karty pamięci mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Port USB

- Port USB [Universal Serial Bus (Uniwersalna magistrala szeregowa)] służy do podłączania urządzeń USB, takich jak mysz, klawiatura, drukarka, skaner, aparat, komputer typu PDA lub inne kompatybilne urządzenia USB.

Otwór do prowadzenia kabli

- Kable należy poprowadzić przez ten otwór, aby uniknąć poplątania kabli po podłączeniu urządzeń.

Wspornik

- Wspornik umożliwia ustawienie systemu na płaskiej i stabilnej powierzchni.

Wnęka na kartę mini PCI-E

- W tej wnęce przechowywane są karty mini PCI-E, takie jak karty

WLAN i karty tunera TV.

Port blokady Kensington

- Ten komputer PC AIO, posiada port blokady Kensington, który umożliwia użytkownikom zabezpieczenie komputera PC AIO kluczem lub urządzeniem z kołkiem blokującym podłączonym przez gumowaną linkę metalową. Jeden koniec linki ma małą pętlę, która umożliwia przełożenia całej linki dookoła stałego obiektu, takiego jak ciężki stół lub inny podobny sprzęt, a przez to zabezpieczenie komputera PC AIO.

1-7

Omówienie

8

9

10

11

12

13

14

15

Subwoofer (opcjonalny)

- Subwoofer (kompletny głośnik) umożliwia odtwarzanie niskich częstotliwości audio (basy).

Złącze antent TV

- Złącze to służy do podłączania anteny telewizji cyfrowej.

Gniazdo zasilania

- Za pomocą tego gniazda adapter prąd zmienny/prąd stały konwertuje prąd zmienny na prąd stały. Energia dostarczana przez to gniazdo służy do zasilania komputera PC. Aby zapobiec uszkodzeniu komputera PC, należy zawsze używać dostarczonego adaptera zasilania.

Port wyjścia VGA

- 15-pinowe złącze żeńskie DB służy do podłączania urządzenia interfejsu VGA.

Port USB

- Port USB [Universal Serial Bus (Uniwersalna magistrala szeregowa)] służy do podłączania urządzeń USB, takich jak mysz, klawiatura, drukarka, skaner, aparat, komputer typu PDA lub inne kompatybilne urządzenia USB.

Port wejścia HDMI (Opcjonalny)

- Interfejs HDMI [High-Definition Multimedia Interface

(Multimedialny interfejs wysokiej rozdzielczości)] to cyfrowy interfejs audio-wideo umożliwiający transmisję nieskompresowanych strumieni danych. Interfejs HDMI obsługuje wszystkie formaty TV, w tym standardowy, rozszerzony lub wysokiej rozdzielczości sygnał wideo, a także wielokanałowy cyfrowy sygnał audio, przesyłane za pomocą jednego kabla.

Port eSATA (Opcjonalny)

- Port eSATA (zewnętrzny SATA) służy do obsługi dysków twardych eSATA.

Gniazdo wyjścia liniowego

- Złącze to służy do podłączania słuchawek lub głośników.

1-8

16

17

Gniazdo mikrofonu

- Złącze to służy do podłączania mikrofonu.

Gniazdo LAN RJ-45

- Standardowe gniazdo LAN RJ-45 służy do połączenia z siecią

LAN [Local Area Network (Lokalna sieć komputerowa)]. Można do niego podłączyć kabel sieciowy.

Żółty Zielony/ Pomarańczowy

18

Dioda

LED

Lewa

Kolor Stan diody LED Stan

Prawa

Żółty

Zielony

Pomarańczowy

Wyłączona

Włączona (światło stałe)

Włączona (światło jasne i pulsujące)

Wyłączona

Włączona

Włączona

Nie ustanowiono połączenia

LAN.

Ustanowiono połączenie LAN.

Komputer komunikuje się z innym komputerem w sieci LAN.

Wybrano szybkość przesyłania danych 10 Mbit/s.

Wybrano szybkość przesyłania danych 100 Mbit/s.

Wybrano szybkość przesyłania danych 1000 Mbit/s.

Optyczne złącze wyjścia S/PDIF (Opcjonalny)

- Złącze S/PDIF [Sony & Philips Digital Interconnect Format

(Cyfrowy interfejs opracowany przez firmy Sony i Philips) zapewnia transmisję cyfrowego audio do głośników zewnętrznych przez kabel światłowodowy.

1-9

Omówienie

Widok z boku

2

4

5

1

3 6

1

2

3

Napęd dysków optycznych

- Dla celów rozrywki domowej zintegrowano stację dysków DVD

Super-Multi. (Napęd Blu-ray jest opcjonalny).

Przycisk wysuwania

- Naciśnij przycisk wysuwania, aby otworzyć napęd dysków optycznych.

Otwór wysuwania

- Jeśli nie działa przycisk wysuwania, włóż cienki, prosty przedmiot

(taki jak spinacz do papieru) do otworu wysuwania, aby ręcznie otworzyć napęd dysków optycznych.

1-10

4

5

6

Czytnik kart

- Wbudowany czytnik kart może obsługiwać różne typy kart pamięci, takich jak karty XD (eXtreme Digital), SD (Secure

Digital), SDHC (SD High Capacity), MS (Memory Stick),

MS Pro (Memory Stick Pro) lub MMC (Multi-Media Card), używane zwykle w takich urządzeniach, jak aparaty cyfrowe, odtwarzacze MP3, telefony komórkowe i komputery typu PDA.

Należy skontaktować się z lokalnym dostawcą w celu uzyskania dalszych informacji, a także należy pamiętać, że obsługiwane karty pamięci mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Port USB

- Port USB [Universal Serial Bus (Uniwersalna magistrala szeregowa)] służy do podłączania urządzeń USB, takich jak mysz, klawiatura, drukarka, skaner, aparat, komputer typu PDA lub inne kompatybilne urządzenia USB.

Wentylator

- Wentylator na obudowie jest używany do konwekcji powietrza i zabezpiecza sprzęt przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy przykrywać.

1-11

Omówienie s pecyfikacje systemu

Procesor

■ Procesor serii Intel ® Core™ i

Chipset

■ Chipset Intel ® H55

Pamięć

2 gniazda DDR3 SO-DIMM 1333MHz

Obsługa maksymalnie 8GB pamięci

LAN

Przewodowa sieć LAN: obsługiwana przez kontroler RTL8111DL GbE firmy

Realtek ®

Bezprzewodowa sieć LAN: obsługiwana opcjonalnie przez moduł Mini PCI-E

WLAN

Audio

Kodek Realtek ® ALC888S-VC2 HDA

Zgodność ze specyfikacją Azalia 1.0

Wyświetlacz

■ Wyświetlacz full HD 23,6-cala o rozdzielczości 1920 x 1080, szerokoekranowy

16:9 i z funkcją Multi-Touch

Tylny panel Wejścia/Wyjścia

1 złącze antenowe tunera TV (Standardowe dla DVB-T, ATSC)

1 gniazdo zasilania prądem stałym

1 port wyjścia VGA

4 porty USB

1 port wejścia HDMI (opcjonalny)

1 port eSATA (opcjonalny)

1 gniazdo mikrofonu

1 gniazdo wyjścia liniowego audio

1 gniazdo LAN RJ-45

1 optyzne gniazdo wyjścia S/PDIF (opcjonalne)

Pamięć masowa

Dysk twardy: 3,5”, SATAII

Napęd dysków optycznych: Wąski DVD Super Multi (Opcjonalnie Blu-ray)

Czytnik kart: Czytnik kart wszystko-w-jednym (SD, SD HC, MS, MS Pro,

MMC, xD)

Głośnik stereo

2 głośniki stereo (5W + 5W)

1 subwoofer (10W) (Opcjonalny)

1-12

Kamera internetowa

■ Kamera internetowa 1.3MP z mikrofonem

Zasilanie

-

-

-

-

Opcja 1: Zasilacz AC/DC 180 W z aktywnym PFC

Wejście: 100-240V ~ 2,25A, 50-60Hz

Wyjście: 19V 9,5A

Opcja 2: Zasilacz AC/DC 180 W z aktywnym PFC

Wejście: 100-240V ~ 2,5A, 50-60Hz

Wyjście: 19V 9,47A

1-13

Omówienie w ymiana składników i aktualiZacja

Należy pamiętać, że niektóre wstępnie zainstalowane składniki produktu mogą zostać na życzenie użytkownika uaktualnione lub wymienione, w zależności od zakupionego modelu.

2

1

4

3

5

1

Procesor

2

Pamięć

1-14

3

Dysk twardy

4

Karta mini PCI-E

5

Napęd dysków optycznych

W przypadku uznania przez inżynierów firmy MSI lub przedstawiciela sklepu, że w określonym składniku występują problemy lub jest on wadliwy i może wymagać wymiany, użytkownik może przynieść produkt do naprawy wraz z kartą gwarancyjną, fakturą lub rachunkiem do najbliższego autoryzowanego centrum serwisowego firmy MSI w celu uzyskania pomocy.

Aby uzyskać więcej informacji o ograniczeniach uaktualniania, należy sprawdzić specyfikacje w podręczniku użytkownika. Dalsze informacje o możliwościach zakupu produktów można uzyskać u lokalnego dostawcy.

Nie należy uaktualniać ani wymieniać jakiegokolwiek składnika produktu inaczej niż u autoryzowanego dostawcy lub w punkcie serwisowym, ponieważ może to spowodować unieważnienie gwarancji. Zaleca się, aby skontaktować się z autoryzowanym dostawcą lub punktem serwisowym w celu wykonania usługi uaktualnienia lub wymiany.

1-15

Rozdział 2

Wprowadzenie

W rozdziale tym znajdują się informacje dotyczące procedur konfiguracji sprzętowej. Podczas podłączania urządzeń peryferyjnych należy ostrożnie chwytać urządzenia, a także założyć na nadgarstek uziemiony pasek, aby uniknąć elektryczności statycznej.

Wprowadzenie p orady dotycZące beZpiecZeństwa i komfortu pracy

Komputer PC typu AIO to przenośna platforma, która umożliwia pracę w dowolnym miejscu. Jednakże, dobór odpowiednich warunków pracy jest istotny, przy dłuższej pracy z komputerem PC.

Miejsce pracy powinno być wystarczająco dobrze oświetlone.

Należy wybrać odpowiedni fotel i biurko, a także dostosować ich wysokość w celu zapewnienia właściwej postawy podczas pracy.

Podczas siedzenia w fotelu należy wyregulować jego oparcie (o ile występuje) tak, aby wygodnie podtrzymywało plecy.

Stopy powinny naturalnie opierać się na podłodze, tak aby kostki i kolana znajdowały się w poprawnej pozycji (kąt 90 stopni).

Dłonie należy położyć na biurku tak, aby nadgarstki miały naturalne podparcie.

Należy dostosować kąt/położenie komputera PC typu AIO w celu uzyskania optymalnego widoku.

Należy unikać używania komputera w miejscach, gdzie może to być niewygodne (np. w łóżku).

Komputer PC typu AIO jest urządzeniem elektrycznym. Należy obsługiwać go ostrożnie, aby uniknąć obrażeń.

1.

2.

3.

4.

5.

Ręce i stopy należy ustawić w wygodnej pozycji.

Nalezy wyregulować kąt i położenie monitora.

Należy wyregulować wysokość biurka.

Należy siedać prosto i utrzymywać prawidłową postawę.

Nalezy wyregulowac wysokość fotela.

2-2

d obre nawyki podcZas pracy

Dobre nawyki podczas pracy sa niezmiernie ważne, przy dłuższej pracy z komputerem PC typu AIO; w przeciwnym razie, może wystąpić dyskomfort lub obrażenia. Podczas pracy należy pamiętać o następujących elementach.

Należy często zmieniać postawę.

Należy regularnie rozciągać i ćwiczyć ciało.

Należy pamiętać o robieniu przerw w trakcie dłużej trwającej pracy.

2-3

Wprowadzenie i nformacje dotycZące klawiatury

(o pcjonalny

)

Dane techniczne

Zgodność z układem języka EU/UK/US/JP/KR

Oddzielne nasadki na przyciski, ułatwiające pisanie

Niski profil z wykorzystaniem technologii sitodruku

Interfejs USB dla wszystkich systemów operacyjnych Windows

Żywotność klawiszy pod względem naciśnięć: 12 milionów

Wymiary: 376,4 (D) x 155,09 (S) x 21,91 (W) mm

Długość kabla: 150cm

Waga: 440g

®

Właściwości

Multimedialne klawisze funkcyjne komputera PC typu AIO

Nowe, oddzielne nasadki przycisków ułatwiające pisanie

Miękki i przyjemny skok usprawniający pisanie

Nowa elegancka i płaska klawiatura o opływowym kształcie

Niewielki rozmiar daje oszczędność miejsca

Specjalnie dostosowana do monitora LCD firmy MSI

Zgodność z systemem operacyjnym Windows ® 2000/ME/XP/Vista/7

Wbudowane funkcyjne klawisze skrótów

Dostęp do ulubionych witryn sieci web i aplikacji za pomocą jednego naciśnięcia przycisku skrótu

* Ilustracja klawiatury służy wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywiste specyfikacje produktu zależą od regionu.

2-4

▶ Przyciski multimedialne

Fn + F7 Powrót do poprzedniej ścieżki

Fn + F8 Odtwarzanie i pauza

Fn + F9 Przejście do następnej ścieżki

Fn + F10 Funkcja wyciszenia

Fn + F11 Zmniejszanie głośności

Fn + F12 Zwiększanie głośności

▶ Przyciski skrótów

Fn + F1 Uruchomienie domyślnych aplikacji poczty e-mail

Fn + F2

Uruchomienie domyślnej przeglądarki internetowej i wyświetlenie domyślnej strony głównej

Fn + F3 Powrót do poprzedniej strony sieci web

Fn + F4 Przejście do następnej strony sieci web

Fn + C

Fn + Z

Kalkulator

Tryb uśpienia (oszczędzanie energii)

Fn + W Bezprzewodowa sieć LAN

Fn + K Kamera

2-5

Wprowadzenie p oZycjonowanie systemu

Pozycjonowanie systemu

Krok 1. Ustaw system na płaskiej i stabilnej powierzchni, takiej jak stół lub biurko.

Krok 2. Wysuń wspornik i nachyl wyświetlacz LCD. Aby ustabilizować system, upewnij się, że wspornik został wysunięty maksymalnie, aż do oporu.

Kąt oporu wskazuje minimalny kąt pozycjonowania.

2-6

p odłącZanie urZądZeń peryferyjnych

Gniazda We/Wy (wejście/wyjście) na panelu tylnym, umożliwiają podłączanie urządzeń peryferyjnych. Wszystkie wymienione tu urządzenia służą wyłącznie jako odniesienie.

Podłączanie urządzeń USB

Komputer PC typu AIO wyposażony jest w porty USB umożliwiające podłączanie różnych urządzeń USB, takich jak mysz, klawiatura, aparat cyfrowy, kamera internetowa, drukarka, zewnętrzne optyczne urządzenie pamięci itp. W celu podłączenia tych urządzeń należy w razie konieczności zainstalować najpierw sterowniki każdego z urządzeń, a następnie podłączyć urządzenie do komputera PC typu AIO. Komputer PC typu AIO umożliwia automatyczne wykrywanie zainstalowanych urządzeń USB; jeśli urządzenia nie zostaną wykryte, należy włączyć je ręcznie, przechodząc do Menu Start / Panel sterowania / Dodaj urządzenia w celu dodania nowego urządzenia.

2-7

Wprowadzenie

Podłączanie urządzeń wyjścia VGA i wejścia HDMI

(Opcjonalny)

Ten komputer PC AIO udostępnia port VGA i port HDMI, do podłączania zewnętrznych monitorów, projektorów, przystawek telewizyjnych, odtwarzaczy

DVD, cyfrowych kamer video, mini notebooków, aparatów cyfrowych, itd.

VGA (Video Graphics Array) to graficzny system wyświetlania dla komputerów

PC. Złącza VGA i ich okablowanie są zawsze używane do przekazywania analogowych sygnałów wideo z cyfrowym taktowaniem i danymi.

HDMI [High Definition Multimedia Interface (Wysokiej jakości interfejs multimedialny)] to nowy standard interfejsu dla komputerów PC, wyświetlaczy i sprzętu elektronicznego, który za pomocą jednego kabla obsługuje standardowy, rozszerzony i wysokiej rozdzielczości sygnał wideo, a także wielokanałowy cyfrowy sygnał audio.

2-8

W celu podłączenia urządzenia VGA/HDMI należy najpierw sprawdzić, czy komputer PC AIO i urządzenie docelowe są odłączone od zasilania, a następnie podłączyć kabel urządzenia do portu VGA/HDMI komputera PC AIO.

2-9

Wprowadzenie

Podłączanie zewnętrznego dysku twardego SATA

(Opcjonalny)

Złącze eSATA umożliwia podłączenie zewnętrznego dysku twardego Serial

ATA. Standardowy interfejs eSATA obsługuje technologię „plug-and-play”, która umożliwia podłączanie i odłączanie urządzeń zgodnych ze standardem eSATA bez wyłączania komputera PC typu AIO.

Aby podłączyć dysk twardy eSATA, wystarczy podłączyć kabel urządzenia do złącza eSATA komputera PC typu AIO.

2-10

Podłączanie urządzeń komunikacyjnych

Przewodowa sieć LAN

Złącze RJ-45 komputera PC typu AIO umożliwia podłączenie urządzenia sieci

LAN (lokalna sieć komputerowa), takiego jak koncentrator, przełącznik i brama, w celu ustanowienia połączenia sieciowego.

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub szczegółowych instrukcji dotyczących podłączania do sieci LAN, należy skontaktować się z pracownikiem

MIS lub administratorem sieci.

2-11

Wprowadzenie

Bezprzewodowa sieć LAN (Opcjonalny)

Komputer PC typu AIO wyposażony jest w moduł bezprzewodowej sieci

LAN umożliwiający użytkownikom szybkie przesyłanie danych dzięki standardowej technologii IEEE 802.11 bezprzewodowej sieci LAN. Zapewnia to użytkownikom możliwość przemieszczania się w ramach rozległego obszaru zasięgu bez utraty połączenia z siecią.

Dzięki zastosowaniu technologii 64-bitowego/128-bitowego szyfrowania WEP

(Wired Equivalent Privacy) i standardu Wi-Fi Protected Access opcjonalna wbudowana bezprzewodowa sieć LAN może zapewnić bardziej wydajne i bezpieczniejsze rozwiązanie w zakresie łączności bezprzewodowej.

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub szczegółowych instrukcji dotyczących podłączania do bezprzewodowej sieci LAN, należy skontaktować się z pracownikiem MIS lub administratorem sieci.

Punkt dostępowy

Router

Modem

2-12

p odłącZanie Zasilania

Podłączanie zasilacza prądu zmiennego

Krok 1. Otwórz opakowanie i odszukaj adapter prąd zmienny/prąd stały oraz przewód zasilający prądu zmiennego.

Krok 2. Połącz do adaptera prąd zmienny/prąd stały przewód zasilający.

Krok 3. Podłącz złącze zasilania prądem stałym adaptera do komputera PC typu AIO, a męską wtyczkę przewodu zasilającego prądem zmiennym do gniazdka elektrycznego.

Ważne

Zalecamy, aby ze względów bezpieczeństwa najpierw podłączyć adapter prąd zmienny/prąd stały do komputera PC AIO, a następnie podłączyć przewód zasilający prądu zmiennego do gniazda zasilania.

Odłączanie zasilania prądem zmiennym

Krok 4. Odłącz najpierw przewód zasilający prądu zmiennego od gniazdka elektrycznego.

Krok 5. Odłącz złącze od komputera PC AIO.

Krok 6. Odłącz przewód zasilający prądu zmiennego od adaptera prąd zmienny/prąd stały.

Ważne

Podczas odłączania przewodu zasilającego należy zawsze trzymać za wtyczkę przewodu. Nigdy nie należy ciągnąć bezpośrednio za przewód!

4

3

6

1

2

5

2-13

Rozdział 3

Obsługa systemu

W rozdziale tym zawarto podstawowe informacje dotyczące obsługi systemu, takie jak konfiguracja uruchamiania systemu, tworzenia dysku odzyskiwania, połączenie sieciowe, itp.

Ważne

Zaleca się utworzenie dysku odzyskiwania systemu, pełniącego funkcję kopii zapasowej w przypadku katastrofalnej awarii dysku lub innych zdarzeń.

Wszystkie dane podlegają zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Obsługa systemu

3-2 p ierwsZa konfiguracja uruchamiania systemu

Podczas pierwszego użycia konieczne jest wykonanie poniższych czynności umożliwiających rozpoczęcie korzystania z komputera PC AIO serii Wind Top.

Pełna konfiguracja uruchamiania trwa około 30 minut.

Krok 1. Uruchomienie instalatora systemu Windows. Zaczekaj na zakończenie ładowania instalatora systemu Windows.

Krok 2. Wybierz język systemu operacyjnego i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.

Krok 3. Wybierz żądane opcje dla ustawień „Kraj lub region”, „Godzina i waluta” oraz „Układ klawiatury”. Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.

Krok 4. Wybierz nazwę użytkownika konta i nazwij komputer, aby umożliwić jego odróżnienie w sieci. Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.

Krok 5. Wybierz hasło dla konta w celu zabezpieczenia przed nieupoważnionymi użytkownikami. (Zostaw to pole puste, jeśli hasło nie jest potrzebne). Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.

Krok 6. Przeczytaj warunki licencji. Zaznacz pole wyboru „I accept the license terms” (Akceptuję warunki licencji) i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.

Krok 7. Wybierz opcję [Use recommended settings] (Użyj ustawień zalecanych) dla pozycji „Help protect your computer and improve

Windows automatically” (Pomóż automatycznie chronić komputer i ulepszyć system Windows).

Krok 8. Sprawdź ustawienia czasu i daty. Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.

Krok 9. Wybierz wymaganą sieć bezprzewodową z dostępnej listy sieci

WLAN. Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować. Można także kliknąć przycisk [Skip] (Pomiń), aby pominąć ten krok i skonfigurować sieć WLAN później.

Krok 10. Następnie wyświetlony zostanie ekran programu antywirusowego.

Kliknij przycisk [Agree] (Zgadzam się), aby zaakceptować warunki umowy licencyjnej i uaktywnić oprogramowanie antywirusowe.

Możesz także wybrać pozycję [No, I do not want to protect my

PC.] (Nie, nie chcę chronić komputera PC.), aby kontynuować bez uaktywniania oprogramowania antywirusowego.

Krok 11. Wyświetlone zostanie okno „Software Installation Menu” (Menu instalacji oprogramowania). Kliknij przycisk [Install] (Zainstaluj), aby kontynuować.

Krok 12. Rozpocznie się instalacja oprogramowania. Podczas instalacji oprogramowania nie wolno wyłączać komputera. Po zakończeniu ładowania paska postępu kliknij przycisk [Finish] (Zakończ), aby kontynuować.

Krok 13. Nastąpi przejście do systemu operacyjnego Windows 7 w celu wykonania spersonalizowanych ustawień. Po wprowadzeniu spersonalizowanych ustawień można rozpocząć używanie komputera

PC AIO. Życzymy udanej zabawy!

t worZenie dysku odZyskiwania systemu

Podczas pierwszego użycia zaleca się utworzenie dysku odzyskiwania systemu, pełniącego funkcję kopii zapasowej w przypadku poważnej awarii dysku lub innych zdarzeń. Przed przejściem dalej należy upewnić się, że konfiguracja uruchamiania systemu została ukończona, a następnie należy wykonać poniższą procedurę.

Krok 1. Kliknij dwukrotnie znajdującą się na pulpicie ikonę „BurnRecovery”

w celu uruchomienia narzędzia do tworzenia dysku odzyskiwania.

Przygotowanie przez system operacyjny plików odzyskiwania może chwilę potrwać.

Krok 2. Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby rozpocząć tworzenie obrazu dysku odzyskiwania.

3-3

Obsługa systemu

Krok 3. Zaznacz opcję [Create and burn a recovery disk] (Utwórz i nagraj dysk odzyskiwania), a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować. Można także kliknąć przycisk [Advanced]

(Zaawansowane) w celu wyświetlenia opcji zaawansowanych.

Wybierz żądane opcje i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.

3-4

Krok 4. Rozpocznie się tworzenie obrazu dysku odzyskiwania z widocznym na ekranie paskiem postępu. Ukończenie procesu może chwilę potrwać.

Krok 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i przygotuj odpowiednią liczbę pustych dysków DVD. Włóż pusty dysk DVD do stacji dysków optycznych i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.

3-5

Obsługa systemu

Krok 6. Wyświetlone zostanie okno programu Windows Disc Image Burner.

Kliknij przycisk [Burn] (Nagraj), aby rozpocząć proces nagrywania.

Ukończenie procesu może chwilę potrwać.

3-6

Krok 7. Po utworzeniu dysku kliknij przycisk [Close] (Zamknij), aby zakończyć i wyjąć dysk. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu utworzenia wszystkich dysków odzyskiwania.

Krok 8. Wszystkie dyski odzyskiwania zostały pomyślnie utworzone.

Zabezpiecz dyski i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.

3-7

Obsługa systemu

Krok 9. Zaznacz poniższe pole wyboru, aby chcesz usunąć pliki tymczasowe.

Kliknij przycisk [Finish] (Zakończ), aby ukończyć tworzenie dysku odzyskiwania.

3-8

p ołącZenie sieciowe w systemie

w indows

Przewodowa sieć LAN

Krok 1. Przejdź do menu [Start] > [Control Panel] (Panel sterowania).

Krok 2. Kliknij łącze [Connect to the Internet] (Połącz z Internetem) w pozycji

[Network and Internet] (Sieć i Internet).

3-9

Obsługa systemu

Krok 3. Wybierz pozycję [Broadband (PPPoE)] [Połączenie szerokopasmowe

(PPPoE)] w celu nawiązania połączenia przy użyciu połączenia DSL lub kablowego, które wymaga podania nazwy użytkownika i hasła.

Krok 4. Wprowadź informacje uzyskane od usługodawcy internetowego (ISP) i kliknij przycisk [Connect] (Połącz), aby ustanowić połączenie sieci

LAN.

3-10

Bezprzewodowa sieć LAN

Krok 1. Przejdź do menu [Start] > [Control Panel] (Panel sterowania).

Krok 2. Kliknij łącze [Connect to the Internet] (Połącz z Internetem) w pozycji

[Network and Internet] (Sieć i Internet).

3-11

Obsługa systemu

Krok 3. Wybierz pozycję [Wireless] (Bezprzewodowe) w celu nawiązania połączenia przy użyciu routera bezprzewodowego lub sieci bezprzewodowej.

Krok 4. Wyświetlona zostanie lista dostępnych połączeń sieci WLAN. Wybierz połączenie z listy lub kliknij pozycję [Open Network and Sharing

Center] (Otwórz Centrum sieci i udostępniania) w celu nawiązania nowego połączenia.

Krok 5. Aby nawiązać nowe połączenie sieci WLAN, wybierz pozycję [Set up a new connection or network] (Skonfiguruj nowe połączenie lub sieć) w oknie [Network and Sharing Center] (Centrum sieci i udostępniania).

3-12

Krok 6. Następnie wybierz pozycję [Manually connect to a wireless network]

(Ręcznie nawiąż połączenie z siecią bezprzewodową) i kliknij przycisk

[Next] (Dalej), aby kontynuować.

Krok 7. Wprowadź informacje dotyczące sieci bezprzewodowej, którą chcesz dodać i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.

Krok 8. Nowe połączenie sieci WLAN zostało nawiązane. Kliknij przycisk

[Close] (Zamknij), aby wyjść lub wybierz pozycję [Change connection settings] (Zmień ustawienia połączenia), aby zmodyfikować ustawienia sieci WLAN.

3-13

Obsługa systemu thX t ru s tudio

pro (o pcjonalny

)

Program THX TruStudio PRO został specjalnie opracowany, aby udostępnić w komputerze PC doskonałe parametry audio, takie jak w przekazach na żywo, filmach i w studiach nagrań. THX TruStudio udostępnia najnowsze, przełomowe technologie, które nadają pełne brzmienie audio dla muzyki, filmów i gier, zachowując wierność dźwięku źródłowego i intencje tworzących muzykę atrystów.

Używanie THX TruStudio PRO

Krok 1. W celu uruchomienia THX TruStudio PRO, otwórz panel sterowania poprzez Start -> Program -> Creative -> THX TruStudio PRO lub kliknij dwukrotnie ikonę THX w zasobniku systemu.

Krok 2. Kliknij przycisk Menu. Przejdź do Settings (Ustawienia) i Audio Device

Selection (Wybór urządzenia audio), aby wybrać i skonfigurować źródło audio do przetwarzania dźwięku.

Przycisk Włącz/Wyłącz

Przycisk Minimize (Minimalizuj)

Przycisk Menu

Przycisk Exit (Zakończ)

3-14

Krok 3. Wybierz wymagany efekt audio i dokładnie dopasuj wartości do preferencji. THX TruStudio PRO przetwarza określone sygnały dźwiękowe automatycznie w celu zapewnienia lepszej jakości dźwięku.

Surround kontroluje poziom głębi audio w muzyce, filmach i grach.

Instrukcje:

1.

Wybierz Surround.

2.

3.

4.

Przeciągnij suwak w lewo lub w prawo. Podczas przesuwania suwaka będą słyszane zmiany.

Kliknij trójkąt pod suwakiem, aby potwierdzić regulację.

Odtwórz plik audio.

Crystalizer poprawia muzykę i filmy, aby nadać dźwiękowi bardziej żywe brzmienie.

Instrukcje:

1.

2.

Wybierz Crystalizer.

Przeciągnij suwak w lewo lub w prawo. Podczas przesuwania suwaka będą słyszane zmiany.

3.

4.

Kliknij trójkąt pod suwakiem, aby potwierdzić regulację.

Odtwórz plik audio.

3-15

Obsługa systemu

Speaker poprawia jakość dźwięku i basów każdego systemu głośników, aby uzyskać lepsze wrażenia podczas słuchania.

Instrukcje:

1.

Wybierz Speaker (Głośnik).

2.

Przeciągnij suwak w lewo lub w prawo. Podczas przesuwania suwaka będą słyszane zmiany.

3.

4.

Kliknij trójkąt pod suwakiem, aby potwierdzić regulację.

Odtwórz plik audio.

Suwak basów zostanie wyłączony dla konfiguracji głośników 5.1 i 7.1.

Smart Volume automatycznie reguluje głośność odtwarzanego audio, aby zminimalizować gałtowne zmiany głośności dźwięku.

Instrukcje:

1.

2.

Wybierz Smart Volume.

Przeciągnij suwak w lewo lub w prawo. Podczas przesuwania suwaka będą słyszane zmiany.

3.

4.

Kliknij trójkąt pod suwakiem, aby potwierdzić regulację.

Odtwórz plik audio.

Dialog Plus poprawia jakość głosu w filmach, zapewniając bardziej wyraźne dialogi.

Instrukcje:

1.

Wybierz Dialog Plus.

2.

3.

4.

Przeciągnij suwak w lewo lub w prawo. Podczas przesuwania suwaka będą słyszane zmiany.

Kliknij trójkąt pod suwakiem, aby potwierdzić regulację.

Odtwórz plik audio z dialogami.

3-16

p rZełącZanei trybu

2d/3d (w yłącZnie dla modelu

3d)

Ten system jest wyposażony w przełączany wyświetlacz 2D/3D, który udostępnia stereoskopowy obraz 3D i tradycyjny obraz 2D.

Przełączanie trybu

Krok 1. Kliknij prawym przyciskiem pulpit komputera, a następnie kliknij

Screen Resolution (Rozdzielczość ekranu).

Krok 2. Kliknij Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane) w oknie dialogowym Screen Resolution (Rozdzielczość ekranu).

Ważne

Należy pamiętać, że częstotliwości 100 i 120 Herców uaktywniają tryb 3D, a inne częstotliwości, stosują się do trybu 2D.

Wszystkie ilustracje służą wyłacznei jako odniesienie i kogą się lekko rożnić w zależności od regionu. Wszystkie treści mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

3-17

Obsługa systemu

Krok 3. W oknie dialogowym właściwości wyświetlacza, kliknij zakładkę

Monitor.

Krok 4. Wybierz wymaganą częstotliwość odświeżania z pomocniczej listy.

Można wybrać 120 Herców, aby uzyskać wizualizację 3D lub 60

Herców dla normalnego trybu 2D.

Krok 5. Kliknij OK, aby uzyskać nową częstotliwość odświeżania.

3-18

m enu ekranowe

osd (w yłącZnie w trybie

2d)

Menu ekranowe (OSD) umożliwia dostosowywanie opcji wyświetlania monitora, takich jak jasność, kontrast, położenie i język. Można je uaktywnić dotykając przyciski w dolnym, prawym rogu.

W lewo/

Zmniejszenie głośności

W prawo/

Zwiększenie głośności

Menu /

Enter

TV/Zakończ

Video / Auto

ECO Zasilanie systemu

Zasilanie monitora

Krok 1. Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu główne OSD.

Krok 2. Za pomocą przycisków strzałek w prawo i w lewo wybierz żądane menu/podmenu funkcji i dotknij przycisk MENU, aby do niego przejść.

Krok 3. Przy użyciu przycisków strzałek w prawo i w lewo wybierz lub dostosuj wartości do osobistych preferencji. Po wprowadzeniu ustawień naciśnij przycisk Exit (zakończ), aby opuścić ustawienia.

3-19

Obsługa systemu

Menu główne

Wyświetlacz

Użyj to menu do personalizacji ustawień monitora.

Kolor

Przejdź do tego menu, aby dopasować temperaturę kolorów i wartość RGB monitora.

Ustawienia OSD

Przejdź do tego menu, aby dopasować wygląd i wartość zakończenia wyświetlania menu

OSD.

Podmenu Wyświetlacz Podmenu Kolor Podmenu OSD

3-20

Podmenu Wyświetlacz Podmenu Kolor Podmenu OSD

Ważne

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek błędu powodującego nieprawidłowe wyświetlanie lub problem z głośnością należy przejść do menu OSD i wykonać automatyczną regulację monitora ( ), aby przywrócić wszystkie domyślne ustawienia producenta w celu zoptymalizowania wydajności.

3-21

Obsługa systemu

Z arZądZanie energią

Zarządzanie energią komputerów osobistych (PC) i monitorów zapewnia znaczną oszczędność energii elektrycznej, a także niesie ze sobą wiele korzyści środowiskowych.

W celu poprawy wydajności energetycznej należy wyłączać monitor lub przełączać komputer w tryb uśpienia po upływie określonego czasu braku aktywności użytkownika.

Zarządzanie energią w systemie operacyjnym Windows

■ Pozycja [Power Options] (Opcje zasilania) w systemie operacyjnym

Windows umożliwia sterowanie funkcjami zarządzania energią monitora, dysku twardego i baterii. Przejdź do menu [Start] >

[Control Panel] (Panel sterowania) > [System and Security] (System i zabezpieczenia).

Następnie kliknij łącze [Power Options] (Opcje zasilania).

Wybierz plan zasilania dopasowany do swoich potrzeb. Można także dostosować ustawienia, klikając pozycję [Change plan settings]

(Zmień ustawienia planu).

3-22

■ W menu Shut Down Computer (Wyłączanie komputera) widoczne są opcje Sleep (Wstrzymaj) (S3/S4) i Shut Down (Zamknij) (S5) umożliwiające szybkie i łatwe zarządzanie zasilaniem systemu.

Wznawianie pracy systemu

Wznowienie pracy komputera z trybu oszczędzania energii powinno nastąpić w odpowiedzi na polecenie jednego z poniższych elementów:

■ przycisku zasilania, myszy, klawiatury.

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii:

Monitor należy wyłączać za pomocą przycisku zasilania monitora LCD

po upływie określonego czasu braku aktywności użytkownika.

Należy korzystać z klawiszy trybu uśpienia przełączenia do trybu oszczędzania energii.

(Fn + Z) w celu

Należy dostosować ustawienia Power Options (Opcje zasilania) systemu operacyjnego Windows w celu zoptymalizowania zarządzania energią komputera PC.

W celu zarządzania zużyciem energii komputera należy zainstalować oprogramowanie do oszczędzania energii.

Jeśli komputer nie będzie używany przez dłuższy czas należy zawsze odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie gniazda ściennego, aby zapewnić zerowe zużycie energii.

3-23

Obsługa systemu p rZywracanie systemu

Ważne

Funkcja System Recovery (Przywracanie systemu) jest dostępna jedynie w systemach domyślnie wyposażonych w system operacyjny Windows i narzędzia MSI.

Cele stosowania funkcji System Recovery (Przywracanie systemu), to:

Przywracanie systemu do stanu początkowego oryginalnych ustawień domyślnych producenta.

Stosowane w przypadku wystąpienia błędów używanego systemu operacyjnego.

Po zainfekowaniu systemu operacyjnego przez wirus, w wyniku którego system nie działa normalnie.

Przed użyciem funkcji System Recovery (Przywracanie systemu) należy wykonać kopię zapasową ważnych danych zapisanych na dysku systemowym, korzystając z innych urządzeń pamięci masowej.

Jeśli za pomocą poniższego rozwiązania nie uda się przywrócić systemu należy skontaktować się z autoryzowanym lokalnym dystrybutorem lub punktem serwisowym w celu uzyskania dalszej pomocy.

Przywracanie systemu poprzez naciśnięcie przycisku skrótu F3

Jeśli w systemie wystąpią nienaprawialne błędy, w każdym przypadku zaleca się najpierw użycie przycisku skrótu F3 w celu przywrócenia systemu za pomocą partycji przywracania dysku twardego.

W celu kontynuacji należy wykonać podane poniżej instrukcje:

1. Uruchom ponownie system.

2. Po wyświetleniu na ekranie pokazanego poniżej obrazu naciśnij na klawiaturze przycisk skrótu F3.

3-24

3. Wybierz pozycję [Windows Setup] (Instalator systemu Windows) z menu

Windows Boot Manager (Menedżer rozruchu systemu Windows).

4. Wybierz pozycję [MSI Recovery Manager] (Menedżer odzyskiwania MSI) w celu uruchomienia funkcji odzyskiwania systemu; lub wybierz pozycję

[EXIT] (Zakończ) w celu ponownego uruchomienia systemu.

5. Za pomocą funkcji System Recovery (Przywracanie systemu) zostaną przywrócone ustawienia domyślne systemu. Naciśnij [OK] w celu potwierdzenia.

6. Naciśnij [OK], aby ponownie potwierdzić i uruchomić funkcję System

Recovery (Przywracanie systemu). Można także nacisnąć przycisk

[Cancel] (Anuluj) w celu zatrzymania.

3-25

Obsługa systemu

7. Nastąpi teraz uruchomienie funkcji System Recovery (Przywracanie systemu).

8. Pokazany poniżej komunikat wskazuje pomyślne przywrócenie systemu.

Naciśnij przycisk [OK] w celu ponownego uruchomienia systemu i uzyskania normalnego dostępu do systemu operacyjnego Windows.

Przywracanie systemu za pomocą dysków przywracania

Jeśli procedura przywracania za pomocą przycisku skrótu F3 nie działa należy spróbować przywrócić system przy użyciu utworzonych uprzednio dysków przywracania.

W celu kontynuacji należy wykonać podane poniżej instrukcje:

1. Włóż dysk przywracania do napędu dysków optycznych i uruchom ponownie system.

2. Po wyświetleniu na ekranie pokazanego poniżej obrazu naciśnij na klawiaturze przycisk skrótu F11.

3-26

3. Wybierz urządzenie [CD/DVD] jako urządzenie rozruchowe i naciśnij przycisk [Enter] w celu potwierdzenia wyboru.

Naciśnij dowolny przycisk, aby ponownie potwierdzić wybór po wyświetleniu pokazanego poniżej komunikatu.

4. System operacyjny Windows rozpocznie ładowanie plików.

5. Wyświetlone zostanie menu przywracania systemu. Opcja [Hard Disk

Recovery] (Przywracanie dysku twardego) powoduje sformatowanie całego dysku twardego. Wszystkie dane na dysku twardym zostaną usunięte, a wszystkie ustawienia zostaną przywrócone do domyślnych ustawień producenta. Opcję [Hard Disk Recovery] (Przywracanie dysku twardego) należy wybrać tylko wtedy, jeśli dysk twardy został zainfekowany krytycznymi wirusami i nie można znaleźć żadnego rozwiązania oprócz całkowitego oczyszczenia dysku twardego.

3-27

Obsługa systemu

Opcja [System Partition Recovery] (Odzyskiwanie partycji systemowej) powoduje sformatowanie tylko dysku C. Tylko napęd C zostanie przywrócony do domyślnych ustawień producenta. Inne napędy pozostaną bez zmian. Zaleca się, aby użytkownicy przywracali system za pomocą opcji [System Partition Recovery] (Przywracanie partycji systemowej).

6. Procedura przywracania systemu powoduje sformatowanie partycji dysku twardego. Należy sprawdzić, czy wykonano kopię zapasową ważnych danych. Kliknij przycisk [YES] (TAK), aby kontynuować; kliknij przycisk

[NO] (NIE), aby zatrzymać przywracanie systemu.

Ponownie kliknij przycisk [YES] (TAK), aby potwierdzić; kliknij przycisk

[NO] (NIE), aby zatrzymać przywracanie systemu.

3-28

7. NIE należy wyłączać zasilania systemu podczas wykonywania funkcji przywracania systemu, ponieważ może to spowodować nieznane uszkodzenie systemu.

8. Pokazany poniżej komunikat wskazuje pomyślne przywrócenie systemu.

Naciśnij przycisk [OK] w celu ponownego uruchomienia systemu i uzyskania normalnego dostępu do systemu operacyjnego Windows.

9. Po przerwaniu lub niepowodzeniu procesu przywracania należy powtórzyć procedurę od początku.

3-29

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals